VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Program rozvojově-ekonomického partnerství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program rozvojově-ekonomického partnerství (PREP), jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v partnerských rozvojových zemích. Hlavní pozornost programu je věnována podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) v souladu se sektorovými prioritami, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 366 z roku 2010 o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období Bezprostředním cílem programu je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí (států klasifikovaných jako rozvojových dle parametrů OECD) 1 a posilování konkurenceschopnosti místních podnikatelských subjektů. Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z České republiky i z partnerské země. Do programu se mohou prostřednictvím veřejného výběrového řízení hlásit každý rok české podnikatelské subjekty. Podmínky programu stanovuje metodika aktuální pro příslušný rok, partnerství je vždy spolufinancováno jak ze zdrojů ZRS ČR, tak ze zdrojů realizátora. V roce 2014, kdy program navazoval na pilotní rok, bylo realizováno celkem 21 projektů v objemu 2,3 mil. Kč. V návaznosti na pilotní fázi z roku 2013 byly čtyři projekty implementovány v realizační fázi v Srbsku (3) a Etiopii (1). Sedmnáct nových projektů bylo zahájeno v přípravné fázi v regionu Západního Balkánu (6 v Bosně a Hercegovině, 1 v Kosovu a 3 v Srbsku), regionu Evropského sousedství (1 v Gruzii a 2 v Moldavsku), a po dvou v Mongolsku a na Palestinských autonomních územích. Z celkových 21 vybraných projektů své vytyčené cíle naplnilo částečně či zcela 19. Sektorově se projekty zaměřily především na vodu a sanitaci, výrobu a dodávky energie, nerostné zdroje a těžbu, zemědělství a stavebnictví. V souladu s Plánem ZRS ČR na rok 2015 program pod novým názvem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor spadá od ledna 2015 do gesce České rozvojové agentury (ČRA). 1 Seznam příjemců Oficiální rozvojové pomoci (ODA) na období podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD DAC): pdf 1

2 REALIZAČNÍ FÁZE V ROCE projekty Země a místo realizace: Etiopie, Awasa Zavedení systému správy dokumentace technické infrastruktury a datové výměny v této oblasti Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor projektu si kladl za cíl v zemi zavést dvě internetové aplikace - jednu pro municipální správu a jednu pro správce vodních zdrojů, z nichž druhá byla v rámci projektu zprovozněna v oblasti Alaba. Pomocí těchto aplikací bude možné řešit výměnu dat a mapových podkladů přes Internet. Projekt navázal na přípravnou fázi z předchozího roku, z níž pro následující období vyplynuly tři hlavní cíle: sběr vzorových dat vodovodů, zpřístupnění dat zákazníkovi a příprava spuštění příslušné aplikace. Vzhledem k vysokým nákladům a časovému omezení byla zatím spuštěna aplikace pro správce vodních zdrojů. V rámci projektu realizátor vyškolil a předal znalosti o aplikaci projektovému vedoucímu etiopské firmy, v níž se podařilo vytvořit nové pracovní místo. Na dosavadní spolupráci by měly navázat další kroky s cílem uvést do praxe i druhou aplikaci. Autor: Hrdlička spol. s r. o. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a.s. se Srbskem Fatra a.s. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 2

3 V přípravné fázi byly na stavebním veletrhu v Bělehradě představeny hydroizolační systémy a podlahové krytiny. Realizátor poté v realizační fázi seznámil srbskou odbornou veřejnost (70 osob) s možností využití těchto systémů ve stavební praxi. Díky vystavení certifikace (protokolu o shodách mezi srbskými a evropskými normami vlastností hydroizolačních folií) má realizátor nyní možnost působit na srbském trhu. Přínosy tohoto projektu spočívají v posílení konkurenceschopnosti místních partnerů realizátora, zvýšení odborné kvalifikace nových partnerů a tím rovněž následné možnosti dosáhnout vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad REF-pf-NEW for Serbia Asio a.s. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V průběhu projektu realizátor proškolil zaměstnance dvou srbských firem, kteří se tak seznámili s konkrétním řešením čističek odpadních průmyslových vod. Prostřednictvím předaných znalostí si česká firma vytvořila zázemí pro další spolupráci. V rámci projektu uskutečnila prezentaci na téma Využití technologií pro čištění odpadních vod a technologie na odstranění nepříjemných pachů pro 65 účastníků. Srbské firmy a instituce opakovaně projevily zájem o tyto technologie a související odborné znalosti. Autor: Asio a.s. Autor: Asio a.s. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 3

4 Projekt pomocí vybraných webových aplikací e-government řešil internetovou komunikaci v rámci investiční výstavby, provozu technické infrastruktury a výkonu místní samosprávy. V Srbsku byly zavedeny dvě webové aplikace. Jednalo se o zaměření na služby usnadňující sdělování informací o poloze technické infrastruktury a jejím stavu. Projekt si vytyčil za cíl vytvořit pracovní místo u srbského partnera, zaškolení jejich pracovníka a předání know-how, díky němuž by místní partner mohl získat lepší příležitosti distribuovat aplikace na místním trhu a podporovat jejich provoz. Tyto vytyčené cíle byly naplněny, ovšem kvůli záplavám v Srbsku v tomtéž období nebylo možné služby dále rozšiřovat. 4

5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V ROCE projektů BOSNA A HERCEGOVINA 6 projektů Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Lukavec/Tuzla Výstavba a provoz zařízení k úpravě/odstranění nebezpečných odpadů Dekonta, a.s. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Záměrem realizátora projektu je ve spolupráci s místním partnerem vybudovat zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů. Přípravná fáze projektu obnášela uzavření smlouvy s místním partnerem, zpracování projektové dokumentace a získání povolení orgánů místní správy. Vytyčené cíle přípravné fáze projektu se podařilo naplnit, prostor pro návaznost na samotnou výstavbu zařízení je tak připraven. Předpokládané dopady projektu lze spatřovat v ekologickém (zařízení na odstranění odpadu zatím v partnerské zemi chybí) a sociálním rozměru (vytvoření nových pracovních míst a zmírnění negativního působení producentů odpadů). Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina Vyhledání partnera pro společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Území Bosny a Hercegoviny je pokryto z velké části lesy, čímž při těžbě dřeva vzniká velké množství dřevního odpadu. Základní myšlenkou projektu je tento dřevní odpad využít na zpracování, energetickou využitelnost následných produktů a jejich prodej. Tento cíl bude naplňován skrze místní podnikatelské subjekty se zájmem o podnikání v oblasti výroby biomasy. Realizátorovi se v přípravné fázi projektu podařilo navázat spolupráci i partnerství s místním podnikatelským subjektem, který se chce v budoucnosti ve výrobě biomasy angažovat. Spolupráce bude probíhat především prostřednictvím předávání znalostí a transferu technologií. 5

6 Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Podgrab Dostavba vodovodu Vrchprača Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) a.s. Doba realizace projektu: Únor až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Autor: VRV, a.s. Záměrem projektu bylo vypracovat návrh a zavést technická opatření pro dokončení vodovodního systému do spolehlivého provozu s cílem dopravy pitné vody pro určenou lokalitu. V rámci přípravné fáze proběhly přípravné práce a průzkumy včetně zpracování studie proveditelnosti. Na uvedenou studii by měla být navázána realizační fáze se samotnou výstavbou systému. Cílem výstavby je zlepšit systém zásobování pitnou vodou v dané lokalitě a do budoucna uspokojit potřebu oblasti co se týče kvality i kvantity pitné vody. Přípravná fáze ukázala, že k uskutečnění výstavby vodovodního systému v realizační fázi je potřeba doplnit chybějící podklady, na jejichž základě bude projekt upraven a následně realizován. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, kanton Tuzla Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Alta, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor v přípravné fázi projektu zjišťoval bližší informace o případném průzkumu jezera Modrac za účelem možnosti těžby sedimentů z jeho dna. Podle výsledků studie realizátora byla navržena vhodná technologie pro těžbu a zpracování sedimentů. Hlavními přínosy této fáze projektu měl být vznik ekonomicky soběstačného podnikatelského záměru a odstranění 6

7 ekologické zátěže. Po průzkumu dané oblasti byly však sedimenty shledány jako nevyužitelné, navíc náklady na realizaci jejich těžby by byly příliš vysoké. Autor: Alta, a.s. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Bohemia Müller, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem projektu bylo navázání dlouhodobého partnerství s místní firmou, která by zajišťovala servis elektrozařízení v uhelných dolech Tuzla. Byl navázán kontakt s místní firmou, která v této lokalitě působí. V rámci projektu proběhlo školení pracovníků partnerské firmy v České republice ve školicím středisku realizátora, pracovní cesta do Bosny a Hercegoviny a jednání se zástupci povrchových dolů. Všechny vytyčené aktivity byly splněny. Partnerský subjekt projevil zájem o pokračování spolupráce. Výsledky projektu byly shledány kvalitními a pro bosenskou stranu jako přínosné; projekt má dobrý dlouhodobý potenciál. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Miljevina, Foča Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Báňské projekty Ostrava, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 7

8 V rámci přípravné fáze projektu se uskutečnila pracovní cesta do oblasti Foča. Jejím cílem bylo navázat kontakt s partnerskou společností a projednat možnosti spolupráce při vyhodnocení potenciálu ložiska hnědého uhlí jako možného zdroje energie v regionu. Tento cíl se podařilo naplnit - proběhla jednání se zástupci partnerské firmy a následně byl potvrzen zájem o spolupráci pro efektivnější a intenzivnější využití ložiska Miljevina. GRUZIE 1 projekt Země a místo realizace: Gruzie, Tbilisi Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě IMCoPharma, a.s. Doba realizace projektu: Březen až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V období realizace přípravné fáze projektu byly analyzovány místní hospodářské, kulturní a obchodní podmínky. Realizátor dle svého záměru identifikoval a prověřil možnosti spolupráce s potenciálními místními partnery. Prověřil také místní farmaceutický trh a zmapoval lokální výrobní farmaceutickou infrastrukturu, která je v zemi na relativně nízké úrovni. Oproti původně plánovanému navázání spolupráce s jedním místním partnerem se realizátorovi podařilo zahájit vztahy hned se třemi gruzínskými podnikatelskými subjekty. Přípravná fáze tak byla díky zahájení obchodních vztahů úspěšně naplněna. KOSOVO 1 projekt Země a místo realizace: Kosovo, Priština Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 8

9 Autor: Ircon s. r. o. Výstupem přípravných jednání mezi realizátorem a místních partnerských firem byl seznam prostředků nezbytných k zahájení výroby čistíren odpadních vod v Kosovu. Navržené cíle projektu - vytvoření business plánu a kvalifikace pracovníků partnerské firmy ve výrobě - byly úspěšně naplněny. Zároveň proběhla návštěva zástupců partnerských firem v České republice, kde se seznámili s vývojem, výrobou, servisem a marketingem v oblasti technologií čističek odpadních vod. V Kosovu dosud neexistoval výrobní závod zaměřený na výrobu domácích čističek odpadních vod, technologie zatím pocházely ze zahraničí. Je tedy zřejmé, že takový výrobní závod vyplní mezeru na trhu. Přenesením výroby čističek do Kosova se zvýší dostupnost těchto technologií a pro místní se sníží finanční náklady na investice, které by byly vkládány do převozu čističek vyrobených v zahraničí. MOLDAVSKO 2 projekty Země a místo realizace: Moldavsko, Kišiněv Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě Hrdlička, spol. s r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Plánovaným výstupem přípravné fáze byl projektový návrh, který dle analýzy prostředí konkrétní lokality stanovil nejvhodnější způsob, jak by bylo možné napomoci zlepšení zásobování vodou. Uplatněn by mohl být jednotný systém pro dokumentaci vodovodních sítí a implementaci vhodných informačních technologií. Realizátor do budoucna navrhl pracovat v oblasti zásobování vodou a dokumentace vodní sítě. 9

10 Země a místo realizace: Moldavsko, Anenii Noi, Ialoveni Tvorba chovatelského družstva Chovatelské družstvo Impuls Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Konečným cílem projektu je založení družstva o 12 až 15 členech s potenciálem růstu do budoucna. Hlavní dopad založení tohoto družstva bude mít na zemědělce a jejich rodiny v této oblasti. Nejen, že zemědělci budou podpořeni přímo z projektu, ale také získají základní informace o správných zásadách chovu, což povede ke zvýšení produkce, respektive následnému zvýšení příjmů. Dopad bude mít projekt také na spotřebitele, kteří budou moci vybírat mezi dovezenými a domácími mléčnými i masnými výrobky. V rámci přípravné fáze projektu bylo dohodnuto vytvoření tištěných informačních materiálů. Zároveň se uskutečnila návštěva chovů realizátora zaměstnanci partnerského subjektu. MONGOLSKO 2 projekty Země a místo realizace: Mongolsko, Mandalgovi Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Geomin, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Dlouhodobým cílem přípravné fáze projektu je rehabilitace vodních zdrojů a následný přenos znalostí místnímu partnerovi. Pomocí větrných čerpadel by měl projekt napomoci plnému využívání pitných zdrojů vody místní komunitou pro její vlastní potřeby (chov dobytka apod.). Mezi přednosti těchto zařízení patří jednoduchost, spolehlivost a nulové nároky na energie, což je pro podmínky mongolského venkova zásadní. V přípravné fázi realizátor tato zařízení představil ve čtyřech různých okresech, kde se v případné následné realizační fázi předpokládá jejich uvedení do provozu i následné rozšíření na jiné vodní zdroje. Země a místo realizace: Mongolsko, Ulánbátar Zemědělský komplex se základnou v mléčné farmě Assortis, s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Předpokládaným výstupem projektu měla být výstavba místní mléčné farmy. V přípravné fázi měl realizátor v oblasti projektu nalézt vhodného místního partnera, bylo nutné seznámit se s místními podmínkami a pro definování konečných technologických a kapacitních 10

11 parametrů v celém procesu výstavby mléčné farmy podniknout řadu služebních cest. Zamýšlené cíle projektu se v případné fázi nepodařilo realizovat z důvodu zaneprázdněnosti způsobené prací na dalších obchodních případech s jinými mongolskými partnery. PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ 2 projekty Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Tubas Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení Nova Partner, s. r. o. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor plánoval vybudovat v okolí města Tubas funkční servisně opravárenské pracoviště, které by zahrnovalo servis a opravu nízko a vysokonapěťových energetických zařízení. Toto pracoviště by mělo příznivý dopad na místní udržitelnost bezpečné energetické sítě. Vytyčené cíle přípravné fáze však nebyly naplněny, neboť projekt měl dle realizátora sloužit jako příprava na větší rozvojový projekt, v jehož výběrovém řízení však realizátor nebyl vybrán. Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Nablus Navázání spolupráce s vybraným partnerem Šindlar, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V rámci projektu se měly uskutečnit dvě studijní cesty, během nichž se měl zástupce realizátora setkat se zástupci ministerstev a místních sdružení k problematice správy vodních zdrojů. Mezi aktivity v rámci projektu dále patřilo navázání spolupráce s místním partnerem, vytipování vhodných projektů a podpis rámcové smlouvy o spolupráci. Stanovené aktivity byly zredukovány na pracovní cestu k jednání o výše uvedených plánovaných činnostech. 11

12 SRBSKO 3 projekty Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Enviros, s. r. o. Doba realizace projektu: Červenec až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Projekt se zaměřil na přenos expertních znalostí v oblasti energetických úspor při rekonstrukci budov a zavádění obnovitelných zdrojů energie s místními partnery. Tím měla být vytvořena příležitost pro efektivní využívání zdrojů na místní úrovni i pro zvyšování energetické soběstačnosti na úrovni jednotlivých municipalit. Potenciál pro spolupráci s lokálními bankami a municipalitami, jako případnými klienty, byl po jednání shledán vysokým. Vzhledem k rozsáhlým povodním v Srbsku však bylo možné uskutečnit jen jednání s jednou municipalitou, kde se objevil potenciál v realizaci moderní sítě centrálního vytápění. Ke zvýšení míry úspěchu při získávání zakázek realizátor uvažuje o založení své místní pobočky přímo v Bělehradě. Země a místo realizace: Srbsko, Šumadija Čistírna odpadních vod Provod, s. r. o. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem případné návazné realizační fáze je v Srbsku provést výstavbu čistírny odpadních vod. V rámci projektu byla vypracována studie proveditelnosti výstavby čistírny, byl proveden monitoring povodňových škod a realizátor jednal s místními potenciálními partnery o zpracování projektu na výstavbu čistírny. Navzdory určitým změnám v průběhu přípravné fáze je potenciál projektu dostatečně velký pro jeho pokračování. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Doba realizace projektu: Duben až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Hlavním cílem projektu je rozvoj vývozních kapacit podnikatelských subjektů, které na území Srbska vyrábějí stavební materiály a komponenty. Shoda byla prováděna s požadavky norem platných v Evropské unii. Využití zkušeností realizátora v oblasti dosažení požadovaných 12

13 parametrů bylo klíčovým v realizaci školení, workshopů a přenosu znalostí partnerské firmě. Rostoucí poptávka po službách v oblasti standardizace, které realizátor nabízí, by měla vzhledem k přípravám na budoucí vstup Srbska do Evropské unie dále stoupat. 13

14 Příloha č.1: Seznam zkratek EU ČRA OECD ORS ZRS Evropská unie Česká rozvojová agentura Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odbor rozvojové spolupráce Zahraniční rozvojová spolupráce Příloha č. 2: Přehled všech projektů za rok 2014 Partnerská země Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kosovo Moldavsko Sektor (dle OECD DAC) Název projektu Realizátor Obecná Výstavba a provoz ochrana zařízení k životního úpravě/odstranění prostředí Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Komunikace Zdravotnictví Voda a sanitace Voda a sanitace Skutečné čerpání v Kč nebezpečných odpadů Dekonta a.s ,00 Vyhledání partnera pro ,00 společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos s. r. o. Dostavba vodovodu Vrchprača Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Zavedení systému správy technické dokumentace Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě VRV a.s. Alta a.s. Přenos českého knowhow v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě , ,15 Bohemia Müller s. r. o ,00 Báňské projekty Ostrava a.s ,00 Hrdlička ,00 spol. s r.o ,50 IMCoPharma a.s ,50 Hrdlička spol. s r.o ,00 14

15 Mongolsko Palestinská autonomní území Srbsko Zemědělství Voda a sanitace Zemědělství Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Komunikace Voda a sanitace Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Tvorba chovatelského družstva Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Zemědělský komplex se základnou v mléčné výrobě Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení v Tubasu Navázání spolupráce s vybraným partnerem Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a. s. se Srbskem Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení REF, pf - NEW for Serbia Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Čistírna odpadních vod Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Chovatelské družstvo Impuls Geomin s. r. o. Assortis s. r. o , ,00 Nova Partner s. r. o ,00 Šindlar s. r. o. Fatra a.s. Hrdlička spol. s r.o. Asio a.s. Enviros s. r. o. Provod s. r. o. Technický a zkušební ústav stavební (TZUS) Praha s.p , , , , , ,00 CELKEM ,56 15

16 Příloha č. 3: Graf Zpracoval: Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstvo zahraničních věcí ČR Duben

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v gesci MŽP se zaměřením na problematiku kontaminovaných míst David TOPINKA Ministerstvo životního prostředí Odbor ekologických škod Historie zahraniční rozvojové pomoci

Více

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky Zuzana Hlavičková MZV ČR Aktuální změny v rozvojové agendě Od roku 2000 došlo ve světě k mnoha zásadním změnám: - přibyla miliarda lidí

Více

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Kulatý stůl na téma: Životní prostředí v rámci Evropského roku rozvoje 2015 19. května

Více

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Č e s k á r e p u b l i k a Česká rozvojová agentura Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Činnost

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA)

Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Možnosti zapojení podnikatelského sektoru do projektů ZRS ČR Ing. Michal Pastvinský ředitel Česká rozvojová agentura (ČRA) Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích Černínský palác Praha,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NOVÉ PRIORITY ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Pavel Bobek ORS MZV ČR Rámec zahraniční rozvojové spolupráce ČR Legislativní rámec Strategický rámec Programy a plány Realizace Výsledky a

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce

Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Kulatý stůl transfer technologií v projektech zahraniční rozvojové spolupráce Daniel Svoboda člen SR FoRS Development Worldwide, spolek svoboda@dww.cz 1 FoRS

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+

Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Statutární město KLADNO Příprava nového období čerpání peněz z EU 2014+ Ing. Simona Rákosová 5.12.2011 1 Návrh priorit pro další programové období březen 2010 - začátek prací (MMR) srpen 2011 - vláda schválila

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Stav informací k listopadu 2014

Stav informací k listopadu 2014 Stav informací k listopadu 2014 Podpořeno dotací poskytnutou Ministerstvem pro místní rozvoj na realizaci projektu Udržitelný rozvoj venkova prostřednictvím místních akčních skupin. 2 * OP Plánovaná alokace

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. května 2013 č. 403 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 480 k dvoustranné

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019

Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 Příloha č. 1a - Témata zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2017 dle zemí a indikativní výhled na roky 2018 a 2019 V. Region / země Tematické priority ZRS Sektor dle terminologie OECD 2017 (v tis. Kč)

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odbor řízení a koordinace fondů EU 5. října 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha Rostoucí význam návratných forem

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ECOFAIR a ENERGETIKA 2016 Mezinárodní veletrhy ekologie a energetiky Datum konání: 12. 14.října 2016 Obor: ochrana životního prostředí, energetika Mezinárodní veletrh

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR

ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY. Zuzana Hlavičková MZV ČR ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Zuzana Hlavičková MZV ČR Obecná definice zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Zahraniční rozvojová spolupráce pomoc rozvojovým zemím (definovaným

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR. Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci obecně i ve zkušenosti ČR Mgr. Milan Konrád MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Společné evaluace v rozvojové spolupráci - obecně společně řízená

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR)

Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Zahraniční rozvojová spolupráce ČR (ZRS ČR) Martin Náprstek Česká rozvojová agentura (ČRA) Letní škola rozvojové spolupráce Olomouc, 7.9. 2015 Cíle ZRS ČR pomoc při odstraňování chudoby v méně vyspělých

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více