VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s."

Transkript

1 VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

2 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA ORGÁNY SPOLEČNOSTI K INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE FINANČNÍ ČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONTAKTNÍ ÚDAJE SÍDLA A POBOČKY SPOLEČNOSTI ČINNOSTI PST CLC, a.s

3 PST CLC, a.s. v roce 2012 Vstup zahraničního investora Mitsui-Soko Úspěšná realizace projektu pro Barum Con nental Prodloužení kontraktu s Philip Morris ČR Získání nových klientů TRCZ a KOITO 4. rokem v řadě rostoucí hospodářské výsledky Nárůst provozního hospodářského výsledku o 54 % Tržby v objemu 388 milionů Kč Zisk před zdaněním 28 milionů Kč Rozšíření skladových kapacit o m 2 Cer fikace podle normy OHSAS 18001:2007 Dynamický nárůst počtu zaměstnanců Členství ve sdružení Port of Hamburg PST CLC, a.s. úspěšně působí na českém a evropském trhu již přes 20 let. Plně využívá všech výhod komplexního a provázaného logis ckého řetězce - zajišťuje efek vní proclení zboží v sí vlastních celních pracovišť, uskladnění i variabilní zpracování v moderních logis ckých centrech a jeho spolehlivou a rychlou přepravu po celém světě. SPEDICE / SKLADOVÁNÍ / CELNÍ SLUŽBY / INTERNÍ LOGISTIKA PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

4 2 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

5 KAPITOLA I. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, na konci roku 2012 se začala psát nová historie PST CLC, a.s. a já mohu s hrdos a zároveň pokorou konstatovat, že se nám podařilo opětovně, přes probíhající celosvětovou recesi, již čtvrtým rokem v řadě dosáhnout hospodářského růstu. To nám umožňuje dále posilovat dobré jméno společnos, které je zárukou možnos i budoucího růstu. Nejvýznamnější událos roku se stal vstup zahraničního investora. PST CLC, a.s. má nyní jako člen japonské skupiny Mitsui-Soko otevřené dveře na evropské a světové trhy. Bude jen na nás, zaměstnancích PST CLC, a.s., jak dokážeme využít této obrovské a neopakovatelné výzvy v letech budoucích. Hlavním posláním společnos po celou dobu podnikání je stát se preferovanou volbou pro zákazníky i zaměstnance tak, aby v každém okamžiku spolupráce šlo především o partnerství, nikoliv jen o obchodní vztah. Věřím, že dodržení této vize PST CLC, a.s. společně s principy trvale udržitelného rozvoje, soustavným snižováním zátěže životního prostředí, podporou rozvoje vzdělanos našich zaměstnanců i péčí o jejich zdraví, nám umožní být stále úspěšnější mezi předními firmami na trhu. Divize Logis ka PST CLC v průběhu roku rozšířila kapacitu skladových prostor o dalších m 2 a to díky logis ckým centrům v Plzni a Lovosicích; městům se silnou industriální tradicí a strategickou polohou nejen v rámci České republiky, ale i trhů Evropské unie. Rok 2012 byl prvním rokem spolupráce s klíčovým zákazníkem, společnos Barum Con nental, kdy jsme po celý rok prokazovali vysokou kvalitu logis ckých služeb a spolehlivou distribuci výrobků ke spotřebitelům v Čechách a na Slovensku. Zároveň jsme získáním klientů TRCZ a KOITO, subdodavatelů renomovaných automobilových značek, pokračovali v úspěšném pronikání do segmentu trhu automobilového průmyslu. Na konci roku se nám podařilo opakovaně uspět ve výběrovém řízení na poskytování logis ckých služeb ve výrobním závodě Philip Morris ČR v Kutné Hoře. V tomto projektu můžeme navázat na trvale vysokou úroveň služeb, které zde poskytujeme již řadu let. Poslední úspěch je i odrazem spokojenos klienta s úrovní práce našeho týmu. Celkové tržby Divize Logis ky PST CLC dosáhly v roce 2012 výše 188 milionů Kč. Druhým pilířem naší činnos je Divize Spedice PST CLC, která začleněním do skupiny Mitsui-Soko výrazně rozšířila působnost za hranice České republiky a Evropské unie. Vysoký nárůst zaznamenaly zejména vývozy a dovozy námořními a leteckými cestami. Celkové tržby divize Spedice PST CLC dosáhly v roce 2012 výše 127 milionů Kč. Samozřejmě nemohu opomenout úspěšnou činnost Divize Celní služby PST CLC, která po celý rok neustále rozšiřovala objem proclených zásilek. Udržení vysokého objemu tržeb je zásluhou především vysoké odborné úrovně týmu našich celních specialistů a jejich efek vního i flexibilního přístupu k požadavkům a potřebám zákazníků. Celkové tržby Divize celních služeb dosáhly v roce 2012 výše 70 milionů Kč. Jak jsem již zmínil na začátku, k završení našeho snažení nalézt nové obchodní příležitos a proniknout na mimoevropské trhy došlo vstupem zahraničního kapitálu do PST CLC, a.s. Dnem jsme se stali členem japonské obchodní skupiny Mitsui-Soko; společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. se stala 100% akcionářem společnos PST CLC, a.s. K následně došlo ke vkladu podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. do společnos PST CLC, a.s. Značný objem práce, s níž bylo začlenění do nové skupiny spojeno, bylo možné úspěšně dokončit jen díky vysokému pracovnímu nasazení všech zaměstnanců PST CLC, a.s. a Mitsui-Soko (Europe). Rok 2013 bude tedy pro společnost nejen rokem stabilizace po významných organizačních změnách, ale také výzvou pro hledání synergických efektů v rámci silné obchodní skupiny. Závěrem mi dovolte poděkovat všem obchodním partnerům za důvěru v PST CLC, a.s. a také celému týmu zaměstnanců za úsilí a výsledky, kterých jsme v roce 2012 společně s našimi klienty a dodavateli mohli dosáhnout. V Ostravě Rudolf Malý, ALog. předseda představenstva 3

6 KAPITOLA II. O SPOLEČNOSTI II. 1. ORGÁNY SPOLEČNOSTI K Představenstvo Rudolf Malý, ALog., předseda Ing. Miroslav Bradna, místopředseda Mgr. Dalibor Sosna, člen Ing. Jiří Bradna, člen Kenji Takatoh, člen Dozorčí rada Vít Votroubek, člen Bc. Zuzana Lančová, člen Masaji Hosoda, člen II. 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI PST CLC, a.s. CELNÍCH LOGISTIKA SPEDICE KAM + 4 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

7 II. 3. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE V souladu s dlouhodobou strategií rozvíjí PST CLC, a.s. integrovaný systém řízení společnos. Jeho poslední cer fikace Lloyd s Register Quality Assurance podle standardů systému managementu kvality (ISO 9001:2008), environmentu (ISO 14001:2004) a bezpečnos a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2007) proběhla v listopadu ISŘ původně vznikl jako systém řízení kvality z potřeby nastavit, zdokumentovat a trvale zdokonalovat takové postupy řízení, které umožní neustálou kontrolu kvality poskytovaných služeb a v maximální míře zajis spokojenost všech zákazníků. Prvním stupněm byla v roce 2000 cer fikace podle standardů systému managementu kvality pro celní a zasilatelské služby, v roce 2002 byla do cer fikace zahrnuta další z nosných činnos, skladování. V průběhu dalších let se systém nadále rozvíjel a vstupovala do něj všechna nově vznikající pracoviště. V roce 2008 jsme prokázali deklarovanou kvalitu poskytovaných služeb a plnění všech právních požadavků ziskem cer fikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) vydaném Generálním ředitelstvím cel, a to v nejvyšším stupni F. AEOF jsme získali jako jedna z prvních společnos v České republice. Dalším krokem ke splnění dlouhodobých úkolů společnos bylo rozšíření cer fikace o důležitou oblast environmentu. Rozšíření úspěšně proběhlo v březnu 2010 a právě zapracováním systému environmentu do stávajících standardů vznikl integrovaný systém řízení. S rozvojem skladových činnos rostla zároveň potřeba věnovat zvýšenou pozornost otázkám bezpečnos a ochrany zdraví při práci. V roce 2012 jsme proto náš systém řízení BOZP podrobili prověrce ze strany cer fikační společnos a na základě splnění požadavků normy OHSAS byli v listopadu 2012 cer fikováni i pro tuto oblast. Integrovaný systém řízení je s využi m odborných znalos, schopnos a dlouhodobých zkušenos našich zaměstnanců nadále rozvíjen při současném respektování všech potřeb zákazníků. PST CLC, a.s. je členem těchto odborných sdružení: Svaz spedice a logis ky České republiky Hospodářská komora České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Americká obchodní komora v České republice Port of Hamburg 5

8 II. 4. OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ Personální vývoj zaznamenal ke konci roku 2012 dynamický nárůst v počtu zaměstnanců. Tento nárůst souvisel s vkladem podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. a také s realizací projektu Con nental, který společnost v roce 2012 úspěšně zahájila. Průměrné přepočtené stavy zaměstnanců se ve srovnání s rokem 2011 navýšily o 67 zaměstnanců. K společnost zaměstnávala 291 zaměstnanců. Roční přepočtený stav činil 258 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda vyplácená zaměstnancům společnos dosáhla v roce 2012 výše Kč PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

9 II. 5. VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání a průběžné zvyšování odbornos a kvalifikace zaměstnanců vnímáme jako významný a důležitý nástroj potřebný pro udržení a rozvoj kompetencí ve všech oborech podnikatelské činnos. Proto patří mezi hlavní priority společnos. V roce 2012 pokračovala realizace projektu se zaměřením na zvýšení konkurenceschopnos spedičních a logis ckých firem; příjemcem projektu byl Svaz spedice a logis ky České republiky. Tento projekt byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Doba realizace byla stanovena od do Vzdělávání probíhalo v oblastech: Logis ka a skladování, Základní typy přeprav a přeprav nebezpečných věcí, Právní aspekty v logis ce a zasilatelství, Jakost a kvalita, Celní problema ka, Manažerské dovednos, Personální řízení a lektorské dovednos, Informační technologie, Podniková ekonomika a Jazykové vzdělávání. PST CLC, a.s. se jako zapojený subjekt zavázala do konce projektu zajis t proškolení svých zaměstnanců dle předem daných kritérií a konkrétních časových měsíčních harmonogramů. Personální obsazení se týkalo těchto cílových skupin: - Vedoucí logis ckých center - Vedoucí směn - Skladníci - Disponen - Účetní - Obchodní manažeři - Ekonomika a finance V rámci projektu v roce 2012 bylo proškoleno 274 zaměstnanců, konkrétní přínosy jednotlivých vzdělávacích ak vit se projevují v každodenní činnos zaměstnanců i celé firmy. 7

10 II. 6. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Ostatní 58 3 Celkem % % 6 % 20 4 % 10 2 % 0 0 % ,33 % 6,35 % 7,63 % 7,52 % HV provozní 8 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

11 II. 7. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V DALŠÍCH LETECH Rok 2012 byl pro společnost rokem významných organizačních změn, proto pro nejbližší období je hlavní prioritou stabilizace činnos, které byly součás vkladu podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Přesto je pro nás rok 2013 také rokem výzvy pro další rozvoj. Po sloučení společnost navýšila nejen počty zaměstnanců, ale také své obchodní ak vity. Nové obchodní příležitos nyní vyhledáváme hlavně na mimoevropských trzích a progres očekáváme nejen v oblas tržeb, ale také v dosahovaných hospodářských výsledcích, a to při současném dodržení vysoké kvality námi nabízených služeb. Také chceme i nadále investovat do zvyšování odbornos našich zaměstnanců, kteří jsou zdrojem síly a dalšího růstu společnos. II. 8. AKTIVITY V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Vzhledem k předmětu podnikání společnos, kterým je poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních služeb, nevyvíjí společnost žádné ak vity v oblas výzkumu a vývoje. II. 9. AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost dodržela v roce 2012 všechny zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí. II. 10. ÚDAJ O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ Společnost má organizační složku v Polsku, která byla součás vkladu podniku mateřské společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. k II. 11. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Po datu účetní závěrky došlo ke změně v představenstvu společnos, kdy byl z pozice člena odvolán Mgr. Dalibor Sosna. Nový člen doplněn nebyl. Společnost zvažuje případné převze a uplatnění daňové ztráty v souvislos s vkladem podniku mateřské společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. ve výši s. Kč. Tuto možnost bude společnost ve spolupráci s daňovými poradci konzultovat s místním Finančním úřadem. 9

12 10 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

13 FINANČNÍ ČÁST 11

14 KAPITOLA III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2012 Název společnos : PST CLC, a.s. Sídlo: Nádražní 969/112, Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: Součás účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 3. dubna Statutární orgán účetní jednotky Podpis Rudolf Malý, Alog. Předseda představenstva Ing. Jiří Bradna Člen představenstva 12 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

15 ROZVAHA v plném rozsahu k datu (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Bru o Korekce Ne o Ne o AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. So ware B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky 749 B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly - ovládaná osoba B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná ak va C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.5. Zboží C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů C.III.6. Stát - daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. Dohadné účty ak vní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příš ch období D.I.3. Příjmy příš ch období

16 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.II.1. Emisní ážio A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje B.II. Dlouhodobé závazky B.II.10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů B.III.5. Závazky k zaměstnancům B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy B.III.10. Dohadné účty pasivní B.III.11. Jiné závazky C. I. Časové rozlišení C.I.1. Výdaje příš ch období C.I.2. Výnosy příš ch období PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění období končící k (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Období do Období do I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnos a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblas a komplexních nákladů příš ch období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q 1. - splatná Q 2. - odložená 865 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 125 R. Mimořádné náklady 46 * Mimořádný výsledek hospodaření 79 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

18 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU k datu (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Základní kapitál Kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Odměny statutárních orgánů Oceňovací rozdíly z přecenění inves c 106 Výsledek hospodaření za běžné období Stav k Rozdělení výsledku hospodaření Změna základního kapitálu Oceňovací rozdíly z přecenění inves c 209 Emisní ažio v důsledku vkladu podniku Výsledek hospodaření za běžné období Stav k PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW období končící k (v sících Kč) PST CLC, a.s. IČ Nádražní 969/ Ostrava - Moravská Ostrava Období do P. Počáteční stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Peněžní toky z hlavní výdělečné činnos (provozní činnost) Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých ak v A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých ak v A.1.5. Nákladové a výnosové úroky -506 A.1.6. Opravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu A.2. Změna stavu pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek a časového rozlišení ak v A.2.2. Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv A.2.3. Změna stavu zásob 126 A.** Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky -28 A.4. Přijaté úroky 534 A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnos Peněžní toky z inves ční činnos B.1. Výdaje spojené s naby m stálých ak v B.2. Příjmy z prodeje stálých ak v B.4. Zvýšení peněžních prostředků - vklad podniku Mitsui-Soko (Europe) B.*** Čistý peněžní tok z inves ční činnos Peněžní toky z finančních činnos C.1. Změna stavu závazků z financování C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnos F. Čistá změna peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů R. Konečný stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2012 Název společnos : PST CLC, a.s. Sídlo: Nádražní 969/112, Ostrava - Moravská Ostrava Právní forma: akciová společnost IČ: OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI IDENTIFIKACE SKUPINY PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K ROZVAHOVÉMU DNI ÚČETNÍ METODY DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DROBNÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY POHLEDÁVKY ZÁVAZKY PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU FINANČNÍ LEASING VÝNOSY POUŽITÍ ODHADŮ ZMĚNY ÚČETNÍCH METOD OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU ÚČETNÍMU OBDOBÍ PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (DNM) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK ZÁSOBY DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIVNÍ VLASTNÍ KAPITÁL KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY BANKOVNÍ ÚVĚRY ODLOŽENÁ DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÉ ZÁVAZKY Z TITULU SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A DAŇOVÉ NEDOPLATKY VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI NÁKUPY SLUŽEB ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ SPOLEČNOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY A NÁKLADY FINANČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY TRANSAKCE A VZTAHY SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY CELKOVÉ NÁKLADY NA ODMĚNY STATUTÁRNÍMU AUDITOROVI/AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ROZVAZE UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

21 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1. Založení a charakteris ka společnos Účetní jednotka PST CLC, a.s. byla založena 26. února 1998 a vznikla dne 30. června 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Hlavní oblas, na níž je zaměřena činnost společnos (předmět podnikání), je poskytování služeb v oblas logis ky, spedice a celních služeb. Sídlo společnos PST CLC, a.s. Nádražní 969/ Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika IČ Polská organizační složka PST CLC A.S. (SPÓŁKA AKCYJNA) Oddział w Polsce Lipowej 1, SMOLEC, Katy Wrocławskie Poland NIP Akcionáři společnos Jediným akcionářem společnos k je společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. vlastnící akcie společnos o celkové jmenovité hodnotě Kč, což představuje 100 % podíl na základním kapitálu emitenta Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V průběhu roku 2012 byly ve společnos zaznamenány významné změny, jejichž přehled je uveden v tabulce a dále v textu. Zápis Původní údaj Nový údaj Datum zápisu Jediný akcionář Ing. Miroslav Bradna Mitsui-Soko (Europe) s.r.o Předseda představenstva Ing. Miroslav Bradna Rudolf Malý Místopředseda představenstva Rudolf Malý Ing. Miroslav Bradna Člen představenstva Kenji Takatoh Člen dozorčí rady JUDr. Libuše Bradnová Vít Votroubek Člen dozorčí rady Masaji Hosoda Předseda dozorčí rady JUDr. Alžběta Bradnová Akcie ks ks Základní kapitál Kč Kč a) Změna jediného akcionáře K došlo ke změně jediného akcionáře společnos, kterým byl Ing. Miroslav Bradna. Novým akcionářem společnos se stala společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., která od Ing. Bradny odkoupila ks akcií, což bylo 100 % základního kapitálu ve výši Kč. b) Změny v orgánech společnos K došlo rovněž ke změnám v představenstvu a dozorčí radě společnos. V představenstvu si vyměnili pozice předsedy a místopředsedy Ing. Miroslav Bradna a p. Rudolf Malý, novým členem představenstva se stal p. Kenji Takatoh. Z dozorčí rady byla odvolaná JUDr. Libuše Bradnová a JUDr. Alžběta Bradnová. Novými členy dozorčí rady se stali p. Vít Votroubek a p. Masaji Hosoda. c) Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Dne společnost Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. v působnos valné hromady společnos PST CSL, a.s. přijala tato rozhodnu : 19

22 - Rozhodnu o zvýšení základního kapitálu 1. Základní kapitál společnos PST CLC, a.s. se zvýší o Kč vydáním jednoho kusu nové akcie o jmenovité hodnotě Kč. 2. Emisní kurs nové akcie činí Kč. 3. Úpis nové akcie bude proveden nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., a to vkladem podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. 4. Podnik tvořící nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce společnos PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., částkou Kč. Upisovateli bude vydána za tento nepeněžitý vklad jedna nová akcie o jmenovité hodnotě Kč, částka Kč je emisním ážiem. - Rozhodnu o udělení souhlasu 1. Udělení souhlasu jediného akcionáře - společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. ke smlouvě o převodu podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. do základního kapitálu společnos PST CLC, a.s. 2. Udělení souhlasu s vkladem podniku jediného akcionáře, tj. Mitsui-Soko (Europe) s.r.o., jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnos PST CLC, a.s. d) Úpis akcií Úpis nové akcie o jmenovité hodnotě Kč byl učiněn Emisní kurz akcie ve výši Kč byl splacen vkladem podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. jako nepeněžitého vkladu. Úpisem nové akcie se zvýšil základní kapitál společnos PST CLC, a.s. z Kč na Kč Organizační struktura společnos Společnost je rozdělena dle charakteru poskytovaných služeb na tři výkonné divize, kterými jsou Logis ka, Spedice a Celní služby. Tyto divize zabezpečují technické a obchodní funkce nutné k vlastnímu fungování a výkonu činnos v rozsahu předmětu podnikání a svěřených kompetencí. Správní divize se zabývá strategickým řízením, správou finančních zdrojů, vedením účetnictví, poskytováním právních služeb a zabezpečuje personální záležitos. Zásadní změnou roku 2012 v organizační struktuře společnos je vytvoření čtyř nových středisek, a to vlivem vkladu podniku společnos Mitsui-Soko (Europe) s.r.o. Těmito novými středisky jsou LC Lovosice a LC Křimice v divizi Logis- ky a FORWARDING Praha a FORWARDING Air&Sea v divizi Spedice. Dále společnost od provozuje Polskou organizační složku, která je zaměřena na služby v oblas spedice. 20 PST CLC, a.s. / VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více