U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p."

Transkript

1 U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant nad Ostravicí nesouhlasné stanovisko k záměru stavby Energetického centra Frýdlant nad Ostravicí dle předloženého materiálu 2. Vnitřní věci a obecní živnostenský úřad 55/2.1 Vypracování průkazů energetické náročnosti budov užívaných orgány veřejné moci zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování průkazů energetické náročnosti budov čp. 9, čp. 139 a čp. 652, vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí uchazeči - podnikající fyzické osobě za cenu ,- Kč 55/2.2 Doplnění přílohy nařízení obce č. 2/2006, kterým se vydává tržní řád ve znění pozdějších doplnění 1. a vydává nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013, kterým se doplňuje nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2006, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších doplnění podle přílohy č ukládá odboru vnitřních věcí a obecnímu živnostenskému úřadu ve spolupráci s dotčenými odbory zpracovat návrh nového tržního řádu T: Školství a kultura 55/3.1 Plnění úkolů v oblasti školství a kultury bere na vědomí zprávu o plnění úkolů v oblasti školství a kultury za období od července 2012 do konce dubna /3.2 Žádost o navýšení kapacity školní družiny Základní školy Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ a) navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ , ze 140 na 170 dětí ode dne

2 b) podání návrhu na změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení týkající se navýšení kapacity školní družiny při Základní škole Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace, IČ , ze 140 na 170 dětí s účinností od /3.3 Schválení darovací smlouvy ne poskytnutí peněžitého daru Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ , za účelem nákupu speciálních učebních pomůcek a materiálů pro výuku na základě darovací smlouvy dle přílohy b) 55/3.4 Smlouva o výpůjčce uzavření smlouvy o výpůjčce 12 kusů uměleckých smaltů v celkové hodnotě ,-Kč se Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy b) 55/3.5 Smlouva o výpůjčce uzavření smlouvy o výpůjčce 19 ks uměleckých smaltů v celkové hodnotě ,- Kč s Výtvarnou dílnou uměleckých smaltů o.s., Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy b) 55/3.6 Žádost o finanční příspěvek Kruhu přátel hudby nedoporučuje ZM udělit výjimku ze Zásad pro poskytování finančních příspěvků (grantů) z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí spočívající v poskytnutí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Kruh přátel hudby ve Frýdlantě nad Ostravicí, Nová Ves 174, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy e), mimo řádný termín pro podávání žádostí 55/3.7 Schválení dotace 1. souhlasí a) s přijetím účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 ve výši ,- Kč na Obnovu zeleně a písma na památníku města Frýdlant nad Ostravicí, v katastrálním území Lubno b) s přijetím účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 ve výši ,- Kč na Obnovu písma na památníku města Frýdlant nad Ostravicí, v katastrálním území Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 2. a) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 117, Ostrava, na obnovu zeleně a písma na památníku na Lubně dle přílohy a) b) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Moravskoslezským krajem, sídlem 28. října 117, Ostrava, 28. října 117,

3 Ostrava, na obnovu písma na památníku na Nové Vsi dle přílohy b) k předloženému materiálu 55/3.8 Čerpání rezervního fondu bere na vědomí čerpání rezervního fondu Městské knihovny Frýdlant nad Ostravicí, Kadlčákova 1466, Frýdlant nad Ostravicí ve výši ,- Kč na nákup nových knih v roce Sociální věci 55/4.1 Umístění a provozování kontejnerů na sběr starých oděvů, obuvi a textilu uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na sběr oděvů, textilu a obuvi, s Občanským sdružením ADRA, se sídlem: Klikatá 1238/90c, Praha 5 Košíře, IČ , dle přílohy 55/4.2 Fyzická osoba schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu, velikosti 0+2, č. 37 na ul. Pionýrů 899, Frýdlant nad Ostravicí a Smlouvy o poskytnutí finanční pomoci na obnovu a rozvoj bytového fondu města a) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu s fyzickou osobou, dle přílohy č. 1 b) uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční pomoci na obnovu a rozvoj bytového fondu města s fyzickou osobou, dle přílohy č. 2 55/4.3 Žádost o poskytnutí dotace Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, občanské sdružení Mořkov 1. a) poskytnutí dotace z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí Fondu pro opuštěné a handicapované děti, občanské sdružení, IČ , se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov, na uskutečnění 5. setkání opuštěných a handicapovaných dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje dne 7. září 2013 v Suchdole nad Odrou, ve výši 1 000,- Kč b) uzavření Smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí s Fondem pro opuštěné a handicapované děti, občanskému sdružení, IČ , se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov, ve výši 1 000,-Kč, dle přílohy č. 2 k předloženému materiálu 2. doporučuje ZM ke schválení v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření navýšení výdajů na 4329 ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži, položka 5222 neinvestiční příspěvek občanským sdružením, org. 994, o částku 1 000,- Kč a snížení výdajů na 6409 ostatní činnosti, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím, org. 716 sociální nadace o částku 1 000,- Kč 3

4 55/4.4 Fyzická osoba - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční pomoci na obnovu a rozvoj bytového fondu města odkládá rozhodnutí o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční pomoci na obnovu a rozvoj bytového fondu města s fyzickou osobou, dle přílohy č. 2 55/4.5 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování dotace spoluúčast obce Ostravice na nákladech na jednu osobu umístěnou na pobytové sociální službě domova pro seniory a domova se zvláštním režimem ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí doporučuje ZM ke schválení uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování dotace ze dne , jehož předmětem je dofinancování pobytu ve Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, na pobytové službě domov pro seniory a domov se zvláštním režimem s obcí Ostravice, se sídlem Ostravice 577, , IČ , dle přílohy 55/4.6 Fyzická osoba zamítnutí přijetí do zařízení Beskyd DZR, o.p.s., se sídlem Hlavní 2326, Frýdek-Místek 1. bere na vědomí zprávu o nepřijetí fyzické osoby na pobytovou službu Domov se zvláštním režimem BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem Hlavní 2326, Frýdek- Místek, IČ doporučuje ZM zrušit usnesení zastupitelstva města č.14/5.3 ze dne ve znění: zastupitelstvo města uzavření smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů za sociální služby sobecně prospěšnou společností BESKYD DZR, o.p.s., se sídlem Hlavní 2326, Frýdek-Místek, IČ , za účelem dofinancování poskytování pobytové sociální služby domov se zvláštním režimem, fyzické osobě 3. doporučuje ZM ke schválení v rámci změny rozpočtu města Frýdlant nad Ostravicí pro rok 2013 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtového opatření snížení výdajů na 4357 Domovy, org Domov se zvláštním režimem BESKYD DZR, o.p.s., pol o ,-Kč a navýšení neinvestičního příspěvku na org. 909 Středisko sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, pol o ,-Kč 55/4.7 Souhlas s uzavřením smlouvy o revolvingovém krátkodobém úvěru pro Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru s dobou trvání 12 měsíců od uzavření a maximální výší úvěrového rámce ,- Kč mezi Komerční bankou a.s., sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ a Střediskem sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, sídlem Padlých hrdinů 312, Frýdlant nad Ostravicí, IČ , dle přílohy č. 2 4

5 5. Regionální rozvoj a stavební úřad 55/5.1 Zpráva o činnosti odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu v roce 2012 bere na vědomí zprávu o činnosti odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu v roce /5.2 Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí návrh obchodních podmínek pro výběr zhotovitele návrh obchodních podmínek k veřejné zakázce Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí dle přílohy 55/5.3 Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí výběr zhotovitele složení komisí pro otevírání obálek a pro hodnocení nabídek ustanovuje pro zajištění výběru zhotovitele zakázky Zpracování Územního plánu Frýdlant nad Ostravicí Komisi pro otevírání obálek ve složení: Člen: Náhradník : Ing. Ivo Hudeček, místostarosta RNDr. Helena Pešatová, starostka Ing. arch. Blanka Toflová, odbor RRaSÚ Mgr. Jakub Jiroušek, odbor RRaSÚ Ing. Jan Juřena, společnost HRAT, s.r.o. Ing. Marie Šteffková, proj. manažer Komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Člen: Náhradník : Ing. Ivo Hudeček, místostarosta RNDr. Helena Pešatová, starostka Ing. arch. Blanka Toflová, odbor RRaSÚ Mgr. Jakub Jiroušek, odbor RRaSÚ Ing. Jan Juřena, společnost HRAT, s.r.o. Ing. Marie Šteffková, proj. manažer Ing. Jiří Mořkovský, člen RM Ing. Stanislav Cupal, člen RM Ing. Jaromír Drabina, člen ZM Ing. Dagmar Kozáková, člen ZM 6. Životní prostředí 55/6.1 Zrušení nařízení města č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 1. nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 o zrušení nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 2. vydává nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 2/2013 o zrušení nařízení města Frýdlant nad Ostravicí č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 55/6.2 Stanovení ceny za svoz popelnic o objemu 240 litrů uzavření Dodatku č. 8/2013 ke smlouvě o dílo na zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne , 5

6 ve znění dodatků, kterým se stanovuje výpočet ceny za svoz komunálního odpadu s uložením komunálního odpadu z popelnice o objemu 240 l, se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a, Praha 10, IČ , dle přílohy předloženého materiálu 7. Majetek a investice 55/7.1 Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby upravující zřízení, provozování, údržbu a opravy podzemního komunikačního vedení a nadzemního rozvaděče na pozemku parc.č. 438/33 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, za jednorázovou úhradu 400,- Kč/bm i započatý podzemního vedení + DPH a ,- Kč + DPH za nadzemní rozvaděč, se společností Internethome, s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, PSČ , Praha 4, IČ , dle přílohy 55/7.2 Oprava ulice Nádražní ve Frýdlantu nad Ostravicí návrh na uzavření smlouvy o dílo na revizi projektové dokumentace uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude revize projektové dokumentace stavby Oprava ulice Nádražní ve Frýdlantu nad Ostravicí, z 07/2006, č. zak. ASA/2006/08, se společností ASA spol. s r.o., IČ , se sídlem Potoční 1091, Frýdek-Místek, za cenu ,- Kč vč. DPH, dle přílohy 55/7.3 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na byt č. 11 v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí na dobu určitou od do s tím, že pokud bude nájemce řádně platit nájemné a služby poskytované s užíváním bytu a bude řádně plnit povinnosti nájemce v souladu s občanským zákoníkem, bude doba nájmu opakovaně prodlužována dodatky k nájemní smlouvě vždy o 6 měsíců 55/7.4 Cyklotrasa Baška Ostravice - informační tabule - veřejná zakázka a) uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž 4 ks informačních tabulí pro stavbu Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné s podnikající fyzickou osobou za cenu ,- Kč vč. DPH, dle přílohy d) b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž 4 ks informačních tabulí pro stavbu Cyklistická trasa Ostrava Beskydy, úsek Baška Ostravice s odbočkou do Čeladné, jenž řeší rozšíření předmětu díla o 1 ks informační tabule za cenu 7 865,00 Kč vč. DPH, s podnikající fyzickou osobou dle přílohy e) 6

7 55/7.5 Oprava povrchu MK Havlíčkova ev.č. 10c v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude Oprava povrchu MK Havlíčkova ev.č. 10c v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, se společností Alpine Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH, s termínem realizace 05/2013, dle přílohy c) 55/7.6 Přeložka distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, a to kabelového vedení 2xVNk 22 kv do nové trasy na ul. Janáčkově v areálu ZŠ TGM Frýdlant nad Ostravicí a) uzavření smlouvy o postoupení práv a převzetí závazků vyplývajících z územního rozhodnutí o umístění stavby Komunikace a chodníky na ul. Janáčkova, oplocení areálu ZŠ TGM Frýdlant n.o. v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí vydaného Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem regionálního rozvoje a stavebním úřadem MěÚ Frýdlant nad Ostravicí pod čj. MUFO 24842/2012, MUFO _S 3592/2012 ze dne v rozsahu vymezeném SO 05 Přeložka VN se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, IČ , dle přílohy d) b) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení bezúplatného věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby upravující umístění, zřízení a provozování zemního elektrického vedení VN na pozemcích parc.č. 535/13, 535/12, 535/14, 535/15, 535/21 a 438/99 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí se společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , dle přílohy e) 55/7.7 Žádost o pronájem části pozemku parc. č v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí pronájem části pozemku parc.č ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, vyznačené ve snímku pozemkové mapy, který je přílohou a) předloženého materiálu za nájemné ve výši 2000,-Kč./m 2 /rok na dobu neurčitou, za účelem umístění mobilního prodejního stánku pro prodej bio potravin - sýrů z ovčího a kozího mléka, fyzické podnikající osobě, dle přílohy 55/7.8 Uzavření smluv o právu provést stavbu Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.o.-ostravice uzavření smluv o právu provést stavbu Železniční přejezdy na trati Frýdlant n.o. Ostravice a to PZS Frýdlant n.o. - Ostravice v km 1,494, PZS Frýdlant n.o. Ostravice v km 1,850, PZS Frýdlant n.o. Ostravice v km 1,910, PZS Frýdlant n.o. Ostravice v km 2,030, na pozemcích města parc.č. 1406, parc.č. 4351/1, parc.č. 1428/2, parc.č. 1428/6, parc.č. 1479/3 vše v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, se Správou železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Praha1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ , dle příloh a) d) 7

8 55/7.9 Záměr přenechat do užívání kancelář v budově MěÚ čp. 9 ve Frýdlantě nad Ostravicí záměr přenechat do užívání kancelář č. 32 o výměře 9,9 m 2 v budově čp. 9 na Náměstí ve Frýdlantě nad Ostravicí, dle přílohy 55/7.10 Záměr výpůjčky částí pozemku parc.č. 347/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí záměr vypůjčit částí pozemku parc.č. 347/1 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, specifikované v příloze, za účelem zřízení parkovacích míst Společenství pro dům čp na ulici Poštovní ve Frýdlantu nad Ostravicí, IČ /7.11 Problematika nebytových prostor na ul. Nádražní 1. bere na vědomí informaci o nepřijetí žádosti o nájem nebytového prostoru jednotky č. 1218/1 v domě č.p na ul. Nádražní ve Frýdlantě nad Ostravicí 2. záměr nebytové prostory rekolaudovat na bytovou jednotku pro účely sociálního bydlení 55/7.12 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města uzavření smlouvy s fyzickými osobami na zřízení stavby Přípojka vody pro budoucí RD na pozemku parc.č. 889/20 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí na místní komunikaci ev. č. 30c K Úpravně vody Nová Ves, nacházející se na pozemku parc.č. 1348/5 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy 55/7.13 Žádost o uzavření smlouvy pro zřízení stavby na nemovitosti města uzavření smlouvy s fyzickými osobami na zřízení stavby Přípojka vody pro budoucí RD na pozemku parc.č. 13/2 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí na místní komunikaci ev. č. 24b Nová Ves - Lubno, nacházející se na pozemku parc.č. 37/10 v k.ú. Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, dle přílohy 55/7.14 Žádost o uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v bytovém domě čp. 309 na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí ne uzavření nájemní smlouvy s fyzickou osobou na ulici Noremská ve Frýdlantě nad Ostravicí 8

9 55/7.15 Stavební úpravy, přístavba a nástavba Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí mandátní smlouva na technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP uzavření mandátní smlouvy na výkon inženýrské činnosti - technického dozoru a koordinátora BOZP na stavbě Stavební úpravy, přístavba a nástavba Kulturního domu ve Frýdlantu nad Ostravicí s podnikající fyzickou osobou za cenu ,- Kč, dle přílohy 55/7.16 Oprava povrchu ÚK ev.č. 166 U zahrádkářů v k.ú. Lubno uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude Oprava povrchu ÚK ev.č. 166 U zahrádkářů v k.ú. Lubno, se společností Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, IČ , za cenu , 05 Kč vč. DPH, s termínem 06/2013, dle přílohy c) 55/7.17 Oprava povrchu chodníku na MK Janáčkova sídliště, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí - uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude Oprava povrchu chodníku na MK Janáčkova sídliště, k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, se společností PORR a.s., Praha 1, Nové město, Václavské nám. 837/11, PSČ , odštěpný závod 6 - Morava, Skály 870, Tlumačov, IČ , za cenu ,-Kč vč. DPH, s termínem realizace od 06/2013 do 08/2013, dle přílohy c) 55/7.18 Výběr zhotovitele projektové dokumentace na investiční akci Oprava lávky pro pěší přes vodní tok Hutný v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace pro investiční akci Oprava lávky pro pěší přes potok Hutný v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, s fyzickou podnikající osobou za cenu ,-Kč včetně DPH, dle přílohy k předloženému materiálu 55/7.19 Základní škola Komenského Frýdlant nad Ostravicí kupní smlouva na dveře uzavření kupní smlouvy č.: Z na dodávku 4 ks dveří a zárubní do Základní školy Komenského č.p. 420, Frýdlant nad Ostravicí, se společností ADOR CZ, s.r.o., Ovocná 13, Ostrava-Zábřeh, IČ , za cenu ,- Kč vč. DPH, dle přílohy 9

10 55/7.20 Ukončení nájmu nebytových prostor, záměr prodeje garáže na ul. Harcovská a) uzavření dohody o ukončení nájmu nebytových prostor garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1100/68 na ul. Harcovská v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, s fyzickou osobou k datu b) záměr prodeje garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1100/68 na ul. Harcovská v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí, za těchto podmínek: minimální výše kupní ceny: ,- Kč 8. Finanční 55/8.1 Rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č rozpočtová opatření Rady města Frýdlant nad Ostravicí č pro rok 2013 dle přílohy a) 55/8.2 Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Frýdlant nad Ostravicí za rok 2013 uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města Frýdlant nad Ostravicí za rok 2013 s podnikající fyzickou osobou, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, dle přílohy b) 9. Místostarosta 55/9.1 Návrh na zadání technického auditu společnosti TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. ukládá jednateli společnosti TERMO Frýdlant n. O. s.r.o. Ing. Rolandu Slavíčkovi zpracovat zprávu o technickém stavu veškerého majetku užívaného společností TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. za účelem výroby a rozvodu tepelné energie. Zpráva bude součástí výroční zprávy o činnosti společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. za rok /9.2 Rozhodnutí společníka TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. č. 1/2013 a) roční účetní závěrku společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , za rok 2012 dle předloženého materiálu b) vypořádání výsledku hospodaření společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., IČ zisku za rok 2012 dle předloženého materiálu c) odměny členům dozorčí rady společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , za rok 2012 dle předloženého materiálu 55/9.3 Rozhodnutí společníka TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. č. 2/2013 bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , za rok

11 55/9.4 Rozhodnutí společníka TERMO Frýdlant n.o. s.r.o. č. 3/2013 pořízení nového hmotného majetku společnosti TERMO Frýdlant n.o. s.r.o., IČ , v roce 2012 v rozsahu ,- Kč, dle předloženého materiálu 55/9.5 Zabezpečení realizace usnesení Rady města Frýdlant nad Ostravicí ukládá Městskému úřadu Frýdlant nad Ostravicí zabezpečit realizaci usnesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí v přijatém znění RNDr. Helena Pešatová Ing. Ivo Hudeček starostka města místostarosta města 11

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21

čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 21. schůze rady města konané dne 12.05.2015 čís. 01221/RM1418/21-01271/RM1418/21 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/56 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 99. schůze rady města Hustopeče, konané dne 22.10.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/99/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/99/13: RM neschvaluje instalaci

Více

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17

čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 17. schůze rady města konané dne 07.04.2015 čís. 00950/RM1418/17-00993/RM1418/17 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/50 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více