2. stupeň Montessori. při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. stupeň Montessori. při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633"

Transkript

1 2. stupeň Montessori při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Norská 2633

2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ OSOBNOST DÍTĚTE Podle nejnovějších pedagogických výzkumů má v současném světě největší vliv na formování osobnosti dítěte: - sociální klima - užití forem výuky, které dítě baví a které odpovídají jeho věkovým specifikám - co nejčastější a fungující komunikace mezi školou a rodinou - způsob komunikace mezi učitelem a žákem - vzdělávání spojené s výchovou

3 ABSOLVENTI MONTESSORI ŠKOL Seergey Brin a Larry Page - zakladatelé Googlu. Oba dva připisují značný podíl na svém úspěchu vzdělávání metodou Montessori. V interview s Barbarou Walters uvedli, že Montessori jim dalo svobodu jít za svými zájmy a cíli. Bill Gates zakladatel společnosti Microsoft Jeff Bezos zakladatel Amazon.com Jimmy Wales zakladatel internetové encyklopedie Wikipedie Katherine Graham vydavatelka listu The Washington Post Princové William a Harry Anna Franková autorka slavného deníku napsaného během 2. světové války George Clooney herec a mnoho dalších.

4 ŠKOLA A JEJÍ SOUČÁSTI Základní škola a Mateřská škola Kladno Norská 2633 základní škola školní družina a školní klub školní jídelna odloučené pracoviště mateřské školy mateřská škola školní jídelna odloučené pracoviště základní školy Montessori základní škola školní družina a školní klub

5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Otevřená škola - vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název ŠVP: Učením skládáme obraz světa Příloha č stupeň Montessori Příloha č. 2 Standardy pro základní vzdělávání Příloha č stupeň Montessori

6 PŘÍLOHA ŠVP Č STUPEŇ MONTESSORI Výuka na 2. stupni bude probíhat podle přílohy ŠVP č stupeň Montessori, který splňuje veškeré požadavky stanovené v RVP ZV. Tento dokument navazuje na 1. stupeň Montessori a respektuje principy pedagogiky Montessori. Dokument bude po dokončení volně k dispozici v budově školy.

7 Vývojové potřeby dětí ve věkovém období 9 12 let pro ročník Věk 9 12 je věkem zkoumání, dítě je schopno se učit jako již nikdy později v životě. Objevují svou roli ve společnosti. Hledají cíl a smysl v každé své činnosti. Potřebují emoční, morální a sociální motivaci k učení. Potřebují podporu dospělého a svobodu.

8 Vývojové potřeby dětí ve věkovém období let pro ročník Teoretické znalosti jsou motivovány praktickými činnostmi. Využíváme pro volbu povolání tzv. rodičovských projektů žáci se seznamují s prací dospělých. V 9. ročníku žákům pomáháme s přípravou na střední školy, důraz stále klademe na volbu povolání.

9 CÍLE 2. STUPNĚ MONTESSORI Navážeme na principy, kterými se řídíme na 1. stupni: příjemné sociální klima ve skupině kladný vztah žáka k celoživotnímu učení a ke škole schopnost pracovat a chovat se podle domluvených pravidel schopnost učit se co největší samostatnosti schopnost plánovat si učení schopnost pracovat se svojí chybou porozumění svým schopnostem slovní hodnocení ve všech oborech na 2. stupni úcta k sobě i k druhým kladný a nehodnotící vztah k lidem.

10 k samostatnosti k nezávislosti VEDEME ŽÁKY: k dodržování vytvořený pravidel chování k zodpovědnosti za své jednání k získání všech potřebných kompetencí ke schopnosti plánovat si svou práci k dodržování společně vytvořených kritérií při zpracovávání výstupů k hodnocení a sebehodnocení

11 SPECIFIKUM UČEBNÍHO PLÁNU 2. STUPNĚ: Jeden vyučovací předmět - OBRAZ SVĚTA Výhody: V jednom předmětu jsou zahrnuty všechny vzdělávací obory dle RVP ZV. Jeden vyučovací předmět umožní výuku organizovat různými formami a různými metodami. Povinný obsah učiva jednotlivých vzdělávacích oborů je součástí ročního tematického plánu, který každý žák obdrží na začátku příslušného školního roku. Povinné výstupy jednotlivých vzdělávacích oborů jsou až v 9. ročníku.

12 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ Vyučovací předmět a v něm zahrnuté vzdělávací obory Minimální časová dotace podle RVP ZV/ ročník 29 7.ročník 31 8.ročník 31 9.roč. 31 Český jazyk Anglický jazyk Matematika IKT Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis a výchova ke zdraví Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce DISPONIBILNÍ DOTACE 2. Cizí jazyk

13 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA V ŠVP reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa, procházejí napříč všemi obory a propojují obsahy jednotlivých oborů. Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova

14 KLÍČOVÉ KOMPETENCE Představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti a jsou plněny uplatňováním jednotlivých principů pedagogiky Montessori: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní

15 6. ročník samostatná třída v počtu žáků u vybraných témat spolupráce se 4. a 5. ročníkem akceptování vývojových potřeb v daném věkovém období

16 CÍLE CURRICULA: Inspirovat. Dítě musí být aktivní ve svém vlastním vzdělávání. Učitel pozoruje a upravuje prostředí podle potřeby. UKÁZKY ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TÉMATU V UČEBNÍCH OSNOVÁCH:

17 Způsob práce na 2. stupni Žák: pracuje individuálně na svém vybraném tématu, pracuje podle plánu práce, tu si plánuje a pracuje samostatně, konzultuje s kmenovým učitelem, konzultuje s učitelem specialistou podle rozvrhu, pracuje ve skupině, prezentuje svou vlastní či skupinovou práci, provádí sebehodnocení své práce. Učitel : sleduje termíny pro splnění práce, zaznamenává postupy v učení žáka, poskytuje žákovi zpětnou vazbu, poskytuje žákovi hodnocení jeho práce.

18 OBRAZ SVĚTA Matematika IKT Český jazyk Dějepis Anglický jazyk Výchova k občanství Fyzika Obraz světa 2. Cizí jazyk Člověk a svět práce Chemie Tělesná výchova Přírodopis a výchova ke zdraví Výtvarná výchova Zeměpis Hudební výchova

19 Integrovaná výuka Přírodní giganti, lidské stavby D,Z,M,Aj Mořeplavci a objevitelé D, M,Čj Kontinenty, obyvatelé, časová pásma Z,M,Aj Desková tektonika F, Z Navigace, mapy, měřítka map Z,M,F Stavba Země F, Z, M Země Základní potřeby lidí na kontinentech Z,M Moje místo ve vesmíru,eu, ČR Z, VkO, D Oceány M,ČJ,AJ Vegetační pásy Z, P. Př Podnebné oblasti ČJ,AJ,Z

20 Společné téma k projektovému vyučování vycházející z přírodopisu První pomoc Příběh o velké řece Buňky Smysly Lidské tělo Péče o zdraví Nový život Kostra a svaly Chemie v těle Vnitřní orgány

21 ČESKÝ JAZYK JV slovní zásoba a tvoření slov JV Skladbavětné členy, věta, stavba textu JV zvuková stránka jazyka - spisovná a nesp. slova, národní jazyk JV Tvarosloví slovní druhy KaSV psaný projev JV Pravopis shoda podmětu s přísudkem, velká písmena Komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova KaSV čtení a naslouchání LV- literární teorie a historie KaSV - mluvený projev LV přednes, reprodukce, záznam, interpretace textu LV literární druhy a žánry

22 LITERÁRNÍ VÝCHOVA Přednes Ilustrace Reprodukce Vlastní tvorba Práce s textem Záznam Dramatizace Interpretace

23 MATEMATIKA Dělitelnost přirozených čísel Rovnice Celá čísla Výrazy Číslo a proměnná Desetinná čísla, zlomky Mocniny, odmocniny Poměr Procenta

24 MATEMATIKA Tabulky, nákresy, schémata Závislosti z praktického života Čísla a práce s daty Aritmetický průměr Grafy a diagramy Funkce, úměrnost

25 Anglický jazyk Po vyhodnocení výuky anglického jazyka ve školním roce 2012/2013 předpokládáme, že budeme v tomto způsobu i dále pokračovat. Tzn. snahou je, aby anglický jazyk prolínal pokud možno všemi vzdělávacími obory a nenásilně byl zařazován do výuky. Součástí výuky je také upevňování gramatických pravidel jazyka.

26 Metody a formy práce ve vyučování Během vyučování jsou využívány různorodé formy výuky: Projektové vyučování, integrovaná výuka, skupinová práce, individuální práce, frontální výuka, samostatná domácí práce, termínované úkoly, tzv. rodičovské projekty, metody RWCT kritického myšlení Výuka často probíhá mimo školu. Do vyučování budou zváni odborníci. Do vyučování jsou zařazována aktuální témata. Anglický jazyk je nedílnou součástí výuky. Od 7. ročníku druhý cizí jazyk dle nabídky.

27 Prostory školy Probíhají jednání s MMK o nové budově a zahájení nového školního roku v nových prostorách. V jednání je budova v Pařížské ulici. Náhradní řešení je také v jednání jiné prostory.

28 Personální obsazení Třídní učitel = kmenový učitel Zájem: Hana Kotíková, Magda Špačková V lednu 2013 bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici, oslovíme širší pedagogickou veřejnost Vyučující odborní experti daných oborů: KVALIFIKOVNAÍ UČITELÉ - možnost využít pedagogy z naší školy, nebo externí pedagogy Další učitel Vyučující anglického jazyka Andrea Málková Vyučující tělesné výchovy - pedagog Norská

29 Kmenový učitel Ve třídě má nejvíce vyučovacích hodin. Je prostředníkem mezi žákem, učiteli specialisty, školou a rodiči. Spolupracuje na projektovém vyučování. Koordinuje učitele specialisty. Koordinuje individuální práci žáků.

30 Kmenový učitel Má přehled o žákovi. Zajišťuje propojování témat vyučovaných ve škole s reálným prostředím exkurze Je podle svého rozvrhu přítomen při individuální práci žáků, případně u výuky učitele specialisty. Úzká spolupracuje s učitelem specialistou. Vede dokumentaci žáka. Vede konzultace s žákem a rodiči. Zpracovává podklady pro hodnocení žáka ve spolupráci s ostatními vyučujícími.

31 Učitelé specialisté Odborníci pedagogové, kteří zprostředkují žákům odborný výklad nutný k jejich dalším činnostem. Jsou k dispozici žákům pro jejich specializované dotazy a pro jejich individuální a samostatnou práci. Podle aprobace kmenového učitele jsou učitelé specialisté (experti) z doplňujících oblastí Fy, Dě, ČJ, Ma, Př, Ch

32 Hodnocení Cílem hodnocení je podat žákovi zpětnou vazbu o jeho osobním pokroku a úspěchu, stupni zvládnutí konkrétních dovedností, ne srovnávání s ostatními. Hodnocení se provádí na základě předem známých kritérií (dodržování termínů, způsob zpracování, pokrok žáka, individuální a společné ověřování znalostí pomocí pracovních listů a testů, ústní a písemné ověřování znalostí.

33 Hodnocení Žák dostává pravidelně zpětnou vazbu na svůj přístup k práci v průběhu celého školního roku: 1. Pravidelné průběžné hodnocení různou formou. 2. Konzultační hodiny pro žáka dle potřeby. 3. Pololetní a závěrečné vysvědčení.

34 SPOLUPRÁCE S RODINOU Je důležitá i na druhém stupni. Setkávání a konzultace s učiteli. Spolupodílí se na odpoledních aktivitách školy. Jednou z forem spolupráce je pomoc při tzv. rodičovských projektech.

35 Finanční podpora ze strany rodičů Placena do o.s..montessori, ta v případě potřeby převádí finanční prostředky na účet školy. Uhrazení nákladů na pozice specialistů (cca stejné jako asistent pro 1. trojročí) převodem na základní školu. Specialista je vždy zaměstnancem školy. Nákup a výroba pomůcek pro 6. ročník. Postupné dovybavení třídy, chemických a fyzikálních laboratoří, pracovních a tvořivých dílen

36 Zápis do 6. ročníku Předpoklad: Březen 2013 Uchazeči obdrží přihlášku, kterou vyplní a odevzdají do ředitelny školy. Rozpis zápisu bude uveřejněn na stránkách školy. Zápis proběhne ve třídách 1. stupně Montessori v Bulharské ulici.

37 Další informace Přijatí žáci do 6. ročníku budou vyrozuměni písemně. Následně se uskuteční třídní schůzka, termín schůzky bude včas uveřejněn.

38 DISKUZE Co ještě potřebujete vědět?

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA 1. Identifikační údaje: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován dle RVP ZV SMYSLUPLNÁ ŠKOLA Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA Lyčkovo náměstí 6/460, Praha 8-Karlín, 186

Více

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ

ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ ZDRAVÁ HORSKÁ ŠKOLA ŠKOLA RADOSTI, HRAVOSTI A BEZPEČÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a vzdělávání žáků s LMP 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽIHLI Žihle 2013 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 2.1 Úplnost a velikost školy...4 2.2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Název vzdělávacího programu: Přátelská škola školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost dokumentu: od 6. 9. 2013 ŠVP byl projednán školskou radou dne: 3. 1. 2014

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Nelahozeves, okres Mělník,příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Předkladatel: - název školy Základní škola Nelahozeves, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Tel.:377922312, e-mail:zsmestotouskov@seznam.cz, www.skola.touskov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV: OD HRANÍ K UČENÍ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 443/2013 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Škola pro každého, škola pro všechny OBSAH OBSAH... 2 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV) Název: ŠVP ZŠ PRUŠÁNKY; č.j. 117/2011 Základní škola a Mateřská škola Prušánky, okres Hodonín, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠVP pro ZV Všichni spolu Základní škola a Mateřská škola Plavsko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Plavsko Plavsko 39, 378 02 Stráž nad Nežárkou (dodatek

Více