Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 1 Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, Třinec Lyžbice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Obsah: a) základní údaje o škole str. 2 b) přehled oborů vzdělání.. str. 4 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. str. 8 d) přijímací řízení a přijetí žáků do školy.. str. 10 e) výsledky vzdělávání žáků.. str. 10 f) další vzdělávání pedagogických pracovníků.. str. 13 g) prezentace školy a mimoškolní aktivity.. str. 13 h) výsledky inspekční činnosti provedené ČSI, ostatní kontroly... str. 20 i) základní údaje o hospodaření školy. str. 22 j) jiné údaje.. str. 23 k) závěr str. 23

2 2 a) Základní údaje o škole Název : Adresa: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, Třinec Lyžbice Identifikátor školy: IZO: IČO: Telefon: ředitelna SZUŠ pevná linka služební mobil ředitele služební mobil zástupce ředitele služební mobil admin. pracovnice www: szustrinec.cz Místa poskytovaného vzdělání: Slezská 773, Třinec Lyžbice, Bystřice nad Olší č. 848, Bukovec č. 214, Mosty u Jablunkova č. 750, Vendryně 236, Údaje o vedení školy: statutární orgán a jednatel společnosti: Jitka Turoňová ředitel školy: MgA. Eduard Turoň zástupce ředitele: Jitka Diasová poradním orgánem je pedagogická rada, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci. Datum zařazení do sítě: Poslední změna zařazení: Kapacita školy dle zařazení: žáků

3 Zařazení do sítě škol: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. byla zařazena do sítě škol a během její činnosti proběhly v rejstříku škol a školských zařízení tyto změny: a) k ze dne Soukromá základní umělecká škola b) druhé zařazení do sítě škol dne změna zřizovatele na právnický subjekt: TUTTI MUSIC spol. s r.o. c) třetí zařazení do sítě škol dne změna obchodního jména na: Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. d) zařazení do sítě škol ze dne změna číselných identifikací škol e) zařazení do sítě škol ze dne změna adresy odloučeného pracoviště a jmenování nového ředitele školy f) zařazení do sítě škol ze dne výmaz statutárního orgánu g) ze dne s účinností od navýšení kapacity školy na 250 žáků, změna místa poskytovaného vzdělání v Bystřici nad Olší h) ze dne s účinností od navýšení kapacity školy na 320 žáků i) ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku výtvarný obor (na dobu jednoho školního roku) j) ze dne s účinností od zápis do školského rejstříku výtvarný obor a místo poskytovaného vzdělání Vendryně 236, k) ze dne s platností od se do školského rejstříku zapisuje ředitel MgA. Eduard Turoň a provádí se výmaz ředitelky Jitka Diasová 3

4 4 b) Přehled oborů vzdělání Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. je školou dvouoborovou. Vyučuje se : obor hudební obor - výtvarný Škola v obou oborech organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé. Výuka probíhá formou individuálního, skupinového, nebo kolektivního vyučování. V HUDEBNÍM OBORU se vyučuje: přípravná hudební výchova (PHV) kolektivně v 1. pololetí = 1 hod. základní hudební teorie, ve 2. pololetí totéž + 1 hod. výuky u zvoleného nástroje ve skupině 2-4 žáků = celkem 2 hod.týdně PHV B: individuálně celý školní rok - hra na klavír, housle, violoncello, dudy, bicí, příčnou flétnu individuálně 1 hodina na nástroj + 1 hodina hudební teorie = celkem 2 hod.týdně - hra na kytaru, sólový zpěv (klasický nebo populární) individuálně, nebo ve skupině 2 žáků + 1 hodina hudební teorie = celkem 2 hod.týdně - hra na zobcovou flétnu, keyboard individuálně, nebo ve skupině 2-4 žáků + 1 hodina hudební teorie = celkem 2 hod.týdně. VE VÝTVARNÉM OBORU se vyučuje: - přípravnou výtvarnou výchovu (PVV) kolektivně - 2 hodiny týdně - výtvarná výchova kolektivně - 3 hodiny týdně Výuka výtvarného oboru zahrnuje plošnou tvorbu (kresbu, malbu, grafiku), prostorovou tvorbu (modelování, keramiku), akční tvorbu a výtvarnou kulturu Žáci hudebního a výtvarného oboru školní rok 2013/2014 (k ) PS I. stupeň II. stupeň RV SPD PS/A klavír keyboard housle kytara zobc.fl. příčná fl. bicí dudy zpěv VÝTVARNÝ OBOR

5 5 Údaje o počtu žáků: K byl stav žáků celkem 315 z toho: v hudebním oboru 296 žáků, a 2 žáci SPD, z toho jeden pracující ve výtvarném oboru 18 žáků. Během školního roku v hudebním oboru vystoupilo 23 žáků a 14 žáků přistoupilo, ve výtvarném oboru vystoupili 2 žáci a 3 žáci přistoupili. Na konci školního roku byl stav žáků celkem 307 žáků: v hudebním oboru 288 žáků, ve výtvarném oboru 19 žáků. Vývoj počtu žáků - srovnání s minulými lety hudební obor výtvarný obor / / / /2014 Sledování limitu: od je limit žáků stanoven na 320.

6 6 Údaje o školném: HUDEBNÍ OBOR : přípravné studium PS/A 1.pololetí 2.pololetí 1 050,- Kč 1 150,- Kč přípravné studium PS/B shodné s hrou na nástroj individuálně hra na nástroj ve skupině - kytara, populární zpěv, zob. flétna, keyboard pololetně 1 150,- Kč hra na nástroj individuálně - klavír, sólový zpěv, housle, dudy, violoncello, příčná flétna ,- Kč hra na nástroj individuálně - kytara, populární zpěv, zob. flétna, keyboard, bicí ,- Kč hra na druhý nástroj nepovinný (obligát) ,- Kč VÝTVARNÝ OBOR: přípravná výtvarná výchova (PVV) ,- Kč výtvarný obor ,- Kč Ve školním roce 2013/2014 škola pokračovala ve slevách na školném ve výši 20% pro: sourozence týká se každého dalšího sourozence (mladší, či později přihlášený) a při studiu druhého nástroje týká se studia v plném rozsahu, nikoli druhého nástroje nepovinného (obligát) Tuto slevu využilo 40 sourozenců a 8 žáků, kteří studují 2. nástroj. Školné je stanoveno pololetně, hradí se jednorázově. Za 1. pololetí je splatné do , za 2. pololetí do Způsob úhrady bankovním převodem na školní účet, v hotovosti u třídních učitelů, nebo v kanceláři školy. Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Pokud žák ukončil studium z důvodu hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část školného vrátit. Snížení úplaty školného z důvodu dlouhodobé nemoci, hospitalizace v nemocnici nebo v lázních, se řeší individuálním posouzením ředitelství na návrh rodičů, a po předložení žádosti, doložené lékařskou zprávou. Ve školním roce 2013/2014 požádali o poskytnutí slevy na školném ze zdravotních důvodů 2 žáci.

7 7 Údaje o nájmu hudebních nástrojů: Škola poskytuje na žádost rodičů začínajícím žákům dočasné zapůjčení (pronájem) některých nástrojů, dokud jim učitel nedá pokyn k zakoupení vlastního nástroje. housle, kytary, dudy, violoncello měsíčně 50,- Kč zobcové flétny měsíčně 30,- Kč keyboardy měsíčně 100,- Kč Hudební nástroj může být pronajat - zapůjčen žákovi Soukromé ZUŠ TUTTI MUSIC s.r.o. na základě smlouvy o pronájmu hudebního nástroje. Nástroje jsou pronajímány od 1.9. do daného školního roku. Ve školním roce 2013/2014 využilo možnost zapůjčení hudebního nástroje 20 žáků. Jednalo se o zapůjčení violoncella, kytar, dud a keyboardů. Předmětové komise: Mezičlánkem k předávání informací od ředitele k učitelům a naopak, jsou předmětové komise v tomto složení: Hra na klavír předseda: p. uč. Dagmar Tlolková Hra na kytaru - klasická kytara předseda: p. uč. Aleksandra Morcinková - žánrová kytara předseda: p. uč. Mgr. Jaromír Volný Hra na dechové nástroje předseda: p. uč. Věra Frydryšková Hra na housle předseda: p. uč. Gerhard Tlolka Hra na keyboard předseda: p. uč. Petr Turoň Hra na bicí nástroje předseda: p. uč. MgA. Daniel Kloda Zpěv předseda: p. uč. Bc. Sabina Vacková Hra na dudy předseda: p. uč. Jiří Zogata HN Výtvarný obor předseda: předseda: p. uč. Jitka Diasová p. uč. Jitka Turoňová Úkolem předsedů předmětové komise je učitele stejného nástroje kontaktovat, sjednocovat, podchycovat jejich poznatky a v neposlední řadě určovat složení soutěžních a zkouškových komisí. Výsledky veškerých jednání pak přenášet k vedení školy, a opačně pokyny školní, okresní a krajské předávat učitelům = členům předmětové komise.

8 8 c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí zaměstnanci : (stav k ) JMÉNO A PŘÍJMENÍ 1. MgA. Eduard Turoň ředitel školy klavír VYUČUJE 2. Jitka Diasová zástupce ředitele HN, klavír 3. Daniela Bartulcová klavír 4. Vladislav Bartulec klavír, kytara, keyboard, HN 5. Věra Frydryšková zobcová flétna, příčná flétna 6. Hana Hankeová klavír 7. Mgr. Anna Kajzarová zpěv 8. MgA. Daniel Kloda bicí, housle 9. Marcela Konvičková Dis. klavír 10. Mgr. Simona Krsičková zobcová flétna 11. Mgr. Petra Lipowská keyobard 12. Jozef Meššo Dis kytara 13. Aleksandra Morcinková kytara 14. Danuše Palowská klavír 15. Ing. Vladislav Petrášek kytara 16. Ivo Strumienský kytara 17. Gerhard Tlolka keyboard, housle 18. Dagmar Tlolková klavír 19. MgA. Zuzana Tlolková klavír 20. Petr Turoň klavír, keyboard 21. Jitka Turoňová VO 22. Bc. Sabina Vacková HN, zpěv 23. Mgr. Jaromír Volný kytara, zobcová flétna 24. Ing. Oldřich Volný kytara 25. Bc. Daniela Worková klavír 26. Jiří Zogata, ved. uč. pobočky keyboard, dudy, housle, HN 27. Dana Zoňová klavír, zobcová flétna Přepočtený stav pedagogických pracovníků : 11,747

9 9 Provozní zaměstnanci: JMÉNO A PŘÍJMENÍ 1. Jitka Turoňová Jednatelka, zástupce ředitele pro provozní záležitosti 2. Věra Biela uklízečka 3. Kateřina Skarková sekretářka, admin. pracovnice 4. Petr Turoň správce ICT Přepočtený stav nepedagogických pracovníků : 2,375 Přepočtený počet zaměstnanců: 14,122 Fyzicky celkem: 31 z toho pedagogové: 27 THP: 4 Ocenění pedagogů Radou města Třince Ve školním roce 2013/2014 vyzvala Rada města Třince všechny ředitele škol a školských zařízení, k podání návrhu na ocenění svých zasloužilých pracovníků. Takové vyznamenání městskou Radou se koná jednou za 4 roky u příležitosti oslav Dne učitelů a podávají se maximálně 2 návrhy z jedné školy. Ředitel naší školy MgA. Eduard Turoň se rozhodl ocenit dva učitele Soukromé ZUŠ Tutti music paní Jitku Diasovou a pana Gerharda Tlolku nejen za úspěšné výsledky v jejich povolání, ale především za dlouholeté působení ve školství, kdy mají za sebou řadu umělecky vzdělaných žáků a vlastní uměleckou činnost. Slavnostní shromáždění oceněných učitelů i jejich navrhovatelů se konalo v KD Trisia a.s.. Ke všem velmi hezky promluvily paní starostka RNDr. Věra Palkovská a paní místostarostka PhDr. Milada Hejmejová. Vyzvedly velmi náročné, ale záslužné učitelské povolání, které, i když málo doceňované nesmí postrádat vysokou profesionalitu, lidskou kvalitu a vysokou míru zodpovědnosti.

10 10 d) Přijímací řízení a přijetí žáků do školy Žáci jsou přijímáni ředitelem školy na základě přihlášky do Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC spol. s r.o., jejímuž podání předchází: PRŮZKUM HUDEBNOSTI - pro školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech května Průzkum provedla Mgr. Petra Lipowská v prvních třídách ZŠ Slezská. Bylo prozkoušeno celkem 66 žáků. Na pobočce ve Vendryni byl průzkum hudebnosti proveden Vackovou Sabinou 20. května 2014 a Petrem Turoněm. Bylo prozkoušeno 22 žáků. TALENTOVÉ ZKOUŠKY - Individuální talentové zkoušky jsou určeny pro starší žáky navštěvující 3. a vyšší třídy ZŠ. Nespadají do ročníku PHV a jsou proto zařazováni rovnou do 1. ročníku studia na ZUŠ. Škola nevylučuje možnost přijetí žáků i po zahájení školního roku, nebo v průběhu jednotlivých pololetí. e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2013/2014 přešlo ŠVP do druhého ročníku I. a II. stupně. Došlo ke změně rozsahu vyučování podle ŠVP ve hře na keyboard a příčnou flétnu. Tyto nástroje se sjednotily v délce studia I. stupně s ostatními hudebními nástroji a jejich studium bude 7leté ( ročník). Nadále platily také původní učební plány. Pro hudební obor ze dne čj /95 s platností od pro Základní umělecké školy vydanými MŠMT, ve znění dalších aktualizací. Osnovy ze dne č. j /80 35, ze dne č. j /81 35, ze dne č. j /82 35, ze dne č. j /83 35, ze dne č. j /85 35, ze dne č. j /89. Výtvarný obor č. j / s platností od , podle učebních plánů výtvarného oboru základních uměleckých škol

11 11 PODMÍNKY PRO VÝUKU Výchovně vzdělávací práce probíhá stejně jako v minulém školním roce v pronajaté budově klubovny 6. ZŠ v Třinci, na ZŠ v Mostech u Jablunkova, na ZŠ v Bukovci, na ZŠ v Bystřici a na ZŠ ve Vendryni. Materiální a technické vybavení se průběžně doplňuje podle aktuálních potřeb. Celkové vybavení školy je na vysoké úrovni. Počet učeben - celkem 11 Třinec 7 pobočka Bystřice nad Olší 1 pobočka Bukovec 1 pobočka Mosty u Jablunkova 2 pobočka Vendryně 2 Klasifikace 1. pololetí bylo klasifikováno 316 žáků Hudební obor Výtvarný obor s vyznamenáním 246 žáků 226 žáků 20 žáků prospělo 39 žáků 39 žáků 0 žáků neklasifikováno 1 žák 1 žák 0 žáků neprospělo 0 žáků 0 žáků 0 žáků Přípravný ročník 30 žáků 30 žáků 0 žáků 2. pololetí bylo klasifikováno 307 žáků Hudební obor Výtvarný obor s vyznamenáním 229 žáků 210 žáků 19 žáků prospělo 44 žáků 44 žáků 0 žáků neklasifikováno 0 žáků 0 žáků 0 žáků neprospělo 0 žáků 0 žáků 0 žáků Přípravný ročník ukončilo 34 žáků 34 žáků 0 žáků Udělení pochval Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno 8 ředitelských pochval žákům: Folwarczná Pavla, 4.roč./I. (ze třídy paní uč. H. Hankeové) za vzornou reprezentaci školy Pecha Štefan, 5.roč./I. (ze třídy paní uč. Mgr. A. Kajzarové) v 1. i 2. pololetí za vzornou reprezentaci školy - umístění v pěveckých soutěžích Kostková Ivana, 2.roč./II. (ze třídy pana uč. MgA. D. Klody) za vzornou reprezentaci školy - umístění v okresním kole soutěže ZUŠ Cienciala Jaroslav,3.roč./II. (ze třídy paní uč. A. Morcinkové) za vzornou reprezentaci školy - školní a mimoškolní koncertní činnost, umístění v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ. Karasová Anna, 5.roč./I. (ze třídy paní uč. D. Tlolkové) za vzornou reprezentaci školy - umístění v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ Worek Tomáš, 2PS/B. (ze třídy paní uč. Bc. Workové D.) za vzornou reprezentaci školy - umístění v okresním a krajském kole soutěže ZUŠ

12 12 Duda Pavel, 7.roč./I. (ze třídy paní uč. MgA. Z. Tlolkové) za vzornou reprezentaci školy - přijetí na konzervatoř L. Janáčka v Ostravě a 26 pochval třídního učitele, z toho v 1. pololetí 18 pochval a v 2. pololetí 8 pochval. Ostatní výsledky klasifikace jsou uvedeny v celkové klasifikační zprávě za 1. a 2. pololetí. (viz. příloha) KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY Prověřování prospěchu probíhá vykonáním těchto komisionálních zkoušek: 1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Po absolvování celého roku školního roku 2013/2014 v PHV byly všechny děti přípravného studia přijaty do 1.ročníku. 2. POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Postupové zkoušky k oprávnění pokračovat v následujícím ročníku všichni žáci uspěli v postupových zkouškách. 3. ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY absolvovalo formou veřejného vystoupení 22 žáků I. stupně a 3 žáci II. stupně. 4. KONTRAKČNÍ ZKOUŠKY vykonali 2 žáci. 5. ROZŠÍŘENÉ STUDIUM Ve školním roce 2013/2014 nebyl v rozšířeném studiu zařazen žádný žák. 6. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD) Ve školním roce 2013/2014 studovali v SPD 2 žáci z toho 1 pracující. VÝUKA NEVIDOMÝCH ŽÁKŮ v tomto školním roce pokračovala ve výuce klavíru 1 nevidomá žákyně Žák: od učitele: nástroj: ročník: Pavlína Folwarczná Hana Hankeová klavír 4. roč. Škola je pro výuku handicapovaných dětí vstřícná i pro značnou obtížnost práce učitele. Vytvořila individuální podmínky pro výuku (ve smyslu zvýšené hodinové dotace). PŘIJETÍ ŽÁKŮ K PROFESIONÁLNÍMU STUDIU ve školním roce 2013/2014 byl 1 žák přijat na střední školu uměleckého zaměření.

13 13 f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 neproběhlo žádné DVPP. g) Prezentace školy a mimoškolní aktivity TŘÍDNÍ PŘEDEHRÁVKY - Škola pokládá veřejná vystoupení žáků za důležitou součást hudebního vzdělání a rovněž za ověřování výsledků práce učitelů. - většina učitelů uskutečnila 2 třídní předehrávky. Třídní předehrávky zároveň slouží jako schůzky s rodiči. - VTP mají nadále vzestupnou úroveň, hlavně ve smyslu celkové dramaturgie programu včetně průvodního slova. KONCERTY Klavírní a kytarový recitál Recitál žáků naší školy Anny Karasové, klavír, ze třídy Dagmar Tlolkové a Jaroslava Ciencialy, kytara, ze třídy Aleksandry Morcinkové, se konal ve středu 27. listopadu 2013 v 17:00 hod. v koncertním salonku naší školy. Posluchači měli možnost si poslechnout krásný program a zaslouženě ocenili výkony našich mladých hudebníků vřelým potleskem. Hudební podvečer Příchod Mikuláše 6. prosince 2013 oslavili žáci flétnového, houslového, kytarového a klavírního oddělení naší školy koncertním vystoupením pod názvem Hudební podvečer. Přivést na podium co nejvíce dětí, hrát pro radost a potěšení a umělecky se zdokonalovat bylo hlavní myšlenkou vzniku tohoto koncertu. Sestavení programu, výzdoba sálu a citlivé průvodní slovo bylo v režii MgA. Zuzany Tlolkové.

14 14 Výroční koncert Výroční koncert školy proběhl ve středu 19. března 2014 v našem koncertním sále. Vystoupilo na něm šestnáct žáků. Úroveň jejich výkonů byla opravdu vysoká. Mezi účinkujícími byli totiž i ti žáci, které jsme vyslali do okresních kol soutěží Základních uměleckých škol. Koncert pěkně zahájila naše gajdošská muzika z pobočky v Mostech u Jablunkova a zahrála také na závěr koncertu. Výroční koncert velmi hezky moderovala žákyně Anna Karasová z klavírní třídy paní učitelky Dagmar Tlolkové, která pro ni připravila průvodní slovo. Absolventský koncert 25. dubna 2014 se v koncertním salonku školy uskutečnil ABSOLVENTSKÝ KONCERT na němž se představilo 8 absolventů I. stupně a 3 absolventi II. stupně. Oprávněné uznání za pěkný výsledek patří nejen žákům. Jsou to především ti, kdo je celým studiem obětavě vedli jejich učitelé. Také bez podpory v rodinném zázemí by se dílo nemuselo zdařit. Je to společná radost všech dohromady. Každý absolventský koncert bývá něčím zajímavý. Letošní by se dal nazvat černo-bílý, tak jako jsou na klávesových nástrojích bílé a černé klávesy. V první polovině totiž hráli samí keyboardisté a v druhé polovině samí klavíristé. Jako předěl mezi nimi zazněla altová zobcová flétna. Jarní koncert Pátek 30. května 2014 byl radostí pro účinkující, jejich učitele a hlavně pro posluchače. Zdařilý podvečer byl dílem žáků mladších i starších, jejichž program velmi hezky moderovala paní učitelka Zuzana Tlolková. Že z našich žáků vyrůstají praktičtí muzikanti svědčí kromě kvalitní sólové hry i jejich zapojování do hry v kolektivu.

15 15 Koncertík pro žáky PHV Ve čtvrtek proběhl zábavný koncertík pro naše nejmenší žáky přípravného studia, který měl velký ohlas u malého publika. Koncert připravila paní učitelka Dagmar Tlolková. VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZUŠ: Celostátní soutěž ZUŠ školní kolo Hra na klavír 0. kategorie: 1. místo - Tomáš Worek; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D. 1. místo - Tereza Poláčková; ze třídy p. učitelky Tlolkové D. I. kategorie: 1. místo - Marie Spiláková; ze třídy p. učitelky Palowské D. 2. místo - Dorota Ciencialová; ze třídy p. učitelky Palowské D. 2. místo - Zuzana Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D. II. kategorie: 1. místo - Ondřej Kloda; ze třídy p. učitelky Palowské D. 3. místo - Pavlína Veselá; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D. 3. místo - Nikola Bialoňová; ze třídy p. učitelky Konvičkové D. III. kategorie: 1. místo - Anna Karasová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 2. místo - Tereza Kropová; ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 3. místo - Izabela Kirschnerová; ze třídy p. učitelky Bc. Workové D. IV. kategorie: 2. místo - Tereza Kunzová; ze třídy p. učitelky Palowské D. 3. místo - Gabriela Brudná; ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové Z. VI. kategorie: 1. místo - Anna Chowanioková; ze třídy p. učitelky Tlolkové D. 1. místo - Karolína Kostková; ze třídy p. učitelky MgA. Tlolkové Hra na kytaru: 0.a kategorie: 1. místo - Ondřej Damek; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. 2. místo - Matěj Lubojacki; ze třídy p. učitelky Morcinkové A.

16 16 0.b kategorie: 1. místo - Michaela Holotňáková; ze třídy p. učitele Mešša J. 2. místo - Kristýna Mužná; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. 0.c kategorie: 3. místo - Klára Beierová; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. I. kategorie: 3. místo - Dominik Cedro; ze třídy p. učitele Mešša J. II. kategorie: 1. místo - Magdaléna Lubojacká; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. 3. místo - Zuzana Szurmanová; ze třídy p. učitele Mešša J. III. kategorie: 1. místo - Patrik Mucina; ze třídy p. učitele Strumienksého I. 2. místo - Pavel Ševeček; ze třídy p. učitelky Morcinkové A 3. místo - Zdeňka Šotkovská; ze třídy p. učitelky Morcinkové A diplom za účast - Michael Scespcsar; ze třídy p. učitele Strumienského I. V. kategorie: diplom za účast - Ondřej Cekr, ze třídy p. učitele Mešša J. VII. kategorie: 1. místo - Jaroslav Cienciala; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. 2. místo - Ondřej Kura; ze třídy p. učitele Strumienského I. VIII. kategorie: 2. místo - Michal Sniegoň; ze třídy p. učitelky Morcinkové A. Hra na housle: IV. kategorie: 2. místo - Monika Nogová; ze třídy p. učitelky Tlolky G. V. kategorie: 1. místo - Marie Vrabelová; ze třídy p. učitele Tlolky G. VI. kategorie: 2. místo - Nela Kantorová; ze třídy p. učitelky Tlolky G. IX. kategorie: 1. místo - Ivana Kostková; ze třídy p. učitele MgA. Klody D. Celostátní soutěž ZUŠ okresní kolo: února 2014 se na ZUŠ ve Frýdku Místku konala okresní kola soutěže Základních uměleckých škol ve hře na klavír, kytaře a houslích.

17 17 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hra na klavír Umístění: Soutěžící: Vyučující: Kategorie 0. 1.místo - postup Tomáš Worek Bc. Daniela Worková 2. místo Tereza Polačková Dagmar Tlolková Kategorie II. 1. místo Ondřej Kloda Danuše Palowska Kategorie III. 1.místo postup Anna Karasová Dagmar Tlolková Kategorie VI. 2. místo Anna Chowanioková Dagmar Tlolková 2. místo Karolína Kostková MgA. Zuzana Tlolková VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hra na kytaru Umístění: Soutěžící: Vyučující: Kategorie VII. 1. místo- postup Jaroslav Cienciala Aleksandra Morcinková VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hra na housle Umístění: Soutěžící: Vyučující: Kategorie IX. 1. místo Ivana Kostková MgA. Daniel Kloda Celostátní soutěž ZUŠ krajské kolo: proběhlo dnech na ZUŠ B. Smetany v Karviné a na ZUŠ ve Frýdku Místku. VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hra na klavír Umístění: Soutěžící: Vyučující: Kategorie 0. 1.místo Tomáš Worek Bc. Daniela Worková čestné uznání Anna Karasová Dagmar Tlolková

18 18 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Hra na kytaru Umístění: Soutěžící: Vyučující: Kategorie VII. 2. místo Jaroslav Cienciala Aleksandra Morcinková MIMOŠKOLNLÍ AKTIVITY - prezentace školy na veřejnosti jinými organizacemi Talent La Sophia 2013 Štefan Pecha, žák pěvecké třídy paní učitelky Mgr. Anny Kajzarové, získal na mezinárodním hudební festivalu Talent La Sophia 2013 ve II. kategorii - obor zpěv krásné 3. místo. V letošním roce 2013 se uskutečnil již V. ročník této soutěže jehož hlavní patronkou a zakladatelkou je Yvetta Blanarovičová. Galakoncert vítězů se konal dne 14.října 2013 v hotelu Ambassador Zlatá Husa v Praze. Úspěch na mezinárodní pěvecké soutěži Zlatá loutna 2013 Žák naší školy Štefan Pecha, oboru populární zpěv ze třídy paní učitelky Mgr. Anny Kajzarové získal 9. listopadu 2013 ve finále mezinárodní soutěže Zlatá loutna 2013 cenu poroty při velké mezinárodní konkurenci zpěváků a zpěvaček nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Casting na muzikál - HVĚZDIČKY VE ŠKOLE Za účasti 33 přihlášených zpěváků proběhl dne 15. dubna 2014 v koncertním sále naší školy CASTING na obsazení hlavních pěveckých rolí do prvního školního muzikálu "Hvězdičky ve škole". Na ztvárnění hlavních muzikálových postav bylo vybráno 19 nejlepších účastníků. Skvělé výkony těch nejlepších by ocenili i v takových známých televizních pořadech jako je Superstar, nebo Československo má hlas.

19 19 První školní muzikál bude uveden při oslavách 20. výročí založení školy v rámci programu "Hvězdičky ve škole" ve školním roce 2014/2015 dne 6. listopadu 2014 v Kulturním domě Trisia a.s., Třinec. Karvinský talent Karvinský talent - předkolo pěvecké soutěže proběhlo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné. Soutěžilo se ve 4 kategoriích podle věku zpěváků. V nejpočetnější třetí kategorii, kde soutěžil i náš Štefan Pecha jsme slyšeli 48 soutěžících ze 7. až 9. tříd. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 140 zpěváků z Karviné, Havířova, Českého Těšína, Doubravy, Horní Suché, Soběšovic, Třince, Ostravy a Vítkova. Do finálového kola, které se konalo v MěDK v Karviné postoupilo jen 28 nejlepších. V porotě zasedli: člen kapely Legendy se vrací pan Andonis Civopulos, paní Eva Šeinerová, sbormistryně světoznámého pěveckého sboru Permoník, zpěvák Petr Bende a sám primátor pan Tomáš Hanzel. Náš žák Štefan Pecha získal 2. místo. Rozvíjej se poupátko V květnu 2014 proběhly již tři regionální kola 12. ročníku pěvecké soutěže Rozvíjej se poupátko, letos i s mezinárodní účastí dětí z Polska a Slovenska. Soutěžili děti od mateřských školek až po středoškoláky. Z celkového počtu 160 dětí postoupili jenom ti nejlepší. Mezi oceněné patřili i žáci naší ZUŠ Alžběta Kajzarová, která získala 3. místo a Štefan Pecha 1. místo. Ostatní mimoškolní akce, kterých se zúčastnili naši žáci: Recitál v evang. kostele v Písku u J. 4 žáci uč. Mgr. Volného J Benefiční koncert Lenky Filipové 1 žák uč. Hankeové H Vánoční koncert Raškovice 1 žák uč. Mgr. Kajzarové A Vánoční koncert 1 žák uč. Mešša J Koledníci, Písek u J. 3 žáci uč. Mgr. Volného J Vánoční večer, evang. Kostel Třinec 1 žák uč. Morcinkové A Novoroční program, Domov seniorů Třinec 1 žák uč. Morcinkové A Výchovný koncert pro ZŠ Bukovec 6 žáků uč. Zoňové D. 22. a Školní akademie k 90.výročí ZŠ Mosty u Jablunkova 7 žáků uč. Zogaty J soukromý recitál, 1 žák ze třídy Morcinkové A.

20 La Sophia finále Ostrava, 1 žák ze třídy uč. Mgr. Kajzarové A Schůze synodu evangel. kostel Třinec, 1 žák ze třídy uč. Morcinkové A. 1-6/2014- chrámový orchestr v ev. kostele Písek1 žák ze třídy uč. Mgr. Volného J. Výtvarný obor 12/2013 Betlém (Muzeum Třinec) 3 žačky uč. Turoňové J. získaly ocenění 4/2013- Výtvarná soutěž O nejkrásnější kraslici (Muzeum Třinec) 2 žačky ze třídy uč. Turoňové J. získaly ocenění h) Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, ostatní kontroly Česká školní inspekce:. Předmět kontroly: Hodnocení ŠVP školního vzdělávacího programu. Výsledek kontroly : Srovnávací analýzou uvedeného dokumentu s platným zněním Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání čj / bylo zjištěno: Školní vzdělávací program platný od s názvem Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy TUTTI MUSIC spol. s r. o. je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání. Ostatní kontroly: Termín kontroly: Finanční kontrola pověření č. 430/03/2013 Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, ředitel krajského úřadu 28. října 117, Ostrava Předmět kotroly: - správné určení dotace na školní rok 2011/2012 a kalendářní rok 2012 v závislosti na počtu žáků - vyúčtování dotace za školní rok 2011/2012 dle 3 odst. 2 písm. a) zákona 306/1999 Sb. - vyúčtování dotace za kalendářní rok 2012 dle 6 odst. 7 zákona 306/1999 Sb.

21 21 Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že příjemce postupoval při čerpání dotace v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb. VZP kontrola placení pojistného na veřejném zdrav. pojištění Regionální pobočka Ostrava pro Moravskoslezský kraj Na Poříčí 3208, Frýdek Místek Termín kontroly: 12. května 2014 Předmět kontroly: Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 10/2011 3/2014. Výsledek: Plátce prováděl oznamovací povinnost a přehledy byly zasílány. V jednom bodě byl proveden špatný výpočet odvodu zdravotního pojištění (dlužné pojistné bylo uhrazeno). Termín auditu: 1. a 2. července 2014 Audit 2013 Finaudit Třinec s.r.o.- oprávnění KA ČR č.100 Vendryně 1142, Předmět auditu: Ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření k zpracované s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením ve znění pozdějších předpisů. Výrok auditora : Zjištění bez výhrad.

22 22 i) Základní údaje o hospodaření školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Hospodářský výsledek, náklady a výnosy CELKOVÉ VÝDAJE v tom: platy z toho: mzdové náklady 4668 soc. a zdrav. pojištění 1413 sociální náklady 35 spotřeba materiálu a energie,služeb 757 spotřeba materiálu služby odpisy 93 ostatní finanční náklady 31 úroky nákladové 11 zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku - daně a poplatky 7 daň z příjmů za běžnou činnost ostatní provozní náklady 3 7 CELKOVÉ PŘÍJMY v tom: školné 819 tržby z prodeje, agentážní činnost 15 mimořádné výnosy - dotace Hospodářský výsledek 45

23 23 - Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole se tyto jevy nevyskytují. - Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Do uvedených programů se škola doposud nezapojila. - Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání V současné době neprobíhá žáden konkrétního programu v rámci celoživotního vzdělávání. - Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Projekty financované z cizích zdrojů škola nezpracovávala. - Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na naší škole odborová organizace nebyla založena. j) k) Závěr Výroční zpráva je podle 18, zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím veřejně přístupná v písemné podobě ve sborovně pro učitele a v případě zájmu rodičovské veřejnosti je k dispozici v kanceláři školy a zároveň je zveřejněna na našich webových stránkách. V Třinci 15. října 2014 Zpracoval: MgA. Eduard Turoň, ředitel školy

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Zpracoval: MgA. Eduard Turoň, ředitel školy Rámcová struktura

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Předkládá Mgr. Pavla Kovalová ředitelka školy I. ZÁKLADNÍ

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č. j. ZUSBC 47/2012 Základní umělecká škola, Bílovec, Pivovarská 124, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více