Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU HISTORIE ŠKOLY ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM KNIHOVNA, STUDOVNA CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME ZAMĚŘENÍ ŠKOLY VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Poradenství na škole ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Průřezová témata UČEBNÍ PLÁN Poznámky k učebnímu plánu Obecné poznámky UČEBNÍ OSNOVY Český jazyk a literatura Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Cvičení z českého jazyka a matematiky Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní činnosti Anglický jazyk Anglický jazyk druhý cizí jazyk: pro upevňování a rozvíjení Německý jazyk druhý cizí jazyk Ruský jazyk druhý cizí jazyk Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Matematika Cvičení z matematiky Informatika Dějepis Občanská výchova Fyzika

3 Chemie Přírodopis Zeměpis Pracovní činnosti Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Regionální výchova Konverzace z anglického jazyka volitelný předmět Cvičení z informatiky volitelný předmět Historický seminář volitelný předmět Zeměpisný seminář volitelný předmět Technické kreslení volitelný předmět Základy administrativy volitelný předmět Sportovní hry volitelný předmět Seminář z ekologie volitelný předmět Mediální výchova volitelný předmět Přírodovědný seminář volitelný předmět Seminář EVVO volitelný předmět HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Obecné zásady hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace Hodnocení a klasifikace žáků se SVP Zásady pro převedení hodnocení Hodnocení chování žáka Celkové hodnocení Způsob získávání podkladů pro hodnocení Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany ČR Sebehodnocení Slovní hodnocení Komisionální přezkoušení Opravná zkouška Dodatečná zkouška Postup do dalšího ročníku AUTOEVALUACE ŠKOLY Oblasti autoevaluace Cíle a kritéria autoevaluace Nástroje autoevaluace Časové rozvržení evaluačních činností

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Č.j. ZŠ/124/2007/Hol 1.1 PŘEDKLADATEL Název školy: Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Adresa školy: Holzova 1, Brno Ředitel: Mgr. Stanislav Holubář Kontakty: Telefon Fax Web Koordinátor ŠVP: Mgr. Martin Nečas Zařazení do sítě škol: IZO IČ REDIZO ZŘIZOVATEL Název: Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň Adresa: Jírova 2, Brno Kontakty: Telefon (spojovatelka) Fax (sekretariát) (sekretariát) (informace) Web 1.3 PLATNOST DOKUMENTU Od Podpis ředitele. Razítko školy Verze 2/09/2008

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.4 HISTORIE ŠKOLY Škola v Líšni byla už patrně před třicetiletou válkou, nicméně první záznam je z roku Je doloženo, že v 1. polovině 19. století se vyučovalo v budově radnice a jedna třída byla ve Válkově hostinci, tedy v prostoru dnešního náměstí Karla IV. Klášterní škola: Roku 1863 byla postaven klášter sester Karla Boromejského, kde byla umístěna i škola pro chlapce a dívky. Chlapecká škola byla o něco později přestěhována do nových místností upravených z někdejší palírny, dívky docházely nadále do klášterní školy. Obecná škola: Líšeňské školství se významně pozvedlo roku 1896, kdy byla na Belcrediho, dnes Pohankově, ulici pod kostelem postavena pětitřídní obecná škola chlapecká. V roce 1932 získala budova druhé patro a tak nabyla dnešní podoby. Měšťanská škola: Nedlouho poté, co byla obecná škola postavena, vzklíčila myšlenka vyššího vzdělání v místní škole měšťanské. Ke zřízení měšťanky přistoupili Líšňáci stejně až z donucení. V 1934 bylo přípisem okresního školského výboru rozhodnuto nepřijmout v ročníku 1935/36 do prvních tříd měšťanských škol v Brně ani jednoho žáka z Líšně. A tak v nouzi vzala obecná škola pod svou střechu školu měšťanskou a 11. března 1936 se začalo stavět. Budova školy na Holzově ulici byla slavnostně otevřena 20. září O dva dny později, , se žactvo odebralo v průvodu do nové školy, kde se otevřely síně budoucím generacím, jak praví kronika. Škola dostala jméno po prezidentu T.G.Masarykovi, který se vzdal koncem předchozího roku svého úřadu. K otevření měšťanské školy v Líšni v září 1936 napsal tehdejší okresní inspektor pan Antonín Votava do vínku budoucím generacím tři přání: rodiče s upřímnou snahou pomoci škole a spolupracovat s ní učitele se svatým nadšením pro učitelské povolání žáky, které škola postaví na cestu dobra, pravdy a poznání. Za německé okupace byl do budovy počátkem roku 1942 nastěhován letecký oddíl a pro necelých 20 německých dětí se musela postavit samostatná německá škola na Trnkově ulici (dnes ZUŠ). V roce 1982 se sloučily školy na Holzově, Pohankově a Šimáčkově v jeden vzdělávací celek ZŠ Holzova. Budova na Holzově prodělala další stavební úpravy. V roce 1995 byla zahájena výuka v šesti odborných učebnách a v dílně; žáci začali využívat centrální šatny, v roce 1996 byla otevřena školní kuchyně, jídelna a dvě tělocvičny, v prosinci 1999 pak krytý školní bazén. V roce 2005 bylo u budovy ZŠ Holzova otevřeno nové hřiště s umělým povrchem. 1.5 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY Jsme úplnou školu s devíti postupnými ročníky. Vzdělávání probíhá ve dvou budovách. Na ulici Pohankově, v těsné blízkosti zámku Belcredi, jsou umístěny první tři ročníky prvního stupně, oddělení školní družiny a výdejna stravy, ročník, ředitelství, kanceláře, tělocvičny, bazén, hřiště s umělým povrchem a školní jídelna pak na ulici Holzově. Škola je dobře dostupná dětem z celé Líšně, ale i přilehlých městských částí (Vinohrady, Slatina) a okolních obcí (Podolí, Ochoz). Naši školu navštěvují ovšem i děti ze vzdálenějších

6 míst Brna (Židenice, Modřice, Maloměřice, Obřany atd.). V současné době navštěvuje naši školu asi 500 dětí rozdělených do 22 tříd. Vlastní kapacita školy je 765 žáků, kapacita školní družiny 200 žáků, školní jídelny 900 a školní jídelny výdejny pak 160 stravovaných. 1.6 VYBAVENÍ ŠKOLY Součástí školy jsou dvě budovy Pohankova 5 a Holzova 1. V budově na Pohankově jsou kmenové učebny pro žáky, učebny pro školní družinu, kancelář ZŘ, sborovna, kabinet, byt školníka, výdejna stravy, keramická dílna a školní zahrada. Učebny jsou všechny vybaveny moderním nábytkem, rekonstrukcí prošlo topení i sociální zařízení. Taktéž nově je vytvořená keramická dílna, nedávno i výdejna stravy. Na školní zahradě je prostor a vybavení jak pro výuku, tak pro odpočinek. V učebnách jsou samozřejmostí kromě nastavitelného nábytku, audio a video pomůcek koberce, molitanové kostky a podobné zpříjemňující prvky pro naše nejmenší žáčky. Neustále hojně navštěvovaná v rámci výuky a hlavně v kroužcích pořádaných školou je nová keramická dílna. Bohaté vyžití díky vybavenosti budovy a školní zahrady mají děti také v rámci školní družiny. Naše druhá budova na Holzově ulici prošla za posledních deset let významnými úpravami. Dá se prostorově rozdělit na tři propojené části. Původní blok učeben, k němu přibyla část s běžnými a odbornými učebnami, dále pak část s kuchyní, jídelnou, dvěma tělocvičnami s veškerým zázemím (sociální, kabinety) a blok, ve kterém je multimediální učebna s veškerým potřebným vybavením, informační centrum s knihovnou a školní bazén s potřebným zařízením. Ve venkovních prostorách je školní dvůr s parkovištěm pro zaměstnance a návštěvníky školy a školní hřiště s umělým povrchem, které chceme co nejdříve po nutné rekonstrukci zpřístupnit na přestávkový provoz školy. V budově se nacházejí kanceláře vedení školy, ekonomicko-správního i technického úseku, dílny s technickou učebnou, cvičná kuchyň, místnost pro školní družinu, část prostor pro přestávkové vyžití žáků (stolní tenis, žíněnky apod.), v přízemí budovy učebny pro první stupeň a učebna cizích jazyků, sborovna jako informační centrum pro pracovníky školy s počítačovým pracovištěm a kopírkou, v níž probíhají téměř veškeré porady a setkání, v dalších podlažích pak kromě kmenových učeben dvě učebny počítačů s dvaatřiceti pracovišti přirozeně připojených na internet s volným vstupem v odpoledních hodinách, kabinety vyučujících postupně též dovybavujeme výpočetní technikou a realizujeme propojení intra a internetové. Především žákům je k dispozici školní bufet, který nabízí sortiment odpovídající zdravé a moderní výživě dětí. Z odborných učeben využíváme specializované učebny cizích jazyků (celkem tři), hudební a výtvarné výchovy, domácích prací (šicí stroje apod.), přírodpisu, fyziky, laboratoř a učebnu chemie a keramickou dílnu. Ve škole jsme zřídili také speciální učebnu, vybavenou pomůckami pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zde mají podmínky pro vzdělávání i žáci integrovaní s různým druhem postižení, jimž se věnují odborně proškolení vyučující. Ke spojení mezi podlažími slouží také výtah. V dalších částech školy jsou šatny pro žáky, které v závislosti na ekonomických podmínkách chceme do budoucna nahradit skříňkami, nově zbudované prostory školní kuchyně a jídelny, nad nimi pak dvě tělocvičny, které slouží mimo výuku také ostatním líšeňským dětem i věřejnosti, stejně jako školní bazén. Náročný provoz těchto prostor zajišťujeme do pozdních večerních hodin. Kromě venkovního hřiště s umělým povrchem můžou žáci v hodinách navštěvovat v rámci dobré spolupráce hřiště SK Líšeň. Škola má také velkou výhodu v tom, že se řadí mezi bezbariérové, k čemuž slouží jednak vstupní rampa a potom propojení výtahu a vnitřních prostor školy.

7 1.7 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Charakteristika: Školní družina (ŠD) se zabývá mimoškolní výchovou čerpající z pedagogiky výchovy volného času. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí děti ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování. ŠD pracuje v kontextu dalších subjektů nabízejících aktivity mimo vyučování (zájmové kroužky, ZUŠ, apod.). Provádí činnost mimo vyučování. Výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá pravidelnou formou a je doplňována dalšími spontánními aktivitami. Školní družina se nachází v budově školy na Pohankově ulici, kde sídlí třídy prvního až třetího ročníku. Je rozdělena na pět oddělení s kapacitou 150 žáků pro žáky prvního stupně. Doklad o ukončení docházky do ŠD se nevydává. Cíle zájmového vzdělávání: rozvíjení osobnosti dítěte respektování odlišností seberealizace v aktivitách prevence sociálně patologických jevů tvorba pozitivních vztahů mezi žáky vedení žáka ke vhodnému využívání volného času rozvíjení estetického chování a cítění výchova ke zdravému životnímu stylu ovlivňování vztahu k přírodě, začleněné ekologické výchovy rozvíjení logického myšlení formou her Činnost školní družiny je zaměřena na potřeby a zájmy dětí, respektuje věkové zvláštnosti, vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střída organizované a spontánní činnosti. Časový plán vzdělávání: Provoz školní družiny je před vyučováním od 6:00 do 7:40 hodin a po skončení vyučování od 11:40 do hodin. Do 15:00 jsou žáci zařazeni ve svých odděleních, v době od 15:00 do 17:00 jsou ve sběrné třídě, odkud po vyzvednutí zákonným zástupcem či písemně pověřenou osobou odchází. Oběd v ŠD probíhá od 12:00 do 13:30 dle rozpisu jednotlivých oddělení. V době od 15:00 se část dětí zapojuje do činnosti zájmových kroužků. Po individuální domluvě je umožněno přejít z družiny do oddělení ZUŠ Trnkova, která má výuku některých nástrojů ve třídách na budově Pohankova. Po skončení hodiny se vrací zpět do družiny. Výjimečné odchody žáků se dějí po předchozí domluvě s vychovatelkami a v těchto případech je možné zařazení do jiného oddělení, které, podle plánované činnosti zůstává v budově. Formy zájmového vzdělávání: pravidelné činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, odpočinková činnost, kroužky, vycházky do okolí týdenní skladba zaměstnání)

8 příležitostné (výlety, sportovní turnaje, výstavy, celodružinové akce, jarmarky, ) spontánní (volné hry dětí v ranních a koncových dobách) Činnosti provozované ve ŠD respektují základní pedagogické požadavky trávení volného času, kterými je dobrovolnost, zájmovost, zajímavost a snaha o podpoření aktivity dětí. Časový plán vzdělávání: V jednotlivých odděleních se každý rok tvoří celoroční plán činnosti. Vzniká úpravou minulých plánů se zařazováním nových akcí a opakováním úspěšných a fungujících. Pravidelné činnosti - ve výtvarných a pracovních činnostech jsou využívány materiály a témata odpovídající ročním obdobím a tématům majícím vztah k jednotlivým měsícům. Odpočinková a relaxační činnost kompenzuje jednostrannou činnost školního vyučování. Spontánní činnosti - skupinové či individuální hry dle vlastního výběru podle možností nabídky, podle počtu zúčastněných dětí. Časové rozvržení příležitostných akcí Akce probíhají přibližně v těchto časových relacích s přihlédnutím k aktuálnímu počasí, některé se opakují několikrát, vzhledem k zájmu dětí, či z toho důvodu, že se jich zúčastňují další oddělení ŠD. Jsou doplňovány dalšími akcemi, vycházkami do okolí, sportovními soutěžemi dle aktuální nabídky. Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen - vycházka do Mariánského údolí - opékání špekáčků - návštěva knihovny - opékání špekáčků - procházka městem orientační body, významná místa - výlet na Špilberk nádvoří, zvonkohra - malování na chodníku - návštěva výstavy - vánoční trhy - solná jeskyně - koncert kytarového kvarteta - bobování - stavby ze sněhu - solná jeskyně - návštěva knihovny - bobování - zimní krmení kachen - solná jeskyně - soutěž v přeskakování přes švihadlo společně s ŠD dalších škol - výstava, procházka městem - Špilberk - jarní příroda - Technické muzeum - návštěva knihovny - opékání špekáčků

9 Červen - vycházka do Bílovic - návštěva knihovny Kompetence: také činnosti v ŠD přispívají k získávání a upevňování jednotlivých kompetencí, které děti získávají při činnostech, kterým se věnují. Kompetence k učení orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije dokončuje započatou práci dovede postupovat podle instrukcí a pokynů zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Kompetence k řešení problémů: dokáže vyřešit problém či požádat o pomoc druhého chápe svoji zodpovědnost za svá rozhodnutí dokáže obhájit své rozhodnutí Komunikativní kompetence samostatně vyjadřuje své myšlenky umí se zapojit do diskuze dokáže naslouchat názorům druhých Sociální a personální kompetence: vede žáky ke spolupráci učí žáky rozpoznat vhodné a nevhodné chování projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým má upevněné hygienické návyky učí se schopnosti vnímat a rozpoznávat nespravedlnost, agresivitu a učí se na ně vhodně reagovat Občanské kompetence: dokáže pomoci druhým váží si práce druhých zná či vnímá tradice, historii, kulturu uvědomuje si hodnotu majetku chová se v přírodě ohleduplně Kompetence k trávení volného času: učí se účelně trávit volný čas vybírá si vhodné zájmové činnosti rozvíjí své zájmy Všechny uvedené kompetence se rozvíjejí s ohledem na schopnosti a možnosti jednotlivých dětí a jejich věk.

10 1.8 ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM KNIHOVNA, STUDOVNA V knihovně a studovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, knihy encyklopedického charakteru, slovníky, odborné příručky, časopisy, videotéka, fonotéka a fond CD a DVD disků. Knihovna dále shromažďuje nabídky kurzů a dalšího vzdělávání, propagační materiály o učebnicích, učebních pomůckách, nabídky vzdělávacích programů pro žáky, exkurzí a školních výletů. Celý fond knihovny je zpracován na počítači, katalog je přístupný pedagogům i žákům na školní síti. Žáci a učitelé mohou využívat služby kopírky, video, televizor a pro žáky jsou zde k dispozici počítače s internetem a výukovými programy. V knihovně se pořádají výstavy (učebnice, k významným výročím a událostem apod.) a besedy s různou tématikou, především literární. Učitelé hojně využívají fond a prostory knihovny ve výuce. Výuku doprovázejí videoprojekcí, tvoří zde referáty, vedou žáky k tomu, aby si sami vyhledávali informace a tím si také učební látku lépe osvojili. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, zpracovávají zde referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci. Knihovna poskytuje učitelům i žákům kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování a globální výchovu. Knihovna úspěšně spolupracuje s dětským oddělením Městské knihovny J. Mahena. 1.9 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor tvoří ředitel školy, dva zástupci ředitele a pedagogičtí pracovníci včetně vychovatelek školní družiny. Ve škole pracují dvě výchovné poradkyně (pro první a pro druhý stupeň), metodik prevence soc. patol. jevů, koordinátor tvorby ŠVP, dva koordinátoři ICT, proškolení dyslektičtí asistenti a knihovnice. Téměř sto procent členů sboru je odborně kvalifikovaných, jedna kolegyně si studiem kvalifikaci dokončuje. V oblasti rozvoje pedagogického sboru doplňujeme kolektiv především mladými vyučujícími, kteří mají schopnosti a snahu pracovat moderně, kreativně a proto klademe samozřejmě největší důraz na DVPP. Především potom ve vzdělávání angličtiny, počítačové gramotnosti v rámci SIPVZ na úrovni modulů základních i vyšších, zásad a tvorby ŠVP, výchovného poradenství, nových metod ve výuce, pravidelného proškolování BOZP a PO CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ Převážnou většinu žáků školy pochopitelně tvoří děti z Líšně. Plnit povinnou školní docházku k nám však přicházejí i žáci z okolních, někdy i vzdálenějších městských částí Brna, ale i z okolí Brna. Především z Podolí a z Ochoze. Nacházejí ve škole klidné prostředí rodinného typu. Vzdělávají se u nás i děti cizích státních příslušníků, zvýšenou péči věnujeme též integraci žáků s různými druhy poruch (tělesné, autistické, SPU) DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů, některé však i sama vytváří. Jsou to spolupráce na preventivních programech Městské policie, ve kterých dosahujeme významných úspěchů a ocenění, projekt sledování vývoje dětí ELSPAC ve spolupráci s LF MU Brno, Comenius v oblasti výuky angličtiny, v rámci něhož opětovně získáváme pro několikaměsíční pobyt a výuku lektory angličtiny, aktivně se také účastníme projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, vlastního projektu mezinárodní komunikace v anglickém jazyce s řeckou školu v Aténách. Jsme zapojeni do projektu Klíč rozvoj klíčových kompetencí.

11 Ostatní školní projekty v různých vzdělávacích oblastech jsou organizovány ve skupinách spoluprací pedagogů a týkají se ať už cizích jazyků, především angličtiny, tak informatiky, historie, přírodních i společenských věd, kultury a sportu. Pořádáme vzdělávací, kulturní, ozdravné nebo sportovně zaměřené akce a pobyty u nás i v zahraničí. Všechny naše aktivity a snahy vedou k dlouhodobému a perspektivnímu zkvalitňování výuky a zlepšení prostředí a života školy SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY Škola by měla být do jisté míry otevřeným organismem. Spolupráce s rodiči a veřejností vůbec je proto naprostou samozřejmostí v životě školy. Ze subjektů, se kterými musí škola permanentně nebo v rámci možností komunikovat, jsou to především: ÚMČ Líšeň MMB Sdružení rodičů Školská rada Pedagogicko-psychologická poradna Poradenské centrum Brno KC Líšeň Centrum volného času Lužánky NIDV ZUŠ Antonína Doležala PdF MU Brno, příp. dalšími fakultami Místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena PČR a MP Brno a dalšími společenskými, kulturními a sportovními organizacemi (Líšňáci, Sokol, SK Líšeň atd.). Specifická je spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, SMS zpráv, na třídních schůzkách, konzultačních dnech (hovorových hodinách), případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro děti, rodiče a veřejnost škola každoročně pořádá Dny otevřených dveří, které slouží k co nejbližšímu poznání prostředí a vybavení školy, pravidelné ukázkové hodiny, které jsou samozřejmostí především v nejnižších ročnících. V nich se rodiče mohou na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá výuka dětí, Taktéž již tradičně organizujeme zimní a jarní akce Jarmarky, kde se návštěvníci setkají s tvořivými dílnami, výrobky žáků a učitelů školy a vůbec skvělou atmosférou vánoční a velikonoční, na návštěvu s připraveným programem zveme i mateřské školy z okolí. Na základě zákona č. 561/2004 Sb.[1] 167 a 168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy. Škola se samozřejmě musí v rámci možností zviditelňovat na veřejnosti. Činí to hlavně prostřednictvím svých internetových stránek a publikací příspěvků v Líšeňských novinách, příp, jinde (Katalog škol, TVB 1 apod.). [1] Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 s platností od 1. ledna 2005.

12 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 CO CHCEME A KAM SMĚŘUJEME Vzhledem k poloze školy, která leží ve staré části MČ Brno Líšeň, v takzvané Staré Líšni, chceme nabídnout dětem a jejich rodičům vše, co má moderní škola dát svým žákům a nezapomínat přitom v činnosti školy na tradice společenského a kulturního života našeho regionu. 2.2 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je zaměřena na: intenzivní výuku anglického jazyka soustavnou práci s výpočetní a komunikační technikou sportovní výchovu širokou a pestrou nabídku volitelných předmětů a kroužků vytváření podmínek a specializovaná péče o žáky se specifickými potřebami, individuální přístup kulturní a společenské tradice v Líšni zdravou přátelskou atmosféru a školní prostředí v duchu myšlenky laskavé náročnosti Výchovné a vzdělávací strategie: posilujeme hodinové dotace výuky anglického jazyka a to už od tříd na 1. stupni. Na druhém stupni je intenzita výuky podpořena rozdělením žáků do kvalitativních skupin, čímž podporujeme jazykově nadané děti k vyšším výkonům těm méně nadaným umožňujeme větší časový prostor pro upevňování základů jazyka bez stresů z případných dílčích neúspěchů. Už od šesté třídy se mohou zájemci hlásit do volitelného předmětu anglické konverzace. Snažíme se o každoroční zajištění rodilého mluvčího, což zvyšuje kvalitu a pestrost výuky angličtiny, každoročně se pro zájemce pořádají výjezdy do Anglie v ostatních předmětech klademe důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dětí má velký význam život v populačně přirozené skupině (se zastoupením žáků s různými vlastnostmi, vlohami a nadáním) umožňujeme žákům po celou dobu školní docházky pravidelné využívání komunikačních a výpočetních technologií, využíváním výpočetní techniky v rámci všech předmětů, kdy slouží hlavně k zábavnému procvičování probrané látky, ale hlavně zavedením předmětu informatiky už od 5.třídy do každého ročníku druhého stupně využíváme ve výuce efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, ke vzájemné pomoci, sounáležitosti, vzájemnému respektu a toleranci projektovým vyučováním rozvíjíme v žácích schopnost vyhledávat a třídit informace, propojovat znalosti z jednotlivých předmětů, prezentovat svoji práci před ostatními, na veřejnosti, popř. v médiích rozvíjíme v žácích takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků, ale větší zaměření na činnostní učení se zaměřením na praxi

13 preferujeme sportovní výchovu, vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu, organizujeme jim letní i zimní školy v přírodě v tuzemsku i zahraničí, už od pátých tříd se zájemci mohou účastnit lyžařského výcvikového kurzu prostřednictvím sportovních her rozvíjíme v dětech schopnost respektovat daná pravidla, což přispívá k vědomému vnímání a dodržování dalších určených pravidel (např. školní řád) vytváříme podmínky nadaným žákům nejen při individuální práci v rámci vyučování a ve výběru z nabídky volitelných předmětů, ale častým zastoupením školy na nejrůznějších soutěžích vědomostních, kulturních, sportovních, získávají reprezentující žáci motivaci pro další získávání nejrůznějších poznatků a zkušeností nenásilnou formou. Vystupováním na veřejnosti rozvíjí své nadání a upevňují sebejistotu vlastní činností a spoluprácí s dalšími subjekty podporujeme nejen intelektuální nadání, ale i hudební, estetické, sportovní a manuální věnujeme se intenzivně žákům se speciálními potřebami, žákům integrovaným a to nejen ve třídách s ostatními dětmi individuálním přístupem, ale i v mimořádných hodinách, spolupracujeme úzce s PPP. Vyhledáváme pro tyto žáky takové aktivity a rozvíjíme jejich vlohy, aby se i oni mohli podílet na reprezentaci školy a tím si uvědomovali svoji důležitost pro kolektiv 2.3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Klíčové kompetence Jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého člena společnost. Klíčové kompetence jsou vymezeny na úrovni, které mají dosáhnout všichni žáci na konci základního vzdělání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě Kompetence k učení umožňují žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. Žáky vedeme k sebehodnocení. Individuálním přístupem k žákům, maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch.. Podněcujeme tvořivost žáků, možnost realizovat vlastní nápady. Možností zapojení žáků do soutěží a olympiád vytváříme situace, které v nich podněcují radost z učení. Dílčí kompetence Žáci jsou vedeni k vyhledávání a třídění potřebných informací. Na základě jejich pochopení dokáží zvážit jejich důležitost. Žáci srovnáním dokáží posoudit důvěryhodnost informačních zdrojů.využívají je v procesu učení. Žáci jsou schopni využívat Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Tvorbou projektů a využíváním skupinové i samostatné práce vedeme žáky ke schopnosti vyhledat potřebné informace a na základě jejich třídění a zpracování odlišit podstatné od méně podstatného. Žáci se na základě práce na tematických projektech učí efektivně vyhledávat informace na internetu a posuzovat důvěryhodnost zdrojů informací. Při vyhledávání a třídění nezbytných teoretických informací vedeme žáky k samostatnosti. Výkladem, diskuzí, formou cvičení a skupinovou prací

14 vhodné metody učení. Učí se pracovat s odbornou literaturou. Žáci jsou schopni k učení využívat výpočetní techniku. Žáci uplatňují logické myšlení a umí použít nabyté znalosti a dovednosti v praxi, jsou schopni používat metodu pozorování a experimentu a z experimentů vyvodit závěry. Žáci jsou vedeni k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu učení. Žáci jsou vedeni k užívání vhodných termínů, znaků a symbolů. Žáci jsou vedeni k tvůrčí činnosti. seznamujeme žáky s různými metodami učení a jejich srovnáním jim pomáháme vybrat si metodu adekvátní jejich věku, nadání a schopnostem. Provádíme jejich praktický nácvik. Pracujeme s krásnou i odbornou literaturou, s českou i cizojazyčnou. Odborná literatura je žákům dostupná ve studovně, kterou mohou volně navštěvovat. V hodinách často se žáky využíváme výukové programy a tvorbou projektů je učíme při zpracovávání informací využívat výpočetní techniku. Procvičováním gramatických jevů, tematických okruhů, slovní zásoby, porozumění textu, poslechu na PC vytváříme u žáků schopnost pracovat s výpočetní technikou i v cizím jazyce. Uplatněním deduktivních metod, prací ve skupinách, řešením problémových úloh rozvíjíme logické myšlení žáků, jejich schopnost použít nabyté znalosti a dovednosti. V přírodovědných předmětech vycházíme často z experimentů a metodou aktivní konstrukce poznatku vedeme žáky k poznání obecného. Studiem životopisů významných osobností, vlastním příkladem, sledování dokumentárních filmů, motivačními metodami probouzíme v žácích snahu o další vzdělávání. Při práci s informacemi, při prezentaci prací vedeme žáky ke správnému užívání odborných termínů, znaků a symbolů. Ve spojení s praktickou činností upevňujeme u žáků jejich znalost. Vhodným výběrem činností rozvíjíme exaktní a abstraktní myšlení žáků. V hodinách vedeme žáky k učení prostřednictvím vlastní tvorby, práce na projektech, při krátkodobé tématické výuce k rozvoji tvůrčího myšlení Kompetence k řešení problému podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy i ve formách celostátních testů, kde mohou porovnat své výsledky s vrstevníky mimo školu i město.při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života. Žáci si postupně zdokonalují kompetenci práce s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných mediálních a počítačových, včetně internetu, aby je uměli vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. Žáci jsou vedeni úměrně věku k používání internetu. Děti vedeme k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení.

15 Dílčí kompetence Žáci se umějí samostatně rozhodovat a využívat vlastního úsudku a zkušeností Žáci si poradí se zátěžovou situací a mají schopnost vyrovnat se s případným neúspěchem Žáci se učí najít příčinu a způsob řešení problémových situací Při řešení problémů pracují s chybou a sledují vlastní pokrok při jejich zdolávání Žáci umí kriticky zhodnotit a obhájit způsoby řešení Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Se žáky pracujeme skupinově i samostatně na krátkodobých nebo dlouhodobých tématických projektech Vedeme žáky ke správné prezentaci projektů. S žáky konzultujeme možnost volby jak při výběru tématu, tak při výběru vlastního kreativního způsobu zpracování výsledných prací. Diskutujeme nad nezdarem při řešení problémů. Vedeme žáky k práci s chybou a k rozvíjení jejich sebekontroly. Aktivně řešíme konflikty mezi žáky pomocí adaptačních programů, vytváření modelových situací a simulováním reálných situací. Učíme žáky správně nacházet a formulovat problém. Při řešení problémů využíváme metody skupinové práce. Připravujeme žáky na řešení běžných životních problémů a k hledání různých variant řešení. Pracujeme se žáky metodami moderované diskuze, metodou aktivní konstrukce poznatku, dedukce. Vedeme žáky k vyhledávání informací z různých zdrojů. Vedeme žáky k sebekontrole a zdokonalování výsledků jejich práce. Učíme žáky sebehodnocení. Učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce písemnou, ústní i multimediální formou. Upevňujeme v žácích schopnost kriticky hodnotit výsledky jejich práce Kompetence komunikativní vedou žáky k všestranné a účinné komunikaci Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. Učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných. Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. Podporujeme komunikaci s jinými školami.

16 Dílčí kompetence Žáci spolupracují v týmu Žáci dokáží respektovat názory jiných Žáci vhodným způsobem prezentují svůj názor Žáci prezentují výsledky své práce Žáci ovládají základy společenského chování Žáci se orientují v mediálních sděleních Žáci komunikují alespoň v jednom cizím jazyce Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Spolupráci mezi žáky uskutečňujeme diskuzí nad řešením problémových úloh, skupinovou prací na projektech a umožňujeme tak žákům věnovat zvýšenou pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci. Respekt k názorům druhých upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti respektovat názory druhých. Simulačními hrami, častými diskuzemi a besedami k výukovým tématům vedeme žáky ke schopnosti otevřeně a vhodným způsobem sdělit vlastní názor, obhajovat jej a vhodně argumentovat. Přípravou písemného projevu vedeme žáky k formulaci svých myšlenek a názorů v logickém sledu. Hodnocením průběhu práce podporujeme diskuzi, ve které mohou žáci vyjádřit vhodným způsobem svůj názor. Ústním i písemným vyjadřováním vedeme žáky k prezentaci a hodnocení své práce. Využíváme k tomu referáty i písemné zápisy, soutěže, olympiády a projekty. Žáky vedeme k využívání grafických a prezentačních programů. Hrou v roli a řešením různých životních situací vedeme žáky k ovládání základního společenského chování, které u nich pěstujeme také při návštěvách rozličných kulturních zařízení a při besedách k jednotlivým výukovým tématům. Základy společenského chování u žáků upevňujeme při každodenní komunikaci mezi sebou i mezi žáky a vyučujícími (zasílání úkolů, konzultace pracovních postupů). Formou hraní rolí napomáháme žákům vhodným způsobem zaujímat názor k informacím v médiích. Při práci na projektech žáky vedeme k využívání nejrůznějších médií. Prací s odbornou literaturou a na PC učíme žáky schopnosti vyhledávat, zpracovávat informace a následně je aplikovat při řešení konkrétních problémů. Nácvikem dialogů, didaktickými hrami, psaním dopisů a e- mailů, komunikací s rodilými mluvčími rozvíjíme komunikační schopnosti v cizím jazyce. Využitím základní odborné slovní zásoby v cizím jazyce se prohlubuje jeho znalost a využití v praktickém životě. Žáci využívají cizí jazyk při vyhledávání informací na internetu.

17 Kompetence sociální a personální - rozvíjejí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní a druhých Během vzdělávání mimo jiné používáme skupinovou práci žáků, vzájemnou pomoc při učení. Sociální kompetence vyvozujeme na praktických cvičeních a úkolech (při Tv, na školách v přírodě apod.). Usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Žáky vedeme k respektování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se sami podílejí. Učíme je zároveň k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. Chceme žáky naučit základům kooperace a týmové práce. Dílčí kompetence Účinně spolupracují ve skupinách Podílí se na vytváření pravidel práce v týmu a pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce Aktivně se podílí na vytváření příjemné atmosféry a přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů Realisticky hodnotí své schopnosti, mají zdravé sebevědomí, ale nepřeceňují své schopnosti Uvědomují si zodpovědnost za své chování a jednání, zdraví a život Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Používáme skupinovou práci žáků a pod vedením vyučujícího učíme žáky spolupráci v kolektivu a týmové práci. Žáky vedeme k získávání základů kooperace a týmové práce, při které se společně s pedagogy podílejí na vytváření pravidel práce v týmu. Rozvíjíme u žáků systematičnost, vytrvalost a přesnost. Aktivizačními metodami, relaxačními chvilkami a osobním pozitivním přístupem vedeme žáky k vytváření duševní, tělesné a sociální pohody. Učíme žáky vystihnout své pocity, nálady a podělit se o ně s ostatními, tím si dokázat vytvořit žebříček hodnot. U žáků pěstujeme schopnost vytvářet příjemnou atmosféru v týmu, upevňujeme dobré mezilidské vztahy, učíme je v případě potřeby poskytnout pomoc nebo dokázat sami o ni požádat. Usilujeme o to, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině. Pěstujeme u všech žáků zdravé sebevědomí a dovednost realisticky zhodnotit své schopnosti. U žáků vytváříme pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru. Učíme je ovládat svoje jednání a chování tak, aby dosáhli pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Vedeme žáky k realistickému hodnocení svých schopnosti pomocí srovnávání své práce i prací ostatních. Vytváříme u žáků schopnost vyslovit hypotézu na základě jejich myšlení a vedeme je k jejímu ověřování či vyvrácení pomocí protipříkladu. Řešením úkolů v menších skupinách vedeme žáky k odpovědnosti vůči kolektivu a vzájemné pomoci. Formujeme odpovědnost žáků za vlastní zdraví a bezpečnost, za své chování, jednání a rozhodování. Dbáme o dodržování zásad bezpečnosti práce a učíme je k poskytnutí první pomoci.

18 Jsou schopni diskutovat v malých skupinách i v třídním kolektivu Žáci jsou vedeni k respektování a úctě k rodinnému prostředí. Při řešení úkolů a problémů jsou schopni akceptovat názory a zkušenosti jiných Vedeme žáky k vhodnému uplatňování svých práv, uvědomování si svých povinností a jejich plnění. U žáků podporujeme dovednosti týkající se duševní a tělesné hygieny, pěstujeme zodpovědnost za jejich zdravý život. Učíme žáky k vzájemné spolupráci, rozvoji komunikace, diskuse a asertivnímu chování. Posilujeme kladný vztah a úctu k rodičům, rodině a tím upevňujeme vzájemné rodinné vztahy. Uvádíme příklady možných důsledků neuváženě založené rodiny, snažíme se, aby si uvědomili potřebu úcty k rodičům a všem lidem, hlavně starším, svoji zodpovědnost za zdraví a život. Vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme k odmítavému postoji ke všemu co narušuje dobré lidské vztahy. U žáků rozvíjíme zdravé sebevědomí, fantazii a originalitu. Vedeme žáky k pochopení významu krásy a jejího postavení v životě lidském Kompetence občanské - připravují žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své povinnosti Ve třídních kolektivech žáci společně stanovují pravidla chování. Školní řád navazuje na pravidla chování vytvořená ve třídách. Je kladen důraz na Environmentální výchovu. Žáky vedeme k třídění odpadů, navádíme k dalšímu možnému využití (výtvarná, pracovní výchova). Při ozdravných pobytech v přírodě se žáci chovají jako zodpovědné osoby. Žáky pomocí projektů seznamujeme s kulturou jiných národů. Dílčí kompetence Žáci respektují příslušníky jiných ras a vyznání, jsou proti útlaku a násilí. Žáci si jsou vědomi svých práv a povinností ve škole i mimo školu, chápou význam Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Organizujeme zájezdy do zahraničí. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Diskutujeme o člověku, jeho potřebách a odlišnostech a vedeme tím žáky k respektování příslušníků jiných ras. Využíváme metody dramatické výchovy. Organizujeme adaptační programy. Využíváme skupinové práce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Dbáme na dodržování pravidel.

19 řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti. Žáci jsou v různých situacích zodpovědní, ohleduplní, ochotní pomáhat. Žáci mají pozitivní vztah ke kultuře a historickému dědictví, aktivně se zapojují do kulturního a sportovního dění. Žáci přistupují zodpovědně ke svému okolí, jednají v zájmu podpory a ochrany prostředí a zdraví. Diskutujeme s žáky o jejich právech a povinnostech. Vedeme žáky ke sledování a dodržování právních norem. Využíváme skupinové práce. Využíváme metody dramatické výchovy. Využíváme skupinové práce. Navštěvujeme divadelní, filmová představení a kulturní akce. Poskytujeme doplňkovou četbu, umožňujeme vyhledávat informace. Organizujeme soutěže a olympiády. Využíváme skupinové práce. Využíváme mezipředmětových vztahů a umožňujeme tvorbu prezentací k ekologickým globálním a lokálním problémům. Využíváme statistických údajů ve vztahu k životnímu prostředí. Diskutujeme o problémech prostředí. Vedeme žáky ke sledování aktuálního dění. Věnujeme se třídění a sběru odpadových surovin, vedeme žáky k spoluodpovědnosti za naše životní prostředí. Využíváme skupinové práce Kompetence pracovní - pomáhají žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblasti Svět práce. Vedeme je k objektivnímu sebehodnocení a posouzení s reálnými možnostmi při profesní orientaci. Výuku doplňujeme o praktické exkurze. Na škole je vypracován celoškolní plán k volbě povolání. Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Dílčí kompetence Žáci používají bezpečně a účinně veškeré materiály a nástroje, dodržují stanovené pracovní postupy,dovedou se přizpůsobit pracovním podmínkám. Výchova k šetrnosti hospodaření s přírodními zdroji a majetkem,přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska kvality, funkčnosti a společenského významu,pracuje Čím dosahujeme rozvoje kompetence u žáka Vytváříme a upevňujeme pracovní návyky pomocí používání základních pomůcek a nástrojů,vedeme je k účelnému využití pracovního místa. Používáním různých pomůcek a materiálů vedeme žáky k hospodaření s přírodními zdroji a majetkem. Vedeme žáky k zapojování se do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním zdrojům účastí na sběru odpadových surovin k šetření energiemi k péči o čistotu a pořádek okolí školy, bydliště, apod.

20 s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí plánovat budoucnost, má představu o způsobu dosažení svého cíle, chápe základní zásady podnikání a zná jeho rizika. Při práci využívají získané poznatky z jiných předmětů a dovede je vhodně využít k vlastnímu rozvoji a přípravě na budoucnost, dovedou je využít při volbě svého budoucího povolání. Dodržují pracovní morálku a kázeň, pracují s přihlédnutím k ochraně svého zdraví i zdraví ostatních. Umí požádat o pomoc a radu a dovede je poskytnout ostatním. V tématickém celku o povoláních vedeme žáky prostřednictvím besedy a diskuse k poznání svých schopností a možností, které jim pomohou se rozhodnout o svém budoucím povolání. Praktická práce nad konkrétními úkoly vede žáky k upevňování dovedností v oblasti plánování a způsobů dosažení cílů. Srovnávací metodou učíme žáky chápat minulost jako základ a východisko jejich budoucnosti. Pravidelným tréninkem tělesných zdatností a rozvíjením dovedností, vedeme žáky k chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti. Dodržováním bezpečnostních zásad žákům vštěpován návyk ochrany svého zdraví i zdraví druhých. Nácvikem reálných dialogů učíme žáky schopnosti dorozumět se v cizím prostředí, požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout. Skupinovou prací vedeme žáky k vzájemné pomoci a k tomu, aby sami dokázali v případě potřeby o pomoc požádat. Praktickým seznamováním žáků se zásadami 1. pomoci je vedeme k bezprostřednímu poskytnutí pomoci zraněnému a znalosti požádat o odbornou pomoc. 2.4 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování), se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), a žáci se sociálním znevýhodněním. Pomoc a radu ve škole zajišťují třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími učiteli a samozřejmě s vedením školy. Úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou a dalšími pedagogickými centry a odbornými institucemi. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd, pracují podle upravených vzdělávacích programů, mají možnost individuální práce nejen v samotných vyučovacích hodinách, ale pracují i samostatně či ve skupinkách ve specializované pracovně pod vedením proškolených pedagogů tzv.

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání září 2008 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 PŘEDKLADATEL... 4 1.2 ZŘIZOVATEL...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4

Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 1 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, herbenova 4 Inovace ŠVP Herbenka pro žáky s řečovými a komunikačními problémy se zaměřením na žáky 1. stupně základní školy praktické Úpravy byly provedeny v

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více