Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, Šternberk Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne: Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne: Zpracovala: Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Zaměstnanci školy Žáci školy Učební plán školy Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Zpráva metodika prevence příloha č Zpráva koordinátora EVVO příloha č Zpráva o činnosti školní družiny příloha č Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č Akce školy Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Činnost školské rady Kontrola ČŠI Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy příloha č Cíle pro další období

3 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Adresa školy Babice 40, Šternberk IČ školy IZO školy Telefon , Zřizovatel Obec Babice Právní norma Příspěvková organizace Součásti školy Mateřská škola, kapacita 25 žáků Základní škola, kapacita 60 žáků Školní družina, kapacita 40 žáků Školní výdejna stravy, kapacita neuvedena Statutární Mgr. Marie Řeřuchová zástupce Webové stránky školy Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s /0800 ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty (Camus ), 1. upravené vydání 3

4 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace je malotřídní škola, do které bylo ve školním roce zapsáno dle zahajovacího výkazu celkem 36 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách. I. Třídu tvořily spojené 1. a 2. ročník, druhou třídu tvořily spojené 3., 4., a 5. ročník. V Mateřské škole bylo zapsáno v prvním pololetí 24 žáků, v druhém pololetí, po schválení navýšení počtu žáků ve třídě zřizovatelem, bylo žáků 25. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 30 žáků. Do školy dojíždí i žáci z okolních vesnic Krakořic, Komárova, Mladějovic, Řídeče a města Šternberka. Žákům slouží vedle kmenových tříd k výuce také gymnastický sál, učebna s interaktivní tabulí, učebna pro Vv a Pč. K výuce je využívána i školní zahrada spolu s altánem a průlezkami. V nemalé míře je ve výuce využíváno i hřiště místního Sokola Babice. Ve všech třídách jsou k dipozici počítače, televizory a radiopřijímače. Prostorové podmínky pro práci školy jsou dobré, škola je vždy čistě uklizena a esteticky vyzdobena. Ve třídách je pro zdravé sezení stavitelný nábytek, který odpovídá hygienickým normám. Cílem školy je profilovat žáky s širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků RVP jsme kladli důraz na vybavení žáků kompetencemi k učení, řešení problémů, komunikace, sociálních vztahů a pracovních dovedností. 2. Zaměstnanci školy Ve školní roce 2013/2014 pracovalo na Základní škole a Mateřské škole celkem osm zaměstnanců. V mateřské škole pracovaly dvě paní učitelky, jedna provozní zaměstnankyně. V základní škole pracovaly tři učitelky včetně ředitelky školy, jedna vychovatelka školní družiny a jedna provozní zaměstnankyně. Provozní zaměstnankyně zajišťovaly úklid, výdej stravy i topení v obou zařízeních. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Řeřuchová: ředitelka školy, je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 31 let praxe, absolvovala doplňující studium pro školní metodiky prevence na FF v Olomouci, zastávala funkci školního metodika prevence, výchovného poradce, správce ITC, členka výchovné komise na škole. Mgr. Jana Bajerová: je absolventkou PdF v Olomouci, má 28 let praxe, byla třídní učitelkou II. třídy, správkyní fondu učebnic, knihovnice ŽK, tisková mluvčí školy, referentka EVVO, dopisovatelka do ON, vedla fotodokumentaci školy, byla pověřena vedením pokladny, koordinátorka ŠVP, členka výchovné komise na škole, psala kroniku školy. Mgr. Alena Pitnerová: je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 25 let praxe, byla třídní učitelkou I. třídy, vedoucí metodického sdružení, referentka Projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol, referentka 4

5 dopravní výchovy, zapisovatelka schůzí pedagogických rad a schůzí Klubu rodičů, referentka kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit žáků. Danuše Nováková: je absolventkou střední pedagogické školy pro předškolní výchovu, má 36 let praxe, byla učitelkou v MŠ, koordinátorkou ŠVP MŠ, referentkou pro kulturní a sportovní akce žáků, dopisovatelka do ON, vedení pedagogické dokumentace v MŠ. Petra Palůchová: je absolventkou pedagogiky pro předškolní vzdělávání, pracovala jako učitelka v MŠ, má 7 let praxe, pracovala jako předsedkyně inventarizační komise, byla vedoucí metodického sdružení v MŠ, referentka spolupráce MŠ a ZŠ, pořizovala fotodokumentaci v MŠ. Kateřina Navrátilová: je absolventkou pedagogického oboru vychovatelství, má 13 let praxe, pracovala jako vychovatelka školní družiny a na částečný úvazek jako učitelka výchov ve škole. Byla referentkou mimoškolních kulturních, sportovních aktivit, koordinátorka ŠVP ŠD. Správní zaměstnanci: Taťjana Vaňáková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v ZŠ. Milada Valůšková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v MŠ. 3. Žáci školy Podle zahajovacího výkazu k nastoupilo do školy 36 žáků. Třída, ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I., I., II., II., II., celkem Počet žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2014/2015 Do prvního ročníku bylo přijato 14 dětí, nebyl žádný odklad školní docházky. Do předškolního vzdělávání bylo přijato 10 žáků. Vzdělávání na ZŠ v Babicích ukončili 3 žáci pátého ročníku, 9 žáků bude pokračovat v dalším vzdělávání na jiných školách. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy: Ve školním roce 2013/2014 nepropadá žádný žák. Všichni úspěšně dokončili vzdělávání v daném ročníku, který absolvovali. V prvním pololetí byly všem žákům předány pochvalné listy za reprezentaci školy na veřejnosti. Jeden žák dostal pochvalu za reprezentaci školy v házené. 20 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. 5

6 Ve druhém pololetí bylo uděleno pět pochvalných listů za pečlivou přípravu do vyučování, tři pochvaly za účast ve čtenářské soutěži. Devět pochval bylo uděleno na vysvědčení. 17 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. Kárná opatření: Nebylo uděleno žádné kárné opatření. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování. Absence žáků: Všechna absence žáků byla řádně omluvena, nebyla žádná neomluvená hodina. Celkem bylo zameškáno v prvním pololetí: 1. ročník 103 hodin 2. ročník 249 hodin 3. ročník 326 hodin 4. ročník 293 hodin 5. ročník 155 hodin Celkem bylo zameškáno v druhém pololetí: Integrovaní žáci s IVP: 1. ročník 158 hodin 2. ročník 587 hodin 3. ročník 396 hodin 4. ročník 285 hodin 5. ročník 58 hodin Ve školním roce byl integrován jen jeden žák třetího ročníku. Byl vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Pravidelně probíhaly konzultace s matkou žáka. Rodiče byli pravidelně informování o vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, na rodičovských schůzkách i individuálně. Hodnocení žáků probíhalo podle klasifikačního řádu školy. Zapojení žáků do soutěží a vzdělávacích akcí: Během školního roku se žáci zapojili do matematické soutěže ABAKU pro žáky 4. a 5. ročníku. V listopadu byla zahájena výuka plavání v Uničově pro 2. až 5. ročník, která byla ukončena v lednu. Výuku prováděla plavecká škola v Mohelnici. MŠ zahájila výuku plavání v lednu, výuka probíhala také v Uničově, byla ukončena v březnu. 6

7 Žáci školy se pravidelně zúčastňovali soutěží pořádaných DDM ve Šternberku s názvem Netradiční soutěže, v závěrečných soutěžích obsadili druhé místo ve své kategorii. V dopravní soutěži, kterou pořádal DDM ve Šternberku, obsadili žáci první místo ve své kategorii. Pravidelně se žáci zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. V červnu se zúčastnili i mezinárodního turnaje. Na těchto turnajích sice neobsadili přední příčky, ale školu vzorně reprezentovali. Pro posílení čtenářské gramotnosti se žáci zúčastnili čtenářské soutěže na škole a zapojili se do projektu Čtení pomáhá. K posílení zájmu o četbu přispěla návštěva knihovny v Babicích u Uherského Hradiště s programem Noc s Andersenem. Pro posílení finanční gramotnosti se žáci zúčastnili besedy s danou tematikou. Pro rozšíření znalostí z odlišných kultur se žáci zúčastnili naučného pásma Brenda ze Zambie, besedy o Mexiku, výměnného pobytu v Polsku v Babicích u Krakowa, vystoupení bubeníka s africkou hudbou. Pro posílení estetického cítění se žáci zapojili do řady výtvarných soutěží, které pořádali různí organizátoři, především výtvarná soutěž Lidice, Svět kolem nás, Šťastné stáří očima dětí, Celé Česko čte dětem. Spolu s rodiči se zúčastnili Podzimní skřítci a Jarní víla. Žáci se zúčastnili řady divadelních představení v Olomouci na Šantovce, do školy zavítalo divadlo z Opavy a filmových představení ve Šternberku. Pro posílení tělesné kondice se žáci zúčastnili atletického trojboje, nejlepším sportovcem školy se stal Jan Dvořáček. Pro posílení znalostí z přírodovědných oborů se žáci zúčastnili zajímavé výuky s chemickými pokusy v rámci čarodějného vyučování. Hodinu připravila Katedra chemie PřF v Olomouci. Ve škole se zapojili do projektového vyučování ke Dni Země. Pro posílení zdravého životního stylu se žáci zúčastnili besedy Zdravé zuby, kterou pro žáky připravila Lékařská fakulta v Olomouci. Žáci se zapojili se do projektu Zdravé zuby, zároveň byla pro žáky uspořádána hodina zdravé výživy pro prevenci obezity dětí. Pro posílení lidových tradic se žáci zapojili do práce ve vánočních a velikonočních dílnách, masopustního reje masek, reje čarodějnic, vynášení Morany a vítání jara. Pro posílení vlastenectví se žáci zapojili do projektové dne ke vzniku ČR. Pro posílení ekologické výchovy se žáci zúčastnili Dne s Lesy ČR, sběru starého papíru, pečovali o okolí školy. 4. Učební plán školy Výchovně vzdělávací plán školy probíhá ve všech ročnících podle ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty Camus), I. upravené vydání. Všichni vyučující měli vypracované časové a tematické plány učiva. Během školního roku bylo na pedagogických radách probíráno plnění těchto plánů, následná kontrola probíhala i při hospitační činnosti. Během celého roku byly mapovány zkušenosti z výuky podle ŠVP pro případné změny. Během školního roky se nevyskytly vážnější odchylky od plánu a skutečně probíraného učiva. 7

8 Vyučovací hodiny podle učebního plánu: 118 Úspora vyučovacích hodin spojováním: 53 Přespočetné hodiny ve výuce: 2 Celkem počet vyučovacích hodin: 65 K výuce byly používané učebnice a pracovní sešity a výukové programy, které mají doložku MŠMT. 5. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Smyslem práce základní školy je nejen vzdělávání žáků v oblasti vědomostní a výchovné, ale také jejich rozvoj v oblasti zájmové. Škola by měla dbát na rozvoj přirozeného talentu žáků, rozvíjet jejich zájmy a působit tak preventivně proti negativním společenským jevům. Mimoškolní aktivity se na škole realizovaly ve čtyřech rovinách, které se vzájemně prolínaly. a) Zapojení žáků do soutěží b) Zapojení školy do života obce c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou d) Zapojení žáků v zájmových útvarech a) Zapojení žáků do soutěží během průběhu školního roku se žáci pravidelně zúčastňovali matematických, výtvarných, sportovních a dopravních soutěží. Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do zábavné matematické soutěže ABAKU Celé Česko čte dětem, Lidice, Šťastné stáří očima dětí, Svět kolem nás tyto soutěže byly celostátní a byly do nich zaslány vybrané práce našich žáků. Během školního roku probíhala řada i řada soutěží na školní úrovni Podzimní skřítci, Jarní víla, Velikonoční kraslice. Tyto soutěže rozvíjely výtvarný talent dětí a pomohly do práce školy zapojit i rodiče. Řadu soutěží připravil pro žáky naší školy i DDM. Byly to především dopravní soutěže, v okresním kole dopravní soutěže získali naši žáci druhé místo. V mikroregionální soutěži v netradičních sportovních disciplínách získali naši žáci také druhé místo. Naši žáci se také pravidelně zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci. b) Zapojení školy do života obce Během minulého školního roku se žáci a učitelé aktivně podíleli na kulturních vystoupeních v obci. Velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu setkání zastupitelů obcí Babic, které proběhlo v měsíci září

9 V říjnovém podzimní odpoledni žáci spolu s rodiči a občany obce uspořádali soutěž v pouštění draků. Obec pro žáky školy nachystala bohatou mikulášskou nadílku a pod vánoční stromek bohatou vánoční nadílku, která obsahovala sportovní náčiní. K vánoční atmosféře v obci přispěli organizací vánoční dílny, které se zúčastnili nejen rodiče žáků, ale i občané obce. Nemalou měrou zpříjemnili svým vystoupením rozsvěcování vánočního stromu na návsi a vánočním koncertem v místním kostele. Koledníci v obci popřáli hodně zdaru místním občanům, podnikatelům a pracovníkům obce. K velikonoční atmosféře přispěla organizace velikonoční výstavy, která byla instalována za pomoci seniorů obce. Jaro žáci přivítali v obci vynášením Moreny. Žáci školy se podíleli i na kulturních vystoupeních při vítání nových občánků v obci. Za pomoci obce se uskutečnila Noc s Andersenem v Babicích u Uherského Hradiště a výměnný pobyt dětí v Babicích u Krakova v Polsku. Den matek byl v obci oslaven za přispění kulturního vystoupení žáků, které mělo v obci velký ohlas. Žáci přispěli svým vystoupením i k slavnostní atmosféře oslav osvobození v obci. Během školního roku se paní ředitelka pravidelně zúčastňovala jednání zastupitelstva obce a operativně řešila se zřizovatelem všechny vzniklé problémy. Prostory školy sloužily i k akcím pořádaným obcí, především k vítání občánků, k činnosti místní knihovny, pravidelným cvičením žen v obci. Školní zahrada s průlezkami sloužila k využití volného času dětí v obci. c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou Velkou snahou vedení školy a všech pedagogických pracovníků bylo umožnit žákům vnímat živou kulturu a umění. Pravidelně jsme se zúčastňovali akcí pořádaných Městským kulturním zařízením ve Šternberku, řada umělců navštívila se svým vystoupením i žáky ve škole. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci, maňáskového vystoupení, vystoupení bubeníka. d) Zapojení žáků v zájmových útvarech Žáci pracovali pravidelně během celého školního roku. Činnost kroužků je koncipována tak, aby jejich činnost umožnila žákům hodnotné využívání volného času a vedla k prevenci negativních společenských jevů. Činnost kroužků byla využita i v přípravě na veřejná vystoupení žáků. Přehled zájmových kroužků Literárně-dramatický Hudební Pohybový Dovedných rukou Házená pí. uč. Kateřina Navrátilová pí. uč. Jana Bajerová pí. uč. Danuše Nováková pí. Marie Polívková pí. uč. Petra Palůchová 9

10 Předškoláček Logopedie Vaření pí. uč. Alena Pitnerová pí. uč. Marie Řeřuchová pí. Taťjana Vaňáková a Milada Valůšková Péče o žáky Cílem každodenního života ve škole bylo dodržování zásad fyzické a duševní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim, dostatek času na svačiny, dodržování délky výukových hodin a přestávek, pobyt venku během přestávek. K posílení zdraví byla zařazena i výuka plavání v ZŠ i MŠ. Během celého školního roku byl pravidelně kontrolován úklid třid a prostor, kde se žáci pohybují. Pro zvýšení kvality zdravé stravy se škola zapojila do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol. Pravidelně probíhaly revize všech zařízení, kotlů, hasičských přístrojů, elektrospotřebičů tělovýchovného nářadí a prvků na zahradě k zajištění BOZP žáků i zaměstnanců. 10

11 6. Zpráva metodika prevence příloha č. 1 11

12 7. Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 2 12

13 8. Zpráva o činnosti školní družiny příloha č. 3 13

14 9. Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č. 4 14

15 10. Akce školy Všechny akce školy se prolínaly s ŠVP. Cílem akcí bylo vhodné doplnění ŠVP a prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, spolupráce mezi jednotlivými zařízeními školy a ročníky žáků. Akce přispívaly i k posílení spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci a rodiči žáků. Doplnění výchovně vzdělávacího programu Den s Lesy ČR Pasování na čtenáře 1. ročník Den vzniku Československa projektový den Má kniha projektový den Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Šternberku Dopravní výchova v DDM ve Šternberku Brenda ze Zambie- naučné pásmo Čarodějné vyučování výuka přírodovědných předmětů zástupci Přírodovědecké fakulty v Olomouci Den Země projektový den Finanční gramotnost projektový den Rizika internetu přednáška s praktickými ukázkami Přednáška o Mexiku Noc s Andersenem - posílení čtenářské gramotnosti Výměnný pobyt v Polsku posílení multikulturní výchovy Výuka plavání v Uničově Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci Památky Olomouce návštěva nejvýznamnějších historických památek Besedy: Beseda s panem Dvořákem o historii obce Beseda s hasiči Beseda s Městskou policií ve Šternberku Beseda s PČR Beseda o kynologii Interní akce školy a akce pořádané Klubem rodičů: Slavnostní zahájení školního roku za účasti rodičů a představitelů obce Drakiáda 15

16 Školní ples Maškarní bál Mikulášská nadílka Koledování v obci Vánoční vystoupení Vánoční dílna Vánoční jarmark Vítání jara v obci Zápis dětí do MŠ a ZŠ Velikonoční výstava Sběr starého papíru Oslava Dne osvobození Oslava Dne matek Oslava MDD Vítání občánků v obci Školní výlet do ZOO Lešná Rozloučení s předškoláky Slavnostní ukončení školního roku za účasti veřejnosti 16

17 11. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy. Ke vzdělávání pedagogických pracovníků bylo využíváno nabídek PdF v Olomouci, která organizovala výuku z fondů EU a školicího střediska pro pedagogické pracovníky v Olomouci. K dalšímu vzdělávání byly využity i nabídky města Šternberka. Problémem dalšího vzdělávání na malotřídních školách je vysoká finanční a časová náročnost. Měsíc Název semináře Jméno zaměstnance Září Školení BOZP pro vedoucí pracovníky Marie Řeřuchová Říjen AJ na základní škole Marie Řeřuchová Celostátní setkání metodiků prevence Marie Řeřuchová Leden Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Zdravá výživa dětí Danuše Nováková Etická výchova Jana Bajerová Seminář pro vedoucí pracovníky Konflikty a Marie Řeřuchová jejich řešení Únor Sexuální výchova v MŠ Petra Palůchová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Setkání metodiků prevence PPP Olomouc Marie Řeřuchová Právní předpisy ve školství, nový občanský Marie Řeřuchová zákoník Březen Tv pro děti v MŠ Petra Palůchová Seminář k dopravní výchově Alena Pitnerová Školení první pomoci Petra Palůchová Agrese a šikana Alena Pitnerová Duben Využití výtvarných technik v praxi Kateřina Navrátilová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Květen Školní řád Marie Řeřuchová Červen Pedagog mezi paragrafy Jana Bajerová, Alena Pitnerová Testování žáků Marie Řeřuchová, Alena Pitnerová, Jana Bajerová 12. Činnost školské rady V letošním školním roce se sešla dvakrát. Školská rada pracovala podle ustanovených pravidel. Členové školské rady se zajímali o výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Schválila roční plán práce školy a návrh rozpočtu školy. V červnu proběhla volba nových členů školské rady, neboť skončilo její čtyřleté volební období. Od školního roku 2014/2015 bude školská rada pracovat v novém složení. Osvědčení o členství ve školské radě obdržel za rodiče Bc. Stanislav Motáň, za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Bajerová, za obec Ing. Drahomír Houdek. Velký zájem byl o práci školy i za strany rodičů, jejich pravidelná účast na třídních schůzkách byla hojná, rodiče pomáhali zajišťovat pořádání akcí školou. 17

18 13. Kontrola ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila ve škole kontrola ČŠI. 14. Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Materiální vybavení základní i mateřské školy a školní zahrady je na dobré úrovni. Díky zřizovateli školy může výchovně vzdělávací práce probíhat v příjemném prostředí. Škola je vybavena patnácti počítači a interaktivní tabulí, které jsou pravidelně využívány pro zlepšení kvality výuky. Školní zahrada je vybavena herními prvky, které slouží k rozvoji motorických dovedností dětí. V letošním roce byla provedena oprava průlezky Pavouk, na které musel být vyměněn horní trám. V MŠ byla uskutečněna výměna písku v pískovišti. V letošním školním roce byla MŠ vybavena novými koberci, vestavěnou skříní a proběhlo vymalování celé budovy MŠ. O prázdninách proběhla výměna plynových kotlů v obou zařízeních. Postupně byla MŠ i ZŠ vybavována novými učebními pomůckami. V budově ZŠ byl zakoupen nový koberec do dvou tříd, byly pořízeny nové ubrusy do školní jídelny, školní prostředí bylo udržováno v čistotě, bylo dbáno na estetické prostředí a dodržována pravidla hygienických norem. Zapojení školy do projektů Škola je zapojena pro posílení zdravého stravování dětí do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Pro zvýšení čtenářské gramotnosti jsou žáci zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Pro zvýšení péče o zdraví a zdraví životní styl jsou žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a Staň se záchranářem. Pro posílení vzdělanosti v mikroregionu se škola zapojila do projektu města Šternberka Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk. 18

19 15. Základní údaje o hospodaření školy příloha č. 5 19

20 16. Cíle pro další období V budoucím období se práce školy bude orientovat na zvýšení kvality výuky využíváním nových výukových programů na interaktivní tabuli. Zařazování více projektových dnů k různým tematickým celkům učiva, aby se posílilo samostatné zapojení žáků do výuky. Nedílnou součástí bude i vytváření bezpečného prostředí ve škole, důraz bude kladen na prevenci šikany a posilování zdravého životního stylu žáků. Velkou měrou se bude školní práce zabývat i posílením finanční gramotnosti žáků a připravovat tak žáky na rizika a úskalí finančních problémů v životě, k zájmu o prostředí, ve kterém žáci žijí, bude posilována i ekologická výchova. Nadále bude zlepšováno a modernizováno vybavení školy. V příštím roce bude probíhat oprava podlah ve školní jídelně a ve druhé třídě v přízemí budovy. V ZŠ proběhne po této opravě následné vymalování prostor budovy školy. Školní hřiště bychom chtěli vybavit dalšími prvky pro posílení fyzické kondice a obratnosti žáků. Další práce ve škole bude probíhat za spolupráce rodičů žáků a zřizovatele, rádi bychom více rodiče zapojili do akcí pořádaných školou. Práce školy bude řízena novelizovanou podobou Školského zákona platnou od Výroční zprávu zpracovala Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 20

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah

Základní škola a Mateřská škola Lukavice, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013. Obsah Obsah Základní údaje o škole 3 Přehled oborů vzdělání 5 Popis personálního zabezpečení činnosti školy 6 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 8 Výsledky vzdělávání žáků 9 Prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více