výroční zpráva / annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva / annual report"

Transkript

1 / annual report 1997 > 1998 > 1999 > 2000 > 2001 > 2002 > 2003 > 2004 > 2005 > 2006 > 2007 > 2008 > 2009 > 2010 > 2011 > 2012 BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, Děčín XII Vilsnice

2 3

3 Obsah Contents Úvodní slovo 6 Profil společnosti 8 Management společnosti 8 Členství ve svazech a sdruženích 8 Majetkové účasti a informace o propojených osobách 8 Základní ekonomické ukazatele 10 Sociální politika 10 Politika jakosti 10 Investiční politika 10 Marketing 12 Sponzorské aktivity 12 Hlavní záměry pro příští rok 12 Výrok auditora k RÚZ 14 Účetní závěrka 16 Příloha k RÚZ 19 Introduction 7 Company profile 9 Company management 9 Membership of associations and federations 9 Capital holdings and affiliates 9 Basic economic indicators 11 Welfare policy 11 Quality policy 11 Investment policy 11 Marketing 13 Sponsorship activities 13 Principal objectives for the forthcoming year 13 Auditor s report to the Annual Financial Statement 15 Financial statement 16 Appendix to the Annual Financial Statement

4 Úvodní slovo Introduction Vážení obchodní partneři, Dear Business Partners, poprvé mám tu čest v nové roli ředitele společnosti podělit se s Vámi o celoroční výsledky hospodaření a shrnutí událostí v uplynulém roce 2012, ale i shrnutí plánu pro rok nadcházející. Ačkoliv to na první pohled dle vykázaného výsledku nevypadá, považuji celkovou situaci ve firmě za pozitivně se vyvíjející. Je to způsobeno zejména následujícími faktory, které jsou s celkovým výsledkem spojeny. V červnu byla založena nová dceřiná společnost Doprava na paletách s.r.o., která se zabývá vnitrostátní distribucí kusových zásilek, zejména paletovaného zboží, a pronájmem plastových palet. Navzdory pomalému počátečnímu tempu růstu objemů obchodních případů se začalo dařit tempo zvyšovat. Ačkoliv je cashflow této dceřiné společnosti stále zpožděné, za necelý rok svého fungování se stala kvalitním distribučním systémem na českém trhu. Dalším krokem, který jsme v roce 2012 podnikli, bylo zahájení činností a jednání, vedoucí k založení nové pobočky v Kolíně, specializované na mezinárodní sběrnou službu. Na podzim byla spuštěna sběrná linka do Holandska, počátkem roku 2013 startují další linky do Německa a Itálie na další nové pobočce v Praze. Vzhledem k pokračujícímu trendu zmenšování zásilek, minimalizace zásob a zboží na cestě, chceme v rozvoji sběrných linek i nadále pokračovat a ještě více se zaměřit na přepravu dílčích zásilek, a to jak v importu, tak i exportu. Chceme maximalizovat tvorbu synergií, naše zásilky tedy sdružujeme na terminálech v Děčíně, Kolíně a v Brně, mezi kterými máme pravidelné denní spojení, jak vnitrostátní mezi sebou, tak mezinárodní, k jednotlivým zahraničním partnerům. Naše snažení by mělo gradovat úpravou firemní strategie, která bude spočívat v ještě větší specializaci jednotlivých oddělení na konkrétní destinace, upevňováním spolupráce s dopravci a zavedení pracovních procesů při zachování silně prozákaznického přístupu. Tímto postupem bychom se opět chtěli etablovat na předních pozicích v mezinárodní přepravě dílčích a kusových zásilek na českém trhu. Věřím, že tento nelehký úkol se nám podaří se všemi zaměstnanci postupně naplňovat, ačkoli cesta k cíli bude jistě dlouhá, nicméně již nyní zaznamenáváme nárůst objemu přepravených zásilek až o 25 %. Co se týče celkové situace na trhu, jsem optimista. V roce 2013 předpokládám mírný růst ekonomiky, zejména průmyslu a výrobních firem, kterým se daří uspět na zahraničních trzích čím dál častěji. Myslím si, že minulé, méně úspěšné roky recese naučily české podnikatelské subjekty správně přemýšlet, lépe obchodovat a navazovat strategická partnerství. Za sebe i celý tým BOHEMIA CARGO s.r.o. chci poděkovat za přízeň všem obchodním partnerům, stejně tak i všem našim zaměstnancům, díky kterým jsme byli schopni kvalitně poskytovat naše logistické služby, inovovat je a dále rozvíjet. Úspěšný rok 2013 přeje Ing. Jan Kučera ředitel společnosti Děčín I am honoured to have the opportunity for the first time in my new role as company director to share with you our yearly results and a summary of events during 2012 along with a summary of the plan for the upcoming year. Although it does not appear so at first glance based on the reported results, I believe the overall situation in the company has been developing positively. This can be attributed particularly to the following factors, which are related to the overall result. In June the new subsidiary Doprava na paletách s.r.o. was established, which is involved in the domestic distribution of piece shipments, including in particular goods in pallets and leasing of plastic pallets. Despite the slow initial pace of growth in volumes of transactions, the pace has been increased. Although the cash flow of this subsidiary remains delayed, during just under a year of its functioning it has created a quality distribution system on the Czech market. Another step that we took in 2012 was commencement of activities and negotiations leading to the establishment of a new branch in Kolín, specialised on international collection service. In the autumn, a collection link to Holland was implemented, and at the beginning of 2013 new links were started leading to Germany and Italy at the new branch in Prague. In view of the continuing trend of reducing shipments and minimising reserves and goods en route, we would like to continue with the development of collection links and focus more on transporting of partial shipments, both involving imports and exports. We would like to maximise the creation of synergy, and therefore we are concentrating our shipments at terminals in Děčín, Kolín and Brno, between which we have regular daily connections, including both domestic connections between different points and international connections to individual foreign partners. Our efforts should culminate with the adjustment of the company strategy, which will involve even greater specialisation of individual departments on specific destinations, boosting of cooperation with transporters and implementing work processes while maintaining a strong demonstrative approach. Through this approach, we would like to reestablish ourselves in leading positions in international transport of partial and piece shipments on the Czech market. I am confident that we will manage this uneasy task with the participation of our entire staff, and although the path to the goal remains long, we are already registering growth in the volume of transported shipments by 25%. As far as the overall situation on the market is concerned, I am an optimist. In 2013, I anticipate slight economic growth, mainly in the industrial and manufacturing sector, where success is increasingly being registered on foreign markets. I believe that the last, less successful years of the recession have taught Czech business operators to think, to trade and to establish strategic partnerships better. On behalf of the entire Bohemia Cargo s.r.o. team, I would like to thank for their cooperation all of our business partners and employees, thanks to whom we have been able to provide our logistics services in a quality manner as well as innovate and further develop them. Ing. Jan Kučera the company director, wishes you a successful Děčín, 11 June

5 Profil společnosti, Management společnosti, Členství ve svazech a sdruženích, Majetkové účasti a informace o propojených osobách Company profile, Company management, Membership of associations and federations, Capital holdings and affiliates Profil společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. (dále jen společnost) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka IČO: Základní kapitál (Kč): Společníky společnosti jsou Jan Kučera a Ing. Jan Kučera, kteří jsou současně jejími jednateli. Jako předmět činnosti společnosti je v obchodním rejstříku zapsáno mezinárodní a tuzemské zasílatelství, zastupování v celním řízení, nákladní silniční doprava, skladování zboží a manipulace s nákladem, poskytování technických služeb, koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Sídlo společnosti: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice Telefon/fax: / Company Profile BOHEMIA CARGO s.r.o. (hereafter the company) is a Czech legal entity, a limited liability company, which was established on and incorporated into the Commercial Register of the Ústí nad Labem District Court, section C, insertion IČO (Company Identification Number): Fixed capital (CZK): Partners of the company are Jan Kučera and Ing. Jan Kučera, who are simultaneously the company s Chief Executives. The company s subject of enterprise has been entered into the Commercial Register as follows: domestic and international freight forwarding, representation in the customs operation, storage of goods, loading and unloading of goods, rendition of technical services, buying goods with the intention of resale and their resale. Head offic: Chmelnická 98, Děčín XII - Vilsnice Telephone/fax: / Management společnosti Ředitel společnosti a jednatel Ředitel pro strategii a rozvoj Prokurista a obchodní ředitel Prokurista a finanční ředitel Ing. Jan Kučera (od ředitel společnosti) Jan Kučera Jiří Šindler (do ředitel společnosti) Ing. Jaroslav Staněk Company Management Company Director and Executive Ing. Jan Kučera (Company Director since 1 January 2013) Director for Strategy and Development Jan Kučera Confidential Clerk and Sales Director Jiří Šindler (Company Director until 31 December 2012) Confidential Clerk and Financial Director Ing. Jaroslav Staněk Členství ve svazech a sdruženích SSL (Svaz spedice a logistiky) HK ČR (Hospodářská komora ČR) ČAČS (Česká asociace čistících stanic) FORCE (Celosvětová organizace nezávislých zasílatelů) FIATA (Mezinárodní organizace zasílatelských sdružení) Majetkové účasti Akademie logistických profesí, s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 80,0% KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín podíl na ZJ 50,0% Membership of Associations and Federations SSL (Association of Forwarding and Logistics) HK ČR (Chamber of Commerce of the Czech Republic) ČAČS (Czech Association of Cleaning Stations) FORCE (Freight Organisation of Related Cargo Experts) FIATA (International Federation of Freight Forwarders Association) Capital Holdings Akademie logistických profesí s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 66,0% Doprava na paletách s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 80,0% KIMA Transport s.r.o., Chmelnická 98, Děčín capital holding 50.0 % 8 9

6 Základní ekonomické ukazatele Sociální politika Politika jakosti, Investiční politika Basic economic indicators Welfare policy Quality policy, Investment policy Základní ekonomické ukazatele v tis. Kč rok 2012 rok 2011 Náklady Výnosy zisk před zdaněním přidaná hodnota tržby v tuzemsku tržby v zahraničí výše aktiv počet zaměstnanců Sociální politika Společnost se trvale zaměřuje na zajištění vzdělávání a odborného růstu všech zaměstnanců. Akademie logistických profesí s.r.o., jejímž je společnost majoritním zakladatelem, se orientuje na odborné vzdělávání pracovníků v oborech jejího podnikání. Zajišťuje pro ní převážnou většinu vzdělávacích akcí, které jsou zahrnuty do plánu odborného rozvoje zaměstnanců. Vedle toho se společnost snaží i nadále vytvářet kvalitní pracovní podmínky a posilovat motivaci všech zaměstnanců poskytováním mimomzdových benefitů. Politika jakosti Péče o jakost jako základního kritéria činnosti společnosti je vtělena do motta společnosti Zákazník je u nás vždy na prvním místě. Počátkem roku 2013 byl úspěšně proveden kontrolní audit standardu ISO 9001:2000. Společnost je oprávněna od roku 2009 užívat osvědčení celního ředitelství AEO-schválený hospodářský subjekt. Investiční politika V roce 2012 nebyly pořízeny žádné investice ve smyslu účetních a finančních předpisů. Pořízen byl soubor jednoho tisíce kusů plastových palet jako základ pro nový projekt služby zapůjčování plastových palet s jejich distribucí u zákazníků, kde je využití těchto palet předepsáno. Pro nejbližší období se počítá s obnovou 1-2 osobních vozidel a přípravou na obnovu skladových zakladačů jako zásadního vybavení logistického skladu. Basic economic indicators Numbers given in thousands of CZK year 2012 year 2011 Costs Turnover Pre-tax profit Added value Domestic incomes Foreign incomes Level of assets Number of employees Welfare policy The company has constantly dealt with assuring education and professional growth of all employees. The Academy of Logistics Professions (Akademie logistických profesí s.r.o.), where the company is a majority founder, focuses on professional education in the fields of its business activity. It ensures for it most of educational events which are included in the employee professional development plan. In addition, the company strives to continuously create quality working conditions and strengthen motivation of all employees by providing off-wage benefits. Quality policy Care for quality as one of the company s basic criteria is enshrined in the company motto The Customer always comes first for us. At the beginning of 2013, a control audit based on the standard ISO 9001:2000 was carried out. The company has been entitled since 2009 to use the customs directorate certificate AEO (Authorised Economic Operator). Investment policy In 2012, no investments were acquired pursuant of accounting and finance regulations. A set of a thousand plastic pallets was acquired as a basis for a new project involving lending of plastic pallets with their distribution among customers requiring the use of pallets. For the period to come, restoration of 1-2 personal vehicles is expected, along with the preparation for restoration of storage stackers as crucial logistical storage equipment

7 Marketing Sponzorské aktivity Hlavní záměry pro příští rok Marketing Sponsorship activities Principal objectives for the forthcoming year Marketing Marketingovým činnostem společnosti je vedením věnována mimořádná pozornost a trvale se jí věnuje samostatný odborný útvar. Společnost se snaží reagovat na všechny potřeby zákazníků a trendy, které se na dopravním a spediční trhu objevují. Na každý rok je ve spolupráci s propagační agenturou zpracováván mediální plán. Dokladem významu, který společnost propagaci věnuje je i fakt, že na tuto oblast trvale rozpočtuje více než 1% svého obratu, a to i v období ekonomické krize. Společnost má od roku 2012 na dalších 10 let zapsánu ochrannou známku na logo společnosti. Marketing The management devotes great attention to the company s marketing activities, which are also focused on by a separate professional division. The company is attempting to react to all customers needs and trends on the transport and shipping market. A media plan is prepared for each year in cooperation with a promotion agency. The company s emphasis on promotion is evidenced by the fact that it continues to allocate for promotion in its budget more than 1% of its turnover, even during the economic crisis. In 2012 the company registered its logo as a trademark for another 10 years. Sponzorské aktivity Společnost jako jedna z prosperujících firem v regionu pokračovala i v roce 2012 v tradiční sponzorské činnosti, která cíleně směřuje do oblasti veřejně prospěšné činnosti, kultury i regionálního sportu. Od roku 2005 je generálním partnerem Městského divadla Děčín a je rovněž významným sponzorem BK Děčín. Sponsorship activities The Company as one of the prosperous companies in the region continued also in 2012 in its traditional sponsorship activities which were targeted to public services, culture and regional sport. Since 2005 the Company has been the general partner of the Děčín Theatre and also a significant sponsor of BK Děčín. Hlavní záměry pro nejbližší období Společnost se tradičně orientuje na udržení tržního podílu i v období hospodářské recese, zvýšení obratu, počtu kmenových zákazníků a stálého zvyšování obecného povědomí o kvalitě poskytovaných služeb. Pro nejbližší období předpokládá dále rozšířit oblast zahraniční sběrné služby o nové relace a tím související otevření nové pobočky. Dále se plánuje připravit a uvést do provozu systém půjčování plastových palet a dále řešit přípravu výstavby vymývárny cisteren. Oba tyto projekty znamenají další rozšíření služeb a mají napomoci i získání nových zákazníků pro služby stávající. Main objectives for the near future The Company traditionally directs its attention to maintaining the market share even in the period of economic recession, an increase of turnover, the number of core customers and a permanent increase of general awareness of quality of provided services. In the period to come, the company expects further expansion of its foreign collection service to include new relationships and the opening of a new branch. It also plans to prepare and implement a system of lending plastic pallets and to resolve further the preparation of development of tank cleaners. Both of these projects will entail further expansion of services and should help acquire new customers for existing services

8 Výrok auditora k RÚZ Auditor s report to the Annual Financial Statement 14 15

9 Účetní závěrka Financial statement Výkaz zisků a ztrát k (v celých tisících Kč) Označení Text Řádek k k k I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1 Mzdové náklady C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. oblasti IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní hospodářský výsledek VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q.1 - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady * Mimořádný výsledek hospodaření 0 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Rozvaha - aktiva k (v celých tisících Kč) Označení Aktiva Řádek k k k Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený dlouhodob. nehmotný majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek B.II 1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 21 B.III Dlouhodobý finanční majetek Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I Zásoby Materiál Zboží C.III Krátkodobé pohledávky C.III 1 Pohledávky z obchodních vztahů Stát - daňové pohledávky Krátkodobě poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 D.I Časové rozlišení D.I 1 Náklady příštích období Příjmy příštích období

10 Příloha k RÚZ Appendix to the Annual Financial Statement Rozvaha - pasíva k (v celých tisících Kč) Označení Pasíva Řádek k k k Pasíva celkem A. Vlastní kapitál A.I Základní kapitál A.I 1 Základní kapitál Změny základního kapitálu 71 A.III Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 80 A.IV Výsledek hospodaření minulých let A.IV 1 Nerozdělený zisk minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I Rezervy Ostatní rezervy 91 B.III Krátkodobé závazky B.III 1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a účast.sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobě přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C.I Časové rozlišení C.I 1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období I. PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2012 (všechny údaje vyjádřeny v tis.kč, pokud není uvedeno jinak) Rozsah účetní závěrky Plný rozsah Druh účetní závěrky Řádná Účetní období od Účetní období do Datum uzavření bilančních knih (rozvahový den) Datum sestavení výkazu Údaje o účetní jednotce Základní informace dle zákona, zejména informace podle 18 odst. 2 zákona Název společnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. Sídlo společnosti Chmelnická 98, Děčín 12, Právní forma společnost s ručením omezeným Identifikační číslo (IČ) Datum založ.společnosti 22. září 1997 Zápis do OR oddíl C, vl Předmět podnikání vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství 1.2. Základní kapitál Základní kapitál celkem z toho Základní kapitál zapsaný v OR Předmět činnosti Pořadí Předmět činnosti 1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2. Mezinárodní zasilatelství 3. Vnitrostátní zasilatelství 4. Silniční motorová doprava nákladní 5. Zastupování v celním řízení 6. Poskytování technických služeb 7. Skladování zboží a manipulace s nákladem 8. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 1.4. Statutární orgán Pořadí Příjmení Jméno Funkce 1. Kučera Jan jednatel 2. Ing. Kučera Jan jednatel 1.5. Prokura Pořadí Příjmení Jméno Funkce 1. Šindler Jiří ředitel společnosti 2. Ing. Staněk Jaroslav finanční ředitel 1.6. Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na účetní jednotce Účetní jednotka nemá osoby, které na ni mají podstatný nebo rozhodující vliv

11 1.7. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku V uplynulém roce byl zapsán do obchodního rejstříku druhý společník s vkladem 50% Ing. Jan Kučera, datum narození Popis organizační struktury účetní jednotky k bilančnímu dni I. centrála Děčín, Chmelnická 98, Děčín XII vedení společnosti obchodní manažer odd.sběrné služby Skandinávie odd.sběrné služby západní Evropa odd.celokamiónových zásilek odd.sběrné služby Anglie odd.leteckých a zámořských přeprav odd.tuzemských přeprav a sběrné služby tuzemsko odd.celních služeb odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek FOFR logistický sklad II. pobočka Ústí nad Labem, Předlická 463/9A, Ústí nad Labem odd.zahraničních přeprav odd.tuzemských přeprav logistický sklad III. pobočka Žatec, Žatecké šroubárny, Purkyněho 1161, Žatec logistický sklad IV. pobočka Brno, Areál Slatina, Tuřanka 115/1222, Brno odd.tuzemských přeprav V. pobočka Liberec, Heyrovského 488 Průmyslová zóna jih, Liberec odd.přepravní systém kusových a balíkových zásilek - FOFR VI. pobočka Kolín, Polepská 300, Kolín odd.sběrné služby 1.9. Popis zásadních změn organizační struktury účetní jednotky během uplynulého účetního období V uplynulém roce byl v květnu ukončen provoz na odd. systému kusových a balíkových zásilek FOFR vč.účasti ve stejnojmenném logistickém družstvu a družstvu 8DS družstvo. Na středisku v Žatci byl provoz zcela ukončen, skladovací prostory se dále pronajímají. V listopadu 2012 vzniklo nové středisko v Kolíně, které zajišťuje sběrnou službu pro Německo a Švýcarsko. II. Údaje o účetních jednotkách, v nichž má účetní jednotka podstatný nebo rozhodující vliv Pořadí Název Podíl 1. KIMA Transport s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 2. Akademie logistických profesí, s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % 3. Doprava na paletách s.r.o., Děčín XII, Chmelnická 98, % III. Počet pracovníků, osobní náklady a odměny Ukazatel Období běžné Období minulé Průměrný evidenční počet zaměstnanců z toho : řídící pracovníci 6 5 Osobní náklady z toho : řídící pracovníci IV. Odměny, zálohy, půjčky, ostatní plnění, záruky a přísliby majitelům, statutárním orgánům a vyššímu managementu Účetní jednotka má vůči statutárním orgánům ke dni sestavení přílohy závazek ve výši tis. Kč (nevyžádaná výše podílu na zisku) V. Náklady na odměny statutárnímu auditorovi Náklady na povinný audit a jiné auditorské služby činily za rok 2012 celkem 14 0 tis.kč VI. Účetní metody a obecné účetní zásady Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování Způsob ocenění nakupovaných zásob Zásoby se oceňují podle 25 a 27 zákona a 49 vyhlášky. Zásoby zboží na skladě jsou vedeny v průměrných cenách zjištěných jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr je přepočítáván po každém pohybu zboží. Zboží nakoupené v cizí měně je přepočítáno stanoveným ročním kurzem platným vždy k 1.1. vyhlášeným ČNB Způsob ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Majetek je oceňován pořizovací cenou. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v souladu 25 zákona o účetnictví. Majetek je při pořízení veden na účtech 04, spolu s vedlejšími pořizovacími náklady do doby zařazení Způsob ocenění cenných papírů a majetkových účastí Ocenění: při pořízení - pořizovací cennou, přičemž jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v souladu s účtovým rozvrhem firmy. ke konci rozvahového dne - v souladu s 27 odst. 1 a 5 zákona o účetnictví se oceňují reálnou hodnotou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu období Účetní jednotka v průběhu období nepořizovala majetek, který by bylo nutno ocenit v reprodukční pořizovací ceně Druhy pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob a druhy nákladů zahrnované do cen zásob, stanovených na úrovni vlastních nákladů Účetní jednotka oceňuje zásoby pořizovací cenou a náklady související s jejich pořízením přeúčtovává měsíčně ve výši rozpuštěných vícenákladů dle platné smlouvy s firmou Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. Mezi tyto související náklady patří zejména clo a celní poplatky,pojistné, přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, skladné, manipulace, poštovné, balné, provize za zprostředkování, pojistné Podstatné změny způsobu oceňování, postupu odepisování, účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek proti min.účetnímu období K žádným změnám oproti minulému účetnímu období nedošlo Informace o odchylkách od metod podle 7 odst. 5 zákona K žádným významným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 zákona v účetním období nedošlo

12 6.8. Způsob stanovení opravných položek Účetní jednotka v průběhu období nevlastnila majetek, ke kterému by bylo nutno tvořit opravné položky k majetku. Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem č.593/92sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Účetní jednotka se řídí: Účtovou osnovou Českými účetními standarty Vyhláškou č.500/2002 Sb Zákonem č.586/1992 Sb o daních z příjmů Účetní odpisy investičního majetku se provádějí měsíčně a jsou shodné s odpisy daňovými Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu uplatnění směnných kurzů Při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu jsou uplatňovány běžné denní kursy vyhlášené ČNB v souladu s vnitřní směrnicí účetní jednotky Způsob stanovení reálné hodnoty majetku, které se touto hodnotou oceňují Účetní jednotka nemá majetek a závazky, které by bylo nutno oceňovat reálnou hodnotou. VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 7.1. Přehled dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh nehmot. majetku (NM) Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Software Ocenitelná práva Jiný NM Nedokončený NM NM celkem Přehled dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích a zůstatkových cenách ve vazbě na výkaz rozvaha Druh hmot. majetku (HM) Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota 7.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Druh majetku nebo souboru Pořizovací cena ke konci období Oprávky ke konci období Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Celkem Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu Název Zahájení Ukončení Poř.cena v Kč Stav k Úhrada 2012 Stav k Vysokozdvižný vozík Nákladní automobil Nákladní přívěs Vysokozdvižný vozík Plastové palety BIPP Celkem Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Účetní jednotka nemá odložené daňové závazky nebo pohledávky Rozpis rezerv Účetní jednotka netvoří žádné rezervy Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a popisu zajištění úvěru Název úvěru Zajištění Počáteční stav Čerpání Splácení Zůstatek Investiční úvěr zástavní právo k nemov Investiční úvěr zástavní právo k nemov Splátkové úvěry zástavní právo mov.věci Investiční úvěr zástava právo k nemov Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Obd. běžné Obd. minulé Pozemky Stavby Movité věci a soubory Jiný HM Nedokončený HM Oceň.rozdíly k HM HM celkem

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více