VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

2 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců... 4 Steady Growth Annual Turnovers and Number of Employees Vedení společnosti... 5 Management of the Company Výkaz zisků a ztrát... 6 Profit and Loss Statement Rozvaha... 7 Balance Sheet Výrok auditora... 8 Auditor Report Příloha k roční účetní závěrce... 9 Appendix to Annual Financial Statement Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between Master Subject and Controlled Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok Verification of Report on Relations between Master Subjects and Controlled Subjects for 2010 Ověření výroční zprávy za rok Verification of Annual Report for 2010

3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Basic Data about the Company Skupina VF sdružuje tři majetkově, obchodně a výrobně propojené společnosti: VF, a.s. se sídlem v České republice, a VF,s.r.o. a VF instruments, s.r.o. se sídlem ve Slovenské republice. The VF group associates three companies, the VF, a. s. with its registered office in the Czech Republic, VF, s.r.o. and VF Instruments with their registered offices in the Slovak Republic, which are linked each other in their property, trade and production. Název Name Právní forma Legal Form Sídlo Registered office IČ Organization ID Rok založení Established Základní capital Equity Capital Vlastnická struktura Owners Počet pracovníků Staff Telefon Telephone Fax Fax E-mai l Internet Web Site Bankovní spojení Bank account Č. účtu Account No. VF, a.s. VF, s.r.o. VF instruments, s.r.o. akciová společnost Joint Stock Company nám. Míru Černá Hora Czech republic spol. s ručením omezeným Ltd. M. R. Štefánika Žilina Slovakia spol. s ručením omezeným Ltd. M. R. Štefánika Žilina Slovakia CZK EUR EUR 100% CHEMCOMEX Praha, a.s. 100% VF, a.s. 100% VF, a.s KB, a.s. VUB banka, a.s. Tatra banka, a.s / / /1100 1

4 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of General Manager Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF za uplynulý rok 2010 a informace o základních záměrech společnosti pro rok Ekonomické výsledky společností VF v oblasti ziskovosti překročily plánovaná očekávání. V roce 2010 jsme úspěšně dokončili významné zakázky jako Dodávka systému radiační kontroly pro sklad vyhořelého paliva v jaderné elektrárně Temelín, Dodávka Systému elektronické osobní dozimetrie pro JE Mochovce a Jaslovské Bohunice, Dodávka systému radiační kontroly pro Arménskou jadernou elektrárnu, dodali jsme vybavení pro metrologické laboratoře radiační kontroly do Ruska a Běloruska, získali jsme zakázky v Polsku, aj. V roce 2010 jsme z obchodního hlediska byli velmi úspěšní. Již na konci roku 2010 jsme měli za všechny společnosti VF pro rok 2011 podepsány smlouvy s plněním přesahujícím 300 mil Kč. V současné době dokončujeme významné zakázky získané v minulém období: projekt KALINA JE Dukovany za cca 82 mil. Kč projekty C10 a C12 pro společnost JAVYS, každý za cca 2 mil. projekt rekonstrukce systému RK ve ventilačním komíně UJV Řež za 21 mil. Kč V roce 2010 se nám podařilo získat několik významných zahraničních projektů, mezi něž patří Dodávka vybavení pro metrologické laboratoře radiační kontroly pro Indii, Vybavení staniček pro monitorování životního prostředí v Číně, Dodávka horké komory do Kyjeva (Ukrajina), Dodávka systému RMS do Polska, aj. V současné době nám přináší výsledky dříve nastavený proces prodeje jednotlivých přístrojů do zahraničí, což vede ke zvyšování objemu sériovosti výroby a také vyššímu tlaku na její efektivitu. U některých výrobků tak nyní dosahujeme sériovosti v desítkách kusů a např. ručních přístrojů pro měření kontaminace PAM jsme od začátku roku 2011 vyrobili již více než 100 ks. V roce 2010 byly provedeny významné interní změny ve VF, které posílí schopnosti naší firmy. Mezi nejvýznamnější patří: Vytvoření oddělení marketingu a rozvoje obchodních vztahů, které má za úkol systematicky budovat značku VF, navázat bližší kontakty s významnými staviteli jaderných elektráren ve světě a řídit vývoj nových produktů. Na Slovensku byl zahájen projekt Služby osobní dozimetrie, který jsme v nedávné minulosti úspěšně realizovali v ČR. Tento projekt by měl posílit značku VF na Slovensku. Dear business friends, ladies and gentlemen, Allow me to submit the report in which you will find the summary data about the results of the VF Company for the previous year 2010 and information on the basic intentions of the company for the year The economic results of the VF, a. s. Company have exceeded the planned expectation. In the year 2010, we successfully completed the important projects, for example, Delivery of radiation monitoring system for the spent nuclear fuel storage at the Temelín NPP, Delivery of Electronic Personal Dosimetry System (SEOD) for Jaslovské Bohunice NPP and Mochovce NPP and Delivery of Radiation Monitoring System for the Armenian NPP ; we also delivered the equipment for the metrological radiation monitoring laboratories in Russia and Belorussia; and moreover, we succeeded in the tenders in Poland, etc. We were very successful from the commercial viewpoint in On behalf of all VF subsidiary companies, we signed the contracts exceeding more than 300 million CZK at the end of At present days, we are completing the important projects which were signed in the previous years: Dukovany NPP KALINA project, at the amount of about 82 million CZK; C10 and C12 projects for the JAVYS Company, each of about 2 million ; and Radiation monitoring system refurbishment project in stack at the Nuclear Research Institute in Řež, approx. 21 million CZK. We succeeded in a couple of important foreign tenders in 2010, for example, Delivery of Radiation Monitoring System for India, Radiation environmental monitoring workstation equipment for China, Hot cell delivery to Kiev (the Ukraine), and Radiation monitoring system delivery to Poland, etc. Now, we profit from the previously established process based on the sales of the individual measuring devices abroad, which has resulted in the series production and our higher effectiveness. Some products have been produced in tens of units, and for example, more than hundred of units of the manual PAM contamination measuring devices were produced from the beginning of The significant changes have been carried out in the company in 2010 which will improve our company s capabilities. The following changes belong among the most significant ones: Establishing Marketing and Commercial Relation Development Division which will propagate the VF trademark, contact the NPP investors all over the world and manage the new product development; Introducing the Personal Dosimetry Service in Slovakia which has also been completed recently in the Czech Republic. This project should propagate the VF trademark in Slovakia. 2

5 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Introductory Word of the General Manager Zúžení manažerského týmu na Slovensku za účelem zvýšení efektivity poskytování podpory našim slovenským zákazníkům. V roce 2010 společnost VF, a.s. odkoupila od minoritních akcionářů VF, s.r.o. jejich podíly a stala se tak 100% majitelem své dceřiné společnosti VF, s.r.o. na Slovensku. Investice do nových technologií pro vývoj a výrobu našich produktů. Vývoj nových produktů. Mezi nejvýznamnější úspěchy v oblasti vývoje řadíme nový typ monitoru kontaminace ruce-nohy, jehož parametry nyní dosahují světové úrovně. Vývoj mnoha produktů VF je dotován projekty Ministerstva průmyslu a obchodu, což hodnotíme jako významný přínos České republiky pro zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu. Pro rok 2011 byl ve VF vyhlášen program Spokojený zákazník za účelem dalšího zvýšení úrovně našich služeb v oblasti technické a servisní podpory našich zákazníků. Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, děkujeme Vám za Vaši dlouhodobou přízeň a podporu. S úctou Ing. Jiří Malysák Generání ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Reducing the management in Slovakia to increase the effectiveness of the Slovak customer s support. The VF, a.s. Company purchased from the minority shareholders their shares in 2010, and the company has become the 100% shareholder of its VF s.r.o. subsidiary company in Slovakia; Investing into new technologies in development and production of our products; Developing new products. The most significant success in our development is the hand/feet contamination monitor whose specification has achieved the worldwide level. The development of many VF products is subsidized by the Ministry of Industry and Trade Projects, which has been assessed as a significant benefit of the Czech Republic for the increase of the competiveness of the Czech industry. The Satisfied Customer Programme was announced for the year 2011 to increase the levels of our technical support services for our customers. Dear business friends, ladies and gentlemen, thank you for your long-term favour and support. Yours Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of Board of Directors VF, a.s.. 3

6 DYNAMIKA RŮSTU OBRATU A POČTU ZAMĚSTNANCŮ Steady Growth Annual Turnovers and Number of Employees Dynamika růstu obratu a počtu zaměstnanců společností VF, a.s. a její dceřinné firmy VF, s.r.o. Steady Growth VF, a.s. & VF, s.r.o. Annual Turnovers and Number of Employees 4

7 VEDENÍ SPOLEČNOSTI Management of the Company Statutární a dozorčí orgány VF, a.s. Představenstvo společnosti Miroslav Mrtvý předseda Ing. Jiří Malysák místopředseda Ing. Jozef Virdzek člen Statutory and Supervisory Bodies Board of Directors Miroslav Mrtvý Chairman Jiří Malysák Vice Chairman Jozef Virdzek Member Dozorčí rada Ing. Vladimir Kilián - předseda Ing. Ivan Srník - člen Mgr. Petr Borek - člen Supervisory Board Vladimír Kilián - Chairman Ivan Srník - Member Petr Borek Member Výkonné vedení společnosti VF, a.s. Ing. Jiří Malysák generální ředitel Mgr. Petr Borek obchodní ředitel Ing. Petr Okruhlica technický ředitel Ing. Pavel Prášek ředitel Radiační ochrany Ing. Martin Šimek ředitel Technologického centra Ing. Vladimír Kilián finanční ředitel Executive Management of VF, a.s. Jiří Malysák General Manager Petr Borek Commercial Manager Petr Okruhlica Technical Manager Pavel Prášek Manager Radiation Protection Martin Šimek Manager of Technological Center Vladimír Kilián Accounting Manager Výkonné vedení společnosti VF, s.r.o. Ing. Jiří Malysák ředitel Ing. Jozef Virdzek obchodní ředitel Ing. Miroslav Madliak technický ředitel Executive Management of VF, s.r.o. Jiri Malysak Executive Manager Jozef Virdzek Commercial Manager Miroslav Madliak Technical Manager 5

8 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Profit and Loss Statement Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2010 Tržby za prodej zboží Merchandise revenue Náklady na vynaložené zboží Cost expended on goods sold Výkony Revenues Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitrop. zásob vlast. činnosti Sales of own products and services Own production stock state change Aktivace Activation Výkonová spotřeba Production consumption Přidaná hodnota Value added Osobní náklady Staff costs Daně a poplatky Taxes and fees Odpisy hmotného a nehmotného majetku Depreciation of tangible and intangible assets Ostatní provozní výnosy Other operating earnings Ostatní provozní náklady Other operating costs Provozní hospodářský výsledek Operating profit / loss Ostatní finanční výnosy Other financial earnings Ostatní finanční náklady Other financial costs Hospodářský výsledek z finančních operací Daň z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Profit/loss from financial transactions Income tax on current activities Profit/loss of current activities Mimořádné výnosy Extraordinary earnings Mimořádné náklady Extraordinary costs Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období Hospodářský výsledek před zdaněním Extraordinary profit/loss Current year profit/loss Pretax profit/loss 6

9 ROZVAHA Balance Sheet Údaje v tisících Kč Thousands of CZK 31/12/ /12/ /12/2010 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS Dlouhodobý majetek Fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek Intangibles Dlouhodobý hmotný majetek Tangibles Dlouhodobý finanční majetek Financial investments Oběžná aktiva Current assets Zásoby Supplies Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables Krátkodobý finanční majetek Financial assets Ostatní aktiva Other assets PASIVA CELKEM EQUITY AND LIABILITIES Vlastní kapitál Equity Základní kapitál Equity Capital Kapitálové fondy Stocks of capital Fondy ze zisku Funds of profit Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Retained profit of previous years Current year profit / loss Cizí zdroje Liabilities Rezervy Reserves Dlouhodobé závazky Long-term liabilities Krátkodobé závazky Short-term liabilities Bankovní úvěry a výpomoci Bank credits and loans Ostatní pasiva Other liabilities 7

10 VÝROK AUDITORA Auditor Report V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů ČR jsme provedli audit řádné roční účetní závěrky účetní jednotky In accordance with the Act No. 93/2009 Coll. on auditors and in accordance with the auditor directives issued by Auditor Chamber of the Czech Republic, we have performed the audit of the regular annual financial statement of the accounting unit VF, a. s., se sídlem náměstí Míru 50, Černá Hora, IČ: Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní záznamy, na základě kterých byla účetní závěrka sestavena, nebyly úplné, průkazné a správné ve všech významných souvislostech. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti VF, a.s. k a výsledky jejího hospodaření za rok VF, a. s. náměstí Míru 50, Černá Hora, Org. ID: By auditing the financial statement we have not found any facts that would indicate that account records, on which the financial statement was set together, would be incomplete, not evident or not correct in all relevant aspects. In our opinion, the financial statement in all relevant aspects truly and faithfully depicts the property, liabilities, equity capital and financial situation of the VF, a.s. by 31 st December 2010 and its economic results in V Blansku 14. června 2011 Ověření účetní závěrky provedl: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Blansko, 14 th June 2011 The auditing was performed by: EKI AUDIT, s. r.o. Fügnerova 6, Blansko Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

11 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ Způsob oceňování zásoby nakupované v pořizovacích cenách vlastní výrobky v přímých nákladech + výrobní režie cenné papíry a majetkové účasti - cenou pořízení Reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku 2010 použito. Vedlejší náklady pořízení, pokud jsou součástí faktury, se zahrnují do pořizovací ceny (jsou to např. přirážky, clo, doprava, poštovné, balné atd.). Vedlejší náklady pořízení, které jsou samostatně fakturovány a z náplně je jednoznačné k čemu tento náklad patří, se účtují přímo na příslušné účty třídy 5, a to na tytéž účty, na které byl zaúčtován výdej zásoby, ke které se tyto vedlejší náklady vztahují. Vedlejší náklady pořízení, které se nedají jednoznačně přiřadit, se účtují na syntetické účty 112 nebo 132, podle toho zda jde o materiál nebo zboží. Změny ve způsobu oceňování v roce 2010 nebyly. 1. GENERAL ACCOUNTING METHODS AND POLICY, METHODS OF APPRAISEMENT USED IN VF, a.s. COMPANY Method of appraisement Purchased stock - as purchase prices Own production - as direct costs + production overheads Securities and capital participation as purchase price The reproduction purchase prices were not applied during the year The secondary costs of purchase, if included in the invoice, were incorporated into the purchase prices (e.g. additional fees, customs duties, transport fees, postage, packing charges, etc.). The secondary costs of purchase that were invoiced individually, and their specification was definite, were directly accounted in the related accounts in the category no. 5, i.e. in the stock delivery accounts. The secondary costs of purchase which could not be assigned unambiguously were accounted in the synthetic accounts 112 or 132 depending upon if it was material or goods. In the year 2010, we did not perform any changes in the form of appraisement. Odpisy Pro stanovení daňových odpisů byla využita metoda zrychleného odepisování. U majetku pořízeného do roku 1999 účetní jednotka pokračuje v odepisování započatém původním vlastníkem, účetní odpisy jsou shodné s daňovými odpisy. U majetku pořízeného od se účtuje i o odpisech účetních, pro jejichž stanovení se využívá metoda rovnoměrného odepisování. Účetní odpisy se účtují měsíčně. V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok viz. dále Změny v postupech účtování. Depreciation Intangibles and tangibles are depreciated by the accelerated depreciation method. For the assets purchased up to the year 1999, the accounting unit continued in the depreciation method started by the original owner, and the accounting depreciation was the same as the tax reduction. For the assets purchased from 1/1/2000, the accounting depreciation was used which applies the uniform depreciation method. The accounting depreciation was accounted monthly. Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004, see below Changes in Accounting Methods. 9

12 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Přepočty cizí měny K přepočtům cizí měny na českou korunu se používá denních kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou. K přepočtu aktiv a pasiv k byl použit kurz ČNB platný Změny v postupech účtování V důsledku poskytnutí dotace na podnikatelskou činnost od Ministerstva průmyslu a obchodu došlo od ke změně metodiky odepisování drobného hmotného a nehmotného majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Pro stanovení účetních odpisů se používá metoda rovnoměrného odpisování, přičemž stanovená doba odpisování tohoto majetku činí 3 roky. Daňové odpisy u tohoto specificky definovaného majetku se rovnají účetním. Exchange rates The exchange rates to CZK announced daily by the ČNB were used. The official ČNB exchange rate valid on 31/12/2010 was applied for assets and liabilities recalculation. Changes in accounting methods Due to the grant received from the Ministry of Industry and Trade for the business activities, the depreciation methods of small-scale tangible and intangible assets with the usable time longer than 1 year have been changed since 1/1/2004. To determine the accounting depreciation, the straight-line method of depreciation has been applied while the depreciation period of this property is 3 years. The tax reduction for this specifically defined property is identical to that of the accounting depreciation. 2. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT Významné položky Dotace na provozní účely ve výši tis. Kč Kontokorentní úvěr do výše tis. Kč Investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Technologického centra Investiční úvěr do výše tis. Kč na financování investiční akce Výstavba Školícího střediska Úvěr na investiční a provozní potřeby ve výši tis. Kč na financování nákupu osobních dozimetrů a zřízení internetového portálu pro archivaci a prezentaci dávek Vytvořená rezerva na záruční opravy ve výši 419 tis. Kč Revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování projektů Kalina EDU a SVJP ETE Revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování projektů JAVYS C10 a JAVYS C12 Dlouhodobý hmotný majetek kromě pohledávek Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: pozemky v hodnotě 932 tis. Kč budovy a haly v hodnotě tis. Kč (dva firemní byty, místní podzemní vedení, budova Technologického centra a parkoviště) samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě tis. Kč oceňovací rozdíl k nabytému majetku 676 tis. Kč 2. SUPPLEMENTARY DATA FOR THE BALANCE SHEET AND FOR THE PROFIT AND LOSS STATEMENT Important items Provided grants for operational purposes at a rate of thousand CZK Current/continued account at a rate of thousand CZK Investment credit up to thousand CZK for financing Technological Centre Building Investment credit up to thousand CZK for financing the investment of Training Centre Construction Credit for investments and operation at a rate of 4000 thousand CZK for purchase of personal dosimeters and internet portal establishment to archive and present the doses Reserve for warranty repairs at a rate of 419 thousand CZK) Current/continued account at a rate of thousand CZK for Kalina - Dukovany NPP project and for the spent nuclear fuel storage project at the Temelín NPP revolvingový úvěr ve výši tis. Kč na financování akce JAVYS C10 a JAVYS C12 Long-term tangible assets except for the receivables Long-term tangibles amounting to thousand CZK are: Lands amounting to 932 thousand CZK Buildings and halls amounting to thousand CZK (2 apartments owned by the company and local underground conduit, Technological Centre building and parking lot) Independent tangibles and sets of tangibles amounting to thousands CZK Adjustment to acquired assets amounting to 676 thousand CZK. 10

13 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě tis. Kč tvoří: software v hodnotě tis. Kč Long-term intangible assets Long-term intangible assets in the value of thousand CZK are formed by: Software amounting to thousand CZK Pronajatý majetek Nájem nebytových prostor budova Radnice Městyse Černá Hora, doba nájmu 20 let, počátek nájmu rok Leasehold assets Leasing of the non-residential areas The office in Černá Hora, leasing period of 20 years, leasing started in the year Pronajatý majetek na leasing Leasingový majetek společnosti VF, a.s. v roce 2010 představuje: 31 automobilů zn. Škoda (13 os. automobilů Škoda Octavia, 14 os. automobilů Škoda Fabia, 1 automobil Škoda Roomster, 2 os. automobil Škoda SuperB a 1 automobil zn. Yeti) 1 automobil zn. Volkswagen 1 automobil zn. Volvo Leasingové smlouvy uzavřené do jsou na 36 měsíců. Leasingové smlouvy uzavřené od jsou na 60 měsíců. Součet měsíčních splátek za celou dobu pronájmu tis. Kč, z toho: uhrazené splátky k tis. Kč splatné splátky do 1 roku tis. Kč splatné splátky po 1 roce tis. Kč The The Leasing receivables The leasing receivables of VF, a.s. in 2010 represent: 31 Škoda cars (13 Škoda Octavia cars, 14 Škoda Fabia cars, 1 Škoda Roomster car, 2 Skoda SuperB car and 1 Yeti-Skoda car) 1 Volkswagen car 1 Volvo car Leasing contracts signed before 31 st December 2007 are valid for 36 months. The leasing contracts signed after 1 st January 2008 are valid for 60 months. Sum of monthly instalments for the complete leasing period is thousand CZK. Paid instalments till 31/12/ thousand CZK Instalments for 1 year thousand CZK Instalments after 1 year thousand CZK Majetek neuvedený v rozvaze drobný hmotný majetek v hodnotě tis. Kč drobný nehmotný majetek v hodnotě 564 tis. Kč Pohledávky VF, a.s. k Souhrnná výše pohledávek z obchodního styku činila tis. Kč, z toho pohledávky do lhůty splatnosti tis. Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč nad 361 dnů: 948 tis. Kč Pohledávky kryté zástavním právem nemáme. Pohledávky ve skupině činily tis. Kč, z toho tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Assets not introduced in the balance sheet Small-scale tangible assets amounting to thousand CZK Small-scale intangible assets amounting to 564 thousand CZK VF, a.s. receivables by 31/12/2010 Total of the receivables from business activities amounted to thousand CZK, of which the receivables within the date of maturity were thousand CZK. Receivables after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 31 to 90 days: thousand CZK from 91 to 180 days: thousand CZK from 181 to 360 days: thousand CZK over 361 days: 948 thousand CZK We have no receivables covered by the lien. Receivables in the group amounted to thousand CZK of those thousand CZK is after the date of maturity. 11

14 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/2010 Závazky VF, a.s. k Souhrnná výše závazků z obchodního styku činila tis. Kč, z toho krátkodobé závazky do lhůty splatnosti tis. Kč, po lhůtě splatnosti: do 30 dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: tis. Kč dnů: 0 tis Kč nad 361 dnů: tis. Kč Závazky kryté zástavním právem nemáme. Závazky ve skupině činily tis. Kč, z toho tis. Kč je po lhůtě splatnosti. Členění výnosů z běžné činnosti Tržby za vlastní výrobky činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Tržby z prodeje služeb činily z toho: tuzemsko zahraničí tis. Kč, tis. Kč tis. Kč Tržby z prodeje zboží činily tis. Kč, z toho: tuzemsko tis. Kč zahraničí tis. Kč Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj Celkové výdaje vynaložené na výzkum a vývoj v hodnotě tis. Kč tvoří: Mzdy v celkové hodnotě: tis. Kč Jiné náklady v celkové hodnotě tis. Kč (materiál, služby, atd.) VF, a.s. liabilities within 31/12/2010 Total liabilities from business activities amounted to thousand CZK, of which the short-term liabilities within the date of maturity amounted to thousand CZK, and after the date of maturity: within 30 days: thousand CZK from 31 to 90 days: thousand CZK from 91 to 180 days: thousand CZK from 181 to 360 days: 0 thousand CZK over 361 days: thousand CZK We have no liabilities covered by the lien. Liabilities in the group amounted to thousand CZK of those thousand CZK is after the date of maturity. Revenues of current activities Returns for own products sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Returns for services sold amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Merchandise revenues amounted to thousand CZK, of which: Domestic: thousand CZK Foreign: thousand CZK Total expenses spent in research and development Total expenses in research and development amounted to thousand CZ: Salaries: thousand CZK Other expenses: thousand CZK (material, services, etc.) Odložená daň Odložený daňový závazek v roce 2010 činí tis. Kč. Deferred tax The deferred tax amounted to thousand CZK in

15 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za období Appendix to Annual Financial Statement for Period from 01/01/10 to 31/12/ PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK 2010 Základní kapitál počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Rezervní fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Kapitálový fond počáteční stav: tis. Kč konečný stav: tis. Kč Zisk účetních období počáteční stav: tis. Kč zvýšení: tis. Kč konečný stav: tis. Kč 3. OVERVIEW OF EQUITY CAPITAL CHANGES IN 2010 Equity capital: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Reserve fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Capital fund: Initial status: thousand CZK Final status: thousand CZK Profit within the accounting period Initial status: thousand CZK Increase: thousand CZK Final status: thousand CZK Zisk za účetní období (čistý) tis. Kč Profit within the accounting period (net profit) thousand CZK Rozdělení zisku Na jednání valné hromady v červenci 2010 bylo rozhodnuto o převedení zisku z roku 2009 na nerozdělený zisk roku 2010 ve výši tis. Kč. Profit division At the General Meeting in July 2010, it was decided about the profit transfer from 2009 to an undivided profit in 2010 in the amount of thousand CZK. Ing. Jiří Malysák Generální ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Ing. Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of the Board of Directors VF, a.s. 13

16 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2010 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Osoba ovládající: CHEMCOMEX Praha, a.s. se sídlem Pražská 16, Praha 10, IČ Master subject: CHEMCOMEX Praha, a.s. Registered office: Pražská 16, Praha 10 Organization ID (IČ): Osoba ovládaná: VF, a.s. se sídlem nám. Míru 50, Černá Hora, IČ Dceřinná společnost: VF, s.r.o. se sídlem M.R. Štefánika 9, Žilina, SR IČ Dceřinná společnost: VF instruments, s.r.o., se sídlem Bratislavská 27, Žilina, SR IČ Sesterská společnost: UJP Praha, a.s., se sídlem Nad Kamínkou 1345, Praha- Zbraslav IČ Propojené osoby se zabývají převážně poskytováním obdobných služeb, přičemž se svými činnostmi vzájemně doplňují. Vztahy mezi propojenými osobami spočívaly v průběhu roku 2010 výhradně ve vzájemných dodávkách výrobků a služeb na základě uzavřených písemných smluv nebo objednávek. Dokumentace k těmto obchodům je uložena v technické knihovně společnosti. Vzájemná fakturace dosáhla v roce 2010 těchto objemů: Dodavatel CHEMCOMEX Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel CHEMCOMEX Praha, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Controlled subject: VF, a.s. Registered office: nám. Míru 50, Černá Hora, Organization ID (IČ): Subsidiary company: VF, s.r.o. Registered office: M.R. Štefánika 9, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Subsidiary company: VF instruments, s.r.o., Registered office: Bratislavská 27, Žilina, Slovakia Organization ID(IČ): Affiliated company UJP Praha, a.s., Registered office: Nad Kamínkou 1345, Praha-Zbraslav Organization ID(IČ): The master and controlled subjects are mainly interested in offering small-scale services while they complement each other in their activities. In 2010, the relationships between the master and controlled subjects consisted exclusively in their mutual supplies of products and services based on written contracts or orders. Documentation related to such deals is stored in the technical archives of the VF Business Department. The mutual invoicing reached the following volumes in the year 2010: CHEMCOMEX Praha, a.s. Company as supplier - VF, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31 st December 2010 VF, a.s. Company as supplier CHEMCOMEX Praha, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31 st December

17 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ( 66a, odst obch. zákoníku) Report on Relationships between Master Subjects and Controlled Subjects for Year 2010 (section 66 a, paragraphs 9 to 11 of Commercial Code) Dodavatel VF instruments, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka 0,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel VF instruments, s.r.o.: Celková částka 0,- Kč, saldo k ,- Kč VF Instrument, s.r.o. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum: 0 CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2010 VF, a.s. as supplier VF Instruments, s.r.o. as Customer Total sum of 0,- CZK, balance of 0.0 CZK on 31 st December 2010 Dodavatel UJP Praha, a.s. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel UJP Praha, a.s.: Celková částka ,- Kč, saldo k ,- Kč Dodavatel VF, s.r.o. odběratel VF, a.s.: Celková částka ,05,- Kč, saldo k ,51,- Kč Dodavatel VF, a.s. odběratel VF, s.r.o.: Celková částka ,84 Kč, saldo k ,70 Kč UJP Praha, a.s. Company as supplier VF, a.s. as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31st December 2010 VF, a.s. as supplier UJP Praha, a.s. Company as Customer Total sum of ,- CZK, balance of ,- CZK on 31st December 2010 VF, s.r.o. as supplier VF, a.s. as customer: Total amount of ,05 CZK, balance of ,51 CZK on 31st December 2010 VF, a.s. as supplier VF, s.r.o. as customer: Total amount of ,84 CZK, balance of ,70 CZK on 31st December 2010 V průběhu účetního období roku 2010 nevznikla osobě ovládané ze strany osoby ovládající žádná újma. No detriment and/or damage were caused by the controlled subject to the master subject in the course of the accounting period in the year Ing. Jiří Malysák Generální ředitel a místopředseda představenstva VF, a.s. Ing. Jiří Malysák General Manager and Vice Chairman of the Board of Directors VF, a.s. 15

18 OVĚŘENÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2010 Verification of Report on the Relations for 2010 Účetní jednotka: VF, a. s. nám. Míru 50, Černá Hora IČ: Accounting unit: VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora ID organization: Ověřoval: EKI-AUDIT, s. r. o. Osvědčení KA ČR č. 203 Verified by: EKI-AIDIT, s.r.o Auditor s decree KA CR No. 203 Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No. 413 V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky jsme ověřili věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. In accordance with the international auditor standards related to the audit and the appropriate application clauses of Auditor Chamber in the Czech Republic, we have verified the data correctness given in Report on Relations among Persons Involved Za sestavení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě výše uvedených standardů a provedeného ověření výrok. Konstatujeme, že jsme ověřili věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami zpracovanou společností VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora za rok 2010 a nezjistili jsme významné nesrovnalosti. The management is responsible for the compilation of Report on Relations among Persons Involved. Based upon the above mentioned standards and verification performed, our task is to declare the statement. We state that we have verified the factual correctness in Report on Relations among Persons Involved processed by VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora in 2010 and we have not found any significant differences V Blansku dne 1. června 2011 In Blansko, 1 th June 2011 EKI AUDIT, s.r.o. Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 EKI AUDIT, s.r.o. Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

19 OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Verification of Annual Report for 2010 Účetní jednotka: VF, a. s. nám. Míru 50, Černá Hora IČ: Accounting unit: VF, a.s. nám. Míru 50, Černá Hora Organization ID: Ověřoval: EKI-AUDIT, s. r. o. Osvědčení KA ČR č. 203 Audited by: EKI-AUDIT, s. r. o Auditor s decree KA CR No. 203 Odpovědný auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 Responsible auditor: Ing. Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No. 413 V souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky jsme provedli ověření souladu údajů výroční zprávy společnosti VF, a.s, náměstí Míru 50, Černá Hora za rok 2010 s účetní závěrkou. In accordance with the international auditor standards related to the audit and the appropriate application clauses of Auditor Chamber in the Czech Republic, we have verified the data correctness given in the Annual Report of VF, a.s., nám. Míru 50, Černá Hora in the year 2010 with the finance statement. Za sestavení výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším úkolem je vydat na základě výše uvedených standardů a provedeného ověření výrok. The management is responsible for the compilation of Annual Report. Based upon the above mentioned standards and verification performed, our task is to declare the statement. Konstatujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě jsou ve všech významných ohledech v souladu s údaji roční účetní závěrky sestavené k datu , která byla auditorsky ověřena s výrokem bez výhrad dne 14. června We state that the data given in this Annual Report are in coincidence in all significant respects with the annual statement of finance dated 31/12/2010 which was verified by the auditor on 14/6/2011 without any reserves V Blansku dne 14. července 2011 In Blansko, 14 July 2011 EKI AUDIT, s.r.o. Osvědčení KA ČR č. 203 Auditor: Ing. Marcela Štěpánková Osvědčení KA ČR č. 413 EKI AUDIT, s.r.o. Auditor s decree KA CR No. 203 Auditor: Marcela Štěpánková Auditor s decree KA CR No

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ANNUAL REPORT OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti................................................................. 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti..................................................... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti.....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA

NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA VF, a.s. NÁM. MÍRU 50, ČERNÁ HORA 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH Contents ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI.......... 2 Basic facts about the company ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI..............3

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Úvodní slovo představenstva

Úvodní slovo představenstva let na trhu 25 let na trhu Hlavička Úvodní slovo představenstva Úvodní slovo představenstva Rok 2015 Rok výrazného růstu Ekonomika ČR výrazně roste, po 2 % růstu v roce 2014 dosáhl nárůst HDP v roce 2015

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

VÝROK AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ FINANČNÍ ČÁST PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 565846259465 26123456 01234567894 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč

R.JELINEK GROUP SE Příloha k účetní závěrce k 31.12.2011. Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč PŘÍLOHA k účetní závěrce k 31.12.2011 R.JELINEK GROUP SE Informace uváděné v Příloze jsou v tis. Kč I. Obecné údaje Právní forma právnické osoby : evropská společnost Název společnosti : R.JELINEK GROUP

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více