Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, Praha 1 - Nové Město, IČO tel: , fax: , řed. tel./fax: Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

2 Obsah a) Základní údaje o škole... 2 b) Přehled oborů vzdělávání... 3 c) Charakteristika školy... 4 d) Personální zabezpečení činnosti školy... 6 e) Materiální zabezpečení činnosti školy... 9 f) Údaje o žácích g) Hodnocení činnosti školní družiny.17 h) Poradenské služby školy i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery j) Mimoškolní aktivity k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti m) Největší úspěchy našich žáků n) Enviromentální výchova o) Multikulturní výchova. 23 p) Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti q) Základní údaje o hospodaření školy r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů..24 s) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení t) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 24 u) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi., organizacemi zaměstnavatelů...25 v) Akce zaměřené na posilování a upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci školy..25 Příloha - Výsledky finanční kontroly a kontroly vnitřího kontrolního systému rganizace...26 Příloha - Výsledek šetření stížnosti ČŠI 45 Příloha - Inspekční zpráva.49 Příloha - Základní údaje o hospodaření školy Příloha - Usnesení o sloučení příspěvkových organizací Příloha - Školní rok 2012/2013 ve fotografii

3 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Brána jazyků Sídlo školy: Mikulandská 5, Praha 1 ředitelství a II. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1 I. stupeň (obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. klidné chůze) Keramická dílna Ostrovní 16, Praha 1 (v půlce cesty mezi oběma budovami) IČ: Kontakty: kancelář: fax: e mail: Webové stránky: Charakteristika školy: Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků Poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: Identifikátor školního zařízení: Základní škola IZO: kapacita 748 žáků Školní družina IZO: kapacita 300 žáků Zřizovatel: MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 IČ: Forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. Management školy: Petr Tlustý, ředitel školy, koordinátor ICT Ivana Limburská, statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro II. stupeň, výchovná poradkyně Renata Nechanická, zástupkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně

4 Kateřina Strnadlová, vedoucí školní družiny Miloslava Matějů, hospodářka školy Jana Hesová, hlavní ekonom školy Roman Elner, metodik primární prevence Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná, má po dvou zástupcích z řad rodičů, učitelů a zřizovatele. Předsedkyní je paní Hana Tomášová. Rada se schází několikrát ročně v prostorách školy, obvykle za účasti vedení školy. Pravidelně schvaluje výroční zprávu a změny ŠVP., úpravy ve školním a klasifikačním řádu. b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy školy: Bránou jazyků od vědomostí k dovednostem od Podpůrné programy: Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince (grant MŠMT) Etická výchova Relaxační přestávkové programy Kroužky zaměřené na smysluplné využití volného času žáků primárně preventivní Školy v přírodě, adaptační kurzy Výměnné zájezdy Relaxační programy: Během přestávek je umožněn žákům volný pohyb po škole, žákům II. stupně pod odborným dozorem na školním hřišti, za nepříznivého počasí v tělocvičně. V budově Vojtěšská jsou žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek. 3

5 c) Charakteristika školy ZŠ Brána jazyků je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem, v prvním a druhém ročníku jsme otevřeli čtyři třídy, v sedmém ročníku dvě třídy, v ostatních máme po třech třídách. Škola sídlí ve dvou historických budovách na území MČ Praha 1, vzdálených od sebe cca 5 min klidné chůze. V budově Mikulandská 5 sídlí ředitelství školy a II. stupeň, v budově Vojtěšská 13, I. stupeň. Škole patří i keramická dílna v ulici Ostrovní 16, v půlce cesty mezi oběma budovami. Obě budovy mají díky MČ Praha 1 všechny učebny zařízeny nejmodernější technikou (interaktivní tabule). V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična (v budově Vojtěšská vybavena lezeckou stěnou), v budově Mikulandská je i venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, knihovnou. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby byla posílena výuka cizích jazyků. Od třetího ročníku mají žáci 5 hodin cizího jazyka týdně, od šestého ročníku pak 2 cizí jazyky, každý s týdenní dotací 4 hodiny týdně. Žáci si volí mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou. Jazykové skupiny mají nejvýše 18 žáků. Jsme fakultní školou UK. Školní družina: Žáci 1. až 4. ročníku mohou v době od 7 do 17:30 hod. využívat 9 oddělení školní družiny. Její kapacita je 300 žáků. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu ze strany rodičů bychom do budoucna rádi vytvořili pro školní družinu nové prostory. Školní jídelna: V obou budovách mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně. Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt ŠJ Vojtěšská, který nabízí výběr ze dvou jídel. Objednávky i odhlášení obědů jsou možné prostřednictvím inernetu. Soutěže: Naši žáci se účastní školních kol olympiád v češtině i cizích jazycích, v matematice, chemii, zeměpise, přírodopise a dějepise, řeší úkoly Matematického klokana a Pythagoriády. Nejlepší z nich pak postupují do obvodních a krajských kol. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 2 pořádáme obvodní kolo olympiády v angličtině. 4

6 Naši žáci dosahují již tradičně vynikajících úspěchů ve sportovních soutěžích, a to i v krajských kolech (ragby, stolní tenis, volejbal, basketbal, florbal), Sport bez předsudků, O pohár starosty Prahy 1, Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I letos jsme pořádali pro žáky ročníku Vánoční turnaj (přehazovaná, volejbal). Spolupráce: Pedagogičtí pracovníci školy jsou připraveni se zákonnými zástupci žáků spolupracovat dle individuální potřeby každého z nich. Setkávají se na třídních schůzkách, během konzultačních hodin, mají možnost komunikovat prostřednictvím internetu, sjednat si individuální schůzku. K informovanosti rodičů slouží notýsek popř. žákovská knížka, portál Škola on line, webové stránky školy, školní časopisy (na I. stupni Vojtíšek, na II. stupni Listy lípy). Zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů se sdružují v organizaci SRPŠ, která zajišťuje spolupráci rodičů s vedením školy a finančně podporuje aktivity žáků, zejména výměnné zájezdy. Zásluhou rodičů funguje na podporu školy i nadační fond Brána jazyků. Dobrá je spolupráce se školskou radou. Školská rada schvalovala výroční zprávu a schvalovala úpravy ve školním a klasifikačním řádu. Velký dík patří iniciativě z řad rodičů Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků za pomoc při řešení náročné situace slučování naší školy se ZŠ Uhelný trh (Zastupitelstvo MČ Praha 1 se na svém 22. zasedání dne rozhodlo sloučit k naší školu se ZŠ Uhelný trh s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ Brána jazyků s názvem ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky a sídlem Uhelný trh 425/4, Praha 1, přílohou tohoto usnesení je i Zřizovací listina ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky viz příloha Díky grantům MČ Prahy 1 jsou finančně zvýhodněny některé mimoškolní aktivity žáků (např. Zábavné čtení, Tvůrčí psaní, Věda je interaktivní zábava, Klub přátel matematiky, Lezení na umělé stěně, Aikido, Sportovní hry, Florbal, Loutkové divadlo, Vojtěšská paleta, Co umí hlína, Grafická a knihařská dílna, Multikulturní dílna tvořivosti, Pražský chodec a mnoho dalších), MČ Prahy 1 přispívá i na dopravu žáků na školy v přírodě v Janově nad Nisou. MČ Prahy 1 podpořila konání Společenského večera školy na pražském Žofíně. Naši žáci i učitelé se účastní akcí i soutěží pořádaných MČ Praha 1. Magistrát hlavního města Prahy přispívá na činnost školy v oblasti prevence v projektech Společně zdravě a bezpečně (adaptační kurz 6. tříd), Zdravě do 5

7 života a Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů. Děkujeme i MŠMT za podporu našich žáků cizinců díky grantu Češtinou krok za krokem je jim usnadněn vstup do českého prostředí. V rámci Evropského dne jazyků navštěvujeme kulturní a informační centra různých evropských zemí (Goethe Institut, Francouzký institut, apod.) Společnost Central European Studies nám pomáhá zajišťovat lektory jazyků rodilé mluvčí. Tradičně výborná je spolupráce s PPP pro Prahu 1, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyšetření žáků devátých tříd - volba povolání, pomoc při tvorbě třídních kolektivů třídní diagnostika, pomoc při spolupráci s rodiči účast na třídních schůzkách. FTVS UK nám pomáhá při realizaci adaptačního kurzu šestých tříd zajištěním odborných lektorů. Spolupracujeme s VŠ při vzdělávání budoucích pedagogů, jsme fakultní škola PedF UK. Z výnosu Vánočních trhů přispíváme na vzdělávání indického chlapce Jonsona. Pro Fond ohrožených dětí pořádáme charitativní bazar. Jsme adoptivními rodiči nosála červeného a komby ušaté. d) Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje 56 pedagogických pracovníků (z toho 9 vychovatelů školní družiny (dále ŠD), 53 plně kvalifikovaných (3 nekvalifikovaní vychovatelé ŠD), jedna asistentka pedagoga, jedna hospodářka, dva školníci a dvě vrátné (škola sídlí ve dvou budovách). Věkové složení pedagogických pracovníků: věk do a více let počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD

8 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 42,44 let. průměrný věk učitelů I. stupně průměrný věk učitelů II. stupně průměrný věk vychovatelů ŠD 38 let 46 let 42 let Složení pedagogických pracovníků podle délky praxe: praxe do 3 let a více počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Složení pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví: věk do 30 let a více počet mužů celkem z toho mužů na I. stupni na II. stupni vychovatelů ŠD počet žen celkem z toho žen na I. stupni na II. stupni vychovatelek ŠD Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: počet kvalifikovaných v % celkem 53 94,64 z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD 6 66,66 Učitelé cizích jazyků: celkem počet kvalifikovaných celkem anglický jazyk 8 z toho 1 rodilý mluvčí 8 francouzský jazyk 5 5 německý jazyk 3 3 Žáci I. stupně učící se angličtinu měli každý týden jednu hodinu angličtiny 7

9 s rodilým mluvčím. Dařilo se nám získávat učitele a lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Vzhledem k tomu, že jsme fakultní škola, probíhala na naší škole i pedagogická praxe. Změna počtu pedagogických pracovníků k , důvod změny: celkem odešlo 1 z toho do starobního důchodu 0 ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 z osobních důvodů na vlastní žádost 0 ze zdravotních důvodů na vlastní žádost 0 počet kvalifikovaných celkem přišlo 0 0 doplnění volných pracovních míst 0 0 Ke změnám u nepedagogických pracovníků nedošlo. Počet pedagogických pracovníků po sloučení se ZŠ Uhelný trh: původně z Brány jazyků původně ze ZŠ Uhelný trh celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Změna počtu pedagogických pracovníků po sloučení se ZŠ Uhelný trh, důvod změny: celkem odešlo 4 z toho ukončení pracovního poměru na dobu určitou 2 pro nadbytečnost 2 Rovněž byl pro nadbytečnost ukončen pracovní poměr s jedním ze školníků. 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet kurzů počet účastníků prům. délka na 1 účastníka celkem z toho odborné kurzy hodin kurzy jednotlivých předmětů hodin Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzhledem k našemu ŠVP) je zaměřeno na jazykové vzdělávání. Jedna z vyučujících úspěšně dokončila Studium k výkonu specializačních činností metodik prevence. e) Materiální zabezpečení činnosti školy Učebny používané školou do : z toho nevyhovujících celkem 47 0 z toho odborné 19 0 pro méně než 20 žáků 14 0 pro 20 až 40 žáků 33 0 V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična (ve Vojtěšské vybavena lezeckou stěnou), v budově Mikulandská je dále gymnastický sál a venkovní hřiště pro kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, žákovskou knihovnou. Všechny učebny jsou díky MČ Praha 1 vybaveny interaktivními tabulemi. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. V obou budovách jsou mléčné automaty s dotovanými výrobky, v budově Vojtěšská využíváme nabídky ovoce do škol, v budově Mikulandská je nápojový automat na teplé (bezkofeinové) i studené nápoje (i bez příchutě) a svačinový automat. Učebny používané školou po sloučení se ZŠ Uhelný trh: z toho nevyhovujících celkem 63 0 z toho odborné 19 0 pro méně než 20 žáků 9 0 pro 20 až 40 žáků

11 V budově Uhelný trh jsou dvě učebny počítačů, cvičná kuchyňka, tělocvična velká a malá, venkovní hřiště vybavené lezeckou stěnou, odbornými pracovnami CH, FY, PŘ, VV, HV, učebny jazyků a žákovská knihovna. Děkujeme Městské části Praha 1 za přípravu budovy na Uhelném trhu, zejména za vybudování odborné učebny chemie, počítačů a cvičné kuchyňky, za lezeckou stěnu na nově opravenám hřišti, za úpravu tříd a kabinetů, za vybudování nové sborovny a za úpravu prostor pro administrativní pracovníky. Úpravy směřující ke zlepšení pracovních podmínek a prostředí ve škole: Rádi bychom zde poděkovali Městské části Praha 1 a rodičům za investice, které umožnily tyto úpravy: Malování vybraných učeben v budově Vojtěšská Podlahářské práce ve vybraných učebnách budovy Vojtěšská Lakování všech dveří v budově Vojtěšská Lakování oken ve vybraných učebnách budovy Vojtěšská Lakování zábradlí v budově Vojtěšská Údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu zaznamenáváme do elektronické třídní knihy na portále která je dálkově přístupná i zákonným zástupcům žáků Vybavení školy ICT: z toho na I. stupni počítače celkem z toho přístupné žákům počítače s připojením k internetu z toho přístupné žákům počítače s rychlým připojení z toho přístupné žákům učitelé nepočítačových předmětů z toho využívající Internet při výuce Do budovy Vojtěšská bylo zakoupeno 30 nových notebooků. f) Údaje o žácích Počet tříd a žáků: celkem tříd 28 celkem žáků 663 z toho dívek

12 celkem tříd v ročníku celkem žáků v ročníku z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Počet tříd a žáků po sloučení se ZŠ Uhelný trh: původně z Brány jazyků původně ze ZŠ Uhelný trh celkem tříd 35* 26 9* celkem žáků průměrný počet žáků 25,24 25,23 25,25 ve třídě * z toho 1 přípravná třída Průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 24,76 II. stupeň 22 I. i II. stupeň 23,67 Žáci učící se cizí jazyk na I. stupni: celkem 240 z toho anglický jazyk 162 francouzský jazyk 65 německý jazyk 13 Žáci učící se cizí jazyk na II. stupni: celkem 242 z toho anglický a francouzský jazyk* 85 francouzský a anglický jazyk* 66 anglický a německý jazyk* 67 německý a anglický jazyk* 24 *první cizí jazyk se žák učí od 3. třídy 11

13 Žáci podle trvalého bydliště: celkem Praha 1 Praha 2-10 Bydliště mimo Prahu Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: kraj Vysočina Královéhradecký Plzeňský Středočeský Zlínský celkem celkem z toho nově přijatí 6 6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle individuálních potřeb. Dle posudků z Pedagogicko psychologické poradny a ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem jim vyučující jednotlivých předmětů vytváří Individuální vzdělávací plány (IVP) na míru. Žáci i jejich zákonní zástupci mají možnost využívat konzultací jednotlivých vyučujících nejméně 1x za měsíc, kdykoli pak po předchozí dohodě. Při vzdělávání žáků se SVP při vyučování používáme pomůcky pro nápravu (tabulky, přehledy, pravidla), kompenzační mechanismy (kopírování zápisů, podtrhávání v textu, doplňování do textu, testy s volbou odpovědi apod.). Kontrola práce s těmito žáky probíhá čtvrtletně na schůzkách předmětových komisí a při hodnotící pedagogické radě. Žákům se sociálním znevýhodněním (v našem případě jsou to výhradně žácicizinci) upravujeme rozvrh dle jejich potřeb většinou tak, že jsou uvolněni z hodin cizích jazyků (v případě, že se jedná o jejich rodný jazyk) a zařazeni do hodin českého jazyka v jiné třídě i ročníku. Cizinci rovněž mají možnost navštěvovat kroužek Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince. V I. pololetí žákům cizincům na I. stupni asistovala díky grantu MŠMT speciální pedagožka. I nadaní žáci mají možnost na základě posudku z PPP a doporučení obvodního lékaře studovat podle IVP. Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, pracují na projektech, které prezentují před svými spolužáky, v případě jazykového nadání navštěvují pokročilejší jazykové skupiny. Škola neotvírá speciální třídy pro postižené/znevýhodněné žáky. 12

14 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: I. stupeň: celkem z toho dívky celkem 6 4 z toho s vývoj. poruchami učení 0 0 s vývoj. poruchami chování 0 0 se sociálním znevýhodněním (cizinci) 6* 4 * v I. pololetí pomáhala se začleněním žáků do tříd speciální pedagožka II. stupeň: celkem z toho dívek celkem 22 4 z toho s vývoj. poruchami učení 18 2 s vývoj. poruchami chování 4 2 Individuální vzdělávací plány: celkem v 7. ročníku 1 v 8. ročníku 2 v 9. ročníku 1 Individuální úprava výuky: celkem 10 z toho ve 4. ročníku 1 v 5. ročníku 1 v 6. ročníku 1 v 7. ročníku 1 v 8. ročníku 3 v 9. ročníku 3 13

15 Žáci podle státního občanství: počet žáků celkem z toho dívek celkem z toho z Česka celkem cizinců z EU 7 3 z toho z Bulharska 1 0 Francie 1 0 Německa 1 1 Polska 2 1 Slovenska 2 1 celkem cizinců mimo EU z toho z Arménie 1 1 Číny 1 0 Gruzie 1 0 Izraele 1 1 Kanady 1 1 Kazachstánu 3 1 Konga 1 1 Konga, dem. rep. 1 1 Koreje 2 1 Makedonie 1 1 Ruska Spojených států amerických 1 1 Švýcarska 1 0 Ukrajiny 8 4 Vietnamu 2 2 Žáci plnící školní docházku podle 38: celkem 74 z toho z 1. ročníku ročníku ročníku 6 4. ročníku 5 5. ročníku 9 6. ročníku 9 7. ročníku 5 8. ročníku 8 9. ročníku 6 Výsledky zápisu k povinné školní docházce: počet zapsaných počet přijatých počet odkladů

16 Výsledky přijímacího řízení: na víceletá gymnázia: celkem státní soukromá církevní osmiletá šestiletá na střední školy ukončené maturitní zkouškou: G SPŠ OA HŠ ZŠ SOŠ celkem z toho na státní soukromá církevní žáků 9. třídy pokračuje ve studiu na škole v zahraničí. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 56 v nižším ročníku 0 Chování žáků (2.pol. 2012/2013): velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem 589* 4 1 z toho na I. stupni II. stupni *Žáci, kteří se vzdělávají podle 38 ŠZ nejsou klasifikováni z chování Nejčastější výchovné problémy: zapomínání pomůcek a pozdní příchody, Druhý stupeň z chování byl na I. stupni udělen za agresivní chování ke spolužákovi a za vulgární vyjadřování, na II. stupni za krádež a zničení nalezené věci a požívání alkoholu před odpoledním vyučováním. Třetí stupeň z chování byl udělen žákovi za požívání alkoholu před odpoledním vyučováním. 15

17 Zameškané hodiny: (2.pol. 2012/2013): omluvené průměr na žáka neomluvené celkem ,21 5 z toho na I. stupni ,12 0 II. stupni ,92 5(4 žáci) Výsledky vzdělávání žáků (2.pol. 2012/2013): prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem z toho na I. stupni II. stupni *Žáci, kteří se vzdělávají podle 38 odst. 1a) ŠZ nemusí být v kmenové škole přezkušováni. Výjezdy žáků mimo budovu školy: do zahraničí: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem z toho do Francie Itálie Německa adaptační kurzy: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem školy v přírodě na území ČR: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem Děkujeme MČ Praha 1 za finanční zvýhodnění škol v přírodě v Janově nad Nisou. výlety mimo území Prahy: počet výletů počet žáků

18 lyžařské kurzy: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem Žáci v plaveckých kurzech: 78 g) Hodnocení činnosti školní družiny Školní družina je součástí Základní školy Brána jazyků, Mikulandská 5, Praha 1, a nachází se v historické budově pro 1. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1, v centru města. ŠD má k dispozici herny, tělocvičnu, školní dvorek a časově dostupná dětská hřiště v okolí školy. ŠD má devět oddělení, z toho dvě oddělení v samostatných hernách a sedm oddělení ve třídách, po skončení dopolední výuky. Ve vybavení ŠD jsou dětské knihy a časopisy, sportovní náčiní, hračky, stolní hry, hudební nástroje, pomůcky pro výtvarné a rukodělné činnosti, DVD a CD přehrávače a dopravní koberce. Materiální vybavení jednotlivých oddělení postupně a pravidelně doplňujeme. Zájmové vzdělávání zajišťuje devět vychovatelek s praxí nebo s odborným vzděláním. Ve školním roce 2012/2013 bylo v ŠD přihlášeno 282 žáků a proběhly tyto akce: Čertovský den se soutěžemi a diskotékou Vánoční trhy (celá škola) Masopustní rej Přednáška policie ČR pro 1. a 2. třídu Přednáška policie ČR pro 3. a 4. třídu Velikonoční sportovní odpoledne na Žofíně Průběžné individuální programy jednotlivých oddělení ŠD: návštěvy historických památek v centru Prahy, výstavy, deskohraní v Tyršově domě, čtvrté třídy hrají loutkové divadlo pro první třídy. Škola neorganizuje školní klub. h) Poradenské služby školy Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro I. stupeň, druhá pro II. stupeň a poradenství k volbě povolání. Obě úzce spolupracují s rodiči, s PPP (zejména v oblasti diagnostiky a volby povolání), s OPD, s Policií ČR i Městskou policií. Ve škole je jeden metodik prevence pro obě budovy. Ve škole nepracuje speciální pedagog ani školní psycholog. 17

19 i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Kromě standardních partnerů (rodiče, SRPŠ, Školská rada, PPP) spolupracujeme též s: MŠMT, ČŠI, PedF UK, PřF UK, FTVS UK, Francouzským institutem, Francouzským velvyslanectví, Goethe Institutem, CETCES, NPKK, ÚIV, AŠSK,, se společnostmi Prak, Danny Agency, FRAUS, SCIO, SBP, SBS a dále se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů žáků: Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte/FR, Friedrich-Rückert Gymnasium v Ebern/Něm. a Collège Claude Debussy v Saint Germán-en-Laye/FR. j) Mimoškolní aktivity V tomto školním roce žáci navštěvovali kroužky: jazykové: Zábavné čtení, Literární kroužek, Seznamme se s češtinou (ČJ pro cizince), Vojtíšek a Listy lípy (tvorba školních časopisů), Tvůrčí psaní, Doučování z češtiny, konverzace v AJ, FJ i NJ (pro začátečníky i pokročilé), Barevná angličtina, Veselá angličtina, Angličtina pro nejmenší, Francouzština s IT, Francouzština hrou, Francouzský jazyk-příprava na DELF, Němčina-příprava na Sprachdiplom, přírodovědné: Klub přátel matematiky otevřený, Věda je interaktivní zábava, Matematika-doučování, Matematika-příprava na přijímací zkoušky, Chovatelský kroužek společenskovědní: Jak řešit konflikty neagresivně aneb chováme se k sobě lépe, Etika, Etiketa, Výchova kultivovaného občana, Jak žijí jiné kultury, HERKA -kroužek deskových her sportovní: Aikido, Florbal, Sportovní hry, Lezení na umělé stěně, Šachy, Turistický umělecky zaměřené: Dramatický, Hravá flétnička, Populární kytara, Kytara, Muzikálový, Petrklíček - sborový zpěv, Vojtěšská paleta, Možná přijde i Picasso, Pražský chodec, Keramika, Fotokroužek, Tvůrčí dílna s arteterapií, Hrajeme loutkové divadlo, Grafická a knihařská dílna k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle (a priority) šk. roku: Prevence alkoholismu a tabakismu výchovou Náplň a aktivity k jejich dosažení: preventivní aktivity, návaznost a pokračování tradičních Ověření efektivnosti, budoucí směřování: - ověřování zpětnou vazbou 18

20 ke zdravému životnímu stylu, zásady internetové bezpečnosti, vandalismus Otevřenost a komunikativnost : Spolupráce s odborníky, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami Sběr podnětů pro vytváření budoucích priorit (především informovanost a snaha projektů: - adaptační kurzy 6. tříd, lyžařské kurzy a sportovní turnaje - protidrogové programy (např. Nefetuj a piš! ; Děkuji-nechci! ; Koza nekouří ; dopravní prevence, svět Facebooku) - volnočasové aktivity, především sportovní = nabídka aktivního trávení volného času - preventivní program U vody bez obav - spolupráce učitelského sboru při realizaci prevence škola jako široké společenství: - společenský večer školy - Večer pod lipou - Filmový večer - projekt Jazyky nás zdobí - osobnosti společenskosportovního světa zvané do školy: pozitivní vzory pro žáky - spolupráce s PPP každý aktuální známý problém se má řešit: - aktuální komunikace a spolupráce s učiteli a po skončení programu a směřování pozornosti na dlouhodobé i krátkodobé aktuální priority - bývalý rodič a bývalý žák se do školy ochotně vrací pokračovat v tradičních projektech - kazuistiky napomáhají upravit budoucí priority 19

21 o nápravu) především rodiči a jejich dětmi - jsme fakultní ZŠ: studentské praxe l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy směřují zejména k naplňování cílů stanovených naším ŠVP: Na podporu výuky cizích jazyků pořádal nadační fond Brána jazyků pootevřená výměny s partnerskými školami ve Francii - College Claude Debussy v Saint Germain-en-Laye a Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte a v Německu - Friedrich-Rückert-Gymnasium v Ebern Na podporu výuky němčiny organizovala škola výchovně poznávací zájezd do Saska pro žáky tříd. Někteří naši žáci úspěšně složili zkoušku z francouzštiny Delf. Dařilo se nám získávat lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Školní rok zahájili v budově Mikulandská bývalí ministři školství Jan Sokol, Petr Vopěnka, Dana Kuchtová a Ivan Pilip Opět se nám podařilo vystavit v atriu budovy v Mikulandské sochu, tentokrát Nymfu od pana Alexandra Kozlova Pro nově vznikající třídy (3. a 6.) jsme jako každý rok pořádali adaptační kurz. V rámci Evropského dne jazyků se naši žáci zúčastnili akcí pořádaných zahraničními instituty. Pravidelně jsme spolupracovali s Francouzským institutem (žáci - francouzštináři zde navštěvovali filmy ve francouzštině) a Goethe Institutem (filmy v němčině). Dny české státnosti jsme oslavili shlédnutím filmu Pavel Tigrid Evropan Na naší pravidelné akci Nonstop čtení jsme využili některých našich 20

22 rodičů, kteří četli dětem, nejen vlastním. Přivítali jsme ve škole učitele z Německa a Jižní Koreje, studenty z Dánska Pro společnost Scio jsme se zúčastnili pilotování informační gramotnosti a průřezových témat Na charitativním Bazárku ve Vojtěšské jsme vybrali ,- Kč pro Fond ohrožených dětí. V Městské knihovně jsme díky MČ Praha 1 zhlédli film Vyšší princip Osmáci si vyzkoušeli, jaké je volit prezidenta ČR, volby pro ně připravili deváťáci Chodili jsme do divadel, na výstavy, v zimě bruslit. Byli jsme v Národním technickém muzeu a v planetáriu, v Památníku národního písemnictví, na exkurzi v pivovaru a v ČT. Deváťáci se chystali na sjíždění vody U vody bez obav. Pro žáky I. stupně jsme připravili Čertovský den, na oba stupně přišel Mikuláš, žáci II. stupně soutěžili na vánočním turnaji. 1. pololetí jsme slavnostně ukončili vernisáží výstavy Za vysvědčení knihu Pořádali jsme tradiční Společenský večer školy. Ve II. pololetí školního roku nás navštěvovali 1x měsíčně naši budoucí prvňáčci trénovali Školu nanečisto. Účastnili jsme se festivalu Jeden svět. Zájemci z řad dětí přespali ve škole při Noci s Andersenem. Žáci 9. tříd zpívali v Petschkově paláci pro Svaz bojovníků za svobodu. Náš fotokroužek vystavoval v 7. patře MČ Praha 1 Výlohy-obchody. Zúčastnili jsme se společné akce Francouzského institutu v Praze a Městské části Praha 1 Voda a věda. 21

23 S rodiči jsme se sešli na tradičním Večeru pod lipou. Pořádali jsme filmový festival Mikoule, na kterém jsme ocenili naše nejlepší žáky žlutým trikotem. Pravidelně jsme se účastnili akcí pořádaných MČ Praha 1 (Mikulášského plavání, v budově naší školy jsme pro MČ Praha 1 pořádali turnaj ve volejbale, Preventan cup (vybíjená), McDonald s cup (fotbal), Odznak všestrannosti olympijských vítězů, soutěže O pohár starosty MČ Praha 1. V rámci ekologické výchovy se naši žáci starali o morče, křečka, rybičky a andulky, navštívili čističku odpadních vod, sponzorovali jsme nosála a mangustu v pražské ZOO. Deváťáci si mohli vyzkoušet své znalosti při Malé maturitě z matematiky. Dařilo se nám vítězit na sportovních akcích v rámci akce Sport bez předsudků. Ve spolupráci s PPP jsme pomáhali deváťákům při volbě dalšího vzdělávání na SŠ, navštívili jsme veletrh SŠ Schola Pragensis. Sportovali jsme na Poháru pražských ZŠ, hráli jsme fotbal a minifotbal, florbal, stolní tenis, košíkovou, volejbal a přehazovanou. Naši žáci reprezentovali Prahu 1 ve fotbalovém turnaji. Vysvědčení za II. pololetí žákům 9. tříd rozdal pan Karel Schwarzenberg. m) Největší úspěchy našich žáků 2. a 10. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 3. místo v krajském kole dějepisné olympiády 6. a 10. místo v krajském kole konverzace v angličtině Úspěšný řešitel krajského kola olympiády z přírodopisu Přehazovaná mladší žákyně 1. místo v Praze Košíková mladší chlapci 4. místo v Praze 1. místo v soutěži v anglickém jazyce v Praze 1 v kat. I.A 1. místo v soutěži v anglickém jazyce v Praze 1 v kat. II.A 1. a 3. místo v soutěži v německém jazyce v Praze 1 v kat. I.A 2. a 3. místo v soutěži v německém jazyce v Praze 1 v kat. II.A 22

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011. Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/2. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Praha Lipence, Černošická 168 IČO: 70108145, IZO: 600038335 TEL.: 257921479, FAX.:257924141 info@zslipence.cz, http://zslipence.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více