Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013"

Transkript

1 Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 návrh procesního modelu MZI TENTO DOKUMENT JE VÝCHODISKEM PRO VNĚJŠÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE PROBÍHAT V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ. NEJEDNÁ SE PROTO O FINÁLNÍ PROCESNÍ MODEL MZI. OBSAH Východiska technicko-organizačního modelu MZI... 2 Legislativní rámec v kontextu modelu MZI... 2 Rámcový technicko-organizační model MZI... 2 Dopad modelu MZI na jednotné zkušební schéma (JZS)... 4 Informace k organizaci MZI poskytované škole CERMATem... 4 Seznam příloh... 4 Příloha č. 1: Standard učebny (návrh)... 5 Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků a seznam asociovaných formátů pro vstupy a výstupy úloh (návrh)

2 Základní parametry modelu: Východiska technicko-organizačního modelu MZI - Zkouška se skládá z teoretické části (TČ) a praktické úlohy (PÚ). - Teoretickou část konají všichni žáci ve stejném čase. - Praktickou úlohu konají žáci v několika po sobě jdoucích bězích (verzích dále označovaných jako INF1, INF2, ). - Teoretickou část konají žáci bez použití počítače. - Praktickou úlohu konají žáci na počítači. - Průběh konání teoretické části je obdobou běžného didaktického testu. - Zadání zkoušky pro PÚ má kromě písemné i elektronickou podobu, které nejsou vzájemně zaměnitelné. - Záznamový arch PÚ slouží zároveň jako protokol o předání výstupů řešení v elektronické podobě. Legislativní rámec v kontextu modelu MZI Uvedený model MZI není v současné době ve všech ohledech v souladu s aktuálně platnou legislativou. V současné době proto probíhá příprava návrhu potřebných legislativních úprav. Základní struktura modelu MZI: Rámcový technicko-organizační model MZI 1. Podklady pro žáka ke konání PÚ budou mít 4 části: a. testový sešit v papírové podobě; b. soubor s řešením praktické úlohy, tj. adresář s vnitřní stromovou strukturou souborů; c. soubor s elektronickým zadáním PÚ, tj. DVD se zdrojovými soubory společnými vždy pro jednu každou zkoušku, dále jen DVD-zdroj (tj. soubory pro INF1, INF2, INF3 dané sady zkušební dokumentace); d. záznamový arch pro PÚ. 2. Bude vytvořeno unikátní heslo (či jiná unikátní spolehlivá identifikace) pro každého žáka. 3. Bude vytvořena složka s vnitřní stromovou strukturou souborů pro každého jednotlivého přihlášeného žáka (tzv. soubory s řešením PÚ ). Každá složka souborů bude mít jako součást svého názvu ID kód žáka a bude ji možné otevřít (rozbalit) pouze pomocí žákovi přiděleného hesla umístěného na jeho záznamovém archu. 4. Složky souborů s řešením praktické úlohy budou ředitelům škol zpřístupněny ke stažení v IS CERTIS (sekce Knihovna projektu ) cca 5 dní před termínem konání PÚ dle JZS. V tomto okamžiku se bude jednat pouze o tzv. prázdná řešení, tj. složky s vnitřní stromovou strukturou, do kterých budou žáci během zkoušky ukládat svá řešení. 5. Pro každé jedno zkušební místo budou dále připraveny 3 obsahově shodná DVD-zdroj. 2

3 6. DVD-zdroj budou do škol distribuována společně se zkušební dokumentací (v modré bedně) ověřená metoda ochrany informace veřejně nepřístupné. 7. V čase stanoveném dle JZS (zpravidla jeden pracovní den před konáním PÚ) bude otevřena bedna za přítomnosti ředitele školy a komisaře. Ředitel vyjme z bedny balíček s DVD-zdroj. 8. Ředitel zajistí, aby byly obsah DVD-zdroj a soubory s řešením praktické úlohy (tzv. prázdná řešení ) přístupné z každé PC stanice určené ke konání PÚ (úkol ve skutečnosti provede pravděpodobně ředitelem pověřená osoba, tzv. školní technický pracovník ). 9. Žáci obdrží svůj záznamový arch (ZA), který bude obsahovat heslo na otevření souborů z DVD-zdroj a souboru s řešením daného žáka (tzv. prázdná řešení ). 10. V rámci administrace zkoušky budou každému žákovi zpřístupněny společné soubory z DVDzdroj i jeho individuální složka souborů s řešením (tzv. prázdná řešení ). Součástí administrace je otevření heslovaných souborů. 11. Žák bude svou práci průběžně ukládat do předem jemu vytvořené složky souborů s řešením v předem vytvořené stromové struktuře (žák nebude moci měnit strukturu stromu, ani názvy adresářů). 12. Složky souborů s řešením budou žáci ukládat buď pouze na svou stanici či na sdílený disk dle rozhodnutí ředitele školy. 13. Žáci odevzdají svůj ZA, na kterém označí (křížkem), zda na danou úlohu vypracovali odpověď (resp. uložili ji na školou stanovené místo) a uvedou pro pozdější možnou kontrolu velikost souborů s těmito odpověďmi. Žáci zároveň na ZA potvrdí, že předání souborů proběhlo za jejich přítomnost a že jimi vypracované odpovědi byly předány kompletně a řádně. 14. Žádná osoba vyjma ZAD, ŠMK a ŘED nebude moci mít přístup současně k ZA žáků a jejich souborům s elektronickým řešením. 15. Organizace a technika předání odpovědí žáků bude plně na zodpovědnosti ředitele školy podle technických a organizačních možností dané školy. (Ředitel školy tímto úkolem patrně pověří školního technického pracovníka.) Elektronické soubory s řešením žáků musí být však před předáním ŠMK (viz dále) uloženy výhradně na DVD nosič (k tomuto účelu může škola použít prázdné DVD-RW nosiče zasílané škole uvnitř bedny se zkušební dokumentací). 16. Zadavatel předá ŠMK dokumentaci z učebny a DVD s elektronickým řešením žáků. 17. ŠMK nahraje data z DVD přímo do IS CERTIS pomocí DDT pracoviště. 18. IS CERTIS provede on-line kontrolu úplnosti předaných dat tj. překontroluje, zda jsou odevzdány všechny očekávané soubory. Sekundárně proběhne v IS CERTIS kontrola odevzdaných souborů vůči datům vytěženým ze ZA-PÚ poté, co proběhne vytěžení ZA-PÚ (ve vazbě na bod č. 13 výše). 19. IS CERTIS přidělí soubory raterům k ohodnocení. 20. Centrální hodnocení PÚ proběhne ve stejném termínu jako hodnocení písemných prací (PP) jazykových zkoušek SČ. 21. Předání výsledného hodnocení PÚ škole proběhne v obdobném čase a obdobným způsobem jako u PP (tj. školy obdrží záznam o hodnocení PÚ spolu s maturitním vysvědčením). 22. Soubory s řešením žáků odeslané pomocí pracoviště DDT si následně bude moci škola stáhnout a archivovat na CD či DVD (obdoba archivace digitalizovaných dávek na DDT). 3

4 Pro JZS zahrnující MZI bude platit: Dopad modelu MZI na jednotné zkušební schéma (JZS) V JZS bude stanoven jeden čas/běh pro konání teoretické části z INF shodný pro všechny žáky, vč. PUP (čas bude shodný pro INF1 INFn). V JZS bude více časů/běhů pro konání praktické úlohy z INF. V JZS bude stanoven čas na zpřístupnění DVD-zdroj řediteli školy. Pro žáky s PUP MZ bude pro konání PÚ z INF stanoven pouze jeden běh (tj. jeden běh bude respektovat až 100% navýšení časového limitu na konání zkoušky). Bude-li v rámci JZS po PÚ z INF následovat v daný den ještě jiná zkouška, bude po konání PÚ z INF intaktních žáků v JZS naplánována technická přestávka v délce 90 minut, která bude sloužit pro sběr elektronických řešení žáků a přípravu učeben na další zkoušku. Zároveň bude moci být využita jako rezerva pro případ organizačního incidentu v důsledku odstranitelné závady techniky apod. Informace k organizaci MZI poskytované škole CERMATem Standard učebny (návrh standardu viz příloha č. 1 tohoto modelu) Metodické pokyny pro ředitele školy, komisaře, zadavatele (budou zpřístupňovány průběžně během školního roku 2012/2013) Podoba struktury souborů s řešením PÚ žáků (bude zpřístupněna v září 2012) Podoba struktury CD-zdroj (bude zpřístupněna v září 2012) Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků (návrh seznamu aplikací viz příloha č. 2 tohoto modelu) Příloha č. 1: Standard učebny (návrh) Seznam příloh Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků (návrh) Seznam zkratek: CD compact disc; DDT digitalizační a datový terminál; DT didaktický test; DVD optické médium; INF informatika; IS CERTIS informační systém CERMATu; JZS jednotné zkušební schéma; MZI maturitní zkouška z informatiky; PC počítač; PP písemná práce; PÚ praktická úloha; ŘED ředitel školy; ŠMK školní maturitní komisař; TPKC tiskové produkční a kompletační centrum CERMATu; TČ teoretická část; ZA záznamový arch; ZAD zadavatel. 4

5 Příloha č. 1: Standard učebny (návrh) Standard učebny pro realizaci praktické úlohy maturitní zkoušky z informatiky (PÚ MZI 2013) předběžná podoba Závazná podoba bude zveřejněna v září A. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria pro přípravu učebny 1) Základní parametry učebny: a) Prostor učebny musí být umožněno uzamknout a kontrolovat vstup osob s cílem zamezení přístupu osob neoprávněných, a to v době od kontroly pracovišť do konání zkoušky. b) V učebně musí být umožněno na každém počítači používat aplikace podle katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky specifikované Seznamem aplikací, který je přílohou tohoto standardu. c) Na počítač žáka nejsou kladeny speciální nároky na jeho výkon, škola zprovozňuje na počítači portfolio aplikací podle bodu A.1.b. d) Připojení k LAN pro potřeby přípravy pracoviště a sběru dat od žáků těsně před konáním zkoušky žákem a bezprostředně po ukončení jeho práce je možné. e) Škola má interně určený horní limit počtu žáků pro konání zkoušky v učebně tak, aby parametry tohoto standardu mohly být dodrženy a současně byly dodrženy i limity stanovené v bodu B.1.a a D.2 tohoto standardu. Škola si stanoví maximální počet žáků v učebně jako parametr při evidenci učebny v rámci přihlašování žáků k MZ. 2) Technologické řešení: a) Škola může zajistit speciální software pro zadavatele pro kontrolu stanic žáků s ohledem na průběh zkoušky. Použití takového software nebude zakázáno, škola musí ale zajistit, že ostatní parametry učebny vyžadované CERMATem nebudou dotčeny. V tomto případě je možné i využití sítě LAN. B. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria v čase konání testu 1) Počet žáků v učebně: a) Intaktních žáků může být v jedné učebně nejvýše 17. b) Pro každého žáka v učebně musí být k dispozici jedno pracoviště (viz níže bod B.1.4). c) Učebna může/by měla obsahovat několik záložních pracovišť. 2) Základní parametry učebny: a) Všem žákům musí být nastaveny obdobné podmínky pro konání zkoušky. b) V učebně musí být možnost zaznamenat čas zahájení a ukončení praktické úlohy na místo viditelné všem žákům. 5

6 3) Rozmístění pracovišť pro žáky v učebně: a) Žáci musí být rozmístěni v učebně tak, aby se minimalizovalo riziko vzájemného sledování obrazovek a opisování. b) Zadavateli musí být umožněna kontrola řádného průběhu zkoušky a musí mít možnost kontrolovat vizuálně dění na monitoru žáka během času zkoušky. 4) Popis pracoviště pro jednoho žáka: a) Žák bude v rámci administrace před konáním zkoušky zadavatelem upozorněn, že nesmí během konání zkoušky používat Internet a lokální počítačovou síť a nesmí žádným způsobem komunikovat s jinými stanicemi či systémy (za porušení těchto pravidel může zadavatel žáka vyloučit ze zkoušky). Tato pravidla budou zahrnuta do pokynů pro zadavatele do učebny, z nichž zadavatelé žákům tato pravidla předčítají. b) Pracoviště umožňuje používání aplikací v souladu s platným katalogem požadavků dle aktuální přílohy standardu pro daný školní rok. c) Pracoviště musí umožňovat zápis do papírového záznamového archu a manipulaci s tištěným zadáním k praktické úloze. d) Pracoviště musí obsahovat/umožňovat: i) přístup/zobrazení/ovládání aplikací potřebných v souladu s platným katalogem požadavků k maturitní zkoušce z informatiky a přílohou tohoto standardu; ii) ztlumení zvuku z aplikací a operačního systému; iii) vypnutí nebo monitorování bezdrátové komunikace; iv) připojení sluchátek a poslech zvuku; sluchátka jsou nezbytnou pomůckou ke konání zkoušky. 5) Krizový scénář (řešení nestandardních situací): a) Měl by být zajištěn dostatečný počet kompletně vybavených záložních pracovišť podle počtu využitých učeben a pracovišť k pokrytí statisticky očekávaného počtu poruch. V průběhu zkoušky bude tedy možné změnit zasedací pořádek žáků. C. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria pro kontrolu mezi běhy praktických úloh 1) Znepřístupnění souborů před konáním dalšího běhu MZI v rámci JZS a) Pokud škola umožní žákům maturovat ve více bězích na stejných pracovištích, zajišťuje mezi jednotlivými běhy znepřístupnění nově vytvořených souborů po předchozím žákovi ve všech dostupných složkách pro nově maturujícího žáka. 6

7 D. Specifikace standardu učebny pro PÚ MZI u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 1) Upravení podmínek se řídí vyhláškou 177/2009 Sb., zejména pak přílohami 2 a 3. 2) V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky může být v učebně nejvýše 14 žáků. 3) V jedné učebně nemohou být společně žáci intaktní s žáky s PUP. 4) Škola se řídí při organizaci maturitní zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek dle pokynů v posudku, který vypracovalo školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je možné využít v posudku uvedených asistivních a kompenzačních pomůcek, případně přítomnosti speciálně pedagogického asistenta. 5) Parametry počítačů použitých při zkoušce a) Pro skupinu SP3 Pro práci s CD se záznamem překladů zadání do českého znakového jazyka je vhodné, aby měl žák k dispozici dva monitory; na jednom žák pracuje na řešení úloh, na druhém sleduje instrukce a pokyny ve znakovém jazyce. b) Pro skupinu ZP2-3 Je umožněno použití screenreaderu, školám je dodán vzorový testový sešit pro zjištění spustitelnosti dokumentace na daném softwaru ve škole. 7

8 Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků a seznam asociovaných formátů pro vstupy a výstupy úloh (návrh) Seznam je metodickým výkladem platného katalogu požadavků. Seznam bude platný pro školní rok 2012/2013 a pro podzimní termín MZ v roce Jeho finální verze bude vydána k Aplikace jsou uvedeny u celků, kde se očekává jejich hlavní nasazení v úlohách. U těch celků, kde není uvedena žádná aplikace, se v praktické úloze testu mohou objevit úlohy za pomoci aplikací zařazených v jiných celcích nebo se daná dovednost/znalost neověřuje při praktické úloze vůbec a úlohy jsou zařazeny v teoretické části didaktického testu. Aplikace na maturitním pracovišti potřebné pro praktickou úlohu základní úrovně 0. Aplikace pro všechny tematické celky OPERAČNÍ SYSTÉM BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ práce se soubory (zobrazování; řazení; zjišťování vlastností; hledání) (3.2.2) práce se schránkou operačního systému (3.2.3) komprimace a dekomprimace souborů se zadáváním hesla (3.2.4) vytváření zálohy pracovních dat (4.2.3) hledání rastrových obrázků v počítači (7.3.1) vytváření metadat (metainformací) při práci se soubory (vhodný název souboru; zjištění informací o souboru či složce) (1.2.6) kalkulačka pomocné výpočty pro úlohy s daty (celek 8.1) editor na otevření běžného TXT souboru v různých kódováních (celek 6) nástroj na vytvoření snímku obrazovky (screenshot) nástroj na prohlížení PDF souborů 1. Základy informatiky a teorie informace 2. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 3. Programové vybavení počítačů NÁSTROJ NA ARCHIVACI SOUBORŮ využití integrovaného nástroje OS NEBO nainstalovaná verze programu, který umí pracovat se ZIP a RAR formátem (i v zaheslované podobě) (3.2.4) 4. Člověk, společnost a počítačové technologie 5. Využívání služeb Internetu WEBOVÝ PROHLÍŽEČ PRO PROHLÍŽENÍ OFFLINE PODOBY STRÁNEK pokročilé funkce prohlížeče (ukládání záložek; práce s kartami; ukládání www stránky; zobrazení HTML kódu stránky; tisk stránky; prohlížení historie stránek) (5.1.3) publikace a sdílení obrázků na Internetu (7.3.1) podpora aktuálního FLASH PLAYERu v prohlížeči podpora JAVASCRIPTU v prohlížeči 8

9 6. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu TEXTOVÝ EDITOR program umožňuje aplikaci norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) práce se styly (6.1.3) tvorba záhlaví a zápatí (6.1.5) vkládání polí a automatických tvarů (6.1.5) vkládání tabulek (6.1.6) nástroj na sledování změn při spolupráci autorů (6.1.7) vkládání hypertextového odkazu (6.1.8) vkládání vygenerovaného obsahu z nastylovaných nadpisů (6.1.8) import jiných než nativních formátů prostředí (RTF, TXT) (6.1.9) hromadná korespondence s tabulkou přímo v textovém editoru (6.1.10) tvorba PDF verze souboru (6.1.11) 7. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia EDITOR RASTROVÉ GRAFIKY EDITOR VEKTOROVÉ GRAFIKY NÁSTROJ NA TVORBU PREZENTACÍ APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE EDITOR ZVUKOVÝCH SOUBORŮ PŘEHRÁVAČ AUDIO A VIDEO SOUBORŮ úprava počtu bodů rastrového obrázku (7.1.2) úprava rozlišení (DPI) rastrového obrázku (7.1.2) úprava barevné hloubky obrázku (7.1.2) konverze mezi rastrovými formáty, včetně vhodného nastavení (7.2.2) volba vhodného grafického formátu při ukládání (PNG, BMP, TIFF, GIF, JPG) (7.2.3) příprava obrázku ve vhodném formátu k vložení do prezentace (7.5.3) úprava fotografií (7.3.3) vytváření kreseb ve vektorovém programu (7.4.1) používání textu a nastavování jeho vlastností (7.4.2) vkládání rastrových kreseb do vektorového obrázku (7.4.3) export grafiky do zvoleného rastrového formátu (PNG, BMP, TIFF, JPG) (7.4.4) aplikace norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) výběr šablony a použití vhodného designu prezentace (7.5.4) používání přechodu snímků (7.5.4) animace objektů prezentace (7.5.4) vkládání odkazu mezi snímky (7.5.5) vkládání odkazu na www stránku (7.5.5) export prezentace do formátu PDF (7.5.6) prohlédnutí konkrétní webové stránky a její struktury v HTML i CSS (7.6.1) převod nekomprimované zvukové stopy do vhodného komprimovaného formátu (7.7.2) posouzení kvality zvuku u komprimovaného zvukového souboru (7.7.3) přehrávání audio a video souborů (7.7.4) podpora kodeků v přehrávači 9

10 8. Hromadné zpracování dat a číselných údajů 8.1. Tabulkový procesor TABULKOVÝ PROCESOR používání relativních a absolutních adres buněk ( ) práce se vzorci ( ) práce s nápovědou prostředí pro sestavování vzorců ( ) vytváření datové řady ( ) slučování buněk ( ) změna formátů buněk ( ) práce s automatickým formátem tabulek ( ) zamčení a odemčení buňky a celé tabulky ( ) vytváření grafu ( ) řazení záznamů ( ) filtrování dat i pomocí logických operátorů ( ) 8.2. Používání databází RELAČNÍ DATABÁZE práce se záznamy (zjištění struktury tabulky; nalezení relací s danou tabulkou; určení primárního klíče v tabulce a ostatních polí)( ) 9. Algoritmizace a základy programování žádný nástroj Obsahem ověřování dovedností v tomto celku nebude používání žádného konkrétního nástroje na tvorbu programů či na kreslení vývojových diagramů. Veškeré úlohy algoritmizace pro základní úroveň obtížnosti budou ověřovány na schématech a animacích připravených CERMATem, případně ve spojení s používáním jiných aplikací (tabulkový procesor, operační systém) 10

11 Aplikace na maturitním pracovišti potřebné pro praktickou úlohu vyšší úrovně 0. Aplikace pro všechny tematické celky OPERAČNÍ SYSTÉM BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ práce se soubory (zobrazování; řazení; zjišťování vlastností; hledání) (3.2.2) práce se schránkou operačního systému (3.2.3) komprimace a dekomprimace souborů se zadáváním hesla (3.2.4) vytváření zálohy pracovních dat (4.2.3) hledání rastrových obrázků v počítači (7.3.1) vytváření metadat (metainformací) při práci se soubory (vhodný název souboru; zjištění informací o souboru či složce) (1.2.6) kalkulačka pomocné výpočty pro úlohy s daty (celek 8.1) kalkulačka pomocné výpočty pro převody mezi číselnými soustavami (1.1.6) editor na otevření běžného TXT souboru v různých kódováních (celek 6) nástroj na vytvoření snímku obrazovky (screenshot) nástroj na prohlížení PDF souborů 1. Základy informatiky a teorie informace 2. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 3. Programové vybavení počítačů NÁSTROJ NA ARCHIVACI SOUBORŮ využití integrovaného nástroje OS NEBO nainstalovaná verze programu, který umí pracovat se ZIP a RAR formátem (i v zaheslované podobě) (3.2.4) 4. Člověk, společnost a počítačové technologie NÁSTROJ NA ŠIFROVÁNÍ SOUBORŮ prakticky provádět šifrování souborů (4.2.7) 5. Využívání služeb Internet WEBOVÝ PROHLÍŽEČ PRO PROHLÍŽENÍ OFFLINE PODOBY STRÁNEK pokročilé funkce prohlížeče (ukládání záložek; práce s kartami; ukládání www stránky; zobrazení HTML kódu stránky; tisk stránky; prohlížení historie stránek) (5.1.3) publikace a sdílení obrázků na Internetu (7.3.1) podpora aktuálního FLASH PLAYERu v prohlížeči podpora JAVASCRIPTU v prohlížeči 6. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu TEXTOVÝ EDITOR program umožňuje aplikaci norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) práce se styly (6.1.3) tvorba záhlaví a zápatí (6.1.5) vkládání polí a automatických tvarů (6.1.5) vkládání tabulek (6.1.6) nástroj na sledování změn při spolupráci autorů (6.1.7) vkládání hypertextového odkazu (6.1.8) vkládání vygenerovaného obsahu z nastylovaných nadpisů (6.1.8) 11

12 TEXTOVÝ EDITOR import jiných než nativních formátů prostředí (RTF, TXT) (6.1.9) hromadná korespondence s tabulkou přímo v textovém editoru (6.1.10) tvorba PDF verze souboru (6.1.11) hromadná korespondence s externí tabulkou (6.1.11) 7. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia EDITOR RASTROVÉ GRAFIKY EDITOR VEKTOROVÉ GRAFIKY EDITACE HTML/CSS EDITOR VIDEO SOUBORŮ NÁSTROJ NA TVORBU PREZENTACÍ APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE EDITOR ZVUKOVÝCH SOUBORŮ PŘEHRÁVAČ AUDIO A VIDEO SOUBORŮ výběr oblasti podle tvaru, barvy (7.3.4) používání výběrových nástrojů, včetně prolnutí výběru (7.3.4) používání vrstev (7.3.5) používání masek (7.3.5) používání průhlednosti (7.3.5) úprava počtu bodů rastrového obrázku (7.1.2) úprava rozlišení (DPI) rastrového obrázku (7.1.2) úprava barevné hloubky obrázku (7.1.2) konverze mezi rastrovými formáty, včetně vhodného nastavení (7.2.2) volba vhodného grafického formátu při ukládání (PNG, BMP, TIFF, GIF, JPG) (7.2.3) příprava obrázku ve vhodném formátu k vložení do prezentace (7.5.3) úprava fotografií (7.3.3) konverze grafiky do PDF včetně nastavení rozlišení rastrových obrázků a způsobu exportu použitých písem (7.4.6) vytváření kreseb ve vektorovém programu (7.4.1) používání textu a nastavování jeho vlastností (7.4.2) vkládání rastrových kreseb do vektorového obrázku (7.4.3) export grafiky do zvoleného rastrového formátu (PNG, BMP, TIFF, JPG) (7.4.4) editace HTML/CSS; možné použít editor s nápovědou a šablonami stránek (7.6.6) konverze video souborů (7.7.8) střih video souborů (7.7.8) aplikace norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) výběr šablony a použití vhodného designu prezentace (7.5.4) používání přechodu snímků (7.5.4) animace objektů prezentace (7.5.4) vkládání odkazu mezi snímky (7.5.5) vkládání odkazu na www stránku (7.5.5) export prezentace do formátu PDF (7.5.6) prohlédnutí konkrétní webové stránky a její struktury v HTML i CSS (7.6.1) převod nekomprimované zvukové stopy do vhodného komprimovaného formátu (7.7.2) posouzení kvality zvuku u komprimovaného zvukového souboru (7.7.3) přehrávání audio a video souborů (7.7.4) podpora kodeků v přehrávači 12

13 8. Hromadné zpracování dat a číselných údajů 8.1. Tabulkový procesor TABULKOVÝ PROCESOR používání relativních a absolutních adres buněk ( ) práce se vzorci ( ) práce s nápovědou prostředí pro sestavování vzorců ( ) vytváření datové řady ( ) slučování buněk ( ) změna formátů buněk ( ) práce s automatickým formátem tabulek ( ) zamčení a odemčení buňky a celé tabulky ( ) vytváření grafu ( ) řazení záznamů ( ) filtrování dat i pomocí logických operátorů ( ) funkce pro nalezení řádku podle hodnoty zadané v jiné tabulce ( ) funkce pro práci s textovými řetězci ( ) funkce pro práci se statistickými hodnotami ( ) vyhledávání textových řetězců ( ) výpočty s časovými úseky ( ) podmíněné formátování ( ) export a import dat z různých datových souborů ( ) vytvoření tabulky hodnot i grafu dané matematické funkce ( ) ověření dat na buňkách, omezení rozsahu dat ( ) MAKRA (8.1.5) (záznam makra; pojmenování a spuštění makra; úprava již hotového makra) 8.2. Používání databází RELAČNÍ DATABÁZE pokročilá práce se záznamy (položení dotazu a zpracování jeho výsledku; nastavení relace dvou tabulek; nastavení primárního klíče; zm,ěna formátu dat jednotlivých polí) (8.2.1) práce s SQL jazykem (používání SELECT příkazu na filtrování a řazení dat) ( ) návrh databáze, primárních klíčů tabulek a příslušných relací ( ) naplnění nově vytvořené databáze daty z příslušného zdroje ( ) 9. Algoritmizace a základy programování PROSTŘEDÍ PROGRAMOVACÍHO JAZYKA DLE VOLBY ŽÁKA použití základních programových struktur (9.2.1) definice podprogramů a funkcí (9.2.2) používání proměnných a jejich deklarace (9.2.3) matematické, logické a relační operátory (9.2.4) 13

14 Aplikace pro základní úroveň obtížnosti, u kterých bude dovednost ověřována úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky U následujících aplikací nebudou ověřovány produktivní dovednosti s tímto nástrojem, jejich používání je ale vyžadováno v souladu s platnými katalogy požadavků. BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍ SYSTÉM APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE OVÝ KLIENT NÁSTROJ NA ONLINE HLASOVOU A TEXTOVOU KOMUNIKACI NÁSTROJ NA SKENOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ WEBOVÝ SYSTÉM antivirový program (4.1.2) připojení (namapování) síťové složky (2.3.5) rozpoznání a přidělení základních přístupových práv ke sdíleným prostředkům (2.3.5) nastavení uživatelského rozhraní systému (3.3.1) instalace písma, programů a tiskáren (3.3.2) práce s frontou tiskových úloh (3.3.3) změnit/zobrazit asociaci datového souboru a aplikace (3.3.4) provedení aktualizace systému a nastavení jejího provádění (4.1.1) používání antivirového programu, firewallu (4.1.2) použití úsporných technologií operačního systému (4.6.2) katalogový vyhledávač informací (1.2.3) fulltextový vyhledávač informací (1.2.3) rozšířené fulltextové vyhledávání, použití nápovědy pro dotazy připravené CERMATem (1.2.4) LMS systém (nastavení prohlížeče dle požadavků systému; registrace do systému; reakce na požadavek systému; nahrání souboru/úkolu v požadovaném formátu i kvalitě) (5.2.4) online služby sdílení dokumentů a souborů a pro týmovou práci online aplikace obchodů, bank a státních institucí pokročilé funkce klienta (připojení příloh; zobrazení hlavičky u; uložení konceptu zprávy) (5.3.2) praktické používání nástrojů komunikace (psaní zpráv; nastavení zvuku pro komunikaci; kopírování zpráv; zobrazení archivu textových zpráv) (5.3.3) skenování obrázku, nastavení parametrů pro skenování (7.3.1) vytvoření vlastního webu (7.6.2) Přístroje pro základní úroveň obtížnosti, jejichž ovládání bude ověřováno úlohami nebo úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky SKENER skenování obrázku, nastavení parametrů při skenování (7.3.1) DIGITÁLNÍ používání fotoaparátu (7.3.2) FOTOAPARÁT volba motivového programu (7.3.2) 14

15 Aplikace pro vyšší úroveň obtížnosti, u kterých bude dovednost ověřována úlohou teoretické nebo praktické části s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky zjistit parametry HW a SW svého počítače (2.2.3) OPERAČNÍ SYSTÉM založení a zrušení uživatelského účtu (3.3.5) OVÝ KLIENT nastavení klienta k přijímání a odesílání pošty (5.3.3) zobrazení hlavičky u (5.3.4) možnost použít jakoukoliv offline validaci HTML/CSS pro normu, která bude v daném školním roce vyžadována v úlohách (7.6.7) VALIDACE HTML možnost offline kontroly zásad přístupnosti webu (7.6.4) možnost offline kontroly zásad dobrého webu (7.6.5) PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍ SYSTÉM APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE antivirový program (4.1.2) připojení (namapování) síťové složky (2.3.5) rozpoznání a přidělení základních přístupových práv ke sdíleným prostředkům (2.3.5) nastavení uživatelského rozhraní systému (3.3.1) instalace písma, programů a tiskáren (3.3.2) práce s frontou tiskových úloh (3.3.3) změnit/zobrazit asociaci datového souboru a aplikace (3.3.4) provedení aktualizace systému a nastavení jejího provádění (4.1.1) používání antivirového programu, firewallu (4.1.2) použití úsporných technologií operačního systému (4.6.2) katalogový vyhledávač informací (1.2.3) fulltextový vyhledávač informací (1.2.3) rozšířené fulltextové vyhledávání, použití nápovědy pro dotazy připravené CERMATem (1.2.4) LMS systém (nastavení prohlížeče dle požadavků systému; registrace do systému; reakce na požadavek systému; nahrání souboru/úkolu v požadovaném formátu i kvalitě) (5.2.4) online služby sdílení dokumentů a souborů a pro týmovou práci online aplikace obchodů, bank a státních institucí OVÝ KLIENT pokročilé funkce klienta (připojení příloh; zobrazení hlavičky u; uložení konceptu zprávy) (5.3.2) NÁSTROJ NA praktické používání nástrojů komunikace (psaní zpráv; nastavení zvuku ONLINE pro komunikaci; kopírování zpráv; zobrazení archivu textových zpráv) HLASOVOU A (5.3.3) TEXTOVOU KOMUNIKACI NÁSTROJ NA SKENOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ WEBOVÝ SYSTÉM skenování obrázku, nastavení parametrů pro skenování (7.3.1) vytvoření vlastního webu (7.6.2) Přístroje pro základní úroveň obtížnosti, jejichž ovládání bude ověřováno úlohami nebo úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky SKENER skenování obrázku, nastavení parametrů při skenování (7.3.1) DIGITÁLNÍ používání fotoaparátu (7.3.2) FOTOAPARÁT volba motivového programu (7.3.2) 15

16 Seznam akceptovaných formátů v úlohách Formáty pro vstupy úloh jsou rozlišeny na situace, kdy je třeba jen čtení daného formátu, v uvedených případech i úprava daného formátu s tím, že se daný formát může odevzdat na výstupu úlohy a může být součástí hodnocení. CERMAT bude při hodnocení akceptovat běžné formáty používané ve školách, u některých celků budou požadovány po žákovi exporty do předem určeného standardního formátu. Rater souborů bude vždy akceptovat a posuzovat všechny odevzdané soubory žákem (tedy i pro případy, kdy export daný žák dle instrukcí nezvládne a odevzdá formát jiný). V závorce (ve třech sloupcích tabulky vpravo) je uvedena informace o tom, že se daný formát využívá pouze ve vyšší úrovni (V) nebo je v závorce přípona formátu, který je v dané oblasti považován za standardní o tom bude ještě vedena diskuze. Za standardní formáty pro vstupy úloh ke čtení jsou k diskusi pro finalizaci tohoto dokumentu navrženy ty, které jsou v řádcích uvedeny BEZ odkazu na jiný formát v závorce a jsou vyznačeny tučně. V závěrečných řádcích tabulky jsou zaznamenány nejčastěji používané programovací jazyky na SŠ. Přepokládáme akceptování těchto formátů. I o tomto je třeba diskutovat, aby se nestalo, že některý významný programovací jazyk bude v seznamu chybět, jehož výstupy nebudou akceptovány. Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.7z Komprimovaný soubor programem 7zip NE (zip) NE (zip) ANO (zip).7zip Komprimovaný soubor programem 7zip NE (zip) NE (zip) ANO (zip).ai Grafický soubor Adobe Illustrator NE (svg) NE (svg) ANO (svg).aup Soubor Audacity project NE (wav) NE (wav) ANO.avi Video Audio Video Interleave ANO ANO (V) ANO (V).bat Dávkový soubor ANO (V) NE NE.bmp Standardní Windows Bitmap obrázek (také OS/2 ) ANO ANO ANO.cdr Vektorová grafika Corel Draw ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).css Soubor kaskádového stylu ANO (V) ANO (V) ANO (V).csv Soubor comma-separated values; pro tabulkový procesor a pro importy dat do jiných aplikací ANO ANO ANO.doc Dokument Microsoft Office Word ANO ANO ANO docm Makro XML textový soubor MS Word ANO NE NE.docx Dokument Microsoft Office Word 2007 ANO (doc) ANO (doc) ANO (doc).dot Šablona dokumentu Microsoft Word ANO (ott) ANO (ott) NE.dotx XML šablona MS Word 2007 ANO (ott) ANO (ott) NE.eml (zpráva elektronické pošty) ANO NE NE.eps Text a grafika Adobe Illustrator ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).fla Editovatelné Adobe Flash video ANO (avi) NE NE.flv Flash video soubor ANO (avi) NE NE.gif Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).htm Webová stránka - HTML soubor ANO ANO (V) ANO (V).html Webová stránka - Hypertext Markup Language ANO (htm) ANO (V; htm) ANO (V; htm).ini Textový konfigurační soubor ANO (V) NE NE 16

17 Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.jar Komprimovaný soubor s Java třídami a daty ANO NE NE.jpeg Grafický souborový formát, Mac souborový typ ANO (jpg) ANO (jpg) ANO (jpg).jpg Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).js JavaScript ANO NE NE.key Prezentace iwork Keynote NE ANO (odp) ANO (odp).mdb Databáze Microsoft Access ANO (odb) ANO (V; odb) ANO (V; odb).mid Soubor s hudbou uloženou podle standardu MIDI NE (wav) ANO (wav) ANO (wav).mov Video soubor Apple QuickTime, standardní Macintosh video format NE (avi) ANO (V; avi)) ANO (V; avi).mp3 Komprimovaný audio soubor NE (wav) ANO (wav) ANO (wav).mp4 Soubor formátu MPEG-4 ANO (mpg) ANO (V; mpg) ANO (V; mpg).mpg Video soubor MPEG 1 NE (avi) NE (avi) ANO (avi).numbres Tabulkový soubor iwork Numbers NE ANO (ods) ANO (ods).odb.odp.ods.odt.otp.ots.ott Databáze otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO (V) ANO (V) Soubor prezentace otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Tabulkový dokument otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Textový dokument otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO (rtf) ANO (rtf) ANO (rtf) Šablona prezentace otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Šablona tabulky otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Šablona textového dokumentu otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO.pages Dokument iwork Pages NE ANO (rtf) ANO (rtf).pdf Soubor Adobe Acrobat (Adobe Reader) ANO NE ANO.png Grafický souborový formát používaný pro obrázky na síti ANO ANO ANO.potx XML šablona MS PowerPoint 2007 ANO (otp) NE NE.ppsm Makro XML prezentace MS PowerPoint 2007 ANO (otp) NE NE.ppt Prezentace Microsoft Office PowerPoint ANO (odp) ANO (odp) ANO (odp).pptx Prezentace XML Microsoft Office PowerPoint 2007 ANO (odp) ANO (odp) ANO (odp).psd Grafika Adobe Photoshop ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).rar Komprimovaný soubor v programu RAR; i zaheslovaný ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).rtf Dokument Rich Text Format ANO ANO ANO.swf Animovaný soubor pro Internet ShockWave Flash; pozn. u prezentací jako alternativa běžného formátu pro prezentace ANO NE NE.svg Formát vektorové grafiky, Scalable Vector Graphics ANO ANO ANO.tar Komprimační formát v unixových systémech ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).tgz Komprimační formát ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).tif Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).txt Běžný textový soubor ANO ANO ANO.vob Video soubor MPEG-2 ANO (avi) ANO (V; avi) ANO (V; avi).wav Audio soubor, standardní Microsoft Windows hudební formát ANO ANO ANO 17

18 Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.wma Audio soubor Windows Media Audio ANO (wav) ANO (wav) ANO (wav).wmf Vektorový grafický soubor, clipart Windows Metafile ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).wmv Video soubor, Windows Media Video NE (avi) NE (avi) ANO (V; avi).xcf Grafika GIMP NE ANO ANO.xls Tabulkový soubor Microsoft Office Excel ANO ANO ANO.xlsm Makro XML tabulkový soubor MS Excel ANO (V; ods) NE NE.xlsx XML tabulkový soubor MS Excel 2007 ANO (ods) ANO (ods) ANO (ods).xml XML dokument ANO (V) NE NE.zip Komprimovaný soubor v programu Zip; i zaheslovaný ANO ANO ANO.zmf Vektorový obrázek Zoner Callisto ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg) Programování (U konkrétních nástrojů uvítáme úzkou spolupráci s učiteli ze škol, kde se dané prostředí používá.) PRG V C NE ANO (V) ANO (V) PRG V C# NE ANO (V) ANO (V) PRG V C++ NE ANO (V) ANO (V) PRG V Javascript NE ANO (V) ANO (V) PRG V Java NE ANO (V) ANO (V) PRG V Pascal NE ANO (V) ANO (V) PRG V Perl NE ANO (V) ANO (V) PRG V PHP NE ANO (V) ANO (V) PRG V Python NE ANO (V) ANO (V) PRG V Visual Basic Zdroj tabulky formátů souborů: 18

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy

MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy MONITORING STŘEDNÍCH ŠKOL nejčastější dotazy P. č. dot. P.č. odp. Otázka Odpověď 1 Co bylo a je pro Vás v přípravě k novým maturitám největší překážkou (nedostatek informací, způsob předávání informací,

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2

Adobe noviny. Adobe Acrobat 8. přemýšlejte o novém využití papíru. podzim 2006 číslo 2 Adobe noviny podzim 2006 číslo 2 z obsahu Adobe Acrobat 8.0 Adobe Captivate 2.0 FileMaker Enfocus Wacom WoodWing Tipy & triky Adobe Acrobat 8 přemýšlejte o novém využití papíru ADOBE ACROBAT 8 PROFESSIONAL

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE SYLABUS VERZE 4.0 Copyright @ 2002 The ECDL Foundation Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována žádným způsobem bez svolení ECDL

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): VŘ na dodavatele vzdělávání pro KELOC PC spol. s r.o. Služba Datum vyhlášení zakázky: 21.4. 2010

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE

NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE NÁVOD PRO POVINNÉ POSKYTOVATELE 1 Tabulka povinností povinných poskytovatelů... 4 1. Registrace... 7 2. Ověření... 7 3. Správa všech údajů poskytovatele, registrace služeb a zveřejnění dat (Sekce MOJE)...

Více

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA

PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA PŘÍLOHA Č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZÁKAZNÍKA Obsah 1 Obecné požadavky... 3 2 Vybudování skenovacího pracoviště v sídle zadavatele:... 4 2.1 Skenovací zařízení pro digitalizaci do formátu

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více