Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace tel.: mail: Zpráva z vlastního hodnocení 2013/2014 Ve Varnsdorfu Zpracoval: Mgr. Bc. Václav Zemler, ředitel školy

2 1. Vzdělávací program školy Škola vycházela ze zásad a cílů základního vzdělávání ( 2 a 44 školského zákona) a z cílů, které si stanovil ŠVP-Škola v pohybu. K úpravě došlo v rozšířené výuce, kde RV MA a PP nahradila od RV PP a INF, a RV EKO nahradila od RV SPO. 2

3 2. Podmínky ke vzdělávání a) Vybavení školy ICT technikou: Vzhledem k potřebám ve využívání ICT se každoročně zpracová plán ICT. Jeho prostřednictvím je v učebnách specializovaných i kmenových zajištěno vybavení na úrovni 21. století. V každé třídě, v kabinetě, v učebně je datová přípojka. Navíc se lze v celé škole připojit na jakémkoliv místě. Škola disponuje dvěma plně vybavenými učebnami, učebna FY-CHE má možnost připojení na notebooky, v dalších učebnách jsou IAT. Vybavení v učebnách se uskutečňuje prostřednictvím ročních plánů ICT, které sestavuje metodik a koordinátor ICT a schvaluje ředitel školy. b) Zapojení školy do projektů Mimo školních lokálních projektů (Den otevřených dveří, Čtvero ročních období, BESIP, lyžařské kurzy, seznamovací kurz, Projektové dny, Školní akademie, My face, Australian day, Němčina nekouše, Máme rádi přírodu, Den pro inkluzi) se škola nadále zaměřuje na projekty regionální: Objevy pro Tebe, 72 hodin, Minuta pro Zemi, Přátelství u vody Hohenberg, Jazykový kurz v Londýně, Česko sportuje, Zdravá pětka, Mladí záchranáři). V uplynulém školním roce měl velkou odezvu projekt Příměstský jazykový tábor a projekt zaměřený na integraci cizinců - Přátelství a spolupráce napříč národnostmi, kde dorozumívacím jazykem byl vedle českého jazyka i jazyk anglický. Škola se snaží vytvářet projekty i pro varnsdorfské žáky a děti (tradiční Podzimní hry, Atletika 1. stupně). Nedílnou součástí školního života je zapojení do projektu Ovoce do škol a Mléčný program. Žáci školy vyhráli soutěž v tříděném odpadu, kde zachránili na 300 vzrostlých stromů. Vedení školy podporuje tvorbu projektů, které jsou zaměřeny na inovativní výuku, na podporu sportu a zlepšování podmínek ve škole (vybavení, rekonstrukce, apod.). Projekt EU peníze školám pomohl škole k dokončení vybavení. Poslední monitorovací zpráva byla zpracována k Škola je zapojena pro projektu ŠIK Školní informační kanál, který je preventivním programem (bezpečnost na silnicích, návykové látky, zprávy, šikana, domácí násilí). Kromě nabídky umístění žáků na středních školách se rozjela i možnost využívat ŠIKu v hodinách občanské výchovy (krátké preventivní spoty). 3

4 Ve školním roce 2014/2015 bude škola realizovat projekt Tolerovat a komunikovat (preventivní program ÚK), bezplatnou výuku cizinců i inkluzivní programy. c) Nabídka mimoškolních aktivit Při škole pracuje Školní klub - KORÁLEK (2. stupeň) a řada kroužků v rámci 1. stupně a školní družiny. Počet kroužků se měnil z důvodu vztahu žáků k jednotlivým disciplínám, zaměření kroužků apod. Kroužky jsou každoročně zaměřeny na rozvoj zájmových aktivit žáků ve volném čase, některé podporují přípravu žáků na výuku, či nabízejí možnost doučování (Anglický jazyk, Turistický kroužek, Matematika, Florbal, Sportovní hry, Hudební kroužek, Estetika, Speciální pedagogické činnosti a další). d) Hygiena výuky Kmenové učebny na škole jsou plně vybaveny výškově stavitelným nábytkem a prostředí plně odpovídá hygienickým a bezpečnostním požadavkům. e) Nastavení rozvrhu Ve škole se minimálně využívá nultých hodin. Rozvrh je sestaven na základě zkušeností a dle zásad hygieny duševní práce. Jeho časový harmonogram byl již v roce 2010/2011 upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval potřebám žáků i pedagogů. f) Vybavení Vybavení učebnicemi probíhá dle plánu, ve spolupráci s nakladatelstvím GEOM a FRAUS. Nákup učebních pomůcek v jednotlivých předmětech a oborech probíhá na základě požadavků předmětových komisí a na základě možností školy. Nákupy je však třeba zvážit ve vztahu k potřebám žáků i samotného pedagoga. g) Financování Výše příjmů školy ze SR byly v souladu s počty žáků. Plat zaměstnanců se skládá z tarifní mzdy, osobního příplatku, zvláštního příplatku (za třídnictví), příplatku za vedení a odměn (na základě výborných výsledků, organizace akcí, exkurzí, projektů). Obecní rozpočet je vyjádřen prostřednictvím finančního plánu, část prostředků musí být přerozdělena na provozní náklady. Škola musí hradit ze svých rozpočtových prostředků i pronájem tělocvičny pod náměstím. Škola využívá i vlastní prostředky, které získává sponzoringem a vedlejší hospodářskou činností (výuka ICT, výuka jazyků, pronájmy). 4

5 3. Průběh vzdělávání a) Vzdělávací program Škola od pracuje podle ŠVP Škola v pohybu. Individuální vzdělávací plány byly vytvořeny pro děti s normativem, jejich počet se ve sledovaném období zvýšil na 24 (oproti 17 v předchozím období). b) Přijímání nových žáků Byly otevřeny dvě první třídy běžná (27 žáků) a jedna se zaměřením na výuku jazyků (21 žák). Do šestého ročníku bylo přijato 51 žáků, kteří byli dle svých výsledků rozděleni do dvou tříd 6. A - rozšířená výuka přírodovědných předmětů a informatiky, 6. B rozšířená výuka sportu. c) Vedení pedagogické dokumentace Zástupkyně ředitele školy pravidelně vykonává kontrolní činnost učebních dokumentů. Matriku má na starosti pověřený pracovník školy, který je i koordinátorem Bakalářů. d) Plnění osnov, ŠVP Dle hospitační činnosti i namátkové kontroly bylo zjištěno, že výuka probíhá dle ŠVP a v souladu s učebními plány. Nedostatkem zůstává: a) u některých vyučujících přílišná vázanost na knihu (výklad i zápis pouze dle knihy, chybí aktivizující prvky výuky); b) hodnocení ať už ve vztahu k žákovi, či ke třídě (často pouze číselné vyjádření bez postoje a slovního zhodnocení vyučujícím); c) nedostatečná motivace žáka ke studiu a k zájmu o daný předmět. Zápisy v třídních knihách odpovídají probíranému učivu a tematickým plánům. Hospitační činnost vykonává ředitel školy a zástupkyně ředitele školy. Výuka tělesné výchovy byla řešena na prvním stupni školy propojení plavecké výuky se současným plněním osnov dle ŠVP. Učitelkám byla opětovně zdůrazněna nutnost zaměřit tělovýchovné činnosti ve venkovním prostředí (příprava na soutěže kopaná, atletika). Byla navázána spolupráce s oddílem házené, který v rámci svého projektu připravoval žáky na turnaje a současně je motivoval k pohybovým dovednostem. Výrazně se zlepšila práce pedagogů v nepřímé pracovní činnosti příprava a realizace kroužků, akcí, soutěží, her, projektů. I tak se někteří pedagogové vezou na vlně a 5

6 jejich přístup i vztah ke škole není zcela pracovní, kolegiální a profesionální. V určitých případech bylo řešeno nedostatečné nebo pozdní odevzdání pracovních úkolů, případně plnění pokynů. Práce školní družiny je na dobré úrovni organizace, přístup, organizace zájmové činnosti i kroužky. e) Absence, výchovné problémy Výsledky prospěchu i chování ze školního roku 2013/2014 zachycují níže uvedené tabulky. 1.pololetí k pololetí k Prospělo s vyznamenáním 188 Prospělo s vyznamenáním 167 Prospělo 153 Prospělo 171 Neprospělo 0 Neprospělo 1 Nehodnocena 38 1 Nehodnocena 38 1 Uvolněna/zdrav.důvody 2 Uvolněna/zdrav.důvody Výsledky výchovy 1.pololetí k pololetí k Důtka třídního 72 Důtka třídního 94 učitele učitele Důtka ředitele školy 30 Důtka ředitele školy 28 2.stupeň z chování 3 2.stupeň z chování 5 3.stupeň z chování 1 3.stupeň z chování 1 Oproti předchozímu školnímu roku se výrazně zvýšil počet kázeňských postihů. Většina závažnějších přestupků je řešena se zákonnými zástupci s následnou zvýšenou péčí. 5.3 Docházka žáků ZŠ Počet žáků Počet oduč.hod. (týden) Zameškané hod. Neomluvené hod. 1.pololetí k pololetí k Komentář: I ve školním roce 2013/2014 došlo k navýšení neomluvených hodin, které byly řešeny s OSPOD Varnsdorf. f) Primární prevence Škola se řídí plánem prevence. V každém ročníku je v chronologické i v tematické posloupnosti nastavena minimálně jedna akce, přednáška, beseda. Nejvíce se preventivní programy zaměřují na školní šikanu (i počítačovou), násilí, alkohol, kuřáctví a drogy. Pro dívky jsou pak připraveny od osmého ročníku programy na výchovu. 6

7 Šetření jsou prováděna dle potřeby a třídního klimatu (třetí a čtvrtý ročník). Jsou součástí a přílohou plánu metodika primární prevence. Od školního roku 2014/2015 bude skloubena funkce výchovného poradce s metodikem PP. g) Úspěšnost školních akcí Škola je nejen účastníkem řady akcí, ale především jejich organizátorem (Atletika pro 1. stupeň ZŠ, Podzimní hry, Silvestrovský závod, My face, Den pro inkluzi, Pohádkový den). Účastí našich žáků v oblasti sportu, bezpečnosti v dopravě, v recitaci, zpěvu se jejich schopnosti a dovednosti rozvíjejí a prohlubují. Velkého úspěchu škola dosahuje škola v soutěžích: Skřivánek, Mladí záchranáři a ve sportech: florbal, atletika, košíková, Jiřetínské hry žáci obhájili putovní pohár a především sportovní gymnastika (3. místo v celostátním kole). Škola a žáci se angažují také na pomoc ve prospěch dětí žijících v rozvojových zemích. Dokladem toho jsou každoroční certifikáty jako výraz uznání Dětského fontu OSN v ČR, či sbírky v rámci projektu UNICEF. 7

8 4. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů a) Klima a image školy Klima a image školy odpovídá úrovni dosahovaných výsledků i vztahu školy k rodičům a k veřejnosti. Účast školy na olympiádách a soutěžích je široká a bohatá, navíc okořeněná dobrými a mnohdy i výbornými výsledky. Škola připravuje pro veřejnost akce, které mají velkou odezvu (senioři v Pohádce, LDN při Nemocnici Varnsdorf). Tradice doplněná kvalitou to je motto školy. Viditelná je péče o nadané žáky, současně však výchovní poradci zajišťují specializovanou výuku pro žáky s normativem, jejichž počet se každoročně navyšuje. Škola na tuto skutečnost reaguje systémem kroužků a hodin SPČ, kde se žákům s normativem věnují učitelky. Od školního roku 2012/2013 funguje na škole třída s upraveným vzdělávacím programem (SPE). b) Informace o škole O všech akcích je veřejnost informována školní vývěskou, webovými stránkami školy a regionálním tiskem. Na obsahu webových stránek se podílí celý učitelský sbor. Formální stránku má na starosti metodik ICT, obsahovou a věcnou vedení školy. Informace mají vysokou míru aktuálnosti. Škola informuje o akcích také na schůzkách třídních důvěrníků, dobrá spolupráce je na úrovni ředitel školy - školská rada. Ta je s chodem školy spokojena. V listopadu 2011 byly nové volby do ŠR, na podzim 2014 proběhnou nové. ŠR je i nadále tříčlenná se zastoupením pedagogů, zřizovatele a zákonných zástupců. c) Spolupráce školy s rodiči Na škole působí ŠR, která byla zřízena Třídních schůzek se zúčastňovala většinou nadpoloviční většina. I tak by třídní učitelé přivítali větší zájem ze strany rodičů žáků s problémy v učení či v chování. Schůzky s třídními důvěrníky probíhaly na základě vstřícnosti a věcnosti v jednáních, omluvenky byly výjimečně. Rodiče byli o dění ve škole průběžně informováni prostřednictvím webových stránek školy, elektronické žákovské a třídní knihy, prostřednictvím veřejné vývěsky školy (www.zs-namesti.cz; 8

9 d) Péče o volný čas žáků Na škole je zřízen Školní klub, každoročně tak na škole působí kroužků. Organizací jednorázových akcí byl vždy pověřen pedagogický pracovník, který kompletně zajišťoval celý průběh exkurze, výletu, soutěže, apod. Škola pořádá i lyžařské kurzy, pro nové šesté ročníky také kurzy seznamovací. Novinku jsou projekty zaměřené na výuku jazyků a integraci cizinců. e) Dotazník pro žáky hodnocení jejich vztahu k učení, ke skupině, k pedagogům Dotazník pro žáky vyšel pozitivně, žáci do školy chodí rádi, spolupracují s vyučujícími, kteří mají radost z jejich úspěchů. Žáci oceňují snahu učitelů o zavádění novinek, možnost pracovat ve skupinách, či pracovat na základě vlastních schopností a znalostí. Dotazníky se vyplňují vždy jednou za dva roky. 9

10 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 7. B/2014/24 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

11 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 8. A/2014/19 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

12 DOTAZNÍK PRO ŽÁKA Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše Třída: 9. B/2014/16 žáků Vyhodnocení-ve sloupci je počet žáků, kteří se ztotožnili s danou odpovědí Číslice znamenají: l často, 2 občas, 3 málokdy, 4 vůbec ne, 5 nevím 1 Ve škole se cítím dobře. 2 Učitelé jsou na nás milí, umí nás povzbudit, když nám něco nejde. 3 Učitele zajímá, co si o věcech, životě a lidech myslíme. 4 Když se o něčem debatuje, otevřeně řeknu svůj vlastní názor. 5 Učitelé učí tak, že nás učení baví. 6 Když žáci něčemu nerozumějí, hned se přihlásí a zeptají se. 7 Když pracujeme ve skupinách, můžeme si vybrat, s kým chceme pracovat ve skupině. 8 Žáci rozdílné výkonnosti dostávají u nás ve třídě různě obtížné úkoly. 9 Žáci, kteří jsou v učení dobří a pracují rychle, nemusí u nás čekat na ostatní. Mohou plnit další úkoly. 10 Učitelé nám dávají možnost o něčem přemýšlet, nebo se na něco zeptat, nejen pořád vykládají a zkoušejí 11 Žáci naší třídy mohou při vyučování pracovat podle svého tempa (nemusí při vyučování dělat ve stejnou dobu stejnou práci) 12 Učitelé používají v hodinách pomůcky, zajímavé knihy, obrazy a jiné předměty, abychom učivu dobře rozuměli. 13 Při vyučování se snažíme sami nalézt odpovědi na otázky k učivu, hledáme v knížkách, časopisech, děláme i pokusy. 14 Když někomu z naší třídy něco nejde, ochotně mu spolužák pomůže. 15 Naše názory na to, co by se mělo zlepšit ve třídě, nebo ve škole, bere náš(e) třídní učitel(ka) vážně a snaží se to změnit. 16 Učitelé mají radost, když se někomu v naší třídě něco podaří. 17 Když jsme s něčím ve škole nespokojeni, můžeme se obrátit na vedení školy. 18 Do školy se žáci naší třídy těší

13 5. Výsledky vzdělávání žáků a) Úroveň dovedností a vědomostí, kompetence Na všech úrovních dosahovala škola průměrných výsledků; v rámci SCIO (pro 9. ročníky) byl viditelný rozdíl mezi paralelními třídami, vyšší úroveň si drží třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Rozšířené výuky využívají rozšířených osnov v rámci ŠVP. Tím byli pověřeni vedoucí metodických komisí. Od bude škola využívat ŠVP-Škola v pohybu verze č. 3, průřezová témata jsou zaznamenávána i do TK. Hlavní nedostatky jsou u žáků sledovány v oblasti řečových a jazykových dovedností. Proto škola využila evropských peněz především k individualizaci a inovaci právě čtenářské gramotnosti a výuky jazyků. Škola se zaměřuje na oblast výchovy, kázeňské přestupky řeší co nejdříve (především s rodiči žáka), v oblasti výchovy i vzdělávání přijímá taková opatření, která vedou k posílení kázně, k uvědomění si vlastních nedostatků žáků, ke zlepšení prospěchu žáků i ke zlepšování komunikačních schopností a vztahů mezi žáky. b) Úspěšnost v soutěžích Každoročně se naši žáci účastní nejrůznějších soutěží. Prim hrají kopaná, atletika, florbal, přespolní běh, košíková a atletický čtyřboj. Nově jsme se zapojili do miniházené pro první stupeň, kterou organizuje Český svaz házené. V tabulce níže je uveden přehled hlavních soutěží, v kterých dosahujeme skvělých výsledků. Křížkem je označeno, na jaké úrovni je pořádána, případně kam došli naši žáci. Málokdy se stane, aby naši žáci přijeli bez poháru. Na místě je připomenout, že škola sama organizuje Podzimní hry, které se skládají ze 4 sportů a jsou určeny pro druhý stupeň. Pro první stupeň škola organizuje Atletiku. V rámci školy pak probíhají různé soutěže, které jsou vyhodnoceny v Den radosti na konci školního roku. Název soutěže Město Region Kraj Republika Celoroční soutěžení škola / 326 Florbalová liga / 36 Futsalová liga / 15 Jiřetínské hry / 21 13

14 Košíková / 19 Miniházená /23 M c Donald s /12 Orion cup florbal /34 OVOV / 8 Podzimní hry / 92 Pohár rozhlasu / 39 Přespolní běh / 12 Sportovní hry 2. stupeň / 22 Olympiáda pro 1. stupeň / 63 Košíková 1. stupeň / 10 Coca cola cup / 16 Sportovní gymnastika /6 c) Úspěšnost žáků na olympiádách Výsledky okresních kol : stav k Logická olympiáda 5. tř. Jiří Martinka, Ondřej Könnyü úspěšní řešitelé, postup do kraje roč. 1. Marek Říha 9.A (56. místo v kraji) 2. Melanie Stehlíková 8.A ( místo v kraji) 3. Michal Sulo 7.A ( místo v kraji) 4.Adam Křemenák 7.A ( místo v kraji) 5.David Linhart 8.A ( místo v kraji) Matematická olympiáda 5. tř. 22. Z. Pospíšilová 28. N. Neubauerová, F. Kabeláč 38. M. Bartl, L. Netuka - 7.tř. 11.místo Leona Jedličková 7.A (úspěšný řešitel) 13.místo Vojtěch Hofman 7.A - 8.tř. 11.místo Filip Uskokovič 8.A - 9. tř. 12. M. Podskalská (9.A) 20. Jakub Vašut (9.A) 23. Lukáš Haubert (9.A) 27. Martin Budínský (9.A) Dějepisná olympiáda 11.místo Martin Budinský (9.A) 32.místo Anna Pokorná (9.A) 34.místo Melánie Stehlíková (8.A) Olympiáda v českém jazyce 21.místo Sára Krulišová (9.A) 14

15 28.místo Martin Budínský (9.A) Olympiáda v anglickém jazyce kategorie I.A 18.místo Matěj Novák (7.A) -kategorie II.A 5. místo Lukáš Haubert (9.A) Pythagoriáda nejlepší řešitelé - 5.r. Marek Bartl 6 bodů, 6.r. Jan Zornička 7 bodů, 7.r. Vojtěch Hofman 9 bodů, 8.r. Filip Uskokovič 3 body -okresní kolo místo Vojtěch Hofman 7.A Chemická olympiáda 7.místo Lukáš Haubert 9.A -8.místo Markéta Podskalská 9.A Biologická olympiáda 17.místo Martin Budinský 9.A -19.místo Sabina Henková 9.A Fyzikální olympiáda kategorie F 6.místo Filip Uskokovič 8.A (úspěšný řešitel) -7.místo Dominik Kvapil 8.A -11.místo Vendulka Boháčová 8.A -kategorie E 11.místo Lukáš Haubert 9.A -12.místo Markéta Podskalská 9.A oba postup do kraje Recitační soutěž 1.kategorie 2.místo Tereza Křížová 3.A 2.kategorie 3.místo Barbora Bečvářová 5.tř. Karlovarský skřivánek kategorie A1 2.místo Anh Vu Hoang (3.A) 3.místo Phan Doan Zenny (3.B) - kategorie A 2 2.místo Marie Tillnerová (4.) - kategorie C 1.místo Tereza Pípová (8.A) 3.místo Lukáš Haubert (9.A) Rampušačka 2014 skupinová práce 3.místo 3.A (ved. Š. Martinková) -jednotlivci 2.místo Zuzana Benešová 3.A Výsledky krajských kol: Karlovarský skřivánek kategorie A1- Anh Vu Hoang (3.A) 2.místo -kategorie C Tereza Pípová 1. místo OBĚ POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA Fyzikální olympiáda 22.místo Lukáš Haubert -55.místo Markéta Podskalská Výsledky ústředních kol: kategorie A1- Anh Vu Hoang (3.A) 1.místo d) Úspěšnost žáků v přijímání na SŠ Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / A Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Budinský Martin Gymnázium Rumburk Damašková Nikola Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Předškolní a mimoškolní pedagogika Dvořák Marek Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Reprodukční grafik Frkalová Pavlína Gymnázium Rumburk Godlová Sára Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov Bezpečnostně právní činnost Gramlichová Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) 15

16 Simona Veřejnosprávní činnost Haubert Lukáš Evropská obchodní akademie Děčín Kreativita podnikání Henková Sabina Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Grafický design Horáková Nikol Střední škola právní Právní akademie Liberec Právní činnost se zaměřením sociálním Chlanová Zuzana Gymnázium Rumburk Kopecký Tomáš Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Ústí nad Labem Laboratorní asistent Krulišová Sára Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec Obchodní akademie Kudrna Luděk Střední odborné učiliště a Střední odborná škola Novák Lukáš Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Elektrotechnik Pasovský Radek Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov Bezpečnostně právní činnost Podskalská Gymnázium Rumburk Markéta Pokorná Anna Střední škola tvorby a designu nábytku Liberec Design interiéru Rudinská Veronika Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Cestovní ruch Říha Marek Gymnázium Rumburk Šeps Evžen Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Vašut Jakub Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) - Strojírenství Veverková Nikola Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Vu Ngoc Anh Míša Kosmetické služby Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Mariánská) Fashion design Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / B Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Baranová Kateřina Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Zdravotnický asistent Bartošová Lucie Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kadeřník Císař Pavel Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Strojní mechanik Damašek Jakub Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Doležal Josef Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Strojní mechanik Endál Tomáš Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Jánská Ivana Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kuchař, číšník 16

17 Kalinová Veronika Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kosmetické služby Krajčovičová Gymnázium Rumburk Barbora Macháčková Klára Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor Předškolní a mimoškolní pedagogika Málek Miroslav Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Marčík Marek Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Mašlarová Sára Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk Ošetřovatel Novák Jiří Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Pešek Daniel Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik opravář motorových vozidel Poříz Patrik - Schilling Petr Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) - Strojírenství Veselá Barbora Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín Libverda - Agropodnikání Výrostko Martin Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Mechanik seřizovač Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / třída Jméno žáka Gymnázium přijetí Bartl Marek Bečvářová Barbora Hanykýřová Natálie Martinka Jiří Mauder Tomáš Netuka Lukáš Neubauerová Nikol Pospíšilová Zuzana Gymnázium Varnsdorf - přijat Gymnázium Varnsdorf - nepřijata Gymnázium Varnsdorf - nepřijata Gymnázium Varnsdorf - přijat Gymnázium Varnsdorf - nepřijat Gymnázium Rumburk - nepřijat Gymnázium Rumburk - přijata Gymnázium Rumburk - přijata Základní škola, nám. E. Beneše 469, Varnsdorf ROZMÍSŤOVACÍ ŘÍZENÍ / B Jméno žáka SŠ, na kterou byl žák přijat (odevzdán zápisový lístek) Danková Soňa Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Kuchař, číšník Kudrna Miroslav Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk Salay Martin Stankovičová Nikola Reprodukční grafik Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (K. Světlé) Obráběč kovů Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf (Bratislavská) Pečovatelské služby 17

18 6. Řízení školy, kvalita personální práce, DVPP a) Organizace činnosti a provozu školy Organizační struktura viz Příloha. Pravomoci a pracovní náplně jsou dány pro jednotlivé funkce, PP i správní zaměstnance; s náplní je zaměstnanec seznamován při nástupu do zaměstnání. Metodické komise mají své předsedy, kteří zodpovídají za plnění učebních plánů, ŠVP i dalších akcí, které jsou součástí předmětu. Ředitel školy vytvořil vnitřní směrnice, které jsou pro zaměstnance závazné a kterými jsou zaměstnanci povinni se řídit; pokyny jsou sdělovány v průběhu porad, popř. umisťovány na informační panel, nebo zaslány elektronickou poštou (pracovníci poštu průběžně kontrolují). Mezi důležité dokumenty patří Pracovní řád a jeho Dodatek, Vnitřní platový předpis, Školní řád a režim školy, Organizační řád, Plán dovolených a samostudia, Vyplňování TK a vedení dokumentace. b) Systém vedení a hodnocení pracovníků Rok 2011/2012 byl rokem předělovým, pedagogický sbor se stabilizoval. Tak jako v předešlé zprávě však u mladých a začínajících pedagogů přetrvává nadměrné sebevědomí, nedostatek pedagogických zkušeností, nakonec i nedostatečný odborný přehled. Mají tendenci zahrnovat žáky přemírou informací, aniž by včas informace prostudovali, třídili, vybírali podstatné, případně využili rad zkušenější části pedagogického sboru. I proto je potřeba ochotně naslouchat a přijímat dobře míněné rady. Systém vedení se proto zaměřuje na začínající učitele a nekvalifikované učitele, kterým byl přidělen zkušený kvalifikovaný pedagog; hospitační činnost byla směřována k pomoci a radě těmto učitelům. Problémem je také zapojení některých pedagogů do dalších aktivit školy, přece jen škola nekončí zvonkem koncové hodiny, je to živý organismus a učitel musí reagovat na podněty žáků, vedení školy, ale i svých kolegů. Důležitá je také příprava žáků na olympiády a soutěže. Se správními zaměstnanci se konají pravidelné porady a schůzky, které řeší nejen případné organizaci úklidu, požadavky a náměty zaměstnanců ke zlepšení pracovního prostředí. Ředitel školy má vytvořen dislokační systém, který mu pomáhá, v případě potřeby a zastupování, k vyhledávání adeptů na pedagogickou činnost. 18

19 Hodnocení zaměstnanců je prováděno průběžně v rámci pedagogických porad; ředitel školy využívá i individuální pohovory; hodnocení pedagoga je stanoveno podle pevných kritérií. DVPP = v rámci seminářů a kurzů si řada učitelů prohlubuje své profesionální znalosti (s využitím EU peníze školám); dokončenou kvalifikaci k nemělo 6 pedagogů (dle předpokladu by kvalifikační předpoklady měly na podzim 2013 splnit 2 vyučující). Přehled vzdělávání pracovníků Jméno Název kurzu, semináře, školení. Škola. Počet dní, hodin. Rok studia. Místo a termín konání Aleš ONDRÁČEK Standardy - Zeměpis 4 hodiny Ústí nad Labem, NIDV, Petra Vondrovská Challenges V konference na katedře anglistiky PF UJEP 4 hodiny Ústí nad Labem, Lucie Šeráková Štěpánka Martinková Štěpánka Martinková Tvořivá práce v literární výchově a její propojení se slohovým výcvikem Základní kurz logopedické prevence. Preventista řečové výchovy (logopedický asistent). Diagnostika školní třídy, činnost intervenčního týmu. Problémové dítě v kontextu periodizace vývoje jedince. Jana Skořepová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, TUL 8 hodin Ústí nad Labem, hodin hodiny 2013 Ústí nad Labem, Most Ústí nad Labem ročník Liberec, 2013/2014 Jana Skořepová Angličtina živě a prakticky 5 hodin Liberec,

20 Alena Valešová Seznamte se, Erasmus+ organizoval Dům zahraniční spolupráce 4 hodiny Ústí nad Labem Tomáš Šmidílek UJEP 5. ročník Ústí n. L., 2013/14 Renáta Fojtíčková UJEP 5. ročník Ústí n. L. 2013/2014 Tomáš Šmidílek Bakaláři 1,5 hod. Online webinář Tomáš Šmidílek Seminář ke Standardům pro ZV - ICT Tomáš Šmidílek Google Apps ve škole I. 4 hodiny Ústí n. L., x 45 min Česká Lípa, Štěpánka Martinková Jak vyučovat o holokaustu 30 hodin Památník Terezín Jana Tillnerová Instruktor školního lyžování 56 hodin Černá Říčka, Rejdice Petra Vondrovská Okořeňte své hodiny angličtiny autentické materiály 4 hodiny Liberec, Lucie Šeráková UJEP 4. ročník Ústí nad Labem 2013/2014 Štěpánka Martinková Studium pro ředitele škol a školských zařízení 105 hodin UJEP Ústí nad Labem/INDIV. Jitka Beková UJEP 4. ročník Ústí n. L., 2013/14 20

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2013/2014 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2013/2014 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín. Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín Adresa: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk Identifikátor školy: 600 076 156 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-884/09-A. Na Balabence 800. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-884/09-A Název školy: Základní škola, Praha 9 Libeň, Na Balabence 800 Adresa: Na Balabence 800, 190 00 Praha - Libeň Identifikátor: 600

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Klasifikační řád pro dálkové studium

Klasifikační řád pro dálkové studium Klasifikační řád pro dálkové studium 1. Základní zásady klasifikace prospěchu Klasifikace prospěchu je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Jejím cílem je vyjádřit příslušným klasifikačním

Více