ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, výkazu a výměru, které jsou součástí zadávací dokumentace. Místo realizace akce Katastrální území obce Lužice Předpokládané termíny plnění Zahájení: Limitní termín ukončení: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Adresa:, Telefon: IČ: Osoba oprávněné jednat za zadavatele: Vladimír Hlaváček starosta obce 3. POŽADAVKY NA ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Uchazeč dodá nejpozději do tyto podklady: čestné prohlášení referenční listina výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování Po obdržení všech podkladů potřebných pro zařazení do výběrového řízení, budou uchazeči zaslány přístupové údaje pro přihlášení do elektronické aukce výběrového řízení.

2 4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY a) Cenová nabídka bude soutěžená v elektronické aukci online b) Variantní řešení se nepřipouští c) Členění nabídky - nabídka dodavatele bude členěna v souladu s následujícím pořadí: Cenová nabídka zadaná v elektronické aukci Po ukončení elektronické aukce uchazeč dodá následujíc dokumentaci. Krycí list nabídky (zájemce použije přílohu č. 1 Krycí list). Oceněný výkaz výměr Případné další podklady Např. jiné údaje vztahující se k ceně, které jsou dle názoru uchazeče podstatné. Sjednaná cena bez DPH musí obsahovat veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. d) Cenová nabídka bude zadána v elektronické aukci a po ukončení elektronické aukce je nutné dodat dokumenty jako - položkový rozpočet a výkaz výměr. e) Pokud nabídka nebude obsahově splňovat výše uvedené dokumenty a požadavky, může být zájemce vyloučen z dalšího hodnocení. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodů až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. 5. MÍSTO A TERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK Cenové nabídky budou přijímány elektronicky přes aukční portál Nákupního softwaru. Pro přihlášení do výběrového řízení (elektronické aukce) použijte adresu: Nabídky budou zadávány online v elektronické aukci v den konání aukce. Dřívější podání cenových nabídek se nepřipouští. Datum pro přihlášení a zadání nabídek je v 09:30 hod. Nabídkové ceny nelze podat po uplynutí

3 lhůty pro zadávání cenových nabídek. Zadavatel nebude přijímat cenové nabídky jinou formou a zadavatel neprodleně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka nebyla podána a akceptována dle podmínek pro podání nabídek. 6. PRŮBĚH ELEKTRONICKÉ AUKCE Elektronická aukce je stanoven na 2 aukční kola. - Nulté aukční kolo - Řádné aukční kolo Nulté aukční kolo - slouží pro zveřejnění prvotní cenové nabídky uchazeče a není povinné. Délka nultého kola je stanovena na 10 minut. Řádné aukční kolo - následuje po kole nultém, délka trvání řádného kola je stanovena na 35 minut. V řádném aukčním kole uchazeč zadává nebo snižuje svou cenovou nabídku a zároveň má možnost sledovat zveřejněnou nabídku konkurenčního uchazeče. Na zveřejněnou cenovou nabídku konkurenčního uchazeče má právo uchazeč reagovat formou podhozu neboli snížení své cenové nabídky. Snížení cenové nabídky - provádí se formou podhozu, snížení cenové nabídky a to vždy v rozsahu 1% až 10 % oproti stávající cenové nabídce uchazeče. Ukončení elektronické aukce - při zadání (podhozu) cenové nabídky méně jak 3 minuty před koncem elektronické aukce může dojít k prodloužení aukčního času a to vždy o 5 minut. Elektronická aukce končí po dovršení aukčního času, a to tehdy pokud již žádný z účastníků elektronické aukce neprovede další podhození neboli snížení své cenové nabídky pod aktuální nabízenou cenu. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY Smlouva o dílo bude uzavřena s vybraným uchazečem po ukončení elektronického výběrového řízení. Smlouva bude splňovat podmínky zadavatele, dále plně respektovat ustanovení obecně závazných právních předpisů. Ve smlouvě o dílo je uchazeč povinen plně respektovat vedle níže uvedených obchodních podmínek také požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny. Nedílnou součástí návrhu smlouvy bude také podrobný položkový rozpočet ve formě oceněného výkazu výměr.

4 Termín plnění Obec Lužice Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději do Zadavatel umožňuje zahájení plnění stavební zakázky v průběhu měsíce únor Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby a vybranému dodavateli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. Posunutí termínu zahájení může být až o 1 měsíc. V případě posunutí termínu z důvodů na straně zadavatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení. Délka záruční doby Objednatel požaduje minimální délku záruční doby 48 měsíců Smluvní pokuty Zhotovitel v návrhu smlouvy uvede následující ustanovení vztahující se ke smluvní pokutě: smluvní pokuta za prodlení s termínem dokončení je minimálně 2.000,-- Kč za každý započatý den prodlení. Prodlení nastává v případě nedokončení díla v termínu dle obchodních podmínek zadávací dokumentace. za každý den prodlení s odstraněním nedodělků a vad v záruční lhůtě zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody. Platební podmínky Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoliv plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci. Fakturace bude jednorázová, po ukončení fyzické realizace prací předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je

5 objednatel oprávněn ve lhůtě do data jeho splatnosti daňový doklad vrátit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, eventuálně vystavit nový daňový doklad. Daňový doklad musí být doručen objednateli. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na minimálně 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v Kč. Změna sjednané ceny Změna sjednané ceny je možná pouze: pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. 8. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Žádost o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být doručena nejpozději ve stejném termínu, jako je lhůta pro vyžádání zadávací dokumentace, a to v písemné podobě (listinné či elektronické) nebo na uvedený telefonický kontakt. Adresa:, Telefon: PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Prohlídka místa plnění nebude organizována, místo je volně přístupné, je možné se na prohlídce domluvit po předchozí telefonické domluvě se starostou obce. 10. VYPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ELEKTRONICKÉ AUKCE Vypracování výsledků výběrového řízení se bude konat po ukončení elektronické aukce dne a je neveřejné. 11. VYHODNOCENÍ NABÍDEK Z ELEKTRONICKÉ AUKCE Hodnotícím kritériem pro tuto zakázku je nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou v aukci se stává vítězem aukce a bude mít nejlepší výchozí pozici pro rozhodnutí zadavatel, s kým podepíše smlouvu o dílo.

6 12. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ VÝBEROVÉHO ŘÍZENÍ Proběhne již plně v režii zadavatele obce Lužice a to po ukončení a vyhodnocení elektronické aukce dne Uchazeči z výběrového řízení budou o rozhodnutí informováni v písemné podobě (listinné či elektronické). V Lužici dne Přílohy: 1) Krycí list 2) Čestné prohlášení

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HAMZOVA ODBORNÁ pro děti a dospělé ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.810/11/tes Ve smyslu 18 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a interního předpisu HL k zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zpracování pasportu kanalizací

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - Výměna oken a dveří bytového domu Turpišova

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Kraj Vysočina AREA 2000 s.r.o. Žižkova 57 středisko Tender Consulting 587 33 Jihlava Riegrova 46 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro užší řízení podle 28 zákona č. 137/2006

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora

Regionální síť mikroregionu Horácko - výběr technického dozoru investora V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 2. kategorie na služby zadávané v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby

Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Rekonstrukce a výstavba nové místní komunikace Veltruby Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více