KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003"

Transkript

1 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT

2

3 OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors Shared Values of the Consolidated Group Řídící společnost konsolidovaného celku Základní údaje o mateřské společnosti Orgány společnosti Individuální hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Konsolidovaný celek Popis skupiny Schéma skupiny Konsolidované hospodářské výsledky a stav majetku skupiny Informace o budoucím vývoji Konsolidovaná rozvaha v plném rozsahu Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu Konsolidovaný přehled o peněžních tocích Příloha konsolidované účetní závěrky Konsolidovaná zpráva auditora Řízené společnosti konsolidovaného celku PROCENTO, spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace Sponzorská a humanitární činnost PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Základní údaje o společnosti Podnikatelská činnost Hospodářské výsledky a stav majetku společnosti Informace o budoucím vývoji Pracovněprávní vztahy Certifikace Controlling Company of the Consolidated Unit Key Data of the Parent Company Company Bodies Individual Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Consolidated Unit A Description of the Group A Chart of the Group Consolidated Economic Results and Status of Assets of the Group Information on a Future Development Consolidated Balance Sheet in Full Range Consolidated Profit and Loss Account in Full Range Consolidated Cash Flow Review Notes to the Consolidated Financial Statements Consolidated Audit Report Controlled Companies of the Consolidated Unit PROCENTO, spol. s r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification Sponsorship and Humanitarian Activities PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Key Data of the Company Business Activity Economic Results and Status of Assets of the Company Information on a Future Development Labor Law Relations Certification 1

4 SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA WORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS Ing. René Matera předseda představenstva Chairman of the Board of Directors Vážení obchodní partneři, s potěšením Vám jménem představenstva předkládám Konsolidovanou výroční zprávu společnosti PROMET INVEST, a.s. za rok. Věřím, že předkládané výsledky jednoznačně svědčí o tom, že konsolidovaná skupina PROMET INVEST při realizaci své podnikatelské činnosti v roce uspěla při řízení faktorů ovlivňujících její efektivitu a finanční pozici. Považujeme za klíčové, že zejména ve druhé polovině roku se nám podařilo alespoň částečně prognózovat neobvyklý cenový vývoj v naší branži a následně správně ocenit šance a rizika, která z tohoto vývoje pro naši skupinu vyplývají. Rád využívám této příležitosti, abych za tyto dobré výsledky poděkoval svědomitému a odborně zdatnému kolektivu našich zaměstnanců. Spolu se všemi kolegy si však dobře uvědomujeme, že klíčovou zásluhu na pozitivních výsledcích v roce mají všichni naši obchodní partneři, především hlavní dodavatelé, největší odběratelé a financující banky. Je proto moji milou povinností, abych i těmto partnerům adresoval upřímný dík za plodnou spolupráci v roce a vyjádřil naději, že tato spolupráce bude nadále pokračovat a úspěšně se rozvíjet. Cítím potřebu ještě jednou se zvlášť pozastavit u našich odběratelů, našich zákazníků. Dnes už asi neexistuje jediná obchodní společnost, která by nedeklarovala jako svůj primární cíl spokojeného zákazníka. Avšak zdaleka ne všem společnostem se daří tento cíl naplňovat ve své praktické činnosti. Musíme samozřejmě nechat na nich samotných, aby nás zařadili do té či oné skupiny. Mohu však všechny naše zákazníky ujistit, že naše snaha o jejich trvalou spokojenost je více záležitostí podnikové filozofie a vnitřní motivace vedení i řadových zaměstnanců, než jen plněním formálních cílů naší podnikové skupiny. Úsilí mateřské společnosti PROMET INVEST, a.s. a ostatních společností skupiny se však v roce nesoustřeďovalo pouze na hospodářské výsledky a rozvoj obchodních aktivit, ale velký díl naší pozornosti se zaměřoval také na vnitřní koordinaci činností všech členů skupiny. V této oblasti získala naše holdingová skupina v minulém roce důležité zkušenosti, na základě kterých bude postaven její další organizační rozvoj. Dear Business Friends, It is a pleasure for me to present you on behalf of the Board of Directors the Annual Report of the company PROMET INVEST, a.s. for. I believe the presented results clearly prove that the consolidated PROMET INVEST Group, performing its business activity in, was successful in management of factors influencing its efficiency and financial position. Especially at the second half of, we succeeded, at least partially, in making a prognosis of an unusual price development in our branch and, consequently, rightly evaluate chances and risks following from that development for our Group, which we consider to be of a key importance. I like to use this opportunity to appreciate the thank for these good results to our conscientious and professionally capable collective of our employees. Together with our colleagues, however, we perceive well that all our business partners, particularly our main contractors and funding banks, take a key credit for positive results in. Therefore, it is my nice duty to address a sincere thank to these partners for fruitful cooperation in, and to express my hope this cooperation will continue and will be successfully developed. I feel a need to mention once more our consumers, our customers. Today there is most probably no business company which would not declare a satisfied customer as its primary objective. However, not all companies succeed in meeting this objective in their practical activity. Of course, we have to let them themselves to classify us in an appropriate group. Still, I can persuade all our customers that our effort to achieve their permanent satisfaction is rather a matter of a company philosophy and inner motivation of management as well as our line employees than just meeting formal objectives of our Company Group. However, the effort of the parent company PROMET INVEST, a.s. and other companies in was not concentrated only to economic results and development of business activities, but a great part of our attention was concentrated also on internal coordination of activities of all Group members. In this field, our Holding Group gained important experience in the last year based on which its further organization development will be built.

5 SDÍLENÉ HODNOTY KONSOLIDOVANÉ SKUPINY SHARED VALUES OF THE CONSOLIDATED GROUP Ing. Radim Cvikl místopředseda představenstva / Deputy Chairman of the Board of Directors Skupina společností řízených mateřskou společností PROMET INVEST, a.s. sdílí jednotné hodnoty a filozofii, což se projevuje zejména v jednotné vizi a společné strategii podnikatelské činnosti. Vize Vlastníci skupiny PROMET INVEST usilují o vybudování prosperujícího holdingového podniku s pružnou řídící strukturou, který bude na základě systémových vztahů dokonale zvládat věcnou i hodnotovou stránku podnikatelského procesu; prostřednictvím spolehlivého komplexního zajišťování potřeb svých zákazníků v oblasti dodávek metalurgických surovin v oblasti střední Evropy se stane výhodným a vítaným obchodním partnerem i pro největší podnikatelské subjekty metalurgického průmyslu. Strategie Ke splnění své vize si skupina PROMET INVEST vytýčila strategii soustavného kvalitativního a kvantitativního koordinovaného rozvoje podnikatelské aktivity a určité míry její diverzifikace. V rámci této strategie bude skupina PROMET INVEST dlouhodobě usilovat o: - vysoký stupeň koordinace podnikatelské činnosti v rámci skupiny jednotným systémem formulování podnikatelských cílů a standardizovaných postupů pro jejich naplňování - vysokou efektivitu administrativní správy, ekonomických, finančních a účetních činností jejich společným výkonem pro všechny podniky skupiny - prohlubování racionality obchodní činnosti navazováním co nejužších obchodních vztahů s obchodními partnery - rozvoj vlastní výrobní činnosti v oboru slévárenství s plným využitím dosavadního vnitřního potenciálu skupiny The Group of companies controlled by the parent company PROMET INVEST, a.s. shares the same value and philosophy which is mostly demonstrated in a unified vision and common strategy of the business activity. A Vision Owners of the PROMET INVEST Group aim to build up a prospering holding corporation with a flexible control structure which will be able to cope perfectly with both material and value aspects of the business process based on system relations; through reliable complex meeting of needs of its customers in the field of supplies of metallurgical raw materials in the territory of Central Europe, it will become a suitable and welcome business partner also for the biggest business entities in the metallurgical industry. A Strategy To meet its vision, the PROMET INVEST Group determined a strategy of continuous quality and quantity coordinated development of the business activity and, at some extent, its diversification. Within that strategy, the PROMET INVEST Group will long-term aim to: - A high level of coordination in the business activity within the Group by a common system of formulation of business objectives and standardized procedures to meet them - High efficiency of the administration management, economic, financial and accounting activities by their common performance for all Group companies - Extending of the business activity rationality by entering into as close business relations with business partners as possible - Development in the appropriate production activity in the field of foundry industry with full utilization of the up to then inner potential of the Group

6 ŘÍDÍCÍ SPOLEČNOST KONSOLIDOVANÉHO CELKU CONTROLLING COMPANY OF THE CONSOLIDATED UNIT

7

8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI KEY DATA OF THE PARENT COMPANY Společnost PROMET INVEST, a.s. byla založena ve smyslu 17 obchodního zákoníku bez veřejné nabídky akcií dne Zakladateli i současnými rozhodujícími vlastníky společnosti jsou pánové Ing. René Matera a Ing. Radim Cvikl. The company PROMET INVEST, a.s. was founded in the meaning of 17 of the Commercial Code without a public tender of shares on July 19, 1. Ing. René Matera and Ing. Radim Cvikl are founders and current decision-making owners of the Company. Den zápisu / Day of incorporation: Obchodní firma / Business firm: Sídlo / Seat: Identifikační číslo / Identification number: Předmět podnikání / Business subject: Základní kapitál / Registered capital: / October 15, 1 PROMET INVEST, a.s. Ostrava-Mariánské Hory, Václavská 7/11, PSČ: služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob / Services in the field of administration management and services of the organization and economy nature at natural persons and legal entities - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců / Activity of business, financial, organizational and economic consultants - velkoobchod / Wholesale - ubytovací služby / Accommodation services - skladování zboží a manipulace s nákladem / Storage of goods and cargo handling - realitní činnost / Real estate activities - správa a údržba nemovitostí / Administration and maintenance of real estates - reklamní činnost a marketing / Promotional and advertisement activity and marketing,- Kč / CZK ORGÁNY SPOLEČNOSTI COMPANY BODIES Statutární orgán - Představenstvo Ing. René Matera, předseda představenstva Ing. René Matera (*196) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven předsedou představenstva. Ing. Matera je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol. s r.o. a jednatele společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Statutory Body - Board of Directors Ing. René Matera, Chairman of the Board of Directors Ing. René Matera (*196) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Chairman of the Board of Directors. Ing. Matera is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROCENTO, spol. s r.o. and Executive of the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. 6

9 Ing. Radim Cvikl, místopředseda představenstva Ing. Radim Cvikl (*1958) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů, na prvním zasedání tohoto statutárního orgánu byl stanoven místopředsedou představenstva. Ing. Cvikl je absolventem Fakulty strojní Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra strojírenské technologie. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROCENTO, spol. s r.o. a jednatele společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Ing. Jan Kolář, člen představenstva Ing. Jan Kolář (*197) byl zvolen členem představenstva rozhodnutím zakladatelů. Ing. Kolář je absolventem Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra automatizovaných systémů řízení, mezioborové zaměření na systémy řízení jakosti. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci vedoucího obchodního oddělení ve společnosti PROCENTO, spol. s r.o. Ing. Radim Cvikl, Deputy Chairman of the Board of Directors Ing. Radim Cvikl (*1958) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders, at the initial meeting of that statutory body he was appointed in a position of the Deputy Chairman of the Board of Directors. Ing. Cvikl is a graduate of the Faculty of Engineering of the Mining University in Ostrava, Department of Engineering Technology. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROCENTO, spol. s r.o. and Executive of the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Ing. Jan Kolář, Member of the Board of Directors Ing. Jan Kolář (*197) was elected a member of the Board of Directors by a decision of the founders. Ing. Kolář is a graduate of the Faculty of Metallurgy and Material Engineering of the Mining University in Ostrava, Department of Automated Control System, inter-disciplinary specialization in the Quality Management Systems. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Sales Department Head in the company PROCENTO, spol. s r.o. Ing. René Matera Ing. Radim Cvikl Ing. Jan Kolář 7

10 Dozorčí orgán - Dozorčí rada Ing. Zbyněk Martinek, předseda dozorčí rady Ing. Zbyněk Martinek (*1969) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů, na zasedání tohoto kontrolního orgánu dne.1. byl stanoven jeho předsedou. Ing. Martinek je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra národohospodářská. Ve společnosti vykonává funkci vedoucího finančního oddělení. Mgr. Martin Skyba, člen dozorčí rady Mgr. Martin Skyba (*1971) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím zakladatelů. Mgr. Skyba je absolventem Právní fakulty Karlovy University v Praze, je společníkem advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný, člen dozorčí rady Ing. Pavol Konečný (*1959) byl zvolen členem dozorčí rady rozhodnutím akcionářů na valné hromadě dne Ing. Konečný je absolventem Hutnické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, Katedra ekonomiky a řízení hutnictví. Ve společnostech tvořících konsolidační celek řízený společností PROMET INVEST vykonává funkci jednatele a vedoucího manažera společnosti PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Supervising Body - Supervisory Board Ing. Zbyněk Martinek, Chairman of the Supervisory Board Ing. Zbyněk Martinek (*1969) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders, at the meeting of that supervising body dated December,, he was elected its Chairman. Ing. Martinek is a graduate of the Faculty of Economics of the Mining University in Ostrava, Department of National Economy. He performs a position of the Financial Department Head in the Company. Mgr. Martin Skyba, Member of the Supervisory Board Mgr. Martin Skyba (*1971) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of the founders. Mgr. Skyba is a graduate of the Faculty of Law of the Charles s University in Prague, he is a partner of the Lawyers s Office of Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři. Ing. Pavol Konečný, Member of the Supervisory Board Ing. Pavol Konečný (*1959) was elected a member of the Supervisory Board by a decision of shareholders at the general meeting dated November 9,. Ing. Konečný is a graduate of the Faculty of Metallurgy of the Mining University in Ostrava, Department of Economy and Management in Metallurgy. In the companies forming the consolidation unit controlled by the company PROMET INVEST, he performs a position of the Executive and Senior Manager of the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. Ing. Zbyněk Martinek Mgr. Martin Skyba Ing. Pavol Konečný 8

11 INDIVIDUÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI INDIVIDUAL ECONOMIC RESULTS AND STATUS OF ASSETS OF THE COMPANY Společnost byla založena na konci roku 1, reálnou hospodářskou činnost však zahájila až v roce, avšak nikoliv v plném rozsahu. V roce soustředila svou pozornost na úspěšné zakončení své základní investice, kterou bylo zakoupení a rekonstrukce administrativní budovy v centru Ostravy, na adrese ul. 8. října 41/18, která se posléze stala sídlem vedení společnosti PROMET INVEST a vedení dceřinných firem PROCENTO, spol. s r.o. a PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. Důležitý příjem společnosti po celkovém dokončení investice vyplývá z nájmu atraktivních obchodních a kancelářských prostor této administrativní budovy. The Company was founded at the end of 1, however, it started its real economic activity only in, however, not at its full extent. In, it paid its attention to successful completion of its basic investment being a purchase and reconstruction of an administration building at the center of Ostrava, at the address: ul. 8. října 41/18, which later became a seat of the headquarters of the company PROMET INVEST and its subsidiary firms PROCENTO, spol. s r.o. and PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. A significant revenue of the Company after a total completion of the investment follows from renting of attractive commercial and office rooms of this administration building. Hospodářské výsledky / Economic Results Stav majetku a závazků Podstatná část hodnoty aktiv je tvořena stálými aktivy, které představují především hodnotu nemovitého majetku společnosti. Druhou nejvýznamnější položkou jsou pohledávky za obchodními partnery, jejichž růst v průběhu roku plně korespondoval s rozvojem podnikatelské činnosti. Status of Assets and Liabilities A substantial part of the value of assets consists of fixed assets which represent mostly a value of immovable assets of the Company. The other most significant item are receivables from business partners, which growth in the course of fully corresponded to the business activity development. 9

12 INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI INFORMATION ON A FUTURE DEVELOPMENT Bezprostředním základním záměrem společnosti v roce 4 je zajistit plnou vytíženost pronajímaných kapacit nabízených komerčních prostor administrativní budovy. Společnost předpokládá, že bude realizovat vybrané specifické obchody s metalurgickými surovinami, ovšem tento obchod nebude těžištěm její činnosti. Na základě vývoje své aktuální finanční situace bude PROMET INVEST v roce 4 zvažovat rozšíření svého portfolia nemovitého majetku. Hospodářský výsledek společnosti v roce 4 bude již standardně utvářen výnosy z poskytování služeb převážně společnostem ve skupině, z nájmu administrativních prostor a ve zcela podstatné míře z očekávané výplaty dividendy; souhrnně lze očekávat zisk v roce 4 ve výši asi,5 mil. Kč. An immediate vital intention of the Company in 4 is to achieve the full utilization of rented capacities of offered commercial rooms of the administration building. The Company supposes to execute some specific trades with metallurgical raw materials, however, this trade will be not a core of its activity. Based on a development of its current financial situation, in 4 PROMET INVEST considers extension of its portfolio of real estates. In 4, the economic result of the Company will consist already as a standard of revenues from services provided mostly to companies in the Group, from renting of administration rooms, and, in quite a substantial extent, from supposed payment of dividend; summarily, a profit in 4 can be supposed at the amount of approx. CZK.5 mil. PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY LABOR LAW RELATIONS Společnost je manažersky řízena přímo představenstvem. Manažerské řízení vykonávají předseda a místopředseda představenstva, kteří jsou oprávněni jednat za společnost samostatně. Manažerské funkce na druhém stupni řízení jsou již vykonávány v rámci zaměstnaneckého poměru. PROMET INVEST disponuje odborně zdatným a zkušeným pracovním kolektivem a v souladu s rozvojem svých řídících aktivit počítá s jeho postupným rozšiřováním. Společnost poskytuje zaměstnancům v oboru konkurenceschopné platy a standardní zaměstnanecké výhody. The Company is managed rightly by the Board of Directors. The managerial control is performed by the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors, who are entitled to act on behalf of the Company individually. Managerial positions at the second management level are performed based on job contracts. PROMET INVEST has available professionally skilled and experienced staff and, in compliance with a development of its managing activities, it supposes its further extension. The Company provides its employees within the branch with competitive salaries and standard employee benefits. 1

13 11

14 KONSOLIDOVANÝ CELEK CONSOLIDATED UNIT

15

16 POPIS SKUPINY A DESCRIPTION OF THE GROUP Společnost PROMET INVEST, a.s. vznikla jako majetková společnost, jejímž úkolem je v prvé řadě řídit holdingovou strukturu ovládaných firem a vytvářet co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost, spočívající převážně v oblasti obchodu s metalurgickými surovinami. Společnost je jediným společníkem největší firmy skupiny, PROCENTO, spol. s r.o. Prostřednictvím PROCENTA, spol. s r.o. ovládá dvoutřetinovým podílem na základním kapitálu také společnost PROMET SLOVAKIA, s.r.o., ovládání společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. bylo do konce roku dáno přímým podílem na základním kapitálu ve výši 1%. Od prvního čtvrtletí roku 4 klesl podíl PROMET INVEST, a.s. na základním kapitálu PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. na,15%, a to na základě nepeněžitého vkladu PROCENTA, spol. s r.o., jehož hodnota znamená nyní obchodní podíl na společnosti PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. ve výši 99,85%. Výše jmenované společnosti tvoří spolu účetně konsolidovaný celek, jehož souhrnný hospodářský výsledek a stav jeho majetku a závazků je vyjádřen metodou plné konsolidace. The company PROMET INVEST, a.s. was established as a property company which task is first of all to manage a holding structure of controlled firms and set up as favorable general conditions for their business activity as possible, which mostly consist in the field of trade with metallurgical raw materials. The Company is a sole partner of the biggest firm within the Group, PROCENTO, spol. s r.o. Through PROCENTO, spol. s r.o. it also controls the company PROMET SLOVAKIA, s.r.o. by a two thirds interest in the registered capital, the control of the company PROCENTO- METALURGIE spol. s r.o. was based by the end of on a direct interest in the registered capital at the amount of 1%. Since the first quarter of 4, the interest of PROMET INVEST, a.s. in the registered capital of PRO- CENTO-METALURGIE spol. s r.o. fell down to.15%, based on an other than monetary deposit of PROCENTO, spol. s r.o., which current value means a business interest in the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o. at the amount of 99.85%. The above named companies together form a consolidated unit in terms of the accounting, which summary economic result and status of its assets and liabilities is indicated applying a method of full consolidation. SCHÉMA SKUPINY A CHART OF THE GROUP 14

17 KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SKUPINY CONSOLIDATED ECONOMIC RESULTS AND STATUS OF ASSETS OF THE GROUP Hospodářské výsledky Skupina PROMET INVEST hospodařila v roce lépe než v roce. Mimo znatelného zvýšení obratu se podařilo pozitivně ovlivnit celkovou výši marže, a to především výhodnější strukturou činnosti. Ačkoliv růst ostatních nákladů byl mírně vyšší než růst přidané hodnoty, skupina docílila vyššího hospodářského výsledku než v předešlém roce. Z ukazatelů rentability vyplývá, že efektivita tvorby zisku zůstala zachována prakticky stejná jako v roce předešlém, což lze z pohledu vyššího obratu považovat za uspokojivé. Economic Results (Profit/Loss) In, the PROMET INVEST Group economic results were better than in. In addition to a significant turnover increase, it succeeded in influencing positively a total margin amount, especially by a more suitable activity structure. Although the growth in other cost was rather higher than the growth in value added, the Group achieved a higher economic profit than in the previous year. It follows from profitability indicators that the efficiency of the profit creation was kept practically the same as in the previous year, which can be considered to be satisfying in terms of a higher turnover. 15

18 Stav majetku a závazků Skupina rozšiřovala v roce svou činnost, což s sebou přineslo také zvýšené nároky na její financování. To bylo zajištěno také absolutním nárůstem hodnoty cizích zdrojů, což však díky tvorbě zisku neznamenalo zvýšení jejich podílu na celkové hodnotě pasiv; růst hodnoty zásob, pohledávek a finančního majetku byl zcela úměrný růstu obchodní aktivity, přičemž ze strany zdrojů byl kompenzován jak růstem krátkodobých závazků, tak i o něco vyššími bankovními úvěry. Status of Assets and Liabilities In, the Group extended its activity which resulted also in increased demands for its funding. This was provided also by the absolute growth in a value of liabilities which, however, due to profit creation, did not mean any increase of their share in the total value of liabilities; the growth in the value of inventory, receivables and financial assets was quite proportional to the growth in the business activity, while it was compensated from a side of sources both by the growth in short-term payables and rather increased bank credit loans. 16

19 Du Pont analýza vyjadřuje skutečnost, že míra jednotlivých změn rentability tržeb, rychlosti obratu celkových aktiv a poměru celkových a vlastních aktiv se do ukazatele rentability vlastního kapitálu promítá stejnou měrou. V případě výsledků skupiny PROMET INVEST je patrné, že změny jednotlivých ukazatelů nejsou natolik významné, aby z roku na rok změnily rentabilitu vlastního kapitálu. Analýza naznačuje, že společnosti skupiny by měly hledat prostor pro zvyšování rentability tržeb a zvyšování aktivity; vysoká hodnota finanční páky je typická pro obchodní organizace a s ohledem na průměrnou roční cenu bankovních zdrojů a roční obchodní marži lze konstatovat, že skupina je schopna efektivně zhodnotit další bankovní zdroje, pokud budou bezprostředně využity pro zvýšení jejího obratu. The Du Pont analysis expresses the fact that a rate of individual changes in profitability of revenues, total assets turnover speed and ratio of total assets and own assets are reflected in the indicator of return on equity capital to the same extent. In case of results of the PROMET INVEST Group, it is evident that changes in individual indicators are not significant enough to change the equity capital profitability from year to year. The analysis indicates that the Group companies should search for potentials to increase the profitability of revenues and activity; a high value of the financial leverage is typical for trade organizations, and, with respect to an average annual price of bank sources and annual trade margin, it can be stated that the group is capable to value up efficiently other bank sources provided they are immediately used for its turnover increase. INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI INFORMATION ON A FUTURE DEVELOPMENT Bezprostředním základním záměrem skupiny PROMET INVEST v roce 4 je pod vedením mateřské společnosti prohloubit kooperaci svých aktivit, zejména v oblasti všech úrovní plánování, v oblasti administrativní správy, ekonomických, finančních a účetních činností, za účelem využít všech možností synergických efektů při výkonu těchto činností. Skupina hodlá rozšířit svoji podnikatelskou aktivitu ve výrobní oblasti, a to při produkci litinových odlitků. Za tímto účelem rozšíří své výrobní kapacity vázané na společnost PROCENTO- METALURGIE spol. s r.o., při zachování těsné výrobní kooperace se svým obchodním partnerem Slévárna Vsetín, s.r.o. In 4, the immediate essential intention of the PROMET INVEST Group is to extend its cooperation in the field of its activities under management of the parent company, particularly in the field of all levels of planning, in the field of administration management, economic, financial and accounting activities, to apply any and all potentials of synergic effects at performance of these activities. The Group aims to extend its business activity in the production field, particularly in production of iron castings. For that purpose, it is going to extend its production capacities related to the company PROCENTO-METALURGIE spol. s r.o., while keeping a close production cooperation with its business partner Slévárna Vsetín, s.r.o. 17

20 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA v plném rozsahu k 1.1. (v tis. Kč) ozn. AKTIVA běžné účetní období Netto minulé účetní období Netto A. B. B.I B.I B.II B.II B.III B.III B.IV B.V C. C.I C.I C.II C.II C.III C.III C.IV C.IV.1 4 D.I D.I.1 AKTIVA CELKEM POHLEDÁVKY ZA UPSANÝM VLASTNÍM KAPITÁLEM STÁLA AKTIVA DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK zřizovací výdaje nehmotné výsledky výzkumu a vývoje software ocenitelná práva goodwill (+/-) jiný dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK pozemky budovy, haly a stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí pěstitelské celky trvalého porostu základní stádo a tažná zvířata jiný dlouhodobý hmotný majetek nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podíly v ovládaných a řízených osobách podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly půjčky a úvěry ovládaným a řízeným ÚJ pod podstatným vlivem jiný dlouhodobý finanční majetek pořizování dlouhodobého finančního majetku poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek AKTIVNÍ KONSOLIDAČNÍ ROZDÍL CENNÉ PAPÍRY V EKVIVALENCI OBĚŽNÁ AKTIVA ZÁSOBY materiál nedokončená výroba a polotovary výrobky zvířata zboží poskytnuté zálohy na zásoby DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY pohledávky z obchodního styku pohledávky za ovládanými a řízenými osobami pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení dohadné účty aktivní jiné pohledávky odložená daňová pohledávka KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY pohledávky z obchodních vztahů pohledávky za ovládanými a řízenými osobami pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení sociální zabezpečení a zdravotní pojištění stát-daňové pohledávky ostatní poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK peníze účty v bankách krátkodobé cené papíry a podíly pořizovaný krátkodobý finanční majetek ČASOVÉ ROZLIŠENÍ náklady příštích období komplexní náklady příštích období příjmy příštích období včetně rozdílů aktivních

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více