Výroční zpráva. Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Annual Report

2 2 Čeština English

3 Čeština English 3

4 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové účasti 14 Orgány společnosti 16 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Obs 4 I II Introduction by the Company Management Basic Information 10 Company Profile 11 IdentifiCAtion data 12 Main Objects of Business 12 Property Interests 14 Company Bodies 16 Organizational Structure Cont

5 Zpráva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Finanční část ah 18 Aktivity společnosti 18 Projektová činnost 19 Provádění staveb 33 dodávky technologií 34 Zaměstnanci 35 Výzkum a vývoj 36 Systémy managementu 38 Předpokládaný vývoj společnosti 40 Rozvaha 48 Výkaz zisků a ztrát 52 Příloha tvořící součást účetní závěrky 66 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 68 Zpráva auditora III IV 5 Report on Business Activities in 2012 ent 19 Construction 18 Company Activities 18 Design Work 33 Equipment Deliveries 34 Employees 35 Research and Development 36 Management system 38 Expected Development of the Company Finances 41 Balance sheet 49 Profit and loss statement 52 Notes to the financial statements 66 Report on Relationship between Related Parties 69 Auditor s Report

6 Vážené dámy a pánové, vážení obchodní partneři, další rok uplynul a já se rád ujímám své povinnosti prezentovat výsledky hospodaření společnosti TENZA, a.s. Právě v předcházející výroční zprávě jsme předpovídali spíše stagnaci hospodářského vývoje v České republice. Bohužel analýzy Českého statistického úřadu nám dávají za pravdu. Dynamika výkonnosti odvětví české ekonomiky v roce 2012 meziročně poklesla o 1,2 %. Největším obtížím způsobeným nedostatkem zakázek čelí zejména stavebnictví, kde jen u inženýrských staveb došlo k poklesu o 11 %. Na rozdíl od předchozích let se Úvodní k negativnímu vývoji zakázek ve veřejném sektoru přidal i mírný pokles objemu zakázek v soukromém sektoru. S důsledky vleklé ekonomické krize se nepotýká jen Česká republika, zpomalení vývoje ekonomik je patrné ve většině evropských zemí. Nárůst počtu uchazečů u vypsaných výběrových vedení řízení tlačí nabídkovou cenu na minimální úroveň. Firmy jsou sp tak nuceny dále hledat jakékoli úspory a snižovat přiměřený zisk. Proto dosažení celkového obratu společnosti TENZA, a.s., v úrovni 1,5 miliardy korun při hospodářském výsledku před zdaněním výši 34 mil. Kč je solidním výsledkem maximálního úsilí celé společnosti TENZA, a.s. I6 6 Dear ladies, gentleman, and business partners, Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management Another year has passed and I have the honour to announce the financial Introduction results of TENZA, a.s. the previous Annual Report we envisaged by economic stagnation in the Czech Republic. Unfortunately, the analyses performed by the Czech Statistical Office have indicated that our rather pessimistic expectations were confirmed. The dynamics of the economic performance decreased by 1.2 % in 2012 as compared with the previous year. Construction industry was probably the most adversely affected area tackling problems resulting from the lack of orders from both the private and public sectors; for example civil engineering reported a drop by 11 %. In contrast to previous years, the downward trend in public procurement was further reinforced by a slight decrease in the total volume of private contracts. The Czech Republic is not the only country facing the consequences of the ongoing economic crisis the majority of European countries have been hit by at least slight recession. The growing numbers of parties interested in public tenders reduce the Manag prices to the minimum. Firms are forced to identify new savings and earn modest profit only. The total turnover of CZK 1.5 billion and earnings before taxes of CZK 34 million can be considered a satisfactory result of tremendous efforts undertaken by TENZA, a.s.

7 Podařilo se nám dokončit jeden z nejnáročnějších projektů v historii společnosti TENZA, a.s. Nový energoblok s kotlem a turbosoustrojím v areálu Teplárny v Mydlovarech dnes vyrábí elektrickou energii pro zhruba 6000 domácností ročně a dodává teplo do Mydlovar a přilehlé Zlivi. Velkým uznáním práce celého realizačního týmu je získání ocenění Projekt roku 2012 v oblasti realizace projektů v soustavách zásobování teplem a chladem, které uděluje Teplárenské sdružení České republiky. Další ocenění Počin roku 2012 jsme obdrželi za výstavbu Tepelného napáječe slovo Libeň Holešovice, který řeší napojení Teplárny Holešovice a oblasti CZT Dolní Holešovice na systém Pražské teplárenské soustavy propojený se zdrojem v Elektrárně Mělník. Jednalo se o technologicky náročný projekt, jehož součástí bylo i vybudování podchodu pro umístění horkovodu pod řekou Vltavou v délce přes 170 metrů technologií důlní ražby. olečnosti Úspěšně jsme završili i další stavby. Druhá etapa společného projektu města Bíliny a společnosti ČEZ Teplárenská zajišťující napojení Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice byla slavnostně ukončena. Rovněž výstavba nové jednotky pro výrobu etandinitrilu v areálu společnosti Lučební závody Draslovka v Kolíně, na níž se TENZA, a.s., podílela hned dvěma zakázkami najednou, dospěla do zdárného konce. S výstavbami a modernizacemi tepelných sítí jsme pokračovali v různých městech u nás i na Slovensku. Nově jsme zahájili modernizaci přivaděče tepelné energie pro sídliště Nad jazerom v Košicích a výstavbu horkovodního rozvodu v lázeňském městě Teplice, který bude sloužit k rozvedení tepla z centrálního zdroje výměníkové stanice do lokalit Lázně a Prosetice. Uspěli jsme i v tendru na dodavatele konverze stávajících parovodních rozvodů na horkovodní v Trutnově v částech Poříčí a Výsluní. Společnost TENZA, a.s., je generálním dodavatelem stavby Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím technologie fluidního spalování ve Strakonicích, která umožní provozovateli spalovat palivo v širším rozsahu parametrů a navíc poskytne možnost spoluspalování biomasy s podílem až 40 % tepelného výkonu kotle. V souladu s harmonogramem výstavby se v roce 2012 náš realizační tým zabýval dodávkou prvního ze dvou parních kotlů. Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management 7 We managed to complete one of the most ambitious projects in the history of TENZA, a.s. A new power-generating Company unit including a boiler and turbine generator unit on the premises of the Mydlovary heat and power plant generates power for approx households and delivers heat to Mydlovary and the nearby town of Zliv. The sustained efforts of the entire implementation team were rewarded when TENZA, a.s. won a prestigious award in the Projects of the YEAR 2012 competition in the section of projects aimed at heat and cold distribution systems presented by the Association for District Heating of the Czech Republic. Another project of TENZA, a.s. the Construction of the Libeň Holešovice Heat Supply Main was awarded the Deed of the Year This project focused on linking Teplárna Holešovice and the Dolní Holešovice district heating system with the Prague Heat and Power Supply System (PTS) interconnected with a source in Elektrárna Mělník. The project was technologically very demanding and included a complicated 170 m long tunnel driven below ement the Vltava river bottom as a route for the hot water pipeline. We also managed to finish other projects. The second phase of a joint project of the town of Bílina and ČEZ Teplárenská, connecting Bílina to the district heating system from Elektrárna Ledvice was ceremoniously completed. Similarly, the construction of a new ethane dinitrile production unit on the premises of Lučební závody Draslovka in Kolín was successfully completed. TENZA, a.s. won and properly fulfilled two contracts concerning this project. We continued the construction and modernization of heating systems in various cities in the Czech Republic and Slovakia. New projects included an upgrade to the heat delivery system in the Nad jazerom housing estate in Košice and construction of a hot water distribution system in the spa of Teplice intended to deliver heat from a central heat exchanger to Lázně and Prosetice. We also won a tender for the replacement of the existing steam pipeline with hot water pipeline in Poříčí and Výsluní town quarters of Trutnov.

8 Další fáze projektu zahrnující kompletní modernizaci druhého kotle bude probíhat až do roku Z pohledu procesního fungování společnosti TENZA, a.s., došlo v roce 2012 k odštěpení slévárny v Adamově do nově vytvořené společnosti TENZA cast, a.s. Adamovský závod prošel v uplynulých letech dynamickým rozvojem a v současnosti se zařadil mezi největší výrobce zinkových odlitků v České republice. Jeho osamostatnění bylo logickým krokem vedoucím k oborové specializaci a zefektivnění činností obou společností. Uplynulý rok 2012 nebyl jednoduchý a ani ten následující 2013 podle prognóz nebude snazší. Deficit českých veřejných financí se sice snižuje, ale zlepšení je dosaženo na úkor poklesu veřejných investic, který nutí společnosti hledat další cesty ke snižování nákladů. Většina interních optimalizací již byla učiněna, a tak se tlak přesouvá na dodavatele a subdodavatele. Nezbývá mi než všem zúčastněným stranám popřát hodně síly a vytrvalosti, které budeme při překonávání nepříznivých podmínek potřebovat. Dovolte mi, abych v závěru poděkoval managementu, zaměstnancům i našim dodavatelům za jejich úsilí při dosahování výsledků společnosti TENZA, a.s. Rovněž děkuji našim zákazníkům a obchodním partnerům za jejich podporu a důvěru, které si velmi vážím. S úctou, Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 8 Úvodní slovo vedení společnosti Introduction by the company management TENZA, a.s., is a general contractor for the renovation of K1 and K2 boilers applying a fluidized bed technology in Strakonice which will enable the operator to burn a wide range of fuels including a considerable proportion of biomass up to 40% of the heat output. In compliance with the construction schedule, our team delivered the first of the two boilers in The other phase of the project focusing on the second boiler modernization is to continue until With respect to process operations of TENZA, a.s. a new zinc pressure casting company named TENZA cast, a.s was established as a spin-off from the parent company in The plant in Adamov has undergone an accelerated development in recent years and currently ranks among the largest manufacturers of zinc casts in the Czech Republic. The spin-off was a logical move towards increased specialization and higher efficiency of both companies was not an easy year and forecasts suggest that 2013 will not be better. The Czech public finance deficit is decreasing, however, to the detriment of public investments forcing companies to find new ways to cost reduction. The majority of internal operations have been optimized so that contractors and subcontractors are placed under added competitive pressure. In light of the above I have to wish all the parties involved a great deal of energy and endurance which will be essential for tackling the daunting economic challenges. Finally, let me express my thanks to the management, the employees and all contractors for the commitment and efforts they have exerted and therefore enabled TENZA, a.s to achieve the results. At the same time I would like to thank our customers and business partners for their continuing support and confidence which I highly appreciate. Yours faithfully, Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

9 Ing. Michal Hrubý předseda představenstva a generální ředitel 9 Michal Hrubý Chairman of the Board of Directors and Managing Director

10 Profil společnosti TENZA, a.s., je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Ve svých provozech v Brně, Praze a Ostravě zaměstnává přes 200 pracovníků. Klíčové místo ve výrobním programu společnosti zaujímají dodávky velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny a tepelných rozvodů. V tomto oboru může společnost nabídnout bohaté zkušenosti získané při výstavbách či rekonstrukcích výtopen, tepláren, elektráren a spaloven. Neméně důležitým oborem činnosti je realizace pozemních staveb, inženýrských sítí a vodohospodářských staveb, zahrnujících výstavbu vodovodů, kanalizací Základn a čističek odpadních vod. Při realizacích projektů společnost uplatňuje výsledky vlastního výzkumu a vývoje, který se orientuje na systémy ochrany vod a ovzduší a využití obnovitelných zdrojů energie, zejména pak biomasy, ve spojení s technologiemi pro maximální využití energie paliv. II Company Profile Základní údaje Basic information TENZA, a.s. is a leading Czech company conducting activities and providing services in the engineering and construction industries with focus on the power engineering. It employs more than 200 people at its plants in Brno, Prague and Ostrava. The activities Basic of the company consist primarily of deliveries of large info power units in the area of the construction and renovation of heat and power engineering and heat distribution systems. The company has considerable experience gained from numerous construction and renovation projects for heating plants, combined heat and power plants and refuse incinerating plants. Building construction, utility networks and water management facilities including the construction of water piping and sewage treatment plants are other but no less important projects offered by TENZA, a.s. When carrying out projects the company employs in-house research and development concentrating on water and air protection systems and renewable sources of energy, especially biomass, using technologies for maximum fuel energy utilization.

11 TENZA, a.s., zajišťuje pro své zákazníky komplexní řešení od zpracování studií, koncepcí a auditů přes projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost až po následnou realizaci a uvedení do provozu. Doplňkovou aktivitou je obchodní činnost, která je založena na dodávkách vyspělých technologií od předních světových výrobců i z vlastní produkce. Hlavním partnerem v této oblasti je dánská firma í údaje LOGSTOR, která vyrábí předizolované potrubní systémy. Kompaktní předávací stanice z vlastní výroby určené k zásobování objektů teplem a teplou užitkovou vodou vhodně doplňují nabídku tepelné techniky. Identifikační údaje Název společnosti TENZA, a.s. Sídlo Svatopetrská 35/ Brno Identifikační číslo Společnost zapsána 31. července 1999 u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 3023 Základní kapitál Kč Základní údaje Basic information 11 TENZA, a.s., offers comprehensive project solutions for its customers from studies, concepts and audits, through design project documentation and engineering activities, to final delivery, assembly and operation. rmation Commercial activity is included in the core business of the company. TENZA, a.s., supplies state-of-the-art equipment made by leading foreign manufacturers as well as its own equipment and technology. Our main partner in this field is the Danish company LOGSTOR producing preinsulated piping systems. Compact heat exchanger stations produced by TENZA, a.s., designed for delivering heat and domestic hot water to buildings, are an appropriate addition to the heating equipment product portfolio. Identification data Trade Name TENZA, a.s. Registered Office Svatopetrská 35/ Brno Company Registration No Commercial Register 31 July 1999, the Regional Court in Brno, Section B Insert 3023 Registered Capital CZK 30,000,000

12 Hlavní předměty podnikání projektová činnost ve výstavbě montáže technologických zařízení inženýrská činnost v investiční výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, architektury, strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie výroba a rozvod tepelné energie výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhající licenci, které jsou realizovány ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Majetkové účasti TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, Slovenská republika TENZA Real, s.r.o., se sídlem Základn v Brně, Česká republika T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ZATEP, s.r.o., se sídlem v Oslavanech, Česká republika MOBIKO Plus, a.s., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Česká republika Winsol, s.r.o., se sídlem v Brně, Česká republika ET-mont group, s.r.o., se sídlem v Ostravě, Česká republika TEPLO Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká republika 12 Main Objects of Business Construction design Assembly of technology equipment Capital construction engineering Construction, modification and removal of structures Technical consultation for the building industry, architecture, machine engineering, metallurgy, power engineering and chemistry Heat generation and distribution Heat generation and distribution not subject to licensing, produced in heat sources with the installed output of one source exceeding 50 kw Research and development in natural and technical sciences or social sciences Základní údaje Basic information Property Interests Basic info TENZA Slovakia, spol. s r.o., registered office in Nitra, the Slovak Republic TENZA Real, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ZATEP, s. r.o., registered office in Oslavany, the Czech Republic MOBIKO Plus, a.s., registered office in Valašské Meziříčí, the Czech Republic Winsol, s.r.o., registered office in Brno, the Czech Republic ET-mont group, s.r.o., registered office in Ostrava, the Czech Republic TEPLO Kopřivnice s.r.o., registered office in Kopřivnice, the Czech Republic

13 * Základní ukazatelé za rok 2012 na rozdíl od předchozích let nezahrnují údaje za Závod slévárna v Adamově, který byl v roce 2012 osamostatněn do nové společnosti TENZA cast, a.s. Celkový obrat [mil. Kč] Total turnover [CZK million] 2000 í údaje specializovaných zakázek v oblasti energetiky. ZATEP, s.r.o., byl založen TENZA Slovakia, spol. s r.o., je obchodní a inženýrskou společností, která je aktivní zejména v oblasti dodávek technologií pro systémy centralizovaného zásobování teplem na Slovensku. Předmětem podnikání společnosti TENZA Real, s.r.o., je realizace developerských projektů. Společnost T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., se věnuje realizaci za účelem provozování tepelného hospodářství města Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., se zaměřuje na provádění stavebních prací, Winsol, s.r.o., dodává mobilní ledové plochy. ET-mont group, s.r.o., se zabývá zejména výrobou a montáží zařízení pro energetiku a procesní průmysl. TEPLO Kopřivnice, s.r.o., je dodavatelem tepla pro koncové zákazníky na území města Kopřivnice. * Základní údaje Basic information 13 * In contrast to previous years, the basic indicators for 2012 do not include the foundry in Adamov which was established as a new independent company TENZA cast, a.s. in rmation TENZA Slovakia, spol. s r.o., is a trading and engineering company active primarily in delivering equipment and technologies for district heating systems in Slovakia. The main business of TENZA Real, s.r.o., is carrying out development projects. T-PROJECT GROUP, spol. s r.o., is engaged in specialized power engineering projects. ZATEP, s.r.o., was established to operate the heat distribution system in the town of Oslavany. MOBIKO Plus, a.s., is a construction company. Winsol, s.r.o., provides mobile ice rinks. ET-mont group, s.r.o., focuses on equipment production and assembly for power engineering and the manufacturing industry. TEPLO Kopřivnice s.r.o. is a supplier of heat for end customers in the territory of the town of Kopřivnice. Průměrný počet zaměstnanců Average number of employees *

14 Orgány společnosti Nejvyšším orgánem společnosti TENZA, a.s., je valná hromada, která volí členy představenstva a členy dozorčí rady. Statutárním orgánem společnosti je tříčlenné představenstvo, které volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usneseními valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. Základn Kontrolním orgánem společnosti je tříčlenná dozorčí rada, která ze svého středu volí předsedu. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 14 Company Bodies Základní údaje Basic information The General Meeting is the governing body of TENZA, a.s. It appoints members of the Board of Directors and of the Supervisory Board. The three-member Board of Directors is the authorized body of the company. It elects the Chairman and Vice-Chairman from among its members. Basic The Board of Directors makes decisions about all company info affairs that are not reserved for the General Meeting under binding legislation, the Articles of Association or a resolution of the General Meeting. The three-member Supervisory Board elects the Chairman from among its members. The Supervisory Board supervises the Board of Directors and the business activities of the Company.

15 Představenstvo Dozorčí rada í údaje Ing. Michal Hrubý Předseda představenstva, *1970 Chairman, born 1970 Ing. Martin Raus Předseda dozorčí rady, *1964 Chairman, born 1964 Ing. František Paulík Místopředseda představenstva, *1962 Vice-Chairman, born 1962 Dr. Ing. Dalibor Král Člen dozorčí rady, *1955 Member, born rmation Ing. Jan Mucha Člen představenstva, *1971 Member, born 1971 Ing. Karel Sázavský Člen dozorčí rady, *1965 Member, born 1965 The Board of Directors The Supervisory Board

16 Organizační struktura Vedení společnosti Generální ředitel Company Management Managing Director Ekonomicko-správní úsek Obchodní úsek Výrobní úsek Technický úsek Pobočka Praha Economy and Administration Business Section Production Section Technical Section Branch Office Prague Účtárna Obchod a marketing Realizace projektů I Projekce Obchod a marketing 16 Accounting Personalistika Human Resources Sales and Marketing Příprava nabídek Bid Processing Project Základní Implementation údaje I Realizace projektů II Basic information Project Implementation II Design Výzkum a vývoj Research and Development Sales and Marketing Projekce Design Právní služby Prodej a služby Realizace projektů III Procesní inženýrství Realizace projektů Legal Affairs Sales and Services Project Implementation III Process Engineering Project Implementation Zabezpečení kvality Nákup Tepelná technika Quality Assurance Purchase Heat Technology Správa IT Public Relations Řízení kvality IT Services Public Relations Quality Control Reality Property Provoz tepel. soustav Heat Dustribution System Montáže Assembly Organizational Structure

17 Strategie rozvoje Rekonstrukce tepelných zdrojů, instalace parních nebo plynových turbín, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, technologie na čištění spalin to jsou příležitosti pro náš rozvoj v blízké budoucnosti. Rekonstrukce kotelny ve Vrchlabí instalace kogeneračních jednotek 17 Boiler Plant Renovation in Vrchlabí CHP Unit Instalation Renovations of heat sources, installations of steam or gas turbines, combined heat and power units, biogas plants, flue gas cleaning technologies these are our development opportunities for the near future. Development Strategy

18 Aktivity společnosti Projektová činnost V projekčních kancelářích společnosti vznikla v roce 2012 řada významných projektů: Zpráva před Rekonstrukce horkovodu v ulicích Západní-Charkovská-Krymská, Brno Přestavba z páry na horkovod v historické části Brna etapa K Výstavba bioplynové stanice Loukovec 0,75 MWe Centrální zásobování teplem města Kopřivnice Úprava chlazení kondenzátu, SAKO Brno Ekologizace kotlů, Karviná Rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem etapa C, Brno Kombinovaná výroba tepla a elektřiny Kopřivnice Připojení centra na centrální výměníkovou stanici Špitálka, Brno Rekonstrukce sekundárních rozvodů, Tuhnice II, Karlovy Vary Využití energetického potenciálu vedlejších produktů Ethanol, Vrdy Modernizace PS 15 v Orlové III Company Activities Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Design Work In the design offices of the Company was created a number of major projects in 2012: Report of the bo Renovation of hot water pipeline in Západní-Charkovská-Krymská streets, Brno Conversion of the steam pipeline to a hot water pipeline in the historic centre of Brno K Phase Construction of a biogas plant Loukovec 0.75 MWe District heating of the town of Kopřivnice Condensate treatment and cooling, SAKO Brno Boiler eco-friendliness increase, Karviná District heating system renovation C Phase, Brno Combined heat and power generation Kopřivnice Connection of the city centre to the Špitálka central heat exchanger, Brno Secondary distribution system renovation, Tuhnice II, Karlovy Vary Utilization of the energy potential of Ethanol by-products, Vrdy PS 15 modernization in Orlová

19 Provádění staveb Společnost se zabývá inženýrsko-dodavatelskou činností především v oblasti výstavby a rekonstrukcí systémů zásobování energií, ekologických staveb, inženýrských sítí a dodávek technologií pro procesní průmysl. V roce 2012 jsme pracovali zejména na následujících projektech: Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky Investor: Teplárna Strakonice, a.s. Délka projektu: 45 měsíců Dokončení: 04/2014 Rekonstrukce dvou roštových uhelných kotlů K1 a K2 na kotle s prvky fluidní techniky, které jsou určeny ke spalování hnědého uhlí s významným podílem biomasy. Jedná se o progresivní technologii užitou na základě zahraniční licence, která řeší spalování dané kombinace paliv při dosažení požadovaných výkonových a emisních parametrů. Rekonstrukce kotlů zajistí Teplárně Strakonice, a.s., možnost pokračovat stavenstva svém rozvoji a dodržení přísných emisních limitů, a to především po roce Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in Construction The company is engaged in engineering primarily in the areas of construction and renovation of power distribution systems, environmentally friendly structures, utility networks and deliveries of equipment and technology for the manufacturing industry. In 2012 we worked especially on the following projects: Renovation of the K1 and K2 Boilers Employing Fluidized Bed Technology Client: Teplárna Strakonice, a.s. Project duration: 45 months Completion: 04/2014 ard of directors for this fuel mixture satisfying required output and emission parameters. The conversion of two coal grate boilers K1 and K2 into fluidized bed boilers burning a fuel mixture of lignite and a considerable part of biomass. It is leading-edge technology employed under a foreign licence The boiler renovation is to ensure that Teplárna Strakonice, a.s. will be able to continue its operations while meeting stringent emission limits especially after 2016.

20 Teplárna Mydlovary energoblok na biomasu Hubová, Ľubochňa, Švošov kanalizace a ČOV Investor: E.ON Trend, s.r.o. Délka projektu: 31 měsíců Dokončení: 12/2012 Zpráva představenstva Nově budovaný energoblok na biomasu o výkonu 11, 7 tp/h a parametrech 3,2 MPa a 400 C s maximálním výkonem na svorkách generátoru 2,66 MW. Instalována byla kondenzační turbína s regulovaným odběrem max. 8,48 tp/h o parametrech 0,121 MPa a 105 C. Pára je vyvedena do výměníku pára/voda o výkonu 5,44 MW. Celý systém je navržen na možný provoz s plnou kondenzací. Díky instalovanému energobloku je možné město Zliv zásobovat teplem, které je ze značné části vyráběno z dřevní štěpky. Investor: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Délka projektu: 24 měsíců Dokončení: 06/2013 Výstavba gravitační a tlakové kanalizace v obcích Hubová, Ľubochňa a Švošov a vybudování ČOV v lokalitě Stankovany Rojkov. V rámci projektu bude zrealizováno 20,353 km stokové sítě o průměru 300 mm, 12 přečerpávacích stanic a 843 domovních přípojek o celkové délce 5,9 km. Nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod s kapacitou EO je navržena v dvojlinkovém uspořádání s biologickým odstraňováním uhlíkatého a dusíkatého znečištění, s úplnou stabilizací kalu v kalojemu a jeho mechanickým odvodněním na pásovém lisu. 20 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2012 Report of the board of directors on business activities in 2012 Report of the board of directors Teplárna Mydlovary Biomass Power Unit Client: E.ON Trend, s.r.o. Project duration: 31 months Completion: 12/2012 This new biomass power unit that is being built will have an output of 11.7 tonnes of steam per hour and parameters of 3.2 Mpa, 400 C and maximum output on the generator connectors of 2.66 MW. A condensing turbine with a regulated extraction maximum of 8.48 tonnes of steam per hour and parameters of MPa, 105 C will be installed. Steam will be transferred to the steam/water exchanger with an output of 5.44 MW. The system as a whole is designed for possible full condensation operation. Thanks to the installed power unit the heat delivered to the town of Zliv will be largely produced from wood chips. Hubová, Ľubochňa, Švošov Sewage and Wastewater Treatment Plant Client: Vodárenská spoľočnosť Ružomberok, a.s. Project duration: 24 months Completion: 06/2013 The construction of gravity and pressure piping in Hubová, Ľubochňa and Švošov and a wastewater treatment plant in Stankovany Rojkov km of sewage network with a diameter of 300 mm, 12 pumping stations and 843 house sewers 5.9 km in length are to be built within the project. A new mechanical and biological wastewater two-lane treatment plant with a capacity of EO has been designed comprising biological removal of carbon and nitrogen pollution, complete sludge stabilization in a sediment trap and its mechanical dewatering in a belt press.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Realizujeme vaše představy

Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše představy 1 PROFIL TENZA, a.s. je významnou českou společností poskytující činnosti a služby zejména ve strojírenském a stavebním průmyslu se zaměřením na energetiku. Klíčové místo ve

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu

Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu 24 Nedostatek potřebného množství biomasy pro využití projektované kapacity připravovaného energetického bloku výhradně na bázi biomasy znamenal změnu projektu a snížení parametrů nového roštového kotle

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production

úvodní slovo introducion tuzemský obchod domestic trade zahraniční obchod foreign trade konstrukce armatur design of valves výroba production 201 2 //v ýroční zpráv a // annual report OBSAH CONTENT úvodní slovo tuzemský obchod zahraniční obchod konstrukce armatur výroba servis a služby potrubí a příslušenství kvalita personalistika 4 5 7 11

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více