Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Babice 40, Šternberk Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Podklady pro výroční zprávu byly projednány na pedagogické radě dne Výroční zpráva školy byla schválena školskou radou dne: Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne: Zpracovala: Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 1

2 Obsah 1. Charakteristika školy Zaměstnanci školy Žáci školy Učební plán školy Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Zpráva metodika prevence příloha č Zpráva koordinátora EVVO příloha č Zpráva o činnosti školní družiny příloha č Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č Akce školy Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Činnost školské rady Kontrola ČŠI Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Základní údaje o hospodaření školy příloha č Cíle pro další období

3 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace Adresa školy Babice 40, Šternberk IČ školy IZO školy Telefon , Zřizovatel Obec Babice Právní norma Příspěvková organizace Součásti školy Mateřská škola, kapacita 25 žáků Základní škola, kapacita 60 žáků Školní družina, kapacita 40 žáků Školní výdejna stravy, kapacita neuvedena Statutární Mgr. Marie Řeřuchová zástupce Webové stránky školy Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s /0800 ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty (Camus ), 1. upravené vydání 3

4 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace je malotřídní škola, do které bylo ve školním roce zapsáno dle zahajovacího výkazu celkem 36 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách. I. Třídu tvořily spojené 1. a 2. ročník, druhou třídu tvořily spojené 3., 4., a 5. ročník. V Mateřské škole bylo zapsáno v prvním pololetí 24 žáků, v druhém pololetí, po schválení navýšení počtu žáků ve třídě zřizovatelem, bylo žáků 25. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 30 žáků. Do školy dojíždí i žáci z okolních vesnic Krakořic, Komárova, Mladějovic, Řídeče a města Šternberka. Žákům slouží vedle kmenových tříd k výuce také gymnastický sál, učebna s interaktivní tabulí, učebna pro Vv a Pč. K výuce je využívána i školní zahrada spolu s altánem a průlezkami. V nemalé míře je ve výuce využíváno i hřiště místního Sokola Babice. Ve všech třídách jsou k dipozici počítače, televizory a radiopřijímače. Prostorové podmínky pro práci školy jsou dobré, škola je vždy čistě uklizena a esteticky vyzdobena. Ve třídách je pro zdravé sezení stavitelný nábytek, který odpovídá hygienickým normám. Cílem školy je profilovat žáky s širokým všeobecným přehledem, vědomostmi a dovednostmi. V souladu s postupnou aplikací prvků RVP jsme kladli důraz na vybavení žáků kompetencemi k učení, řešení problémů, komunikace, sociálních vztahů a pracovních dovedností. 2. Zaměstnanci školy Ve školní roce 2013/2014 pracovalo na Základní škole a Mateřské škole celkem osm zaměstnanců. V mateřské škole pracovaly dvě paní učitelky, jedna provozní zaměstnankyně. V základní škole pracovaly tři učitelky včetně ředitelky školy, jedna vychovatelka školní družiny a jedna provozní zaměstnankyně. Provozní zaměstnankyně zajišťovaly úklid, výdej stravy i topení v obou zařízeních. Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Marie Řeřuchová: ředitelka školy, je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 31 let praxe, absolvovala doplňující studium pro školní metodiky prevence na FF v Olomouci, zastávala funkci školního metodika prevence, výchovného poradce, správce ITC, členka výchovné komise na škole. Mgr. Jana Bajerová: je absolventkou PdF v Olomouci, má 28 let praxe, byla třídní učitelkou II. třídy, správkyní fondu učebnic, knihovnice ŽK, tisková mluvčí školy, referentka EVVO, dopisovatelka do ON, vedla fotodokumentaci školy, byla pověřena vedením pokladny, koordinátorka ŠVP, členka výchovné komise na škole, psala kroniku školy. Mgr. Alena Pitnerová: je absolventkou PdF UP v Olomouci, má 25 let praxe, byla třídní učitelkou I. třídy, vedoucí metodického sdružení, referentka Projektu Zdravé zuby a Ovoce do škol, referentka 4

5 dopravní výchovy, zapisovatelka schůzí pedagogických rad a schůzí Klubu rodičů, referentka kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit žáků. Danuše Nováková: je absolventkou střední pedagogické školy pro předškolní výchovu, má 36 let praxe, byla učitelkou v MŠ, koordinátorkou ŠVP MŠ, referentkou pro kulturní a sportovní akce žáků, dopisovatelka do ON, vedení pedagogické dokumentace v MŠ. Petra Palůchová: je absolventkou pedagogiky pro předškolní vzdělávání, pracovala jako učitelka v MŠ, má 7 let praxe, pracovala jako předsedkyně inventarizační komise, byla vedoucí metodického sdružení v MŠ, referentka spolupráce MŠ a ZŠ, pořizovala fotodokumentaci v MŠ. Kateřina Navrátilová: je absolventkou pedagogického oboru vychovatelství, má 13 let praxe, pracovala jako vychovatelka školní družiny a na částečný úvazek jako učitelka výchov ve škole. Byla referentkou mimoškolních kulturních, sportovních aktivit, koordinátorka ŠVP ŠD. Správní zaměstnanci: Taťjana Vaňáková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v ZŠ. Milada Valůšková: pracovala jako školnice a pracovnice pro výdej stravy v MŠ. 3. Žáci školy Podle zahajovacího výkazu k nastoupilo do školy 36 žáků. Třída, ročník Počet žáků Z toho chlapců Z toho dívek I., I., II., II., II., celkem Počet žáků přijatých do prvního ročníku školního roku 2014/2015 Do prvního ročníku bylo přijato 14 dětí, nebyl žádný odklad školní docházky. Do předškolního vzdělávání bylo přijato 10 žáků. Vzdělávání na ZŠ v Babicích ukončili 3 žáci pátého ročníku, 9 žáků bude pokračovat v dalším vzdělávání na jiných školách. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy: Ve školním roce 2013/2014 nepropadá žádný žák. Všichni úspěšně dokončili vzdělávání v daném ročníku, který absolvovali. V prvním pololetí byly všem žákům předány pochvalné listy za reprezentaci školy na veřejnosti. Jeden žák dostal pochvalu za reprezentaci školy v házené. 20 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. 5

6 Ve druhém pololetí bylo uděleno pět pochvalných listů za pečlivou přípravu do vyučování, tři pochvaly za účast ve čtenářské soutěži. Devět pochval bylo uděleno na vysvědčení. 17 žáků mělo na vysvědčení samé jedničky. Kárná opatření: Nebylo uděleno žádné kárné opatření. Nebyla udělena žádná snížená známka z chování. Absence žáků: Všechna absence žáků byla řádně omluvena, nebyla žádná neomluvená hodina. Celkem bylo zameškáno v prvním pololetí: 1. ročník 103 hodin 2. ročník 249 hodin 3. ročník 326 hodin 4. ročník 293 hodin 5. ročník 155 hodin Celkem bylo zameškáno v druhém pololetí: Integrovaní žáci s IVP: 1. ročník 158 hodin 2. ročník 587 hodin 3. ročník 396 hodin 4. ročník 285 hodin 5. ročník 58 hodin Ve školním roce byl integrován jen jeden žák třetího ročníku. Byl vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu. Pravidelně probíhaly konzultace s matkou žáka. Rodiče byli pravidelně informování o vzdělávání svých dětí prostřednictvím žákovských knížek, notýsků, na rodičovských schůzkách i individuálně. Hodnocení žáků probíhalo podle klasifikačního řádu školy. Zapojení žáků do soutěží a vzdělávacích akcí: Během školního roku se žáci zapojili do matematické soutěže ABAKU pro žáky 4. a 5. ročníku. V listopadu byla zahájena výuka plavání v Uničově pro 2. až 5. ročník, která byla ukončena v lednu. Výuku prováděla plavecká škola v Mohelnici. MŠ zahájila výuku plavání v lednu, výuka probíhala také v Uničově, byla ukončena v březnu. 6

7 Žáci školy se pravidelně zúčastňovali soutěží pořádaných DDM ve Šternberku s názvem Netradiční soutěže, v závěrečných soutěžích obsadili druhé místo ve své kategorii. V dopravní soutěži, kterou pořádal DDM ve Šternberku, obsadili žáci první místo ve své kategorii. Pravidelně se žáci zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. V červnu se zúčastnili i mezinárodního turnaje. Na těchto turnajích sice neobsadili přední příčky, ale školu vzorně reprezentovali. Pro posílení čtenářské gramotnosti se žáci zúčastnili čtenářské soutěže na škole a zapojili se do projektu Čtení pomáhá. K posílení zájmu o četbu přispěla návštěva knihovny v Babicích u Uherského Hradiště s programem Noc s Andersenem. Pro posílení finanční gramotnosti se žáci zúčastnili besedy s danou tematikou. Pro rozšíření znalostí z odlišných kultur se žáci zúčastnili naučného pásma Brenda ze Zambie, besedy o Mexiku, výměnného pobytu v Polsku v Babicích u Krakowa, vystoupení bubeníka s africkou hudbou. Pro posílení estetického cítění se žáci zapojili do řady výtvarných soutěží, které pořádali různí organizátoři, především výtvarná soutěž Lidice, Svět kolem nás, Šťastné stáří očima dětí, Celé Česko čte dětem. Spolu s rodiči se zúčastnili Podzimní skřítci a Jarní víla. Žáci se zúčastnili řady divadelních představení v Olomouci na Šantovce, do školy zavítalo divadlo z Opavy a filmových představení ve Šternberku. Pro posílení tělesné kondice se žáci zúčastnili atletického trojboje, nejlepším sportovcem školy se stal Jan Dvořáček. Pro posílení znalostí z přírodovědných oborů se žáci zúčastnili zajímavé výuky s chemickými pokusy v rámci čarodějného vyučování. Hodinu připravila Katedra chemie PřF v Olomouci. Ve škole se zapojili do projektového vyučování ke Dni Země. Pro posílení zdravého životního stylu se žáci zúčastnili besedy Zdravé zuby, kterou pro žáky připravila Lékařská fakulta v Olomouci. Žáci se zapojili se do projektu Zdravé zuby, zároveň byla pro žáky uspořádána hodina zdravé výživy pro prevenci obezity dětí. Pro posílení lidových tradic se žáci zapojili do práce ve vánočních a velikonočních dílnách, masopustního reje masek, reje čarodějnic, vynášení Morany a vítání jara. Pro posílení vlastenectví se žáci zapojili do projektové dne ke vzniku ČR. Pro posílení ekologické výchovy se žáci zúčastnili Dne s Lesy ČR, sběru starého papíru, pečovali o okolí školy. 4. Učební plán školy Výchovně vzdělávací plán školy probíhá ve všech ročnících podle ŠVP Každá překážka umožní urazit další kus cesty Camus), I. upravené vydání. Všichni vyučující měli vypracované časové a tematické plány učiva. Během školního roku bylo na pedagogických radách probíráno plnění těchto plánů, následná kontrola probíhala i při hospitační činnosti. Během celého roku byly mapovány zkušenosti z výuky podle ŠVP pro případné změny. Během školního roky se nevyskytly vážnější odchylky od plánu a skutečně probíraného učiva. 7

8 Vyučovací hodiny podle učebního plánu: 118 Úspora vyučovacích hodin spojováním: 53 Přespočetné hodiny ve výuce: 2 Celkem počet vyučovacích hodin: 65 K výuce byly používané učebnice a pracovní sešity a výukové programy, které mají doložku MŠMT. 5. Zájmové činnosti, kroužky a péče o žáky Smyslem práce základní školy je nejen vzdělávání žáků v oblasti vědomostní a výchovné, ale také jejich rozvoj v oblasti zájmové. Škola by měla dbát na rozvoj přirozeného talentu žáků, rozvíjet jejich zájmy a působit tak preventivně proti negativním společenským jevům. Mimoškolní aktivity se na škole realizovaly ve čtyřech rovinách, které se vzájemně prolínaly. a) Zapojení žáků do soutěží b) Zapojení školy do života obce c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou d) Zapojení žáků v zájmových útvarech a) Zapojení žáků do soutěží během průběhu školního roku se žáci pravidelně zúčastňovali matematických, výtvarných, sportovních a dopravních soutěží. Žáci 4. a 5. ročníku se zapojili do zábavné matematické soutěže ABAKU Celé Česko čte dětem, Lidice, Šťastné stáří očima dětí, Svět kolem nás tyto soutěže byly celostátní a byly do nich zaslány vybrané práce našich žáků. Během školního roku probíhala řada i řada soutěží na školní úrovni Podzimní skřítci, Jarní víla, Velikonoční kraslice. Tyto soutěže rozvíjely výtvarný talent dětí a pomohly do práce školy zapojit i rodiče. Řadu soutěží připravil pro žáky naší školy i DDM. Byly to především dopravní soutěže, v okresním kole dopravní soutěže získali naši žáci druhé místo. V mikroregionální soutěži v netradičních sportovních disciplínách získali naši žáci také druhé místo. Naši žáci se také pravidelně zúčastňovali turnajů v házené, které pořádala ZŠ ve Velké Bystřici. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci. b) Zapojení školy do života obce Během minulého školního roku se žáci a učitelé aktivně podíleli na kulturních vystoupeních v obci. Velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu setkání zastupitelů obcí Babic, které proběhlo v měsíci září

9 V říjnovém podzimní odpoledni žáci spolu s rodiči a občany obce uspořádali soutěž v pouštění draků. Obec pro žáky školy nachystala bohatou mikulášskou nadílku a pod vánoční stromek bohatou vánoční nadílku, která obsahovala sportovní náčiní. K vánoční atmosféře v obci přispěli organizací vánoční dílny, které se zúčastnili nejen rodiče žáků, ale i občané obce. Nemalou měrou zpříjemnili svým vystoupením rozsvěcování vánočního stromu na návsi a vánočním koncertem v místním kostele. Koledníci v obci popřáli hodně zdaru místním občanům, podnikatelům a pracovníkům obce. K velikonoční atmosféře přispěla organizace velikonoční výstavy, která byla instalována za pomoci seniorů obce. Jaro žáci přivítali v obci vynášením Moreny. Žáci školy se podíleli i na kulturních vystoupeních při vítání nových občánků v obci. Za pomoci obce se uskutečnila Noc s Andersenem v Babicích u Uherského Hradiště a výměnný pobyt dětí v Babicích u Krakova v Polsku. Den matek byl v obci oslaven za přispění kulturního vystoupení žáků, které mělo v obci velký ohlas. Žáci přispěli svým vystoupením i k slavnostní atmosféře oslav osvobození v obci. Během školního roku se paní ředitelka pravidelně zúčastňovala jednání zastupitelstva obce a operativně řešila se zřizovatelem všechny vzniklé problémy. Prostory školy sloužily i k akcím pořádaným obcí, především k vítání občánků, k činnosti místní knihovny, pravidelným cvičením žen v obci. Školní zahrada s průlezkami sloužila k využití volného času dětí v obci. c) Zprostředkování kontaktu žáků s živou kulturou Velkou snahou vedení školy a všech pedagogických pracovníků bylo umožnit žákům vnímat živou kulturu a umění. Pravidelně jsme se zúčastňovali akcí pořádaných Městským kulturním zařízením ve Šternberku, řada umělců navštívila se svým vystoupením i žáky ve škole. Během školního roku byla žákům nabídnuta široká škála kulturních akcí, žáci se zúčastnili vystoupení ZUŠ ve Šternberku, do školy přijelo Kašpárkovo divadlo ze Šumperka, Loutkové divadlo z Opavy, žáci se zúčastnili i divadelního představení v Šantovce v Olomouci, maňáskového vystoupení, vystoupení bubeníka. d) Zapojení žáků v zájmových útvarech Žáci pracovali pravidelně během celého školního roku. Činnost kroužků je koncipována tak, aby jejich činnost umožnila žákům hodnotné využívání volného času a vedla k prevenci negativních společenských jevů. Činnost kroužků byla využita i v přípravě na veřejná vystoupení žáků. Přehled zájmových kroužků Literárně-dramatický Hudební Pohybový Dovedných rukou Házená pí. uč. Kateřina Navrátilová pí. uč. Jana Bajerová pí. uč. Danuše Nováková pí. Marie Polívková pí. uč. Petra Palůchová 9

10 Předškoláček Logopedie Vaření pí. uč. Alena Pitnerová pí. uč. Marie Řeřuchová pí. Taťjana Vaňáková a Milada Valůšková Péče o žáky Cílem každodenního života ve škole bylo dodržování zásad fyzické a duševní hygieny. Žákům byl zajištěn pitný režim, dostatek času na svačiny, dodržování délky výukových hodin a přestávek, pobyt venku během přestávek. K posílení zdraví byla zařazena i výuka plavání v ZŠ i MŠ. Během celého školního roku byl pravidelně kontrolován úklid třid a prostor, kde se žáci pohybují. Pro zvýšení kvality zdravé stravy se škola zapojila do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol. Pravidelně probíhaly revize všech zařízení, kotlů, hasičských přístrojů, elektrospotřebičů tělovýchovného nářadí a prvků na zahradě k zajištění BOZP žáků i zaměstnanců. 10

11 6. Zpráva metodika prevence příloha č. 1 11

12 7. Zpráva koordinátora EVVO příloha č. 2 12

13 8. Zpráva o činnosti školní družiny příloha č. 3 13

14 9. Zpráva o činnosti mateřské školy příloha č. 4 14

15 10. Akce školy Všechny akce školy se prolínaly s ŠVP. Cílem akcí bylo vhodné doplnění ŠVP a prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, spolupráce mezi jednotlivými zařízeními školy a ročníky žáků. Akce přispívaly i k posílení spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci a rodiči žáků. Doplnění výchovně vzdělávacího programu Den s Lesy ČR Pasování na čtenáře 1. ročník Den vzniku Československa projektový den Má kniha projektový den Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Šternberku Dopravní výchova v DDM ve Šternberku Brenda ze Zambie- naučné pásmo Čarodějné vyučování výuka přírodovědných předmětů zástupci Přírodovědecké fakulty v Olomouci Den Země projektový den Finanční gramotnost projektový den Rizika internetu přednáška s praktickými ukázkami Přednáška o Mexiku Noc s Andersenem - posílení čtenářské gramotnosti Výměnný pobyt v Polsku posílení multikulturní výchovy Výuka plavání v Uničově Návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci Památky Olomouce návštěva nejvýznamnějších historických památek Besedy: Beseda s panem Dvořákem o historii obce Beseda s hasiči Beseda s Městskou policií ve Šternberku Beseda s PČR Beseda o kynologii Interní akce školy a akce pořádané Klubem rodičů: Slavnostní zahájení školního roku za účasti rodičů a představitelů obce Drakiáda 15

16 Školní ples Maškarní bál Mikulášská nadílka Koledování v obci Vánoční vystoupení Vánoční dílna Vánoční jarmark Vítání jara v obci Zápis dětí do MŠ a ZŠ Velikonoční výstava Sběr starého papíru Oslava Dne osvobození Oslava Dne matek Oslava MDD Vítání občánků v obci Školní výlet do ZOO Lešná Rozloučení s předškoláky Slavnostní ukončení školního roku za účasti veřejnosti 16

17 11. Vzdělávání pedagogických zaměstnanců Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího a výchovného procesu školy. Ke vzdělávání pedagogických pracovníků bylo využíváno nabídek PdF v Olomouci, která organizovala výuku z fondů EU a školicího střediska pro pedagogické pracovníky v Olomouci. K dalšímu vzdělávání byly využity i nabídky města Šternberka. Problémem dalšího vzdělávání na malotřídních školách je vysoká finanční a časová náročnost. Měsíc Název semináře Jméno zaměstnance Září Školení BOZP pro vedoucí pracovníky Marie Řeřuchová Říjen AJ na základní škole Marie Řeřuchová Celostátní setkání metodiků prevence Marie Řeřuchová Leden Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Zdravá výživa dětí Danuše Nováková Etická výchova Jana Bajerová Seminář pro vedoucí pracovníky Konflikty a Marie Řeřuchová jejich řešení Únor Sexuální výchova v MŠ Petra Palůchová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Setkání metodiků prevence PPP Olomouc Marie Řeřuchová Právní předpisy ve školství, nový občanský Marie Řeřuchová zákoník Březen Tv pro děti v MŠ Petra Palůchová Seminář k dopravní výchově Alena Pitnerová Školení první pomoci Petra Palůchová Agrese a šikana Alena Pitnerová Duben Využití výtvarných technik v praxi Kateřina Navrátilová Studium výchovného poradce Alena Pitnerová Květen Školní řád Marie Řeřuchová Červen Pedagog mezi paragrafy Jana Bajerová, Alena Pitnerová Testování žáků Marie Řeřuchová, Alena Pitnerová, Jana Bajerová 12. Činnost školské rady V letošním školním roce se sešla dvakrát. Školská rada pracovala podle ustanovených pravidel. Členové školské rady se zajímali o výchovné a vzdělávací činnosti ve škole. Schválila roční plán práce školy a návrh rozpočtu školy. V červnu proběhla volba nových členů školské rady, neboť skončilo její čtyřleté volební období. Od školního roku 2014/2015 bude školská rada pracovat v novém složení. Osvědčení o členství ve školské radě obdržel za rodiče Bc. Stanislav Motáň, za pedagogické pracovníky Mgr. Jana Bajerová, za obec Ing. Drahomír Houdek. Velký zájem byl o práci školy i za strany rodičů, jejich pravidelná účast na třídních schůzkách byla hojná, rodiče pomáhali zajišťovat pořádání akcí školou. 17

18 13. Kontrola ČŠI Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila ve škole kontrola ČŠI. 14. Materiální vybavení školy a zapojení do projektů Materiální vybavení základní i mateřské školy a školní zahrady je na dobré úrovni. Díky zřizovateli školy může výchovně vzdělávací práce probíhat v příjemném prostředí. Škola je vybavena patnácti počítači a interaktivní tabulí, které jsou pravidelně využívány pro zlepšení kvality výuky. Školní zahrada je vybavena herními prvky, které slouží k rozvoji motorických dovedností dětí. V letošním roce byla provedena oprava průlezky Pavouk, na které musel být vyměněn horní trám. V MŠ byla uskutečněna výměna písku v pískovišti. V letošním školním roce byla MŠ vybavena novými koberci, vestavěnou skříní a proběhlo vymalování celé budovy MŠ. O prázdninách proběhla výměna plynových kotlů v obou zařízeních. Postupně byla MŠ i ZŠ vybavována novými učebními pomůckami. V budově ZŠ byl zakoupen nový koberec do dvou tříd, byly pořízeny nové ubrusy do školní jídelny, školní prostředí bylo udržováno v čistotě, bylo dbáno na estetické prostředí a dodržována pravidla hygienických norem. Zapojení školy do projektů Škola je zapojena pro posílení zdravého stravování dětí do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol. Pro zvýšení čtenářské gramotnosti jsou žáci zapojeni do projektu Čtení pomáhá. Pro zvýšení péče o zdraví a zdraví životní styl jsou žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a Staň se záchranářem. Pro posílení vzdělanosti v mikroregionu se škola zapojila do projektu města Šternberka Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk. 18

19 15. Základní údaje o hospodaření školy příloha č. 5 19

20 16. Cíle pro další období V budoucím období se práce školy bude orientovat na zvýšení kvality výuky využíváním nových výukových programů na interaktivní tabuli. Zařazování více projektových dnů k různým tematickým celkům učiva, aby se posílilo samostatné zapojení žáků do výuky. Nedílnou součástí bude i vytváření bezpečného prostředí ve škole, důraz bude kladen na prevenci šikany a posilování zdravého životního stylu žáků. Velkou měrou se bude školní práce zabývat i posílením finanční gramotnosti žáků a připravovat tak žáky na rizika a úskalí finančních problémů v životě, k zájmu o prostředí, ve kterém žáci žijí, bude posilována i ekologická výchova. Nadále bude zlepšováno a modernizováno vybavení školy. V příštím roce bude probíhat oprava podlah ve školní jídelně a ve druhé třídě v přízemí budovy. V ZŠ proběhne po této opravě následné vymalování prostor budovy školy. Školní hřiště bychom chtěli vybavit dalšími prvky pro posílení fyzické kondice a obratnosti žáků. Další práce ve škole bude probíhat za spolupráce rodičů žáků a zřizovatele, rádi bychom více rodiče zapojili do akcí pořádaných školou. Práce školy bude řízena novelizovanou podobou Školského zákona platnou od Výroční zprávu zpracovala Mgr. Marie Řeřuchová, ředitelka školy 20

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008 Obsah : Výroční zpráva školy za školní rok 2007-2008 1. Pedagogické obsazení počet žáků 2. Vzdělávací proces 3. Prospěch a chování žáků 4. Mimoškolní činnost 5. Činnost školy 6. Revize, kontroly 7. Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více