Výzkum firemní filantropie. Fórum dárců, o.s. Agnes, o.s. 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum firemní filantropie. Fórum dárců, o.s. Agnes, o.s. 2004"

Transkript

1 Výzkum firemní filantropie Fórum dárců, o.s. Agnes, o.s. 2004

2 Základní charakteristika výzkumu Cíl - získat informace o rozsahu firemní filantropie, o strategiích, o motivaci firem k filantropii a o perspektivách dalšího vývoje této oblasti v ČR Metodologie sběru dat - výzkum realizovala agentura Median, s.r.o pomocí metodologie CAPI Cílová skupina - osoby, které jsou ve firmě zodpovědné za rozdělování příspěvků (darů, sponzoring) Časový harmonogram - terénní sběr dat poběhl v období od 10. června do 2. července 2004

3 Výběrový vzorek R ozdělení firem podle oblasti podnikání P řevažující oblast podnikání P očet firem V ýroba 248 O bchod 135 S lužby 194 S polu 577

4 Výběrový vzorek R ozdělení firem podle počtu zam ěstnanců P očet zam ěstnanců P očet firem do 49 zam ěstnanců až 249 zam ěstnanců zam ěstnanců a více 73 S polu 577

5 Výběrový vzorek R ozdělení firem podle právní form y P rávní form a P očet firem A kciová společnost + společnost 456 s ručením om ezeným O statní (kom anditní společnost, veřejná 121 obchodní společnost, družstvo, státní podnik ) S polu 577

6 Výsledky výzkumu 1. část - Rozsah firemní filantropie Otázky v této části se týkali jak sponzoringu tak dárcovství Sledovali jsme: angažovanost firem v sponzoringu a dárcovství, objem poskytnutých prostředků, podporované oblasti a cílové skupiny, podporované subjekty, formy dárcovství...

7 Věnuje se Vaše firma sponzoringu v ČR? N=577 Ne, nevěnuje 40% Ano, věnuje 60%

8 Jaký objem prostředků - sponzoring zhruba poskytla Vaše firma v roce 2003? 1 mil. - 5 mil. Kč 10% 500 tis. - 1 mil. Kč 8% 200 tis tis. Kč 15% nad 5 mil. Kć 3% Odmítl uvést 4% Do 200 tis. Kč 60%

9 Kolika subjektům poskytla Vaše firma sponzorský příspěvek v roce 2003? N=346 více jak 100 subjektům 1% subjektům 5% subjektům 9% neví 1% 1 subjektu 16% 2-5 subjektům 50% 6-10 subjektům 18%

10 Kterou oblast podporuje Vaše firma v rámci sponzoringu v ČR? N=346 Volný čas / amatérský sport Kultura a umění Profesionální sport Zdravotní Sociální Vzdělávání Humanitární Komunitní a regionální rozvoj Pravidelně Občas Vůbec ne Ţivotní prostředí a ekologie Výzkum Jiná oblast Lidská práva Politika 0% 20% 40% 60% 80% 100%

11 Které cílové skupiny Vaše firma podporuje sponzoringem v ČR? N=346 Děti a mládeţ Dospělí Handicapovaní Studenti Profesionální sportovci Nemocní Senioři Umělci Zvířata Jiná skupina Etnické a národnostní menšiny Bezdomovci Drogově závislí Pravidelně Občas Vůbec ne 0% 20% 40% 60% 80% 100%

12 Věnuje se Vaše firma filantropickým aktivitám - dárcovství v ČR? N=577 Ne, nevěnuje 33% Ano, věnuje 67%

13 V jaké hodnotě poskytla Vaše firma dary v roce 2003? N=384 Odmítl uvést 2% nad 5 mil. Kć Ţádný 3% 1 mil. - 5 mil. Kč 1% 7% 500 tis. - 1 mil. Kč 4% 200 tis tis. Kč 6% Do 200 tis. Kč 77%

14 Kolika subjektům v ČR poskytla Vaše firma dar v roce 2003? N= subjektům 6% subjektům 10% Ţádnému 1% 1 subjektu 19% 6-10 subjektům 18% 2-5 subjektům 46%

15 Podpořila Vaše firma darem oblasti postižené záplavami v roce 1997 nebo 2002? N=384 Ne 37% Ano 63%

16 Kterou oblast v ČR podporuje Vaše firma darem? N=384 Volný čas / amatérský sport 29% 26% Sociální 24% 24% Zdravotní 24% 23% Kultura a umění 20% 23% Vzdělávání 20% 22% Humanitární 17% 32% Komunitní a regionální rozvoj 16% 22% Pravidelně Profesionální sport 10% 11% Občas Ţivotní prostředí a ekologie 6% 18% Výzkum 2% 10% Jiná oblast 1% 2% Politika 1% 7% Lidská práva 1% 7%

17 Které cílové skupiny Vaše firma podporuje darem v České republice? N=384 Děti a mládeţ 53% 29% Dospělí 29% 31% Studenti 25% 32% Handicapovaní 23% 28% Nemocní 13% 24% Profesionální sportovci Senioři Umělci 8% 8% 6% 12% 23% 15% Pravidelně Občas Zvířata 6% 17% Jiná skupina 2% 1% Bezdomovci 2% 4% Drogově závislí 1% 6% Etnické a národnostní menšiny 6%

18 Které subjekty podporuje Vaše firma darem v České republice? N=384 Nestátní neziskové organizace (nadace, nadační fondy, občanská sdruţení ) Příspěvkové organizace zřízené státem nebo samosprávou (napr. muzea, divadla ) Jednotlivce Ano Ne Jiné Komerční ziskové organizace 0% 20% 40% 60% 80% 100%

19 Z jakých zdrojů získává Vaše firma prostředky na podporu - dary? N=384 Z rozpočtu firmy Sbírkou mezi zaměstnanci Odvodem z prodaného zboţí Z matchingového fondu Ano Ne Z jiného zdroje Formou aukce 0% 20% 40% 60% 80% 100%

20 Jakým způsobem realizuje Vaše firma podporu - dar? N=384 Přímou podporou vybranému subjektu Dlouhodobým partnerstvím (dlouhodobá podpora konktrétní organizace) Společním projektem naší firmy a niziskové organizace Prostřednictvím vlastní firemní nadace Ano Ne Prostřednictvím vlastního nadačního fondu Jinak 0% 20% 40% 60% 80% 100%

21 Jakou formou daru podporuje Vaše firma vybrané subjekty? N=384 Finančním příspěvkem - darem Věcným darem Ano Ne Poskytnutím sluţby Dobrovolnou prací svých zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 Pokud Vaše firma podpoří finančním darem organizaci, na jaké typy nákladů přispívá? N=332 Nákup konkrétního zařízení (kopírka, tiskárna, nábytek ) Běţné provozní náklady organizace (mzdy, nájem, administrativa ) Zákazky a projekty ve spolupráci s Vaší firmou Projektové náklady (přímé náklady na realizaci projektu) Ano Ne Příspěvek do nadačního jmění nebo rezervního fondu Jiný typ nákladů 0% 20% 40% 60% 80% 100%

23 Co je předmětem věcného daru od Vaší firmy? N=294 Drobné věcné dary krátkodobé spotřeby nevyráběné ve Vaší firmě Věcné dary dlouhodobé spotřeby nevyráběné ve Vaší firmě Zboţí vyráběné ve vaší firmě Ano Ne Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 Pokud Vaše firma poskytne vybranému subjektu službu - dar, o jaký typ služeb se jedná? N=118 Zapůjčování techniky Poskytování prostoru, hrazení nájemného Poradenství, konzultace, know-how Poskytování prezentačních a reklamních ploch Ano Ne Kompletní specializované sluţby (právní, účetní, marketing ) Jiná sluţba Zapůjčování distribuční síti 0% 20% 40% 60% 80% 100%

25 Výsledky výzkumu 2. část - Strategie firemní filantropie Tato část výzkumu je zaměřena jenom na oblast firemní filantropie Sleduje míru organizovanosti firemního dárcovství ve firmě, její transparentnost, využívání firemní filantropie v PR firmy...

26 Má Vaše firma vypracovanou strategii v oblasti firemní filantropie? N=384 Ano 9% Ne 60% Částečne 31%

27 Má Vaše firma vypracovanou strategii v oblasti firemní filantropie? N=384 (podle počtu zaměstnanců) nad 250 zaměstnanců zaměstnanců Ano Částečně Ne do 49 zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100%

28 Má Vaše firma jasně stanovená kritéria, podle kterých se rozhoduje o poskytnutí podpory - daru? N=384 Ne 48% Ano 52%

29 Jakým způsobem Vaše firma zveřejňuje kritéria, podle kterých se rozhoduje o poskytnutí podpory - daru? N=200 Pouze interní v rámci firmy Ústně či písemně na přímý dotaz Jsou důvěrné - znají je pouze vybraní zaměstnanci Veřejně ve výročních zprávách Ano Ne Veřejně v médiích Veřejně na webových stránkách Jiným způsobem 0% 20% 40% 60% 80% 100%

30 Jak přistupuje Vaše firma k výběru žadatelů? N=384 Jsme otevřeni všem zadatelům 28% Jinak 3% Upřednostňujeme ty, které jsme ještě nepodpořili 3% Upřednostňujeme osvědčené zadatele 66%

31 Podle čeho posuzuje Vaše firma důvěryhodnost žadatele? N=384 Dobré zkušenosti z minulosti Osobní doporučení Reference od spolupracující firmy Mediální úspěšnost organizace Transparentní hospodaření (audit, výroční zpráva) Ano Ne Kvalitní PR a propagační materiály Na vysoké úrovni zpracovaná ţádost - projekt Celebrity jako garanti projektu 0% 20% 40% 60% 80% 100%

32 Posuzuje Vaše firma důvěryhodnost žadatele podle osobního doporučení? N=384 (podle počtu zaměstnanců) nad 250 zaměstnanců zaměstnanců Ano Ne do 49 zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100%

33 Posuzuje Vaše firma důvěryhodnost žadatele podle transparentního hospodaření? N=384 (podle počtu zaměstnanců) nad 250 zaměstnanců zaměstnanců Ano Ne do 49 zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100%

34 Na základě jakého podkladu (dokumentu od žadatele) rozhodne Vaše firma o poskytnutí daru? N=384 Jednoduchá ţádost o příspěvek - dar Jednoduchý záměr projektu Ano Ne Projekt zpracovaný na vysoké úrovni (přesný rozpočet, časový harmonogram ) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

35 Uzavírá Vaše firma písemnou Smlouvu o poskytnutí příspěvku - daru při podpoře subjektu? N=384 Ne 36% Ano 64%

36 Jaké je procentuální zastoupení darovacích smluv a smluv o reklamě ve Vaší filantropické praxi? N=244 Smlouva o reklamě 26% Jiná 1% Darovací smlouva 73%

37 Ověřuje (kontroluje) Vaše firma použití poskytnutých prostředků - darů? N=384 Ne 41% Ano 59%

38 Jaké mechanizmy používá Vaše firma při ověřování (kontrole) použití poskytnuté podpory - daru? N=226 Osobní návštěvou Vyúčtování příspěvku - daru Účast zástupce firmy na realizaci projektu Závěrečná zpráva o realizaci projektu Ano Ne Kontrolou účetních dokladů Jinak 0% 20% 40% 60% 80% 100%

39 Je firemní filantropie součástí PR a komunikační strategie Vaší firmy? N=384 (podle počtu zaměstnanců) nad 250 zaměstnanců zaměstnanců Ano Ne do 49 zaměstnanců 0% 20% 40% 60% 80% 100%

40 Zveřejňuje Vaše firma následující údaje? N=384 Komu tyto prostředky - dary poskytla Ano Ne Jaký objem prostředků - darů poskytla 0% 20% 40% 60% 80% 100%

41 Jakým způsobem zveřejňuje Vaše firma informace o svých filantropických aktivitách? N=126 Ve výročních zprávách V propagačních materiálech firmy Přes média Ano Ne Na webových stránkách firmy Jinak 0% 20% 40% 60% 80% 100%

42 Do jaké míry využívá Vaše firma možnost odpisovat dary ze základu daně? N=384 Nevyuţíváme moţnost odepisovat dary ze základu daně 15% Částečně 34% V plné míře 51%

43 Výsledky výzkumu 3. část - Motivace k firemní filantropii 3. část je zaměřena na odhalení důvodů, které firmy vedou k firemní filantropii nebo naopak příčin, proč se firmy dárcovství nevěnují.

44 Co především motivuje Vaši firmu k poskytování podpory - daru? N=384 Pomoc potřebným a podpora dobré věci Pomoc spřátelenému subjektu (osobní vazby) Zlepšit povědomí o společnosti, zlepšit image firmy a podpořit loajalitu zákazníků Daňové zvýhodnění, odpisy darů ze základu daní Posílit public affairs a vztahy v rámci regionu Ano Ne Podpořit vnitřní komunikaci a loajalitu zaměstnanců Podpořit produktový marketing, získat konkurenční výhodu Podpořit řízení rizika a krizovou komunikaci Něco jiného 0% 20% 40% 60% 80% 100%

45 Z jakého důvodu se Vaše firma neangažuje ve firemní filantropii? N=193 Nedostatek zdrojů "Nemůţeme si to dovolit" Neefektivita takto vynaloţených prostředků "Umíme je vyuţít lépe" Nedůvěra a obavy ze zneuţití poskytnutých prostředků Nevidíme v tom smysl Nedostatek informací o firemní filantropii Ano Ne Špatná zkušenost Nízká mediální odezva a nedostatečné uznání veřejnosti Jiný důvod 0% 20% 40% 60% 80% 100%

46 Co by Vaší firmě pomohlo nebo by Vás více motivovalo k firemní filantropii? N=577 Zvýšení daňových odpisů pro dary Vyší důvěryhodnost a profesionalita ţadatelů Více informací Uznání Ano Ne Úspěšné modely jiných firem Změna postoje médií Jiné 0% 20% 40% 60% 80% 100%

47 Uznání od koho by Vaši firmu více motivovalo k firemní filantropii? N=154 Od klientů (zákazníků) Od místí samosprávy Od partnerů Od médií Ano Ne Od státních orgánů Od někoho jiného 0% 20% 40% 60% 80% 100%

48 Jaký postoj médií by Vaší firmě více vyhovoval? N=89 Více článků o firemních dárcích Média by zveřejňovala názvy firemních dárců Ano Ne Méně článků o firemních dárcích Něco jiného 0% 20% 40% 60% 80% 100%

49 Jaké informace by Vaší firmě pomohly nebo by Vás více motivovaly k firemní filantropii? N=176 Kvalitní informace o moţných oblastech podpory (analýzy podpory jednotlivých oblastí) Kvalitní informace o neziskovém sektoru Ano Ne Kvalitní informace o firemní filantropii (o formách podpory, o strategiích ) 0% 20% 40% 60% 80% 100%

50 Výsledky výzkumu 4. Část - Potenciál firemní filantropie Poslední část výzkumu sleduje tříletý výhledy v oblasti firemní filantropie. Podává informace o tom, které oblasti a cílové skupiny budou firmy podporovat, v jaké míre, jakými nástroji...

51 Odhadněte, kolik prostředků hodlá Vaše firma vyčlenit v příštích 2-3 letech (tj ) na filantropické aktivity - dary. N=577 Neví 8% Více neţ v minulých letech 8% Ţádné 16% Výrazně méně neţ v minulých letech 1% Méně neţ v minulých letech 7% Zhruba stejně jako v minulých letech 60%

52 Které oblasti hodlá Vaše firma podporovat darem v příštích 2-3 letech (tj ) N=483 Volný čas / amatérský sport Sociální Zdravotní Vzdělávání Humanitární Kultura a umění Komunitní a regionální rozvoj Profesionální sport Pravidelně Občas Vůbec ne Ţivotní prostředí a ekologie Výzkum Jiná oblast Politika Lidská práva 0% 20% 40% 60% 80% 100%

53 Které cílové skupiny hodlá Vaše firma podpořit darem v příštích 2-3 letech (tj )? N=483 Děti a mládeţ Dospělí Studenti Handicapovaní Nemocní Profesionální sportovci Senioři Zvířata Pravidelně Občas Vůbec ne Umělci Jiná skupina Bezdomovci Drogově závislí Etnické a národnostní menšiny 0% 20% 40% 60% 80% 100%

54 Jakou formu podpory hodlá Vaše firma použít v příštích 2-3 letech (tj ) N=483 Sluţby - dary 10% Dobrovolná práce zaměstnanců 3% Věcné příspěvky - dary 31% Finanční příspěvky - dary 56%

55 Jakým způsobem hodlá Vaše firma realizovat podporu v příštích 2-3 letech (tj ) N=483 Přímou podporou - darem vybranému subjektu Dlouhodobým partnerstvím Vlastní filantropickou aktivitou firmy (firemní nadace, charitativní ples, udělování cen ) Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Společným projektem s konkrétní neziskovou organizací Jinak 0% 20% 40% 60% 80% 100%

56 Pokud nemá Vaše firma vlastní strategii firemní filantropie N=228 Hodlá si v příštích 2-3 letech vytvořit vlastní strategii firemní filantropie 3% Hodlá v příštích 2-3 letech implementovat strategii firemní filantropie od mateřské firmy 1% Hodlá si jí v příštích 2-3 letech nechat externě vytvořit důvěryhodní organizací 2% Neuvaţuje v příštích 2-3 letech o vytvoření ani převzetí strategie firemní filantropie 94%

57 Hodlá Vaše firma v příštích 2-3 letech (tj ) osamostatnit oblast firemní filantropie? N=483 Rozhodně ano 1% Spíše ano 3% Spíše ne 25% Rozhodně ne 71%

58 Uvažuje Vaše firma o tom, že by v příštích 2-3 využila služeb externí nadace k přerozdělování prostředků? N=483 Ano 1% Částečně (napr. pro některé oblasti) 7% Ne 92%

Základní charakteristika respondentů průzkumu:

Základní charakteristika respondentů průzkumu: Jak jsme na tom s firemní filantropií v okrese Ústí nad Labem (výsledky výzkumu 2006) Výzkum firemní filantropie mezi firemními subjekty působícími v okrese Ústí nad Labem realizovala v srpnu 2006 Komunitní

Více

Dotační program na podporu kultury Dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na veřejně prospěšné projekty k podpoře rozvoje kultury.

Dotační program na podporu kultury Dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na veřejně prospěšné projekty k podpoře rozvoje kultury. Příloha k usnesení RMČ č. 34 ze dne 18.1.2016 Dotační program na podporu kultury Dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na veřejně prospěšné projekty k podpoře rozvoje kultury. Název programu NA PODPORU

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka PRAVIDLA pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3209 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 30. 03.2012 Účinnost

Více

Public Relations Proces

Public Relations Proces Public Relations Proces Radek Vítek Ogilvy Public Relations Vnímání je realita 2 Nejlepší příběh zvítězí Směřujeme do éry vypravěčů, kde smyslová a pocitová přitažlivost hrají dominantní role. Vypravěči

Více

Neziskové organizace a jejich financování

Neziskové organizace a jejich financování Neziskové organizace a jejich financování Neziskové organizace (NO) Neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání Veřejně prospěšné cíle, neziskový charakter Zde kladen

Více

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti.

Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Snižme společně náklady na energie pro naše domácnosti. Jen pár kroků k úsporám 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s ecentre a předáte potřebné podklady. 2. krok: ecentre sesbírá podklady

Více

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji?

Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Co si myslí česká populace o společenské odpovědnosti a o udržitelném rozvoji? Tomáš Macků, Ipsos 14. 3. 2016 JAK SE VLASTNĚ MÁ ČESKÁ POPULACE 2 JAK SE CÍTÍME IPSOS EMOTI*SCAPE V KLIDU A POHODĚ Září 2014

Více

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ PŘÍJMY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ Problém číslo jedna současného sportovního managementu je získávání finančních prostředků nutných pro úspěšný a zdárný chod sportovní organizace. Existuje řada možností, jak

Více

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost

Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Písek rozhodlo dne 05.11.2015 usnesením zastupitelstva města č. 264/15 vydat tyto Zásady pro poskytování dotací na sportovní činnost (dále zásady

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa

Rada města Česká Lípa ZÁSADY RADY MĚSTA. č. 1/2015. Řízení školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Česká Lípa EVIDENČNÍ ČÍSLO VÝTISKU: 1 ZÁSADY RADY MĚSTA zřizovaných městem POČET STRAN: 7 PLATNOST OD: 1. 11. 2015 VYDÁNÍ ČÍSLO: I. Jméno Datum Podpis Zpracoval Ing. Martina Bartáková Jana Veindlová Zdeňka Semerádová

Více

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji Výzkumná zpráva z projektu Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji 2014 Josef Bernard Renata Mikešová Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Zpracováno s podporou dotace

Více

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva Mirovická 19/1027, Praha 8 Úvodní slovo je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí

Více

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé

ODBOR EKONOMICKÝ. Příjmy. v tis. Kč Index návrhu rozpočtu 2013 a schváleného rozpočtu 2012 v % daň z příjmů fyzických osob - ze závislé ODBOR EKONOMICKÝ Druhové zatřídění daňové příjmy nedaňové příjmy neinvestiční přijaté transfery Název Příjmy Schválený rozpočet Návrh rozpočtu na rok 2013 ze závislé 865 463 881 000 101,8 činnosti ze samostatné

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků CEDR o.p.s.,

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, Pardubice BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 22. 3. 2012, +420 461 031 821 Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků

Více

1. část IDENTIFIKACE RESPONDENTA

1. část IDENTIFIKACE RESPONDENTA 1. část IDENTIFIKACE RESPONDENTA 1.1 Uveďte prosím, v jaké instituci působíte: veřejná knihovna obce do 5.000 obyvatel veřejná knihovna obce do 10.000 obyvatel veřejná knihovna obce do 20.000 obyvatel

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 47 847 000,00 50 079 824,23 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 47 847 000,00 49 981 084,35 3 Spotřeba materiálu 501 3 650

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Olympijská stipendia

Olympijská stipendia Olympijská stipendia Společný projekt Českého olympijského výboru a Vysoké školy ekonomie a managementu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Studium všem! 1 www.vsem.cz ww w ww w..v.vs vse em m.cz..ccz

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 Pardubice 10. 6. 2013 Chrudim

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 Pardubice 10. 6. 2013 Chrudim +420 461 031 821 Klášterní 54 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 10. 6. 2013 Chrudim Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření,

Více

Nadace a fondy obecně u nás nejvíce podporují oblast zdravotní, následuje oblast vzdělávání a oblast sociální a humanitární. (viz Graf č.

Nadace a fondy obecně u nás nejvíce podporují oblast zdravotní, následuje oblast vzdělávání a oblast sociální a humanitární. (viz Graf č. Nadační sektor v České republice v roce 2015 Klíčové výstupy a informace Svojí povahou je nadace a nadační fond správce majetku a zejména dárce, který podporuje třetí osoby, respektive veřejně prospěšné

Více

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod

Věrnostní programy. Věrnostní programy. 1.Úvod Věrnostní programy Obsah kapitoly Obsahem této kapitoly je přehled problematiky věrnostních programů, jejich zaměření, typologie, plánování, problémy a rizika včetně souvisejících legislativních aspektů.

Více

Adaptační plán pro nového obchodníka

Adaptační plán pro nového obchodníka Adaptační plán pro nového obchodníka Vybrali jste si do týmu nového, ale zkušeného obchodníka od konkurenční společnosti, uplynulo pár měsíců a nevidíte žádné výsledky? Už se vám nechce dělat výběrová

Více

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík

MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ. Radim Bačuvčík MARKETING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Radim Bačuvčík Radim Bačuvčík VeRBuM, 2011 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Recenzovali: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Knihu doporučila

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Výzva k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na podporu sociálních služeb v roce 2015 Dotace na podporu sociálních služeb Účel podpory Předpokládaný celkový objem

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora Město Tábor Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Tábora PLATNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Schválilo: Zastupitelstvo města Tábora Článek I. Úvodní ustanovení Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014

ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 ANALÝZA ČESKÉHO EXPORTÉRA 2014 Tato analýza byla zpracována poradenskou společností NSG Morison, která je partnerem a auditorem projektu Exportní cena DHL UniCredit pod záštitou vládní agentury CzechTrade.

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ÚVOD 2. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2011. 1. ÚVOD Ministerstvo práce a sociálních

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 Pravidla a podmínky grantového řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009 A. Základní informace Městská část Praha1 vypsáním grantů chce podpořit činnost nestátních neziskových organizací a

Více

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér

Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Občanské sdružení pro studium a sport bez bariér Výroční zpráva 2007 Sídlo: Paběnice 75, 286 01 Čáslav Kancelář: ZŠ Kutná Hora, J.Palacha 166 284 01 Kutná Hora Telefon: 739 619 288 e-mail: cestazivotembb@seznam.cz

Více

Hodnocení hospodaření státní příspěvkové organizace

Hodnocení hospodaření státní příspěvkové organizace Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Hodnocení hospodaření státní příspěvkové organizace Bakalářská práce Vedoucí práce Ing. Kateřina Rochlová Vypracovala Lucie Víchová Brno 2010 Mendelova

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 Pardubice 10. 6. 2013 Chrudim

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 Pardubice 10. 6. 2013 Chrudim +420 461 031 821 Klášterní 54 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 5. 6. 2013 10. 6. 2013 Chrudim Organizace - název Pardubický spolek historie železniční dopravy www.pshzd.cz Kontaktní osoba e-mail,

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

KALKULACE A ROZPOČETNICTVÍ

KALKULACE A ROZPOČETNICTVÍ S49 Simandl Ondřej KALKULACE A ROZPOČETNICTVÍ Zadání příkladu Roční rozpočet režijních nákladů Cvičení č. 3 Autor: Ing. Šárka Findová spolupráce: Ing. Ladislav Vaniš Ú12138 Ústav řízení a ekonomiky podniku

Více

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování

Zpráva o výsledcích šetření za rok 2012. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Vytvoření adekvátního systému získávání informací o legislativních, veřejných zakázek a informací od jednotlivých zadavatelů ohledně přijímání elektronických obchodních praktik Objednatel: Ministerstvo

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ

NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A JEJICH FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního

Více

Vypořádání připomínek NNO ke SWOT analýze

Vypořádání připomínek NNO ke SWOT analýze Vypořádání připomínek O ke SWOT analýze 18. července 2008 Organizace Katedra studií občanské společnosti, FHS UK Téma / obsah Vypořádání 1 Odůvodnění Právní prostředí: Silné stránky: 1.1. novely zákonů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

MINISTERSTVO VNITRA ČR

MINISTERSTVO VNITRA ČR Standard agendy 20.3.2016 A 3 Verze 1.0 (Návrh standardu) Úroveň: ústřední správní úřady Odbor egovernmentu MINISTERSTVO VNITRA ČR OBSAH 1 STANDARDIZACE AGEND... 2 1.1 CÍLE A DŮVODY PRO VYTVÁŘENÍ STANDARDŮ...

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 131 Návrh poslanců Martina Vacka, Jitky Chalánkové, Miroslava Jeníka a dalších na vydání zákona, o Úřadu práce České republiky a o

Více

1. Metodologie sběru dat

1. Metodologie sběru dat Sociální diskriminace pod lupou Metodika identifikace diskriminačního jednání a doprovodných negativních jevů v bydlení a zaměstnávání v Ústí nad Labem 1. Metodologie sběru dat Kvalitativní metodologie

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2013

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2013 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2013 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 7. 10. 2015 Ústí nad Orlicí 14. 10. 2015 Litomyšl Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte (okres Ústí nad Orlicí/okres Svitavy) Organizace

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR

WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR WD-67-07-01 - Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova v ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA 1. Úvod...2 2. MAS kvalifikovaně identifikuje problémy

Více

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii

VIA BONA. cena za firemní a individuální filantropii VIA BONA cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI

PORADENSTVÍ. Ministerstvo průmyslu a obchodu. České republiky. Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI PORADENSTVÍ Program realizuje Prioritní osu OPPI 2007-2013 6 Služby pro rozvoj podnikání Platnost od Číslo

Více

Rozpočet grantových projektů

Rozpočet grantových projektů Rozpočet grantových projektů MPSV Praha, září 2005 Rozpočet projektu v Žádosti o finanční podporu 1. Osobní náklady 2. Cestovné 3. Zařízení a vybavení 4. Místní kancelář/náklady projektu 5. Nákup služeb

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

Výroční shrnutí 2014

Výroční shrnutí 2014 Výroční shrnutí 2014 Rok 2014 v číslech 75% všech obalů bylo recyklováno 40 kg Tolik v průměru ročně vytřídí každý občan ČR plastu, skla, papíru a nápojových kartonů 99 metrů Průměrná vzdálenost k nejbližšímu

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Evropský balíček proti daňovým únikům

Evropský balíček proti daňovým únikům I. Úvod Evropská komise předložila 28. ledna 2016 balíček iniciativ proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany právnických osob. Komise v něm vyzvala členské státy k užší spolupráci, výměně daňových

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy ČÁST A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně závaznými předpisy, zejména:

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016 Strana č. 1 / 7 Program města pro poskytování dotací v oblasti cestovního ruchu v roce 2016 Město vyhlašuje dotační program pro oblast. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí neinvestiční

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí Obor: Podnikání a administrativa TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Analýza hospodaření zvolené příspěvkové organizace Vypracovala:

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Příloha č. 5 - Metodika výběrových kritérií programu PROSPERITA Výzva II pokračování, část I.

Příloha č. 5 - Metodika výběrových kritérií programu PROSPERITA Výzva II pokračování, část I. Příloha č. 5 - Metodika výběrových kritérií programu PROSPERITA Výzva II pokračování, část I. Každý projekt je hodnocen z pohledu věcného naplnění každé podporované aktivity 1 zvlášť. Současně je ekonomicky

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Pro nestátní neziskové organizace, které získaly nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace O 2 v roce 2009 a čerpají jej v roce 2010 Prosím vyplňte jednotlivé body tohoto dokumentu

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře

Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Burza Filantropie Kopie odeslaného formuláře Formulář byl vyplněn na adrese: http://www.burzafilantropie.cz/pardubickykraj/burza-filantropie-2016/prihlasovaci-formular/ Přihlášení do Burzy filantropie

Více

Grantová příručka pro žadatele o grant

Grantová příručka pro žadatele o grant Grantová příručka pro žadatele o grant Obsah Hlavní zásady Nadace Sirius 3 Grantová strategie 4 Zásady grantování Nadace Sirius 5 Systém hodnocení žádostí 5 Informace pro žadatele 6 Hlavní zásady Nadace

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 50+ NENÍ HANDICAP metodika projektu Zpátky do práce lze i v mém věku věku CZ 2.17/2.1.00/37052 0 Identifikace projektu Název projektu Zpátky do práce lze i v mém věku Registrační číslo projektu CZ 2.17/2.1.00/37052

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková

Závěrečná zpráva. Bc. Simona Rykalová, Radim Szkatula, Jana Kavková Závěrečná zpráva Projekt "S Kapou do práce" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00001 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec 739 61 Ředitelka společnosti:

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2011 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY FUNDRAISING POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PÍSECKU DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Šťastná Sociální politika a sociální práce (2010-2012)

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně

ad 3. Upřesnění cílových podskupin a rozhodnutí, zda se pracovní skupina rozdělí do menších skupin nebo zda budou všechna opatření řešena společně ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 03/2008 Datum: 11. prosince 2008 Místo setkání: MMB Zasedací místnost, Křenová 20 PROGRAM: 1. Uvítání, program, úkol z předchozího setkání (tabulka služeb)

Více

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku

Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout a udržet růst a zisk podniku E-shop: Zkušení poradci z Velké Britanie mohou stát, v této turbulentní době, za vašimi zády. Své mnohaleté zkušenosti shrnuli do několika knih. Roger Bennett: Přežije váš podnik? Návod, jak dosáhnout

Více

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006

Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 Program podpory sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi

Více

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů

Reklama v časopisech. Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Reklama v časopisech Výzkum pro Sekci časopisů Unie vydavatelů Co a jak jsme zjišťovali? 3 Kvantitativní část Metodologie Kvantitativní šetření zaměřené na následující okruhy: Konzumace časopisů a vnímání

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

Aktualizace internetového marketingu malého ubytovacího zařízení

Aktualizace internetového marketingu malého ubytovacího zařízení Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Aktualizace internetového marketingu malého ubytovacího zařízení Klatová, E. Maršálková, M. - Tlučhoř, J. Tato případová studia vznikla v rámci projektu

Více

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obsah Charakteristika organizace Sociální služby Chráněné bydlení Podpora samostatného bydlení Sociální rehabilitace Přehled o hospodaření v roce 2008

Více

Název/jméno žadatele:

Název/jméno žadatele: FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU Z PROSTŘEDKŮ NADAČNÍHO FONDU Nadační fond Tomáše Berdycha IČ: 01573888 se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4 1. Název projektu 2. Oblast podpory

Více

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více