Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013"

Transkript

1 Maturitní zkouška z informatiky (MZI) v kontextu projektu MZ2013 návrh procesního modelu MZI TENTO DOKUMENT JE VÝCHODISKEM PRO VNĚJŠÍ PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ, KTERÉ BUDE PROBÍHAT V NEJBLIŽŠÍM OBDOBÍ. NEJEDNÁ SE PROTO O FINÁLNÍ PROCESNÍ MODEL MZI. OBSAH Východiska technicko-organizačního modelu MZI... 2 Legislativní rámec v kontextu modelu MZI... 2 Rámcový technicko-organizační model MZI... 2 Dopad modelu MZI na jednotné zkušební schéma (JZS)... 4 Informace k organizaci MZI poskytované škole CERMATem... 4 Seznam příloh... 4 Příloha č. 1: Standard učebny (návrh)... 5 Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků a seznam asociovaných formátů pro vstupy a výstupy úloh (návrh)

2 Základní parametry modelu: Východiska technicko-organizačního modelu MZI - Zkouška se skládá z teoretické části (TČ) a praktické úlohy (PÚ). - Teoretickou část konají všichni žáci ve stejném čase. - Praktickou úlohu konají žáci v několika po sobě jdoucích bězích (verzích dále označovaných jako INF1, INF2, ). - Teoretickou část konají žáci bez použití počítače. - Praktickou úlohu konají žáci na počítači. - Průběh konání teoretické části je obdobou běžného didaktického testu. - Zadání zkoušky pro PÚ má kromě písemné i elektronickou podobu, které nejsou vzájemně zaměnitelné. - Záznamový arch PÚ slouží zároveň jako protokol o předání výstupů řešení v elektronické podobě. Legislativní rámec v kontextu modelu MZI Uvedený model MZI není v současné době ve všech ohledech v souladu s aktuálně platnou legislativou. V současné době proto probíhá příprava návrhu potřebných legislativních úprav. Základní struktura modelu MZI: Rámcový technicko-organizační model MZI 1. Podklady pro žáka ke konání PÚ budou mít 4 části: a. testový sešit v papírové podobě; b. soubor s řešením praktické úlohy, tj. adresář s vnitřní stromovou strukturou souborů; c. soubor s elektronickým zadáním PÚ, tj. DVD se zdrojovými soubory společnými vždy pro jednu každou zkoušku, dále jen DVD-zdroj (tj. soubory pro INF1, INF2, INF3 dané sady zkušební dokumentace); d. záznamový arch pro PÚ. 2. Bude vytvořeno unikátní heslo (či jiná unikátní spolehlivá identifikace) pro každého žáka. 3. Bude vytvořena složka s vnitřní stromovou strukturou souborů pro každého jednotlivého přihlášeného žáka (tzv. soubory s řešením PÚ ). Každá složka souborů bude mít jako součást svého názvu ID kód žáka a bude ji možné otevřít (rozbalit) pouze pomocí žákovi přiděleného hesla umístěného na jeho záznamovém archu. 4. Složky souborů s řešením praktické úlohy budou ředitelům škol zpřístupněny ke stažení v IS CERTIS (sekce Knihovna projektu ) cca 5 dní před termínem konání PÚ dle JZS. V tomto okamžiku se bude jednat pouze o tzv. prázdná řešení, tj. složky s vnitřní stromovou strukturou, do kterých budou žáci během zkoušky ukládat svá řešení. 5. Pro každé jedno zkušební místo budou dále připraveny 3 obsahově shodná DVD-zdroj. 2

3 6. DVD-zdroj budou do škol distribuována společně se zkušební dokumentací (v modré bedně) ověřená metoda ochrany informace veřejně nepřístupné. 7. V čase stanoveném dle JZS (zpravidla jeden pracovní den před konáním PÚ) bude otevřena bedna za přítomnosti ředitele školy a komisaře. Ředitel vyjme z bedny balíček s DVD-zdroj. 8. Ředitel zajistí, aby byly obsah DVD-zdroj a soubory s řešením praktické úlohy (tzv. prázdná řešení ) přístupné z každé PC stanice určené ke konání PÚ (úkol ve skutečnosti provede pravděpodobně ředitelem pověřená osoba, tzv. školní technický pracovník ). 9. Žáci obdrží svůj záznamový arch (ZA), který bude obsahovat heslo na otevření souborů z DVD-zdroj a souboru s řešením daného žáka (tzv. prázdná řešení ). 10. V rámci administrace zkoušky budou každému žákovi zpřístupněny společné soubory z DVDzdroj i jeho individuální složka souborů s řešením (tzv. prázdná řešení ). Součástí administrace je otevření heslovaných souborů. 11. Žák bude svou práci průběžně ukládat do předem jemu vytvořené složky souborů s řešením v předem vytvořené stromové struktuře (žák nebude moci měnit strukturu stromu, ani názvy adresářů). 12. Složky souborů s řešením budou žáci ukládat buď pouze na svou stanici či na sdílený disk dle rozhodnutí ředitele školy. 13. Žáci odevzdají svůj ZA, na kterém označí (křížkem), zda na danou úlohu vypracovali odpověď (resp. uložili ji na školou stanovené místo) a uvedou pro pozdější možnou kontrolu velikost souborů s těmito odpověďmi. Žáci zároveň na ZA potvrdí, že předání souborů proběhlo za jejich přítomnost a že jimi vypracované odpovědi byly předány kompletně a řádně. 14. Žádná osoba vyjma ZAD, ŠMK a ŘED nebude moci mít přístup současně k ZA žáků a jejich souborům s elektronickým řešením. 15. Organizace a technika předání odpovědí žáků bude plně na zodpovědnosti ředitele školy podle technických a organizačních možností dané školy. (Ředitel školy tímto úkolem patrně pověří školního technického pracovníka.) Elektronické soubory s řešením žáků musí být však před předáním ŠMK (viz dále) uloženy výhradně na DVD nosič (k tomuto účelu může škola použít prázdné DVD-RW nosiče zasílané škole uvnitř bedny se zkušební dokumentací). 16. Zadavatel předá ŠMK dokumentaci z učebny a DVD s elektronickým řešením žáků. 17. ŠMK nahraje data z DVD přímo do IS CERTIS pomocí DDT pracoviště. 18. IS CERTIS provede on-line kontrolu úplnosti předaných dat tj. překontroluje, zda jsou odevzdány všechny očekávané soubory. Sekundárně proběhne v IS CERTIS kontrola odevzdaných souborů vůči datům vytěženým ze ZA-PÚ poté, co proběhne vytěžení ZA-PÚ (ve vazbě na bod č. 13 výše). 19. IS CERTIS přidělí soubory raterům k ohodnocení. 20. Centrální hodnocení PÚ proběhne ve stejném termínu jako hodnocení písemných prací (PP) jazykových zkoušek SČ. 21. Předání výsledného hodnocení PÚ škole proběhne v obdobném čase a obdobným způsobem jako u PP (tj. školy obdrží záznam o hodnocení PÚ spolu s maturitním vysvědčením). 22. Soubory s řešením žáků odeslané pomocí pracoviště DDT si následně bude moci škola stáhnout a archivovat na CD či DVD (obdoba archivace digitalizovaných dávek na DDT). 3

4 Pro JZS zahrnující MZI bude platit: Dopad modelu MZI na jednotné zkušební schéma (JZS) V JZS bude stanoven jeden čas/běh pro konání teoretické části z INF shodný pro všechny žáky, vč. PUP (čas bude shodný pro INF1 INFn). V JZS bude více časů/běhů pro konání praktické úlohy z INF. V JZS bude stanoven čas na zpřístupnění DVD-zdroj řediteli školy. Pro žáky s PUP MZ bude pro konání PÚ z INF stanoven pouze jeden běh (tj. jeden běh bude respektovat až 100% navýšení časového limitu na konání zkoušky). Bude-li v rámci JZS po PÚ z INF následovat v daný den ještě jiná zkouška, bude po konání PÚ z INF intaktních žáků v JZS naplánována technická přestávka v délce 90 minut, která bude sloužit pro sběr elektronických řešení žáků a přípravu učeben na další zkoušku. Zároveň bude moci být využita jako rezerva pro případ organizačního incidentu v důsledku odstranitelné závady techniky apod. Informace k organizaci MZI poskytované škole CERMATem Standard učebny (návrh standardu viz příloha č. 1 tohoto modelu) Metodické pokyny pro ředitele školy, komisaře, zadavatele (budou zpřístupňovány průběžně během školního roku 2012/2013) Podoba struktury souborů s řešením PÚ žáků (bude zpřístupněna v září 2012) Podoba struktury CD-zdroj (bude zpřístupněna v září 2012) Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků (návrh seznamu aplikací viz příloha č. 2 tohoto modelu) Příloha č. 1: Standard učebny (návrh) Seznam příloh Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků (návrh) Seznam zkratek: CD compact disc; DDT digitalizační a datový terminál; DT didaktický test; DVD optické médium; INF informatika; IS CERTIS informační systém CERMATu; JZS jednotné zkušební schéma; MZI maturitní zkouška z informatiky; PC počítač; PP písemná práce; PÚ praktická úloha; ŘED ředitel školy; ŠMK školní maturitní komisař; TPKC tiskové produkční a kompletační centrum CERMATu; TČ teoretická část; ZA záznamový arch; ZAD zadavatel. 4

5 Příloha č. 1: Standard učebny (návrh) Standard učebny pro realizaci praktické úlohy maturitní zkoušky z informatiky (PÚ MZI 2013) předběžná podoba Závazná podoba bude zveřejněna v září A. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria pro přípravu učebny 1) Základní parametry učebny: a) Prostor učebny musí být umožněno uzamknout a kontrolovat vstup osob s cílem zamezení přístupu osob neoprávněných, a to v době od kontroly pracovišť do konání zkoušky. b) V učebně musí být umožněno na každém počítači používat aplikace podle katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky specifikované Seznamem aplikací, který je přílohou tohoto standardu. c) Na počítač žáka nejsou kladeny speciální nároky na jeho výkon, škola zprovozňuje na počítači portfolio aplikací podle bodu A.1.b. d) Připojení k LAN pro potřeby přípravy pracoviště a sběru dat od žáků těsně před konáním zkoušky žákem a bezprostředně po ukončení jeho práce je možné. e) Škola má interně určený horní limit počtu žáků pro konání zkoušky v učebně tak, aby parametry tohoto standardu mohly být dodrženy a současně byly dodrženy i limity stanovené v bodu B.1.a a D.2 tohoto standardu. Škola si stanoví maximální počet žáků v učebně jako parametr při evidenci učebny v rámci přihlašování žáků k MZ. 2) Technologické řešení: a) Škola může zajistit speciální software pro zadavatele pro kontrolu stanic žáků s ohledem na průběh zkoušky. Použití takového software nebude zakázáno, škola musí ale zajistit, že ostatní parametry učebny vyžadované CERMATem nebudou dotčeny. V tomto případě je možné i využití sítě LAN. B. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria v čase konání testu 1) Počet žáků v učebně: a) Intaktních žáků může být v jedné učebně nejvýše 17. b) Pro každého žáka v učebně musí být k dispozici jedno pracoviště (viz níže bod B.1.4). c) Učebna může/by měla obsahovat několik záložních pracovišť. 2) Základní parametry učebny: a) Všem žákům musí být nastaveny obdobné podmínky pro konání zkoušky. b) V učebně musí být možnost zaznamenat čas zahájení a ukončení praktické úlohy na místo viditelné všem žákům. 5

6 3) Rozmístění pracovišť pro žáky v učebně: a) Žáci musí být rozmístěni v učebně tak, aby se minimalizovalo riziko vzájemného sledování obrazovek a opisování. b) Zadavateli musí být umožněna kontrola řádného průběhu zkoušky a musí mít možnost kontrolovat vizuálně dění na monitoru žáka během času zkoušky. 4) Popis pracoviště pro jednoho žáka: a) Žák bude v rámci administrace před konáním zkoušky zadavatelem upozorněn, že nesmí během konání zkoušky používat Internet a lokální počítačovou síť a nesmí žádným způsobem komunikovat s jinými stanicemi či systémy (za porušení těchto pravidel může zadavatel žáka vyloučit ze zkoušky). Tato pravidla budou zahrnuta do pokynů pro zadavatele do učebny, z nichž zadavatelé žákům tato pravidla předčítají. b) Pracoviště umožňuje používání aplikací v souladu s platným katalogem požadavků dle aktuální přílohy standardu pro daný školní rok. c) Pracoviště musí umožňovat zápis do papírového záznamového archu a manipulaci s tištěným zadáním k praktické úloze. d) Pracoviště musí obsahovat/umožňovat: i) přístup/zobrazení/ovládání aplikací potřebných v souladu s platným katalogem požadavků k maturitní zkoušce z informatiky a přílohou tohoto standardu; ii) ztlumení zvuku z aplikací a operačního systému; iii) vypnutí nebo monitorování bezdrátové komunikace; iv) připojení sluchátek a poslech zvuku; sluchátka jsou nezbytnou pomůckou ke konání zkoušky. 5) Krizový scénář (řešení nestandardních situací): a) Měl by být zajištěn dostatečný počet kompletně vybavených záložních pracovišť podle počtu využitých učeben a pracovišť k pokrytí statisticky očekávaného počtu poruch. V průběhu zkoušky bude tedy možné změnit zasedací pořádek žáků. C. Standard učebny pro realizaci PÚ MZI kritéria pro kontrolu mezi běhy praktických úloh 1) Znepřístupnění souborů před konáním dalšího běhu MZI v rámci JZS a) Pokud škola umožní žákům maturovat ve více bězích na stejných pracovištích, zajišťuje mezi jednotlivými běhy znepřístupnění nově vytvořených souborů po předchozím žákovi ve všech dostupných složkách pro nově maturujícího žáka. 6

7 D. Specifikace standardu učebny pro PÚ MZI u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky 1) Upravení podmínek se řídí vyhláškou 177/2009 Sb., zejména pak přílohami 2 a 3. 2) V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek (PUP) pro konání maturitní zkoušky může být v učebně nejvýše 14 žáků. 3) V jedné učebně nemohou být společně žáci intaktní s žáky s PUP. 4) Škola se řídí při organizaci maturitní zkoušky u žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek dle pokynů v posudku, který vypracovalo školské poradenské zařízení (PPP nebo SPC). V případě žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky je možné využít v posudku uvedených asistivních a kompenzačních pomůcek, případně přítomnosti speciálně pedagogického asistenta. 5) Parametry počítačů použitých při zkoušce a) Pro skupinu SP3 Pro práci s CD se záznamem překladů zadání do českého znakového jazyka je vhodné, aby měl žák k dispozici dva monitory; na jednom žák pracuje na řešení úloh, na druhém sleduje instrukce a pokyny ve znakovém jazyce. b) Pro skupinu ZP2-3 Je umožněno použití screenreaderu, školám je dodán vzorový testový sešit pro zjištění spustitelnosti dokumentace na daném softwaru ve škole. 7

8 Příloha č. 2: Seznam aplikací a přístrojů, jejichž používání je ověřováno v souladu s katalogem požadavků a seznam asociovaných formátů pro vstupy a výstupy úloh (návrh) Seznam je metodickým výkladem platného katalogu požadavků. Seznam bude platný pro školní rok 2012/2013 a pro podzimní termín MZ v roce Jeho finální verze bude vydána k Aplikace jsou uvedeny u celků, kde se očekává jejich hlavní nasazení v úlohách. U těch celků, kde není uvedena žádná aplikace, se v praktické úloze testu mohou objevit úlohy za pomoci aplikací zařazených v jiných celcích nebo se daná dovednost/znalost neověřuje při praktické úloze vůbec a úlohy jsou zařazeny v teoretické části didaktického testu. Aplikace na maturitním pracovišti potřebné pro praktickou úlohu základní úrovně 0. Aplikace pro všechny tematické celky OPERAČNÍ SYSTÉM BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ práce se soubory (zobrazování; řazení; zjišťování vlastností; hledání) (3.2.2) práce se schránkou operačního systému (3.2.3) komprimace a dekomprimace souborů se zadáváním hesla (3.2.4) vytváření zálohy pracovních dat (4.2.3) hledání rastrových obrázků v počítači (7.3.1) vytváření metadat (metainformací) při práci se soubory (vhodný název souboru; zjištění informací o souboru či složce) (1.2.6) kalkulačka pomocné výpočty pro úlohy s daty (celek 8.1) editor na otevření běžného TXT souboru v různých kódováních (celek 6) nástroj na vytvoření snímku obrazovky (screenshot) nástroj na prohlížení PDF souborů 1. Základy informatiky a teorie informace 2. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 3. Programové vybavení počítačů NÁSTROJ NA ARCHIVACI SOUBORŮ využití integrovaného nástroje OS NEBO nainstalovaná verze programu, který umí pracovat se ZIP a RAR formátem (i v zaheslované podobě) (3.2.4) 4. Člověk, společnost a počítačové technologie 5. Využívání služeb Internetu WEBOVÝ PROHLÍŽEČ PRO PROHLÍŽENÍ OFFLINE PODOBY STRÁNEK pokročilé funkce prohlížeče (ukládání záložek; práce s kartami; ukládání www stránky; zobrazení HTML kódu stránky; tisk stránky; prohlížení historie stránek) (5.1.3) publikace a sdílení obrázků na Internetu (7.3.1) podpora aktuálního FLASH PLAYERu v prohlížeči podpora JAVASCRIPTU v prohlížeči 8

9 6. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu TEXTOVÝ EDITOR program umožňuje aplikaci norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) práce se styly (6.1.3) tvorba záhlaví a zápatí (6.1.5) vkládání polí a automatických tvarů (6.1.5) vkládání tabulek (6.1.6) nástroj na sledování změn při spolupráci autorů (6.1.7) vkládání hypertextového odkazu (6.1.8) vkládání vygenerovaného obsahu z nastylovaných nadpisů (6.1.8) import jiných než nativních formátů prostředí (RTF, TXT) (6.1.9) hromadná korespondence s tabulkou přímo v textovém editoru (6.1.10) tvorba PDF verze souboru (6.1.11) 7. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia EDITOR RASTROVÉ GRAFIKY EDITOR VEKTOROVÉ GRAFIKY NÁSTROJ NA TVORBU PREZENTACÍ APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE EDITOR ZVUKOVÝCH SOUBORŮ PŘEHRÁVAČ AUDIO A VIDEO SOUBORŮ úprava počtu bodů rastrového obrázku (7.1.2) úprava rozlišení (DPI) rastrového obrázku (7.1.2) úprava barevné hloubky obrázku (7.1.2) konverze mezi rastrovými formáty, včetně vhodného nastavení (7.2.2) volba vhodného grafického formátu při ukládání (PNG, BMP, TIFF, GIF, JPG) (7.2.3) příprava obrázku ve vhodném formátu k vložení do prezentace (7.5.3) úprava fotografií (7.3.3) vytváření kreseb ve vektorovém programu (7.4.1) používání textu a nastavování jeho vlastností (7.4.2) vkládání rastrových kreseb do vektorového obrázku (7.4.3) export grafiky do zvoleného rastrového formátu (PNG, BMP, TIFF, JPG) (7.4.4) aplikace norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) výběr šablony a použití vhodného designu prezentace (7.5.4) používání přechodu snímků (7.5.4) animace objektů prezentace (7.5.4) vkládání odkazu mezi snímky (7.5.5) vkládání odkazu na www stránku (7.5.5) export prezentace do formátu PDF (7.5.6) prohlédnutí konkrétní webové stránky a její struktury v HTML i CSS (7.6.1) převod nekomprimované zvukové stopy do vhodného komprimovaného formátu (7.7.2) posouzení kvality zvuku u komprimovaného zvukového souboru (7.7.3) přehrávání audio a video souborů (7.7.4) podpora kodeků v přehrávači 9

10 8. Hromadné zpracování dat a číselných údajů 8.1. Tabulkový procesor TABULKOVÝ PROCESOR používání relativních a absolutních adres buněk ( ) práce se vzorci ( ) práce s nápovědou prostředí pro sestavování vzorců ( ) vytváření datové řady ( ) slučování buněk ( ) změna formátů buněk ( ) práce s automatickým formátem tabulek ( ) zamčení a odemčení buňky a celé tabulky ( ) vytváření grafu ( ) řazení záznamů ( ) filtrování dat i pomocí logických operátorů ( ) 8.2. Používání databází RELAČNÍ DATABÁZE práce se záznamy (zjištění struktury tabulky; nalezení relací s danou tabulkou; určení primárního klíče v tabulce a ostatních polí)( ) 9. Algoritmizace a základy programování žádný nástroj Obsahem ověřování dovedností v tomto celku nebude používání žádného konkrétního nástroje na tvorbu programů či na kreslení vývojových diagramů. Veškeré úlohy algoritmizace pro základní úroveň obtížnosti budou ověřovány na schématech a animacích připravených CERMATem, případně ve spojení s používáním jiných aplikací (tabulkový procesor, operační systém) 10

11 Aplikace na maturitním pracovišti potřebné pro praktickou úlohu vyšší úrovně 0. Aplikace pro všechny tematické celky OPERAČNÍ SYSTÉM BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ práce se soubory (zobrazování; řazení; zjišťování vlastností; hledání) (3.2.2) práce se schránkou operačního systému (3.2.3) komprimace a dekomprimace souborů se zadáváním hesla (3.2.4) vytváření zálohy pracovních dat (4.2.3) hledání rastrových obrázků v počítači (7.3.1) vytváření metadat (metainformací) při práci se soubory (vhodný název souboru; zjištění informací o souboru či složce) (1.2.6) kalkulačka pomocné výpočty pro úlohy s daty (celek 8.1) kalkulačka pomocné výpočty pro převody mezi číselnými soustavami (1.1.6) editor na otevření běžného TXT souboru v různých kódováních (celek 6) nástroj na vytvoření snímku obrazovky (screenshot) nástroj na prohlížení PDF souborů 1. Základy informatiky a teorie informace 2. Technické vybavení počítačů a počítačových sítí 3. Programové vybavení počítačů NÁSTROJ NA ARCHIVACI SOUBORŮ využití integrovaného nástroje OS NEBO nainstalovaná verze programu, který umí pracovat se ZIP a RAR formátem (i v zaheslované podobě) (3.2.4) 4. Člověk, společnost a počítačové technologie NÁSTROJ NA ŠIFROVÁNÍ SOUBORŮ prakticky provádět šifrování souborů (4.2.7) 5. Využívání služeb Internet WEBOVÝ PROHLÍŽEČ PRO PROHLÍŽENÍ OFFLINE PODOBY STRÁNEK pokročilé funkce prohlížeče (ukládání záložek; práce s kartami; ukládání www stránky; zobrazení HTML kódu stránky; tisk stránky; prohlížení historie stránek) (5.1.3) publikace a sdílení obrázků na Internetu (7.3.1) podpora aktuálního FLASH PLAYERu v prohlížeči podpora JAVASCRIPTU v prohlížeči 6. Počítačové zpracování textů a tvorba sdíleného obsahu TEXTOVÝ EDITOR program umožňuje aplikaci norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) práce se styly (6.1.3) tvorba záhlaví a zápatí (6.1.5) vkládání polí a automatických tvarů (6.1.5) vkládání tabulek (6.1.6) nástroj na sledování změn při spolupráci autorů (6.1.7) vkládání hypertextového odkazu (6.1.8) vkládání vygenerovaného obsahu z nastylovaných nadpisů (6.1.8) 11

12 TEXTOVÝ EDITOR import jiných než nativních formátů prostředí (RTF, TXT) (6.1.9) hromadná korespondence s tabulkou přímo v textovém editoru (6.1.10) tvorba PDF verze souboru (6.1.11) hromadná korespondence s externí tabulkou (6.1.11) 7. Počítačová grafika, prezentace informací a multimédia EDITOR RASTROVÉ GRAFIKY EDITOR VEKTOROVÉ GRAFIKY EDITACE HTML/CSS EDITOR VIDEO SOUBORŮ NÁSTROJ NA TVORBU PREZENTACÍ APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE EDITOR ZVUKOVÝCH SOUBORŮ PŘEHRÁVAČ AUDIO A VIDEO SOUBORŮ výběr oblasti podle tvaru, barvy (7.3.4) používání výběrových nástrojů, včetně prolnutí výběru (7.3.4) používání vrstev (7.3.5) používání masek (7.3.5) používání průhlednosti (7.3.5) úprava počtu bodů rastrového obrázku (7.1.2) úprava rozlišení (DPI) rastrového obrázku (7.1.2) úprava barevné hloubky obrázku (7.1.2) konverze mezi rastrovými formáty, včetně vhodného nastavení (7.2.2) volba vhodného grafického formátu při ukládání (PNG, BMP, TIFF, GIF, JPG) (7.2.3) příprava obrázku ve vhodném formátu k vložení do prezentace (7.5.3) úprava fotografií (7.3.3) konverze grafiky do PDF včetně nastavení rozlišení rastrových obrázků a způsobu exportu použitých písem (7.4.6) vytváření kreseb ve vektorovém programu (7.4.1) používání textu a nastavování jeho vlastností (7.4.2) vkládání rastrových kreseb do vektorového obrázku (7.4.3) export grafiky do zvoleného rastrového formátu (PNG, BMP, TIFF, JPG) (7.4.4) editace HTML/CSS; možné použít editor s nápovědou a šablonami stránek (7.6.6) konverze video souborů (7.7.8) střih video souborů (7.7.8) aplikace norem pro citaci knih a on-line zdrojů (4.3.4) výběr šablony a použití vhodného designu prezentace (7.5.4) používání přechodu snímků (7.5.4) animace objektů prezentace (7.5.4) vkládání odkazu mezi snímky (7.5.5) vkládání odkazu na www stránku (7.5.5) export prezentace do formátu PDF (7.5.6) prohlédnutí konkrétní webové stránky a její struktury v HTML i CSS (7.6.1) převod nekomprimované zvukové stopy do vhodného komprimovaného formátu (7.7.2) posouzení kvality zvuku u komprimovaného zvukového souboru (7.7.3) přehrávání audio a video souborů (7.7.4) podpora kodeků v přehrávači 12

13 8. Hromadné zpracování dat a číselných údajů 8.1. Tabulkový procesor TABULKOVÝ PROCESOR používání relativních a absolutních adres buněk ( ) práce se vzorci ( ) práce s nápovědou prostředí pro sestavování vzorců ( ) vytváření datové řady ( ) slučování buněk ( ) změna formátů buněk ( ) práce s automatickým formátem tabulek ( ) zamčení a odemčení buňky a celé tabulky ( ) vytváření grafu ( ) řazení záznamů ( ) filtrování dat i pomocí logických operátorů ( ) funkce pro nalezení řádku podle hodnoty zadané v jiné tabulce ( ) funkce pro práci s textovými řetězci ( ) funkce pro práci se statistickými hodnotami ( ) vyhledávání textových řetězců ( ) výpočty s časovými úseky ( ) podmíněné formátování ( ) export a import dat z různých datových souborů ( ) vytvoření tabulky hodnot i grafu dané matematické funkce ( ) ověření dat na buňkách, omezení rozsahu dat ( ) MAKRA (8.1.5) (záznam makra; pojmenování a spuštění makra; úprava již hotového makra) 8.2. Používání databází RELAČNÍ DATABÁZE pokročilá práce se záznamy (položení dotazu a zpracování jeho výsledku; nastavení relace dvou tabulek; nastavení primárního klíče; zm,ěna formátu dat jednotlivých polí) (8.2.1) práce s SQL jazykem (používání SELECT příkazu na filtrování a řazení dat) ( ) návrh databáze, primárních klíčů tabulek a příslušných relací ( ) naplnění nově vytvořené databáze daty z příslušného zdroje ( ) 9. Algoritmizace a základy programování PROSTŘEDÍ PROGRAMOVACÍHO JAZYKA DLE VOLBY ŽÁKA použití základních programových struktur (9.2.1) definice podprogramů a funkcí (9.2.2) používání proměnných a jejich deklarace (9.2.3) matematické, logické a relační operátory (9.2.4) 13

14 Aplikace pro základní úroveň obtížnosti, u kterých bude dovednost ověřována úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky U následujících aplikací nebudou ověřovány produktivní dovednosti s tímto nástrojem, jejich používání je ale vyžadováno v souladu s platnými katalogy požadavků. BĚŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍ SYSTÉM APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE OVÝ KLIENT NÁSTROJ NA ONLINE HLASOVOU A TEXTOVOU KOMUNIKACI NÁSTROJ NA SKENOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ WEBOVÝ SYSTÉM antivirový program (4.1.2) připojení (namapování) síťové složky (2.3.5) rozpoznání a přidělení základních přístupových práv ke sdíleným prostředkům (2.3.5) nastavení uživatelského rozhraní systému (3.3.1) instalace písma, programů a tiskáren (3.3.2) práce s frontou tiskových úloh (3.3.3) změnit/zobrazit asociaci datového souboru a aplikace (3.3.4) provedení aktualizace systému a nastavení jejího provádění (4.1.1) používání antivirového programu, firewallu (4.1.2) použití úsporných technologií operačního systému (4.6.2) katalogový vyhledávač informací (1.2.3) fulltextový vyhledávač informací (1.2.3) rozšířené fulltextové vyhledávání, použití nápovědy pro dotazy připravené CERMATem (1.2.4) LMS systém (nastavení prohlížeče dle požadavků systému; registrace do systému; reakce na požadavek systému; nahrání souboru/úkolu v požadovaném formátu i kvalitě) (5.2.4) online služby sdílení dokumentů a souborů a pro týmovou práci online aplikace obchodů, bank a státních institucí pokročilé funkce klienta (připojení příloh; zobrazení hlavičky u; uložení konceptu zprávy) (5.3.2) praktické používání nástrojů komunikace (psaní zpráv; nastavení zvuku pro komunikaci; kopírování zpráv; zobrazení archivu textových zpráv) (5.3.3) skenování obrázku, nastavení parametrů pro skenování (7.3.1) vytvoření vlastního webu (7.6.2) Přístroje pro základní úroveň obtížnosti, jejichž ovládání bude ověřováno úlohami nebo úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky SKENER skenování obrázku, nastavení parametrů při skenování (7.3.1) DIGITÁLNÍ používání fotoaparátu (7.3.2) FOTOAPARÁT volba motivového programu (7.3.2) 14

15 Aplikace pro vyšší úroveň obtížnosti, u kterých bude dovednost ověřována úlohou teoretické nebo praktické části s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky zjistit parametry HW a SW svého počítače (2.2.3) OPERAČNÍ SYSTÉM založení a zrušení uživatelského účtu (3.3.5) OVÝ KLIENT nastavení klienta k přijímání a odesílání pošty (5.3.3) zobrazení hlavičky u (5.3.4) možnost použít jakoukoliv offline validaci HTML/CSS pro normu, která bude v daném školním roce vyžadována v úlohách (7.6.7) VALIDACE HTML možnost offline kontroly zásad přístupnosti webu (7.6.4) možnost offline kontroly zásad dobrého webu (7.6.5) PŘÍSLUŠENSTVÍ OPERAČNÍCH SYSTÉMŮ OPERAČNÍ SYSTÉM APLIKACE POUŽÍVANÉ Z PROSTŘEDÍ PROHLÍŽEČE antivirový program (4.1.2) připojení (namapování) síťové složky (2.3.5) rozpoznání a přidělení základních přístupových práv ke sdíleným prostředkům (2.3.5) nastavení uživatelského rozhraní systému (3.3.1) instalace písma, programů a tiskáren (3.3.2) práce s frontou tiskových úloh (3.3.3) změnit/zobrazit asociaci datového souboru a aplikace (3.3.4) provedení aktualizace systému a nastavení jejího provádění (4.1.1) používání antivirového programu, firewallu (4.1.2) použití úsporných technologií operačního systému (4.6.2) katalogový vyhledávač informací (1.2.3) fulltextový vyhledávač informací (1.2.3) rozšířené fulltextové vyhledávání, použití nápovědy pro dotazy připravené CERMATem (1.2.4) LMS systém (nastavení prohlížeče dle požadavků systému; registrace do systému; reakce na požadavek systému; nahrání souboru/úkolu v požadovaném formátu i kvalitě) (5.2.4) online služby sdílení dokumentů a souborů a pro týmovou práci online aplikace obchodů, bank a státních institucí OVÝ KLIENT pokročilé funkce klienta (připojení příloh; zobrazení hlavičky u; uložení konceptu zprávy) (5.3.2) NÁSTROJ NA praktické používání nástrojů komunikace (psaní zpráv; nastavení zvuku ONLINE pro komunikaci; kopírování zpráv; zobrazení archivu textových zpráv) HLASOVOU A (5.3.3) TEXTOVOU KOMUNIKACI NÁSTROJ NA SKENOVÁNÍ PUBLIKAČNÍ WEBOVÝ SYSTÉM skenování obrázku, nastavení parametrů pro skenování (7.3.1) vytvoření vlastního webu (7.6.2) Přístroje pro základní úroveň obtížnosti, jejichž ovládání bude ověřováno úlohami nebo úlohou s animací/simulací/výchozím snímkem obrazovky SKENER skenování obrázku, nastavení parametrů při skenování (7.3.1) DIGITÁLNÍ používání fotoaparátu (7.3.2) FOTOAPARÁT volba motivového programu (7.3.2) 15

16 Seznam akceptovaných formátů v úlohách Formáty pro vstupy úloh jsou rozlišeny na situace, kdy je třeba jen čtení daného formátu, v uvedených případech i úprava daného formátu s tím, že se daný formát může odevzdat na výstupu úlohy a může být součástí hodnocení. CERMAT bude při hodnocení akceptovat běžné formáty používané ve školách, u některých celků budou požadovány po žákovi exporty do předem určeného standardního formátu. Rater souborů bude vždy akceptovat a posuzovat všechny odevzdané soubory žákem (tedy i pro případy, kdy export daný žák dle instrukcí nezvládne a odevzdá formát jiný). V závorce (ve třech sloupcích tabulky vpravo) je uvedena informace o tom, že se daný formát využívá pouze ve vyšší úrovni (V) nebo je v závorce přípona formátu, který je v dané oblasti považován za standardní o tom bude ještě vedena diskuze. Za standardní formáty pro vstupy úloh ke čtení jsou k diskusi pro finalizaci tohoto dokumentu navrženy ty, které jsou v řádcích uvedeny BEZ odkazu na jiný formát v závorce a jsou vyznačeny tučně. V závěrečných řádcích tabulky jsou zaznamenány nejčastěji používané programovací jazyky na SŠ. Přepokládáme akceptování těchto formátů. I o tomto je třeba diskutovat, aby se nestalo, že některý významný programovací jazyk bude v seznamu chybět, jehož výstupy nebudou akceptovány. Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.7z Komprimovaný soubor programem 7zip NE (zip) NE (zip) ANO (zip).7zip Komprimovaný soubor programem 7zip NE (zip) NE (zip) ANO (zip).ai Grafický soubor Adobe Illustrator NE (svg) NE (svg) ANO (svg).aup Soubor Audacity project NE (wav) NE (wav) ANO.avi Video Audio Video Interleave ANO ANO (V) ANO (V).bat Dávkový soubor ANO (V) NE NE.bmp Standardní Windows Bitmap obrázek (také OS/2 ) ANO ANO ANO.cdr Vektorová grafika Corel Draw ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).css Soubor kaskádového stylu ANO (V) ANO (V) ANO (V).csv Soubor comma-separated values; pro tabulkový procesor a pro importy dat do jiných aplikací ANO ANO ANO.doc Dokument Microsoft Office Word ANO ANO ANO docm Makro XML textový soubor MS Word ANO NE NE.docx Dokument Microsoft Office Word 2007 ANO (doc) ANO (doc) ANO (doc).dot Šablona dokumentu Microsoft Word ANO (ott) ANO (ott) NE.dotx XML šablona MS Word 2007 ANO (ott) ANO (ott) NE.eml (zpráva elektronické pošty) ANO NE NE.eps Text a grafika Adobe Illustrator ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).fla Editovatelné Adobe Flash video ANO (avi) NE NE.flv Flash video soubor ANO (avi) NE NE.gif Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).htm Webová stránka - HTML soubor ANO ANO (V) ANO (V).html Webová stránka - Hypertext Markup Language ANO (htm) ANO (V; htm) ANO (V; htm).ini Textový konfigurační soubor ANO (V) NE NE 16

17 Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.jar Komprimovaný soubor s Java třídami a daty ANO NE NE.jpeg Grafický souborový formát, Mac souborový typ ANO (jpg) ANO (jpg) ANO (jpg).jpg Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).js JavaScript ANO NE NE.key Prezentace iwork Keynote NE ANO (odp) ANO (odp).mdb Databáze Microsoft Access ANO (odb) ANO (V; odb) ANO (V; odb).mid Soubor s hudbou uloženou podle standardu MIDI NE (wav) ANO (wav) ANO (wav).mov Video soubor Apple QuickTime, standardní Macintosh video format NE (avi) ANO (V; avi)) ANO (V; avi).mp3 Komprimovaný audio soubor NE (wav) ANO (wav) ANO (wav).mp4 Soubor formátu MPEG-4 ANO (mpg) ANO (V; mpg) ANO (V; mpg).mpg Video soubor MPEG 1 NE (avi) NE (avi) ANO (avi).numbres Tabulkový soubor iwork Numbers NE ANO (ods) ANO (ods).odb.odp.ods.odt.otp.ots.ott Databáze otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO (V) ANO (V) Soubor prezentace otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Tabulkový dokument otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Textový dokument otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO (rtf) ANO (rtf) ANO (rtf) Šablona prezentace otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Šablona tabulky otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO Šablona textového dokumentu otevřeného souborového formátu OpenDocument (ODF) ANO ANO ANO.pages Dokument iwork Pages NE ANO (rtf) ANO (rtf).pdf Soubor Adobe Acrobat (Adobe Reader) ANO NE ANO.png Grafický souborový formát používaný pro obrázky na síti ANO ANO ANO.potx XML šablona MS PowerPoint 2007 ANO (otp) NE NE.ppsm Makro XML prezentace MS PowerPoint 2007 ANO (otp) NE NE.ppt Prezentace Microsoft Office PowerPoint ANO (odp) ANO (odp) ANO (odp).pptx Prezentace XML Microsoft Office PowerPoint 2007 ANO (odp) ANO (odp) ANO (odp).psd Grafika Adobe Photoshop ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).rar Komprimovaný soubor v programu RAR; i zaheslovaný ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).rtf Dokument Rich Text Format ANO ANO ANO.swf Animovaný soubor pro Internet ShockWave Flash; pozn. u prezentací jako alternativa běžného formátu pro prezentace ANO NE NE.svg Formát vektorové grafiky, Scalable Vector Graphics ANO ANO ANO.tar Komprimační formát v unixových systémech ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).tgz Komprimační formát ANO (zip) ANO (zip) ANO (zip).tif Grafický souborový formát ANO (png) ANO (png) ANO (png).txt Běžný textový soubor ANO ANO ANO.vob Video soubor MPEG-2 ANO (avi) ANO (V; avi) ANO (V; avi).wav Audio soubor, standardní Microsoft Windows hudební formát ANO ANO ANO 17

18 Formát Popis a poznámky Formát na vstupu úlohy Ke čtení Pro úpravy Formát akceptovaný na výstupu úlohy.wma Audio soubor Windows Media Audio ANO (wav) ANO (wav) ANO (wav).wmf Vektorový grafický soubor, clipart Windows Metafile ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg).wmv Video soubor, Windows Media Video NE (avi) NE (avi) ANO (V; avi).xcf Grafika GIMP NE ANO ANO.xls Tabulkový soubor Microsoft Office Excel ANO ANO ANO.xlsm Makro XML tabulkový soubor MS Excel ANO (V; ods) NE NE.xlsx XML tabulkový soubor MS Excel 2007 ANO (ods) ANO (ods) ANO (ods).xml XML dokument ANO (V) NE NE.zip Komprimovaný soubor v programu Zip; i zaheslovaný ANO ANO ANO.zmf Vektorový obrázek Zoner Callisto ANO (svg) ANO (svg) ANO (svg) Programování (U konkrétních nástrojů uvítáme úzkou spolupráci s učiteli ze škol, kde se dané prostředí používá.) PRG V C NE ANO (V) ANO (V) PRG V C# NE ANO (V) ANO (V) PRG V C++ NE ANO (V) ANO (V) PRG V Javascript NE ANO (V) ANO (V) PRG V Java NE ANO (V) ANO (V) PRG V Pascal NE ANO (V) ANO (V) PRG V Perl NE ANO (V) ANO (V) PRG V PHP NE ANO (V) ANO (V) PRG V Python NE ANO (V) ANO (V) PRG V Visual Basic Zdroj tabulky formátů souborů: 18

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

.asp ASP script. .aspx ASP.NET script. .aup Soubor Audacity project. .avi Video Audio Video Interleave. .bak Soubor zálohy. .

.asp ASP script. .aspx ASP.NET script. .aup Soubor Audacity project. .avi Video Audio Video Interleave. .bak Soubor zálohy. . Seznam přípon souborů.001 Komprimovaný soubor z multi souborového archivu.1st Obyčejně README.1st textový soubor.3dr Výsledky programu 3DMark.3gp Multimediální soubory používající se v mobilních technologiích

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM FORMA: DÁLKOVÉ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM 1. Vývoj výpočetní techniky. HW konfigurace počítače, základní jednotky informace a. historie a vznik

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI

DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Plán předmětu Název předmětu: Úvod do informačních technologií Školní rok: 2008/2009 Ročník: I. Studijní obor: DMML, MMLS, TŘD, DP, DI, PSDPI Forma studia: Kombinovaná Semestr: I. (zimní) Typ předmětu:

Více

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS

k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTU PŘIHLAŠOVÁNÍ libovolná tiskárna IS CERTIS libovolná tiskárna IS CERTIS P O K Y N Y P R O Ř E D I T E L E POKYNY PRO ŘEDITELE k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 k archivaci dokumentů k maturitní zkoušce jaro 2013 NÁZEV Přihláška k MZ Posudek pro žáka s PUP

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu

Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA. Prezentace Předmětu Gymnázium,Čelákovice, J. A. Komenského 414 INFORMATIKA Prezentace Předmětu Úvod Předmět Informatika je na Gymnáziu učen dle plánu ŠVP a splňuje následující minimální podmínky znalostí: 1. Informatika,

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tematický plán Obor: Informační technologie. Vyučující: Mgr. Tematický plán Vyučující: Mgr. Kijonková Jana 1. r o č n í k 3 h o d i n y t ý d n ě, c e l k e m 1 0 2 h o d i n Počet hodin Z á ř í 1. Operační systém Windows 6 1.1. Práce se soubory (vytvoření, uložení,

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Tematické celky Nové informatiky

Tematické celky Nové informatiky Tematické celky Nové informatiky Seminárka č. 1: Digitální reprezentace a přenos informací definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky; rozlišit analogová a digitální zařízení; vysvětlit

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky poznávat úlohy informací a informačních činností a využívat moderní informační a komunikační technologie

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E

P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od.. 05 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E (vyjma pokynů pro zadávání zkoušek v učebně) jaro 05 A. Činnosti vykonávané před zahájením zkoušky (před vstupem do

Více

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010

ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 ŠKOLENÍ MS OFFICE na rok 2010 1/ Školení Word 2007 základní: - Psaní textu a změna písma - Ukládání a otevírání souborů - Kopírování, vyjmutí a vkládání textu - Způsoby zobrazení dokumentu a znaků - Vkládání

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé)

Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) 2015 Efektivní práce s Excelem (středně pokročilí uživatelé) rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Efektivní práce s Excelem pro středně pokročilé uživatele Práce s rozsáhlými tabulkami

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Jak na počítač Komplet LangMaster I. Základní pojmy informačních technologií (IT) 1. Z čeho se skládá počítač Základní rozdělení Počítačová sestava Jak pracuje počítač Co ovlivňuje výkonnost počítače Procesor

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 9 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.6 Informační a komunikační technologie. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6 Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie vychází ze vzdělávacího

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 138 1.ročník:

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení:

DVPP školení ICT Orienta ní harmonogram školení: DVPP školení ICT Školení bude zaměřeno na rozšíření schopnosti pedagogů využívat prostředky ICT k podpoře vzdělávacího procesu, k vedení školní agendy a ke komunikaci s rodiči. Aktuální situace vyžaduje

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.15 Učební osnovy: Informatika a výpočetní technika Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Informatika a

Více

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIZS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 42 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky:

Norma pro úpravu písemností. Výběrové řízení - příprava a organizace. Formální stránka obchodní korespondence. Tématické celky: Tématické celky: Norma pro úpravu písemností Kurz je určen pro každého, kdo vytváří dokumenty a korespondenci. V rámci kurzu se seznámí se základními pravidly pro úpravu písemností, což mu umožní vytvářet dokumenty, které

Více

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware)

Aplikace. Operační systém. Fyzické vybavení (hardware) SOFTWARE = programové vybavení počítače Aplikace Operační systém Fyzické vybavení (hardware) + prostředky pro tvorbu programového vybavení (vývojová prostředí, programovací jazyky, překladače,...) nejznámější

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Učební osnova předmětu Informační a komunikační technologie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIVS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 41 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Projekt Datové schránky

Projekt Datové schránky Projekt Datové schránky Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pro přístup k datové schránce je zapotřebí speciální aplikace,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu

Ado d b o e b e A cr c ob o a b t Představení programu Adobe Acrobat Představení programu Možnosti Vytváření PDF dokumentů Spojování dokumentů z několika aplikací do PDF Spolupráce na dokumentech Zabezpečení a kontrola nad dokumenty Práce s formuláři Recenze

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Příloha 8 Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2015 Cílem zveřejnění podrobného JZS je zpřehlednit managementu škol, zadavatelům a žákům časové údaje jednotlivých

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více