VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Program rozvojově-ekonomického partnerství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program rozvojově-ekonomického partnerství (PREP), jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v partnerských rozvojových zemích. Hlavní pozornost programu je věnována podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) v souladu se sektorovými prioritami, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 366 z roku 2010 o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období Bezprostředním cílem programu je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí (států klasifikovaných jako rozvojových dle parametrů OECD) 1 a posilování konkurenceschopnosti místních podnikatelských subjektů. Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z České republiky i z partnerské země. Do programu se mohou prostřednictvím veřejného výběrového řízení hlásit každý rok české podnikatelské subjekty. Podmínky programu stanovuje metodika aktuální pro příslušný rok, partnerství je vždy spolufinancováno jak ze zdrojů ZRS ČR, tak ze zdrojů realizátora. V roce 2014, kdy program navazoval na pilotní rok, bylo realizováno celkem 21 projektů v objemu 2,3 mil. Kč. V návaznosti na pilotní fázi z roku 2013 byly čtyři projekty implementovány v realizační fázi v Srbsku (3) a Etiopii (1). Sedmnáct nových projektů bylo zahájeno v přípravné fázi v regionu Západního Balkánu (6 v Bosně a Hercegovině, 1 v Kosovu a 3 v Srbsku), regionu Evropského sousedství (1 v Gruzii a 2 v Moldavsku), a po dvou v Mongolsku a na Palestinských autonomních územích. Z celkových 21 vybraných projektů své vytyčené cíle naplnilo částečně či zcela 19. Sektorově se projekty zaměřily především na vodu a sanitaci, výrobu a dodávky energie, nerostné zdroje a těžbu, zemědělství a stavebnictví. V souladu s Plánem ZRS ČR na rok 2015 program pod novým názvem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor spadá od ledna 2015 do gesce České rozvojové agentury (ČRA). 1 Seznam příjemců Oficiální rozvojové pomoci (ODA) na období podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD DAC): pdf 1

2 REALIZAČNÍ FÁZE V ROCE projekty Země a místo realizace: Etiopie, Awasa Zavedení systému správy dokumentace technické infrastruktury a datové výměny v této oblasti Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor projektu si kladl za cíl v zemi zavést dvě internetové aplikace - jednu pro municipální správu a jednu pro správce vodních zdrojů, z nichž druhá byla v rámci projektu zprovozněna v oblasti Alaba. Pomocí těchto aplikací bude možné řešit výměnu dat a mapových podkladů přes Internet. Projekt navázal na přípravnou fázi z předchozího roku, z níž pro následující období vyplynuly tři hlavní cíle: sběr vzorových dat vodovodů, zpřístupnění dat zákazníkovi a příprava spuštění příslušné aplikace. Vzhledem k vysokým nákladům a časovému omezení byla zatím spuštěna aplikace pro správce vodních zdrojů. V rámci projektu realizátor vyškolil a předal znalosti o aplikaci projektovému vedoucímu etiopské firmy, v níž se podařilo vytvořit nové pracovní místo. Na dosavadní spolupráci by měly navázat další kroky s cílem uvést do praxe i druhou aplikaci. Autor: Hrdlička spol. s r. o. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a.s. se Srbskem Fatra a.s. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 2

3 V přípravné fázi byly na stavebním veletrhu v Bělehradě představeny hydroizolační systémy a podlahové krytiny. Realizátor poté v realizační fázi seznámil srbskou odbornou veřejnost (70 osob) s možností využití těchto systémů ve stavební praxi. Díky vystavení certifikace (protokolu o shodách mezi srbskými a evropskými normami vlastností hydroizolačních folií) má realizátor nyní možnost působit na srbském trhu. Přínosy tohoto projektu spočívají v posílení konkurenceschopnosti místních partnerů realizátora, zvýšení odborné kvalifikace nových partnerů a tím rovněž následné možnosti dosáhnout vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad REF-pf-NEW for Serbia Asio a.s. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V průběhu projektu realizátor proškolil zaměstnance dvou srbských firem, kteří se tak seznámili s konkrétním řešením čističek odpadních průmyslových vod. Prostřednictvím předaných znalostí si česká firma vytvořila zázemí pro další spolupráci. V rámci projektu uskutečnila prezentaci na téma Využití technologií pro čištění odpadních vod a technologie na odstranění nepříjemných pachů pro 65 účastníků. Srbské firmy a instituce opakovaně projevily zájem o tyto technologie a související odborné znalosti. Autor: Asio a.s. Autor: Asio a.s. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 3

4 Projekt pomocí vybraných webových aplikací e-government řešil internetovou komunikaci v rámci investiční výstavby, provozu technické infrastruktury a výkonu místní samosprávy. V Srbsku byly zavedeny dvě webové aplikace. Jednalo se o zaměření na služby usnadňující sdělování informací o poloze technické infrastruktury a jejím stavu. Projekt si vytyčil za cíl vytvořit pracovní místo u srbského partnera, zaškolení jejich pracovníka a předání know-how, díky němuž by místní partner mohl získat lepší příležitosti distribuovat aplikace na místním trhu a podporovat jejich provoz. Tyto vytyčené cíle byly naplněny, ovšem kvůli záplavám v Srbsku v tomtéž období nebylo možné služby dále rozšiřovat. 4

5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V ROCE projektů BOSNA A HERCEGOVINA 6 projektů Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Lukavec/Tuzla Výstavba a provoz zařízení k úpravě/odstranění nebezpečných odpadů Dekonta, a.s. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Záměrem realizátora projektu je ve spolupráci s místním partnerem vybudovat zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů. Přípravná fáze projektu obnášela uzavření smlouvy s místním partnerem, zpracování projektové dokumentace a získání povolení orgánů místní správy. Vytyčené cíle přípravné fáze projektu se podařilo naplnit, prostor pro návaznost na samotnou výstavbu zařízení je tak připraven. Předpokládané dopady projektu lze spatřovat v ekologickém (zařízení na odstranění odpadu zatím v partnerské zemi chybí) a sociálním rozměru (vytvoření nových pracovních míst a zmírnění negativního působení producentů odpadů). Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina Vyhledání partnera pro společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Území Bosny a Hercegoviny je pokryto z velké části lesy, čímž při těžbě dřeva vzniká velké množství dřevního odpadu. Základní myšlenkou projektu je tento dřevní odpad využít na zpracování, energetickou využitelnost následných produktů a jejich prodej. Tento cíl bude naplňován skrze místní podnikatelské subjekty se zájmem o podnikání v oblasti výroby biomasy. Realizátorovi se v přípravné fázi projektu podařilo navázat spolupráci i partnerství s místním podnikatelským subjektem, který se chce v budoucnosti ve výrobě biomasy angažovat. Spolupráce bude probíhat především prostřednictvím předávání znalostí a transferu technologií. 5

6 Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Podgrab Dostavba vodovodu Vrchprača Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) a.s. Doba realizace projektu: Únor až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Autor: VRV, a.s. Záměrem projektu bylo vypracovat návrh a zavést technická opatření pro dokončení vodovodního systému do spolehlivého provozu s cílem dopravy pitné vody pro určenou lokalitu. V rámci přípravné fáze proběhly přípravné práce a průzkumy včetně zpracování studie proveditelnosti. Na uvedenou studii by měla být navázána realizační fáze se samotnou výstavbou systému. Cílem výstavby je zlepšit systém zásobování pitnou vodou v dané lokalitě a do budoucna uspokojit potřebu oblasti co se týče kvality i kvantity pitné vody. Přípravná fáze ukázala, že k uskutečnění výstavby vodovodního systému v realizační fázi je potřeba doplnit chybějící podklady, na jejichž základě bude projekt upraven a následně realizován. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, kanton Tuzla Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Alta, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor v přípravné fázi projektu zjišťoval bližší informace o případném průzkumu jezera Modrac za účelem možnosti těžby sedimentů z jeho dna. Podle výsledků studie realizátora byla navržena vhodná technologie pro těžbu a zpracování sedimentů. Hlavními přínosy této fáze projektu měl být vznik ekonomicky soběstačného podnikatelského záměru a odstranění 6

7 ekologické zátěže. Po průzkumu dané oblasti byly však sedimenty shledány jako nevyužitelné, navíc náklady na realizaci jejich těžby by byly příliš vysoké. Autor: Alta, a.s. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Bohemia Müller, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem projektu bylo navázání dlouhodobého partnerství s místní firmou, která by zajišťovala servis elektrozařízení v uhelných dolech Tuzla. Byl navázán kontakt s místní firmou, která v této lokalitě působí. V rámci projektu proběhlo školení pracovníků partnerské firmy v České republice ve školicím středisku realizátora, pracovní cesta do Bosny a Hercegoviny a jednání se zástupci povrchových dolů. Všechny vytyčené aktivity byly splněny. Partnerský subjekt projevil zájem o pokračování spolupráce. Výsledky projektu byly shledány kvalitními a pro bosenskou stranu jako přínosné; projekt má dobrý dlouhodobý potenciál. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Miljevina, Foča Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Báňské projekty Ostrava, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 7

8 V rámci přípravné fáze projektu se uskutečnila pracovní cesta do oblasti Foča. Jejím cílem bylo navázat kontakt s partnerskou společností a projednat možnosti spolupráce při vyhodnocení potenciálu ložiska hnědého uhlí jako možného zdroje energie v regionu. Tento cíl se podařilo naplnit - proběhla jednání se zástupci partnerské firmy a následně byl potvrzen zájem o spolupráci pro efektivnější a intenzivnější využití ložiska Miljevina. GRUZIE 1 projekt Země a místo realizace: Gruzie, Tbilisi Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě IMCoPharma, a.s. Doba realizace projektu: Březen až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V období realizace přípravné fáze projektu byly analyzovány místní hospodářské, kulturní a obchodní podmínky. Realizátor dle svého záměru identifikoval a prověřil možnosti spolupráce s potenciálními místními partnery. Prověřil také místní farmaceutický trh a zmapoval lokální výrobní farmaceutickou infrastrukturu, která je v zemi na relativně nízké úrovni. Oproti původně plánovanému navázání spolupráce s jedním místním partnerem se realizátorovi podařilo zahájit vztahy hned se třemi gruzínskými podnikatelskými subjekty. Přípravná fáze tak byla díky zahájení obchodních vztahů úspěšně naplněna. KOSOVO 1 projekt Země a místo realizace: Kosovo, Priština Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 8

9 Autor: Ircon s. r. o. Výstupem přípravných jednání mezi realizátorem a místních partnerských firem byl seznam prostředků nezbytných k zahájení výroby čistíren odpadních vod v Kosovu. Navržené cíle projektu - vytvoření business plánu a kvalifikace pracovníků partnerské firmy ve výrobě - byly úspěšně naplněny. Zároveň proběhla návštěva zástupců partnerských firem v České republice, kde se seznámili s vývojem, výrobou, servisem a marketingem v oblasti technologií čističek odpadních vod. V Kosovu dosud neexistoval výrobní závod zaměřený na výrobu domácích čističek odpadních vod, technologie zatím pocházely ze zahraničí. Je tedy zřejmé, že takový výrobní závod vyplní mezeru na trhu. Přenesením výroby čističek do Kosova se zvýší dostupnost těchto technologií a pro místní se sníží finanční náklady na investice, které by byly vkládány do převozu čističek vyrobených v zahraničí. MOLDAVSKO 2 projekty Země a místo realizace: Moldavsko, Kišiněv Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě Hrdlička, spol. s r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Plánovaným výstupem přípravné fáze byl projektový návrh, který dle analýzy prostředí konkrétní lokality stanovil nejvhodnější způsob, jak by bylo možné napomoci zlepšení zásobování vodou. Uplatněn by mohl být jednotný systém pro dokumentaci vodovodních sítí a implementaci vhodných informačních technologií. Realizátor do budoucna navrhl pracovat v oblasti zásobování vodou a dokumentace vodní sítě. 9

10 Země a místo realizace: Moldavsko, Anenii Noi, Ialoveni Tvorba chovatelského družstva Chovatelské družstvo Impuls Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Konečným cílem projektu je založení družstva o 12 až 15 členech s potenciálem růstu do budoucna. Hlavní dopad založení tohoto družstva bude mít na zemědělce a jejich rodiny v této oblasti. Nejen, že zemědělci budou podpořeni přímo z projektu, ale také získají základní informace o správných zásadách chovu, což povede ke zvýšení produkce, respektive následnému zvýšení příjmů. Dopad bude mít projekt také na spotřebitele, kteří budou moci vybírat mezi dovezenými a domácími mléčnými i masnými výrobky. V rámci přípravné fáze projektu bylo dohodnuto vytvoření tištěných informačních materiálů. Zároveň se uskutečnila návštěva chovů realizátora zaměstnanci partnerského subjektu. MONGOLSKO 2 projekty Země a místo realizace: Mongolsko, Mandalgovi Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Geomin, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Dlouhodobým cílem přípravné fáze projektu je rehabilitace vodních zdrojů a následný přenos znalostí místnímu partnerovi. Pomocí větrných čerpadel by měl projekt napomoci plnému využívání pitných zdrojů vody místní komunitou pro její vlastní potřeby (chov dobytka apod.). Mezi přednosti těchto zařízení patří jednoduchost, spolehlivost a nulové nároky na energie, což je pro podmínky mongolského venkova zásadní. V přípravné fázi realizátor tato zařízení představil ve čtyřech různých okresech, kde se v případné následné realizační fázi předpokládá jejich uvedení do provozu i následné rozšíření na jiné vodní zdroje. Země a místo realizace: Mongolsko, Ulánbátar Zemědělský komplex se základnou v mléčné farmě Assortis, s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Předpokládaným výstupem projektu měla být výstavba místní mléčné farmy. V přípravné fázi měl realizátor v oblasti projektu nalézt vhodného místního partnera, bylo nutné seznámit se s místními podmínkami a pro definování konečných technologických a kapacitních 10

11 parametrů v celém procesu výstavby mléčné farmy podniknout řadu služebních cest. Zamýšlené cíle projektu se v případné fázi nepodařilo realizovat z důvodu zaneprázdněnosti způsobené prací na dalších obchodních případech s jinými mongolskými partnery. PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ 2 projekty Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Tubas Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení Nova Partner, s. r. o. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor plánoval vybudovat v okolí města Tubas funkční servisně opravárenské pracoviště, které by zahrnovalo servis a opravu nízko a vysokonapěťových energetických zařízení. Toto pracoviště by mělo příznivý dopad na místní udržitelnost bezpečné energetické sítě. Vytyčené cíle přípravné fáze však nebyly naplněny, neboť projekt měl dle realizátora sloužit jako příprava na větší rozvojový projekt, v jehož výběrovém řízení však realizátor nebyl vybrán. Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Nablus Navázání spolupráce s vybraným partnerem Šindlar, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V rámci projektu se měly uskutečnit dvě studijní cesty, během nichž se měl zástupce realizátora setkat se zástupci ministerstev a místních sdružení k problematice správy vodních zdrojů. Mezi aktivity v rámci projektu dále patřilo navázání spolupráce s místním partnerem, vytipování vhodných projektů a podpis rámcové smlouvy o spolupráci. Stanovené aktivity byly zredukovány na pracovní cestu k jednání o výše uvedených plánovaných činnostech. 11

12 SRBSKO 3 projekty Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Enviros, s. r. o. Doba realizace projektu: Červenec až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Projekt se zaměřil na přenos expertních znalostí v oblasti energetických úspor při rekonstrukci budov a zavádění obnovitelných zdrojů energie s místními partnery. Tím měla být vytvořena příležitost pro efektivní využívání zdrojů na místní úrovni i pro zvyšování energetické soběstačnosti na úrovni jednotlivých municipalit. Potenciál pro spolupráci s lokálními bankami a municipalitami, jako případnými klienty, byl po jednání shledán vysokým. Vzhledem k rozsáhlým povodním v Srbsku však bylo možné uskutečnit jen jednání s jednou municipalitou, kde se objevil potenciál v realizaci moderní sítě centrálního vytápění. Ke zvýšení míry úspěchu při získávání zakázek realizátor uvažuje o založení své místní pobočky přímo v Bělehradě. Země a místo realizace: Srbsko, Šumadija Čistírna odpadních vod Provod, s. r. o. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem případné návazné realizační fáze je v Srbsku provést výstavbu čistírny odpadních vod. V rámci projektu byla vypracována studie proveditelnosti výstavby čistírny, byl proveden monitoring povodňových škod a realizátor jednal s místními potenciálními partnery o zpracování projektu na výstavbu čistírny. Navzdory určitým změnám v průběhu přípravné fáze je potenciál projektu dostatečně velký pro jeho pokračování. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Doba realizace projektu: Duben až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Hlavním cílem projektu je rozvoj vývozních kapacit podnikatelských subjektů, které na území Srbska vyrábějí stavební materiály a komponenty. Shoda byla prováděna s požadavky norem platných v Evropské unii. Využití zkušeností realizátora v oblasti dosažení požadovaných 12

13 parametrů bylo klíčovým v realizaci školení, workshopů a přenosu znalostí partnerské firmě. Rostoucí poptávka po službách v oblasti standardizace, které realizátor nabízí, by měla vzhledem k přípravám na budoucí vstup Srbska do Evropské unie dále stoupat. 13

14 Příloha č.1: Seznam zkratek EU ČRA OECD ORS ZRS Evropská unie Česká rozvojová agentura Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odbor rozvojové spolupráce Zahraniční rozvojová spolupráce Příloha č. 2: Přehled všech projektů za rok 2014 Partnerská země Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kosovo Moldavsko Sektor (dle OECD DAC) Název projektu Realizátor Obecná Výstavba a provoz ochrana zařízení k životního úpravě/odstranění prostředí Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Komunikace Zdravotnictví Voda a sanitace Voda a sanitace Skutečné čerpání v Kč nebezpečných odpadů Dekonta a.s ,00 Vyhledání partnera pro ,00 společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos s. r. o. Dostavba vodovodu Vrchprača Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Zavedení systému správy technické dokumentace Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě VRV a.s. Alta a.s. Přenos českého knowhow v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě , ,15 Bohemia Müller s. r. o ,00 Báňské projekty Ostrava a.s ,00 Hrdlička ,00 spol. s r.o ,50 IMCoPharma a.s ,50 Hrdlička spol. s r.o ,00 14

15 Mongolsko Palestinská autonomní území Srbsko Zemědělství Voda a sanitace Zemědělství Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Komunikace Voda a sanitace Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Tvorba chovatelského družstva Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Zemědělský komplex se základnou v mléčné výrobě Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení v Tubasu Navázání spolupráce s vybraným partnerem Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a. s. se Srbskem Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení REF, pf - NEW for Serbia Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Čistírna odpadních vod Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Chovatelské družstvo Impuls Geomin s. r. o. Assortis s. r. o , ,00 Nova Partner s. r. o ,00 Šindlar s. r. o. Fatra a.s. Hrdlička spol. s r.o. Asio a.s. Enviros s. r. o. Provod s. r. o. Technický a zkušební ústav stavební (TZUS) Praha s.p , , , , , ,00 CELKEM ,56 15

16 Příloha č. 3: Graf Zpracoval: Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstvo zahraničních věcí ČR Duben

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017

STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 STŘEDNĚDOBÉ VYHODNOCENÍ KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 O B S A H 1. Úvod 3 2. Kontext střednědobého vyhodnocení Koncepce 3 3. Zahraniční rozvojová spolupráce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Kde a jak česká republika pomáhá atlas zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Jiří Pánek 1 e-mail: jirkapanek@gmail.com Rostislav Nétek 2 e-mail: rostislav.netek@gmail.com 1 Katedra rozvojových

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích

Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Metodologie ETV, nástroj na prosazení inovačních produktů na trzích Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR 2. 12. 2014, Praha Základní informace k ETV Novinka na českém a slovenském trhu Určeno: výrobcům,

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Program Studie proveditelnosti

Program Studie proveditelnosti Program Studie proveditelnosti Česká Rozvojová Agentura OBSAH Úvod... 3 1. Základní pojmy... 5 1.1 Ekonomicko rozvojový rozměr připraveného projektu... 5 1.2 Popis výstupu programu Studie proveditelnosti...

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2015 OBSAH 1. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU ZRS V ROCE 2015... 2 2. ALOKACE A PLÁNOVANÉ ČERPÁNÍ ROZPOČTU NA ZRS V ROCE 2015... 3 3. HLAVNÍ CÍLE

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Znáte organizaci ADRA?

Znáte organizaci ADRA? Znáte organizaci ADRA? Nevládní organizace ADRA mezinárodní humanitární organizace pomoc lidem v nouzi založena v USA před více než 50 lety 125 poboček po celém světě v ČR působí už více jak 20 let poskytuje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 31. března 2004 č. 302 + P o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie Vláda I. m ě n í usnesení vlády

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví

Více

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm, 28.2.2008 Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen dovoz energie, udržet tyto

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu

Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v České republice Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu Výstup projektu Efektivní uplatňování dobrovolných nástrojů politiky životního prostředí realizovaném

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více