Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, Šternberk Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne: Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne: Zpracovala: Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Zaměstnanci školy Žáci školy Učební plán školy Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Zpráva metodika prevence příloha č Zpráva koordinátora EVVO příloha č Zpráva o činnosti školní družiny příloha č Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č Akce školy Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Činnost školské rady Kontrola ČŠI Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy příloha č Cíle pro další období

3 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Adresa školy Babice 40, Šternberk IČ školy IZO školy Telefon , Zřizovatel Obec Babice Právní norma Příspěvková organizace Součásti školy Mateřská škola, kapacita 25 žáků Základní škola, kapacita 60 žáků Školní družina, kapacita 40 žáků Školní výdejna stravy, kapacita neuvedena Statutární Mgr. Marie Řeřuchová zástupce Webové stránky školy Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s /0800 ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty (Camus ), 1. upravené vydání 3

4 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace je malotřídní škola, do které bylo ve školním roce zapsáno dle zahajovacího výkazu celkem 36 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách. I. Třídu tvořily spojené 1. a 2. ročník, druhou třídu tvořily spojené 3., 4., a 5. ročník. V Mateřské škole bylo zapsáno v prvním pololetí 24 žáků, v druhém pololetí, po schválení navýšení počtu žáků ve třídě zřizovatelem, bylo žáků 25. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 30 žáků. Do školy dojíždí i žáci z okolních vesnic Krakořic, Komárova, Mladějovic, Řídeče a města Šternberka. Žákům slouží vedle kmenových tříd k výuce také gymnastický sál, učebna s interaktivní tabulí, učebna pro Vv a Pč. K výuce je využívána i školní zahrada spolu s altánem a průlezkami. V nemalé míře je ve výuce využíváno i hřiště místního Sokola Babice. Ve všech třídách jsou k dipozici počítače, televizory a radiopřijímače. Prostorové podmínky pro práci školy jsou dobré, škola je vždy čistě uklizena a esteticky vyzdobena. Ve třídách je pro zdravé sezení stavitelný nábytek, který odpovídá hygienickým normám. Cílem školy je profilovat žáky s širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků RVP jsme kladli důraz na vybavení žáků kompetencemi k učení, řešení problémů, komunikace, sociálních vztahů a pracovních dovedností. 2. Zaměstnanci školy Ve školní roce 2013/2014 pracovalo na Základní škole a Mateřské škole celkem osm zaměstnanců. V mateřské škole pracovaly dvě paní učitelky, jedna provozní zaměstnankyně. V základní škole pracovaly tři učitelky včetně ředitelky školy, jedna vychovatelka školní družiny a jedna provozní zaměstnankyně. Provozní zaměstnankyně zajišťovaly úklid, výdej stravy i topení v obou zařízeních. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Řeřuchová: ředitelka školy, je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 31 let praxe, absolvovala doplňující studium pro školní metodiky prevence na FF v Olomouci, zastávala funkci školního metodika prevence, výchovného poradce, správce ITC, členka výchovné komise na škole. Mgr. Jana Bajerová: je absolventkou PdF v Olomouci, má 28 let praxe, byla třídní učitelkou II. třídy, správkyní fondu učebnic, knihovnice ŽK, tisková mluvčí školy, referentka EVVO, dopisovatelka do ON, vedla fotodokumentaci školy, byla pověřena vedením pokladny, koordinátorka ŠVP, členka výchovné komise na škole, psala kroniku školy. Mgr. Alena Pitnerová: je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 25 let praxe, byla třídní učitelkou I. třídy, vedoucí metodického sdružení, referentka Projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol, referentka 4

5 dopravní výchovy, zapisovatelka schůzí pedagogických rad a schůzí Klubu rodičů, referentka kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit žáků. Danuše Nováková: je absolventkou střední pedagogické školy pro předškolní výchovu, má 36 let praxe, byla učitelkou v MŠ, koordinátorkou ŠVP MŠ, referentkou pro kulturní a sportovní akce žáků, dopisovatelka do ON, vedení pedagogické dokumentace v MŠ. Petra Palůchová: je absolventkou pedagogiky pro předškolní vzdělávání, pracovala jako učitelka v MŠ, má 7 let praxe, pracovala jako předsedkyně inventarizační komise, byla vedoucí metodického sdružení v MŠ, referentka spolupráce MŠ a ZŠ, pořizovala fotodokumentaci v MŠ. Kateřina Navrátilová: je absolventkou pedagogického oboru vychovatelství, má 13 let praxe, pracovala jako vychovatelka školní družiny a na částečný úvazek jako učitelka výchov ve škole. Byla referentkou mimoškolních kulturních, sportovních aktivit, koordinátorka ŠVP ŠD. Správní zaměstnanci: Taťjana Vaňáková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v ZŠ. Milada Valůšková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v MŠ. 3. Žáci školy Podle zahajovacího výkazu k nastoupilo do školy 36 žáků. Třída, ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I., I., II., II., II., celkem Počet žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2014/2015 Do prvního ročníku bylo přijato 14 dětí, nebyl žádný odklad školní docházky. Do předškolního vzdělávání bylo přijato 10 žáků. Vzdělávání na ZŠ v Babicích ukončili 3 žáci pátého ročníku, 9 žáků bude pokračovat v dalším vzdělávání na jiných školách. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy: Ve školním roce 2013/2014 nepropadá žádný žák. Všichni úspěšně dokončili vzdělávání v daném ročníku, který absolvovali. V prvním pololetí byly všem žákům předány pochvalné listy za reprezentaci školy na veřejnosti. Jeden žák dostal pochvalu za reprezentaci školy v házené. 20 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. 5

6 Ve druhém pololetí bylo uděleno pět pochvalných listů za pečlivou přípravu do vyučování, tři pochvaly za účast ve čtenářské soutěži. Devět pochval bylo uděleno na vysvědčení. 17 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. Kárná opatření: Nebylo uděleno žádné kárné opatření. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování. Absence žáků: Všechna absence žáků byla řádně omluvena, nebyla žádná neomluvená hodina. Celkem bylo zameškáno v prvním pololetí: 1. ročník 103 hodin 2. ročník 249 hodin 3. ročník 326 hodin 4. ročník 293 hodin 5. ročník 155 hodin Celkem bylo zameškáno v druhém pololetí: Integrovaní žáci s IVP: 1. ročník 158 hodin 2. ročník 587 hodin 3. ročník 396 hodin 4. ročník 285 hodin 5. ročník 58 hodin Ve školním roce byl integrován jen jeden žák třetího ročníku. Byl vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Pravidelně probíhaly konzultace s matkou žáka. Rodiče byli pravidelně informování o vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, na rodičovských schůzkách i individuálně. Hodnocení žáků probíhalo podle klasifikačního řádu školy. Zapojení žáků do soutěží a vzdělávacích akcí: Během školního roku se žáci zapojili do matematické soutěže ABAKU pro žáky 4. a 5. ročníku. V listopadu byla zahájena výuka plavání v Uničově pro 2. až 5. ročník, která byla ukončena v lednu. Výuku prováděla plavecká škola v Mohelnici. MŠ zahájila výuku plavání v lednu, výuka probíhala také v Uničově, byla ukončena v březnu. 6

7 Žáci školy se pravidelně zúčastňovali soutěží pořádaných DDM ve Šternberku s názvem Netradiční soutěže, v závěrečných soutěžích obsadili druhé místo ve své kategorii. V dopravní soutěži, kterou pořádal DDM ve Šternberku, obsadili žáci první místo ve své kategorii. Pravidelně se žáci zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. V červnu se zúčastnili i mezinárodního turnaje. Na těchto turnajích sice neobsadili přední příčky, ale školu vzorně reprezentovali. Pro posílení čtenářské gramotnosti se žáci zúčastnili čtenářské soutěže na škole a zapojili se do projektu Čtení pomáhá. K posílení zájmu o četbu přispěla návštěva knihovny v Babicích u Uherského Hradiště s programem Noc s Andersenem. Pro posílení finanční gramotnosti se žáci zúčastnili besedy s danou tematikou. Pro rozšíření znalostí z odlišných kultur se žáci zúčastnili naučného pásma Brenda ze Zambie, besedy o Mexiku, výměnného pobytu v Polsku v Babicích u Krakowa, vystoupení bubeníka s africkou hudbou. Pro posílení estetického cítění se žáci zapojili do řady výtvarných soutěží, které pořádali různí organizátoři, především výtvarná soutěž Lidice, Svět kolem nás, Šťastné stáří očima dětí, Celé Česko čte dětem. Spolu s rodiči se zúčastnili Podzimní skřítci a Jarní víla. Žáci se zúčastnili řady divadelních představení v Olomouci na Šantovce, do školy zavítalo divadlo z Opavy a filmových představení ve Šternberku. Pro posílení tělesné kondice se žáci zúčastnili atletického trojboje, nejlepším sportovcem školy se stal Jan Dvořáček. Pro posílení znalostí z přírodovědných oborů se žáci zúčastnili zajímavé výuky s chemickými pokusy v rámci čarodějného vyučování. Hodinu připravila Katedra chemie PřF v Olomouci. Ve škole se zapojili do projektového vyučování ke Dni Země. Pro posílení zdravého životního stylu se žáci zúčastnili besedy Zdravé zuby, kterou pro žáky připravila Lékařská fakulta v Olomouci. Žáci se zapojili se do projektu Zdravé zuby, zároveň byla pro žáky uspořádána hodina zdravé výživy pro prevenci obezity dětí. Pro posílení lidových tradic se žáci zapojili do práce ve vánočních a velikonočních dílnách, masopustního reje masek, reje čarodějnic, vynášení Morany a vítání jara. Pro posílení vlastenectví se žáci zapojili do projektové dne ke vzniku ČR. Pro posílení ekologické výchovy se žáci zúčastnili Dne s Lesy ČR, sběru starého papíru, pečovali o okolí školy. 4. Učební plán školy Výchovně vzdělávací plán školy probíhá ve všech ročnících podle ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty Camus), I. upravené vydání. Všichni vyučující měli vypracované časové a tematické plány učiva. Během školního roku bylo na pedagogických radách probíráno plnění těchto plánů, následná kontrola probíhala i při hospitační činnosti. Během celého roku byly mapovány zkušenosti z výuky podle ŠVP pro případné změny. Během školního roky se nevyskytly vážnější odchylky od plánu a skutečně probíraného učiva. 7

8 Vyučovací hodiny podle učebního plánu: 118 Úspora vyučovacích hodin spojováním: 53 Přespočetné hodiny ve výuce: 2 Celkem počet vyučovacích hodin: 65 K výuce byly používané učebnice a pracovní sešity a výukové programy, které mají doložku MŠMT. 5. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Smyslem práce základní školy je nejen vzdělávání žáků v oblasti vědomostní a výchovné, ale také jejich rozvoj v oblasti zájmové. Škola by měla dbát na rozvoj přirozeného talentu žáků, rozvíjet jejich zájmy a působit tak preventivně proti negativním společenským jevům. Mimoškolní aktivity se na škole realizovaly ve čtyřech rovinách, které se vzájemně prolínaly. a) Zapojení žáků do soutěží b) Zapojení školy do života obce c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou d) Zapojení žáků v zájmových útvarech a) Zapojení žáků do soutěží během průběhu školního roku se žáci pravidelně zúčastňovali matematických, výtvarných, sportovních a dopravních soutěží. Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do zábavné matematické soutěže ABAKU Celé Česko čte dětem, Lidice, Šťastné stáří očima dětí, Svět kolem nás tyto soutěže byly celostátní a byly do nich zaslány vybrané práce našich žáků. Během školního roku probíhala řada i řada soutěží na školní úrovni Podzimní skřítci, Jarní víla, Velikonoční kraslice. Tyto soutěže rozvíjely výtvarný talent dětí a pomohly do práce školy zapojit i rodiče. Řadu soutěží připravil pro žáky naší školy i DDM. Byly to především dopravní soutěže, v okresním kole dopravní soutěže získali naši žáci druhé místo. V mikroregionální soutěži v netradičních sportovních disciplínách získali naši žáci také druhé místo. Naši žáci se také pravidelně zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci. b) Zapojení školy do života obce Během minulého školního roku se žáci a učitelé aktivně podíleli na kulturních vystoupeních v obci. Velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu setkání zastupitelů obcí Babic, které proběhlo v měsíci září

9 V říjnovém podzimní odpoledni žáci spolu s rodiči a občany obce uspořádali soutěž v pouštění draků. Obec pro žáky školy nachystala bohatou mikulášskou nadílku a pod vánoční stromek bohatou vánoční nadílku, která obsahovala sportovní náčiní. K vánoční atmosféře v obci přispěli organizací vánoční dílny, které se zúčastnili nejen rodiče žáků, ale i občané obce. Nemalou měrou zpříjemnili svým vystoupením rozsvěcování vánočního stromu na návsi a vánočním koncertem v místním kostele. Koledníci v obci popřáli hodně zdaru místním občanům, podnikatelům a pracovníkům obce. K velikonoční atmosféře přispěla organizace velikonoční výstavy, která byla instalována za pomoci seniorů obce. Jaro žáci přivítali v obci vynášením Moreny. Žáci školy se podíleli i na kulturních vystoupeních při vítání nových občánků v obci. Za pomoci obce se uskutečnila Noc s Andersenem v Babicích u Uherského Hradiště a výměnný pobyt dětí v Babicích u Krakova v Polsku. Den matek byl v obci oslaven za přispění kulturního vystoupení žáků, které mělo v obci velký ohlas. Žáci přispěli svým vystoupením i k slavnostní atmosféře oslav osvobození v obci. Během školního roku se paní ředitelka pravidelně zúčastňovala jednání zastupitelstva obce a operativně řešila se zřizovatelem všechny vzniklé problémy. Prostory školy sloužily i k akcím pořádaným obcí, především k vítání občánků, k činnosti místní knihovny, pravidelným cvičením žen v obci. Školní zahrada s průlezkami sloužila k využití volného času dětí v obci. c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou Velkou snahou vedení školy a všech pedagogických pracovníků bylo umožnit žákům vnímat živou kulturu a umění. Pravidelně jsme se zúčastňovali akcí pořádaných Městským kulturním zařízením ve Šternberku, řada umělců navštívila se svým vystoupením i žáky ve škole. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci, maňáskového vystoupení, vystoupení bubeníka. d) Zapojení žáků v zájmových útvarech Žáci pracovali pravidelně během celého školního roku. Činnost kroužků je koncipována tak, aby jejich činnost umožnila žákům hodnotné využívání volného času a vedla k prevenci negativních společenských jevů. Činnost kroužků byla využita i v přípravě na veřejná vystoupení žáků. Přehled zájmových kroužků Literárně-dramatický Hudební Pohybový Dovedných rukou Házená pí. uč. Kateřina Navrátilová pí. uč. Jana Bajerová pí. uč. Danuše Nováková pí. Marie Polívková pí. uč. Petra Palůchová 9

10 Předškoláček Logopedie Vaření pí. uč. Alena Pitnerová pí. uč. Marie Řeřuchová pí. Taťjana Vaňáková a Milada Valůšková Péče o žáky Cílem každodenního života ve škole bylo dodržování zásad fyzické a duševní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim, dostatek času na svačiny, dodržování délky výukových hodin a přestávek, pobyt venku během přestávek. K posílení zdraví byla zařazena i výuka plavání v ZŠ i MŠ. Během celého školního roku byl pravidelně kontrolován úklid třid a prostor, kde se žáci pohybují. Pro zvýšení kvality zdravé stravy se škola zapojila do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol. Pravidelně probíhaly revize všech zařízení, kotlů, hasičských přístrojů, elektrospotřebičů tělovýchovného nářadí a prvků na zahradě k zajištění BOZP žáků i zaměstnanců. 10

11 6. Zpráva metodika prevence příloha č. 1 11

12 7. Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 2 12

13 8. Zpráva o činnosti školní družiny příloha č. 3 13

14 9. Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č. 4 14

15 10. Akce školy Všechny akce školy se prolínaly s ŠVP. Cílem akcí bylo vhodné doplnění ŠVP a prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, spolupráce mezi jednotlivými zařízeními školy a ročníky žáků. Akce přispívaly i k posílení spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci a rodiči žáků. Doplnění výchovně vzdělávacího programu Den s Lesy ČR Pasování na čtenáře 1. ročník Den vzniku Československa projektový den Má kniha projektový den Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Šternberku Dopravní výchova v DDM ve Šternberku Brenda ze Zambie- naučné pásmo Čarodějné vyučování výuka přírodovědných předmětů zástupci Přírodovědecké fakulty v Olomouci Den Země projektový den Finanční gramotnost projektový den Rizika internetu přednáška s praktickými ukázkami Přednáška o Mexiku Noc s Andersenem - posílení čtenářské gramotnosti Výměnný pobyt v Polsku posílení multikulturní výchovy Výuka plavání v Uničově Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci Památky Olomouce návštěva nejvýznamnějších historických památek Besedy: Beseda s panem Dvořákem o historii obce Beseda s hasiči Beseda s Městskou policií ve Šternberku Beseda s PČR Beseda o kynologii Interní akce školy a akce pořádané Klubem rodičů: Slavnostní zahájení školního roku za účasti rodičů a představitelů obce Drakiáda 15

16 Školní ples Maškarní bál Mikulášská nadílka Koledování v obci Vánoční vystoupení Vánoční dílna Vánoční jarmark Vítání jara v obci Zápis dětí do MŠ a ZŠ Velikonoční výstava Sběr starého papíru Oslava Dne osvobození Oslava Dne matek Oslava MDD Vítání občánků v obci Školní výlet do ZOO Lešná Rozloučení s předškoláky Slavnostní ukončení školního roku za účasti veřejnosti 16

17 11. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy. Ke vzdělávání pedagogických pracovníků bylo využíváno nabídek PdF v Olomouci, která organizovala výuku z fondů EU a školicího střediska pro pedagogické pracovníky v Olomouci. K dalšímu vzdělávání byly využity i nabídky města Šternberka. Problémem dalšího vzdělávání na malotřídních školách je vysoká finanční a časová náročnost. Měsíc Název semináře Jméno zaměstnance Září Školení BOZP pro vedoucí pracovníky Marie Řeřuchová Říjen AJ na základní škole Marie Řeřuchová Celostátní setkání metodiků prevence Marie Řeřuchová Leden Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Zdravá výživa dětí Danuše Nováková Etická výchova Jana Bajerová Seminář pro vedoucí pracovníky Konflikty a Marie Řeřuchová jejich řešení Únor Sexuální výchova v MŠ Petra Palůchová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Setkání metodiků prevence PPP Olomouc Marie Řeřuchová Právní předpisy ve školství, nový občanský Marie Řeřuchová zákoník Březen Tv pro děti v MŠ Petra Palůchová Seminář k dopravní výchově Alena Pitnerová Školení první pomoci Petra Palůchová Agrese a šikana Alena Pitnerová Duben Využití výtvarných technik v praxi Kateřina Navrátilová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Květen Školní řád Marie Řeřuchová Červen Pedagog mezi paragrafy Jana Bajerová, Alena Pitnerová Testování žáků Marie Řeřuchová, Alena Pitnerová, Jana Bajerová 12. Činnost školské rady V letošním školním roce se sešla dvakrát. Školská rada pracovala podle ustanovených pravidel. Členové školské rady se zajímali o výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Schválila roční plán práce školy a návrh rozpočtu školy. V červnu proběhla volba nových členů školské rady, neboť skončilo její čtyřleté volební období. Od školního roku 2014/2015 bude školská rada pracovat v novém složení. Osvědčení o členství ve školské radě obdržel za rodiče Bc. Stanislav Motáň, za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Bajerová, za obec Ing. Drahomír Houdek. Velký zájem byl o práci školy i za strany rodičů, jejich pravidelná účast na třídních schůzkách byla hojná, rodiče pomáhali zajišťovat pořádání akcí školou. 17

18 13. Kontrola ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila ve škole kontrola ČŠI. 14. Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Materiální vybavení základní i mateřské školy a školní zahrady je na dobré úrovni. Díky zřizovateli školy může výchovně vzdělávací práce probíhat v příjemném prostředí. Škola je vybavena patnácti počítači a interaktivní tabulí, které jsou pravidelně využívány pro zlepšení kvality výuky. Školní zahrada je vybavena herními prvky, které slouží k rozvoji motorických dovedností dětí. V letošním roce byla provedena oprava průlezky Pavouk, na které musel být vyměněn horní trám. V MŠ byla uskutečněna výměna písku v pískovišti. V letošním školním roce byla MŠ vybavena novými koberci, vestavěnou skříní a proběhlo vymalování celé budovy MŠ. O prázdninách proběhla výměna plynových kotlů v obou zařízeních. Postupně byla MŠ i ZŠ vybavována novými učebními pomůckami. V budově ZŠ byl zakoupen nový koberec do dvou tříd, byly pořízeny nové ubrusy do školní jídelny, školní prostředí bylo udržováno v čistotě, bylo dbáno na estetické prostředí a dodržována pravidla hygienických norem. Zapojení školy do projektů Škola je zapojena pro posílení zdravého stravování dětí do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Pro zvýšení čtenářské gramotnosti jsou žáci zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Pro zvýšení péče o zdraví a zdraví životní styl jsou žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a Staň se záchranářem. Pro posílení vzdělanosti v mikroregionu se škola zapojila do projektu města Šternberka Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk. 18

19 15. Základní údaje o hospodaření školy příloha č. 5 19

20 16. Cíle pro další období V budoucím období se práce školy bude orientovat na zvýšení kvality výuky využíváním nových výukových programů na interaktivní tabuli. Zařazování více projektových dnů k různým tematickým celkům učiva, aby se posílilo samostatné zapojení žáků do výuky. Nedílnou součástí bude i vytváření bezpečného prostředí ve škole, důraz bude kladen na prevenci šikany a posilování zdravého životního stylu žáků. Velkou měrou se bude školní práce zabývat i posílením finanční gramotnosti žáků a připravovat tak žáky na rizika a úskalí finančních problémů v životě, k zájmu o prostředí, ve kterém žáci žijí, bude posilována i ekologická výchova. Nadále bude zlepšováno a modernizováno vybavení školy. V příštím roce bude probíhat oprava podlah ve školní jídelně a ve druhé třídě v přízemí budovy. V ZŠ proběhne po této opravě následné vymalování prostor budovy školy. Školní hřiště bychom chtěli vybavit dalšími prvky pro posílení fyzické kondice a obratnosti žáků. Další práce ve škole bude probíhat za spolupráce rodičů žáků a zřizovatele, rádi bychom více rodiče zapojili do akcí pořádaných školou. Práce školy bude řízena novelizovanou podobou Školského zákona platnou od Výroční zprávu zpracovala Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 20

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 OBSAH A) Základní škola Tisová 1) Charakteristika školy 2) Zaměstnanci školy 3) Ţáci školy 4) Učební plán školy, koncepce a cíle 5) Zájmové útvary školy 6) Vyuţívání školní

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015-2016 Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: Základní škola a Mateřská škola Němčany, okres Vyškov, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace č.j. 65/22/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/22 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 29593 identifikátor zařízení : 6 32

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2015 / 2016 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 podle

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více