Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU HISTORIE ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM KNIHOVNA, STUDOVNA CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Poradenství na škole ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Obecné poznámky UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Cvičení z českého jazyka a matematiky Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk Anglický jazyk druhý cizí jazyk: pro upevňování a rozvíjení Německý jazyk druhý cizí jazyk Ruský jazyk druhý cizí jazyk Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Matematika Cvičení z matematiky Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika

3 Chemie Přírodopis Zeměpis Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Regionální výchova Konverzace z anglického jazyka volitelný předmět Cvičení z informatiky volitelný předmět Historický seminář volitelný předmět Zeměpisný seminář volitelný předmět Technické kreslení volitelný předmět Základy administrativy volitelný předmět Sportovní hry volitelný předmět Seminář z ekologie volitelný předmět Mediální výchova volitelný předmět Přírodovědný seminář volitelný předmět Seminář EVVO volitelný předmět HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáků se SVP Zásady pro převedení hodnocení Hodnocení chování žáka Celkové hodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR Sebehodnocení Slovní hodnocení Komisionální přezkoušení Opravná zkouška Dodatečná zkouška Postup do dalšího ročníku AUTOEVALUACE ŠKOLY Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Č.j. ZŠ/124/2007/Hol 1.1 PŘEDKLADATEL Název školy: Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Adresa školy: Holzova 1, Brno Ředitel: Mgr. Stanislav Holubář Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor ŠVP: Mgr. Martin Nečas Zařazení do sítě škol: IZO IČ REDIZO ZŘIZOVATEL Název: Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň Adresa: Jírova 2, Brno Kontakty: Telefon (spojovatelka) Fax (sekretariát) (sekretariát) (informace) Web 1.3 PLATNOST DOKUMENTU Od Podpis ředitele. Razítko školy Verze 2/09/2008

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.4 HISTORIE ŠKOLY Škola v Líšni byla už patrně před třicetiletou válkou, nicméně první záznam je z roku Je doloženo, že v 1. polovině 19. století se vyučovalo v budově radnice a jedna třída byla ve Válkově hostinci, tedy v prostoru dnešního náměstí Karla IV. Klášterní škola: Roku 1863 byla postaven klášter sester Karla Boromejského, kde byla umístěna i škola pro chlapce a dívky. Chlapecká škola byla o něco později přestěhována do nových místností upravených z někdejší palírny, dívky docházely nadále do klášterní školy. Obecná škola: Líšeňské školství se významně pozvedlo roku 1896, kdy byla na Belcrediho, dnes Pohankově, ulici pod kostelem postavena pětitřídní obecná škola chlapecká. V roce 1932 získala budova druhé patro a tak nabyla dnešní podoby. Měšťanská škola: Nedlouho poté, co byla obecná škola postavena, vzklíčila myšlenka vyššího vzdělání v místní škole měšťanské. Ke zřízení měšťanky přistoupili Líšňáci stejně až z donucení. V 1934 bylo přípisem okresního školského výboru rozhodnuto nepřijmout v ročníku 1935/36 do prvních tříd měšťanských škol v Brně ani jednoho žáka z Líšně. A tak v nouzi vzala obecná škola pod svou střechu školu měšťanskou a 11. března 1936 se začalo stavět. Budova školy na Holzově ulici byla slavnostně otevřena 20. září O dva dny později, , se žactvo odebralo v průvodu do nové školy, kde se otevřely síně budoucím generacím, jak praví kronika. Škola dostala jméno po prezidentu T.G.Masarykovi, který se vzdal koncem předchozího roku svého úřadu. K otevření měšťanské školy v Líšni v září 1936 napsal tehdejší okresní inspektor pan Antonín Votava do vínku budoucím generacím tři přání: rodiče s upřímnou snahou pomoci škole a spolupracovat s ní učitele se svatým nadšením pro učitelské povolání žáky, které škola postaví na cestu dobra, pravdy a poznání. Za německé okupace byl do budovy počátkem roku 1942 nastěhován letecký oddíl a pro necelých 20 německých dětí se musela postavit samostatná německá škola na Trnkově ulici (dnes ZUŠ). V roce 1982 se sloučily školy na Holzově, Pohankově a Šimáčkově v jeden vzdělávací celek ZŠ Holzova. Budova na Holzově prodělala další stavební úpravy. V roce 1995 byla zahájena výuka v šesti odborných učebnách a v dílně; žáci začali využívat centrální šatny, v roce 1996 byla otevřena školní kuchyně, jídelna a dvě tělocvičny, v prosinci 1999 pak krytý školní bazén. V roce 2005 bylo u budovy ZŠ Holzova otevřeno nové hřiště s umělým povrchem. 1.5 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Vzdělávání probíhá ve dvou budovách. Na ulici Pohankově, v těsné blízkosti zámku Belcredi, jsou umístěny první tři ročníky prvního stupně, oddělení školní družiny a výdejna stravy, ročník, ředitelství, kanceláře, tělocvičny, bazén, hřiště s umělým povrchem a školní jídelna pak na ulici Holzově. Škola je dobře dostupná dětem z celé Líšně, ale i přilehlých městských částí (Vinohrady, Slatina) a okolních obcí (Podolí, Ochoz). Naši školu navštěvují ovšem i děti ze vzdálenějších

6 míst Brna (Židenice, Modřice, Maloměřice, Obřany atd.). V současné době navštěvuje naši školu asi 500 dětí rozdělených do 22 tříd. Vlastní kapacita školy je 765 žáků, kapacita školní družiny 200 žáků, školní jídelny 900 a školní jídelny výdejny pak 160 stravovaných. 1.6 VYBAVENÍ ŠKOLY Součástí školy jsou dvě budovy Pohankova 5 a Holzova 1. V budově na Pohankově jsou kmenové učebny pro žáky, učebny pro školní družinu, kancelář ZŘ, sborovna, kabinet, byt školníka, výdejna stravy, keramická dílna a školní zahrada. Učebny jsou všechny vybaveny moderním nábytkem, rekonstrukcí prošlo topení i sociální zařízení. Taktéž nově je vytvořená keramická dílna, nedávno i výdejna stravy. Na školní zahradě je prostor a vybavení jak pro výuku, tak pro odpočinek. V učebnách jsou samozřejmostí kromě nastavitelného nábytku, audio a video pomůcek koberce, molitanové kostky a podobné zpříjemňující prvky pro naše nejmenší žáčky. Neustále hojně navštěvovaná v rámci výuky a hlavně v kroužcích pořádaných školou je nová keramická dílna. Bohaté vyžití díky vybavenosti budovy a školní zahrady mají děti také v rámci školní družiny. Naše druhá budova na Holzově ulici prošla za posledních deset let významnými úpravami. Dá se prostorově rozdělit na tři propojené části. Původní blok učeben, k němu přibyla část s běžnými a odbornými učebnami, dále pak část s kuchyní, jídelnou, dvěma tělocvičnami s veškerým zázemím (sociální, kabinety) a blok, ve kterém je multimediální učebna s veškerým potřebným vybavením, informační centrum s knihovnou a školní bazén s potřebným zařízením. Ve venkovních prostorách je školní dvůr s parkovištěm pro zaměstnance a návštěvníky školy a školní hřiště s umělým povrchem, které chceme co nejdříve po nutné rekonstrukci zpřístupnit na přestávkový provoz školy. V budově se nacházejí kanceláře vedení školy, ekonomicko-správního i technického úseku, dílny s technickou učebnou, cvičná kuchyň, místnost pro školní družinu, část prostor pro přestávkové vyžití žáků (stolní tenis, žíněnky apod.), v přízemí budovy učebny pro první stupeň a učebna cizích jazyků, sborovna jako informační centrum pro pracovníky školy s počítačovým pracovištěm a kopírkou, v níž probíhají téměř veškeré porady a setkání, v dalších podlažích pak kromě kmenových učeben dvě učebny počítačů s dvaatřiceti pracovišti přirozeně připojených na internet s volným vstupem v odpoledních hodinách, kabinety vyučujících postupně též dovybavujeme výpočetní technikou a realizujeme propojení intra a internetové. Především žákům je k dispozici školní bufet, který nabízí sortiment odpovídající zdravé a moderní výživě dětí. Z odborných učeben využíváme specializované učebny cizích jazyků (celkem tři), hudební a výtvarné výchovy, domácích prací (šicí stroje apod.), přírodpisu, fyziky, laboratoř a učebnu chemie a keramickou dílnu. Ve škole jsme zřídili také speciální učebnu, vybavenou pomůckami pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde mají podmínky pro vzdělávání i žáci integrovaní s různým druhem postižení, jimž se věnují odborně proškolení vyučující. Ke spojení mezi podlažími slouží také výtah. V dalších částech školy jsou šatny pro žáky, které v závislosti na ekonomických podmínkách chceme do budoucna nahradit skříňkami, nově zbudované prostory školní kuchyně a jídelny, nad nimi pak dvě tělocvičny, které slouží mimo výuku také ostatním líšeňským dětem i věřejnosti, stejně jako školní bazén. Náročný provoz těchto prostor zajišťujeme do pozdních večerních hodin. Kromě venkovního hřiště s umělým povrchem můžou žáci v hodinách navštěvovat v rámci dobré spolupráce hřiště SK Líšeň. Škola má také velkou výhodu v tom, že se řadí mezi bezbariérové, k čemuž slouží jednak vstupní rampa a potom propojení výtahu a vnitřních prostor školy.

7 1.7 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Charakteristika: Školní družina (ŠD) se zabývá mimoškolní výchovou čerpající z pedagogiky výchovy volného času. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Provádí činnost mimo vyučování. Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá pravidelnou formou a je doplňována dalšími spontánními aktivitami. Školní družina se nachází v budově školy na Pohankově ulici, kde sídlí třídy prvního až třetího ročníku. Je rozdělena na pět oddělení s kapacitou 150 žáků pro žáky prvního stupně. Doklad o ukončení docházky do ŠD se nevydává. Cíle zájmového vzdělávání: rozvíjení osobnosti dítěte respektování odlišností seberealizace v aktivitách prevence sociálně patologických jevů tvorba pozitivních vztahů mezi žáky vedení žáka ke vhodnému využívání volného času rozvíjení estetického chování a cítění výchova ke zdravému životnímu stylu ovlivňování vztahu k přírodě, začleněné ekologické výchovy rozvíjení logického myšlení formou her Činnost školní družiny je zaměřena na potřeby a zájmy dětí, respektuje věkové zvláštnosti, vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střída organizované a spontánní činnosti. Časový plán vzdělávání: Provoz školní družiny je před vyučováním od 6:00 do 7:40 hodin a po skončení vyučování od 11:40 do hodin. Do 15:00 jsou žáci zařazeni ve svých odděleních, v době od 15:00 do 17:00 jsou ve sběrné třídě, odkud po vyzvednutí zákonným zástupcem či písemně pověřenou osobou odchází. Oběd v ŠD probíhá od 12:00 do 13:30 dle rozpisu jednotlivých oddělení. V době od 15:00 se část dětí zapojuje do činnosti zájmových kroužků. Po individuální domluvě je umožněno přejít z družiny do oddělení ZUŠ Trnkova, která má výuku některých nástrojů ve třídách na budově Pohankova. Po skončení hodiny se vrací zpět do družiny. Výjimečné odchody žáků se dějí po předchozí domluvě s vychovatelkami a v těchto případech je možné zařazení do jiného oddělení, které, podle plánované činnosti zůstává v budově. Formy zájmového vzdělávání: pravidelné činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, odpočinková činnost, kroužky, vycházky do okolí týdenní skladba zaměstnání)

8 příležitostné (výlety, sportovní turnaje, výstavy, celodružinové akce, jarmarky, ) spontánní (volné hry dětí v ranních a koncových dobách) Činnosti provozované ve ŠD respektují základní pedagogické požadavky trávení volného času, kterými je dobrovolnost, zájmovost, zajímavost a snaha o podpoření aktivity dětí. Časový plán vzdělávání: V jednotlivých odděleních se každý rok tvoří celoroční plán činnosti. Vzniká úpravou minulých plánů se zařazováním nových akcí a opakováním úspěšných a fungujících. Pravidelné činnosti - ve výtvarných a pracovních činnostech jsou využívány materiály a témata odpovídající ročním obdobím a tématům majícím vztah k jednotlivým měsícům. Odpočinková a relaxační činnost kompenzuje jednostrannou činnost školního vyučování. Spontánní činnosti - skupinové či individuální hry dle vlastního výběru podle možností nabídky, podle počtu zúčastněných dětí. Časové rozvržení příležitostných akcí Akce probíhají přibližně v těchto časových relacích s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, některé se opakují několikrát, vzhledem k zájmu dětí, či z toho důvodu, že se jich zúčastňují další oddělení ŠD. Jsou doplňovány dalšími akcemi, vycházkami do okolí, sportovními soutěžemi dle aktuální nabídky. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen - vycházka do Mariánského údolí - opékání špekáčků - návštěva knihovny - opékání špekáčků - procházka městem orientační body, významná místa - výlet na Špilberk nádvoří, zvonkohra - malování na chodníku - návštěva výstavy - vánoční trhy - solná jeskyně - koncert kytarového kvarteta - bobování - stavby ze sněhu - solná jeskyně - návštěva knihovny - bobování - zimní krmení kachen - solná jeskyně - soutěž v přeskakování přes švihadlo společně s ŠD dalších škol - výstava, procházka městem - Špilberk - jarní příroda - Technické muzeum - návštěva knihovny - opékání špekáčků

9 Červen - vycházka do Bílovic - návštěva knihovny Kompetence: také činnosti v ŠD přispívají k získávání a upevňování jednotlivých kompetencí, které děti získávají při činnostech, kterým se věnují. Kompetence k učení orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije dokončuje započatou práci dovede postupovat podle instrukcí a pokynů zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Kompetence k řešení problémů: dokáže vyřešit problém či požádat o pomoc druhého chápe svoji zodpovědnost za svá rozhodnutí dokáže obhájit své rozhodnutí Komunikativní kompetence samostatně vyjadřuje své myšlenky umí se zapojit do diskuze dokáže naslouchat názorům druhých Sociální a personální kompetence: vede žáky ke spolupráci učí žáky rozpoznat vhodné a nevhodné chování projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým má upevněné hygienické návyky učí se schopnosti vnímat a rozpoznávat nespravedlnost, agresivitu a učí se na ně vhodně reagovat Občanské kompetence: dokáže pomoci druhým váží si práce druhých zná či vnímá tradice, historii, kulturu uvědomuje si hodnotu majetku chová se v přírodě ohleduplně Kompetence k trávení volného času: učí se účelně trávit volný čas vybírá si vhodné zájmové činnosti rozvíjí své zájmy Všechny uvedené kompetence se rozvíjejí s ohledem na schopnosti a možnosti jednotlivých dětí a jejich věk.

10 1.8 ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM KNIHOVNA, STUDOVNA V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Knihovna dále shromažďuje nabídky kurzů a dalšího vzdělávání, propagační materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí a školních výletů. Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor a pro žáky jsou zde k dispozici počítače s internetem a výukovými programy. V knihovně se pořádají výstavy (učebnice, k významným výročím a událostem apod.) a besedy s různou tématikou, především literární. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny J. Mahena. 1.9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, dva zástupci ředitele a pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek školní družiny. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně (pro první a pro druhý stupeň), metodik prevence soc. patol. jevů, koordinátor tvorby ŠVP, dva koordinátoři ICT, proškolení dyslektičtí asistenti a knihovnice. Téměř sto procent členů sboru je odborně kvalifikovaných, jedna kolegyně si studiem kvalifikaci dokončuje. V oblasti rozvoje pedagogického sboru doplňujeme kolektiv především mladými vyučujícími, kteří mají schopnosti a snahu pracovat moderně, kreativně a proto klademe samozřejmě největší důraz na DVPP. Především potom ve vzdělávání angličtiny, počítačové gramotnosti v rámci SIPVZ na úrovni modulů základních i vyšších, zásad a tvorby ŠVP, výchovného poradenství, nových metod ve výuce, pravidelného proškolování BOZP a PO CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážnou většinu žáků školy pochopitelně tvoří děti z Líšně. Plnit povinnou školní docházku k nám však přicházejí i žáci z okolních, někdy i vzdálenějších městských částí Brna, ale i z okolí Brna. Především z Podolí a z Ochoze. Nacházejí ve škole klidné prostředí rodinného typu. Vzdělávají se u nás i děti cizích státních příslušníků, zvýšenou péči věnujeme též integraci žáků s různými druhy poruch (tělesné, autistické, SPU) DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, některé však i sama vytváří. Jsou to spolupráce na preventivních programech Městské policie, ve kterých dosahujeme významných úspěchů a ocenění, projekt sledování vývoje dětí ELSPAC ve spolupráci s LF MU Brno, Comenius v oblasti výuky angličtiny, v rámci něhož opětovně získáváme pro několikaměsíční pobyt a výuku lektory angličtiny, aktivně se také účastníme projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, vlastního projektu mezinárodní komunikace v anglickém jazyce s řeckou školu v Aténách. Jsme zapojeni do projektu Klíč rozvoj klíčových kompetencí.

11 Ostatní školní projekty v různých vzdělávacích oblastech jsou organizovány ve skupinách spoluprací pedagogů a týkají se ať už cizích jazyků, především angličtiny, tak informatiky, historie, přírodních i společenských věd, kultury a sportu. Pořádáme vzdělávací, kulturní, ozdravné nebo sportovně zaměřené akce a pobyty u nás i v zahraničí. Všechny naše aktivity a snahy vedou k dlouhodobému a perspektivnímu zkvalitňování výuky a zlepšení prostředí a života školy SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola by měla být do jisté míry otevřeným organismem. Spolupráce s rodiči a veřejností vůbec je proto naprostou samozřejmostí v životě školy. Ze subjektů, se kterými musí škola permanentně nebo v rámci možností komunikovat, jsou to především: ÚMČ Líšeň MMB Sdružení rodičů Školská rada Pedagogicko-psychologická poradna Poradenské centrum Brno KC Líšeň Centrum volného času Lužánky NIDV ZUŠ Antonína Doležala PdF MU Brno, příp. dalšími fakultami Místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena PČR a MP Brno a dalšími společenskými, kulturními a sportovními organizacemi (Líšňáci, Sokol, SK Líšeň atd.). Specifická je spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, SMS zpráv, na třídních schůzkách, konzultačních dnech (hovorových hodinách), případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro děti, rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Dny otevřených dveří, které slouží k co nejbližšímu poznání prostředí a vybavení školy, pravidelné ukázkové hodiny, které jsou samozřejmostí především v nejnižších ročnících. V nich se rodiče mohou na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá výuka dětí, Taktéž již tradičně organizujeme zimní a jarní akce Jarmarky, kde se návštěvníci setkají s tvořivými dílnami, výrobky žáků a učitelů školy a vůbec skvělou atmosférou vánoční a velikonoční, na návštěvu s připraveným programem zveme i mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Škola se samozřejmě musí v rámci možností zviditelňovat na veřejnosti. Činí to hlavně prostřednictvím svých internetových stránek a publikací příspěvků v Líšeňských novinách, příp, jinde (Katalog škol, TVB 1 apod.). [1] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna 2005.

12 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME Vzhledem k poloze školy, která leží ve staré části MČ Brno Líšeň, v takzvané Staré Líšni, chceme nabídnout dětem a jejich rodičům vše, co má moderní škola dát svým žákům a nezapomínat přitom v činnosti školy na tradice společenského a kulturního života našeho regionu. 2.2 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je zaměřena na: intenzivní výuku anglického jazyka soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu širokou a pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků vytváření podmínek a specializovaná péče o žáky se specifickými potřebami, individuální přístup kulturní a společenské tradice v Líšni zdravou přátelskou atmosféru a školní prostředí v duchu myšlenky laskavé náročnosti Výchovné a vzdělávací strategie: posilujeme hodinové dotace výuky anglického jazyka a to už od tříd na 1. stupni. Na druhém stupni je intenzita výuky podpořena rozdělením žáků do kvalitativních skupin, čímž podporujeme jazykově nadané děti k vyšším výkonům těm méně nadaným umožňujeme větší časový prostor pro upevňování základů jazyka bez stresů z případných dílčích neúspěchů. Už od šesté třídy se mohou zájemci hlásit do volitelného předmětu anglické konverzace. Snažíme se o každoroční zajištění rodilého mluvčího, což zvyšuje kvalitu a pestrost výuky angličtiny, každoročně se pro zájemce pořádají výjezdy do Anglie v ostatních předmětech klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dětí má velký význam život v populačně přirozené skupině (se zastoupením žáků s různými vlastnostmi, vlohami a nadáním) umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelné využívání komunikačních a výpočetních technologií, využíváním výpočetní techniky v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatiky už od 5.třídy do každého ročníku druhého stupně využíváme ve výuce efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a toleranci projektovým vyučováním rozvíjíme v žácích schopnost vyhledávat a třídit informace, propojovat znalosti z jednotlivých předmětů, prezentovat svoji práci před ostatními, na veřejnosti, popř. v médiích rozvíjíme v žácích takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, ale větší zaměření na činnostní učení se zaměřením na praxi

13 preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, organizujeme jim letní i zimní školy v přírodě v tuzemsku i zahraničí, už od pátých tříd se zájemci mohou účastnit lyžařského výcvikového kurzu prostřednictvím sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat daná pravidla, což přispívá k vědomému vnímání a dodržování dalších určených pravidel (např. školní řád) vytváříme podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci vyučování a ve výběru z nabídky volitelných předmětů, ale častým zastoupením školy na nejrůznějších soutěžích vědomostních, kulturních, sportovních, získávají reprezentující žáci motivaci pro další získávání nejrůznějších poznatků a zkušeností nenásilnou formou. Vystupováním na veřejnosti rozvíjí své nadání a upevňují sebejistotu vlastní činností a spoluprácí s dalšími subjekty podporujeme nejen intelektuální nadání, ale i hudební, estetické, sportovní a manuální věnujeme se intenzivně žákům se speciálními potřebami, žákům integrovaným a to nejen ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách, spolupracujeme úzce s PPP. Vyhledáváme pro tyto žáky takové aktivity a rozvíjíme jejich vlohy, aby se i oni mohli podílet na reprezentaci školy a tím si uvědomovali svoji důležitost pro kolektiv 2.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence Jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého člena společnost. Klíčové kompetence jsou vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě Kompetence k učení umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Podněcujeme tvořivost žáků, možnost realizovat vlastní nápady. Možností zapojení žáků do soutěží a olympiád vytváříme situace, které v nich podněcují radost z učení. Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění potřebných informací. Na základě jejich pochopení dokáží zvážit jejich důležitost. Žáci srovnáním dokáží posoudit důvěryhodnost informačních zdrojů.využívají je v procesu učení. Žáci jsou schopni využívat Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Tvorbou projektů a využíváním skupinové i samostatné práce vedeme žáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit podstatné od méně podstatného. Žáci se na základě práce na tematických projektech učí efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat důvěryhodnost zdrojů informací. Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací vedeme žáky k samostatnosti. Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací

14 vhodné metody učení. Učí se pracovat s odbornou literaturou. Žáci jsou schopni k učení využívat výpočetní techniku. Žáci uplatňují logické myšlení a umí použít nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou schopni používat metodu pozorování a experimentu a z experimentů vyvodit závěry. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení. Žáci jsou vedeni k užívání vhodných termínů, znaků a symbolů. Žáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti. seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický nácvik. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou i cizojazyčnou. Odborná literatura je žákům dostupná ve studovně, kterou mohou volně navštěvovat. V hodinách často se žáky využíváme výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku. Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů, slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na PC vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou i v cizím jazyce. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti. V přírodovědných předmětech vycházíme často z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky k poznání obecného. Studiem životopisů významných osobností, vlastním příkladem, sledování dokumentárních filmů, motivačními metodami probouzíme v žácích snahu o další vzdělávání. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení žáků. V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tématické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení Kompetence k řešení problému podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy i ve formách celostátních testů, kde mohou porovnat své výsledky s vrstevníky mimo školu i město.při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

15 Dílčí kompetence Žáci se umějí samostatně rozhodovat a využívat vlastního úsudku a zkušeností Žáci si poradí se zátěžovou situací a mají schopnost vyrovnat se s případným neúspěchem Žáci se učí najít příčinu a způsob řešení problémových situací Při řešení problémů pracují s chybou a sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání Žáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby řešení Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na krátkodobých nebo dlouhodobých tématických projektech Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů. S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru tématu, tak při výběru vlastního kreativního způsobu zpracování výsledných prací. Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů. Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly. Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí adaptačních programů, vytváření modelových situací a simulováním reálných situací. Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém. Při řešení problémů využíváme metody skupinové práce. Připravujeme žáky na řešení běžných životních problémů a k hledání různých variant řešení. Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze, metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů. Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků jejich práce. Učíme žáky sebehodnocení. Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou, ústní i multimediální formou. Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky jejich práce Kompetence komunikativní vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.

16 Dílčí kompetence Žáci spolupracují v týmu Žáci dokáží respektovat názory jiných Žáci vhodným způsobem prezentují svůj názor Žáci prezentují výsledky své práce Žáci ovládají základy společenského chování Žáci se orientují v mediálních sděleních Žáci komunikují alespoň v jednom cizím jazyce Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením problémových úloh, skupinovou prací na projektech a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci. Respekt k názorům druhých upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti respektovat názory druhých. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu. Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci a hodnocení své práce. Využíváme k tomu referáty i písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. Žáky vedeme k využívání grafických a prezentačních programů. Hrou v roli a řešením různých životních situací vedeme žáky k ovládání základního společenského chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení a při besedách k jednotlivým výukovým tématům. Základy společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími (zasílání úkolů, konzultace pracovních postupů). Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným způsobem zaujímat názor k informacím v médiích. Při práci na projektech žáky vedeme k využívání nejrůznějších médií. Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů. Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a e- mailů, komunikací s rodilými mluvčími rozvíjíme komunikační schopnosti v cizím jazyce. Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se prohlubuje jeho znalost a využití v praktickém životě. Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na internetu.

17 Kompetence sociální a personální - rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Dílčí kompetence Účinně spolupracují ve skupinách Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce Aktivně se podílí na vytváření příjemné atmosféry a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů Realisticky hodnotí své schopnosti, mají zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své schopnosti Uvědomují si zodpovědnost za své chování a jednání, zdraví a život Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a týmové práci. Žáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost. Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody. Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček hodnot. U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni požádat. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru. Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací ostatních. Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na základě jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování či vyvrácení pomocí protipříkladu. Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci. Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a učíme je k poskytnutí první pomoci.

18 Jsou schopni diskutovat v malých skupinách i v třídním kolektivu Žáci jsou vedeni k respektování a úctě k rodinnému prostředí. Při řešení úkolů a problémů jsou schopni akceptovat názory a zkušenosti jiných Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv, uvědomování si svých povinností a jejich plnění. U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý život. Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace, diskuse a asertivnímu chování. Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím upevňujeme vzájemné rodinné vztahy. Uvádíme příklady možných důsledků neuváženě založené rodiny, snažíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům a všem lidem, hlavně starším, svoji zodpovědnost za zdraví a život. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu co narušuje dobré lidské vztahy. U žáků rozvíjíme zdravé sebevědomí, fantazii a originalitu. Vedeme žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení v životě lidském Kompetence občanské - připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na Environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů, navádíme k dalšímu možnému využití (výtvarná, pracovní výchova). Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky pomocí projektů seznamujeme s kulturou jiných národů. Dílčí kompetence Žáci respektují příslušníky jiných ras a vyznání, jsou proti útlaku a násilí. Žáci si jsou vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu, chápou význam Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Organizujeme zájezdy do zahraničí. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných ras. Využíváme metody dramatické výchovy. Organizujeme adaptační programy. Využíváme skupinové práce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Dbáme na dodržování pravidel.

19 řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Žáci jsou v různých situacích zodpovědní, ohleduplní, ochotní pomáhat. Žáci mají pozitivní vztah ke kultuře a historickému dědictví, aktivně se zapojují do kulturního a sportovního dění. Žáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí a zdraví. Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech. Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem. Využíváme skupinové práce. Využíváme metody dramatické výchovy. Využíváme skupinové práce. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Organizujeme soutěže a olympiády. Využíváme skupinové práce. Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme tvorbu prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům. Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu prostředí. Diskutujeme o problémech prostředí. Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění. Věnujeme se třídění a sběru odpadových surovin, vedeme žáky k spoluodpovědnosti za naše životní prostředí. Využíváme skupinové práce Kompetence pracovní - pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Dílčí kompetence Žáci používají bezpečně a účinně veškeré materiály a nástroje, dodržují stanovené pracovní postupy,dovedou se přizpůsobit pracovním podmínkám. Výchova k šetrnosti hospodaření s přírodními zdroji a majetkem,přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu,pracuje Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí používání základních pomůcek a nástrojů,vedeme je k účelnému využití pracovního místa. Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme žáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod.

20 s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí plánovat budoucnost, má představu o způsobu dosažení svého cíle, chápe základní zásady podnikání a zná jeho rizika. Při práci využívají získané poznatky z jiných předmětů a dovede je vhodně využít k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost, dovedou je využít při volbě svého budoucího povolání. Dodržují pracovní morálku a kázeň, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí požádat o pomoc a radu a dovede je poskytnout ostatním. V tématickém celku o povoláních vedeme žáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých schopností a možností, které jim pomohou se rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními úkoly vede žáky k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení cílů. Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako základ a východisko jejich budoucnosti. Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností, vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti. Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o pomoc požádat. Praktickým seznamováním žáků se zásadami 1. pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc. 2.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), a žáci se sociálním znevýhodněním. Pomoc a radu ve škole zajišťují třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími učiteli a samozřejmě s vedením školy. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími pedagogickými centry a odbornými institucemi. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd, pracují podle upravených vzdělávacích programů, mají možnost individuální práce nejen v samotných vyučovacích hodinách, ale pracují i samostatně či ve skupinkách ve specializované pracovně pod vedením proškolených pedagogů tzv.

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany ROZSUM školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Název ŠVP: ROZSUM školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Libouchec, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život určený

Více

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68

1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní škola Sedlčany, Primáře Kareše 68 Adresa školy: Jméno ředitele: Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany IZO: 600 054 624 IČO: 47 07 42 99 Libor Novotný

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého

TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání TVOŘIVÁ ŠKOLA pro všechny a pro každého Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 1 Jezvé 137, 471 08 Jezvé OBSAH 1. Identifikační

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZV platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV 1. Předkladatel: Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Základní škola Mladecko, okres Opava,

Více

I. Identifikační údaje

I. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULČICE Obsah I. Identifikační údaje. 1 II. Charakteristika školy... 3 III. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy... 7 B. Výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013. Škola pro dítě. Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠŽÁK/290/2013 Škola pro dítě Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Identifikační údaje... 6 Údaje o škole:... 6 Zřizovatel:...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...5 2.1. ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:... 5 2.2. ŠKOLNÍ BUDOVY A VYBAVENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. ZŠ/300/2007 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Předkladatel:... 7 Zřizovatel:... 7 Platnost dokumentu od:... 7 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím

Od hraní k vědění Motto Moudrým se člověk nerodí, ale stává se jím Základní škola Tři Sekery, okres Cheb, příspěvková organizace Tři Sekery 79, 354 73 Tři Sekery, tel 354 694 680 IČO 709 78 611, e-mail: skolatrisek@seznam.cz Školní vzdělávací program základního vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519 Školní vzdělávací program Základní škola.b y s t r ý a z v í d a v ý Verze V. z 30. 6. 2013 Platnost od 1. 9. 2013 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Škola pro život a pro všechny

Škola pro život a pro všechny Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Škola pro život a pro všechny aneb My se školy nebojíme, v životě si poradíme č.j. 58/10 Školní vzdělávací program pro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rámcový vzdělávací program čj. 79-01-C/01 Základní škola Školní vzdělávací program čj. ZŠ-ŠVP-292/2007 Č.j.: 292/2007 Účinnost od: 1.září 2007 Spisový znak: 292/2007 Skartační

Více