MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská, DiS Vedoucí práce: Ing. Martin Dosedla

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům V Brně dne 19. dubna 2007 Jana Stránská 1

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Dosedlovi za odborné vedení, pomoc a cenné rady, které mi byly přínosem. 2

4 Obsah ÚVOD CO JSOU TEXTOVÉ EDITORY A TABULKOVÉ PROCESORY A K ČEMU SLOUŽÍ TEXTOVÉ EDITORY Historie textových editorů a vývoj terminologie Prostředí textového editoru Možnosti a funkce textového editoru TABULKOVÉ PROCESORY Popis prostředí tabulkového procesoru Možnosti a funkce tabulkového procesoru SROVNÁNÍ MOŽNOSTÍ TEXTOVÝCH EDITORŮ A TABULKOVÝCH PROCESORŮ OD RŮZNÝCH SOFTWAROVÝCH FIREM SROVNÁVANÉ PRODUKTY Microsoft Office OpenOffice.org Office Online aplikace METODIKA VÝUKY NA ZŠ OBECNÉ ZÁSADY Vhodné formy práce Názornost TEXTOVÉ EDITORY Co by měla výuka práce s textem na ZŠ obsáhnout Základní typografická pravidla TABULKOVÉ PROCESORY Co by měl žák ZŠ v tabulkovém procesoru zvládnout MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE VÝUCE JAK JE MOŽNÉ VYUŽÍT HODINY INFORMATIKY TEXTOVÉ EDITORY V JINÝCH PŘEDMĚTECH TABULKOVÉ PROCESORY V JINÝCH PŘEDMĚTECH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO UČITELE NA ZŠ PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ PRO VÝUKU PEDAGOGICKÁ DATABANKA ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA A ELEKTRONICKÉ ZDROJE INFORMACÍ

5 Úvod Problematiku textových editorů a tabulkových procesorů jsem si jako téma pro svoji bakalářskou práci zvolila z následujících důvodů. Jsem přesvědčena, že zvládnutí práce v těchto programech se s nástupem informačního věku stalo nezbytnou součástí gramotnosti. Věková hranice, kdy se od dětí tyto dovednosti vyžadují, se navíc stále snižuje povinnost zpracovávat referáty a seminární práce na počítači se během několika málo let přenesla z univerzit i na střední školy - a v budoucnu se bude nepochybně snižovat ještě více. Z toho plyne potřeba naučit děti s těmito nástroji efektivně pracovat již v průběhu povinné školní docházky. Smyslem výuky by mělo být především to, aby žáci tyto programy přijali jako běžné pracovní nástroje a dokázali je využívat při studiu i v dalším životě. Že v mnoha školách je k tomuto ještě daleko, vím i z vlastní zkušenosti. Během poměrně dlouhých let svého vzdělávání jsem výuku práce s textovými editory a tabulkovými procesory absolvovala mnohokrát na základní škole, na střední škole, na vyšší odborné škole i na vysoké škole. Několik let jsem také pracovala v kanceláři a setkala se tak s jejich využitím v praxi. Tím spíše si uvědomuji, že výuka práce s nimi byla mnohdy odtržena od reality a nedokázala postihnout to podstatné. V této práci bych se proto chtěla zamyslet nad tím, jak výuku zefektivnit a co nejvíce přiblížit skutečnému životu. Nejprve se budu zabývat podstatou textových editorů a tabulkových procesorů, chci tyto programy popsat a vysvětlit k čemu slouží. Ve druhé kapitole srovnám různé aplikace pro práci s textem a tabulkami, které jsou běžně k dispozici. Zvážím jejich možnosti, výhody i nevýhody.v další části chci navrhnout některé metody a prostředky vhodné pro výuku a rovněž se pokusím stanovit, jaké dovednosti by si děti na základních školách měli osvojit. Čtvrtou a pátou kapitolu pak věnuji konkrétním námětům, jak lze tyto programy ve škole prakticky využít. Nabídnu několik smysluplných úloh pro hodiny informatiky a nastíním také možnosti využití v ostatních předmětech. V neposlední řadě se budu věnovat tomu, jak je mohou pro výuku či k usnadnění svojí práce použít učitelé. 4

6 1. Co jsou textové editory a tabulkové procesory a k čemu slouží V dnešní době se již takřka žádný uživatel výpočetní techniky neobejde bez programů, jejichž prostřednictvím lze provádět běžné činnosti, jako je psaní dokumentů a zpráv či uskutečňování tabulkových propočtů. Práce s těmito kancelářskými programy už dávno není doménou pracovníků kanceláří, dnes se využívají i v mnoha jiných oborech. A školství samozřejmě není výjimkou. Stranou rozhodně nelze ponechat ani domácí uživatele, protože také oni se velice často setkávají s potřebou napsat dopis, vytvořit tabulku nebo graf. Textové editory a tabulkové procesory jsou obvykle součástí programových balíků, což je několik vzájemně propojených programů určených pro nejběžnější využití počítačů.(8) Mohou být ovšem nainstalovány nebo i pořízeny zcela samostatně. K dispozici je celá řada nejrůznějších softwarových produktů. Vývoj v této oblasti jde navíc rychle kupředu a neustále tak vznikají programy nové. Uživatelé si tedy mohou vybrat nejen podle svých potřeb, ale i finančních možností Textové editory Textové editory jsou programy určené pro psaní, editaci a grafickou úpravu textu s možností následného výstupu například na tiskárnu.(10) Kromě samotného textu také dokáží pracovat s tabulkami či grafickými objekty. Bezpochyby jsou to jedny z nejpoužívanější programů pro osobní počítače na světě. Ovládání dnešních textových editorů vychází ze zásad práce s textem, které vznikaly po staletí. Základem je pochopení obecných zákonitostí vytváření tiskovin včetně estetických a typografických pravidel. Práce s editorem je pak jen jejich aplikací. Se znalostí těchto obecných zásad je snadné pracovat s jakýmkoli textovým editorem, stačí již jen hledat, kam autoři toho konkrétního textového editoru skryli příslušná nastavení vlastností písma, odstavce, stránky a dokumentu.(13) 5

7 1.1.1 Historie textových editorů a vývoj terminologie Textové editory začaly pronikat mezi širokou veřejnost ihned po nástupu osobních počítačů. Ačkoli tenkrát nebyly tyto programy nic jiného než jen trochu chytřejší psací stroje, měly přece jen oproti těm obyčejným řadu předností, pro které je v kancelářích a úřadech rychle nahradily. Jejich výhodou byla zejména možnost snadných oprav a přesouvání psaného textu, ale také možnost tištění více kopií či možnost uložit text v počítači a kdykoli ho znovu zobrazit, upravit i vytisknout. S nástupem Windows a jejich grafického uživatelského rozhraní, vstoupila grafika i do prostředí textových editorů, do napsaného textu již bylo možné vkládat nejrůznější tabulky a obrázky, ať už vytvořené přímo v editoru nebo importované z jiných programů. Aby se programy s těmito novými možnostmi nějak odlišily, byly nazývány textové procesory. Jak se moderní textové procesory stávaly standardem, ztratilo i toto názvosloví postupně svůj smysl. Jednoduché textové editory pracující výlučně se znakovými soubory (např. NotePad) jsou sice stále k dispozici, slouží dnes ale především počítačovým odborníkům pro práci s různými speciálními soubory a běžný uživatel je využije skutečně jen výjimečně. Průběžně se tedy objevovaly oba názvy textové editory i textové procesory. Na základě studia literatury i internetových zdrojů informací mohu konstatovat současný příklon k termínu textový editor, a to jak v odborných publikacích, tak ve zdrojích pocházejících od samotných softwarových firem, které tyto programy produkují. Snad je důvodem snaha o odlišení jeho názvu od dalšího, rovněž hojně využívaného kancelářského programu, pro nějž se ustálilo označení tabulkový procesor. Jediný zdroj informací, který jsem objevila, ve kterém je stále ještě poukazováno na rozdíl mezi textovými editory a textovými procesory, je internetová encyklopedie Wikipedia.cz (25): Textový editor je software, kterým je možné editovat prostý text. Na rozdíl od textových procesorů, se kterými se často pletou, postrádají schopnost měnit vzhled dokumentu. Nejsou totiž orientované na DTP, ani jako WYSIWYG editory pro WWW, ale například jako součásti vývojových prostředí programátorů. Na základě všeobecné tendence budu i já ve své práci používat výhradně termín textový editor. 6

8 1.1.2 Prostředí textového editoru Po spuštění programu se zobrazí prostředí editoru, které se skládá z několika částí a ve většině editorů je velice podobné. V horní části je hlavní nabídka (menu), kde jsou v rozbalovacích podnabídkách umístěny všechny funkce. Do menu je možné se dostat klepnutím levého tlačítka myši na některou z položek nebo stisknutím funkční klávesy, kterou je obvykle F10. (8) Obr. 1 : Prostředí textového editoru Pod hlavní nabídkou, a někdy i po stranách nebo dole, jsou panely nástrojů, na nichž jsou umístěna tlačítka často používaných operací. Pro aktivování zvolené funkce pak není nutné složitě procházet nabídkami, ale stačí kliknout na příslušnou ikonu. Uprostřed okna textového editoru je bílá plocha, která reprezentuje papír a na kterou se píše vlastní text. Velmi důležitým prvkem je zde kurzor, což je malá svislá čárka na řádku v ploše papíru. Ten neustále bliká a ukazuje, které místo v textu je právě aktivní.(8) Pro lepší přehled o rozložení textu na stránce slouží dvě pravítka, jedno je umístěno nad těsně nad papírem a druhé u levého okraje obrazovky. Posun stránky v okně umožňuje svislý a vodorovný posuvník. Stavový řádek u spodního okraje okna umožňuje získat jedním pohledem přehled o dokumentu, tj. například kolik má celkem 7

9 stran, kolikátou stranu právě zobrazuje a na kolikátém řádku je právě kurzor, rovněž signalizuje zapnutí některých speciálních funkcí, atd. (13) Možnosti a funkce textového editoru Dnešní textové editory umožňují vytvářet dokumenty na zcela profesionální úrovni. Disponují tak širokou škálou nástrojů, že ani není možné je všechny vyjmenovat. Proto se pouze pokusím v několika bodech shrnout základní oblasti jejich možností: formátování písma formátování odstavce práce se styly kontrola pravopisu, automatické opravy hledání a nahrazování textu v dokumentu vytváření tabulek vkládání obrázků a grafických objektů, používání kreslících nástrojů hromadná korespondence tvorba a úprava internetových stránek makra 1.2. Tabulkové procesory Tabulkové procesory jsou aplikační programy určené pro interaktivní provádění výpočtů v rámci uživatelem definované tabulky. Kombinují v sobě vlastnosti uživatelsky příjemného prostředí pro návrh a tvorbu tabulek a zároveň obsahují řadu funkcí, které jsou schopny provádět elementární i velice složité matematické, statistické či finanční výpočty. Umožňují grafické zobrazování tabulkových dat, import položek z databázových souborů či propojení na další aplikace a zařízení. (12) Jsou to silné nástroje pro zpracování, výpočty a vyhodnocování dat v tabulkové podobě. Řadí se hned po textových editorech mezi nejpoužívanější aplikace pro osobní počítače. (9) 8

10 1.1.4 Popis prostředí tabulkového procesoru Prostředí tabulkového procesoru je podobné jako u textového editoru, jeho okno rovněž obsahuje hlavní nabídku - panely nástrojů, tlačítka pro změnu velikosti, posuvníky či stavový řádek. Navíc má pole s adresou aktivní oblasti a také velmi důležitý řádek vzorců, který zobrazuje aktuální obsah buňky a zároveň může sloužit i pro její editaci. Pracovní plocha zde není bílá, jako tomu bylo v předchozím případě, ale je tvořena sítí svislých a vodorovných čar. nabídka a panely adresa aktivní buňky řádek vzorců označení sloupců označení řádků síť buněk aktivní buňka záložky posuvník Obr. 2 : Prostředí tabulkového procesoru Soubor tabulkového procesoru je uspořádán jako sešit s několika listy, které může uživatel podle potřeby přidávat nebo odstraňovat. Každý list má v dolní části okna svoji záložku, která může být pojmenována podle toho, co obsahuje. Prostřednictvím těchto záložek je možné sešitem listovat. Jeden dokument může obvykle mít více než 255 listů, přičemž každý může obsahovat zcela jinou tabulku. Každý list je mřížkou rozdělen na buňky uspořádané do řádků a sloupců. Řádky jsou zpravidla číslovány (1,2,3, ) a sloupce označovány písmeny ( A, B, C, D, ). Adresa jednotlivých buněk pak vzniká spojením těchto hodnot, např. A1, D6, XY11. 9

11 1.1.5 Možnosti a funkce tabulkového procesoru V kanceláři i doma jsou tabulkové procesory neocenitelným pomocníkem, protože, jak se říká, jedna tabulka či graf je nad stoh popsaného papíru. Umožňují vytvářet různé typy tabulek, od těch úplně nejjednodušších až po velmi rozsáhlé, třeba i s několika tisíci řádků. Ačkoli v prvním případě by možná stačilo ji vytvořit v textovém editoru a ve druhém bylo vhodnější použít například databázový program, je řada úloh, kde jsou funkce tabulkového procesoru nenahraditelné. Programy jednotlivých výrobců se od sebe sice mírně liší, ale v zásadě všechny nabízejí tyto možnosti: třídit data v tabulkách podle zvolených klíčů prostřednictvím filtrů zobrazovat pouze údaje, které odpovídají požadovaným parametrům provádět v tabulkách řadu výpočtů, od prostého sečtení čísel až po značně složité výpočty matematické, finanční nebo statistické aplikovat na data rovněž funkce logické, textové nebo vyhledávací data z jednotlivých tabulek vzájemně propojovat v návaznosti na tabulku vytvářet grafy k označování záhlaví řádků a sloupců používat řady, což jsou posloupnosti aritmetické, geometrické a kalendářní vytvářet formuláře s rozbalovacími nabídkami, přepínacími nebo zaškrtávacími poli vkládat do dokumentu obrázky a používat kreslící nástroje upravovat výsledný vzhled tabulky pro tisk písmo, orámování, stínování, atd. 10

12 2. Srovnání možností textových editorů a tabulkových procesorů od různých softwarových firem Protože tyto aplikace patří od prvopočátku mezi nejpoužívanější programy osobních počítačů, představují na trhu se softwarem výrazný potenciál. Není tedy divu, že se jejich vývoji věnovalo a stále věnuje řada firem. Ačkoli dominantní postavení mezi těmito produkty patří již více než deset let firmě Microsoft, mají i uživatelé, kteří se chtějí vydat jinou cestou, slušné možnosti výběru. Záleží především na tom, k jakému účelu hodlají programy využívat. Neméně důležitá jsou ovšem i další kriteria, jako například pořizovací cena, dostupnost programu v české verzi, ergonomie uživatelského rozhraní nebo možnost týmové spolupráce. Většina firem produkujících textové editory a tabulkové procesory nabízí i další aplikace využitelné při běžné práci s počítačem prezentační programy, databázové systémy, programy pro organizaci času, klienty elektronické pošty a další. Ty si pak zákazníci mohou pořídit i v ucelených sadách, v jejichž názvu se často objevuje slovo Office kancelář. Jejich předností je jednotné ovládání všech modulů a především možnost jejich vzájemné spolupráce. Pro školy je zakoupení programů v rámci takového balíku nepochybně výhodnější. Žáci základních škol se postupně učí pracovat s většinou běžných programů a pokud by je škola nakupovala jednotlivě, finanční náklady na jejich pořízení by byly mnohem vyšší. Navíc možnost kombinovat práci jednotlivých nástrojů přispívá ke zvyšování dovedností žáků, a také umožňuje připravit zajímavější a tvořivější náplň hodin informatiky a výpočetní techniky Srovnávané produkty Srovnat možnosti všech dostupných textových editorů a tabulkových procesorů je téměř nemožné a domnívám se, že také zbytečné. Protože je moje práce zaměřená na využití těchto programů v základních školách, vyloučila jsem (vyjma on-line aplikací) produkty, které nejsou dostupné v češtině. V úvahu jsem nebrala ani ty, které jsou určeny pro Linux, protože škol, jejichž pracovní stanice jsou provozovány na Linuxu, bude jen velice málo. 11

13 Microsoft Office Tento balík představuje i přes protesty jeho odpůrců nejdokonalejší kancelářský software na trhu. Nespornou výhodou MS Office je jejich rozšířenost. Do škol se tyto programy dostaly v minulých letech zejména díky projektu INDOŠ, v rámci kterého je mohly zakoupit za nízké ceny. I v současnosti má Microsoft pro školy speciální nabídku, která umožňuje zakoupit multilicence na jeho produkty za nižší ceny, než jsou stanoveny pro komerční využití. Nabízí také speciální verzi Officů pro studenty a učitele, která je rovněž cenově zvýhodněna. Textový editor se jmenuje Word a dnešnímu trhu jednoznačně dominuje. Formát souborů.doc se stal de facto standardem, který musí podporovat i konkurenční programy, pokud chtějí uspět. V tom jim ale do značné míry brání uzavřenost tohoto formátu - jeho specifikace jsou známy jen Microsoftu. Zlepšení tohoto stavu se očekává s rozšířením otevřených formátů ODF a Office Open XML. (24) Dosud uvolněné verze tohoto programu(24): Word 1.0, nejstarší verze Word nový formát souborů, s touto verzí došlo k ovládnutí trhu (6 proto, aby číslování odpovídalo verzím Wordperfect) Word 95 - známý také jako Word 7, pouze převod aplikace pod Windows 95 Word 97 - opět nový formát souborů, podpora internetu Word 2000 Word známý také jako Word XP Word 2003 Word obsahuje nový formát Office Open XML Tabulkový procesor nese jméno Excel a byl prvním programem, který využíval dnes zcela běžné rozbalovací menu ovládané klikáním myší. Když v roce 1993 vyšla první verze Microsoft Office, byly Word a PowerPoint upraven tak, aby jejich vzhled odpovídal právě Excelu. 12

14 Své postavení leadra v oblasti tabulkových procesorů si Microsoft upevňuje pravidelným uvolňováním nových verzí s periodou přibližně každé 2 roky(23)(18): Excel 2.0 a nejstarší verze pro Windows Excel 4.0 Excel první populární verze - podpora Visual Basic for Applications (VBA) Excel 95 - pouze převod aplikace pod Windows 95 (označení verze 7 kvůli sjednocení s dalšími MS aplikacemi) Excel 97 Excel úprava formátu souborů - podpora formátu HTML Excel 2002 Excel 2003 Excel nový formát založený na Office Open XML OpenOffice.org Tento otevřený programový balík je asi nejdokonalejším konkurentem MS Office. I když jeho design není tak barevný a pohledný, jeho vzhled i chování jsou obvyklé. S textovým editorem Writer a tabulkovým procesorem Calc dokáže bez problémů pracovat každý, kdo někdy použil některý konkurenční produkt. (20) Jeho největší předností je, že je zcela legálně dostupný zdarma na Internetu. Kromě toho oproti MS Office bezproblémově pracuje s formáty konkurenčních produktů a rovněž podporuje export do PDF. Dosud byl dostupný ve dvou verzích: OpenOffice.org 1 - první kancelářský balík dostupný zdarma - lokalizován do více než 30 jazyků - dostupný pro všechny hlavní počítačové platformy (Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, Solaris). OpenOffice.org 2 - nový otevřený formát souborů - ODF 13

15 Office Kancelářské programy české firmy Software602 se na trhu, a to nejen českém, objevují už řadu let. Jejich současný produkt 602Office je komerční verzí otevřeného balíku OpenOffice, který navíc obsahuje ový program s plánovačem Mozilla Thunderbird, relační databázi 602SQL a různé doplňky, jako jsou šablony právních smluv nebo galerie obrázků. Tento produkt, jehož součástí je kromě instalačních médií a tištěné dokumentace také technická podpora, je dostupný za zlomek ceny MS Office.(22) 602PC Suit Je starším produktem této softwarové firmy, jehož vývoj byl zastaven s přechodem na 602Office. Ve školách se hodně objevoval koncem 90. let, kdy jim byl pro výuku nabízen bezplatně. Zdarma, byť v okleštěné podobě, byla po registraci dostupná i jeho poslední verze. Byla určena především pro použití v domácnostech a obsahovala v podstatě jen textový editor 602Text a tabulkový procesor 602Tab. Ty sice nedosahují kvality současných 602Office, ale pro potřeby většiny domácích uživatelů plně postačují. Instalační soubor je na webových stránkách firmy stále k dispozici Online aplikace Kancelářské programy, které fungují přímo v okně internetového prohlížeče, nejsou žádnou třeskutou novinku. První takto řešené aplikace se na webu objevily už koncem devadesátých let. Do povědomí širší veřejnosti se ovšem dostaly až v loňském roce (2006), kdy jejich provoz spustila na svém portálu společnost Googole. (19) Vytvořila tak pomyslný kancelářský balík, který obsahuje ještě poštovního klienta Gmail, organizér Google Calendar, kecálka Google Talk, katalog obrázků Picasa a editor webových stránek Google Page. (6) Textový editor se jmenuje Writely a tabulkový procesor prostě Spreadsheet. Ačkoli tyto produkty nenabízí takové množství funkcí jako běžné Office, mohou oslovit řadu uživatelů.(19) Lákavá je především možnost přistupovat ke svým 14

16 dokumentům kdykoli a odkudkoli. Navíc není třeba nic stahovat ani instalovat, stačí jen dostatečně rychlé připojení na internet. Ovšem to, co je výhodou, může být současně i nevýhodou. Pokud totiž nefunguje internetové připojení, nelze se k dokumentům nijak dostat ani s nimi pracovat. Google Docs & Spreadsheet navíc funguje pouze z prostředí Internet Exploreru, Firefoxu, Mozilly a Netscape, příznivci Opery nebo třeba Safari tak zůstávají zkrátka. Jednotlivé kancelářské balíky jsou podrobněji srovnány v tabulce (22): Systémové požadavky MS Office OpenOffice 602 PC Google Procesor Pentium 133 MHz Pentium Pentium - Operační paměť 64 MB 128 MB 64 MB - Pevný disk 250 MB 300 MB 70 MB - Připojení na internet Součásti balíku MS Office OpenOffice 602 PC Google Textový editor Tabulkový procesor Prezentační program Databáze Program pro kreslení a grafiku Nástroj pro správu obrázků Nástroj pro správu digitálních fotografií ový klient HTML editor Podporované formáty MS Office OpenOffice 602 PC Google čtení zápis čtení zápis čtení zápis čtení zápis PDF RTF TXT HTML XML Vzájemná kompatibilita MS Office OpenOffice 602 PC Google čtení zápis čtení zápis čtení zápis čtení zápis MS Office OpenOffice 602pro PC Google Tab. 1 : Tabulka srovnání 15

17 3. Metodika výuky na ZŠ Zvládnutí práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru stanoví RVP ZV (21) jako jednu z výstupních kompetencí absolventa základního vzdělávání. Základní funkce textového editoru zařazuje jako učivo již na prvním stupni. Na druhém stupni by měly být tyto dovednosti ještě prohloubeny a žáci by si rovněž měli osvojit práci s tabulkami a grafy a hromadné zpracování dat. Cílem výuky by tedy nemělo být naučit žáky mechanicky pracovat v jednom konkrétním softwaru, jako se tomu dříve často dělo, ale to, aby porozuměli zásadám ovládání určitého typu programu, věděli, z čeho tyto zásady vycházejí, a uměli je aplikovat i v konkurenčních produktech Obecné zásady Dnešní žáci jsou velmi aktivní a tvořiví, neradi se zabývají teorií, chtějí okamžitě začít vytvářet vlastní dokumenty. Jeví se tedy mnohem vhodnější pojmout výuku práce s textovými editory a tabulkovými procesory na základních školách spíše pracovní formou, a pokud je to možné, učební látku vysvětlovat rovnou na příkladech. Žák si tak vlastní prací vytváří a zpřesňuje pojmy, jejichž hlubší porozumění je rozhodující pro získání přehledu v oblasti práce a počítačem. Protože jedině ten, kdo porozumí pojmům, tedy jejich vlastnostem a chování v různých situacích, se může stát pokročilým uživatelem.(17) Pojmem ovšem nejsou myšleny definice, odborné termíny či technické parametry, ale spíše obecné principy, formulované běžným, pro žáka srozumitelným, jazykem Vhodné formy práce Že mechanické a paměťové učení považuji za nevhodný způsob výuky je z předchozího textu jasné. Naopak za vhodné pokládám ty formy práce, které podporují tvůrčí činnost a schopnost spolupráce, trénují inteligenci a rozvíjí gramotnost. Vaníček (17) k takovým metodám řadí: Individuální činnost žáka u počítače - základní formou práce je zpracovávání úloh zadaných učitelem. Jejich splněním žák prokáže, že rozumí probíraným pojmům a získal požadované dovednosti. 16

18 Experiment místo toho, aby se žákům pojmy a jejich vlastnosti sdělovaly, mohou si ve vhodných úlohách tyto informace sami zjistit nebo ověřit. Projektová výuka patří v současné době mezi hojně propagovanou formu činnosti. Schopnost pracovat projektově také patří mezi požadavky kladené na absolventa českého školství. Navíc vhodně zvolené projekty mohou nejen přinést výborné výsledky v oblasti získaných dovedností, ale také přiblížit školu a výuku běžnému životu, a to je podle mého názoru velmi důležité. Jednotlivé úlohy i projekty, se kterými děti pracují, by pro ně měly být smysluplné. Také je vhodné, pokud svým tématem směřují i mimo informatiku. Mohou např. po domluvě s učitelem jiného předmětu zasahovat do jeho aktuální látky. Žák se tak učí nejen pracovat s jednotlivými programy, ale současně také používat počítač jako běžnou pracovní pomůcku. Posilujeme tím světový názor dětí, že výpočetní technika není cílem, nýbrž pracovním prostředkem Názornost Zásada názornosti je z dnešního pohledu jedním ze základních pedagogických principů moderního vzdělávání. Uplatňuje se v nejrozmanitějších formách v celém výchovně-vzdělávacím procesu a na všech úrovních vzdělávání. (3) K názorné výuce nabádal již Komenský. A stejně jako přírodozpytec ví, že lípu je třeba žákům ukázat, a ne o ní jen planě hovořit, tak každý dobrý učitel informatiky ví, že názorná ukázka práce s počítačem je nade všechny výklady a neumělé kresbičky na tabuli. (11) Je jasné, že než začnou žáci samostatně pracovat s novým programem, je nezbytně nutné je v úvodní hodině seznámit s jeho vzhledem, základními principy a způsoby ovládání. Doby, kdy v této situaci vzal učitel do ruky fix a na tabuli zhruba načrtl vzhled okna a pustil se do úmorného a pro žáky nezáživného výkladu, jsou snad díky současným technologiím v našich ZŠ minulostí. Asi před pěti lety se v počítačových učebnách začaly využívat programy typu MasterEye, které umožnily sdílení obrazovek. Žáci tak mohli na svém monitoru sledovat obrazovku učitele a jeho počínání. Dnes má řada škol k dispozici také dataprojektor nebo dokonce interaktivní tabuli. Žáci tak mohou sledovat instrukce na plátně či tabuli a viděné si ihned na vlastním počítači vyzkoušet. Záleží už jen na učiteli, 17

19 zda bude popisované činnosti v danou chvíli sám vykonávat nebo zda bude pouštět předem připravenou prezentaci. Ty mohou být v závislosti na vybavení a dovednostech učitele zpracovány různou formou. Může se jednat o grafickou prezentaci jednotlivých nasnímaných obrazovek počítače, o animované soubory nebo dokonce o videozáznam dění na obrazovce. Samozřejmě je možné pro výuku práce s textovými editory a tabulkovými procesory využít také různé multimediální a interaktivní výukové tituly, které se na našem trhu objevují. Učivo na nich bývá rozděleno do jednotlivých lekcí. Jsou doplněny názornými namluvenými animacemi, které krok za krokem vysvětlují a předvádějí správný postup řešení modelové úlohy. Součástí jsou obvykle také cvičení a testy. Obr. 3 : Multimediální výukové tituly 3.2. Textové editory Vytváření dokumentu v textovém editoru má tři fáze (17): 1. psaní a editace textu 2. formátování textu 3. tvorba dokumentu (vkládání obrázků, tvorba sloupců, záhlaví, apod.) Všechny tři jsou stejně významné a zahrnují důležité pojmy pro práci s textem. Je tedy nezbytné, aby se děti naučily vytvořit dokument celý, od začátku psaní až do konce všech úprav. Je velkou chybou pokud je jedna z těchto fází upřednostňována na úkor ostatních. To se může snadno stát například u formátování textu, pokud se učitel snaží žáky naučit všechny drobnosti, které textové editory umožňují. Nejen že tak zaplňuje jejich paměť zbytečnostmi, ale pak mu již často nezbude dostatek času na podstatné informace z dalších oblastí. 18

20 Při vytváření textových dokumentů je třeba vést žáky k tomu, aby psali správně česky. Škola by měla působit jednotně, a tak se ani učitel informatiky nemůže zříci zodpovědnosti za to, vést žáky ke správnému používání českého jazyka. Do hodnocení splnění zadané úlohy lze snadno zařadit kriterium gramatické správnosti. V této souvislosti je také nutné zbavit žáky představy, že textové editory s funkcí kontroly pravopisu skutečně kontrolují pravopisné chyby. Přitom se jedná spíše o kontrolu překlepů, protože program pouze porovnává dané slovo se svým slovníkem a pokud ho nenalezne, označí jej jako chybné. Zajímavé pojetí, které ve své učebnici nabízí Vaníček (16), je koncipovat celou výuku práce s textovými editory projektově. Počítačová učebna se tak stane redakcí novin a žáci začínajícími žurnalisty, kteří se postupně seznamují s novinářskou prací. Nejprve jsou přijati za redaktorské elévy a procházejí zkouškami, zda umí psát text, jako jazykoví korektoři se jej učí opravovat a jako administrativní pracovníci píši dopisy. Pak už jako reportéři připravují podklady, referáty a zprávy a nakonec se jako řádní redaktoři podílí na tvorbě novin.(17) Co by měla výuka práce s textem na ZŠ obsáhnout Práce s texty patří tradičně k základním tematickým celkům výuky práce s počítači na základní škole. Podle RVP ZV by měly být její základy vyučovány již na 1. stupni. Zde by si žáci měli osvojit tyto dovednosti: zvládnout základní všeobecné funkce (vytváření, otevírání a ukládání dokumentu, pohyb v dokumentu, používání schránky, ) napsat a upravit text (orientace se na klávesnici, neukončování řádků klávesou enter, opravení chybného znaku, funkce najít a nahradit,..) jednoduše formátovat označený blok textu (velikost písma, řez písma, font, ) Na 2. stupni by pak měly být získané dovednosti rozšířeny a prohloubeny, tak aby byly splněny požadavky na absolventa základního vzdělávání. Ten by měl(17): rozumět struktuře textu a dokumentu (slovo, odstavec, tabulátory a zarážky, seznamy, apod.) a umět používat některé nástroje, které pomáhají tuto strukturu zvýrazňovat či sledovat (neviditelné znaky, lupa) 19

21 umět přiřazovat odstavcům styly (je důležité aby si děti zvykly přiřazovat odstavcům styly již při psaní textu), jejich vytváření a editace je však látka složitější a není nutné, aby byla součástí výuky již na ZŠ. umět editovat a formátovat text znát základní typografická a estetická pravidla umět do dokumentu vkládat a upravovat obrázky a tabulky (vytváření, zapisování textu do tabulky, ukotvení objektu k odstavci, obtékání objektů, ) být schopen dokument vytisknout nebo poslat Základní typografická pravidla Ačkoli se jedná o zásadní vědomosti pro vytváření správně vypadajících dokumentů, řada učitelů je vůbec nevyučuje. Tím nemám na mysli, že by se je děti měly učit zpaměti a být z nich zkoušeny. Měly by ovšem vědět o jejich existenci a mít při tvorbě textů k dispozici materiály, ze kterých by tyto informace mohly čerpat. Učitel by tedy měl zpracovat seznam základních typografických pravidel a poskytnout jej žákům, ne-li každému vlastní, pak alespoň k vyvěšení na nástěnku, apod. Profesionální tiskaři, sazeči a typografové respektují řadu po století vytvářených pravidel, která čtenáři usnadňují vnímání textu. Při tvorbě běžných dokumentů na počítači je asi všechny nevyužijeme, ale dodržovat alespoň ty základní, by se mělo stát pro každého člověka samozřejmostí.(1) Podle mého názoru mezi ně patří : Předložky jednohláskové předložky a spojky I, i, A nesmějí být na konci řádky. Výjimku tvoří spojka a. Interpunkční znaménka tečka a čárka se sázejí těsně za poslední písmeno slova. Mezera následuje až za znaménkem. To platí i pro řadové číslovky. Pomlčka x spojovník Spojovník k dělení slov nebo jako spojovací znaménko ve složených výrazech. Píše se bez mezer. (např. česko-anglický slovník, CD-ROM, bude-li). Pomlčka je delší než spojovník, významově se rovná čárce ročník, 8 6 hodin: nahrazuje slovo až a píše se bez mezer (Alt minus) Všechno funguje až na naše auto. (Větná pomlčka: Ctrl minus) (Závorky) uvnitř se nepíše mezera. Dává-li se do závorek celá věta, je tečka uvnitř závorek, pokud je v závorce pouze část věty, je tečka až za závorkou. 20

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA. Katedra matematiky APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra matematiky ŘEZNÍČKOVÁ BLANKA III. ročník - prezenční studium BAKALÁŘSKÁ PRÁCE APLIKACE MS EXCEL VE VÝUCE MATEMATIKY Vedoucí práce: Mgr. David

Více

univerzita palackého v olomouci

univerzita palackého v olomouci univerzita palackého v olomouci pedagogická fakulta, katedra matematiky Výukový software a jeho využití v hodinách matematiky na 2. stupni základních škol DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor: Bc. Josef CHMELAŘ Vedoucí

Více

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

OpenOffice.org CALC. Pavel Navrátil Michal Jiříček. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R OpenOffice.org CALC Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz tabulkový kalkulátor Calc OpenOffice.org Calc Autor: Pavel Navrátil, Ing.

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Petra Chvatíková Obor: Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ

Volitelný modul. Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ Využití ICT ve výuce na 1. stupni ZŠ JSI 2004 Volitelný modul Autor: Mgr. Jaroslav Střeštík Děkuji za poskytnutí jednotlivých příspěvků: Mgr. Lenka Beniačová Mgr. Jaroslava Budíková Mgr. Marta Břehovská

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ GRAMATIKY PŘI VÝUCE ANGLICKÉHO JAZYKA Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: ANGLICKÉHO JAZYKA Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZŠ Studijní obor: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYUŽITÍ POČÍTAČŮ K PROCVIČOVÁNÍ

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod. Školní web Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informatiky a kvantitativních metod Školní web (Specifika tvorby školních webů) Diplomová práce Autor: Ondřej Kašpar Studijní obor: Informační

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Počítačová podpora řízení projektu Autorka: Mgr. Jarmila Helmanová, jarmila.helmanova@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Microsoft Office OneNote 2010

Microsoft Office OneNote 2010 1 Microsoft Office OneNote 2010 Autor publikace: Lukáš Bajer Průvodce použitím aplikace Microsoft Office OneNote 2010 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností

Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Základní škola Kovářov, okres Písek Absolventské práce žáků ZŠ jako nástroj hodnocení ICT dovedností Absolventská práce Mgr. Libor Mandovec 9. třída školní rok 2014-2015 Obsah Úvod..... 3 Teoretická část...

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E

B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií B A K A L Á Ř S K Á P R Á C E Duben 2006 Václav Matoušek UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Praktické využití multimediální

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více