VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK Program rozvojově-ekonomického partnerství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. Program rozvojově-ekonomického partnerství"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Program rozvojově-ekonomického partnerství V roce 2013 byl v gesci Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstva zahraničních věcí ČR spuštěn pilotní Program rozvojově-ekonomického partnerství (PREP), jehož cílem je podpora udržitelného rozvoje a snižování chudoby v partnerských rozvojových zemích. Hlavní pozornost programu je věnována podpoře hospodářského růstu a zaměstnanosti v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS) v souladu se sektorovými prioritami, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 366 z roku 2010 o Koncepci zahraniční rozvojové spolupráce ČR na období Bezprostředním cílem programu je podpora spolupráce českých podnikatelských subjektů s místními partnery v rozvojových zemích s využitím přenosu znalostí (know-how) a technologií. Důraz je rovněž kladen na zlepšení pracovních a životních podmínek obyvatel rozvojových zemí (států klasifikovaných jako rozvojových dle parametrů OECD) 1 a posilování konkurenceschopnosti místních podnikatelských subjektů. Program je zaměřen na dlouhodobě udržitelné projekty s potenciálem generovat další podnikatelské příležitosti pro subjekty z České republiky i z partnerské země. Do programu se mohou prostřednictvím veřejného výběrového řízení hlásit každý rok české podnikatelské subjekty. Podmínky programu stanovuje metodika aktuální pro příslušný rok, partnerství je vždy spolufinancováno jak ze zdrojů ZRS ČR, tak ze zdrojů realizátora. V roce 2014, kdy program navazoval na pilotní rok, bylo realizováno celkem 21 projektů v objemu 2,3 mil. Kč. V návaznosti na pilotní fázi z roku 2013 byly čtyři projekty implementovány v realizační fázi v Srbsku (3) a Etiopii (1). Sedmnáct nových projektů bylo zahájeno v přípravné fázi v regionu Západního Balkánu (6 v Bosně a Hercegovině, 1 v Kosovu a 3 v Srbsku), regionu Evropského sousedství (1 v Gruzii a 2 v Moldavsku), a po dvou v Mongolsku a na Palestinských autonomních územích. Z celkových 21 vybraných projektů své vytyčené cíle naplnilo částečně či zcela 19. Sektorově se projekty zaměřily především na vodu a sanitaci, výrobu a dodávky energie, nerostné zdroje a těžbu, zemědělství a stavebnictví. V souladu s Plánem ZRS ČR na rok 2015 program pod novým názvem Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor spadá od ledna 2015 do gesce České rozvojové agentury (ČRA). 1 Seznam příjemců Oficiální rozvojové pomoci (ODA) na období podle Výboru pro rozvojovou spolupráci (OECD DAC): pdf 1

2 REALIZAČNÍ FÁZE V ROCE projekty Země a místo realizace: Etiopie, Awasa Zavedení systému správy dokumentace technické infrastruktury a datové výměny v této oblasti Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor projektu si kladl za cíl v zemi zavést dvě internetové aplikace - jednu pro municipální správu a jednu pro správce vodních zdrojů, z nichž druhá byla v rámci projektu zprovozněna v oblasti Alaba. Pomocí těchto aplikací bude možné řešit výměnu dat a mapových podkladů přes Internet. Projekt navázal na přípravnou fázi z předchozího roku, z níž pro následující období vyplynuly tři hlavní cíle: sběr vzorových dat vodovodů, zpřístupnění dat zákazníkovi a příprava spuštění příslušné aplikace. Vzhledem k vysokým nákladům a časovému omezení byla zatím spuštěna aplikace pro správce vodních zdrojů. V rámci projektu realizátor vyškolil a předal znalosti o aplikaci projektovému vedoucímu etiopské firmy, v níž se podařilo vytvořit nové pracovní místo. Na dosavadní spolupráci by měly navázat další kroky s cílem uvést do praxe i druhou aplikaci. Autor: Hrdlička spol. s r. o. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a.s. se Srbskem Fatra a.s. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 2

3 V přípravné fázi byly na stavebním veletrhu v Bělehradě představeny hydroizolační systémy a podlahové krytiny. Realizátor poté v realizační fázi seznámil srbskou odbornou veřejnost (70 osob) s možností využití těchto systémů ve stavební praxi. Díky vystavení certifikace (protokolu o shodách mezi srbskými a evropskými normami vlastností hydroizolačních folií) má realizátor nyní možnost působit na srbském trhu. Přínosy tohoto projektu spočívají v posílení konkurenceschopnosti místních partnerů realizátora, zvýšení odborné kvalifikace nových partnerů a tím rovněž následné možnosti dosáhnout vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad REF-pf-NEW for Serbia Asio a.s. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V průběhu projektu realizátor proškolil zaměstnance dvou srbských firem, kteří se tak seznámili s konkrétním řešením čističek odpadních průmyslových vod. Prostřednictvím předaných znalostí si česká firma vytvořila zázemí pro další spolupráci. V rámci projektu uskutečnila prezentaci na téma Využití technologií pro čištění odpadních vod a technologie na odstranění nepříjemných pachů pro 65 účastníků. Srbské firmy a instituce opakovaně projevily zájem o tyto technologie a související odborné znalosti. Autor: Asio a.s. Autor: Asio a.s. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení Hrdlička spol. s r.o. Doba realizace projektu: Leden až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 3

4 Projekt pomocí vybraných webových aplikací e-government řešil internetovou komunikaci v rámci investiční výstavby, provozu technické infrastruktury a výkonu místní samosprávy. V Srbsku byly zavedeny dvě webové aplikace. Jednalo se o zaměření na služby usnadňující sdělování informací o poloze technické infrastruktury a jejím stavu. Projekt si vytyčil za cíl vytvořit pracovní místo u srbského partnera, zaškolení jejich pracovníka a předání know-how, díky němuž by místní partner mohl získat lepší příležitosti distribuovat aplikace na místním trhu a podporovat jejich provoz. Tyto vytyčené cíle byly naplněny, ovšem kvůli záplavám v Srbsku v tomtéž období nebylo možné služby dále rozšiřovat. 4

5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE V ROCE projektů BOSNA A HERCEGOVINA 6 projektů Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Lukavec/Tuzla Výstavba a provoz zařízení k úpravě/odstranění nebezpečných odpadů Dekonta, a.s. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Záměrem realizátora projektu je ve spolupráci s místním partnerem vybudovat zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadů. Přípravná fáze projektu obnášela uzavření smlouvy s místním partnerem, zpracování projektové dokumentace a získání povolení orgánů místní správy. Vytyčené cíle přípravné fáze projektu se podařilo naplnit, prostor pro návaznost na samotnou výstavbu zařízení je tak připraven. Předpokládané dopady projektu lze spatřovat v ekologickém (zařízení na odstranění odpadu zatím v partnerské zemi chybí) a sociálním rozměru (vytvoření nových pracovních míst a zmírnění negativního působení producentů odpadů). Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina Vyhledání partnera pro společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Území Bosny a Hercegoviny je pokryto z velké části lesy, čímž při těžbě dřeva vzniká velké množství dřevního odpadu. Základní myšlenkou projektu je tento dřevní odpad využít na zpracování, energetickou využitelnost následných produktů a jejich prodej. Tento cíl bude naplňován skrze místní podnikatelské subjekty se zájmem o podnikání v oblasti výroby biomasy. Realizátorovi se v přípravné fázi projektu podařilo navázat spolupráci i partnerství s místním podnikatelským subjektem, který se chce v budoucnosti ve výrobě biomasy angažovat. Spolupráce bude probíhat především prostřednictvím předávání znalostí a transferu technologií. 5

6 Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Podgrab Dostavba vodovodu Vrchprača Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) a.s. Doba realizace projektu: Únor až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Autor: VRV, a.s. Záměrem projektu bylo vypracovat návrh a zavést technická opatření pro dokončení vodovodního systému do spolehlivého provozu s cílem dopravy pitné vody pro určenou lokalitu. V rámci přípravné fáze proběhly přípravné práce a průzkumy včetně zpracování studie proveditelnosti. Na uvedenou studii by měla být navázána realizační fáze se samotnou výstavbou systému. Cílem výstavby je zlepšit systém zásobování pitnou vodou v dané lokalitě a do budoucna uspokojit potřebu oblasti co se týče kvality i kvantity pitné vody. Přípravná fáze ukázala, že k uskutečnění výstavby vodovodního systému v realizační fázi je potřeba doplnit chybějící podklady, na jejichž základě bude projekt upraven a následně realizován. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, kanton Tuzla Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Alta, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor v přípravné fázi projektu zjišťoval bližší informace o případném průzkumu jezera Modrac za účelem možnosti těžby sedimentů z jeho dna. Podle výsledků studie realizátora byla navržena vhodná technologie pro těžbu a zpracování sedimentů. Hlavními přínosy této fáze projektu měl být vznik ekonomicky soběstačného podnikatelského záměru a odstranění 6

7 ekologické zátěže. Po průzkumu dané oblasti byly však sedimenty shledány jako nevyužitelné, navíc náklady na realizaci jejich těžby by byly příliš vysoké. Autor: Alta, a.s. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Sarajevo Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Bohemia Müller, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem projektu bylo navázání dlouhodobého partnerství s místní firmou, která by zajišťovala servis elektrozařízení v uhelných dolech Tuzla. Byl navázán kontakt s místní firmou, která v této lokalitě působí. V rámci projektu proběhlo školení pracovníků partnerské firmy v České republice ve školicím středisku realizátora, pracovní cesta do Bosny a Hercegoviny a jednání se zástupci povrchových dolů. Všechny vytyčené aktivity byly splněny. Partnerský subjekt projevil zájem o pokračování spolupráce. Výsledky projektu byly shledány kvalitními a pro bosenskou stranu jako přínosné; projekt má dobrý dlouhodobý potenciál. Země a místo realizace: Bosna a Hercegovina, Miljevina, Foča Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Báňské projekty Ostrava, a.s. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 7

8 V rámci přípravné fáze projektu se uskutečnila pracovní cesta do oblasti Foča. Jejím cílem bylo navázat kontakt s partnerskou společností a projednat možnosti spolupráce při vyhodnocení potenciálu ložiska hnědého uhlí jako možného zdroje energie v regionu. Tento cíl se podařilo naplnit - proběhla jednání se zástupci partnerské firmy a následně byl potvrzen zájem o spolupráci pro efektivnější a intenzivnější využití ložiska Miljevina. GRUZIE 1 projekt Země a místo realizace: Gruzie, Tbilisi Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě IMCoPharma, a.s. Doba realizace projektu: Březen až srpen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V období realizace přípravné fáze projektu byly analyzovány místní hospodářské, kulturní a obchodní podmínky. Realizátor dle svého záměru identifikoval a prověřil možnosti spolupráce s potenciálními místními partnery. Prověřil také místní farmaceutický trh a zmapoval lokální výrobní farmaceutickou infrastrukturu, která je v zemi na relativně nízké úrovni. Oproti původně plánovanému navázání spolupráce s jedním místním partnerem se realizátorovi podařilo zahájit vztahy hned se třemi gruzínskými podnikatelskými subjekty. Přípravná fáze tak byla díky zahájení obchodních vztahů úspěšně naplněna. KOSOVO 1 projekt Země a místo realizace: Kosovo, Priština Přenos českého know-how v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč 8

9 Autor: Ircon s. r. o. Výstupem přípravných jednání mezi realizátorem a místních partnerských firem byl seznam prostředků nezbytných k zahájení výroby čistíren odpadních vod v Kosovu. Navržené cíle projektu - vytvoření business plánu a kvalifikace pracovníků partnerské firmy ve výrobě - byly úspěšně naplněny. Zároveň proběhla návštěva zástupců partnerských firem v České republice, kde se seznámili s vývojem, výrobou, servisem a marketingem v oblasti technologií čističek odpadních vod. V Kosovu dosud neexistoval výrobní závod zaměřený na výrobu domácích čističek odpadních vod, technologie zatím pocházely ze zahraničí. Je tedy zřejmé, že takový výrobní závod vyplní mezeru na trhu. Přenesením výroby čističek do Kosova se zvýší dostupnost těchto technologií a pro místní se sníží finanční náklady na investice, které by byly vkládány do převozu čističek vyrobených v zahraničí. MOLDAVSKO 2 projekty Země a místo realizace: Moldavsko, Kišiněv Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě Hrdlička, spol. s r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Plánovaným výstupem přípravné fáze byl projektový návrh, který dle analýzy prostředí konkrétní lokality stanovil nejvhodnější způsob, jak by bylo možné napomoci zlepšení zásobování vodou. Uplatněn by mohl být jednotný systém pro dokumentaci vodovodních sítí a implementaci vhodných informačních technologií. Realizátor do budoucna navrhl pracovat v oblasti zásobování vodou a dokumentace vodní sítě. 9

10 Země a místo realizace: Moldavsko, Anenii Noi, Ialoveni Tvorba chovatelského družstva Chovatelské družstvo Impuls Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Konečným cílem projektu je založení družstva o 12 až 15 členech s potenciálem růstu do budoucna. Hlavní dopad založení tohoto družstva bude mít na zemědělce a jejich rodiny v této oblasti. Nejen, že zemědělci budou podpořeni přímo z projektu, ale také získají základní informace o správných zásadách chovu, což povede ke zvýšení produkce, respektive následnému zvýšení příjmů. Dopad bude mít projekt také na spotřebitele, kteří budou moci vybírat mezi dovezenými a domácími mléčnými i masnými výrobky. V rámci přípravné fáze projektu bylo dohodnuto vytvoření tištěných informačních materiálů. Zároveň se uskutečnila návštěva chovů realizátora zaměstnanci partnerského subjektu. MONGOLSKO 2 projekty Země a místo realizace: Mongolsko, Mandalgovi Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Geomin, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Dlouhodobým cílem přípravné fáze projektu je rehabilitace vodních zdrojů a následný přenos znalostí místnímu partnerovi. Pomocí větrných čerpadel by měl projekt napomoci plnému využívání pitných zdrojů vody místní komunitou pro její vlastní potřeby (chov dobytka apod.). Mezi přednosti těchto zařízení patří jednoduchost, spolehlivost a nulové nároky na energie, což je pro podmínky mongolského venkova zásadní. V přípravné fázi realizátor tato zařízení představil ve čtyřech různých okresech, kde se v případné následné realizační fázi předpokládá jejich uvedení do provozu i následné rozšíření na jiné vodní zdroje. Země a místo realizace: Mongolsko, Ulánbátar Zemědělský komplex se základnou v mléčné farmě Assortis, s. r. o. Doba realizace projektu: Duben až září 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Předpokládaným výstupem projektu měla být výstavba místní mléčné farmy. V přípravné fázi měl realizátor v oblasti projektu nalézt vhodného místního partnera, bylo nutné seznámit se s místními podmínkami a pro definování konečných technologických a kapacitních 10

11 parametrů v celém procesu výstavby mléčné farmy podniknout řadu služebních cest. Zamýšlené cíle projektu se v případné fázi nepodařilo realizovat z důvodu zaneprázdněnosti způsobené prací na dalších obchodních případech s jinými mongolskými partnery. PALESTINSKÁ AUTONOMNÍ ÚZEMÍ 2 projekty Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Tubas Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení Nova Partner, s. r. o. Doba realizace projektu: Únor až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: 0 Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Realizátor plánoval vybudovat v okolí města Tubas funkční servisně opravárenské pracoviště, které by zahrnovalo servis a opravu nízko a vysokonapěťových energetických zařízení. Toto pracoviště by mělo příznivý dopad na místní udržitelnost bezpečné energetické sítě. Vytyčené cíle přípravné fáze však nebyly naplněny, neboť projekt měl dle realizátora sloužit jako příprava na větší rozvojový projekt, v jehož výběrovém řízení však realizátor nebyl vybrán. Země a místo realizace: Palestinská autonomní území, Nablus Navázání spolupráce s vybraným partnerem Šindlar, s. r. o. Doba realizace projektu: Květen až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč V rámci projektu se měly uskutečnit dvě studijní cesty, během nichž se měl zástupce realizátora setkat se zástupci ministerstev a místních sdružení k problematice správy vodních zdrojů. Mezi aktivity v rámci projektu dále patřilo navázání spolupráce s místním partnerem, vytipování vhodných projektů a podpis rámcové smlouvy o spolupráci. Stanovené aktivity byly zredukovány na pracovní cestu k jednání o výše uvedených plánovaných činnostech. 11

12 SRBSKO 3 projekty Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Enviros, s. r. o. Doba realizace projektu: Červenec až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Projekt se zaměřil na přenos expertních znalostí v oblasti energetických úspor při rekonstrukci budov a zavádění obnovitelných zdrojů energie s místními partnery. Tím měla být vytvořena příležitost pro efektivní využívání zdrojů na místní úrovni i pro zvyšování energetické soběstačnosti na úrovni jednotlivých municipalit. Potenciál pro spolupráci s lokálními bankami a municipalitami, jako případnými klienty, byl po jednání shledán vysokým. Vzhledem k rozsáhlým povodním v Srbsku však bylo možné uskutečnit jen jednání s jednou municipalitou, kde se objevil potenciál v realizaci moderní sítě centrálního vytápění. Ke zvýšení míry úspěchu při získávání zakázek realizátor uvažuje o založení své místní pobočky přímo v Bělehradě. Země a místo realizace: Srbsko, Šumadija Čistírna odpadních vod Provod, s. r. o. Doba realizace projektu: Leden až červen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Cílem případné návazné realizační fáze je v Srbsku provést výstavbu čistírny odpadních vod. V rámci projektu byla vypracována studie proveditelnosti výstavby čistírny, byl proveden monitoring povodňových škod a realizátor jednal s místními potenciálními partnery o zpracování projektu na výstavbu čistírny. Navzdory určitým změnám v průběhu přípravné fáze je potenciál projektu dostatečně velký pro jeho pokračování. Země a místo realizace: Srbsko, Bělehrad Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. Doba realizace projektu: Duben až říjen 2014 Příspěvek z rozpočtu ZRS ČR: Kč Kč Celkové náklady projektu: Kč Hlavním cílem projektu je rozvoj vývozních kapacit podnikatelských subjektů, které na území Srbska vyrábějí stavební materiály a komponenty. Shoda byla prováděna s požadavky norem platných v Evropské unii. Využití zkušeností realizátora v oblasti dosažení požadovaných 12

13 parametrů bylo klíčovým v realizaci školení, workshopů a přenosu znalostí partnerské firmě. Rostoucí poptávka po službách v oblasti standardizace, které realizátor nabízí, by měla vzhledem k přípravám na budoucí vstup Srbska do Evropské unie dále stoupat. 13

14 Příloha č.1: Seznam zkratek EU ČRA OECD ORS ZRS Evropská unie Česká rozvojová agentura Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Odbor rozvojové spolupráce Zahraniční rozvojová spolupráce Příloha č. 2: Přehled všech projektů za rok 2014 Partnerská země Bosna a Hercegovina Etiopie Gruzie Kosovo Moldavsko Sektor (dle OECD DAC) Název projektu Realizátor Obecná Výstavba a provoz ochrana zařízení k životního úpravě/odstranění prostředí Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Nerostné zdroje a těžba Komunikace Zdravotnictví Voda a sanitace Voda a sanitace Skutečné čerpání v Kč nebezpečných odpadů Dekonta a.s ,00 Vyhledání partnera pro ,00 společný podnik v oblasti environmentálního využití biomasy pro vytápění a energetiku Mevos s. r. o. Dostavba vodovodu Vrchprača Extrakce a zpracování sedimentů z jezera Modrac Navázání kontaktu s elektrofirmou působící na hnědouhelných dolech Tuzla Efektivní využití ložiska hnědého uhlí Miljevina Zavedení systému správy technické dokumentace Aplikace inovativních léčebných látek v moderní farmaceutické výrobě VRV a.s. Alta a.s. Přenos českého knowhow v oblasti vývoje a výroby čistíren odpadních vod Ircon s. r. o. Řešení problémů v oblasti zásobování vodou, standardizace a dokumentace vodovodní sítě , ,15 Bohemia Müller s. r. o ,00 Báňské projekty Ostrava a.s ,00 Hrdlička ,00 spol. s r.o ,50 IMCoPharma a.s ,50 Hrdlička spol. s r.o ,00 14

15 Mongolsko Palestinská autonomní území Srbsko Zemědělství Voda a sanitace Zemědělství Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Komunikace Voda a sanitace Výroba a dodávky energie Voda a sanitace Stavebnictví Tvorba chovatelského družstva Přenos know-how, využití větrných čerpadel při rekonstrukci lokálních vodních zdrojů Zemědělský komplex se základnou v mléčné výrobě Studie servisně opravárenského střediska energetických zařízení v Tubasu Navázání spolupráce s vybraným partnerem Rozvoj spolupráce společnosti Fatra a. s. se Srbskem Digitalizace a internetizace procesů ve stavebním řízení REF, pf - NEW for Serbia Vytváření příležitostí pro implementace efektivních a obnovitelných zdrojů energie v municipalitách Čistírna odpadních vod Metodická pomoc při posuzování shody stavebních materiálů Chovatelské družstvo Impuls Geomin s. r. o. Assortis s. r. o , ,00 Nova Partner s. r. o ,00 Šindlar s. r. o. Fatra a.s. Hrdlička spol. s r.o. Asio a.s. Enviros s. r. o. Provod s. r. o. Technický a zkušební ústav stavební (TZUS) Praha s.p , , , , , ,00 CELKEM ,56 15

16 Příloha č. 3: Graf Zpracoval: Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci (ORS) Ministerstvo zahraničních věcí ČR Duben

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR

Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky. Zuzana Hlavičková MZV ČR Zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce České republiky Zuzana Hlavičková MZV ČR Aktuální změny v rozvojové agendě Od roku 2000 došlo ve světě k mnoha zásadním změnám: - přibyla miliarda lidí

Více

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura

Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Česká zahraniční rozvojová spolupráce po roce 2015 a životní prostředí Barbora Ludvíková Česká rozvojová agentura Kulatý stůl na téma: Životní prostředí v rámci Evropského roku rozvoje 2015 19. května

Více

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008

Česká rozvojová agentura. Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Č e s k á r e p u b l i k a Česká rozvojová agentura Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Zpráva o činnosti České rozvojové agentury ve druhém pololetí roku 2008 Činnost

Více

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky. PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v zahraniční rozvojové spolupráci České republiky PhDr. Zuzana Hlavičková MZV ČR, odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Evaluace v rozvojové spolupráci ČR do r. 2008 Rozvojové středisko

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz

Představení společnosti a jejích významných projektů. Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno www.esl.cz e-mail: esl@esl.cz Představení společnosti a jejích významných projektů POSLÁNÍ Přinášet moderní systémy pro technická a technologická zařízení budov. VIZE Vyhledávat, vytvářet a realizovat projektové celky technických a

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci MPO v roce 2014 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. května 2013 č. 403 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce ČR, program Aid for Trade, realizované v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2015 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 25. června 2014 č. 480 k dvoustranné

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014

Název projektu. Rozpočet. Rok realizace 2013 2014 Znalost unikátních technologií a vlastní vývojové produkty ve společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. (OP Lidské zdroje a zaměstnanost Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni

Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Stav přípravy finančních nástrojů na národní úrovni Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odbor řízení a koordinace fondů EU 5. října 2015 Národní dům Na Vinohradech, Praha Rostoucí význam návratných forem

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

ENERGYREGION CALLA. 23. února 2012 Černá Hora

ENERGYREGION CALLA. 23. února 2012 Černá Hora ENERGYREGION CALLA 23. února 2012 Černá Hora PŘEDCHOZÍ AKTIVITY INTENSE Od Estonska po Chorvatsko: Inteligentní opatření pro úspory energie pro municipální bydlení v zemích střední a východní Evropy HLAVNÍ

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu

Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Moravskoslezský kraj - cesta ke SMART regionu Zpracoval: Ing. Rostislav Rožnovský Datum: 5. 6. 2015 Východisko: Obyvatelé Moravskoslezského kraje jsou dlouhodobě postiženi zhoršenou kvalitou životního

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor

Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor Česká rozvojová agentura Obsah 1 Cíle a zaměření programu... 2 1.1 Cíle programu... 2 1.2 Teritoriální vymezení... 2 1.3 Odvětvové vymezení... 2 2 Podporované

Více

OPPIK Další výzva zveřejněna

OPPIK Další výzva zveřejněna Vážení, po první vlně vyhlášení výzev pro Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) byla v pátek 26. června 2015 zveřejněna další Výzva, a to sice k programu podpory Aplikace.

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR

Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR Kulatý stůl ke zvyšování propojení aktivit českých podnikatelských a nevládních subjektů se zahraniční rozvojovou spoluprací ČR 21. 7. 2014, 14:30 hod Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Andrea

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava

Výroční zpráva 2007 PEOPLE. 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Výroční zpráva 2007 PEOPLE 4PEOPLE o. s., 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava Obsah Obsah... 2 Základní identifikační údaje o 4PEOPLE o. s.... 3 Představení 4PEOPLE o. s.... 4 Aktivity sdružení v roce 2007...

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A JEJICH DOPADY DO ČINNOSTI EAZK PODPOROVANÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ PROJEKTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Miroslava Knotková, EAZK Jelenovská 22/1/2014 TJ/r Bilance ZK - PEZ před přeměnou Obec:

Více

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Úspory energie a obnovitelné zdroje energie Tomáš Chadim Liberec 16.2.2010 Představení SEVEn SEVEn je konzultační společnost zaměřená na oblast energetiky a ţivotního prostředí, zejména na oblast úspor

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více