Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace tel.: mail: Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014 Ve Varnsdorfu Zpracoval: Mgr. Bc. Václav Zemler, ředitel školy

2 1. Vzdělávací program školy Škola vycházela ze zásad a cílů základního vzdělávání ( 2 a 44 školského zákona) a z cílů, které si stanovil ŠVP-Škola v pohybu. K úpravě došlo v rozšířené výuce, kde RV MA a PP nahradila od RV PP a INF, a RV EKO nahradila od RV SPO. 2

3 2. Podmínky ke vzdělávání a) Vybavení školy ICT technikou: Vzhledem k potřebám ve využívání ICT se každoročně zpracová plán ICT. Jeho prostřednictvím je v učebnách specializovaných i kmenových zajištěno vybavení na úrovni 21. století. V každé třídě, v kabinetě, v učebně je datová přípojka. Navíc se lze v celé škole připojit na jakémkoliv místě. Škola disponuje dvěma plně vybavenými učebnami, učebna FY-CHE má možnost připojení na notebooky, v dalších učebnách jsou IAT. Vybavení v učebnách se uskutečňuje prostřednictvím ročních plánů ICT, které sestavuje metodik a koordinátor ICT a schvaluje ředitel školy. b) Zapojení školy do projektů Mimo školních lokálních projektů (Den otevřených dveří, Čtvero ročních období, BESIP, lyžařské kurzy, seznamovací kurz, Projektové dny, Školní akademie, My face, Australian day, Němčina nekouše, Máme rádi přírodu, Den pro inkluzi) se škola nadále zaměřuje na projekty regionální: Objevy pro Tebe, 72 hodin, Minuta pro Zemi, Přátelství u vody Hohenberg, Jazykový kurz v Londýně, Česko sportuje, Zdravá pětka, Mladí záchranáři). V uplynulém školním roce měl velkou odezvu projekt Příměstský jazykový tábor a projekt zaměřený na integraci cizinců - Přátelství a spolupráce napříč národnostmi, kde dorozumívacím jazykem byl vedle českého jazyka i jazyk anglický. Škola se snaží vytvářet projekty i pro varnsdorfské žáky a děti (tradiční Podzimní hry, Atletika 1. stupně). Nedílnou součástí školního života je zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléčný program. Žáci školy vyhráli soutěž v tříděném odpadu, kde zachránili na 300 vzrostlých stromů. Vedení školy podporuje tvorbu projektů, které jsou zaměřeny na inovativní výuku, na podporu sportu a zlepšování podmínek ve škole (vybavení, rekonstrukce, apod.). Projekt EU peníze školám pomohl škole k dokončení vybavení. Poslední monitorovací zpráva byla zpracována k Škola je zapojena pro projektu ŠIK Školní informační kanál, který je preventivním programem (bezpečnost na silnicích, návykové látky, zprávy, šikana, domácí násilí). Kromě nabídky umístění žáků na středních školách se rozjela i možnost využívat ŠIKu v hodinách občanské výchovy (krátké preventivní spoty). 3

4 Ve školním roce 2014/2015 bude škola realizovat projekt Tolerovat a komunikovat (preventivní program ÚK), bezplatnou výuku cizinců i inkluzivní programy. c) Nabídka mimoškolních aktivit Při škole pracuje Školní klub - KORÁLEK (2. stupeň) a řada kroužků v rámci 1. stupně a školní družiny. Počet kroužků se měnil z důvodu vztahu žáků k jednotlivým disciplínám, zaměření kroužků apod. Kroužky jsou každoročně zaměřeny na rozvoj zájmových aktivit žáků ve volném čase, některé podporují přípravu žáků na výuku, či nabízejí možnost doučování (Anglický jazyk, Turistický kroužek, Matematika, Florbal, Sportovní hry, Hudební kroužek, Estetika, Speciální pedagogické činnosti a další). d) Hygiena výuky Kmenové učebny na škole jsou plně vybaveny výškově stavitelným nábytkem a prostředí plně odpovídá hygienickým a bezpečnostním požadavkům. e) Nastavení rozvrhu Ve škole se minimálně využívá nultých hodin. Rozvrh je sestaven na základě zkušeností a dle zásad hygieny duševní práce. Jeho časový harmonogram byl již v roce 2010/2011 upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žáků i pedagogů. f) Vybavení Vybavení učebnicemi probíhá dle plánu, ve spolupráci s nakladatelstvím GEOM a FRAUS. Nákup učebních pomůcek v jednotlivých předmětech a oborech probíhá na základě požadavků předmětových komisí a na základě možností školy. Nákupy je však třeba zvážit ve vztahu k potřebám žáků i samotného pedagoga. g) Financování Výše příjmů školy ze SR byly v souladu s počty žáků. Plat zaměstnanců se skládá z tarifní mzdy, osobního příplatku, zvláštního příplatku (za třídnictví), příplatku za vedení a odměn (na základě výborných výsledků, organizace akcí, exkurzí, projektů). Obecní rozpočet je vyjádřen prostřednictvím finančního plánu, část prostředků musí být přerozdělena na provozní náklady. Škola musí hradit ze svých rozpočtových prostředků i pronájem tělocvičny pod náměstím. Škola využívá i vlastní prostředky, které získává sponzoringem a vedlejší hospodářskou činností (výuka ICT, výuka jazyků, pronájmy). 4

5 3. Průběh vzdělávání a) Vzdělávací program Škola od pracuje podle ŠVP Škola v pohybu. Individuální vzdělávací plány byly vytvořeny pro děti s normativem, jejich počet se ve sledovaném období zvýšil na 24 (oproti 17 v předchozím období). b) Přijímání nových žáků Byly otevřeny dvě první třídy běžná (27 žáků) a jedna se zaměřením na výuku jazyků (21 žák). Do šestého ročníku bylo přijato 51 žáků, kteří byli dle svých výsledků rozděleni do dvou tříd 6. A - rozšířená výuka přírodovědných předmětů a informatiky, 6. B rozšířená výuka sportu. c) Vedení pedagogické dokumentace Zástupkyně ředitele školy pravidelně vykonává kontrolní činnost učebních dokumentů. Matriku má na starosti pověřený pracovník školy, který je i koordinátorem Bakalářů. d) Plnění osnov, ŠVP Dle hospitační činnosti i namátkové kontroly bylo zjištěno, že výuka probíhá dle ŠVP a v souladu s učebními plány. Nedostatkem zůstává: a) u některých vyučujících přílišná vázanost na knihu (výklad i zápis pouze dle knihy, chybí aktivizující prvky výuky); b) hodnocení ať už ve vztahu k žákovi, či ke třídě (často pouze číselné vyjádření bez postoje a slovního zhodnocení vyučujícím); c) nedostatečná motivace žáka ke studiu a k zájmu o daný předmět. Zápisy v třídních knihách odpovídají probíranému učivu a tematickým plánům. Hospitační činnost vykonává ředitel školy a zástupkyně ředitele školy. Výuka tělesné výchovy byla řešena na prvním stupni školy propojení plavecké výuky se současným plněním osnov dle ŠVP. Učitelkám byla opětovně zdůrazněna nutnost zaměřit tělovýchovné činnosti ve venkovním prostředí (příprava na soutěže kopaná, atletika). Byla navázána spolupráce s oddílem házené, který v rámci svého projektu připravoval žáky na turnaje a současně je motivoval k pohybovým dovednostem. Výrazně se zlepšila práce pedagogů v nepřímé pracovní činnosti příprava a realizace kroužků, akcí, soutěží, her, projektů. I tak se někteří pedagogové vezou na vlně a 5

6 jejich přístup i vztah ke škole není zcela pracovní, kolegiální a profesionální. V určitých případech bylo řešeno nedostatečné nebo pozdní odevzdání pracovních úkolů, případně plnění pokynů. Práce školní družiny je na dobré úrovni organizace, přístup, organizace zájmové činnosti i kroužky. e) Absence, výchovné problémy Výsledky prospěchu i chování ze školního roku 2013/2014 zachycují níže uvedené tabulky. 1.pololetí k pololetí k Prospělo s vyznamenáním 188 Prospělo s vyznamenáním 167 Prospělo 153 Prospělo 171 Neprospělo 0 Neprospělo 1 Nehodnocena 38 1 Nehodnocena 38 1 Uvolněna/zdrav.důvody 2 Uvolněna/zdrav.důvody Výsledky výchovy 1.pololetí k pololetí k Důtka třídního 72 Důtka třídního 94 učitele učitele Důtka ředitele školy 30 Důtka ředitele školy 28 2.stupeň z chování 3 2.stupeň z chování 5 3.stupeň z chování 1 3.stupeň z chování 1 Oproti předchozímu školnímu roku se výrazně zvýšil počet kázeňských postihů. Většina závažnějších přestupků je řešena se zákonnými zástupci s následnou zvýšenou péčí. 5.3 Docházka žáků ZŠ Počet žáků Počet oduč.hod. (týden) Zameškané hod. Neomluvené hod. 1.pololetí k pololetí k Komentář: I ve školním roce 2013/2014 došlo k navýšení neomluvených hodin, které byly řešeny s OSPOD Varnsdorf. f) Primární prevence Škola se řídí plánem prevence. V každém ročníku je v chronologické i v tematické posloupnosti nastavena minimálně jedna akce, přednáška, beseda. Nejvíce se preventivní programy zaměřují na školní šikanu (i počítačovou), násilí, alkohol, kuřáctví a drogy. Pro dívky jsou pak připraveny od osmého ročníku programy na výchovu. 6

7 Šetření jsou prováděna dle potřeby a třídního klimatu (třetí a čtvrtý ročník). Jsou součástí a přílohou plánu metodika primární prevence. Od školního roku 2014/2015 bude skloubena funkce výchovného poradce s metodikem PP. g) Úspěšnost školních akcí Škola je nejen účastníkem řady akcí, ale především jejich organizátorem (Atletika pro 1. stupeň ZŠ, Podzimní hry, Silvestrovský závod, My face, Den pro inkluzi, Pohádkový den). Účastí našich žáků v oblasti sportu, bezpečnosti v dopravě, v recitaci, zpěvu se jejich schopnosti a dovednosti rozvíjejí a prohlubují. Velkého úspěchu škola dosahuje škola v soutěžích: Skřivánek, Mladí záchranáři a ve sportech: florbal, atletika, košíková, Jiřetínské hry žáci obhájili putovní pohár a především sportovní gymnastika (3. místo v celostátním kole). Škola a žáci se angažují také na pomoc ve prospěch dětí žijících v rozvojových zemích. Dokladem toho jsou každoroční certifikáty jako výraz uznání Dětského fontu OSN v ČR, či sbírky v rámci projektu UNICEF. 7

8 4. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů a) Klima a image školy Klima a image školy odpovídá úrovni dosahovaných výsledků i vztahu školy k rodičům a k veřejnosti. Účast školy na olympiádách a soutěžích je široká a bohatá, navíc okořeněná dobrými a mnohdy i výbornými výsledky. Škola připravuje pro veřejnost akce, které mají velkou odezvu (senioři v Pohádce, LDN při Nemocnici Varnsdorf). Tradice doplněná kvalitou to je motto školy. Viditelná je péče o nadané žáky, současně však výchovní poradci zajišťují specializovanou výuku pro žáky s normativem, jejichž počet se každoročně navyšuje. Škola na tuto skutečnost reaguje systémem kroužků a hodin SPČ, kde se žákům s normativem věnují učitelky. Od školního roku 2012/2013 funguje na škole třída s upraveným vzdělávacím programem (SPE). b) Informace o škole O všech akcích je veřejnost informována školní vývěskou, webovými stránkami školy a regionálním tiskem. Na obsahu webových stránek se podílí celý učitelský sbor. Formální stránku má na starosti metodik ICT, obsahovou a věcnou vedení školy. Informace mají vysokou míru aktuálnosti. Škola informuje o akcích také na schůzkách třídních důvěrníků, dobrá spolupráce je na úrovni ředitel školy - školská rada. Ta je s chodem školy spokojena. V listopadu 2011 byly nové volby do ŠR, na podzim 2014 proběhnou nové. ŠR je i nadále tříčlenná se zastoupením pedagogů, zřizovatele a zákonných zástupců. c) Spolupráce školy s rodiči Na škole působí ŠR, která byla zřízena Třídních schůzek se zúčastňovala většinou nadpoloviční většina. I tak by třídní učitelé přivítali větší zájem ze strany rodičů žáků s problémy v učení či v chování. Schůzky s třídními důvěrníky probíhaly na základě vstřícnosti a věcnosti v jednáních, omluvenky byly výjimečně. Rodiče byli o dění ve škole průběžně informováni prostřednictvím webových stránek školy, elektronické žákovské a třídní knihy, prostřednictvím veřejné vývěsky školy (www.zs-namesti.cz; 8

9 d) Péče o volný čas žáků Na škole je zřízen Školní klub, každoročně tak na škole působí kroužků. Organizací jednorázových akcí byl vždy pověřen pedagogický pracovník, který kompletně zajišťoval celý průběh exkurze, výletu, soutěže, apod. Škola pořádá i lyžařské kurzy, pro nové šesté ročníky také kurzy seznamovací. Novinku jsou projekty zaměřené na výuku jazyků a integraci cizinců. e) Dotazník pro žáky hodnocení jejich vztahu k učení, ke skupině, k pedagogům Dotazník pro žáky vyšel pozitivně, žáci do školy chodí rádi, spolupracují s vyučujícími, kteří mají radost z jejich úspěchů. Žáci oceňují snahu učitelů o zavádění novinek, možnost pracovat ve skupinách, či pracovat na základě vlastních schopností a znalostí. Dotazníky se vyplňují vždy jednou za dva roky. 9

10 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 7. B/2014/24 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

11 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 8. A/2014/19 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

12 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 9. B/2014/16 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

13 5. Výsledky vzdělávání žáků a) Úroveň dovedností a vědomostí, kompetence Na všech úrovních dosahovala škola průměrných výsledků; v rámci SCIO (pro 9. ročníky) byl viditelný rozdíl mezi paralelními třídami, vyšší úroveň si drží třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Rozšířené výuky využívají rozšířených osnov v rámci ŠVP. Tím byli pověřeni vedoucí metodických komisí. Od bude škola využívat ŠVP-Škola v pohybu verze č. 3, průřezová témata jsou zaznamenávána i do TK. Hlavní nedostatky jsou u žáků sledovány v oblasti řečových a jazykových dovedností. Proto škola využila evropských peněz především k individualizaci a inovaci právě čtenářské gramotnosti a výuky jazyků. Škola se zaměřuje na oblast výchovy, kázeňské přestupky řeší co nejdříve (především s rodiči žáka), v oblasti výchovy i vzdělávání přijímá taková opatření, která vedou k posílení kázně, k uvědomění si vlastních nedostatků žáků, ke zlepšení prospěchu žáků i ke zlepšování komunikačních schopností a vztahů mezi žáky. b) Úspěšnost v soutěžích Každoročně se naši žáci účastní nejrůznějších soutěží. Prim hrají kopaná, atletika, florbal, přespolní běh, košíková a atletický čtyřboj. Nově jsme se zapojili do miniházené pro první stupeň, kterou organizuje Český svaz házené. V tabulce níže je uveden přehled hlavních soutěží, v kterých dosahujeme skvělých výsledků. Křížkem je označeno, na jaké úrovni je pořádána, případně kam došli naši žáci. Málokdy se stane, aby naši žáci přijeli bez poháru. Na místě je připomenout, že škola sama organizuje Podzimní hry, které se skládají ze 4 sportů a jsou určeny pro druhý stupeň. Pro první stupeň škola organizuje Atletiku. V rámci školy pak probíhají různé soutěže, které jsou vyhodnoceny v Den radosti na konci školního roku. Název soutěže Město Region Kraj Republika Celoroční soutěžení škola / 326 Florbalová liga / 36 Futsalová liga / 15 Jiřetínské hry / 21 13

14 Košíková / 19 Miniházená /23 M c Donald s /12 Orion cup florbal /34 OVOV / 8 Podzimní hry / 92 Pohár rozhlasu / 39 Přespolní běh / 12 Sportovní hry 2. stupeň / 22 Olympiáda pro 1. stupeň / 63 Košíková 1. stupeň / 10 Coca cola cup / 16 Sportovní gymnastika /6 c) Úspěšnost žáků na olympiádách Výsledky okresních kol : stav k Logická olympiáda 5. tř. Jiří Martinka, Ondřej Könnyü úspěšní řešitelé, postup do kraje roč. 1. Marek Říha 9.A (56. místo v kraji) 2. Melanie Stehlíková 8.A ( místo v kraji) 3. Michal Sulo 7.A ( místo v kraji) 4.Adam Křemenák 7.A ( místo v kraji) 5.David Linhart 8.A ( místo v kraji) Matematická olympiáda 5. tř. 22. Z. Pospíšilová 28. N. Neubauerová, F. Kabeláč 38. M. Bartl, L. Netuka - 7.tř. 11.místo Leona Jedličková 7.A (úspěšný řešitel) 13.místo Vojtěch Hofman 7.A - 8.tř. 11.místo Filip Uskokovič 8.A - 9. tř. 12. M. Podskalská (9.A) 20. Jakub Vašut (9.A) 23. Lukáš Haubert (9.A) 27. Martin Budínský (9.A) Dějepisná olympiáda 11.místo Martin Budinský (9.A) 32.místo Anna Pokorná (9.A) 34.místo Melánie Stehlíková (8.A) Olympiáda v českém jazyce 21.místo Sára Krulišová (9.A) 14

15 28.místo Martin Budínský (9.A) Olympiáda v anglickém jazyce kategorie I.A 18.místo Matěj Novák (7.A) -kategorie II.A 5. místo Lukáš Haubert (9.A) Pythagoriáda nejlepší řešitelé - 5.r. Marek Bartl 6 bodů, 6.r. Jan Zornička 7 bodů, 7.r. Vojtěch Hofman 9 bodů, 8.r. Filip Uskokovič 3 body -okresní kolo místo Vojtěch Hofman 7.A Chemická olympiáda 7.místo Lukáš Haubert 9.A -8.místo Markéta Podskalská 9.A Biologická olympiáda 17.místo Martin Budinský 9.A -19.místo Sabina Henková 9.A Fyzikální olympiáda kategorie F 6.místo Filip Uskokovič 8.A (úspěšný řešitel) -7.místo Dominik Kvapil 8.A -11.místo Vendulka Boháčová 8.A -kategorie E 11.místo Lukáš Haubert 9.A -12.místo Markéta Podskalská 9.A oba postup do kraje Recitační soutěž 1.kategorie 2.místo Tereza Křížová 3.A 2.kategorie 3.místo Barbora Bečvářová 5.tř. Karlovarský skřivánek kategorie A1 2.místo Anh Vu Hoang (3.A) 3.místo Phan Doan Zenny (3.B) - kategorie A 2 2.místo Marie Tillnerová (4.) - kategorie C 1.místo Tereza Pípová (8.A) 3.místo Lukáš Haubert (9.A) Rampušačka 2014 skupinová práce 3.místo 3.A (ved. Š. Martinková) -jednotlivci 2.místo Zuzana Benešová 3.A Výsledky krajských kol: Karlovarský skřivánek kategorie A1- Anh Vu Hoang (3.A) 2.místo -kategorie C Tereza Pípová 1. místo OBĚ POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA Fyzikální olympiáda 22.místo Lukáš Haubert -55.místo Markéta Podskalská Výsledky ústředních kol: kategorie A1- Anh Vu Hoang (3.A) 1.místo d) Úspěšnost žáků v přijímání na SŠ Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / A Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Budinský Martin Gymnázium Rumburk Damašková Nikola Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Předškolní a mimoškolní pedagogika Dvořák Marek Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Reprodukční grafik Frkalová Pavlína Gymnázium Rumburk Godlová Sára Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov Bezpečnostně právní činnost Gramlichová Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) 15

16 Simona Veřejnosprávní činnost Haubert Lukáš Evropská obchodní akademie Děčín Kreativita podnikání Henková Sabina Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Grafický design Horáková Nikol Střední škola právní Právní akademie Liberec Právní činnost se zaměřením sociálním Chlanová Zuzana Gymnázium Rumburk Kopecký Tomáš Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem Laboratorní asistent Krulišová Sára Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec Obchodní akademie Kudrna Luděk Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Novák Lukáš Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Elektrotechnik Pasovský Radek Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov Bezpečnostně právní činnost Podskalská Gymnázium Rumburk Markéta Pokorná Anna Střední škola tvorby a designu nábytku Liberec Design interiéru Rudinská Veronika Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Cestovní ruch Říha Marek Gymnázium Rumburk Šeps Evžen Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Vašut Jakub Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) - Strojírenství Veverková Nikola Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Vu Ngoc Anh Míša Kosmetické služby Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Fashion design Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / B Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Baranová Kateřina Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Zdravotnický asistent Bartošová Lucie Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kadeřník Císař Pavel Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Strojní mechanik Damašek Jakub Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Doležal Josef Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Strojní mechanik Endál Tomáš Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Jánská Ivana Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kuchař, číšník 16

17 Kalinová Veronika Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kosmetické služby Krajčovičová Gymnázium Rumburk Barbora Macháčková Klára Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Předškolní a mimoškolní pedagogika Málek Miroslav Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Marčík Marek Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Mašlarová Sára Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Ošetřovatel Novák Jiří Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Pešek Daniel Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Poříz Patrik - Schilling Petr Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) - Strojírenství Veselá Barbora Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín Libverda - Agropodnikání Výrostko Martin Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / třída Jméno žáka Gymnázium přijetí Bartl Marek Bečvářová Barbora Hanykýřová Natálie Martinka Jiří Mauder Tomáš Netuka Lukáš Neubauerová Nikol Pospíšilová Zuzana Gymnázium Varnsdorf - přijat Gymnázium Varnsdorf - nepřijata Gymnázium Varnsdorf - nepřijata Gymnázium Varnsdorf - přijat Gymnázium Varnsdorf - nepřijat Gymnázium Rumburk - nepřijat Gymnázium Rumburk - přijata Gymnázium Rumburk - přijata Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / B Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Danková Soňa Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kuchař, číšník Kudrna Miroslav Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Salay Martin Stankovičová Nikola Reprodukční grafik Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Obráběč kovů Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Pečovatelské služby 17

18 6. Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP a) Organizace činnosti a provozu školy Organizační struktura viz Příloha. Pravomoci a pracovní náplně jsou dány pro jednotlivé funkce, PP i správní zaměstnance; s náplní je zaměstnanec seznamován při nástupu do zaměstnání. Metodické komise mají své předsedy, kteří zodpovídají za plnění učebních plánů, ŠVP i dalších akcí, které jsou součástí předmětu. Ředitel školy vytvořil vnitřní směrnice, které jsou pro zaměstnance závazné a kterými jsou zaměstnanci povinni se řídit; pokyny jsou sdělovány v průběhu porad, popř. umisťovány na informační panel, nebo zaslány elektronickou poštou (pracovníci poštu průběžně kontrolují). Mezi důležité dokumenty patří Pracovní řád a jeho Dodatek, Vnitřní platový předpis, Školní řád a režim školy, Organizační řád, Plán dovolených a samostudia, Vyplňování TK a vedení dokumentace. b) Systém vedení a hodnocení pracovníků Rok 2011/2012 byl rokem předělovým, pedagogický sbor se stabilizoval. Tak jako v předešlé zprávě však u mladých a začínajících pedagogů přetrvává nadměrné sebevědomí, nedostatek pedagogických zkušeností, nakonec i nedostatečný odborný přehled. Mají tendenci zahrnovat žáky přemírou informací, aniž by včas informace prostudovali, třídili, vybírali podstatné, případně využili rad zkušenější části pedagogického sboru. I proto je potřeba ochotně naslouchat a přijímat dobře míněné rady. Systém vedení se proto zaměřuje na začínající učitele a nekvalifikované učitele, kterým byl přidělen zkušený kvalifikovaný pedagog; hospitační činnost byla směřována k pomoci a radě těmto učitelům. Problémem je také zapojení některých pedagogů do dalších aktivit školy, přece jen škola nekončí zvonkem koncové hodiny, je to živý organismus a učitel musí reagovat na podněty žáků, vedení školy, ale i svých kolegů. Důležitá je také příprava žáků na olympiády a soutěže. Se správními zaměstnanci se konají pravidelné porady a schůzky, které řeší nejen případné organizaci úklidu, požadavky a náměty zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí. Ředitel školy má vytvořen dislokační systém, který mu pomáhá, v případě potřeby a zastupování, k vyhledávání adeptů na pedagogickou činnost. 18

19 Hodnocení zaměstnanců je prováděno průběžně v rámci pedagogických porad; ředitel školy využívá i individuální pohovory; hodnocení pedagoga je stanoveno podle pevných kritérií. DVPP = v rámci seminářů a kurzů si řada učitelů prohlubuje své profesionální znalosti (s využitím EU peníze školám); dokončenou kvalifikaci k nemělo 6 pedagogů (dle předpokladu by kvalifikační předpoklady měly na podzim 2013 splnit 2 vyučující). Přehled vzdělávání pracovníků Jméno Název kurzu, semináře, školení. Škola. Počet dní, hodin. Rok studia. Místo a termín konání Aleš ONDRÁČEK Standardy - Zeměpis 4 hodiny Ústí nad Labem, NIDV, Petra Vondrovská Challenges V konference na katedře anglistiky PF UJEP 4 hodiny Ústí nad Labem, Lucie Šeráková Štěpánka Martinková Štěpánka Martinková Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Základní kurz logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent). Diagnostika školní třídy, činnost intervenčního týmu. Problémové dítě v kontextu periodizace vývoje jedince. Jana Skořepová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, TUL 8 hodin Ústí nad Labem, hodin hodiny 2013 Ústí nad Labem, Most Ústí nad Labem ročník Liberec, 2013/2014 Jana Skořepová Angličtina živě a prakticky 5 hodin Liberec,

20 Alena Valešová Seznamte se, Erasmus+ organizoval Dům zahraniční spolupráce 4 hodiny Ústí nad Labem Tomáš Šmidílek UJEP 5. ročník Ústí n. L., 2013/14 Renáta Fojtíčková UJEP 5. ročník Ústí n. L. 2013/2014 Tomáš Šmidílek Bakaláři 1,5 hod. Online webinář Tomáš Šmidílek Seminář ke Standardům pro ZV - ICT Tomáš Šmidílek Google Apps ve škole I. 4 hodiny Ústí n. L., x 45 min Česká Lípa, Štěpánka Martinková Jak vyučovat o holokaustu 30 hodin Památník Terezín Jana Tillnerová Instruktor školního lyžování 56 hodin Černá Říčka, Rejdice Petra Vondrovská Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály 4 hodiny Liberec, Lucie Šeráková UJEP 4. ročník Ústí nad Labem 2013/2014 Štěpánka Martinková Studium pro ředitele škol a školských zařízení 105 hodin UJEP Ústí nad Labem/INDIV. Jitka Beková UJEP 4. ročník Ústí n. L., 2013/14 20

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Masarykovy základní školy Janovice nad Úhlavou okres Klatovy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Masarykova základní škola Janovice nad Úhlavou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola, Most,

Základní škola, Most, Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace AUTOEVALUACE Vlastní hodnocení školy za léta 2008 2010 Zpracovala: Mgr. Dagmar Šolarová ředitelka školy září 2010 projednáno na pedagogické

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 je zpracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon, 10, 12 a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 22. 9. 2011 Projednáno a schváleno školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VĚLÁVACÍ PROGRA PRO ÁKLANÍ VĚLÁVÁNÍ ÁKLANÍ ŠKOLA VARNSORF, NÁĚSTÍ E. BENEŠE 469 OKRES ĚČÍN srpen 2014 ředitel školy: gr. Bc. Václav emler ákladní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres ěčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Zpráva. z vlastního hodnocení školy

Zpráva. z vlastního hodnocení školy Zpráva z vlastního hodnocení školy Škola:Základní Adresa: Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23 Identifikátor školy: IZO 000582719 Identifikátor právnické osoby: 600 064 581 Termín hodnocení: 16.10.2007

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více