Výroční zpráva. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Annual Report

2 2 Čeština English

3 Čeština English 3

4 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové účasti 14 Orgány společnosti 16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Obs 4 I II Introduction by the Company Management Basic Information 10 Company Profile 11 IdentifiCAtion data 12 Main Objects of Business 12 Property Interests 14 Company Bodies 16 Organizational Structure Cont

5 Zpráva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Finanční část ah 18 Aktivity společnosti 18 Projektová činnost 19 Provádění staveb 33 dodávky technologií 34 Zaměstnanci 35 Výzkum a vývoj 36 Systémy managementu 38 Předpokládaný vývoj společnosti 40 Rozvaha 48 Výkaz zisků a ztrát 52 Příloha tvořící součást účetní závěrky 66 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 68 Zpráva auditora III IV 5 Report on Business Activities in 2012 ent 19 Construction 18 Company Activities 18 Design Work 33 Equipment Deliveries 34 Employees 35 Research and Development 36 Management system 38 Expected Development of the Company Finances 41 Balance sheet 49 Profit and loss statement 52 Notes to the financial statements 66 Report on Relationship between Related Parties 69 Auditor s Report

6 Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři, další rok uplynul a já se rád ujímám své povinnosti prezentovat výsledky hospodaření společnosti TENZA, a.s. Právě v předcházející výroční zprávě jsme předpovídali spíše stagnaci hospodářského vývoje v České republice. Bohužel analýzy Českého statistického úřadu nám dávají za pravdu. Dynamika výkonnosti odvětví české ekonomiky v roce 2012 meziročně poklesla o 1,2 %. Největším obtížím způsobeným nedostatkem zakázek čelí zejména stavebnictví, kde jen u inženýrských staveb došlo k poklesu o 11 %. Na rozdíl od předchozích let se Úvodní k negativnímu vývoji zakázek ve veřejném sektoru přidal i mírný pokles objemu zakázek v soukromém sektoru. S důsledky vleklé ekonomické krize se nepotýká jen Česká republika, zpomalení vývoje ekonomik je patrné ve většině evropských zemí. Nárůst počtu uchazečů u vypsaných výběrových vedení řízení tlačí nabídkovou cenu na minimální úroveň. Firmy jsou sp tak nuceny dále hledat jakékoli úspory a snižovat přiměřený zisk. Proto dosažení celkového obratu společnosti TENZA, a.s., v úrovni 1,5 miliardy korun při hospodářském výsledku před zdaněním výši 34 mil. Kč je solidním výsledkem maximálního úsilí celé společnosti TENZA, a.s. I6 6 Dear ladies, gentleman, and business partners, Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management Another year has passed and I have the honour to announce the financial Introduction results of TENZA, a.s. the previous Annual Report we envisaged by economic stagnation in the Czech Republic. Unfortunately, the analyses performed by the Czech Statistical Office have indicated that our rather pessimistic expectations were confirmed. The dynamics of the economic performance decreased by 1.2 % in 2012 as compared with the previous year. Construction industry was probably the most adversely affected area tackling problems resulting from the lack of orders from both the private and public sectors; for example civil engineering reported a drop by 11 %. In contrast to previous years, the downward trend in public procurement was further reinforced by a slight decrease in the total volume of private contracts. The Czech Republic is not the only country facing the consequences of the ongoing economic crisis the majority of European countries have been hit by at least slight recession. The growing numbers of parties interested in public tenders reduce the Manag prices to the minimum. Firms are forced to identify new savings and earn modest profit only. The total turnover of CZK 1.5 billion and earnings before taxes of CZK 34 million can be considered a satisfactory result of tremendous efforts undertaken by TENZA, a.s.

7 Podařilo se nám dokončit jeden z nejnáročnějších projektů v historii společnosti TENZA, a.s. Nový energoblok s kotlem a turbosoustrojím v areálu Teplárny v Mydlovarech dnes vyrábí elektrickou energii pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do Mydlovar a přilehlé Zlivi. Velkým uznáním práce celého realizačního týmu je získání ocenění Projekt roku 2012 v oblasti realizace projektů v soustavách zásobování teplem a chladem, které uděluje Teplárenské sdružení České republiky. Další ocenění Počin roku 2012 jsme obdrželi za výstavbu Tepelného napáječe slovo Libeň Holešovice, který řeší napojení Teplárny Holešovice a oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Jednalo se o technologicky náročný projekt, jehož součástí bylo i vybudování podchodu pro umístění horkovodu pod řekou Vltavou v délce přes 170 metrů technologií důlní ražby. olečnosti Úspěšně jsme završili i další stavby. Druhá etapa společného projektu města Bíliny a společnosti ČEZ Teplárenská zajišťující napojení Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice byla slavnostně ukončena. Rovněž výstavba nové jednotky pro výrobu etandinitrilu v areálu společnosti Lučební závody Draslovka v Kolíně, na níž se TENZA, a.s., podílela hned dvěma zakázkami najednou, dospěla do zdárného konce. S výstavbami a modernizacemi tepelných sítí jsme pokračovali v různých městech u nás i na Slovensku. Nově jsme zahájili modernizaci přivaděče tepelné energie pro sídliště Nad jazerom v Košicích a výstavbu horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice, který bude sloužit k rozvedení tepla z centrálního zdroje výměníkové stanice do lokalit Lázně a Prosetice. Uspěli jsme i v tendru na dodavatele konverze stávajících parovodních rozvodů na horkovodní v Trutnově v částech Poříčí a Výsluní. Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím technologie fluidního spalování ve Strakonicích, která umožní provozovateli spalovat palivo v širším rozsahu parametrů a navíc poskytne možnost spoluspalování biomasy s podílem až 40 % tepelného výkonu kotle. V souladu s harmonogramem výstavby se v roce 2012 náš realizační tým zabýval dodávkou prvního ze dvou parních kotlů. Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management 7 We managed to complete one of the most ambitious projects in the history of TENZA, a.s. A new power-generating Company unit including a boiler and turbine generator unit on the premises of the Mydlovary heat and power plant generates power for approx households and delivers heat to Mydlovary and the nearby town of Zliv. The sustained efforts of the entire implementation team were rewarded when TENZA, a.s. won a prestigious award in the Projects of the YEAR 2012 competition in the section of projects aimed at heat and cold distribution systems presented by the Association for District Heating of the Czech Republic. Another project of TENZA, a.s. the Construction of the Libeň Holešovice Heat Supply Main was awarded the Deed of the Year This project focused on linking Teplárna Holešovice and the Dolní Holešovice district heating system with the Prague Heat and Power Supply System (PTS) interconnected with a source in Elektrárna Mělník. The project was technologically very demanding and included a complicated 170 m long tunnel driven below ement the Vltava river bottom as a route for the hot water pipeline. We also managed to finish other projects. The second phase of a joint project of the town of Bílina and ČEZ Teplárenská, connecting Bílina to the district heating system from Elektrárna Ledvice was ceremoniously completed. Similarly, the construction of a new ethane dinitrile production unit on the premises of Lučební závody Draslovka in Kolín was successfully completed. TENZA, a.s. won and properly fulfilled two contracts concerning this project. We continued the construction and modernization of heating systems in various cities in the Czech Republic and Slovakia. New projects included an upgrade to the heat delivery system in the Nad jazerom housing estate in Košice and construction of a hot water distribution system in the spa of Teplice intended to deliver heat from a central heat exchanger to Lázně and Prosetice. We also won a tender for the replacement of the existing steam pipeline with hot water pipeline in Poříčí and Výsluní town quarters of Trutnov.

8 Další fáze projektu zahrnující kompletní modernizaci druhého kotle bude probíhat až do roku Z pohledu procesního fungování společnosti TENZA, a.s., došlo v roce 2012 k odštěpení slévárny v Adamově do nově vytvořené společnosti TENZA cast, a.s. Adamovský závod prošel v uplynulých letech dynamickým rozvojem a v současnosti se zařadil mezi největší výrobce zinkových odlitků v České republice. Jeho osamostatnění bylo logickým krokem vedoucím k oborové specializaci a zefektivnění činností obou společností. Uplynulý rok 2012 nebyl jednoduchý a ani ten následující 2013 podle prognóz nebude snazší. Deficit českých veřejných financí se sice snižuje, ale zlepšení je dosaženo na úkor poklesu veřejných investic, který nutí společnosti hledat další cesty ke snižování nákladů. Většina interních optimalizací již byla učiněna, a tak se tlak přesouvá na dodavatele a subdodavatele. Nezbývá mi než všem zúčastněným stranám popřát hodně síly a vytrvalosti, které budeme při překonávání nepříznivých podmínek potřebovat. Dovolte mi, abych v závěru poděkoval managementu, zaměstnancům i našim dodavatelům za jejich úsilí při dosahování výsledků společnosti TENZA, a.s. Rovněž děkuji našim zákazníkům a obchodním partnerům za jejich podporu a důvěru, které si velmi vážím. S úctou, Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 8 Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management TENZA, a.s., is a general contractor for the renovation of K1 and K2 boilers applying a fluidized bed technology in Strakonice which will enable the operator to burn a wide range of fuels including a considerable proportion of biomass up to 40% of the heat output. In compliance with the construction schedule, our team delivered the first of the two boilers in The other phase of the project focusing on the second boiler modernization is to continue until With respect to process operations of TENZA, a.s. a new zinc pressure casting company named TENZA cast, a.s was established as a spin-off from the parent company in The plant in Adamov has undergone an accelerated development in recent years and currently ranks among the largest manufacturers of zinc casts in the Czech Republic. The spin-off was a logical move towards increased specialization and higher efficiency of both companies was not an easy year and forecasts suggest that 2013 will not be better. The Czech public finance deficit is decreasing, however, to the detriment of public investments forcing companies to find new ways to cost reduction. The majority of internal operations have been optimized so that contractors and subcontractors are placed under added competitive pressure. In light of the above I have to wish all the parties involved a great deal of energy and endurance which will be essential for tackling the daunting economic challenges. Finally, let me express my thanks to the management, the employees and all contractors for the commitment and efforts they have exerted and therefore enabled TENZA, a.s to achieve the results. At the same time I would like to thank our customers and business partners for their continuing support and confidence which I highly appreciate. Yours faithfully, Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

9 Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 9 Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

10 Profil společnosti TENZA, a.s., je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Ve svých provozech v Brně, Praze a Ostravě zaměstnává přes 200 pracovníků. Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně důležitým oborem činnosti je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací Základn a čističek odpadních vod. Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy, ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv. II Company Profile Základní údaje Basic information TENZA, a.s. is a leading Czech company conducting activities and providing services in the engineering and construction industries with focus on the power engineering. It employs more than 200 people at its plants in Brno, Prague and Ostrava. The activities Basic of the company consist primarily of deliveries of large info power units in the area of the construction and renovation of heat and power engineering and heat distribution systems. The company has considerable experience gained from numerous construction and renovation projects for heating plants, combined heat and power plants and refuse incinerating plants. Building construction, utility networks and water management facilities including the construction of water piping and sewage treatment plants are other but no less important projects offered by TENZA, a.s. When carrying out projects the company employs in-house research and development concentrating on water and air protection systems and renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for maximum fuel energy utilization.

11 TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení od zpracování studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost až po následnou realizaci a uvedení do provozu. Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská firma í údaje LOGSTOR, která vyrábí předizolované potrubní systémy. Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky. Identifikační údaje Název společnosti TENZA, a.s. Sídlo Svatopetrská 35/ Brno Identifikační číslo Společnost zapsána 31. července 1999 u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3023 Základní kapitál Kč Základní údaje Basic information 11 TENZA, a.s., offers comprehensive project solutions for its customers from studies, concepts and audits, through design project documentation and engineering activities, to final delivery, assembly and operation. rmation Commercial activity is included in the core business of the company. TENZA, a.s., supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign manufacturers as well as its own equipment and technology. Our main partner in this field is the Danish company LOGSTOR producing preinsulated piping systems. Compact heat exchanger stations produced by TENZA, a.s., designed for delivering heat and domestic hot water to buildings, are an appropriate addition to the heating equipment product portfolio. Identification data Trade Name TENZA, a.s. Registered Office Svatopetrská 35/ Brno Company Registration No Commercial Register 31 July 1999, the Regional Court in Brno, Section B Insert 3023 Registered Capital CZK 30,000,000

12 Hlavní předměty podnikání projektová činnost ve výstavbě montáže technologických zařízení inženýrská činnost v investiční výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie výroba a rozvod tepelné energie výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Majetkové účasti TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika TENZA Real, s.r.o., se sídlem Základn v Brně, Česká republika T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ZATEP, s.r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika TEPLO Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká republika 12 Main Objects of Business Construction design Assembly of technology equipment Capital construction engineering Construction, modification and removal of structures Technical consultation for the building industry, architecture, machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry Heat generation and distribution Heat generation and distribution not subject to licensing, produced in heat sources with the installed output of one source exceeding 50 kw Research and development in natural and technical sciences or social sciences Základní údaje Basic information Property Interests Basic info TENZA Slovakia, spol. s r.o., registered office in Nitra, the Slovak Republic TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ZATEP, s. r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic MOBIKO Plus, a.s., registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic TEPLO Kopřivnice s.r.o., registered office in Kopřivnice, the Czech Republic

13 * Základní ukazatelé za rok 2012 na rozdíl od předchozích let nezahrnují údaje za Závod slévárna v Adamově, který byl v roce 2012 osamostatněn do nové společnosti TENZA cast, a.s. Celkový obrat [mil. Kč] Total turnover [CZK million] 2000 í údaje specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP, s.r.o., byl založen TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností, která je aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku. Předmětem podnikání společnosti TENZA Real, s.r.o., je realizace developerských projektů. Společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci za účelem provozování tepelného hospodářství města Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., se zaměřuje na provádění stavebních prací, Winsol, s.r.o., dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group, s.r.o., se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro energetiku a procesní průmysl. TEPLO Kopřivnice, s.r.o., je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky na území města Kopřivnice. * Základní údaje Basic information 13 * In contrast to previous years, the basic indicators for 2012 do not include the foundry in Adamov which was established as a new independent company TENZA cast, a.s. in rmation TENZA Slovakia, spol. s r.o., is a trading and engineering company active primarily in delivering equipment and technologies for district heating systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o., is carrying out development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., is engaged in specialized power engineering projects. ZATEP, s.r.o., was established to operate the heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., is a construction company. Winsol, s.r.o., provides mobile ice rinks. ET-mont group, s.r.o., focuses on equipment production and assembly for power engineering and the manufacturing industry. TEPLO Kopřivnice s.r.o. is a supplier of heat for end customers in the territory of the town of Kopřivnice. Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees *

14 Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která volí členy představenstva a členy dozorčí rady. Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usneseními valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. Základn Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze svého středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 14 Company Bodies Základní údaje Basic information The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints members of the Board of Directors and of the Supervisory Board. The three-member Board of Directors is the authorized body of the company. It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its members. Basic The Board of Directors makes decisions about all company info affairs that are not reserved for the General Meeting under binding legislation, the Articles of Association or a resolution of the General Meeting. The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among its members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors and the business activities of the Company.

15 Představenstvo Dozorčí rada í údaje Ing. Michal Hrubý Předseda představenstva, *1970 Chairman, born 1970 Ing. Martin Raus Předseda dozorčí rady, *1964 Chairman, born 1964 Ing. František Paulík Místopředseda představenstva, *1962 Vice-Chairman, born 1962 Dr. Ing. Dalibor Král Člen dozorčí rady, *1955 Member, born rmation Ing. Jan Mucha Člen představenstva, *1971 Member, born 1971 Ing. Karel Sázavský Člen dozorčí rady, *1965 Member, born 1965 The Board of Directors The Supervisory Board

16 Organizační struktura Vedení společnosti Generální ředitel Company Management Managing Director Ekonomicko-správní úsek Obchodní úsek Výrobní úsek Technický úsek Pobočka Praha Economy and Administration Business Section Production Section Technical Section Branch Office Prague Účtárna Obchod a marketing Realizace projektů I Projekce Obchod a marketing 16 Accounting Personalistika Human Resources Sales and Marketing Příprava nabídek Bid Processing Project Základní Implementation údaje I Realizace projektů II Basic information Project Implementation II Design Výzkum a vývoj Research and Development Sales and Marketing Projekce Design Právní služby Prodej a služby Realizace projektů III Procesní inženýrství Realizace projektů Legal Affairs Sales and Services Project Implementation III Process Engineering Project Implementation Zabezpečení kvality Nákup Tepelná technika Quality Assurance Purchase Heat Technology Správa IT Public Relations Řízení kvality IT Services Public Relations Quality Control Reality Property Provoz tepel. soustav Heat Dustribution System Montáže Assembly Organizational Structure

17 Strategie rozvoje Rekonstrukce tepelných zdrojů, instalace parních nebo plynových turbín, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, technologie na čištění spalin to jsou příležitosti pro náš rozvoj v blízké budoucnosti. Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí instalace kogeneračních jednotek 17 Boiler Plant Renovation in Vrchlabí CHP Unit Instalation Renovations of heat sources, installations of steam or gas turbines, combined heat and power units, biogas plants, flue gas cleaning technologies these are our development opportunities for the near future. Development Strategy

18 Aktivity společnosti Projektová činnost V projekčních kancelářích společnosti vznikla v roce 2012 řada významných projektů: Zpráva před Rekonstrukce horkovodu v ulicích Západní-Charkovská-Krymská, Brno Přestavba z páry na horkovod v historické části Brna etapa K Výstavba bioplynové stanice Loukovec 0,75 MWe Centrální zásobování teplem města Kopřivnice Úprava chlazení kondenzátu, SAKO Brno Ekologizace kotlů, Karviná Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem etapa C, Brno Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice Připojení centra na centrální výměníkovou stanici Špitálka, Brno Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary Využití energetického potenciálu vedlejších produktů Ethanol, Vrdy Modernizace PS 15 v Orlové III Company Activities Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Design Work In the design offices of the Company was created a number of major projects in 2012: Report of the bo Renovation of hot water pipeline in Západní-Charkovská-Krymská streets, Brno Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline in the historic centre of Brno K Phase Construction of a biogas plant Loukovec 0.75 MWe District heating of the town of Kopřivnice Condensate treatment and cooling, SAKO Brno Boiler eco-friendliness increase, Karviná District heating system renovation C Phase, Brno Combined heat and power generation Kopřivnice Connection of the city centre to the Špitálka central heat exchanger, Brno Secondary distribution system renovation, Tuhnice II, Karlovy Vary Utilization of the energy potential of Ethanol by-products, Vrdy PS 15 modernization in Orlová

19 Provádění staveb Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií, ekologických staveb, inženýrských sítí a dodávek technologií pro procesní průmysl. V roce 2012 jsme pracovali zejména na následujících projektech: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky Investor: Teplárna Strakonice, a.s. Délka projektu: 45 měsíců Dokončení: 04/2014 Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle s prvky fluidní techniky, které jsou určeny ke spalování hnědého uhlí s významným podílem biomasy. Jedná se o progresivní technologii užitou na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně Strakonice, a.s., možnost pokračovat stavenstva svém rozvoji a dodržení přísných emisních limitů, a to především po roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in Construction The company is engaged in engineering primarily in the areas of construction and renovation of power distribution systems, environmentally friendly structures, utility networks and deliveries of equipment and technology for the manufacturing industry. In 2012 we worked especially on the following projects: Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing Fluidized Bed Technology Client: Teplárna Strakonice, a.s. Project duration: 45 months Completion: 04/2014 ard of directors for this fuel mixture satisfying required output and emission parameters. The conversion of two coal grate boilers K1 and K2 into fluidized bed boilers burning a fuel mixture of lignite and a considerable part of biomass. It is leading-edge technology employed under a foreign licence The boiler renovation is to ensure that Teplárna Strakonice, a.s. will be able to continue its operations while meeting stringent emission limits especially after 2016.

20 Teplárna Mydlovary energoblok na biomasu Hubová, Ľubochňa, Švošov kanalizace a ČOV Investor: E.ON Trend, s.r.o. Délka projektu: 31 měsíců Dokončení: 12/2012 Zpráva představenstva Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h a parametrech 3,2 MPa a 400 C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW. Instalována byla kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,121 MPa a 105 C. Pára je vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku je možné město Zliv zásobovat teplem, které je ze značné části vyráběno z dřevní štěpky. Investor: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Délka projektu: 24 měsíců Dokončení: 06/2013 Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany Rojkov. V rámci projektu bude zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru 300 mm, 12 přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek o celkové délce 5,9 km. Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu. 20 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Report of the board of directors Teplárna Mydlovary Biomass Power Unit Client: E.ON Trend, s.r.o. Project duration: 31 months Completion: 12/2012 This new biomass power unit that is being built will have an output of 11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 Mpa, 400 C and maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of steam per hour and parameters of MPa, 105 C will be installed. Steam will be transferred to the steam/water exchanger with an output of 5.44 MW. The system as a whole is designed for possible full condensation operation. Thanks to the installed power unit the heat delivered to the town of Zliv will be largely produced from wood chips. Hubová, Ľubochňa, Švošov Sewage and Wastewater Treatment Plant Client: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Project duration: 24 months Completion: 06/2013 The construction of gravity and pressure piping in Hubová, Ľubochňa and Švošov and a wastewater treatment plant in Stankovany Rojkov km of sewage network with a diameter of 300 mm, 12 pumping stations and 843 house sewers 5.9 km in length are to be built within the project. A new mechanical and biological wastewater two-lane treatment plant with a capacity of EO has been designed comprising biological removal of carbon and nitrogen pollution, complete sludge stabilization in a sediment trap and its mechanical dewatering in a belt press.

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů

O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů TISKOVÁ ZPRÁVA O prestižní ocenění Projekt roku se utká 12 uchazečů Do užší nominace 13. ročníku soutěže Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem bylo za rok 2014 do čtyř kategorií vybráno

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014

MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE. prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 MODERNIZACE CZT MĚSTA KOPŘIVNICE prezentace pro Teplárenské dny 24. 04. 2014 Město Kopřivnice zásobování teplem současnost Rozvoj města (výstavba sídlišť) úzce spojen s rozvojem automobilky TATRA (60.

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Vícepalivový tepelný zdroj

Vícepalivový tepelný zdroj Vícepalivový tepelný zdroj s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla z biomasy systémem ORC v Třebíči Historie projektu vícepalivového tepelného zdroje s kombinovanou výrobou el. energie a tepla

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D.

Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. Technologický rozvoj v energetice: Je elektřina hlavním energetickým zdrojem budoucnosti? Ing. Jan Prochazka, Ph.D. 10-9-2013 PŘECHOD Z JEDNÉ TECHNOLOGIE NA DRUHOU TRVÁ DESETILETÍ, NE-LI STOLETÍ!!! ELEKTŘINA

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 Funkce, výhody a nevýhody CZT Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Zdroje tepla Historie rozvoje teplárenství v ČR a jeho současná pozice na energetickém trhu OBDOBÍ

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Případová studie. Název projektu. Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba

Případová studie. Název projektu. Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli. Kontaktní osoba Případová studie Název projektu Možnosti využití alternativních zdrojů tepla v SCZT Elektrárny Hodonín Lokalita 50.566240, 16.055673 Informace o majiteli/zadavateli Kontaktní osoba Hlavním předmětem podnikání

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014

Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 Headline Teplárenství v Německu situace a strategie Werner R. Lutsch Managing Director/ CEO AGFW e. V., Frankfurt am Main Dny teplárenství a energetiky 23. dubna 2014 AGFW Energy efficiency association

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

TABLE OF CONTENT OBSAH

TABLE OF CONTENT OBSAH V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 A N N U A L R E P O R T 2 0 0 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2006 OBSAH I. Základní údaje I.1 Identifikační údaje...4 I.2 Předmět podnikání...5 I.3

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo 2 Integrovaný systém reverzibilního tepelného

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

Projekty a reference

Projekty a reference Projekty a reference Energetické centrum Globus Ostrava - jedinečná realizace ostrovního provozu v Evropě V rámci smluvního vztahu s developerskou společností Praha West Investment, k.s., dceřinou společností

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP Miroslav Zmeškal Státní fond životního prostředí ČR Krajské pracoviště Zlín J.A.Bati 5520 Oblasti podpory Prioritní osa 2.1 Zlepšování kvality ovzduší

Více

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru

Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Projekty EPC projekty s garantovanými úsporami ve veřejném sektoru Profil společnosti ENESA a.s. Společnost ENESA byla založena v srpnu 2005 Hlavním předmětem naší práce je vyvíjet a realizovat projekty

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více