výroční zpráva / annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva / annual report"

Transkript

1 / annual report 1997 > 1998 > 1999 > 2000 > 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005 > 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010 > 2011 > 2012 BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, Děčín XII Vilsnice

2 3

3 Obsah Contents Úvodní slovo 6 Profil společnosti 8 Management společnosti 8 Členství ve svazech a sdruženích 8 Majetkové účasti a informace o propojených osobách 8 Základní ekonomické ukazatele 10 Sociální politika 10 Politika jakosti 10 Investiční politika 10 Marketing 12 Sponzorské aktivity 12 Hlavní záměry pro příští rok 12 Výrok auditora k RÚZ 14 Účetní závěrka 16 Příloha k RÚZ 19 Introduction 7 Company profile 9 Company management 9 Membership of associations and federations 9 Capital holdings and affiliates 9 Basic economic indicators 11 Welfare policy 11 Quality policy 11 Investment policy 11 Marketing 13 Sponsorship activities 13 Principal objectives for the forthcoming year 13 Auditor s report to the Annual Financial Statement 15 Financial statement 16 Appendix to the Annual Financial Statement

4 Úvodní slovo Introduction Vážení obchodní partneři, Dear Business Partners, poprvé mám tu čest v nové roli ředitele společnosti podělit se s Vámi o celoroční výsledky hospodaření a shrnutí událostí v uplynulém roce 2012, ale i shrnutí plánu pro rok nadcházející. Ačkoliv to na první pohled dle vykázaného výsledku nevypadá, považuji celkovou situaci ve firmě za pozitivně se vyvíjející. Je to způsobeno zejména následujícími faktory, které jsou s celkovým výsledkem spojeny. V červnu byla založena nová dceřiná společnost Doprava na paletách s.r.o., která se zabývá vnitrostátní distribucí kusových zásilek, zejména paletovaného zboží, a pronájmem plastových palet. Navzdory pomalému počátečnímu tempu růstu objemů obchodních případů se začalo dařit tempo zvyšovat. Ačkoliv je cashflow této dceřiné společnosti stále zpožděné, za necelý rok svého fungování se stala kvalitním distribučním systémem na českém trhu. Dalším krokem, který jsme v roce 2012 podnikli, bylo zahájení činností a jednání, vedoucí k založení nové pobočky v Kolíně, specializované na mezinárodní sběrnou službu. Na podzim byla spuštěna sběrná linka do Holandska, počátkem roku 2013 startují další linky do Německa a Itálie na další nové pobočce v Praze. Vzhledem k pokračujícímu trendu zmenšování zásilek, minimalizace zásob a zboží na cestě, chceme v rozvoji sběrných linek i nadále pokračovat a ještě více se zaměřit na přepravu dílčích zásilek, a to jak v importu, tak i exportu. Chceme maximalizovat tvorbu synergií, naše zásilky tedy sdružujeme na terminálech v Děčíně, Kolíně a v Brně, mezi kterými máme pravidelné denní spojení, jak vnitrostátní mezi sebou, tak mezinárodní, k jednotlivým zahraničním partnerům. Naše snažení by mělo gradovat úpravou firemní strategie, která bude spočívat v ještě větší specializaci jednotlivých oddělení na konkrétní destinace, upevňováním spolupráce s dopravci a zavedení pracovních procesů při zachování silně prozákaznického přístupu. Tímto postupem bychom se opět chtěli etablovat na předních pozicích v mezinárodní přepravě dílčích a kusových zásilek na českém trhu. Věřím, že tento nelehký úkol se nám podaří se všemi zaměstnanci postupně naplňovat, ačkoli cesta k cíli bude jistě dlouhá, nicméně již nyní zaznamenáváme nárůst objemu přepravených zásilek až o 25 %. Co se týče celkové situace na trhu, jsem optimista. V roce 2013 předpokládám mírný růst ekonomiky, zejména průmyslu a výrobních firem, kterým se daří uspět na zahraničních trzích čím dál častěji. Myslím si, že minulé, méně úspěšné roky recese naučily české podnikatelské subjekty správně přemýšlet, lépe obchodovat a navazovat strategická partnerství. Za sebe i celý tým BOHEMIA CARGO s.r.o. chci poděkovat za přízeň všem obchodním partnerům, stejně tak i všem našim zaměstnancům, díky kterým jsme byli schopni kvalitně poskytovat naše logistické služby, inovovat je a dále rozvíjet. Úspěšný rok 2013 přeje Ing. Jan Kučera ředitel společnosti Děčín I am honoured to have the opportunity for the first time in my new role as company director to share with you our yearly results and a summary of events during 2012 along with a summary of the plan for the upcoming year. Although it does not appear so at first glance based on the reported results, I believe the overall situation in the company has been developing positively. This can be attributed particularly to the following factors, which are related to the overall result. In June the new subsidiary Doprava na paletách s.r.o. was established, which is involved in the domestic distribution of piece shipments, including in particular goods in pallets and leasing of plastic pallets. Despite the slow initial pace of growth in volumes of transactions, the pace has been increased. Although the cash flow of this subsidiary remains delayed, during just under a year of its functioning it has created a quality distribution system on the Czech market. Another step that we took in 2012 was commencement of activities and negotiations leading to the establishment of a new branch in Kolín, specialised on international collection service. In the autumn, a collection link to Holland was implemented, and at the beginning of 2013 new links were started leading to Germany and Italy at the new branch in Prague. In view of the continuing trend of reducing shipments and minimising reserves and goods en route, we would like to continue with the development of collection links and focus more on transporting of partial shipments, both involving imports and exports. We would like to maximise the creation of synergy, and therefore we are concentrating our shipments at terminals in Děčín, Kolín and Brno, between which we have regular daily connections, including both domestic connections between different points and international connections to individual foreign partners. Our efforts should culminate with the adjustment of the company strategy, which will involve even greater specialisation of individual departments on specific destinations, boosting of cooperation with transporters and implementing work processes while maintaining a strong demonstrative approach. Through this approach, we would like to reestablish ourselves in leading positions in international transport of partial and piece shipments on the Czech market. I am confident that we will manage this uneasy task with the participation of our entire staff, and although the path to the goal remains long, we are already registering growth in the volume of transported shipments by 25%. As far as the overall situation on the market is concerned, I am an optimist. In 2013, I anticipate slight economic growth, mainly in the industrial and manufacturing sector, where success is increasingly being registered on foreign markets. I believe that the last, less successful years of the recession have taught Czech business operators to think, to trade and to establish strategic partnerships better. On behalf of the entire Bohemia Cargo s.r.o. team, I would like to thank for their cooperation all of our business partners and employees, thanks to whom we have been able to provide our logistics services in a quality manner as well as innovate and further develop them. Ing. Jan Kučera the company director, wishes you a successful Děčín, 11 June

5 Profil společnosti, Management společnosti, Členství ve svazech a sdruženích, Majetkové účasti a informace o propojených osobách Company profile, Company management, Membership of associations and federations, Capital holdings and affiliates Profil společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka IČO: Základní kapitál (Kč): Společníky společnosti jsou Jan Kučera a Ing. Jan Kučera, kteří jsou současně jejími jednateli. Jako předmět činnosti společnosti je v obchodním rejstříku zapsáno mezinárodní a tuzemské zasílatelství, zastupování v celním řízení, nákladní silniční doprava, skladování zboží a manipulace s nákladem, poskytování technických služeb, koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Sídlo společnosti: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice Telefon/fax: / Company Profile BOHEMIA CARGO s.r.o. (hereafter the company) is a Czech legal entity, a limited liability company, which was established on and incorporated into the Commercial Register of the Ústí nad Labem District Court, section C, insertion IČO (Company Identification Number): Fixed capital (CZK): Partners of the company are Jan Kučera and Ing. Jan Kučera, who are simultaneously the company s Chief Executives. The company s subject of enterprise has been entered into the Commercial Register as follows: domestic and international freight forwarding, representation in the customs operation, storage of goods, loading and unloading of goods, rendition of technical services, buying goods with the intention of resale and their resale. Head offic: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice Telephone/fax: / Management společnosti Ředitel společnosti a jednatel Ředitel pro strategii a rozvoj Prokurista a obchodní ředitel Prokurista a finanční ředitel Ing. Jan Kučera (od ředitel společnosti) Jan Kučera Jiří Šindler (do ředitel společnosti) Ing. Jaroslav Staněk Company Management Company Director and Executive Ing. Jan Kučera (Company Director since 1 January 2013) Director for Strategy and Development Jan Kučera Confidential Clerk and Sales Director Jiří Šindler (Company Director until 31 December 2012) Confidential Clerk and Financial Director Ing. Jaroslav Staněk Členství ve svazech a sdruženích SSL (Svaz spedice a logistiky) HK ČR (Hospodářská komora ČR) ČAČS (Česká asociace čistících stanic) FORCE (Celosvětová organizace nezávislých zasílatelů) FIATA (Mezinárodní organizace zasílatelských sdružení) Majetkové účasti Akademie logistických profesí, s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 80,0% KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 50,0% Membership of Associations and Federations SSL (Association of Forwarding and Logistics) HK ČR (Chamber of Commerce of the Czech Republic) ČAČS (Czech Association of Cleaning Stations) FORCE (Freight Organisation of Related Cargo Experts) FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association) Capital Holdings Akademie logistických profesí s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 80,0% KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 50.0 % 8 9

6 Základní ekonomické ukazatele Sociální politika Politika jakosti, Investiční politika Basic economic indicators Welfare policy Quality policy, Investment policy Základní ekonomické ukazatele v tis. Kč rok 2012 rok 2011 Náklady Výnosy zisk před zdaněním přidaná hodnota tržby v tuzemsku tržby v zahraničí výše aktiv počet zaměstnanců Sociální politika Společnost se trvale zaměřuje na zajištění vzdělávání a odborného růstu všech zaměstnanců. Akademie logistických profesí s.r.o., jejímž je společnost majoritním zakladatelem, se orientuje na odborné vzdělávání pracovníků v oborech jejího podnikání. Zajišťuje pro ní převážnou většinu vzdělávacích akcí, které jsou zahrnuty do plánu odborného rozvoje zaměstnanců. Vedle toho se společnost snaží i nadále vytvářet kvalitní pracovní podmínky a posilovat motivaci všech zaměstnanců poskytováním mimomzdových benefitů. Politika jakosti Péče o jakost jako základního kritéria činnosti společnosti je vtělena do motta společnosti Zákazník je u nás vždy na prvním místě. Počátkem roku 2013 byl úspěšně proveden kontrolní audit standardu ISO 9001:2000. Společnost je oprávněna od roku 2009 užívat osvědčení celního ředitelství AEO-schválený hospodářský subjekt. Investiční politika V roce 2012 nebyly pořízeny žádné investice ve smyslu účetních a finančních předpisů. Pořízen byl soubor jednoho tisíce kusů plastových palet jako základ pro nový projekt služby zapůjčování plastových palet s jejich distribucí u zákazníků, kde je využití těchto palet předepsáno. Pro nejbližší období se počítá s obnovou 1-2 osobních vozidel a přípravou na obnovu skladových zakladačů jako zásadního vybavení logistického skladu. Basic economic indicators Numbers given in thousands of CZK year 2012 year 2011 Costs Turnover Pre-tax profit Added value Domestic incomes Foreign incomes Level of assets Number of employees Welfare policy The company has constantly dealt with assuring education and professional growth of all employees. The Academy of Logistics Professions (Akademie logistických profesí s.r.o.), where the company is a majority founder, focuses on professional education in the fields of its business activity. It ensures for it most of educational events which are included in the employee professional development plan. In addition, the company strives to continuously create quality working conditions and strengthen motivation of all employees by providing off-wage benefits. Quality policy Care for quality as one of the company s basic criteria is enshrined in the company motto The Customer always comes first for us. At the beginning of 2013, a control audit based on the standard ISO 9001:2000 was carried out. The company has been entitled since 2009 to use the customs directorate certificate AEO (Authorised Economic Operator). Investment policy In 2012, no investments were acquired pursuant of accounting and finance regulations. A set of a thousand plastic pallets was acquired as a basis for a new project involving lending of plastic pallets with their distribution among customers requiring the use of pallets. For the period to come, restoration of 1-2 personal vehicles is expected, along with the preparation for restoration of storage stackers as crucial logistical storage equipment

7 Marketing Sponzorské aktivity Hlavní záměry pro příští rok Marketing Sponsorship activities Principal objectives for the forthcoming year Marketing Marketingovým činnostem společnosti je vedením věnována mimořádná pozornost a trvale se jí věnuje samostatný odborný útvar. Společnost se snaží reagovat na všechny potřeby zákazníků a trendy, které se na dopravním a spediční trhu objevují. Na každý rok je ve spolupráci s propagační agenturou zpracováván mediální plán. Dokladem významu, který společnost propagaci věnuje je i fakt, že na tuto oblast trvale rozpočtuje více než 1% svého obratu, a to i v období ekonomické krize. Společnost má od roku 2012 na dalších 10 let zapsánu ochrannou známku na logo společnosti. Marketing The management devotes great attention to the company s marketing activities, which are also focused on by a separate professional division. The company is attempting to react to all customers needs and trends on the transport and shipping market. A media plan is prepared for each year in cooperation with a promotion agency. The company s emphasis on promotion is evidenced by the fact that it continues to allocate for promotion in its budget more than 1% of its turnover, even during the economic crisis. In 2012 the company registered its logo as a trademark for another 10 years. Sponzorské aktivity Společnost jako jedna z prosperujících firem v regionu pokračovala i v roce 2012 v tradiční sponzorské činnosti, která cíleně směřuje do oblasti veřejně prospěšné činnosti, kultury i regionálního sportu. Od roku 2005 je generálním partnerem Městského divadla Děčín a je rovněž významným sponzorem BK Děčín. Sponsorship activities The Company as one of the prosperous companies in the region continued also in 2012 in its traditional sponsorship activities which were targeted to public services, culture and regional sport. Since 2005 the Company has been the general partner of the Děčín Theatre and also a significant sponsor of BK Děčín. Hlavní záměry pro nejbližší období Společnost se tradičně orientuje na udržení tržního podílu i v období hospodářské recese, zvýšení obratu, počtu kmenových zákazníků a stálého zvyšování obecného povědomí o kvalitě poskytovaných služeb. Pro nejbližší období předpokládá dále rozšířit oblast zahraniční sběrné služby o nové relace a tím související otevření nové pobočky. Dále se plánuje připravit a uvést do provozu systém půjčování plastových palet a dále řešit přípravu výstavby vymývárny cisteren. Oba tyto projekty znamenají další rozšíření služeb a mají napomoci i získání nových zákazníků pro služby stávající. Main objectives for the near future The Company traditionally directs its attention to maintaining the market share even in the period of economic recession, an increase of turnover, the number of core customers and a permanent increase of general awareness of quality of provided services. In the period to come, the company expects further expansion of its foreign collection service to include new relationships and the opening of a new branch. It also plans to prepare and implement a system of lending plastic pallets and to resolve further the preparation of development of tank cleaners. Both of these projects will entail further expansion of services and should help acquire new customers for existing services

8 Výrok auditora k RÚZ Auditor s report to the Annual Financial Statement 14 15

9 Účetní závěrka Financial statement Výkaz zisků a ztrát k (v celých tisících Kč) Označení Text Řádek k k k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1 Mzdové náklady C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní hospodářský výsledek VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1 - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Rozvaha - aktiva k (v celých tisících Kč) Označení Aktiva Řádek k k k Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodob. nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.II 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 B.III Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I Zásoby Materiál Zboží C.III Krátkodobé pohledávky C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobě poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 D.I Časové rozlišení D.I 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období

10 Příloha k RÚZ Appendix to the Annual Financial Statement Rozvaha - pasíva k (v celých tisících Kč) Označení Pasíva Řádek k k k Pasíva celkem A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.I 1 Základní kapitál Změny základního kapitálu 71 A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I Rezervy Ostatní rezervy 91 B.III Krátkodobé závazky B.III 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účast.sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I Časové rozlišení C.I 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období I. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2012 (všechny údaje vyjádřeny v tis.kč, pokud není uvedeno jinak) Rozsah účetní závěrky Plný rozsah Druh účetní závěrky Řádná Účetní období od Účetní období do Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den) Datum sestavení výkazu Údaje o účetní jednotce Základní informace dle zákona, zejména informace podle 18 odst. 2 zákona Název společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. Sídlo společnosti Chmelnická 98, Děčín 12, Právní forma společnost s ručením omezeným Identifikační číslo (IČ) Datum založ.společnosti 22. září 1997 Zápis do OR oddíl C, vl Předmět podnikání vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 1.2. Základní kapitál Základní kapitál celkem z toho Základní kapitál zapsaný v OR Předmět činnosti Pořadí Předmět činnosti 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Mezinárodní zasilatelství 3. Vnitrostátní zasilatelství 4. Silniční motorová doprava nákladní 5. Zastupování v celním řízení 6. Poskytování technických služeb 7. Skladování zboží a manipulace s nákladem 8. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.4. Statutární orgán Pořadí Příjmení Jméno Funkce 1. Kučera Jan jednatel 2. Ing. Kučera Jan jednatel 1.5. Prokura Pořadí Příjmení Jméno Funkce 1. Šindler Jiří ředitel společnosti 2. Ing. Staněk Jaroslav finanční ředitel 1.6. Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Účetní jednotka nemá osoby, které na ni mají podstatný nebo rozhodující vliv

11 1.7. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V uplynulém roce byl zapsán do obchodního rejstříku druhý společník s vkladem 50% Ing. Jan Kučera, datum narození Popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni I. centrála Děčín, Chmelnická 98, Děčín XII vedení společnosti obchodní manažer odd.sběrné služby Skandinávie odd.sběrné služby západní Evropa odd.celokamiónových zásilek odd.sběrné služby Anglie odd.leteckých a zámořských přeprav odd.tuzemských přeprav a sběrné služby tuzemsko odd.celních služeb odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek FOFR logistický sklad II. pobočka Ústí nad Labem, Předlická 463/9A, Ústí nad Labem odd.zahraničních přeprav odd.tuzemských přeprav logistický sklad III. pobočka Žatec, Žatecké šroubárny, Purkyněho 1161, Žatec logistický sklad IV. pobočka Brno, Areál Slatina, Tuřanka 115/1222, Brno odd.tuzemských přeprav V. pobočka Liberec, Heyrovského 488 Průmyslová zóna jih, Liberec odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek - FOFR VI. pobočka Kolín, Polepská 300, Kolín odd.sběrné služby 1.9. Popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období V uplynulém roce byl v květnu ukončen provoz na odd. systému kusových a balíkových zásilek FOFR vč.účasti ve stejnojmenném logistickém družstvu a družstvu 8DS družstvo. Na středisku v Žatci byl provoz zcela ukončen, skladovací prostory se dále pronajímají. V listopadu 2012 vzniklo nové středisko v Kolíně, které zajišťuje sběrnou službu pro Německo a Švýcarsko. II. Údaje o účetních jednotkách, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Pořadí Název Podíl 1. KIMA Transport s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 2. Akademie logistických profesí, s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 3. Doprava na paletách s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % III. Počet pracovníků, osobní náklady a odměny Ukazatel Období běžné Období minulé Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho : řídící pracovníci 6 5 Osobní náklady z toho : řídící pracovníci IV. Odměny, zálohy, půjčky, ostatní plnění, záruky a přísliby majitelům, statutárním orgánům a vyššímu managementu Účetní jednotka má vůči statutárním orgánům ke dni sestavení přílohy závazek ve výši tis. Kč (nevyžádaná výše podílu na zisku) V. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi Náklady na povinný audit a jiné auditorské služby činily za rok 2012 celkem 14 0 tis.kč VI. Účetní metody a obecné účetní zásady Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Způsob ocenění nakupovaných zásob Zásoby se oceňují podle 25 a 27 zákona a 49 vyhlášky. Zásoby zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je přepočítáván po každém pohybu zboží. Zboží nakoupené v cizí měně je přepočítáno stanoveným ročním kurzem platným vždy k 1.1. vyhlášeným ČNB Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v souladu 25 zákona o účetnictví. Majetek je při pořízení veden na účtech 04, spolu s vedlejšími pořizovacími náklady do doby zařazení Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ocenění: při pořízení - pořizovací cennou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v souladu s účtovým rozvrhem firmy. ke konci rozvahového dne - v souladu s 27 odst. 1 a 5 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou a náklady související s jejich pořízením přeúčtovává měsíčně ve výši rozpuštěných vícenákladů dle platné smlouvy s firmou Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. Mezi tyto související náklady patří zejména clo a celní poplatky,pojistné, přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, skladné, manipulace, poštovné, balné, provize za zprostředkování, pojistné Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min.účetnímu období K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona K žádným významným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo

12 6.8. Způsob stanovení opravných položek Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku. Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem č.593/92sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Účetní jednotka se řídí: Účtovou osnovou Českými účetními standarty Vyhláškou č.500/2002 Sb Zákonem č.586/1992 Sb o daních z příjmů Účetní odpisy investičního majetku se provádějí měsíčně a jsou shodné s odpisy daňovými Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu uplatnění směnných kurzů Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu jsou uplatňovány běžné denní kursy vyhlášené ČNB v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky Způsob stanovení reálné hodnoty majetku, které se touto hodnotou oceňují Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které by bylo nutno oceňovat reálnou hodnotou. VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 7.1. Přehled dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh nehmot. majetku (NM) Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Software Ocenitelná práva Jiný NM Nedokončený NM NM celkem Přehled dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh hmot. majetku (HM) Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota 7.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Druh majetku nebo souboru Pořizovací cena ke konci období Oprávky ke konci období Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Název Zahájení Ukončení Poř.cena v Kč Stav k Úhrada 2012 Stav k Vysokozdvižný vozík Nákladní automobil Nákladní přívěs Vysokozdvižný vozík Plastové palety BIPP Celkem Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Účetní jednotka nemá odložené daňové závazky nebo pohledávky Rozpis rezerv Účetní jednotka netvoří žádné rezervy Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a popisu zajištění úvěru Název úvěru Zajištění Počáteční stav Čerpání Splácení Zůstatek Investiční úvěr zástavní právo k nemov Investiční úvěr zástavní právo k nemov Splátkové úvěry zástavní právo mov.věci Investiční úvěr zástava právo k nemov Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Pozemky Stavby Movité věci a soubory Jiný HM Nedokončený HM Oceň.rozdíly k HM HM celkem

13 7.8. Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Účetní jednotka nemá závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po splatnosti Splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění Účetní jednotka nemá závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění po splatnosti Výše evidovaných nedoplatků u místně příslušných finančních orgánů Účetní jednotka nemá daňových nedoplatků po splatnosti Přijaté dotace na investiční a provozní účely Účetní jednotka nemá přijaté dotace na investiční nebo provozní účely. VIII. DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 8.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Období běžné Období minulé do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let Závazky po lhůtě splatnosti v tis. Kč Období běžné Období minulé do 60 dnů do 120 dnů do 180 dnů 22 0 nad 180 dnů doba splatnosti delší než 5 let Seznam hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popřípadě u nemovitostí věcným břemenem Název hmotného majetku Nemovit. zapsané na KÚ Děčín 8.4. Drobný nehmotný a hmotný majetek neuvedený v rozvaze Povaha a forma zajištění zřízení zástavního práva se sjednává ve prospěch KB Název majetku vedený evidenčně Cena majetku v tis.kč drobný dlouhodobý nehmotný (DDNM) 209 drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) Cizí majetek uvedený v rozvaze Účetní jednotka nemá v užívání cizí majetek uvedený v rozvaze (bilanci) Celková výše závazků, které nejsou vykázány v rozvaze Název závazku Cena závazku v tis.kč Záruka za prov.úvěr dceřiné společnosti Doprava na paletách s.r.o Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Začátkem roku 2013 vznikla pobočka sběrné služby v Praze pro Holandsko a Itálii, se kterou bylo spojeno pracoviště v Kolíně. V březnu 2013 byly k neúčelově vázanému úvěru od společnosti NOVA leasing a.s. zastaveny movité věci v celkové výši tis.kč. V roce byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 582 tis.kč na pohledávky za firmou Seba T a.s., na kterou byl v dubnu 2013 vyhlášen konkurz. IX. ÚDAJE O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU K žádným podstatným změnám vlastního kapitálu nedošlo Struktura vlastního kapitálu Vlastní kapitál Období běžné Období minulé Základní kapitál Emisní ážio 0 0 Ostatní kapitálové fondy 0 0 Oceň. rozdíly z přecenění maj. a záv. 0 0 Oceň.rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 Změny základného kapitálu 0 0 Zákonný rezervní fond Nedělitelný fond 0 0 Statutární fondy 0 0 Ostatní fondy 0 0 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 Výsledek hosp. ve schvalovacím řízení 0 0 Zisk/ztráta běžného účetního období Celkem Rozdělení zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty sledovaného účetního období Účetní výsledek hospodaření za sledované období ve výši tis.kč byl celý převeden na položku nerozdělený zisk minulých období Základní kapitál společnosti s ručením omezeným Jméno společníka Výše podílu v období Podíl na ZK Nesplacený vklad běžném minulém ( v % ) v Kč Kučera Jan Ing. Jan Kučera

14 X. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí V účetním období nedošlo ke vkladu do katastru nemovitostí. Nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí není ničím podmíněno Výkaz cash flow ke dni Označení Text Skuteč. v úč. období běžném minulém P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období (A) PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 Odpisy stálých aktiv(+) s výjimkou zůstat.ceny prodaných stálých aktiv a dále A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv 0 0 A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitaliz.úroků a vyuč.výnos. úroky (-) A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 0 0 A.* Čistý peněžní tok z provoz.činnosti před zdaněním, změnami prac.kapitálu a mim.položkami A.2 Změny stavu nepeněžních položek pracovního kapitálu A.2.1 Zm.stavu pohled. z provoz.činnosti(+/-) akt.účtů čas.rozlišení a dohad účtů aktivních A.2.2 Změna stavu krátkod.závazků z provoz.činnosti(+/-) pasivních účtů čas.rozl.a dohad.účtů pasivních A.2.3 Změna stavu zásob A.2.4 Změna stavu krátkodob.finanč.majetku nespadajícího do peněž. prostředků a ekvivalentů 0 0 A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Výdaje z plateb úroků A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6 Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti 0 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 40 0 A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami (B) PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI B.1 Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (C) PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ C.1 Dopady změn dlouhodob.závazků,popř. takových krátkodob. závazků, které spadají do ob.fin.čin. 0 0 C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1 Zvýšení peněž.prostř. a peněž.ekv. z titulu zvýš.základ.kapitálu,emis.ažia, event. rezerv fondu 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 C.2.4 Úhrady ztráty společníky (-) 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně C.3 Ostatní změny v oblasti financování C.*** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ ( A.*** + B.*** + C.*** ) R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období ( P. + F.)

15 Tato vznikla ve spolupráci s Chráněnou grafickou dílnou Slunečnice, zaměstnávající hendikepované. / BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, Děčín XII Vilsnice

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více