VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

2 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců... 4 Steady Growth Annual Turnovers and Number of Employees Vedení společnosti... 5 Management of the Company Výkaz zisků a ztrát... 6 Profit and Loss Statement Rozvaha... 7 Balance Sheet Výrok auditora... 8 Auditor Report Příloha k roční účetní závěrce... 9 Appendix to Annual Financial Statement Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between Master Subject and Controlled Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Verification of Report on Relations between Master Subjects and Controlled Subjects for 2010 Ověření výroční zprávy za rok Verification of Annual Report for 2010

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Basic Data about the Company Skupina VF sdružuje tři majetkově, obchodně a výrobně propojené společnosti: VF, a.s. se sídlem v České republice, a VF,s.r.o. a VF instruments, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. The VF group associates three companies, the VF, a. s. with its registered office in the Czech Republic, VF, s.r.o. and VF Instruments with their registered offices in the Slovak Republic, which are linked each other in their property, trade and production. Název Name Právní forma Legal Form Sídlo Registered office IČ Organization ID Rok založení Established Základní capital Equity Capital Vlastnická struktura Owners Počet pracovníků Staff Telefon Telephone Fax Fax E-mai l Internet Web Site Bankovní spojení Bank account Č. účtu Account No. VF, a.s. VF, s.r.o. VF instruments, s.r.o. akciová společnost Joint Stock Company nám. Míru Černá Hora Czech republic spol. s ručením omezeným Ltd. M. R. Štefánika Žilina Slovakia spol. s ručením omezeným Ltd. M. R. Štefánika Žilina Slovakia CZK EUR EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s. 100% VF, a.s. 100% VF, a.s KB, a.s. VUB banka, a.s. Tatra banka, a.s / / /1100 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of General Manager Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF za uplynulý rok 2010 a informace o základních záměrech společnosti pro rok Ekonomické výsledky společností VF v oblasti ziskovosti překročily plánovaná očekávání. V roce 2010 jsme úspěšně dokončili významné zakázky jako Dodávka systému radiační kontroly pro sklad vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Temelín, Dodávka Systému elektronické osobní dozimetrie pro JE Mochovce a Jaslovské Bohunice, Dodávka systému radiační kontroly pro Arménskou jadernou elektrárnu, dodali jsme vybavení pro metrologické laboratoře radiační kontroly do Ruska a Běloruska, získali jsme zakázky v Polsku, aj. V roce 2010 jsme z obchodního hlediska byli velmi úspěšní. Již na konci roku 2010 jsme měli za všechny společnosti VF pro rok 2011 podepsány smlouvy s plněním přesahujícím 300 mil Kč. V současné době dokončujeme významné zakázky získané v minulém období: projekt KALINA JE Dukovany za cca 82 mil. Kč projekty C10 a C12 pro společnost JAVYS, každý za cca 2 mil. projekt rekonstrukce systému RK ve ventilačním komíně UJV Řež za 21 mil. Kč V roce 2010 se nám podařilo získat několik významných zahraničních projektů, mezi něž patří Dodávka vybavení pro metrologické laboratoře radiační kontroly pro Indii, Vybavení staniček pro monitorování životního prostředí v Číně, Dodávka horké komory do Kyjeva (Ukrajina), Dodávka systému RMS do Polska, aj. V současné době nám přináší výsledky dříve nastavený proces prodeje jednotlivých přístrojů do zahraničí, což vede ke zvyšování objemu sériovosti výroby a také vyššímu tlaku na její efektivitu. U některých výrobků tak nyní dosahujeme sériovosti v desítkách kusů a např. ručních přístrojů pro měření kontaminace PAM jsme od začátku roku 2011 vyrobili již více než 100 ks. V roce 2010 byly provedeny významné interní změny ve VF, které posílí schopnosti naší firmy. Mezi nejvýznamnější patří: Vytvoření oddělení marketingu a rozvoje obchodních vztahů, které má za úkol systematicky budovat značku VF, navázat bližší kontakty s významnými staviteli jaderných elektráren ve světě a řídit vývoj nových produktů. Na Slovensku byl zahájen projekt Služby osobní dozimetrie, který jsme v nedávné minulosti úspěšně realizovali v ČR. Tento projekt by měl posílit značku VF na Slovensku. Dear business friends, ladies and gentlemen, Allow me to submit the report in which you will find the summary data about the results of the VF Company for the previous year 2010 and information on the basic intentions of the company for the year The economic results of the VF, a. s. Company have exceeded the planned expectation. In the year 2010, we successfully completed the important projects, for example, Delivery of radiation monitoring system for the spent nuclear fuel storage at the Temelín NPP, Delivery of Electronic Personal Dosimetry System (SEOD) for Jaslovské Bohunice NPP and Mochovce NPP and Delivery of Radiation Monitoring System for the Armenian NPP ; we also delivered the equipment for the metrological radiation monitoring laboratories in Russia and Belorussia; and moreover, we succeeded in the tenders in Poland, etc. We were very successful from the commercial viewpoint in On behalf of all VF subsidiary companies, we signed the contracts exceeding more than 300 million CZK at the end of At present days, we are completing the important projects which were signed in the previous years: Dukovany NPP KALINA project, at the amount of about 82 million CZK; C10 and C12 projects for the JAVYS Company, each of about 2 million ; and Radiation monitoring system refurbishment project in stack at the Nuclear Research Institute in Řež, approx. 21 million CZK. We succeeded in a couple of important foreign tenders in 2010, for example, Delivery of Radiation Monitoring System for India, Radiation environmental monitoring workstation equipment for China, Hot cell delivery to Kiev (the Ukraine), and Radiation monitoring system delivery to Poland, etc. Now, we profit from the previously established process based on the sales of the individual measuring devices abroad, which has resulted in the series production and our higher effectiveness. Some products have been produced in tens of units, and for example, more than hundred of units of the manual PAM contamination measuring devices were produced from the beginning of The significant changes have been carried out in the company in 2010 which will improve our company s capabilities. The following changes belong among the most significant ones: Establishing Marketing and Commercial Relation Development Division which will propagate the VF trademark, contact the NPP investors all over the world and manage the new product development; Introducing the Personal Dosimetry Service in Slovakia which has also been completed recently in the Czech Republic. This project should propagate the VF trademark in Slovakia. 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of the General Manager Zúžení manažerského týmu na Slovensku za účelem zvýšení efektivity poskytování podpory našim slovenským zákazníkům. V roce 2010 společnost VF, a.s. odkoupila od minoritních akcionářů VF, s.r.o. jejich podíly a stala se tak 100% majitelem své dceřiné společnosti VF, s.r.o. na Slovensku. Investice do nových technologií pro vývoj a výrobu našich produktů. Vývoj nových produktů. Mezi nejvýznamnější úspěchy v oblasti vývoje řadíme nový typ monitoru kontaminace ruce-nohy, jehož parametry nyní dosahují světové úrovně. Vývoj mnoha produktů VF je dotován projekty Ministerstva průmyslu a obchodu, což hodnotíme jako významný přínos České republiky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro rok 2011 byl ve VF vyhlášen program Spokojený zákazník za účelem dalšího zvýšení úrovně našich služeb v oblasti technické a servisní podpory našich zákazníků. Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou přízeň a podporu. S úctou Ing. Jiří Malysák Generání ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Reducing the management in Slovakia to increase the effectiveness of the Slovak customer s support. The VF, a.s. Company purchased from the minority shareholders their shares in 2010, and the company has become the 100% shareholder of its VF s.r.o. subsidiary company in Slovakia; Investing into new technologies in development and production of our products; Developing new products. The most significant success in our development is the hand/feet contamination monitor whose specification has achieved the worldwide level. The development of many VF products is subsidized by the Ministry of Industry and Trade Projects, which has been assessed as a significant benefit of the Czech Republic for the increase of the competiveness of the Czech industry. The Satisfied Customer Programme was announced for the year 2011 to increase the levels of our technical support services for our customers. Dear business friends, ladies and gentlemen, thank you for your long-term favour and support. Yours Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of Board of Directors VF, a.s.. 3

6 DYNAMIKA RŮSTU OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ Steady Growth Annual Turnovers and Number of Employees Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců společností VF, a.s. a její dceřinné firmy VF, s.r.o. Steady Growth VF, a.s. & VF, s.r.o. Annual Turnovers and Number of Employees 4

7 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Management of the Company Statutární a dozorčí orgány VF, a.s. Představenstvo společnosti Miroslav Mrtvý předseda Ing. Jiří Malysák místopředseda Ing. Jozef Virdzek člen Statutory and Supervisory Bodies Board of Directors Miroslav Mrtvý Chairman Jiří Malysák Vice Chairman Jozef Virdzek Member Dozorčí rada Ing. Vladimir Kilián - předseda Ing. Ivan Srník - člen Mgr. Petr Borek - člen Supervisory Board Vladimír Kilián - Chairman Ivan Srník - Member Petr Borek Member Výkonné vedení společnosti VF, a.s. Ing. Jiří Malysák generální ředitel Mgr. Petr Borek obchodní ředitel Ing. Petr Okruhlica technický ředitel Ing. Pavel Prášek ředitel Radiační ochrany Ing. Martin Šimek ředitel Technologického centra Ing. Vladimír Kilián finanční ředitel Executive Management of VF, a.s. Jiří Malysák General Manager Petr Borek Commercial Manager Petr Okruhlica Technical Manager Pavel Prášek Manager Radiation Protection Martin Šimek Manager of Technological Center Vladimír Kilián Accounting Manager Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o. Ing. Jiří Malysák ředitel Ing. Jozef Virdzek obchodní ředitel Ing. Miroslav Madliak technický ředitel Executive Management of VF, s.r.o. Jiri Malysak Executive Manager Jozef Virdzek Commercial Manager Miroslav Madliak Technical Manager 5

8 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Profit and Loss Statement Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2010 Tržby za prodej zboží Merchandise revenue Náklady na vynaložené zboží Cost expended on goods sold Výkony Revenues Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitrop. zásob vlast. činnosti Sales of own products and services Own production stock state change Aktivace Activation Výkonová spotřeba Production consumption Přidaná hodnota Value added Osobní náklady Staff costs Daně a poplatky Taxes and fees Odpisy hmotného a nehmotného majetku Depreciation of tangible and intangible assets Ostatní provozní výnosy Other operating earnings Ostatní provozní náklady Other operating costs Provozní hospodářský výsledek Operating profit / loss Ostatní finanční výnosy Other financial earnings Ostatní finanční náklady Other financial costs Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Profit/loss from financial transactions Income tax on current activities Profit/loss of current activities Mimořádné výnosy Extraordinary earnings Mimořádné náklady Extraordinary costs Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Extraordinary profit/loss Current year profit/loss Pretax profit/loss 6

9 ROZVAHA Balance Sheet Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2010 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Dlouhodobý majetek Fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek Intangibles Dlouhodobý hmotný majetek Tangibles Dlouhodobý finanční majetek Financial investments Oběžná aktiva Current assets Zásoby Supplies Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables Krátkodobý finanční majetek Financial assets Ostatní aktiva Other assets PASIVA CELKEM EQUITY AND LIABILITIES Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Equity Capital Kapitálové fondy Stocks of capital Fondy ze zisku Funds of profit Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Retained profit of previous years Current year profit / loss Cizí zdroje Liabilities Rezervy Reserves Dlouhodobé závazky Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and loans Ostatní pasiva Other liabilities 7

10 VÝROK AUDITORA Auditor Report V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní závěrky účetní jednotky In accordance with the Act No. 93/2009 Coll. on auditors and in accordance with the auditor directives issued by Auditor Chamber of the Czech Republic, we have performed the audit of the regular annual financial statement of the accounting unit VF, a. s., se sídlem náměstí Míru 50, Černá Hora, IČ: Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti VF, a.s. k a výsledky jejího hospodaření za rok VF, a. s. náměstí Míru 50, Černá Hora, Org. ID: By auditing the financial statement we have not found any facts that would indicate that account records, on which the financial statement was set together, would be incomplete, not evident or not correct in all relevant aspects. In our opinion, the financial statement in all relevant aspects truly and faithfully depicts the property, liabilities, equity capital and financial situation of the VF, a.s. by 31 st December 2010 and its economic results in V Blansku 14. června 2011 Ověření účetní závěrky provedl: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Blansko, 14 th June 2011 The auditing was performed by: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

11 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsob oceňování zásoby nakupované v pořizovacích cenách vlastní výrobky v přímých nákladech + výrobní režie cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku 2010 použito. Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí faktury, se zahrnují do pořizovací ceny (jsou to např. přirážky, clo, doprava, poštovné, balné atd.). Vedlejší náklady pořízení, které jsou samostatně fakturovány a z náplně je jednoznačné k čemu tento náklad patří, se účtují přímo na příslušné účty třídy 5, a to na tytéž účty, na které byl zaúčtován výdej zásoby, ke které se tyto vedlejší náklady vztahují. Vedlejší náklady pořízení, které se nedají jednoznačně přiřadit, se účtují na syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda jde o materiál nebo zboží. Změny ve způsobu oceňování v roce 2010 nebyly. 1. GENERAL ACCOUNTING METHODS AND POLICY, METHODS OF APPRAISEMENT USED IN VF, a.s. COMPANY Method of appraisement Purchased stock - as purchase prices Own production - as direct costs + production overheads Securities and capital participation as purchase price The reproduction purchase prices were not applied during the year The secondary costs of purchase, if included in the invoice, were incorporated into the purchase prices (e.g. additional fees, customs duties, transport fees, postage, packing charges, etc.). The secondary costs of purchase that were invoiced individually, and their specification was definite, were directly accounted in the related accounts in the category no. 5, i.e. in the stock delivery accounts. The secondary costs of purchase which could not be assigned unambiguously were accounted in the synthetic accounts 112 or 132 depending upon if it was material or goods. In the year 2010, we did not perform any changes in the form of appraisement. Odpisy Pro stanovení daňových odpisů byla využita metoda zrychleného odepisování. U majetku pořízeného do roku 1999 účetní jednotka pokračuje v odepisování započatém původním vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. U majetku pořízeného od se účtuje i o odpisech účetních, pro jejichž stanovení se využívá metoda rovnoměrného odepisování. Účetní odpisy se účtují měsíčně. V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok viz. dále Změny v postupech účtování. Depreciation Intangibles and tangibles are depreciated by the accelerated depreciation method. For the assets purchased up to the year 1999, the accounting unit continued in the depreciation method started by the original owner, and the accounting depreciation was the same as the tax reduction. For the assets purchased from 1/1/2000, the accounting depreciation was used which applies the uniform depreciation method. The accounting depreciation was accounted monthly. Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004, see below Changes in Accounting Methods. 9

12 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Přepočty cizí měny K přepočtům cizí měny na českou korunu se používá denních kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou. K přepočtu aktiv a pasiv k byl použit kurz ČNB platný Změny v postupech účtování V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pro stanovení účetních odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování, přičemž stanovená doba odpisování tohoto majetku činí 3 roky. Daňové odpisy u tohoto specificky definovaného majetku se rovnají účetním. Exchange rates The exchange rates to CZK announced daily by the ČNB were used. The official ČNB exchange rate valid on 31/12/2010 was applied for assets and liabilities recalculation. Changes in accounting methods Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004. To determine the accounting depreciation, the straight-line method of depreciation has been applied while the depreciation period of this property is 3 years. The tax reduction for this specifically defined property is identical to that of the accounting depreciation. 2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Významné položky Dotace na provozní účely ve výši tis. Kč Kontokorentní úvěr do výše tis. Kč Investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Technologického centra Investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Školícího střediska Úvěr na investiční a provozní potřeby ve výši tis. Kč na financování nákupu osobních dozimetrů a zřízení internetového portálu pro archivaci a prezentaci dávek Vytvořená rezerva na záruční opravy ve výši 419 tis. Kč Revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování projektů Kalina EDU a SVJP ETE Revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování projektů JAVYS C10 a JAVYS C12 Dlouhodobý hmotný majetek kromě pohledávek Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: pozemky v hodnotě 932 tis. Kč budovy a haly v hodnotě tis. Kč (dva firemní byty, místní podzemní vedení, budova Technologického centra a parkoviště) samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě tis. Kč oceňovací rozdíl k nabytému majetku 676 tis. Kč 2. SUPPLEMENTARY DATA FOR THE BALANCE SHEET AND FOR THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Important items Provided grants for operational purposes at a rate of thousand CZK Current/continued account at a rate of thousand CZK Investment credit up to thousand CZK for financing Technological Centre Building Investment credit up to thousand CZK for financing the investment of Training Centre Construction Credit for investments and operation at a rate of 4000 thousand CZK for purchase of personal dosimeters and internet portal establishment to archive and present the doses Reserve for warranty repairs at a rate of 419 thousand CZK) Current/continued account at a rate of thousand CZK for Kalina - Dukovany NPP project and for the spent nuclear fuel storage project at the Temelín NPP revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování akce JAVYS C10 a JAVYS C12 Long-term tangible assets except for the receivables Long-term tangibles amounting to thousand CZK are: Lands amounting to 932 thousand CZK Buildings and halls amounting to thousand CZK (2 apartments owned by the company and local underground conduit, Technological Centre building and parking lot) Independent tangibles and sets of tangibles amounting to thousands CZK Adjustment to acquired assets amounting to 676 thousand CZK. 10

13 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: software v hodnotě tis. Kč Long-term intangible assets Long-term intangible assets in the value of thousand CZK are formed by: Software amounting to thousand CZK Pronajatý majetek Nájem nebytových prostor budova Radnice Městyse Černá Hora, doba nájmu 20 let, počátek nájmu rok Leasehold assets Leasing of the non-residential areas The office in Černá Hora, leasing period of 20 years, leasing started in the year Pronajatý majetek na leasing Leasingový majetek společnosti VF, a.s. v roce 2010 představuje: 31 automobilů zn. Škoda (13 os. automobilů Škoda Octavia, 14 os. automobilů Škoda Fabia, 1 automobil Škoda Roomster, 2 os. automobil Škoda SuperB a 1 automobil zn. Yeti) 1 automobil zn. Volkswagen 1 automobil zn. Volvo Leasingové smlouvy uzavřené do jsou na 36 měsíců. Leasingové smlouvy uzavřené od jsou na 60 měsíců. Součet měsíčních splátek za celou dobu pronájmu tis. Kč, z toho: uhrazené splátky k tis. Kč splatné splátky do 1 roku tis. Kč splatné splátky po 1 roce tis. Kč The The Leasing receivables The leasing receivables of VF, a.s. in 2010 represent: 31 Škoda cars (13 Škoda Octavia cars, 14 Škoda Fabia cars, 1 Škoda Roomster car, 2 Skoda SuperB car and 1 Yeti-Skoda car) 1 Volkswagen car 1 Volvo car Leasing contracts signed before 31 st December 2007 are valid for 36 months. The leasing contracts signed after 1 st January 2008 are valid for 60 months. Sum of monthly instalments for the complete leasing period is thousand CZK. Paid instalments till 31/12/ thousand CZK Instalments for 1 year thousand CZK Instalments after 1 year thousand CZK Majetek neuvedený v rozvaze drobný hmotný majetek v hodnotě tis. Kč drobný nehmotný majetek v hodnotě 564 tis. Kč Pohledávky VF, a.s. k Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činila tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč nad 361 dnů: 948 tis. Kč Pohledávky kryté zástavním právem nemáme. Pohledávky ve skupině činily tis. Kč, z toho tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Assets not introduced in the balance sheet Small-scale tangible assets amounting to thousand CZK Small-scale intangible assets amounting to 564 thousand CZK VF, a.s. receivables by 31/12/2010 Total of the receivables from business activities amounted to thousand CZK, of which the receivables within the date of maturity were thousand CZK. Receivables after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 31 to 90 days: thousand CZK from 91 to 180 days: thousand CZK from 181 to 360 days: thousand CZK over 361 days: 948 thousand CZK We have no receivables covered by the lien. Receivables in the group amounted to thousand CZK of those thousand CZK is after the date of maturity. 11

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Závazky VF, a.s. k Souhrnná výše závazků z obchodního styku činila tis. Kč, z toho krátkodobé závazky do lhůty splatnosti tis. Kč, po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: 0 tis Kč nad 361 dnů: tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nemáme. Závazky ve skupině činily tis. Kč, z toho tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Členění výnosů z běžné činnosti Tržby za vlastní výrobky činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Tržby z prodeje služeb činily z toho: tuzemsko zahraničí tis. Kč, tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v hodnotě tis. Kč tvoří: Mzdy v celkové hodnotě: tis. Kč Jiné náklady v celkové hodnotě tis. Kč (materiál, služby, atd.) VF, a.s. liabilities within 31/12/2010 Total liabilities from business activities amounted to thousand CZK, of which the short-term liabilities within the date of maturity amounted to thousand CZK, and after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 31 to 90 days: thousand CZK from 91 to 180 days: thousand CZK from 181 to 360 days: 0 thousand CZK over 361 days: thousand CZK We have no liabilities covered by the lien. Liabilities in the group amounted to thousand CZK of those thousand CZK is after the date of maturity. Revenues of current activities Returns for own products sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Returns for services sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Merchandise revenues amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Total expenses spent in research and development Total expenses in research and development amounted to thousand CZ: Salaries: thousand CZK Other expenses: thousand CZK (material, services, etc.) Odložená daň Odložený daňový závazek v roce 2010 činí tis. Kč. Deferred tax The deferred tax amounted to thousand CZK in

15 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2010 Základní kapitál počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Rezervní fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Kapitálový fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Zisk účetních období počáteční stav: tis. Kč zvýšení: tis. Kč konečný stav: tis. Kč 3. OVERVIEW OF EQUITY CAPITAL CHANGES IN 2010 Equity capital: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Reserve fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Capital fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Profit within the accounting period Initial status: thousand CZK Increase: thousand CZK Final status: thousand CZK Zisk za účetní období (čistý) tis. Kč Profit within the accounting period (net profit) thousand CZK Rozdělení zisku Na jednání valné hromady v červenci 2010 bylo rozhodnuto o převedení zisku z roku 2009 na nerozdělený zisk roku 2010 ve výši tis. Kč. Profit division At the General Meeting in July 2010, it was decided about the profit transfer from 2009 to an undivided profit in 2010 in the amount of thousand CZK. Ing. Jiří Malysák Generální ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Ing. Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of the Board of Directors VF, a.s. 13

16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2010 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Osoba ovládající: CHEMCOMEX Praha, a.s. se sídlem Pražská 16, Praha 10, IČ Master subject: CHEMCOMEX Praha, a.s. Registered office: Pražská 16, Praha 10 Organization ID (IČ): Osoba ovládaná: VF, a.s. se sídlem nám. Míru 50, Černá Hora, IČ Dceřinná společnost: VF, s.r.o. se sídlem M.R. Štefánika 9, Žilina, SR IČ Dceřinná společnost: VF instruments, s.r.o., se sídlem Bratislavská 27, Žilina, SR IČ Sesterská společnost: UJP Praha, a.s., se sídlem Nad Kamínkou 1345, Praha- Zbraslav IČ Propojené osoby se zabývají převážně poskytováním obdobných služeb, přičemž se svými činnostmi vzájemně doplňují. Vztahy mezi propojenými osobami spočívaly v průběhu roku 2010 výhradně ve vzájemných dodávkách výrobků a služeb na základě uzavřených písemných smluv nebo objednávek. Dokumentace k těmto obchodům je uložena v technické knihovně společnosti. Vzájemná fakturace dosáhla v roce 2010 těchto objemů: Dodavatel CHEMCOMEX Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel CHEMCOMEX Praha, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Controlled subject: VF, a.s. Registered office: nám. Míru 50, Černá Hora, Organization ID (IČ): Subsidiary company: VF, s.r.o. Registered office: M.R. Štefánika 9, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Subsidiary company: VF instruments, s.r.o., Registered office: Bratislavská 27, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Affiliated company UJP Praha, a.s., Registered office: Nad Kamínkou 1345, Praha-Zbraslav Organization ID(IČ): The master and controlled subjects are mainly interested in offering small-scale services while they complement each other in their activities. In 2010, the relationships between the master and controlled subjects consisted exclusively in their mutual supplies of products and services based on written contracts or orders. Documentation related to such deals is stored in the technical archives of the VF Business Department. The mutual invoicing reached the following volumes in the year 2010: CHEMCOMEX Praha, a.s. Company as supplier - VF, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31 st December 2010 VF, a.s. Company as supplier CHEMCOMEX Praha, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31 st December

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2010 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Dodavatel VF instruments, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka 0,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel VF instruments, s.r.o.: Celková částka 0,- Kč, saldo k ,- Kč VF Instrument, s.r.o. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum: 0 CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2010 VF, a.s. as supplier VF Instruments, s.r.o. as Customer Total sum of 0,- CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2010 Dodavatel UJP Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel UJP Praha, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,05,- Kč, saldo k ,51,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel VF, s.r.o.: Celková částka ,84 Kč, saldo k ,70 Kč UJP Praha, a.s. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31st December 2010 VF, a.s. as supplier UJP Praha, a.s. Company as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31st December 2010 VF, s.r.o. as supplier VF, a.s. as customer: Total amount of ,05 CZK, balance of ,51 CZK on 31st December 2010 VF, a.s. as supplier VF, s.r.o. as customer: Total amount of ,84 CZK, balance of ,70 CZK on 31st December 2010 V průběhu účetního období roku 2010 nevznikla osobě ovládané ze strany osoby ovládající žádná újma. No detriment and/or damage were caused by the controlled subject to the master subject in the course of the accounting period in the year Ing. Jiří Malysák Generální ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Ing. Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of the Board of Directors VF, a.s. 15

18 OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2010 Verification of Report on the Relations for 2010 Účetní jednotka: VF, a. s. nám. Míru 50, Černá Hora IČ: Accounting unit: VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora ID organization: Ověřoval: EKI-AUDIT, s. r. o. Osvědčení KA ČR č. 203 Verified by: EKI-AIDIT, s.r.o Auditor s decree KA CR No. 203 Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No. 413 V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky jsme ověřili věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. In accordance with the international auditor standards related to the audit and the appropriate application clauses of Auditor Chamber in the Czech Republic, we have verified the data correctness given in Report on Relations among Persons Involved Za sestavení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě výše uvedených standardů a provedeného ověření výrok. Konstatujeme, že jsme ověřili věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou společností VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora za rok 2010 a nezjistili jsme významné nesrovnalosti. The management is responsible for the compilation of Report on Relations among Persons Involved. Based upon the above mentioned standards and verification performed, our task is to declare the statement. We state that we have verified the factual correctness in Report on Relations among Persons Involved processed by VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora in 2010 and we have not found any significant differences V Blansku dne 1. června 2011 In Blansko, 1 th June 2011 EKI AUDIT, s.r.o. Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 EKI AUDIT, s.r.o. Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

19 OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Verification of Annual Report for 2010 Účetní jednotka: VF, a. s. nám. Míru 50, Černá Hora IČ: Accounting unit: VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora Organization ID: Ověřoval: EKI-AUDIT, s. r. o. Osvědčení KA ČR č. 203 Audited by: EKI-AUDIT, s. r. o Auditor s decree KA CR No. 203 Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No. 413 V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky jsme provedli ověření souladu údajů výroční zprávy společnosti VF, a.s, náměstí Míru 50, Černá Hora za rok 2010 s účetní závěrkou. In accordance with the international auditor standards related to the audit and the appropriate application clauses of Auditor Chamber in the Czech Republic, we have verified the data correctness given in the Annual Report of VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora in the year 2010 with the finance statement. Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě výše uvedených standardů a provedeného ověření výrok. The management is responsible for the compilation of Annual Report. Based upon the above mentioned standards and verification performed, our task is to declare the statement. Konstatujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s údaji roční účetní závěrky sestavené k datu , která byla auditorsky ověřena s výrokem bez výhrad dne 14. června We state that the data given in this Annual Report are in coincidence in all significant respects with the annual statement of finance dated 31/12/2010 which was verified by the auditor on 14/6/2011 without any reserves V Blansku dne 14. července 2011 In Blansko, 14 July 2011 EKI AUDIT, s.r.o. Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 EKI AUDIT, s.r.o. Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady

1.6 Employees, personnel expenses. 1.6 Pracovníci, osobní náklady PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Annex to Financial Statements 1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 1 ABOUT THE COMPANY 1.1 Založení společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. se sídlem v Plzni, Doubravecká 2578/1, PSČ 301

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více