KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

2

3 OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors Shared Values of the Consolidated Group Řídící společnost konsolidovaného celku Základní údaje o mateřské společnosti Orgány společnosti Individuální hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Konsolidovaný celek Popis skupiny Schéma skupiny Konsolidované hospodářské výsledky a stav majetku skupiny Informace o budoucím vývoji Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha konsolidované účetní závěrky Konsolidovaná zpráva auditora Řízené společnosti konsolidovaného celku PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace Sponzorská a humanitární činnost PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace Controlling Company of the Consolidated Unit Key Data of the Parent Company Company Bodies Individual Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Consolidated Unit A Description of the Group A Chart of the Group Consolidated Economic Results and Status of Assets of the Group Information on a Future Development Consolidated Balance Sheet in Full Range Consolidated Profit and Loss Account in Full Range Consolidated Cash Flow Review Notes to the Consolidated Financial Statements Consolidated Audit Report Controlled Companies of the Consolidated Unit PROCENTO, spol. s r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification Sponsorship and Humanitarian Activities PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification 1

4 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. René Matera předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Vážení obchodní partneři, s potěšením Vám jménem představenstva předkládám Konsolidovanou výroční zprávu společnosti PROMET INVEST, a.s. za rok. Věřím, že předkládané výsledky jednoznačně svědčí o tom, že konsolidovaná skupina PROMET INVEST při realizaci své podnikatelské činnosti v roce uspěla při řízení faktorů ovlivňujících její efektivitu a finanční pozici. Považujeme za klíčové, že zejména ve druhé polovině roku se nám podařilo alespoň částečně prognózovat neobvyklý cenový vývoj v naší branži a následně správně ocenit šance a rizika, která z tohoto vývoje pro naši skupinu vyplývají. Rád využívám této příležitosti, abych za tyto dobré výsledky poděkoval svědomitému a odborně zdatnému kolektivu našich zaměstnanců. Spolu se všemi kolegy si však dobře uvědomujeme, že klíčovou zásluhu na pozitivních výsledcích v roce mají všichni naši obchodní partneři, především hlavní dodavatelé, největší odběratelé a financující banky. Je proto moji milou povinností, abych i těmto partnerům adresoval upřímný dík za plodnou spolupráci v roce a vyjádřil naději, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a úspěšně se rozvíjet. Cítím potřebu ještě jednou se zvlášť pozastavit u našich odběratelů, našich zákazníků. Dnes už asi neexistuje jediná obchodní společnost, která by nedeklarovala jako svůj primární cíl spokojeného zákazníka. Avšak zdaleka ne všem společnostem se daří tento cíl naplňovat ve své praktické činnosti. Musíme samozřejmě nechat na nich samotných, aby nás zařadili do té či oné skupiny. Mohu však všechny naše zákazníky ujistit, že naše snaha o jejich trvalou spokojenost je více záležitostí podnikové filozofie a vnitřní motivace vedení i řadových zaměstnanců, než jen plněním formálních cílů naší podnikové skupiny. Úsilí mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s. a ostatních společností skupiny se však v roce nesoustřeďovalo pouze na hospodářské výsledky a rozvoj obchodních aktivit, ale velký díl naší pozornosti se zaměřoval také na vnitřní koordinaci činností všech členů skupiny. V této oblasti získala naše holdingová skupina v minulém roce důležité zkušenosti, na základě kterých bude postaven její další organizační rozvoj. Dear Business Friends, It is a pleasure for me to present you on behalf of the Board of Directors the Annual Report of the company PROMET INVEST, a.s. for. I believe the presented results clearly prove that the consolidated PROMET INVEST Group, performing its business activity in, was successful in management of factors influencing its efficiency and financial position. Especially at the second half of, we succeeded, at least partially, in making a prognosis of an unusual price development in our branch and, consequently, rightly evaluate chances and risks following from that development for our Group, which we consider to be of a key importance. I like to use this opportunity to appreciate the thank for these good results to our conscientious and professionally capable collective of our employees. Together with our colleagues, however, we perceive well that all our business partners, particularly our main contractors and funding banks, take a key credit for positive results in. Therefore, it is my nice duty to address a sincere thank to these partners for fruitful cooperation in, and to express my hope this cooperation will continue and will be successfully developed. I feel a need to mention once more our consumers, our customers. Today there is most probably no business company which would not declare a satisfied customer as its primary objective. However, not all companies succeed in meeting this objective in their practical activity. Of course, we have to let them themselves to classify us in an appropriate group. Still, I can persuade all our customers that our effort to achieve their permanent satisfaction is rather a matter of a company philosophy and inner motivation of management as well as our line employees than just meeting formal objectives of our Company Group. However, the effort of the parent company PROMET INVEST, a.s. and other companies in was not concentrated only to economic results and development of business activities, but a great part of our attention was concentrated also on internal coordination of activities of all Group members. In this field, our Holding Group gained important experience in the last year based on which its further organization development will be built.

5 SDÍLENÉ HODNOTY KONSOLIDOVANÉ SKUPINY SHARED VALUES OF THE CONSOLIDATED GROUP Ing. Radim Cvikl místopředseda představenstva / Deputy Chairman of the Board of Directors Skupina společností řízených mateřskou společností PROMET INVEST, a.s. sdílí jednotné hodnoty a filozofii, což se projevuje zejména v jednotné vizi a společné strategii podnikatelské činnosti. Vize Vlastníci skupiny PROMET INVEST usilují o vybudování prosperujícího holdingového podniku s pružnou řídící strukturou, který bude na základě systémových vztahů dokonale zvládat věcnou i hodnotovou stránku podnikatelského procesu; prostřednictvím spolehlivého komplexního zajišťování potřeb svých zákazníků v oblasti dodávek metalurgických surovin v oblasti střední Evropy se stane výhodným a vítaným obchodním partnerem i pro největší podnikatelské subjekty metalurgického průmyslu. Strategie Ke splnění své vize si skupina PROMET INVEST vytýčila strategii soustavného kvalitativního a kvantitativního koordinovaného rozvoje podnikatelské aktivity a určité míry její diverzifikace. V rámci této strategie bude skupina PROMET INVEST dlouhodobě usilovat o: - vysoký stupeň koordinace podnikatelské činnosti v rámci skupiny jednotným systémem formulování podnikatelských cílů a standardizovaných postupů pro jejich naplňování - vysokou efektivitu administrativní správy, ekonomických, finančních a účetních činností jejich společným výkonem pro všechny podniky skupiny - prohlubování racionality obchodní činnosti navazováním co nejužších obchodních vztahů s obchodními partnery - rozvoj vlastní výrobní činnosti v oboru slévárenství s plným využitím dosavadního vnitřního potenciálu skupiny The Group of companies controlled by the parent company PROMET INVEST, a.s. shares the same value and philosophy which is mostly demonstrated in a unified vision and common strategy of the business activity. A Vision Owners of the PROMET INVEST Group aim to build up a prospering holding corporation with a flexible control structure which will be able to cope perfectly with both material and value aspects of the business process based on system relations; through reliable complex meeting of needs of its customers in the field of supplies of metallurgical raw materials in the territory of Central Europe, it will become a suitable and welcome business partner also for the biggest business entities in the metallurgical industry. A Strategy To meet its vision, the PROMET INVEST Group determined a strategy of continuous quality and quantity coordinated development of the business activity and, at some extent, its diversification. Within that strategy, the PROMET INVEST Group will long-term aim to: - A high level of coordination in the business activity within the Group by a common system of formulation of business objectives and standardized procedures to meet them - High efficiency of the administration management, economic, financial and accounting activities by their common performance for all Group companies - Extending of the business activity rationality by entering into as close business relations with business partners as possible - Development in the appropriate production activity in the field of foundry industry with full utilization of the up to then inner potential of the Group

6 ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST KONSOLIDOVANÉHO CELKU CONTROLLING COMPANY OF THE CONSOLIDATED UNIT

7

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI KEY DATA OF THE PARENT COMPANY Společnost PROMET INVEST, a.s. byla založena ve smyslu 17 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií dne Zakladateli i současnými rozhodujícími vlastníky společnosti jsou pánové Ing. René Matera a Ing. Radim Cvikl. The company PROMET INVEST, a.s. was founded in the meaning of 17 of the Commercial Code without a public tender of shares on July 19, 1. Ing. René Matera and Ing. Radim Cvikl are founders and current decision-making owners of the Company. Den zápisu / Day of incorporation: Obchodní firma / Business firm: Sídlo / Seat: Identifikační číslo / Identification number: Předmět podnikání / Business subject: Základní kapitál / Registered capital: / October 15, 1 PROMET INVEST, a.s. Ostrava-Mariánské Hory, Václavská 7/11, PSČ: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob / Services in the field of administration management and services of the organization and economy nature at natural persons and legal entities - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců / Activity of business, financial, organizational and economic consultants - velkoobchod / Wholesale - ubytovací služby / Accommodation services - skladování zboží a manipulace s nákladem / Storage of goods and cargo handling - realitní činnost / Real estate activities - správa a údržba nemovitostí / Administration and maintenance of real estates - reklamní činnost a marketing / Promotional and advertisement activity and marketing,- Kč / CZK ORGÁNY SPOLEČNOSTI COMPANY BODIES Statutární orgán - Představenstvo Ing. René Matera, předseda představenstva Ing. René Matera (*196) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven předsedou představenstva. Ing. Matera je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol. s r.o. a jednatele společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Statutory Body - Board of Directors Ing. René Matera, Chairman of the Board of Directors Ing. René Matera (*196) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Chairman of the Board of Directors. Ing. Matera is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROCENTO, spol. s r.o. and Executive of the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. 6

9 Ing. Radim Cvikl, místopředseda představenstva Ing. Radim Cvikl (*1958) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven místopředsedou představenstva. Ing. Cvikl je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra strojírenské technologie. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol. s r.o. a jednatele společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Ing. Jan Kolář, člen představenstva Ing. Jan Kolář (*197) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů. Ing. Kolář je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra automatizovaných systémů řízení, mezioborové zaměření na systémy řízení jakosti. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci vedoucího obchodního oddělení ve společnosti PROCENTO, spol. s r.o. Ing. Radim Cvikl, Deputy Chairman of the Board of Directors Ing. Radim Cvikl (*1958) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Deputy Chairman of the Board of Directors. Ing. Cvikl is a graduate of the Faculty of Engineering of the Mining University in Ostrava, Department of Engineering Technology. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROCENTO, spol. s r.o. and Executive of the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Ing. Jan Kolář, Member of the Board of Directors Ing. Jan Kolář (*197) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders. Ing. Kolář is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Material Engineering of the Mining University in Ostrava, Department of Automated Control System, inter-disciplinary specialization in the Quality Management Systems. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Sales Department Head in the company PROCENTO, spol. s r.o. Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Ing. Jan Kolář 7

10 Dozorčí orgán - Dozorčí rada Ing. Zbyněk Martinek, předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Martinek (*1969) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů, na zasedání tohoto kontrolního orgánu dne.1. byl stanoven jeho předsedou. Ing. Martinek je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra národohospodářská. Ve společnosti vykonává funkci vedoucího finančního oddělení. Mgr. Martin Skyba, člen dozorčí rady Mgr. Martin Skyba (*1971) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů. Mgr. Skyba je absolventem Právní fakulty Karlovy University v Praze, je společníkem advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný, člen dozorčí rady Ing. Pavol Konečný (*1959) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím akcionářů na valné hromadě dne Ing. Konečný je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Supervising Body - Supervisory Board Ing. Zbyněk Martinek, Chairman of the Supervisory Board Ing. Zbyněk Martinek (*1969) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders, at the meeting of that supervising body dated December,, he was elected its Chairman. Ing. Martinek is a graduate of the Faculty of Economics of the Mining University in Ostrava, Department of National Economy. He performs a position of the Financial Department Head in the Company. Mgr. Martin Skyba, Member of the Supervisory Board Mgr. Martin Skyba (*1971) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders. Mgr. Skyba is a graduate of the Faculty of Law of the Charles s University in Prague, he is a partner of the Lawyers s Office of Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný, Member of the Supervisory Board Ing. Pavol Konečný (*1959) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of shareholders at the general meeting dated November 9,. Ing. Konečný is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Zbyněk Martinek Mgr. Martin Skyba Ing. Pavol Konečný 8

11 INDIVIDUÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI INDIVIDUAL ECONOMIC RESULTS AND STATUS OF ASSETS OF THE COMPANY Společnost byla založena na konci roku 1, reálnou hospodářskou činnost však zahájila až v roce, avšak nikoliv v plném rozsahu. V roce soustředila svou pozornost na úspěšné zakončení své základní investice, kterou bylo zakoupení a rekonstrukce administrativní budovy v centru Ostravy, na adrese ul. 8. října 41/18, která se posléze stala sídlem vedení společnosti PROMET INVEST a vedení dceřinných firem PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Důležitý příjem společnosti po celkovém dokončení investice vyplývá z nájmu atraktivních obchodních a kancelářských prostor této administrativní budovy. The Company was founded at the end of 1, however, it started its real economic activity only in, however, not at its full extent. In, it paid its attention to successful completion of its basic investment being a purchase and reconstruction of an administration building at the center of Ostrava, at the address: ul. 8. října 41/18, which later became a seat of the headquarters of the company PROMET INVEST and its subsidiary firms PROCENTO, spol. s r.o. and PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. A significant revenue of the Company after a total completion of the investment follows from renting of attractive commercial and office rooms of this administration building. Hospodářské výsledky / Economic Results Stav majetku a závazků Podstatná část hodnoty aktiv je tvořena stálými aktivy, které představují především hodnotu nemovitého majetku společnosti. Druhou nejvýznamnější položkou jsou pohledávky za obchodními partnery, jejichž růst v průběhu roku plně korespondoval s rozvojem podnikatelské činnosti. Status of Assets and Liabilities A substantial part of the value of assets consists of fixed assets which represent mostly a value of immovable assets of the Company. The other most significant item are receivables from business partners, which growth in the course of fully corresponded to the business activity development. 9

12 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI INFORMATION ON A FUTURE DEVELOPMENT Bezprostředním základním záměrem společnosti v roce 4 je zajistit plnou vytíženost pronajímaných kapacit nabízených komerčních prostor administrativní budovy. Společnost předpokládá, že bude realizovat vybrané specifické obchody s metalurgickými surovinami, ovšem tento obchod nebude těžištěm její činnosti. Na základě vývoje své aktuální finanční situace bude PROMET INVEST v roce 4 zvažovat rozšíření svého portfolia nemovitého majetku. Hospodářský výsledek společnosti v roce 4 bude již standardně utvářen výnosy z poskytování služeb převážně společnostem ve skupině, z nájmu administrativních prostor a ve zcela podstatné míře z očekávané výplaty dividendy; souhrnně lze očekávat zisk v roce 4 ve výši asi,5 mil. Kč. An immediate vital intention of the Company in 4 is to achieve the full utilization of rented capacities of offered commercial rooms of the administration building. The Company supposes to execute some specific trades with metallurgical raw materials, however, this trade will be not a core of its activity. Based on a development of its current financial situation, in 4 PROMET INVEST considers extension of its portfolio of real estates. In 4, the economic result of the Company will consist already as a standard of revenues from services provided mostly to companies in the Group, from renting of administration rooms, and, in quite a substantial extent, from supposed payment of dividend; summarily, a profit in 4 can be supposed at the amount of approx. CZK.5 mil. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY LABOR LAW RELATIONS Společnost je manažersky řízena přímo představenstvem. Manažerské řízení vykonávají předseda a místopředseda představenstva, kteří jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Manažerské funkce na druhém stupni řízení jsou již vykonávány v rámci zaměstnaneckého poměru. PROMET INVEST disponuje odborně zdatným a zkušeným pracovním kolektivem a v souladu s rozvojem svých řídících aktivit počítá s jeho postupným rozšiřováním. Společnost poskytuje zaměstnancům v oboru konkurenceschopné platy a standardní zaměstnanecké výhody. The Company is managed rightly by the Board of Directors. The managerial control is performed by the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors, who are entitled to act on behalf of the Company individually. Managerial positions at the second management level are performed based on job contracts. PROMET INVEST has available professionally skilled and experienced staff and, in compliance with a development of its managing activities, it supposes its further extension. The Company provides its employees within the branch with competitive salaries and standard employee benefits. 1

13 11

14 KONSOLIDOVANÝ CELEK CONSOLIDATED UNIT

15

16 POPIS SKUPINY A DESCRIPTION OF THE GROUP Společnost PROMET INVEST, a.s. vznikla jako majetková společnost, jejímž úkolem je v prvé řadě řídit holdingovou strukturu ovládaných firem a vytvářet co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost, spočívající převážně v oblasti obchodu s metalurgickými surovinami. Společnost je jediným společníkem největší firmy skupiny, PROCENTO, spol. s r.o. Prostřednictvím PROCENTA, spol. s r.o. ovládá dvoutřetinovým podílem na základním kapitálu také společnost PROMET SLOVAKIA, s.r.o., ovládání společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. bylo do konce roku dáno přímým podílem na základním kapitálu ve výši 1%. Od prvního čtvrtletí roku 4 klesl podíl PROMET INVEST, a.s. na základním kapitálu PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. na,15%, a to na základě nepeněžitého vkladu PROCENTA, spol. s r.o., jehož hodnota znamená nyní obchodní podíl na společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. ve výši 99,85%. Výše jmenované společnosti tvoří spolu účetně konsolidovaný celek, jehož souhrnný hospodářský výsledek a stav jeho majetku a závazků je vyjádřen metodou plné konsolidace. The company PROMET INVEST, a.s. was established as a property company which task is first of all to manage a holding structure of controlled firms and set up as favorable general conditions for their business activity as possible, which mostly consist in the field of trade with metallurgical raw materials. The Company is a sole partner of the biggest firm within the Group, PROCENTO, spol. s r.o. Through PROCENTO, spol. s r.o. it also controls the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. by a two thirds interest in the registered capital, the control of the company PROCENTO- METALURGIE spol. s r.o. was based by the end of on a direct interest in the registered capital at the amount of 1%. Since the first quarter of 4, the interest of PROMET INVEST, a.s. in the registered capital of PRO- CENTO-METALURGIE spol. s r.o. fell down to.15%, based on an other than monetary deposit of PROCENTO, spol. s r.o., which current value means a business interest in the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. at the amount of 99.85%. The above named companies together form a consolidated unit in terms of the accounting, which summary economic result and status of its assets and liabilities is indicated applying a method of full consolidation. SCHÉMA SKUPINY A CHART OF THE GROUP 14

17 KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SKUPINY CONSOLIDATED ECONOMIC RESULTS AND STATUS OF ASSETS OF THE GROUP Hospodářské výsledky Skupina PROMET INVEST hospodařila v roce lépe než v roce. Mimo znatelného zvýšení obratu se podařilo pozitivně ovlivnit celkovou výši marže, a to především výhodnější strukturou činnosti. Ačkoliv růst ostatních nákladů byl mírně vyšší než růst přidané hodnoty, skupina docílila vyššího hospodářského výsledku než v předešlém roce. Z ukazatelů rentability vyplývá, že efektivita tvorby zisku zůstala zachována prakticky stejná jako v roce předešlém, což lze z pohledu vyššího obratu považovat za uspokojivé. Economic Results (Profit/Loss) In, the PROMET INVEST Group economic results were better than in. In addition to a significant turnover increase, it succeeded in influencing positively a total margin amount, especially by a more suitable activity structure. Although the growth in other cost was rather higher than the growth in value added, the Group achieved a higher economic profit than in the previous year. It follows from profitability indicators that the efficiency of the profit creation was kept practically the same as in the previous year, which can be considered to be satisfying in terms of a higher turnover. 15

18 Stav majetku a závazků Skupina rozšiřovala v roce svou činnost, což s sebou přineslo také zvýšené nároky na její financování. To bylo zajištěno také absolutním nárůstem hodnoty cizích zdrojů, což však díky tvorbě zisku neznamenalo zvýšení jejich podílu na celkové hodnotě pasiv; růst hodnoty zásob, pohledávek a finančního majetku byl zcela úměrný růstu obchodní aktivity, přičemž ze strany zdrojů byl kompenzován jak růstem krátkodobých závazků, tak i o něco vyššími bankovními úvěry. Status of Assets and Liabilities In, the Group extended its activity which resulted also in increased demands for its funding. This was provided also by the absolute growth in a value of liabilities which, however, due to profit creation, did not mean any increase of their share in the total value of liabilities; the growth in the value of inventory, receivables and financial assets was quite proportional to the growth in the business activity, while it was compensated from a side of sources both by the growth in short-term payables and rather increased bank credit loans. 16

19 Du Pont analýza vyjadřuje skutečnost, že míra jednotlivých změn rentability tržeb, rychlosti obratu celkových aktiv a poměru celkových a vlastních aktiv se do ukazatele rentability vlastního kapitálu promítá stejnou měrou. V případě výsledků skupiny PROMET INVEST je patrné, že změny jednotlivých ukazatelů nejsou natolik významné, aby z roku na rok změnily rentabilitu vlastního kapitálu. Analýza naznačuje, že společnosti skupiny by měly hledat prostor pro zvyšování rentability tržeb a zvyšování aktivity; vysoká hodnota finanční páky je typická pro obchodní organizace a s ohledem na průměrnou roční cenu bankovních zdrojů a roční obchodní marži lze konstatovat, že skupina je schopna efektivně zhodnotit další bankovní zdroje, pokud budou bezprostředně využity pro zvýšení jejího obratu. The Du Pont analysis expresses the fact that a rate of individual changes in profitability of revenues, total assets turnover speed and ratio of total assets and own assets are reflected in the indicator of return on equity capital to the same extent. In case of results of the PROMET INVEST Group, it is evident that changes in individual indicators are not significant enough to change the equity capital profitability from year to year. The analysis indicates that the Group companies should search for potentials to increase the profitability of revenues and activity; a high value of the financial leverage is typical for trade organizations, and, with respect to an average annual price of bank sources and annual trade margin, it can be stated that the group is capable to value up efficiently other bank sources provided they are immediately used for its turnover increase. INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI INFORMATION ON A FUTURE DEVELOPMENT Bezprostředním základním záměrem skupiny PROMET INVEST v roce 4 je pod vedením mateřské společnosti prohloubit kooperaci svých aktivit, zejména v oblasti všech úrovní plánování, v oblasti administrativní správy, ekonomických, finančních a účetních činností, za účelem využít všech možností synergických efektů při výkonu těchto činností. Skupina hodlá rozšířit svoji podnikatelskou aktivitu ve výrobní oblasti, a to při produkci litinových odlitků. Za tímto účelem rozšíří své výrobní kapacity vázané na společnost PROCENTO- METALURGIE spol. s r.o., při zachování těsné výrobní kooperace se svým obchodním partnerem Slévárna Vsetín, s.r.o. In 4, the immediate essential intention of the PROMET INVEST Group is to extend its cooperation in the field of its activities under management of the parent company, particularly in the field of all levels of planning, in the field of administration management, economic, financial and accounting activities, to apply any and all potentials of synergic effects at performance of these activities. The Group aims to extend its business activity in the production field, particularly in production of iron castings. For that purpose, it is going to extend its production capacities related to the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., while keeping a close production cooperation with its business partner Slévárna Vsetín, s.r.o. 17

20 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA v plném rozsahu k 1.1. (v tis. Kč) ozn. AKTIVA běžné účetní období Netto minulé účetní období Netto A. B. B.I B.I B.II B.II B.III B.III B.IV B.V C. C.I C.I C.II C.II C.III C.III C.IV C.IV.1 4 D.I D.I.1 AKTIVA CELKEM POHLEDÁVKY ZA UPSANÝM VLASTNÍM KAPITÁLEM STÁLA AKTIVA DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva goodwill (+/-) jiný dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK pozemky budovy, haly a stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalého porostu základní stádo a tažná zvířata jiný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podíly v ovládaných a řízených osobách podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly půjčky a úvěry ovládaným a řízeným ÚJ pod podstatným vlivem jiný dlouhodobý finanční majetek pořizování dlouhodobého finančního majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek AKTIVNÍ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL CENNÉ PAPÍRY V EKVIVALENCI OBĚŽNÁ AKTIVA ZÁSOBY materiál nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží poskytnuté zálohy na zásoby DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY pohledávky z obchodního styku pohledávky za ovládanými a řízenými osobami pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení dohadné účty aktivní jiné pohledávky odložená daňová pohledávka KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY pohledávky z obchodních vztahů pohledávky za ovládanými a řízenými osobami pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stát-daňové pohledávky ostatní poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK peníze účty v bankách krátkodobé cené papíry a podíly pořizovaný krátkodobý finanční majetek ČASOVÉ ROZLIŠENÍ náklady příštích období komplexní náklady příštích období příjmy příštích období včetně rozdílů aktivních

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více