Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Na Bulovce. Výroční zpráva 2002"

Transkript

1

2 1910 Původní plán stavby městské nemocnice 1923 Hlavní vjezd do areálu nemocnice Hlavní vjezd do areálu nemocnice dnes 2002 Významní sponzoři a dárci Finanční dary Úvodní slovo ředitele Vážení přátelé, klienti a příznivci nemocnice, hodnocení života naší nemocnice a práce nás všech za uplynulý rok 2002 je přes zrcadlící porovnáním s výsledky v předcházejícím roce v této turbulentní době velmi obtížné. Jde jen o kamínek, kladený do mozaiky dějin nemocnice, metropole a společnosti, jejíž celkový obraz mohou ocenit až naši následovníci. Přesto, že se Vám výčet často strohých ukazatelů a faktů může zdát jako málo zajímavý, ne zcela názorný či přesvědčivý, mohu Vás ubezpečit, že je podložen poctivou snahou a namáhavou prací. Prací srovnatelnou s úsilím o dokonalé vybroušení onoho do mozaiky patřícího kaménku. Dovolte mi proto, abych především Vám, spolupracovníkům a pacientům touto cestou za vše poděkoval. V někdy nepřehledných dějích této doby nám pomáháte udržovat dobrý směr, připravovat a zvládat změny. Změny, které jsou v této době nezbytné I. LF UK a FN Na Bulovce 1940 Ústav radiační onkologie 1989 Infekční klinika Nadace Karla Pavlíka Léčiva, a.s. Dolní Měcholupy KOOPERATIVA pojišťovna a. s. Agentura Spoj, s. r. o. Praha 10 Středočeská energetická a. s. p. Drahoslava Zikmundová P-8 Pražská vodohosp.společnost Pražská teplár. společnost a.s. Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6 Hl.město Praha, Mariánské nám. PSJ NOVOTECH spol. s. r. o. Pražská plynárenská, a. s.p-4 Intersnack a. s. Novodvorská FINANCIA a.s. Praha 1 p.kaprasová Dagmar Olympia Garni, a. s. Česká obec sokol. a ČLS JEP FILM MAKERS s. r. o. Praha 6 Nadace ČS-SRDCE Praha 4 Trading Company spol. s.r.o. Ing. Petr Vučka,Podkovářská 6 Hl. město Praha, Praha 1 Věcné dary Tesla a.s. Hloubětín Praha 9 Ing. Vilém Roleček, Horní Počernice Bristol Myers Squibb, spol.s.r.o Agentura Spoj, s.r.o. Praha 10 Pharma Avalanche,s.r.o. Praha 5 Bristol Myers Squibb, spol.s.r.o Pharma Avalanche,s.r.o. Praha 5 Etická komise FN Na Bulovce Předsedkyně: Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc. Místopředsedkyně: Prof. MUDr. Josefa Bohutová, DrSc. Členové: Prim. MUDr. Alexandra Fajtová Prim. MUDr. Zdeněk Gilbert MUDr. Michal Holub Prim. MUDr. František Paďour Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Mgr. Jiří Štorek Mgr. Silvie Vágnerová Složení dozorčí rady Předseda: PhDr. Ivana Kučerová Místopředseda: MUDr. Josef Štolfa Členové: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. MUDr. Michal Beran MUDr. Hana Fischerová MUDr. Petr Hanuš MUDr. David Hradecký Věra Hrdinová MUDr. Miroslav Kašpar, CSc. MUDr. Pavel Kubíček Doc. MUDr. Alena Lobovská, CSc. MUDr. Miroslav Ouzký RNDr. Alena Palečková Ing. Jiří Paroubek Martina Šimůnková Ing. Lucie Talmanová MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. Etická komise FN Na Bulovce byla ke 4. srpnu 2002 zaregistrována na U.S. Department of Health and Human Services Ortopedická klinika IPVZ a I. LF UK 2 3

3 Organizační struktura nemocnice Léčebná péče Sekretariát ředitele Eva Konečná - vedoucí sekretariátu Kira Kratochvílová , 2961 Náměstci pro léčebně preventivní péči MUDr. Ing. S. Petránek, CSc. - Interní obory MUDr. Boris Živný - Chururgické obory Náměstek pro ošetřovatelskou péči PhDr. Irena Nerudová Ředitel nemocnice MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. Ekonomický náměstek Mgr. David Hanzl Asistentka ředitele Mgr. Silvie Vágnerová Náměstek provozně-technický Jiří Jindra Ukazatel /01 v Průměrný počet lůžek ,34 Počet ošetřovacích dnů ,18 Počet hospitalizovaných ,09 Využití v -skutečná kapacita 71,6 73,6 74,5 101,22 -ze ,3 69,5 71,0 102,16 Počet ambulantních ošetření-vyšetření *) ,67 Ošetřovatelská péče: Oblast léčebné péče za rok 2002 nemocnice získala statut Traumacentra, je realizováno jeho dobudování nemocnice jako celek získala statut znaleckého ústavu zlepšila se spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou, pro pracoviště Traumacentra zajištěna radiostanice ZZS bylo započato s rozvojem telemediciny (přenos dat i obrazů mezi některými pracovišti uvnitř i vně nemocnice, např. CT obrazy) jsou realizována racionalizační opatření na více úrovních (např. archivace dat na CD s výraznou úsporou rtg filmového materiálu, hodnocení vyšetření pomocí elektronických médií..) Úsek léčebně preventivní péče přednostové primáři vrchní sestry Úsek ošetřovatelské péče Ekonomický úsek Úsek provoznětechnický zvyšuje se profesionální vzdělanost sester - PSS, odborné semináře v rámci klinik/oddělení, aktivní účast sester a laborantů na celostátních seminářích a konferencích doplněním počtu SZP, NZP pracovníků došlo k personální stabilizaci na většině pracovišť jsme zapojeni do projektů výzkumu ošetřovatelské péče v rámci SFN publikace příspěvků našich sester v odborných časopisech probíhají kvalifikační kursy pro pomocné zdravotnické pracovníky - sanitáře aktivně pracovala skupina konzultantek pro " hojení ran", tzv. " stoma" sestry, konzultantky pro periferní kanylaci realizován "Dotazník spokojenosti pacientů" na lůžkových i ambulantních částech nemocnice (skupina pro kvalitu ošetř.péče) Vzdělanostní struktura Útvar vnitřního auditu a kontroly Ostatní útvary a oddělení podřízení řediteli Útvar krizového managementu Právní referát Lékaři Léka!i *) z tohoto počtu se 40 lékařů připravuje na. atestaci II. stupně v p!íprav" v přípravě na na atestaci atestaci I. stupn" I. stupně SZP SZP - podané podané příhlášky p!ihlášky 5 5 Zdravotní sestry PSS Zdravotní sestry - PSS SZP SZP + + PSS 37 Lékařská knihovna (oddělení) Nemocniční hygienik Nemocniční lékárna s atestací s atestací II. stupn" II. stupně 60 s s atestací I. stupn" stupně *) 23 SZP - bez PSS 54 SZP - studující SZP studující PSS 4 4 5

4 Personální oblast Výstupy auditora Přehled přepočtených a fyzických pracovníků k Shrnutí kontrolních šetření a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2002 Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP D+provozní Celkem Přepočtený stav 326,12 11,91 28,38 17, ,79 32,56 235,64 226,74 134, ,06 Fyzický stav Souhrnné zhodnocení výsledků šetření zahrnuje: Vnitřní kontrolní systém (VKS) ve FNB ve své podstatě byl vždy zaveden. VKS byl upřesněn v souladu se zákonem o finanční kontrole s tím, že bude monitorován jak ze strany interního auditu, ale i vedením a vedoucími pracovníky FNB s tím, že bude podle potřeby upřesňován, zdokonalován. VKS je již funkční avšak stále ve fázi dopracování, protože ve FNB probíhá restrukturalizace útvarů, což VKS musí zohlednit. Ve FNB byly ustaveny funkce příkazce operací, správce rozpočtu a hlavní účetní. Řídící kontrola je součástí systému VKS a je v gesci vedoucích útvarů. Interní audit byl ve FNB ustaven dle zákona o finanční kontrole Interní audit v této době hlavně reagoval na aktuální potřeby vedoucího orgánu. Výsledkem těchto šetření bylo konstatování, že nebyla prokázána záměrné majetkové poškozování FNB, avšak docházelo k nedodržování postupů a kázně. Nedostatky plynuly z nedbalosti, ze zavedených zvyklostí, z přehnané aktivity a jednání ve stresu. Přehled zjištěných nedostatků: Členění průměrné mzdy podle kategorií Kategorie 2001 Lékaři Farmaceuti JOP VŠ JOP SŠ SZP NZP PZP THP Dělníci+provozní FNB celkem /01 113,45 107,06 109,38 100,40 110,92 103,34 113,84 113,93 110,64 111,26 útvary vedou administrativní agendu svých případů každý dle svého uvážení a zvyklostí z předchozích období, nebyly zcela uplatňovány zásady řídící kontroly, ale mnohdy bylo postupováno rutinním způsobem (vliv i častějších změn na vedoucích místech), tím, že ve FNB není souhrnný předpis/organizační norma závazně upravující postup vedení každého jednotlivého obchodního případu (nákupu), dochází k různým interpretacím postupu uzavření a zdokumentování těchto činností, dále bylo zjištěno porušení předpisů/nařízení z čehož vyplynou přijatá opatření. Přehled a charakteristika opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy: zrevidovat a dopracovat vnitřní platné předpisy FNB, zejména v oblasti přípravy a uzavírání obchodních případů, důsledné uplatňování zásad předběžných a průběžných kontrol, dopracovat VKS dle aktuálních potřeb vedení a organizačního schématu, prověřovat hospodárnost nákupů, prověřovat a porovnávat nabídky / ceny, zkvalitnění personální politiky zejména u vedoucích pracovníků. Věková struktura zaměstnanců nad 60 let do do let 6 2 do 30 let do do let 6 2 do 30 let let Ing. František Vejvoda Útvar vnitřního auditu a kontroly do 50 let 23 do nad let let

5 Souhrnný přehled ekonomických ukazatelů Ekonomika Ukazatel měrná jedn /01 v Výnosy tis. Kč ,77 Náklady tis. Kč ,15 Hospodářský výsledek tis. Kč ,88 Neuhrazená ztráta z minulých let tis. Kč ,06 Počet pracovníků osoby ,67 Hmotný investiční majetek tis. Kč ,53 Zásoby tis. Kč ,33 Pohledávky z obchodního styku tis. Kč ,64 Závazky z obchodního styku tis. Kč ,42 Závazky a půjčky tis. Kč Fond odměn tis. Kč rezervní tis. Kč ,66 reprodukce investičního majetku tis. Kč ,03 Struktura nákladů ve FNB v roce 2002 SZM Odpisy Léky y 10 7 Energie Energie Krev a kr. 4 4 Krev a kr. deriváty deriváty Služby Ostatní Ostatní Osobní náklady 42 Přehled poskytnutých dotací za rok Neinvestiční dotace (tis. Kč) C E L K E M : z toho: GRANTY VYBRANÉ ČINNOSTI OSTATNÍ Investiční dotace (tis. Kč) C E L K E M: z toho: GRANTY STAVEBNÍ PŘÍSTROJOVÉ Výsledovka FN Na Bulovce za období v tis. Kč účet náklady / výnosy podíl v 02/01 v 5xx náklady celkem , Spotřeba materiálu , z toho: 501,0201 Spotř. léků a krev. derivátů , ,0301 Spotř. krve a krev. výrobků , xx Spotřeba SZM , Spotřeba energie , Prodané zboží , Opravy a udržování , Cestovné , Náklady na reprezentaci , Ostatní služby , Mzdové náklady , Zákonné soc.pojištění , Ostatní soc. pojištění , Zákonné soc.náklady , Ost.soc.náklady , Daně a poplatky , Daň z nemovitosti , Ostatní daně a poplatky , x Ostatní náklady , Odpisy HIM a NIM , Zůstat.cena prod. NIM a HIM , Prodaný materiál , Daň z příjmů , Režijní náklady-převod xx výnosy celkem , Tržby z prodeje služeb , z toho: 0,00 Tržby od VZP ,18 97 Tržby od ost. zdr. pojišťoven , Tržby za nadst. péči , Tržby za prodané zboží , Aktivace , x Ostatní výnosy , Tržby z prodeje NIM a HIM , Výnosy z dl. fin. majetku , Tržby z prodeje materiálu , Provozní dotace , Převod nákladů na střediska ,00 Hospodářský výsledek

6 Provozně technický úsek Kliniky a ústavy, oddělení a centra ve FN Na Bulovce Dokončené a plánované projekty ve FN Na Bulovce rekonstrukce posluchárny Gynekologicko-porodnické kliniky (GPK) za finanční účasti 1. LF UK probíhá dokončení částečné rekonstrukce kožního pavilonu, započaté jedním z minulých vedení (požadavek nynějšího vedení nemocnice na využití těchto prostředků k pořízení nejpotřebnější zdravotnické techniky nebyl státními orgány akceptován) podařilo se získat 12,5 mil. Kč investičních prostředků MZČR na rekonstrukci centrální sterilizace a rekonstrukci porodního sálu GPK a dále v rámci tzv. atomového zákona je ze státního rozpočtu na r počítáno s příspěvkem 30 mil. Kč na obnovu radioterapeutické techniky Ústavu radiační onkologie - ÚRO (havárie lineárního urychlovače) z prostředků hl. m. Prahy (HMP) realizovány následující akce: Pavilon kožního oddělení před rekonstrukcí Kliniky a ústavy: Gynekologická klinika 1.LF UK Chirurgická klinika 1. LF UK a IPVZ Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí 1., 2. a 3. LF UK a IPVZ Klinika plastické chirurgie 1.LF UK a IPVZ Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK a IPVZ Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ Radiodiagnostická klinika 1.LF UK a IPVZ Ústav radiační onkologie 1.LF UK Ústav soudního lékařství 2. LF UK výměna oken pavilonu I. Interního oddělení, rekonstrukce opěrné zdi, opravy v ubytovně nemocnice (vodovodní řád, kanalizace, elektrické sítě), oprava střechy pavilonu Infekční kliniky, opravy výtahů v některých budovách. započato s obměnou vozového parku, pořízeno nové sanitní vozidlo a nákladní vozidlo za 1 mil. Kč (darovala pojišťovna Kooperativa) zrevidován dopravní systém v nemocnici s cílem dobré průjezdnosti a přiměřených parkovacích ploch, byl zaveden vjezd s poplatkem a v úsporném režimu rozšířeny parkovací plochy pořízen orientační systém, provedena oprava vozovek areálu posílena bezpečnost areálu nemocnice dodavatelskou službou pro ostrahu (Hofa Guard Agency) a zajištěním služebny policie v areálu je kultivováno prostředí areálu nemocnice: zlikvidovány nepotřebné a nevzhledné objekty, zlepšila se zahradní úprava, včetně zajištění, laviček atp. realizována obměna spirálního CT přístroje, který umožní nejen plánování k radioterapii, a zvýší i vyšetřovací kapacitu (příspěvek MZČR celkem 5.4 mil.kč) realizována obměna mamografu a ultrazvukového přístroje z vlastních prostředků z důvodů zachování kvalitního mamárního programu (na ÚRO od r. 1953) a získání akreditace nemocnice k provádění mamárního screeningu. Investice jedná se o investice v souladu s hlavními koncepčními záměry nemocnice a také ekonomickou analýzou. ze státním rozpočtu se podařilo zajistit cca 25 mil. Kč na nezbytné opravy ortopedického pavilonu (plánovaných 100 mil.) vedení nemocnice se intenzivně snaží získat další prostředky na investice a opravy prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví i Magistrátu hl. m. Prahy do dalších let, je určitá naděje získat i prostředky z projektů EU (konkrétně na radioterapeutickou techniku-phare). Pavilon Gynekologicko-porodnické kliniky Pavilon Ortopedické kliniky Vychovatelna - I. Interní oddělení Úprava zeleně v areálu nemocnice Oddělení: Anesteziologicko-resuscitační oddělení Dermatovenerologické oddělení Interní oddělení I. Interní oddělení II. Neurologické oddělení Oční oddělení Oddělení dětské chirurgie Otorhinolaryngologické oddělení Pediatrické oddělení Urologické oddělení Oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek (SVLS): Oddělení funkční diagnostiky Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilitace Oddělení klinické biochemie a imunologie Oddělení klinické hematologie a transfuze Oddělení klinické mikrobiologie Oddělení klinické psychologie Oddělení pro léčbu bolesti Oddělení soudního lékařství Patologicko - anatomické oddělení Stomatologické oddělení Další zdravotnická pracoviště: AIDS centrum Lékařská služba první pomoci Národní centrum pro izolaci a léčbu vysoce nakažlivých chorob Národní jednotka dohledu nad TBC Traumatologické centrum Závodní lékař 10 11

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více