Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 2013 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, Praha 1 - Nové Město, IČO tel: , fax: , řed. tel./fax: Výroční zpráva Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

2 Obsah a) Základní údaje o škole... 2 b) Přehled oborů vzdělávání... 3 c) Charakteristika školy... 4 d) Personální zabezpečení činnosti školy... 6 e) Materiální zabezpečení činnosti školy... 9 f) Údaje o žácích g) Hodnocení činnosti školní družiny.17 h) Poradenské služby školy i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery j) Mimoškolní aktivity k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti m) Největší úspěchy našich žáků n) Enviromentální výchova o) Multikulturní výchova. 23 p) Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti q) Základní údaje o hospodaření školy r) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů..24 s) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení t) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 24 u) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi., organizacemi zaměstnavatelů...25 v) Akce zaměřené na posilování a upevňování dobrých vztahů mezi zaměstnanci školy..25 Příloha - Výsledky finanční kontroly a kontroly vnitřího kontrolního systému rganizace...26 Příloha - Výsledek šetření stížnosti ČŠI 45 Příloha - Inspekční zpráva.49 Příloha - Základní údaje o hospodaření školy Příloha - Usnesení o sloučení příspěvkových organizací Příloha - Školní rok 2012/2013 ve fotografii

3 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Brána jazyků Sídlo školy: Mikulandská 5, Praha 1 ředitelství a II. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1 I. stupeň (obě budovy jsou od sebe vzdáleny cca 5 min. klidné chůze) Keramická dílna Ostrovní 16, Praha 1 (v půlce cesty mezi oběma budovami) IČ: Kontakty: kancelář: fax: e mail: Webové stránky: Charakteristika školy: Škola je zaměřena na výuku cizích jazyků Poslední platné rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol: Identifikátor školního zařízení: Základní škola IZO: kapacita 748 žáků Školní družina IZO: kapacita 300 žáků Zřizovatel: MČ Praha 1 se sídlem Vodičkova 18, Praha 1 IČ: Forma hospodaření: Škola je samostatným právním subjektem od s příspěvkovou formou hospodaření. Management školy: Petr Tlustý, ředitel školy, koordinátor ICT Ivana Limburská, statutární zástupkyně ředitele, zástupkyně pro II. stupeň, výchovná poradkyně Renata Nechanická, zástupkyně pro I. stupeň, výchovná poradkyně

4 Kateřina Strnadlová, vedoucí školní družiny Miloslava Matějů, hospodářka školy Jana Hesová, hlavní ekonom školy Roman Elner, metodik primární prevence Údaje o školské radě: Školská rada je šestičlenná, má po dvou zástupcích z řad rodičů, učitelů a zřizovatele. Předsedkyní je paní Hana Tomášová. Rada se schází několikrát ročně v prostorách školy, obvykle za účasti vedení školy. Pravidelně schvaluje výroční zprávu a změny ŠVP., úpravy ve školním a klasifikačním řádu. b) Přehled oborů vzdělávání Vzdělávací programy školy: Bránou jazyků od vědomostí k dovednostem od Podpůrné programy: Výuka cizích jazyků rodilým mluvčím Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince (grant MŠMT) Etická výchova Relaxační přestávkové programy Kroužky zaměřené na smysluplné využití volného času žáků primárně preventivní Školy v přírodě, adaptační kurzy Výměnné zájezdy Relaxační programy: Během přestávek je umožněn žákům volný pohyb po škole, žákům II. stupně pod odborným dozorem na školním hřišti, za nepříznivého počasí v tělocvičně. V budově Vojtěšská jsou žákům k dispozici stolní tenis a stolní fotbálek. 3

5 c) Charakteristika školy ZŠ Brána jazyků je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem, v prvním a druhém ročníku jsme otevřeli čtyři třídy, v sedmém ročníku dvě třídy, v ostatních máme po třech třídách. Škola sídlí ve dvou historických budovách na území MČ Praha 1, vzdálených od sebe cca 5 min klidné chůze. V budově Mikulandská 5 sídlí ředitelství školy a II. stupeň, v budově Vojtěšská 13, I. stupeň. Škole patří i keramická dílna v ulici Ostrovní 16, v půlce cesty mezi oběma budovami. Obě budovy mají díky MČ Praha 1 všechny učebny zařízeny nejmodernější technikou (interaktivní tabule). V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična (v budově Vojtěšská vybavena lezeckou stěnou), v budově Mikulandská je i venkovní hřiště na kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, knihovnou. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. Obě budovy jsou výborně dopravně dostupné. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby byla posílena výuka cizích jazyků. Od třetího ročníku mají žáci 5 hodin cizího jazyka týdně, od šestého ročníku pak 2 cizí jazyky, každý s týdenní dotací 4 hodiny týdně. Žáci si volí mezi angličtinou, němčinou a francouzštinou. Jazykové skupiny mají nejvýše 18 žáků. Jsme fakultní školou UK. Školní družina: Žáci 1. až 4. ročníku mohou v době od 7 do 17:30 hod. využívat 9 oddělení školní družiny. Její kapacita je 300 žáků. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu ze strany rodičů bychom do budoucna rádi vytvořili pro školní družinu nové prostory. Školní jídelna: V obou budovách mají žáci možnost stravovat se ve školní jídelně. Stravování zajišťuje samostatný právní subjekt ŠJ Vojtěšská, který nabízí výběr ze dvou jídel. Objednávky i odhlášení obědů jsou možné prostřednictvím inernetu. Soutěže: Naši žáci se účastní školních kol olympiád v češtině i cizích jazycích, v matematice, chemii, zeměpise, přírodopise a dějepise, řeší úkoly Matematického klokana a Pythagoriády. Nejlepší z nich pak postupují do obvodních a krajských kol. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Praha 2 pořádáme obvodní kolo olympiády v angličtině. 4

6 Naši žáci dosahují již tradičně vynikajících úspěchů ve sportovních soutěžích, a to i v krajských kolech (ragby, stolní tenis, volejbal, basketbal, florbal), Sport bez předsudků, O pohár starosty Prahy 1, Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I letos jsme pořádali pro žáky ročníku Vánoční turnaj (přehazovaná, volejbal). Spolupráce: Pedagogičtí pracovníci školy jsou připraveni se zákonnými zástupci žáků spolupracovat dle individuální potřeby každého z nich. Setkávají se na třídních schůzkách, během konzultačních hodin, mají možnost komunikovat prostřednictvím internetu, sjednat si individuální schůzku. K informovanosti rodičů slouží notýsek popř. žákovská knížka, portál Škola on line, webové stránky školy, školní časopisy (na I. stupni Vojtíšek, na II. stupni Listy lípy). Zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů se sdružují v organizaci SRPŠ, která zajišťuje spolupráci rodičů s vedením školy a finančně podporuje aktivity žáků, zejména výměnné zájezdy. Zásluhou rodičů funguje na podporu školy i nadační fond Brána jazyků. Dobrá je spolupráce se školskou radou. Školská rada schvalovala výroční zprávu a schvalovala úpravy ve školním a klasifikačním řádu. Velký dík patří iniciativě z řad rodičů Za zachování kvality ZŠ Brána jazyků za pomoc při řešení náročné situace slučování naší školy se ZŠ Uhelný trh (Zastupitelstvo MČ Praha 1 se na svém 22. zasedání dne rozhodlo sloučit k naší školu se ZŠ Uhelný trh s tím, že nástupnickou organizací bude ZŠ Brána jazyků s názvem ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky a sídlem Uhelný trh 425/4, Praha 1, přílohou tohoto usnesení je i Zřizovací listina ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky viz příloha Díky grantům MČ Prahy 1 jsou finančně zvýhodněny některé mimoškolní aktivity žáků (např. Zábavné čtení, Tvůrčí psaní, Věda je interaktivní zábava, Klub přátel matematiky, Lezení na umělé stěně, Aikido, Sportovní hry, Florbal, Loutkové divadlo, Vojtěšská paleta, Co umí hlína, Grafická a knihařská dílna, Multikulturní dílna tvořivosti, Pražský chodec a mnoho dalších), MČ Prahy 1 přispívá i na dopravu žáků na školy v přírodě v Janově nad Nisou. MČ Prahy 1 podpořila konání Společenského večera školy na pražském Žofíně. Naši žáci i učitelé se účastní akcí i soutěží pořádaných MČ Praha 1. Magistrát hlavního města Prahy přispívá na činnost školy v oblasti prevence v projektech Společně zdravě a bezpečně (adaptační kurz 6. tříd), Zdravě do 5

7 života a Studium k výkonu specializačních činností prevence sociálně patologických jevů. Děkujeme i MŠMT za podporu našich žáků cizinců díky grantu Češtinou krok za krokem je jim usnadněn vstup do českého prostředí. V rámci Evropského dne jazyků navštěvujeme kulturní a informační centra různých evropských zemí (Goethe Institut, Francouzký institut, apod.) Společnost Central European Studies nám pomáhá zajišťovat lektory jazyků rodilé mluvčí. Tradičně výborná je spolupráce s PPP pro Prahu 1, zejména v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vyšetření žáků devátých tříd - volba povolání, pomoc při tvorbě třídních kolektivů třídní diagnostika, pomoc při spolupráci s rodiči účast na třídních schůzkách. FTVS UK nám pomáhá při realizaci adaptačního kurzu šestých tříd zajištěním odborných lektorů. Spolupracujeme s VŠ při vzdělávání budoucích pedagogů, jsme fakultní škola PedF UK. Z výnosu Vánočních trhů přispíváme na vzdělávání indického chlapce Jonsona. Pro Fond ohrožených dětí pořádáme charitativní bazar. Jsme adoptivními rodiči nosála červeného a komby ušaté. d) Personální zabezpečení činnosti školy Ve škole pracuje 56 pedagogických pracovníků (z toho 9 vychovatelů školní družiny (dále ŠD), 53 plně kvalifikovaných (3 nekvalifikovaní vychovatelé ŠD), jedna asistentka pedagoga, jedna hospodářka, dva školníci a dvě vrátné (škola sídlí ve dvou budovách). Věkové složení pedagogických pracovníků: věk do a více let počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD

8 Průměrný věk pedagogických pracovníků: 42,44 let. průměrný věk učitelů I. stupně průměrný věk učitelů II. stupně průměrný věk vychovatelů ŠD 38 let 46 let 42 let Složení pedagogických pracovníků podle délky praxe: praxe do 3 let a více počet pracovníků celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Složení pedagogických pracovníků podle věku a pohlaví: věk do 30 let a více počet mužů celkem z toho mužů na I. stupni na II. stupni vychovatelů ŠD počet žen celkem z toho žen na I. stupni na II. stupni vychovatelek ŠD Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků: počet kvalifikovaných v % celkem 53 94,64 z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD 6 66,66 Učitelé cizích jazyků: celkem počet kvalifikovaných celkem anglický jazyk 8 z toho 1 rodilý mluvčí 8 francouzský jazyk 5 5 německý jazyk 3 3 Žáci I. stupně učící se angličtinu měli každý týden jednu hodinu angličtiny 7

9 s rodilým mluvčím. Dařilo se nám získávat učitele a lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Vzhledem k tomu, že jsme fakultní škola, probíhala na naší škole i pedagogická praxe. Změna počtu pedagogických pracovníků k , důvod změny: celkem odešlo 1 z toho do starobního důchodu 0 ukončení pracovního poměru na dobu určitou 1 z osobních důvodů na vlastní žádost 0 ze zdravotních důvodů na vlastní žádost 0 počet kvalifikovaných celkem přišlo 0 0 doplnění volných pracovních míst 0 0 Ke změnám u nepedagogických pracovníků nedošlo. Počet pedagogických pracovníků po sloučení se ZŠ Uhelný trh: původně z Brány jazyků původně ze ZŠ Uhelný trh celkem z toho učitelů I. stupně učitelů II. stupně vychovatelů ŠD Změna počtu pedagogických pracovníků po sloučení se ZŠ Uhelný trh, důvod změny: celkem odešlo 4 z toho ukončení pracovního poměru na dobu určitou 2 pro nadbytečnost 2 Rovněž byl pro nadbytečnost ukončen pracovní poměr s jedním ze školníků. 8

10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků: počet kurzů počet účastníků prům. délka na 1 účastníka celkem z toho odborné kurzy hodin kurzy jednotlivých předmětů hodin Další vzdělávání pedagogických pracovníků (vzhledem k našemu ŠVP) je zaměřeno na jazykové vzdělávání. Jedna z vyučujících úspěšně dokončila Studium k výkonu specializačních činností metodik prevence. e) Materiální zabezpečení činnosti školy Učebny používané školou do : z toho nevyhovujících celkem 47 0 z toho odborné 19 0 pro méně než 20 žáků 14 0 pro 20 až 40 žáků 33 0 V obou budovách jsou odborné učebny jazyků a tělocvična (ve Vojtěšské vybavena lezeckou stěnou), v budově Mikulandská je dále gymnastický sál a venkovní hřiště pro kolektivní sporty. Budova Mikulandská je vybavena počítačovou učebnou, odbornými pracovnami PŘ, CH a FY, D, Z, žákovskou knihovnou. Všechny učebny jsou díky MČ Praha 1 vybaveny interaktivními tabulemi. Ani jedna z budov nemá bezbariérový přístup. V obou budovách jsou mléčné automaty s dotovanými výrobky, v budově Vojtěšská využíváme nabídky ovoce do škol, v budově Mikulandská je nápojový automat na teplé (bezkofeinové) i studené nápoje (i bez příchutě) a svačinový automat. Učebny používané školou po sloučení se ZŠ Uhelný trh: z toho nevyhovujících celkem 63 0 z toho odborné 19 0 pro méně než 20 žáků 9 0 pro 20 až 40 žáků

11 V budově Uhelný trh jsou dvě učebny počítačů, cvičná kuchyňka, tělocvična velká a malá, venkovní hřiště vybavené lezeckou stěnou, odbornými pracovnami CH, FY, PŘ, VV, HV, učebny jazyků a žákovská knihovna. Děkujeme Městské části Praha 1 za přípravu budovy na Uhelném trhu, zejména za vybudování odborné učebny chemie, počítačů a cvičné kuchyňky, za lezeckou stěnu na nově opravenám hřišti, za úpravu tříd a kabinetů, za vybudování nové sborovny a za úpravu prostor pro administrativní pracovníky. Úpravy směřující ke zlepšení pracovních podmínek a prostředí ve škole: Rádi bychom zde poděkovali Městské části Praha 1 a rodičům za investice, které umožnily tyto úpravy: Malování vybraných učeben v budově Vojtěšská Podlahářské práce ve vybraných učebnách budovy Vojtěšská Lakování všech dveří v budově Vojtěšská Lakování oken ve vybraných učebnách budovy Vojtěšská Lakování zábradlí v budově Vojtěšská Údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu zaznamenáváme do elektronické třídní knihy na portále která je dálkově přístupná i zákonným zástupcům žáků Vybavení školy ICT: z toho na I. stupni počítače celkem z toho přístupné žákům počítače s připojením k internetu z toho přístupné žákům počítače s rychlým připojení z toho přístupné žákům učitelé nepočítačových předmětů z toho využívající Internet při výuce Do budovy Vojtěšská bylo zakoupeno 30 nových notebooků. f) Údaje o žácích Počet tříd a žáků: celkem tříd 28 celkem žáků 663 z toho dívek

12 celkem tříd v ročníku celkem žáků v ročníku z toho dívek 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Počet tříd a žáků po sloučení se ZŠ Uhelný trh: původně z Brány jazyků původně ze ZŠ Uhelný trh celkem tříd 35* 26 9* celkem žáků průměrný počet žáků 25,24 25,23 25,25 ve třídě * z toho 1 přípravná třída Průměrný počet žáků ve třídě: I. stupeň 24,76 II. stupeň 22 I. i II. stupeň 23,67 Žáci učící se cizí jazyk na I. stupni: celkem 240 z toho anglický jazyk 162 francouzský jazyk 65 německý jazyk 13 Žáci učící se cizí jazyk na II. stupni: celkem 242 z toho anglický a francouzský jazyk* 85 francouzský a anglický jazyk* 66 anglický a německý jazyk* 67 německý a anglický jazyk* 24 *první cizí jazyk se žák učí od 3. třídy 11

13 Žáci podle trvalého bydliště: celkem Praha 1 Praha 2-10 Bydliště mimo Prahu Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji: kraj Vysočina Královéhradecký Plzeňský Středočeský Zlínský celkem celkem z toho nově přijatí 6 6 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáků mimořádně nadaných: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzděláváni podle individuálních potřeb. Dle posudků z Pedagogicko psychologické poradny a ve spolupráci s výchovným poradcem a třídním učitelem jim vyučující jednotlivých předmětů vytváří Individuální vzdělávací plány (IVP) na míru. Žáci i jejich zákonní zástupci mají možnost využívat konzultací jednotlivých vyučujících nejméně 1x za měsíc, kdykoli pak po předchozí dohodě. Při vzdělávání žáků se SVP při vyučování používáme pomůcky pro nápravu (tabulky, přehledy, pravidla), kompenzační mechanismy (kopírování zápisů, podtrhávání v textu, doplňování do textu, testy s volbou odpovědi apod.). Kontrola práce s těmito žáky probíhá čtvrtletně na schůzkách předmětových komisí a při hodnotící pedagogické radě. Žákům se sociálním znevýhodněním (v našem případě jsou to výhradně žácicizinci) upravujeme rozvrh dle jejich potřeb většinou tak, že jsou uvolněni z hodin cizích jazyků (v případě, že se jedná o jejich rodný jazyk) a zařazeni do hodin českého jazyka v jiné třídě i ročníku. Cizinci rovněž mají možnost navštěvovat kroužek Češtinou krok za krokem - čeština pro cizince. V I. pololetí žákům cizincům na I. stupni asistovala díky grantu MŠMT speciální pedagožka. I nadaní žáci mají možnost na základě posudku z PPP a doporučení obvodního lékaře studovat podle IVP. Nadaní žáci reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, pracují na projektech, které prezentují před svými spolužáky, v případě jazykového nadání navštěvují pokročilejší jazykové skupiny. Škola neotvírá speciální třídy pro postižené/znevýhodněné žáky. 12

14 Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: I. stupeň: celkem z toho dívky celkem 6 4 z toho s vývoj. poruchami učení 0 0 s vývoj. poruchami chování 0 0 se sociálním znevýhodněním (cizinci) 6* 4 * v I. pololetí pomáhala se začleněním žáků do tříd speciální pedagožka II. stupeň: celkem z toho dívek celkem 22 4 z toho s vývoj. poruchami učení 18 2 s vývoj. poruchami chování 4 2 Individuální vzdělávací plány: celkem v 7. ročníku 1 v 8. ročníku 2 v 9. ročníku 1 Individuální úprava výuky: celkem 10 z toho ve 4. ročníku 1 v 5. ročníku 1 v 6. ročníku 1 v 7. ročníku 1 v 8. ročníku 3 v 9. ročníku 3 13

15 Žáci podle státního občanství: počet žáků celkem z toho dívek celkem z toho z Česka celkem cizinců z EU 7 3 z toho z Bulharska 1 0 Francie 1 0 Německa 1 1 Polska 2 1 Slovenska 2 1 celkem cizinců mimo EU z toho z Arménie 1 1 Číny 1 0 Gruzie 1 0 Izraele 1 1 Kanady 1 1 Kazachstánu 3 1 Konga 1 1 Konga, dem. rep. 1 1 Koreje 2 1 Makedonie 1 1 Ruska Spojených států amerických 1 1 Švýcarska 1 0 Ukrajiny 8 4 Vietnamu 2 2 Žáci plnící školní docházku podle 38: celkem 74 z toho z 1. ročníku ročníku ročníku 6 4. ročníku 5 5. ročníku 9 6. ročníku 9 7. ročníku 5 8. ročníku 8 9. ročníku 6 Výsledky zápisu k povinné školní docházce: počet zapsaných počet přijatých počet odkladů

16 Výsledky přijímacího řízení: na víceletá gymnázia: celkem státní soukromá církevní osmiletá šestiletá na střední školy ukončené maturitní zkouškou: G SPŠ OA HŠ ZŠ SOŠ celkem z toho na státní soukromá církevní žáků 9. třídy pokračuje ve studiu na škole v zahraničí. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy: v devátém ročníku 56 v nižším ročníku 0 Chování žáků (2.pol. 2012/2013): velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkem 589* 4 1 z toho na I. stupni II. stupni *Žáci, kteří se vzdělávají podle 38 ŠZ nejsou klasifikováni z chování Nejčastější výchovné problémy: zapomínání pomůcek a pozdní příchody, Druhý stupeň z chování byl na I. stupni udělen za agresivní chování ke spolužákovi a za vulgární vyjadřování, na II. stupni za krádež a zničení nalezené věci a požívání alkoholu před odpoledním vyučováním. Třetí stupeň z chování byl udělen žákovi za požívání alkoholu před odpoledním vyučováním. 15

17 Zameškané hodiny: (2.pol. 2012/2013): omluvené průměr na žáka neomluvené celkem ,21 5 z toho na I. stupni ,12 0 II. stupni ,92 5(4 žáci) Výsledky vzdělávání žáků (2.pol. 2012/2013): prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli celkem z toho na I. stupni II. stupni *Žáci, kteří se vzdělávají podle 38 odst. 1a) ŠZ nemusí být v kmenové škole přezkušováni. Výjezdy žáků mimo budovu školy: do zahraničí: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem z toho do Francie Itálie Německa adaptační kurzy: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem školy v přírodě na území ČR: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem Děkujeme MČ Praha 1 za finanční zvýhodnění škol v přírodě v Janově nad Nisou. výlety mimo území Prahy: počet výletů počet žáků

18 lyžařské kurzy: vyslaní žáci strávené kalendářní dny celkem Žáci v plaveckých kurzech: 78 g) Hodnocení činnosti školní družiny Školní družina je součástí Základní školy Brána jazyků, Mikulandská 5, Praha 1, a nachází se v historické budově pro 1. stupeň Vojtěšská 13, Praha 1, v centru města. ŠD má k dispozici herny, tělocvičnu, školní dvorek a časově dostupná dětská hřiště v okolí školy. ŠD má devět oddělení, z toho dvě oddělení v samostatných hernách a sedm oddělení ve třídách, po skončení dopolední výuky. Ve vybavení ŠD jsou dětské knihy a časopisy, sportovní náčiní, hračky, stolní hry, hudební nástroje, pomůcky pro výtvarné a rukodělné činnosti, DVD a CD přehrávače a dopravní koberce. Materiální vybavení jednotlivých oddělení postupně a pravidelně doplňujeme. Zájmové vzdělávání zajišťuje devět vychovatelek s praxí nebo s odborným vzděláním. Ve školním roce 2012/2013 bylo v ŠD přihlášeno 282 žáků a proběhly tyto akce: Čertovský den se soutěžemi a diskotékou Vánoční trhy (celá škola) Masopustní rej Přednáška policie ČR pro 1. a 2. třídu Přednáška policie ČR pro 3. a 4. třídu Velikonoční sportovní odpoledne na Žofíně Průběžné individuální programy jednotlivých oddělení ŠD: návštěvy historických památek v centru Prahy, výstavy, deskohraní v Tyršově domě, čtvrté třídy hrají loutkové divadlo pro první třídy. Škola neorganizuje školní klub. h) Poradenské služby školy Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně, jedna pro I. stupeň, druhá pro II. stupeň a poradenství k volbě povolání. Obě úzce spolupracují s rodiči, s PPP (zejména v oblasti diagnostiky a volby povolání), s OPD, s Policií ČR i Městskou policií. Ve škole je jeden metodik prevence pro obě budovy. Ve škole nepracuje speciální pedagog ani školní psycholog. 17

19 i) Spolupráce s rodiči a ostatními partnery Kromě standardních partnerů (rodiče, SRPŠ, Školská rada, PPP) spolupracujeme též s: MŠMT, ČŠI, PedF UK, PřF UK, FTVS UK, Francouzským institutem, Francouzským velvyslanectví, Goethe Institutem, CETCES, NPKK, ÚIV, AŠSK,, se společnostmi Prak, Danny Agency, FRAUS, SCIO, SBP, SBS a dále se školami v zahraničí v rámci výměnných pobytů žáků: Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte/FR, Friedrich-Rückert Gymnasium v Ebern/Něm. a Collège Claude Debussy v Saint Germán-en-Laye/FR. j) Mimoškolní aktivity V tomto školním roce žáci navštěvovali kroužky: jazykové: Zábavné čtení, Literární kroužek, Seznamme se s češtinou (ČJ pro cizince), Vojtíšek a Listy lípy (tvorba školních časopisů), Tvůrčí psaní, Doučování z češtiny, konverzace v AJ, FJ i NJ (pro začátečníky i pokročilé), Barevná angličtina, Veselá angličtina, Angličtina pro nejmenší, Francouzština s IT, Francouzština hrou, Francouzský jazyk-příprava na DELF, Němčina-příprava na Sprachdiplom, přírodovědné: Klub přátel matematiky otevřený, Věda je interaktivní zábava, Matematika-doučování, Matematika-příprava na přijímací zkoušky, Chovatelský kroužek společenskovědní: Jak řešit konflikty neagresivně aneb chováme se k sobě lépe, Etika, Etiketa, Výchova kultivovaného občana, Jak žijí jiné kultury, HERKA -kroužek deskových her sportovní: Aikido, Florbal, Sportovní hry, Lezení na umělé stěně, Šachy, Turistický umělecky zaměřené: Dramatický, Hravá flétnička, Populární kytara, Kytara, Muzikálový, Petrklíček - sborový zpěv, Vojtěšská paleta, Možná přijde i Picasso, Pražský chodec, Keramika, Fotokroužek, Tvůrčí dílna s arteterapií, Hrajeme loutkové divadlo, Grafická a knihařská dílna k) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavní cíle (a priority) šk. roku: Prevence alkoholismu a tabakismu výchovou Náplň a aktivity k jejich dosažení: preventivní aktivity, návaznost a pokračování tradičních Ověření efektivnosti, budoucí směřování: - ověřování zpětnou vazbou 18

20 ke zdravému životnímu stylu, zásady internetové bezpečnosti, vandalismus Otevřenost a komunikativnost : Spolupráce s odborníky, rodiči a dalšími zainteresovanými osobami Sběr podnětů pro vytváření budoucích priorit (především informovanost a snaha projektů: - adaptační kurzy 6. tříd, lyžařské kurzy a sportovní turnaje - protidrogové programy (např. Nefetuj a piš! ; Děkuji-nechci! ; Koza nekouří ; dopravní prevence, svět Facebooku) - volnočasové aktivity, především sportovní = nabídka aktivního trávení volného času - preventivní program U vody bez obav - spolupráce učitelského sboru při realizaci prevence škola jako široké společenství: - společenský večer školy - Večer pod lipou - Filmový večer - projekt Jazyky nás zdobí - osobnosti společenskosportovního světa zvané do školy: pozitivní vzory pro žáky - spolupráce s PPP každý aktuální známý problém se má řešit: - aktuální komunikace a spolupráce s učiteli a po skončení programu a směřování pozornosti na dlouhodobé i krátkodobé aktuální priority - bývalý rodič a bývalý žák se do školy ochotně vrací pokračovat v tradičních projektech - kazuistiky napomáhají upravit budoucí priority 19

21 o nápravu) především rodiči a jejich dětmi - jsme fakultní ZŠ: studentské praxe l) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy směřují zejména k naplňování cílů stanovených naším ŠVP: Na podporu výuky cizích jazyků pořádal nadační fond Brána jazyků pootevřená výměny s partnerskými školami ve Francii - College Claude Debussy v Saint Germain-en-Laye a Collège Lis Isco d Or v Pierrelatte a v Německu - Friedrich-Rückert-Gymnasium v Ebern Na podporu výuky němčiny organizovala škola výchovně poznávací zájezd do Saska pro žáky tříd. Někteří naši žáci úspěšně složili zkoušku z francouzštiny Delf. Dařilo se nám získávat lektory rodilé mluvčí na angličtinu a francouzštinu. Školní rok zahájili v budově Mikulandská bývalí ministři školství Jan Sokol, Petr Vopěnka, Dana Kuchtová a Ivan Pilip Opět se nám podařilo vystavit v atriu budovy v Mikulandské sochu, tentokrát Nymfu od pana Alexandra Kozlova Pro nově vznikající třídy (3. a 6.) jsme jako každý rok pořádali adaptační kurz. V rámci Evropského dne jazyků se naši žáci zúčastnili akcí pořádaných zahraničními instituty. Pravidelně jsme spolupracovali s Francouzským institutem (žáci - francouzštináři zde navštěvovali filmy ve francouzštině) a Goethe Institutem (filmy v němčině). Dny české státnosti jsme oslavili shlédnutím filmu Pavel Tigrid Evropan Na naší pravidelné akci Nonstop čtení jsme využili některých našich 20

22 rodičů, kteří četli dětem, nejen vlastním. Přivítali jsme ve škole učitele z Německa a Jižní Koreje, studenty z Dánska Pro společnost Scio jsme se zúčastnili pilotování informační gramotnosti a průřezových témat Na charitativním Bazárku ve Vojtěšské jsme vybrali ,- Kč pro Fond ohrožených dětí. V Městské knihovně jsme díky MČ Praha 1 zhlédli film Vyšší princip Osmáci si vyzkoušeli, jaké je volit prezidenta ČR, volby pro ně připravili deváťáci Chodili jsme do divadel, na výstavy, v zimě bruslit. Byli jsme v Národním technickém muzeu a v planetáriu, v Památníku národního písemnictví, na exkurzi v pivovaru a v ČT. Deváťáci se chystali na sjíždění vody U vody bez obav. Pro žáky I. stupně jsme připravili Čertovský den, na oba stupně přišel Mikuláš, žáci II. stupně soutěžili na vánočním turnaji. 1. pololetí jsme slavnostně ukončili vernisáží výstavy Za vysvědčení knihu Pořádali jsme tradiční Společenský večer školy. Ve II. pololetí školního roku nás navštěvovali 1x měsíčně naši budoucí prvňáčci trénovali Školu nanečisto. Účastnili jsme se festivalu Jeden svět. Zájemci z řad dětí přespali ve škole při Noci s Andersenem. Žáci 9. tříd zpívali v Petschkově paláci pro Svaz bojovníků za svobodu. Náš fotokroužek vystavoval v 7. patře MČ Praha 1 Výlohy-obchody. Zúčastnili jsme se společné akce Francouzského institutu v Praze a Městské části Praha 1 Voda a věda. 21

23 S rodiči jsme se sešli na tradičním Večeru pod lipou. Pořádali jsme filmový festival Mikoule, na kterém jsme ocenili naše nejlepší žáky žlutým trikotem. Pravidelně jsme se účastnili akcí pořádaných MČ Praha 1 (Mikulášského plavání, v budově naší školy jsme pro MČ Praha 1 pořádali turnaj ve volejbale, Preventan cup (vybíjená), McDonald s cup (fotbal), Odznak všestrannosti olympijských vítězů, soutěže O pohár starosty MČ Praha 1. V rámci ekologické výchovy se naši žáci starali o morče, křečka, rybičky a andulky, navštívili čističku odpadních vod, sponzorovali jsme nosála a mangustu v pražské ZOO. Deváťáci si mohli vyzkoušet své znalosti při Malé maturitě z matematiky. Dařilo se nám vítězit na sportovních akcích v rámci akce Sport bez předsudků. Ve spolupráci s PPP jsme pomáhali deváťákům při volbě dalšího vzdělávání na SŠ, navštívili jsme veletrh SŠ Schola Pragensis. Sportovali jsme na Poháru pražských ZŠ, hráli jsme fotbal a minifotbal, florbal, stolní tenis, košíkovou, volejbal a přehazovanou. Naši žáci reprezentovali Prahu 1 ve fotbalovém turnaji. Vysvědčení za II. pololetí žákům 9. tříd rozdal pan Karel Schwarzenberg. m) Největší úspěchy našich žáků 2. a 10. místo v krajském kole konverzační soutěže ve francouzském jazyce 3. místo v krajském kole dějepisné olympiády 6. a 10. místo v krajském kole konverzace v angličtině Úspěšný řešitel krajského kola olympiády z přírodopisu Přehazovaná mladší žákyně 1. místo v Praze Košíková mladší chlapci 4. místo v Praze 1. místo v soutěži v anglickém jazyce v Praze 1 v kat. I.A 1. místo v soutěži v anglickém jazyce v Praze 1 v kat. II.A 1. a 3. místo v soutěži v německém jazyce v Praze 1 v kat. I.A 2. a 3. místo v soutěži v německém jazyce v Praze 1 v kat. II.A 22

Výroční zpráva 2011 2012 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2011 2012 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Výroční zpráva 2009 2010

Výroční zpráva 2009 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva 2010 2011 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy

Výroční zpráva 2010 2011 Předkládá: Petr Tlustý, ředitel školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRÁNA JAZYKŮ Mikulandská 5, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO 60436123 tel: 224 933 875-6, fax: 224 933 877, řed. tel./fax: 224 933 135 e-mail: info@branajazyku.cz, http://www.branajazyku.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více