VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Program rozvojově-ekonomického partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program rozvojově-ekonomického partnerství (PREP), jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v partnerských rozvojových zemích. Hlavní pozornost programu je věnována podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) v souladu se sektorovými prioritami, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 366 z roku 2010 o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období Bezprostředním cílem programu je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí (států klasifikovaných jako rozvojových dle parametrů OECD) 1 a posilování konkurenceschopnosti místních podnikatelských subjektů. Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z České republiky i z partnerské země. Do programu se mohou prostřednictvím veřejného výběrového řízení hlásit každý rok české podnikatelské subjekty. Podmínky programu stanovuje metodika aktuální pro příslušný rok, partnerství je vždy spolufinancováno jak ze zdrojů ZRS ČR, tak ze zdrojů realizátora. V roce 2014, kdy program navazoval na pilotní rok, bylo realizováno celkem 21 projektů v objemu 2,3 mil. Kč. V návaznosti na pilotní fázi z roku 2013 byly čtyři projekty implementovány v realizační fázi v Srbsku (3) a Etiopii (1). Sedmnáct nových projektů bylo zahájeno v přípravné fázi v regionu Západního Balkánu (6 v Bosně a Hercegovině, 1 v Kosovu a 3 v Srbsku), regionu Evropského sousedství (1 v Gruzii a 2 v Moldavsku), a po dvou v Mongolsku a na Palestinských autonomních územích. Z celkových 21 vybraných projektů své vytyčené cíle naplnilo částečně či zcela 19. Sektorově se projekty zaměřily především na vodu a sanitaci, výrobu a dodávky energie, nerostné zdroje a těžbu, zemědělství a stavebnictví. V souladu s Plánem ZRS ČR na rok 2015 program pod novým názvem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor spadá od ledna 2015 do gesce České rozvojové agentury (ČRA). 1 Seznam příjemců Oficiální rozvojové pomoci (ODA) na období podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD DAC): pdf 1

2 REALIZAČNÍ FÁZE V ROCE projekty Země a místo realizace: Etiopie, Awasa Zavedení systému správy dokumentace technické infrastruktury a datové výměny v této oblasti Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor projektu si kladl za cíl v zemi zavést dvě internetové aplikace - jednu pro municipální správu a jednu pro správce vodních zdrojů, z nichž druhá byla v rámci projektu zprovozněna v oblasti Alaba. Pomocí těchto aplikací bude možné řešit výměnu dat a mapových podkladů přes Internet. Projekt navázal na přípravnou fázi z předchozího roku, z níž pro následující období vyplynuly tři hlavní cíle: sběr vzorových dat vodovodů, zpřístupnění dat zákazníkovi a příprava spuštění příslušné aplikace. Vzhledem k vysokým nákladům a časovému omezení byla zatím spuštěna aplikace pro správce vodních zdrojů. V rámci projektu realizátor vyškolil a předal znalosti o aplikaci projektovému vedoucímu etiopské firmy, v níž se podařilo vytvořit nové pracovní místo. Na dosavadní spolupráci by měly navázat další kroky s cílem uvést do praxe i druhou aplikaci. Autor: Hrdlička spol. s r. o. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a.s. se Srbskem Fatra a.s. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 2

3 V přípravné fázi byly na stavebním veletrhu v Bělehradě představeny hydroizolační systémy a podlahové krytiny. Realizátor poté v realizační fázi seznámil srbskou odbornou veřejnost (70 osob) s možností využití těchto systémů ve stavební praxi. Díky vystavení certifikace (protokolu o shodách mezi srbskými a evropskými normami vlastností hydroizolačních folií) má realizátor nyní možnost působit na srbském trhu. Přínosy tohoto projektu spočívají v posílení konkurenceschopnosti místních partnerů realizátora, zvýšení odborné kvalifikace nových partnerů a tím rovněž následné možnosti dosáhnout vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad REF-pf-NEW for Serbia Asio a.s. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V průběhu projektu realizátor proškolil zaměstnance dvou srbských firem, kteří se tak seznámili s konkrétním řešením čističek odpadních průmyslových vod. Prostřednictvím předaných znalostí si česká firma vytvořila zázemí pro další spolupráci. V rámci projektu uskutečnila prezentaci na téma Využití technologií pro čištění odpadních vod a technologie na odstranění nepříjemných pachů pro 65 účastníků. Srbské firmy a instituce opakovaně projevily zájem o tyto technologie a související odborné znalosti. Autor: Asio a.s. Autor: Asio a.s. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 3

4 Projekt pomocí vybraných webových aplikací e-government řešil internetovou komunikaci v rámci investiční výstavby, provozu technické infrastruktury a výkonu místní samosprávy. V Srbsku byly zavedeny dvě webové aplikace. Jednalo se o zaměření na služby usnadňující sdělování informací o poloze technické infrastruktury a jejím stavu. Projekt si vytyčil za cíl vytvořit pracovní místo u srbského partnera, zaškolení jejich pracovníka a předání know-how, díky němuž by místní partner mohl získat lepší příležitosti distribuovat aplikace na místním trhu a podporovat jejich provoz. Tyto vytyčené cíle byly naplněny, ovšem kvůli záplavám v Srbsku v tomtéž období nebylo možné služby dále rozšiřovat. 4

5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V ROCE projektů BOSNA A HERCEGOVINA 6 projektů Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Lukavec/Tuzla Výstavba a provoz zařízení k úpravě/odstranění nebezpečných odpadů Dekonta, a.s. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Záměrem realizátora projektu je ve spolupráci s místním partnerem vybudovat zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů. Přípravná fáze projektu obnášela uzavření smlouvy s místním partnerem, zpracování projektové dokumentace a získání povolení orgánů místní správy. Vytyčené cíle přípravné fáze projektu se podařilo naplnit, prostor pro návaznost na samotnou výstavbu zařízení je tak připraven. Předpokládané dopady projektu lze spatřovat v ekologickém (zařízení na odstranění odpadu zatím v partnerské zemi chybí) a sociálním rozměru (vytvoření nových pracovních míst a zmírnění negativního působení producentů odpadů). Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina Vyhledání partnera pro společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Území Bosny a Hercegoviny je pokryto z velké části lesy, čímž při těžbě dřeva vzniká velké množství dřevního odpadu. Základní myšlenkou projektu je tento dřevní odpad využít na zpracování, energetickou využitelnost následných produktů a jejich prodej. Tento cíl bude naplňován skrze místní podnikatelské subjekty se zájmem o podnikání v oblasti výroby biomasy. Realizátorovi se v přípravné fázi projektu podařilo navázat spolupráci i partnerství s místním podnikatelským subjektem, který se chce v budoucnosti ve výrobě biomasy angažovat. Spolupráce bude probíhat především prostřednictvím předávání znalostí a transferu technologií. 5

6 Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Podgrab Dostavba vodovodu Vrchprača Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) a.s. Doba realizace projektu: Únor až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Autor: VRV, a.s. Záměrem projektu bylo vypracovat návrh a zavést technická opatření pro dokončení vodovodního systému do spolehlivého provozu s cílem dopravy pitné vody pro určenou lokalitu. V rámci přípravné fáze proběhly přípravné práce a průzkumy včetně zpracování studie proveditelnosti. Na uvedenou studii by měla být navázána realizační fáze se samotnou výstavbou systému. Cílem výstavby je zlepšit systém zásobování pitnou vodou v dané lokalitě a do budoucna uspokojit potřebu oblasti co se týče kvality i kvantity pitné vody. Přípravná fáze ukázala, že k uskutečnění výstavby vodovodního systému v realizační fázi je potřeba doplnit chybějící podklady, na jejichž základě bude projekt upraven a následně realizován. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, kanton Tuzla Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Alta, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor v přípravné fázi projektu zjišťoval bližší informace o případném průzkumu jezera Modrac za účelem možnosti těžby sedimentů z jeho dna. Podle výsledků studie realizátora byla navržena vhodná technologie pro těžbu a zpracování sedimentů. Hlavními přínosy této fáze projektu měl být vznik ekonomicky soběstačného podnikatelského záměru a odstranění 6

7 ekologické zátěže. Po průzkumu dané oblasti byly však sedimenty shledány jako nevyužitelné, navíc náklady na realizaci jejich těžby by byly příliš vysoké. Autor: Alta, a.s. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Bohemia Müller, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem projektu bylo navázání dlouhodobého partnerství s místní firmou, která by zajišťovala servis elektrozařízení v uhelných dolech Tuzla. Byl navázán kontakt s místní firmou, která v této lokalitě působí. V rámci projektu proběhlo školení pracovníků partnerské firmy v České republice ve školicím středisku realizátora, pracovní cesta do Bosny a Hercegoviny a jednání se zástupci povrchových dolů. Všechny vytyčené aktivity byly splněny. Partnerský subjekt projevil zájem o pokračování spolupráce. Výsledky projektu byly shledány kvalitními a pro bosenskou stranu jako přínosné; projekt má dobrý dlouhodobý potenciál. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Miljevina, Foča Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Báňské projekty Ostrava, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 7

8 V rámci přípravné fáze projektu se uskutečnila pracovní cesta do oblasti Foča. Jejím cílem bylo navázat kontakt s partnerskou společností a projednat možnosti spolupráce při vyhodnocení potenciálu ložiska hnědého uhlí jako možného zdroje energie v regionu. Tento cíl se podařilo naplnit - proběhla jednání se zástupci partnerské firmy a následně byl potvrzen zájem o spolupráci pro efektivnější a intenzivnější využití ložiska Miljevina. GRUZIE 1 projekt Země a místo realizace: Gruzie, Tbilisi Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě IMCoPharma, a.s. Doba realizace projektu: Březen až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V období realizace přípravné fáze projektu byly analyzovány místní hospodářské, kulturní a obchodní podmínky. Realizátor dle svého záměru identifikoval a prověřil možnosti spolupráce s potenciálními místními partnery. Prověřil také místní farmaceutický trh a zmapoval lokální výrobní farmaceutickou infrastrukturu, která je v zemi na relativně nízké úrovni. Oproti původně plánovanému navázání spolupráce s jedním místním partnerem se realizátorovi podařilo zahájit vztahy hned se třemi gruzínskými podnikatelskými subjekty. Přípravná fáze tak byla díky zahájení obchodních vztahů úspěšně naplněna. KOSOVO 1 projekt Země a místo realizace: Kosovo, Priština Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 8

9 Autor: Ircon s. r. o. Výstupem přípravných jednání mezi realizátorem a místních partnerských firem byl seznam prostředků nezbytných k zahájení výroby čistíren odpadních vod v Kosovu. Navržené cíle projektu - vytvoření business plánu a kvalifikace pracovníků partnerské firmy ve výrobě - byly úspěšně naplněny. Zároveň proběhla návštěva zástupců partnerských firem v České republice, kde se seznámili s vývojem, výrobou, servisem a marketingem v oblasti technologií čističek odpadních vod. V Kosovu dosud neexistoval výrobní závod zaměřený na výrobu domácích čističek odpadních vod, technologie zatím pocházely ze zahraničí. Je tedy zřejmé, že takový výrobní závod vyplní mezeru na trhu. Přenesením výroby čističek do Kosova se zvýší dostupnost těchto technologií a pro místní se sníží finanční náklady na investice, které by byly vkládány do převozu čističek vyrobených v zahraničí. MOLDAVSKO 2 projekty Země a místo realizace: Moldavsko, Kišiněv Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě Hrdlička, spol. s r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Plánovaným výstupem přípravné fáze byl projektový návrh, který dle analýzy prostředí konkrétní lokality stanovil nejvhodnější způsob, jak by bylo možné napomoci zlepšení zásobování vodou. Uplatněn by mohl být jednotný systém pro dokumentaci vodovodních sítí a implementaci vhodných informačních technologií. Realizátor do budoucna navrhl pracovat v oblasti zásobování vodou a dokumentace vodní sítě. 9

10 Země a místo realizace: Moldavsko, Anenii Noi, Ialoveni Tvorba chovatelského družstva Chovatelské družstvo Impuls Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Konečným cílem projektu je založení družstva o 12 až 15 členech s potenciálem růstu do budoucna. Hlavní dopad založení tohoto družstva bude mít na zemědělce a jejich rodiny v této oblasti. Nejen, že zemědělci budou podpořeni přímo z projektu, ale také získají základní informace o správných zásadách chovu, což povede ke zvýšení produkce, respektive následnému zvýšení příjmů. Dopad bude mít projekt také na spotřebitele, kteří budou moci vybírat mezi dovezenými a domácími mléčnými i masnými výrobky. V rámci přípravné fáze projektu bylo dohodnuto vytvoření tištěných informačních materiálů. Zároveň se uskutečnila návštěva chovů realizátora zaměstnanci partnerského subjektu. MONGOLSKO 2 projekty Země a místo realizace: Mongolsko, Mandalgovi Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Geomin, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Dlouhodobým cílem přípravné fáze projektu je rehabilitace vodních zdrojů a následný přenos znalostí místnímu partnerovi. Pomocí větrných čerpadel by měl projekt napomoci plnému využívání pitných zdrojů vody místní komunitou pro její vlastní potřeby (chov dobytka apod.). Mezi přednosti těchto zařízení patří jednoduchost, spolehlivost a nulové nároky na energie, což je pro podmínky mongolského venkova zásadní. V přípravné fázi realizátor tato zařízení představil ve čtyřech různých okresech, kde se v případné následné realizační fázi předpokládá jejich uvedení do provozu i následné rozšíření na jiné vodní zdroje. Země a místo realizace: Mongolsko, Ulánbátar Zemědělský komplex se základnou v mléčné farmě Assortis, s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Předpokládaným výstupem projektu měla být výstavba místní mléčné farmy. V přípravné fázi měl realizátor v oblasti projektu nalézt vhodného místního partnera, bylo nutné seznámit se s místními podmínkami a pro definování konečných technologických a kapacitních 10

11 parametrů v celém procesu výstavby mléčné farmy podniknout řadu služebních cest. Zamýšlené cíle projektu se v případné fázi nepodařilo realizovat z důvodu zaneprázdněnosti způsobené prací na dalších obchodních případech s jinými mongolskými partnery. PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ 2 projekty Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Tubas Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení Nova Partner, s. r. o. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor plánoval vybudovat v okolí města Tubas funkční servisně opravárenské pracoviště, které by zahrnovalo servis a opravu nízko a vysokonapěťových energetických zařízení. Toto pracoviště by mělo příznivý dopad na místní udržitelnost bezpečné energetické sítě. Vytyčené cíle přípravné fáze však nebyly naplněny, neboť projekt měl dle realizátora sloužit jako příprava na větší rozvojový projekt, v jehož výběrovém řízení však realizátor nebyl vybrán. Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Nablus Navázání spolupráce s vybraným partnerem Šindlar, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V rámci projektu se měly uskutečnit dvě studijní cesty, během nichž se měl zástupce realizátora setkat se zástupci ministerstev a místních sdružení k problematice správy vodních zdrojů. Mezi aktivity v rámci projektu dále patřilo navázání spolupráce s místním partnerem, vytipování vhodných projektů a podpis rámcové smlouvy o spolupráci. Stanovené aktivity byly zredukovány na pracovní cestu k jednání o výše uvedených plánovaných činnostech. 11

12 SRBSKO 3 projekty Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Enviros, s. r. o. Doba realizace projektu: Červenec až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Projekt se zaměřil na přenos expertních znalostí v oblasti energetických úspor při rekonstrukci budov a zavádění obnovitelných zdrojů energie s místními partnery. Tím měla být vytvořena příležitost pro efektivní využívání zdrojů na místní úrovni i pro zvyšování energetické soběstačnosti na úrovni jednotlivých municipalit. Potenciál pro spolupráci s lokálními bankami a municipalitami, jako případnými klienty, byl po jednání shledán vysokým. Vzhledem k rozsáhlým povodním v Srbsku však bylo možné uskutečnit jen jednání s jednou municipalitou, kde se objevil potenciál v realizaci moderní sítě centrálního vytápění. Ke zvýšení míry úspěchu při získávání zakázek realizátor uvažuje o založení své místní pobočky přímo v Bělehradě. Země a místo realizace: Srbsko, Šumadija Čistírna odpadních vod Provod, s. r. o. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem případné návazné realizační fáze je v Srbsku provést výstavbu čistírny odpadních vod. V rámci projektu byla vypracována studie proveditelnosti výstavby čistírny, byl proveden monitoring povodňových škod a realizátor jednal s místními potenciálními partnery o zpracování projektu na výstavbu čistírny. Navzdory určitým změnám v průběhu přípravné fáze je potenciál projektu dostatečně velký pro jeho pokračování. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Doba realizace projektu: Duben až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Hlavním cílem projektu je rozvoj vývozních kapacit podnikatelských subjektů, které na území Srbska vyrábějí stavební materiály a komponenty. Shoda byla prováděna s požadavky norem platných v Evropské unii. Využití zkušeností realizátora v oblasti dosažení požadovaných 12

13 parametrů bylo klíčovým v realizaci školení, workshopů a přenosu znalostí partnerské firmě. Rostoucí poptávka po službách v oblasti standardizace, které realizátor nabízí, by měla vzhledem k přípravám na budoucí vstup Srbska do Evropské unie dále stoupat. 13

14 Příloha č.1: Seznam zkratek EU ČRA OECD ORS ZRS Evropská unie Česká rozvojová agentura Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odbor rozvojové spolupráce Zahraniční rozvojová spolupráce Příloha č. 2: Přehled všech projektů za rok 2014 Partnerská země Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kosovo Moldavsko Sektor (dle OECD DAC) Název projektu Realizátor Obecná Výstavba a provoz ochrana zařízení k životního úpravě/odstranění prostředí Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Komunikace Zdravotnictví Voda a sanitace Voda a sanitace Skutečné čerpání v Kč nebezpečných odpadů Dekonta a.s ,00 Vyhledání partnera pro ,00 společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos s. r. o. Dostavba vodovodu Vrchprača Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Zavedení systému správy technické dokumentace Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě VRV a.s. Alta a.s. Přenos českého knowhow v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě , ,15 Bohemia Müller s. r. o ,00 Báňské projekty Ostrava a.s ,00 Hrdlička ,00 spol. s r.o ,50 IMCoPharma a.s ,50 Hrdlička spol. s r.o ,00 14

15 Mongolsko Palestinská autonomní území Srbsko Zemědělství Voda a sanitace Zemědělství Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Komunikace Voda a sanitace Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Tvorba chovatelského družstva Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Zemědělský komplex se základnou v mléčné výrobě Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení v Tubasu Navázání spolupráce s vybraným partnerem Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a. s. se Srbskem Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení REF, pf - NEW for Serbia Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Čistírna odpadních vod Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Chovatelské družstvo Impuls Geomin s. r. o. Assortis s. r. o , ,00 Nova Partner s. r. o ,00 Šindlar s. r. o. Fatra a.s. Hrdlička spol. s r.o. Asio a.s. Enviros s. r. o. Provod s. r. o. Technický a zkušební ústav stavební (TZUS) Praha s.p , , , , , ,00 CELKEM ,56 15

16 Příloha č. 3: Graf Zpracoval: Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstvo zahraničních věcí ČR Duben

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2012 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČRA ZA ROK 2012 Výroční zpráva České rozvojové agentury za rok 2012 OBSAH 1. O AGENTUŘE... 5 2. REALIZACE PROJEKTŮ V PARTNERSKÝCH ZEMÍCH V

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH:

Bulletin MZV ČR. č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci OBSAH: Bulletin MZV ČR č. 6 / 2015 k zahraniční rozvojové spolupráci Měsíčník MZV ČR vydává Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 OBSAH: Úvodní slovo ředitelky

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ

ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z KOMPLEXNÍHO VYHODNOCENÍ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY V SEKTORU ZEMĚDĚLSTVÍ V

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více