Výroční zpráva. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Annual Report

2 2 Čeština English

3 Čeština English 3

4 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové účasti 14 Orgány společnosti 16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Obs 4 I II Introduction by the Company Management Basic Information 10 Company Profile 11 IdentifiCAtion data 12 Main Objects of Business 12 Property Interests 14 Company Bodies 16 Organizational Structure Cont

5 Zpráva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Finanční část ah 18 Aktivity společnosti 18 Projektová činnost 19 Provádění staveb 33 dodávky technologií 34 Zaměstnanci 35 Výzkum a vývoj 36 Systémy managementu 38 Předpokládaný vývoj společnosti 40 Rozvaha 48 Výkaz zisků a ztrát 52 Příloha tvořící součást účetní závěrky 66 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 68 Zpráva auditora III IV 5 Report on Business Activities in 2012 ent 19 Construction 18 Company Activities 18 Design Work 33 Equipment Deliveries 34 Employees 35 Research and Development 36 Management system 38 Expected Development of the Company Finances 41 Balance sheet 49 Profit and loss statement 52 Notes to the financial statements 66 Report on Relationship between Related Parties 69 Auditor s Report

6 Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři, další rok uplynul a já se rád ujímám své povinnosti prezentovat výsledky hospodaření společnosti TENZA, a.s. Právě v předcházející výroční zprávě jsme předpovídali spíše stagnaci hospodářského vývoje v České republice. Bohužel analýzy Českého statistického úřadu nám dávají za pravdu. Dynamika výkonnosti odvětví české ekonomiky v roce 2012 meziročně poklesla o 1,2 %. Největším obtížím způsobeným nedostatkem zakázek čelí zejména stavebnictví, kde jen u inženýrských staveb došlo k poklesu o 11 %. Na rozdíl od předchozích let se Úvodní k negativnímu vývoji zakázek ve veřejném sektoru přidal i mírný pokles objemu zakázek v soukromém sektoru. S důsledky vleklé ekonomické krize se nepotýká jen Česká republika, zpomalení vývoje ekonomik je patrné ve většině evropských zemí. Nárůst počtu uchazečů u vypsaných výběrových vedení řízení tlačí nabídkovou cenu na minimální úroveň. Firmy jsou sp tak nuceny dále hledat jakékoli úspory a snižovat přiměřený zisk. Proto dosažení celkového obratu společnosti TENZA, a.s., v úrovni 1,5 miliardy korun při hospodářském výsledku před zdaněním výši 34 mil. Kč je solidním výsledkem maximálního úsilí celé společnosti TENZA, a.s. I6 6 Dear ladies, gentleman, and business partners, Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management Another year has passed and I have the honour to announce the financial Introduction results of TENZA, a.s. the previous Annual Report we envisaged by economic stagnation in the Czech Republic. Unfortunately, the analyses performed by the Czech Statistical Office have indicated that our rather pessimistic expectations were confirmed. The dynamics of the economic performance decreased by 1.2 % in 2012 as compared with the previous year. Construction industry was probably the most adversely affected area tackling problems resulting from the lack of orders from both the private and public sectors; for example civil engineering reported a drop by 11 %. In contrast to previous years, the downward trend in public procurement was further reinforced by a slight decrease in the total volume of private contracts. The Czech Republic is not the only country facing the consequences of the ongoing economic crisis the majority of European countries have been hit by at least slight recession. The growing numbers of parties interested in public tenders reduce the Manag prices to the minimum. Firms are forced to identify new savings and earn modest profit only. The total turnover of CZK 1.5 billion and earnings before taxes of CZK 34 million can be considered a satisfactory result of tremendous efforts undertaken by TENZA, a.s.

7 Podařilo se nám dokončit jeden z nejnáročnějších projektů v historii společnosti TENZA, a.s. Nový energoblok s kotlem a turbosoustrojím v areálu Teplárny v Mydlovarech dnes vyrábí elektrickou energii pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do Mydlovar a přilehlé Zlivi. Velkým uznáním práce celého realizačního týmu je získání ocenění Projekt roku 2012 v oblasti realizace projektů v soustavách zásobování teplem a chladem, které uděluje Teplárenské sdružení České republiky. Další ocenění Počin roku 2012 jsme obdrželi za výstavbu Tepelného napáječe slovo Libeň Holešovice, který řeší napojení Teplárny Holešovice a oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Jednalo se o technologicky náročný projekt, jehož součástí bylo i vybudování podchodu pro umístění horkovodu pod řekou Vltavou v délce přes 170 metrů technologií důlní ražby. olečnosti Úspěšně jsme završili i další stavby. Druhá etapa společného projektu města Bíliny a společnosti ČEZ Teplárenská zajišťující napojení Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice byla slavnostně ukončena. Rovněž výstavba nové jednotky pro výrobu etandinitrilu v areálu společnosti Lučební závody Draslovka v Kolíně, na níž se TENZA, a.s., podílela hned dvěma zakázkami najednou, dospěla do zdárného konce. S výstavbami a modernizacemi tepelných sítí jsme pokračovali v různých městech u nás i na Slovensku. Nově jsme zahájili modernizaci přivaděče tepelné energie pro sídliště Nad jazerom v Košicích a výstavbu horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice, který bude sloužit k rozvedení tepla z centrálního zdroje výměníkové stanice do lokalit Lázně a Prosetice. Uspěli jsme i v tendru na dodavatele konverze stávajících parovodních rozvodů na horkovodní v Trutnově v částech Poříčí a Výsluní. Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím technologie fluidního spalování ve Strakonicích, která umožní provozovateli spalovat palivo v širším rozsahu parametrů a navíc poskytne možnost spoluspalování biomasy s podílem až 40 % tepelného výkonu kotle. V souladu s harmonogramem výstavby se v roce 2012 náš realizační tým zabýval dodávkou prvního ze dvou parních kotlů. Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management 7 We managed to complete one of the most ambitious projects in the history of TENZA, a.s. A new power-generating Company unit including a boiler and turbine generator unit on the premises of the Mydlovary heat and power plant generates power for approx households and delivers heat to Mydlovary and the nearby town of Zliv. The sustained efforts of the entire implementation team were rewarded when TENZA, a.s. won a prestigious award in the Projects of the YEAR 2012 competition in the section of projects aimed at heat and cold distribution systems presented by the Association for District Heating of the Czech Republic. Another project of TENZA, a.s. the Construction of the Libeň Holešovice Heat Supply Main was awarded the Deed of the Year This project focused on linking Teplárna Holešovice and the Dolní Holešovice district heating system with the Prague Heat and Power Supply System (PTS) interconnected with a source in Elektrárna Mělník. The project was technologically very demanding and included a complicated 170 m long tunnel driven below ement the Vltava river bottom as a route for the hot water pipeline. We also managed to finish other projects. The second phase of a joint project of the town of Bílina and ČEZ Teplárenská, connecting Bílina to the district heating system from Elektrárna Ledvice was ceremoniously completed. Similarly, the construction of a new ethane dinitrile production unit on the premises of Lučební závody Draslovka in Kolín was successfully completed. TENZA, a.s. won and properly fulfilled two contracts concerning this project. We continued the construction and modernization of heating systems in various cities in the Czech Republic and Slovakia. New projects included an upgrade to the heat delivery system in the Nad jazerom housing estate in Košice and construction of a hot water distribution system in the spa of Teplice intended to deliver heat from a central heat exchanger to Lázně and Prosetice. We also won a tender for the replacement of the existing steam pipeline with hot water pipeline in Poříčí and Výsluní town quarters of Trutnov.

8 Další fáze projektu zahrnující kompletní modernizaci druhého kotle bude probíhat až do roku Z pohledu procesního fungování společnosti TENZA, a.s., došlo v roce 2012 k odštěpení slévárny v Adamově do nově vytvořené společnosti TENZA cast, a.s. Adamovský závod prošel v uplynulých letech dynamickým rozvojem a v současnosti se zařadil mezi největší výrobce zinkových odlitků v České republice. Jeho osamostatnění bylo logickým krokem vedoucím k oborové specializaci a zefektivnění činností obou společností. Uplynulý rok 2012 nebyl jednoduchý a ani ten následující 2013 podle prognóz nebude snazší. Deficit českých veřejných financí se sice snižuje, ale zlepšení je dosaženo na úkor poklesu veřejných investic, který nutí společnosti hledat další cesty ke snižování nákladů. Většina interních optimalizací již byla učiněna, a tak se tlak přesouvá na dodavatele a subdodavatele. Nezbývá mi než všem zúčastněným stranám popřát hodně síly a vytrvalosti, které budeme při překonávání nepříznivých podmínek potřebovat. Dovolte mi, abych v závěru poděkoval managementu, zaměstnancům i našim dodavatelům za jejich úsilí při dosahování výsledků společnosti TENZA, a.s. Rovněž děkuji našim zákazníkům a obchodním partnerům za jejich podporu a důvěru, které si velmi vážím. S úctou, Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 8 Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management TENZA, a.s., is a general contractor for the renovation of K1 and K2 boilers applying a fluidized bed technology in Strakonice which will enable the operator to burn a wide range of fuels including a considerable proportion of biomass up to 40% of the heat output. In compliance with the construction schedule, our team delivered the first of the two boilers in The other phase of the project focusing on the second boiler modernization is to continue until With respect to process operations of TENZA, a.s. a new zinc pressure casting company named TENZA cast, a.s was established as a spin-off from the parent company in The plant in Adamov has undergone an accelerated development in recent years and currently ranks among the largest manufacturers of zinc casts in the Czech Republic. The spin-off was a logical move towards increased specialization and higher efficiency of both companies was not an easy year and forecasts suggest that 2013 will not be better. The Czech public finance deficit is decreasing, however, to the detriment of public investments forcing companies to find new ways to cost reduction. The majority of internal operations have been optimized so that contractors and subcontractors are placed under added competitive pressure. In light of the above I have to wish all the parties involved a great deal of energy and endurance which will be essential for tackling the daunting economic challenges. Finally, let me express my thanks to the management, the employees and all contractors for the commitment and efforts they have exerted and therefore enabled TENZA, a.s to achieve the results. At the same time I would like to thank our customers and business partners for their continuing support and confidence which I highly appreciate. Yours faithfully, Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

9 Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 9 Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

10 Profil společnosti TENZA, a.s., je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Ve svých provozech v Brně, Praze a Ostravě zaměstnává přes 200 pracovníků. Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně důležitým oborem činnosti je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací Základn a čističek odpadních vod. Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy, ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv. II Company Profile Základní údaje Basic information TENZA, a.s. is a leading Czech company conducting activities and providing services in the engineering and construction industries with focus on the power engineering. It employs more than 200 people at its plants in Brno, Prague and Ostrava. The activities Basic of the company consist primarily of deliveries of large info power units in the area of the construction and renovation of heat and power engineering and heat distribution systems. The company has considerable experience gained from numerous construction and renovation projects for heating plants, combined heat and power plants and refuse incinerating plants. Building construction, utility networks and water management facilities including the construction of water piping and sewage treatment plants are other but no less important projects offered by TENZA, a.s. When carrying out projects the company employs in-house research and development concentrating on water and air protection systems and renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for maximum fuel energy utilization.

11 TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení od zpracování studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost až po následnou realizaci a uvedení do provozu. Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská firma í údaje LOGSTOR, která vyrábí předizolované potrubní systémy. Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky. Identifikační údaje Název společnosti TENZA, a.s. Sídlo Svatopetrská 35/ Brno Identifikační číslo Společnost zapsána 31. července 1999 u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3023 Základní kapitál Kč Základní údaje Basic information 11 TENZA, a.s., offers comprehensive project solutions for its customers from studies, concepts and audits, through design project documentation and engineering activities, to final delivery, assembly and operation. rmation Commercial activity is included in the core business of the company. TENZA, a.s., supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign manufacturers as well as its own equipment and technology. Our main partner in this field is the Danish company LOGSTOR producing preinsulated piping systems. Compact heat exchanger stations produced by TENZA, a.s., designed for delivering heat and domestic hot water to buildings, are an appropriate addition to the heating equipment product portfolio. Identification data Trade Name TENZA, a.s. Registered Office Svatopetrská 35/ Brno Company Registration No Commercial Register 31 July 1999, the Regional Court in Brno, Section B Insert 3023 Registered Capital CZK 30,000,000

12 Hlavní předměty podnikání projektová činnost ve výstavbě montáže technologických zařízení inženýrská činnost v investiční výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie výroba a rozvod tepelné energie výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Majetkové účasti TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika TENZA Real, s.r.o., se sídlem Základn v Brně, Česká republika T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ZATEP, s.r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika TEPLO Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká republika 12 Main Objects of Business Construction design Assembly of technology equipment Capital construction engineering Construction, modification and removal of structures Technical consultation for the building industry, architecture, machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry Heat generation and distribution Heat generation and distribution not subject to licensing, produced in heat sources with the installed output of one source exceeding 50 kw Research and development in natural and technical sciences or social sciences Základní údaje Basic information Property Interests Basic info TENZA Slovakia, spol. s r.o., registered office in Nitra, the Slovak Republic TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ZATEP, s. r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic MOBIKO Plus, a.s., registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic TEPLO Kopřivnice s.r.o., registered office in Kopřivnice, the Czech Republic

13 * Základní ukazatelé za rok 2012 na rozdíl od předchozích let nezahrnují údaje za Závod slévárna v Adamově, který byl v roce 2012 osamostatněn do nové společnosti TENZA cast, a.s. Celkový obrat [mil. Kč] Total turnover [CZK million] 2000 í údaje specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP, s.r.o., byl založen TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností, která je aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku. Předmětem podnikání společnosti TENZA Real, s.r.o., je realizace developerských projektů. Společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci za účelem provozování tepelného hospodářství města Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., se zaměřuje na provádění stavebních prací, Winsol, s.r.o., dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group, s.r.o., se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro energetiku a procesní průmysl. TEPLO Kopřivnice, s.r.o., je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky na území města Kopřivnice. * Základní údaje Basic information 13 * In contrast to previous years, the basic indicators for 2012 do not include the foundry in Adamov which was established as a new independent company TENZA cast, a.s. in rmation TENZA Slovakia, spol. s r.o., is a trading and engineering company active primarily in delivering equipment and technologies for district heating systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o., is carrying out development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., is engaged in specialized power engineering projects. ZATEP, s.r.o., was established to operate the heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., is a construction company. Winsol, s.r.o., provides mobile ice rinks. ET-mont group, s.r.o., focuses on equipment production and assembly for power engineering and the manufacturing industry. TEPLO Kopřivnice s.r.o. is a supplier of heat for end customers in the territory of the town of Kopřivnice. Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees *

14 Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která volí členy představenstva a členy dozorčí rady. Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usneseními valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. Základn Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze svého středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 14 Company Bodies Základní údaje Basic information The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints members of the Board of Directors and of the Supervisory Board. The three-member Board of Directors is the authorized body of the company. It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its members. Basic The Board of Directors makes decisions about all company info affairs that are not reserved for the General Meeting under binding legislation, the Articles of Association or a resolution of the General Meeting. The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among its members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors and the business activities of the Company.

15 Představenstvo Dozorčí rada í údaje Ing. Michal Hrubý Předseda představenstva, *1970 Chairman, born 1970 Ing. Martin Raus Předseda dozorčí rady, *1964 Chairman, born 1964 Ing. František Paulík Místopředseda představenstva, *1962 Vice-Chairman, born 1962 Dr. Ing. Dalibor Král Člen dozorčí rady, *1955 Member, born rmation Ing. Jan Mucha Člen představenstva, *1971 Member, born 1971 Ing. Karel Sázavský Člen dozorčí rady, *1965 Member, born 1965 The Board of Directors The Supervisory Board

16 Organizační struktura Vedení společnosti Generální ředitel Company Management Managing Director Ekonomicko-správní úsek Obchodní úsek Výrobní úsek Technický úsek Pobočka Praha Economy and Administration Business Section Production Section Technical Section Branch Office Prague Účtárna Obchod a marketing Realizace projektů I Projekce Obchod a marketing 16 Accounting Personalistika Human Resources Sales and Marketing Příprava nabídek Bid Processing Project Základní Implementation údaje I Realizace projektů II Basic information Project Implementation II Design Výzkum a vývoj Research and Development Sales and Marketing Projekce Design Právní služby Prodej a služby Realizace projektů III Procesní inženýrství Realizace projektů Legal Affairs Sales and Services Project Implementation III Process Engineering Project Implementation Zabezpečení kvality Nákup Tepelná technika Quality Assurance Purchase Heat Technology Správa IT Public Relations Řízení kvality IT Services Public Relations Quality Control Reality Property Provoz tepel. soustav Heat Dustribution System Montáže Assembly Organizational Structure

17 Strategie rozvoje Rekonstrukce tepelných zdrojů, instalace parních nebo plynových turbín, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, technologie na čištění spalin to jsou příležitosti pro náš rozvoj v blízké budoucnosti. Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí instalace kogeneračních jednotek 17 Boiler Plant Renovation in Vrchlabí CHP Unit Instalation Renovations of heat sources, installations of steam or gas turbines, combined heat and power units, biogas plants, flue gas cleaning technologies these are our development opportunities for the near future. Development Strategy

18 Aktivity společnosti Projektová činnost V projekčních kancelářích společnosti vznikla v roce 2012 řada významných projektů: Zpráva před Rekonstrukce horkovodu v ulicích Západní-Charkovská-Krymská, Brno Přestavba z páry na horkovod v historické části Brna etapa K Výstavba bioplynové stanice Loukovec 0,75 MWe Centrální zásobování teplem města Kopřivnice Úprava chlazení kondenzátu, SAKO Brno Ekologizace kotlů, Karviná Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem etapa C, Brno Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice Připojení centra na centrální výměníkovou stanici Špitálka, Brno Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary Využití energetického potenciálu vedlejších produktů Ethanol, Vrdy Modernizace PS 15 v Orlové III Company Activities Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Design Work In the design offices of the Company was created a number of major projects in 2012: Report of the bo Renovation of hot water pipeline in Západní-Charkovská-Krymská streets, Brno Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline in the historic centre of Brno K Phase Construction of a biogas plant Loukovec 0.75 MWe District heating of the town of Kopřivnice Condensate treatment and cooling, SAKO Brno Boiler eco-friendliness increase, Karviná District heating system renovation C Phase, Brno Combined heat and power generation Kopřivnice Connection of the city centre to the Špitálka central heat exchanger, Brno Secondary distribution system renovation, Tuhnice II, Karlovy Vary Utilization of the energy potential of Ethanol by-products, Vrdy PS 15 modernization in Orlová

19 Provádění staveb Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií, ekologických staveb, inženýrských sítí a dodávek technologií pro procesní průmysl. V roce 2012 jsme pracovali zejména na následujících projektech: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky Investor: Teplárna Strakonice, a.s. Délka projektu: 45 měsíců Dokončení: 04/2014 Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle s prvky fluidní techniky, které jsou určeny ke spalování hnědého uhlí s významným podílem biomasy. Jedná se o progresivní technologii užitou na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně Strakonice, a.s., možnost pokračovat stavenstva svém rozvoji a dodržení přísných emisních limitů, a to především po roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in Construction The company is engaged in engineering primarily in the areas of construction and renovation of power distribution systems, environmentally friendly structures, utility networks and deliveries of equipment and technology for the manufacturing industry. In 2012 we worked especially on the following projects: Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing Fluidized Bed Technology Client: Teplárna Strakonice, a.s. Project duration: 45 months Completion: 04/2014 ard of directors for this fuel mixture satisfying required output and emission parameters. The conversion of two coal grate boilers K1 and K2 into fluidized bed boilers burning a fuel mixture of lignite and a considerable part of biomass. It is leading-edge technology employed under a foreign licence The boiler renovation is to ensure that Teplárna Strakonice, a.s. will be able to continue its operations while meeting stringent emission limits especially after 2016.

20 Teplárna Mydlovary energoblok na biomasu Hubová, Ľubochňa, Švošov kanalizace a ČOV Investor: E.ON Trend, s.r.o. Délka projektu: 31 měsíců Dokončení: 12/2012 Zpráva představenstva Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h a parametrech 3,2 MPa a 400 C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW. Instalována byla kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,121 MPa a 105 C. Pára je vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku je možné město Zliv zásobovat teplem, které je ze značné části vyráběno z dřevní štěpky. Investor: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Délka projektu: 24 měsíců Dokončení: 06/2013 Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany Rojkov. V rámci projektu bude zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru 300 mm, 12 přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek o celkové délce 5,9 km. Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu. 20 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Report of the board of directors Teplárna Mydlovary Biomass Power Unit Client: E.ON Trend, s.r.o. Project duration: 31 months Completion: 12/2012 This new biomass power unit that is being built will have an output of 11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 Mpa, 400 C and maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of steam per hour and parameters of MPa, 105 C will be installed. Steam will be transferred to the steam/water exchanger with an output of 5.44 MW. The system as a whole is designed for possible full condensation operation. Thanks to the installed power unit the heat delivered to the town of Zliv will be largely produced from wood chips. Hubová, Ľubochňa, Švošov Sewage and Wastewater Treatment Plant Client: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Project duration: 24 months Completion: 06/2013 The construction of gravity and pressure piping in Hubová, Ľubochňa and Švošov and a wastewater treatment plant in Stankovany Rojkov km of sewage network with a diameter of 300 mm, 12 pumping stations and 843 house sewers 5.9 km in length are to be built within the project. A new mechanical and biological wastewater two-lane treatment plant with a capacity of EO has been designed comprising biological removal of carbon and nitrogen pollution, complete sludge stabilization in a sediment trap and its mechanical dewatering in a belt press.

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Výroční zpráva TENZA, a.s. 2013 Annual Report TENZA, a.s. 2013 Obsah

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2011 2011 04 Úvodní slovo vedení společnosti 08 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 08 PROFIL SPOLEČNOSTI 10 HLAVNÍ PŘEDMĚTY PODNIKÁNÍ 10 MAJETKOVÉ ÚČASTI 12 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 14 ORGANIZAČNÍ

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE BASIC INFORMATION 4 OBSAH 06 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE 09 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 09 PROFIL SPOLEČNOSTI

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS

ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS ASSESSMENT OF ENERGY-BIOGAS PROCESS AT STATIONS USING THERMOGRAPHY METHODS Urban L., Jun J., Fryč J. Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu

Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Zpráva o právních aspektech energetické účinnosti v textilním průmyslu Přehled právních aspektů, které se týkají energetické účinnosti v České republice a jsou zajímavé pro textilní průmysl Autor: ATOK,

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Litinová krbová kamna z Francie

Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna z Francie Litinová krbová kamna Invicta Krbová kamna INVICTA Stoves INVICTA Výhody krbových kamen INVICTA Advantages of Invicta stoves Krbová kamna INVICTA, to je nabídka, která uspokojí

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS www.hakr.cz All for Power of Fire! HAKR B 101 V21 7 11,5 kw 7 10 kw 14 21 kw Účinnost Efficiency HAKR B 102 V15 varianty / variants varianty / variants

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Výtopna Valašská Bystřice

Výtopna Valašská Bystřice Výtopna Valašská Bystřice Stručný popis Výtopna v obci Valašská Bystřice je v plném provozu od roku 2006, přičemž dnes zásobuje teplem na 70 objektů, včetně místní školy. Její správu zajišťuje za tímto

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí

ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí ČEZ a jeho spolupráce při výstavbě jaderných elektráren cesta využití zkušeností a strategických znalostí Bratislava, 23. září 2009 Ivo Kouklík Projektový manager za ČEZ Nový bohunický blok Obsah prezentace

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU

TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES??

IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? IS THERE NECESSARY TO RECALCULATE VLTAVA CASCADE PURPOSES?? Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz 8/9/12 Mezinárodní Labské fórum 2015 Ústí nad Labem, 21. 22. April 2015 Elbe River Basin

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING)

ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) ENERGETIKY EFEKTIVNÍ SYSTÉMY HVAC (TZB) * ENERGY EFFICIENT HVAC (HEATING VENTILATION AIR CONDITIONING) Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie The renewable energy and energy efficiency center

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla

UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla Bystrá, Liptovský Ján, Slovensko, 18.-20.5.2004 Jáchym Vohryzek Optimalizace a procesní řízení SW řešení: Pokročilé řízení/ Optimalizace

Více

Elektrárny Opatovice. Praktika Oceňování podniku. March 2012

Elektrárny Opatovice. Praktika Oceňování podniku. March 2012 Elektrárny Opatovice Praktika Oceňování podniku March 2012 EPH 2 EPH - LEADING ENERGY FOCUSED GROUP IN THE CZECH REPUBLIC SUPPORTED BY STRONG SHAREHOLDERS D.Křetínský 40% 20% 40% 100%* 100% 10% 99,8% Dalkia

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

Summary. Mr. Andreas Molin

Summary. Mr. Andreas Molin ANNEX 6 Conclusions of the Melk Process and Follow-up (Brussels Agreement) Annex I, Item No. 3, Reactor Pressure Vessel Integrity and Radiation Embrittlement, Workshop, February 26-27, 2008, Řež near Prague

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014

EY Procurement Survey 2014. Procurement Forum 2014 Procurement Forum 2014 Začlenění útvaru nákupu ve společnosti Téměř 80 % společností vnímá organizační uspořádání nákupu jako centralizované Umístění nákupu u téměř 70 % společností vypovídá o silném zaměření

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou

Architektura a pozemní stavitelství. Nízko energetické domy symbiosa s architekturou Jiří Adámek Architecture And Structural Engineering Low - Energetic Houses - Connection With The Architecture 1. Introduction The article is absorbed in thought about the development of the low - energetic

Více