MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014"

Transkript

1 Odbor dopravy V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žádosti o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty NÁVRH USNESENÍ Rada města, po posouzení všech předložených žádostí o výjimku ze svého usnesení č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování na vyhrazených parkovištích v pěších zónách v centru města, upravuje podmínky pro vydání rezidentní parkovací karty města Písek stanovené v tomto usnesení takto : A) 1. Městská policie vydá na žádost fyzické osoby starší 18 let, mající trvalý nebo povolený pobyt v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště, maximálně jednu rezidentní parkovací kartu města Písek opravňující ke stání na tomto parkovišti. Na každé rezidentní parkovací kartě může být uvedeno pouze jedno vozidlo, které žadatel provozuje nebo které užívá pro svojí potřebu. 2. Rada města zmocňuje velitele Městské policie nebo jeho zástupce zamítnout všechny žádosti o udělení výjimky z tohoto usnesení v případech, kdy žadatel neprokáže trvalý nebo povolený pobyt v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště; v ostatních případech o žádosti rozhodne rada města. B) 1. Městská policie vydá na žádost fyzické osoby starší 18 let, která má trvalý nebo povolený pobyt nebo která vlastní nemovitost v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště, maximálně jednu rezidentní parkovací kartu města Písek opravňující ke stání na tomto parkovišti. Na každé rezidentní parkovací kartě může být uvedeno pouze jedno vozidlo, které žadatel provozuje nebo které užívá pro svojí potřebu. Pro osoby nemající v pěší zóně trvalý pobyt bude tato karta sloužit i jako povolení k vjezdu. 2. Rada města zmocňuje velitele Městské policie nebo jeho zástupce zamítnout všechny žádosti o udělení výjimky z tohoto usnesení v případech, kdy žadatel neprokáže trvalý nebo povolený pobyt nebo vlastnictví nemovitosti v ulici, ve které je v pěší zóně vyznačeno parkoviště; v ostatních případech o žádosti rozhodne rada města. C) Individuální projednání jednotlivých žádostí. Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Ing. Michal Kovařík vedoucí odboru Návrh zpracoval

2 Důvodová zpráva: Rada města přijala dne usnesení č. 355/14, kde v bodě III. zavádí vydávání rezidentních parkovacích karet opravňujících k parkování v pěších zónách za těchto podmínek : III. Rada města ve věci zavedení rezidentních parkovacích karet opravňujících k parkování v pěších zónách v centru města žádá jménem města Písek jako vlastníka komunikace o změnu dopravního značení tak, aby bylo parkování na parkovištích v pěších zónách v centru města umožněno pouze držitelům rezidentní parkovací karty města Písek, kterou vydá Městská policie pro vozidlo, jehož provozovatelem je fyzická osoba mající trvalý nebo povolený pobyt v té které pěší zóně nebo v ulici, ve které je v této pěší zóně umístěno parkoviště. Toto usnesení pak rada města doprovodila na plénu komentářem, že osoby, které tato kritéria nesplňují, budou moci požádat radu města o udělení individuální výjimky. Podle ustanovení 39 odst. 5 zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. je v pěší zóně stání ( pozn.: stání = parkování ) povoleno jen na místech označených jako parkoviště. Naproti tomu zastavit na dobu nezbytně nutnou k nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k naložení nebo vyložení přepravovaného nákladu je v pěší zóně povoleno na jakémkoliv místě ( i mimo označená parkoviště ), kde vozidlo netvoří překážku provozu. Z toho plyne, že pro dopravní obsluhu nemovitostí a provozoven v pěší zóně není rezidentní parkovací karta potřebná. Parkovací karta je potřebná pouze pro dlouhodobé odstavení motorového vozidla, tedy pro parkování. Pro lepší orientaci byly žádosti rozděleny podle jejich společných znaků do následujících čtyř skupin včetně společného doporučení zpracovatele k žádostem zařazeným do každé skupiny : I. Žadatel má v zóně trvalý pobyt a pro soukromé účely užívá vozidlo jiné osoby vyhovět ( za předpokladu, že nedrží nebo nežádá kartu i pro své soukromé vozidlo ) II. Žadatel v zóně vlastní nemovitost, ale nemá zde trvalý pobyt vyhovět III. Žadatel v zóně nevlastní nemovitost ani zde nemá trvalý pobyt nevyhovět IV. Další, výše nezařazené typy žádostí Doporučení zpracovatele je ke každé žádosti formulováno individuálně Obecně zpracovatel doporučuje žádosti vyhovět a výjimku z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty vydat ve všech případech, kdy má žadatel v pěší zóně v ulici s parkovištěm trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost, v ostatních případech se doporučuje žádosti o výjimku nevyhovět. Stránka 2 ( celkem 15 )

3 Níže jsou v materiálu uvedeny jednotlivé žádosti a návrhy na usnesení k nim pro případ jejich individuálního projednávání. Tyto návrhy na usnesení jsou vztaženy k vymezení oprávněných osob podle vpředu uvedeného usnesení rady města č. 355/14 ze dne Aby se však počet takto projednávaných žádostí nyní i do budoucna minimalizoval, navrhuje zpracovatel radě města přijmout usnesení, ve kterém by vymezila svůj systémový postoj k žádostem zařazeným do skupin I. až III., takže do budoucna by rada města individuálně rozhodovala již jen o ostatních žádostech ze skupiny IV. Tato systémová usnesení jsou v návrhu usnesení na titulní straně tohoto materiálu ve dvou variantách, a to : Návrh usnesení A) Tato varianta usnesení přiznává nárok na vydání rezidentní parkovací karty osobám, které v zóně mají trvalý pobyt a pro své soukromé účely užívají vozidlo jiné osoby. Tato varianta usnesení nepřiznává nárok na vydání rezidentní parkovací karty osobám, které v zóně nemají trvalý pobyt, a to včetně osob, které v zóně vlastní nemovitost. Tímto usnesením by byly : 1. kladně vyřízeny všechny žádosti zařazené ve skupině I. dále uvedené pod body 1 až 7, jakož i všechny budoucí žádosti tohoto typu, 2. záporně vyřízeny všechny žádosti zařazené ve skupinách II. a III. dále uvedené pod body 8 až 10, jakož i všechny budoucí žádosti tohoto typu. Návrh usnesení B) Tato varianta usnesení přiznává nárok na vydání rezidentní parkovací karty osobám, které v zóně mají trvalý pobyt a pro své soukromé účely užívají vozidlo jiné osoby, jakož i osobám, které zde sice trvalý pobyt nemají, ale vlastní zde nemovitost. Tato varianta usnesení nepřiznává nárok na vydání rezidentní parkovací karty osobám, které v zóně nemají trvalý pobyt ani zde nevlastní nemovitost. Tímto usnesením by byly : 1. kladně vyřízeny všechny žádosti zařazené ve skupině I. dále uvedené pod body 1 až 7 a žádosti pana Volfa a paní Tomanové zařazené ve skupině II. dále uvedené pod body 8 a 9, jakož i všechny budoucí žádosti tohoto typu, 2. záporně vyřízena žádost pana M L pod bodem 9 a žádost pana M C zařazená ve skupině III. pod bodem 10, jakož i všechny budoucí žádosti tohoto typu. Pokud by rada města přijala toto usnesení, dále by již zbývala k individuálnímu projednání pouze žádost zařazená do skupiny IV. dále uvedená pod bodem č.11. V opačném případě je potřeba individuálně projednat všechny žádosti dále uvedené pod body 1 až 11. Stránka 3 ( celkem 15 )

4 K JEDNOTLIVÝM ŽÁDOSTEM O UDĚLENÍ VÝJIMKY Z USNESENÍ RADY MĚSTA Č. 355/14, BOD III., K VYDÁNÍ REZIDENTNÍ PARKOVACÍ KARTY : I. ŽADATEL MÁ V ZÓNĚ TRVALÝ POBYT A PRO SOUKROMÉ ÚČELY UŽÍVÁ VOZIDLO JINÉ OSOBY ( SVÉ FIRMY, ZAMĚSTNAVATELE, RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA ATP. ) 1. Paní Jana Kopecká, bytem Fügnerovo nám. 49/16, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fügnerovo nám. Paní Jana Kopecká žádá o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro vozidlo firmy KERAMIKDENT ZUBNÍ LABORATOŘ PÍSEK s.r.o., které užívá pro soukromé účely. Žadatelka je podle veřejné části obchodního rejstříku společnicí a jednatelkou uvedené firmy. Žadatelka není držitelkou ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 1.a) pro rok 2015 pro paní Janu Kopeckou, bytem Fügnerovo nám. 49/16, Písek, k parkování v pěší zóně na Fügnerově náměstí vozidlem firmy KERAMIKDENT ZUBNÍ LABORATOŘ PÍSEK s.r.o. 1.a) 1.b) 1.c) vydává. Stránka 4 ( celkem 15 )

5 2. Pan Vilém Vítů, bytem Fráni Šrámka 184, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka Pan Vilém Vítů žádá o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro vozidlo firmy Stair WheelChair, a.s., se sídlem Plzeň 1, Severní Předměstí, Na Roudné 443/18, které užívá pro soukromé účely. Žadatel je podle veřejné části obchodního rejstříku předsedou představenstva uvedené firmy. Žadatel není držitelem ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 2.a) pro rok 2015 pro pana Viléma Vítů, bytem Fráni Šrámka 184, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem firmy Stair WheelChair, a.s. 2.a) 2.b) 2.c) vydává. Stránka 5 ( celkem 15 )

6 3. Pan Tomáš Karafiát, bytem Fráni Šrámka 129, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka Pan Karafiát žádá o udělení výjimky pro vozidlo, jehož provozovatelem je firma Tommi cz s.r.o. Pan Karafiát trvale bydlí v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka a pro své soukromé potřeby využívá služební vozidlo firmy Tommi cz s.r.o., které je vlastníkem. Žadatel není držitelem ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 3.a) pro rok 2015 pro pana Tomáše Karafiáta, bytem Fráni Šrámka 129, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem firmy Tommi cz s.r.o. 3.a) 3.b) 3.c) vydává. Stránka 6 ( celkem 15 )

7 4. Paní L K, bytem Fráni Šrámka, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka Paní K žádá o udělení výjimky pro vozidlo, jehož provozovatelem je firma Tommi cz s.r.o. Paní K trvale bydlí v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka a pro své soukromé potřeby využívá služební vozidlo firmy Tommi cz s.r.o., které je podle svého prohlášení zaměstnancem. Žadatelka není držitelkou ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 4.a) pro rok 2015 pro paní L K, bytem Fráni Šrámka 129, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem firmy Tommi cz s.r.o. 4.a) 4.b) 4.c) vydává. Stránka 7 ( celkem 15 )

8 5. Pan Jiří Hřídel ml., bytem Fráni Šrámka 136, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka Pan Hřídel žádá o udělení výjimky pro vozidlo, jehož provozovatelem je firma Valvett a.s., se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1057/16, Praha 8, Libeň, které užívá i ke svým soukromým účelům. Pan Hřídel je jednatelem a společníkem firmy Fridrup, s.r.o. se sídlem Fráni Šrámka 136, Písek, Vnitřní Město, která má vozidlo firmy Valvett a.s. v nájmu ( smlouva o nájmu dopravního prostředku je uložena ve spise k žádosti u Městské policie ). Žadatel není držitelem ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 5.a) pro rok 2015 pro pana Jiřího Hřídele ml., bytem Fráni Šrámka 136, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem firmy Valvett a.s. 5.a) 5.b) 5.c) vydává. Stránka 8 ( celkem 15 )

9 6. Pan Jiří Hřídel st., bytem Fráni Šrámka 136, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka Pan Hřídel žádá o udělení výjimky pro vozidlo, jehož provozovatelem je firma Valvett a.s., se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1057/16, Praha 8, Libeň, které užívá i ke svým soukromým účelům. Pan Hřídel je zaměstnancem a společníkem firmy Fridrup, s.r.o. se sídlem Fráni Šrámka 136, Písek, Vnitřní Město, která má vozidlo firmy Valvett a.s. v nájmu ( smlouva o nájmu dopravního prostředku je uložena ve spise k žádosti u Městské policie ). Žadatel není držitelem ani nežádá o vydání rezidentní parkovací karty pro jiné soukromé vozidlo. V případech, kdy osoba s trvalým pobytem v zóně užívá k soukromým účelům služební vozidlo a současně nežádá o vydání další karty pro své soukromé vozidlo, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 6.a) pro rok 2015 pro pana Jiřího Hřídele st., bytem Fráni Šrámka 136, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidlem firmy Valvett a.s. 6.a) 6.b) 6.c) vydává. Stránka 9 ( celkem 15 )

10 7. Pan J P, bytem Elišky Krásnohorské, Plzeň, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Drlíčov Pan J P žádá o udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v ulici Drlíčov, kde trvale bydlí jeho tchýně, paní V H, která žije sama, má omezenou mobilitu a nevlastní motorové vozidlo. V tomto případě zpracovatel prvotně vychází z předpokladu, že paní V H trvale bydlí v pěší zóně v ulici Drlíčov, a jako taková by měla nárok na vydání rezidentní parkovací karty, pokud by sama vlastnila motorové vozidlo. V uvedeném případě jí však svým vozidlem vozí její zeť pan P. Jedná se tedy de facto o analogii předchozích případů, kdy osoby s trvalým pobytem v pěší zóně samy nevlastní žádné vozidlo a pro soukromou potřebu užívají vozidla jiných osob ( z tohoto důvodu je také žádost zařazena do této skupiny ). Proto i v tomto případě zpracovatel doporučuje žádosti vyhovět viz návrh usnesení 7.a) pro rok 2015 pro pana J P, bytem Elišky Krásnohorské, Plzeň, k parkování soukromým vozidlem v pěší zóně v ulici Drlíčov 7.a) 7.b) 7.c) vydává. Stránka 10 ( celkem 15 )

11 II. ŽADATEL V ZÓNĚ VLASTNÍ NEMOVITOST, ALE NEMÁ ZDE TRVALÝ POBYT 8. Pan Milan Volf, bytem Kollárova 586, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka ( resp. Hradební I. ) Pan Volf žádost o udělení výjimky odůvodňuje takto : - vlastním nemovitost v Hradební I č pravidelná údržba prvků krátkodobé a střednědobé životnosti - jsem jediným vlastníkem nemovitosti a musím občas provádět kontrolu nemovitosti V případech, kdy osoba vlastní v pěší zóně nemovitost, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje viz návrh usnesení 8.a) Kromě toho řidiči, kteří nemají v pěší zóně trvalý pobyt, mají vjezd do zóny povolen jen v době určené pro zásobování, to je v pondělí až pátek od 6 do 10 a od 18 do 22 hodin. Případné vydání povolení k trvalému parkování by tedy muselo být spojeno i s povolením k trvalému vjezdu. pro rok 2015 pro pana Milana Volfa, Kollárova 586, Písek, k parkování soukromým vozidlem v pěší zóně v ulici Hradební I. 8.a) 8.b) 8.c) vydává a souhlasí, aby tato karta sloužila současně i jako povolení k vjezdu do pěší zóny v ulicích Fráni Šrámka a Hradební I. pro vozidlo žadatele i mimo dobu určenou pro zásobování. Stránka 11 ( celkem 15 )

12 9. Paní Radka Tomanová, bytem U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání dvou rezidentních parkovacích karet pro parkování v pěší zóně v ulici Drlíčov. Žadatelka uvádí, že je majitelkou domu U Bílého beránka v Písku, v ulici Drlíčov č. p. 143, kde žije společně s panem M L a s jejich dětmi, které mají v Písku trvalý pobyt. Žadatelka žádá o vydání dvou kusů rezidentních parkovacích karet pro parkování v ulici Drlíčov, a to jedné karty pro vozidlo firmy SIMELON, s.r.o. a jedné karty pro vozidlo firmy RÁJ SÝRŮ, s.r.o., která spolu s panem Lopušným užívají. Paní Tomanová i pan L mají trvalý pobyt na adrese U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, Josefov. Tamtéž mají sídlo i firmy SIMELON, s.r.o. a RÁJ SÝRŮ, s.r.o. V případech, kdy osoba vlastní v pěší zóně nemovitost, to je v případě paní Tomanové, udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně zpracovatel doporučuje, naopak v případě pana L, který zde nemá trvalý pobyt ani zde nevlastní nemovitost, udělení výjimky nedoporučuje viz návrh usnesení 9.a) Kromě toho řidiči, kteří nemají v pěší zóně trvalý pobyt, mají vjezd do zóny povolen jen v době určené pro zásobování, to je v pondělí až pátek od 6 do 10 a od 18 do 22 hodin. Případné vydání povolení k trvalému parkování by tedy muselo být spojeno i s povolením k vjezdu. 9.a) 9.b) 9.c) 9.d) Rada města vydává výjimku ze svého usnesení č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro rok 2015 pro paní Radku Tomanovou, bytem U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, k parkování v pěší zóně v ulici Drlíčov, vozidlem firmy SIMELON, s.r.o. a souhlasí, aby tato karta sloužila současně i jako povolení k vjezdu do pěší zóny v ulicích Leoše Janáčka, Drlíčov a Fráni Šrámka pro vozidlo žadatelky i mimo dobu určenou pro zásobování. Pro pana L výjimku nevydává. Rada města vydává výjimku ze svého usnesení č. 355/14, bod III., k vydání 2 kusů rezidentních parkovacích karet pro rok 2015 pro paní Radku Tomanovou a pana M L, oba bytem U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, k parkování v pěší zóně v ulici Drlíčov, vozidly firem SIMELON, s.r.o. a RÁJ SÝRŮ, s.r.o. a souhlasí, aby tato karta sloužila současně i jako povolení k vjezdu do pěší zóny v ulicích Leoše Janáčka, Drlíčov a Fráni Šrámka pro vozidla žadatelů i mimo dobu určenou pro zásobování. Rada města nevydává výjimku ze svého usnesení č. 355/14, bod III., k vydání 2 kusů rezidentních parkovacích karet pro rok 2015 pro paní Radku Tomanovou a pana M L, oba bytem U Starého hřbitova 40/6, Praha 1, k parkování v pěší zóně v ulici Drlíčov, vozidly firem SIMELON, s.r.o. a RÁJ SÝRŮ, s.r.o. Stránka 12 ( celkem 15 )

13 III. ŽADATEL V ZÓNĚ NEVLASTNÍ NEMOVITOST ANI ZDE NEMÁ TRVALÝ POBYT 10. Pan M C, bytem Nuzín, Čestice, okr. Strakonice, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka. Žadatel uvádí, že od roku 2011 bydlí v pronájmu v domě č. p. 183, což doložil kopií nájemní smlouvy k bytu uzavřenou na dobu určitou, jejíž platnost však uplynula dnem Na základě výzvy pak k této smlouvě doložil dodatek platný do ( smlouva i dodatek k ní jsou uloženy ve spise k žádosti u Městské policie ). Rezidentní parkovací karta by měla být bonusovým nástrojem pro řešení parkování pro občany města Písek, kteří plněním povinností vyplývajících z trvalého pobytu ve městě participují na jeho rozvoji a správě tím, že zde odvádí daně a platí místní poplatky a kteří nemají ve vztahu k městu žádné dluhy či pohledávky. Pakliže se občan s městem Písek neidentifikuje natolik, že zde nemá trvalý pobyt, přestože zde dlouhodobě bydlí, pak by neměl mít nárok ani na benefity, které město pro své občany nabízí. Toto doporučení zpracovatele platí obecně k žádostem všech žadatelů, kteří nemají ve městě Písku trvalý pobyt. V uvedeném případě navíc chybí jakýkoliv relevantní průkaz skutečnosti, že žadatel v pěší zóně skutečně bydlí. Ať již je pronájem bytu v pěší zóně dokládán kopií nájemní smlouvy, prohlášením vlastníka nemovitosti, či jiným obdobným způsobem, vždy platí, že údaje zde uvedené nejsou nikterak úředně ověřené ani ověřitelné. Na základě zkušeností z měst, kde již systém rezidentního parkování funguje delší dobu, pak vyplývá, že nelze vyloučit ani účelové uzavírání fiktivních nájemních smluv či vydávání fiktivních potvrzení jen z důvodu nárokování rezidentní parkovací karty. Proto zpracovatel udělení výjimky k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně pro pana M C nedoporučuje viz návrh usnesení 10.b). pro rok 2015 pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka pro pana M C, bytem Nuzín, Čestice, okr. Strakonice 10.a) vydává a souhlasí, aby tato karta sloužila současně i jako povolení k vjezdu do pěší zóny v ulici Fráni Šrámka pro vozidlo žadatele i mimo dobu určenou pro zásobování. 10.b) 10.c) Stránka 13 ( celkem 15 )

14 IV. DALŠÍ, VÝŠE NEZAŘAZENÉ TYPY ŽÁDOSTÍ 11. Pan P Š, bytem Fráni Šrámka, Písek, žádá o udělení výjimky z usnesení rady města č. 355/14, bod III., k vydání rezidentní parkovací karty pro parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka. Odůvodnění žádosti ( viz přílohy na následujících dvou stranách ) : Pan P Š žádá o udělení výjimek k vydání rezidentních parkovacích karet pro vozidla, jejichž držitelem je Správa železniční dopravní cesty, s. o. a která užívá v režimu pohotovostní služby. Vozidla k tomuto účelu užívá v periodě cca 1 týden za 2 měsíce. Žadatel je současně již držitelem rezidentní parkovací karty určené pro jeho soukromé vozidlo. V obecné poloze zpracovatel vydávání rezidentních parkovacích karet pro služební vozidla v případě, kdy je občan již držitelem nebo žadatelem o vydání karty i pro své soukromé vozidlo, nedoporučuje. V tomto konkrétním případě však, s ohledem na skutečnost, že žadatel neužívá služební vozidla zaměstnavatele trvale, ale pouze periodicky, jako variantní postoj k této žádosti předkládáme možnost, aby na rezidentní parkovací kartě pro soukromé vozidlo žadatele, na kterou má jako osoba s trvalým pobytem v zóně nárok, byla současně uvedena i registrační značka nebo značky služebních vozidel jeho zaměstnavatele, která žadatel občasně užívá. Pak bude na rozhodnutí žadatele, pro které z těchto vozidel kartu použije. Zpracovatel v tomto případě doporučuje přijmout usnesení 11.c) pro rok 2015 pro pana P Š, Fráni Šrámka, Písek, k parkování v pěší zóně v ulici Fráni Šrámka vozidly firmy Správa železniční dopravní cesty, s. o., 11.a) vydává. 11.b) 11.c) nevydává, souhlasí však s tím, aby byla žadateli vydána jedna společná rezidentní karta platná jak pro jeho soukromé vozidlo, tak i pro služební vozidlo nebo vozidla firmy Správa železniční dopravní cesty, s. o., která užívá, s tím, že tato karta může být umístěna vždy jen v jednom z těchto vozidel. 11.d) Stránka 14 ( celkem 15 )

15 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel materiálu vychází z předpokladu, že rezidentní parkovací karty by měly sloužit především proto, aby v pěších zónách neparkovaly třetí osoby. Naopak těm osobám, které mají v pěší zóně právně prokazatelný a ověřitelný zájem, by tyto parkovací karty měly co nejméně komplikovat život. Za tento právně prokazatelný a ověřitelný zájem zpracovatel považuje trvalý pobyt zapsaný v občanském průkazu nebo vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí. Proto zpracovatel doporučuje radě města k bodům č. 1 až 10 přijmout souborné usnesení uvedené na titulní stránce tohoto materiálu pod bodem B) a k bodu č. 11 přijmout usnesení 11.c). V případě individuálního projednání jednotlivých bodů zpracovatel doporučuje k těmto bodům přijmout usnesení : 1.a), 2.a), 3.a), 4.a), 5.a), 6.a), 7.a), 8.a), 9.a) 10.b) 11.c) Vztah k rozpočtu: Nemá vztah k rozpočtu vydávání rezidentní parkovacích karet je bezplatné. Legislativní rámec: 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 39 odst. 4 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: Odůvodnění žádosti o výjimku k jednotlivým bodům neveřejná příloha Stránka 15 ( celkem 15 )

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti,

CENÍK. Článek 2. a) rezident této části oblasti, b) abonent této části oblasti, CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 14. 12. 2010 na základě nařízení města Třebíče č. 5/2006, o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy MĚSTO KRNOV Nařízení obce č. 1/2012 O placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě ve městě Krnově Rada města Krnova se na svém zasedání dne 24.dubna 2012 usnesla

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici

Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 19.8.2014 usnesla vydat tato pravidla. Čl. 1 Vymezená oblast města Kopřivnice (1) Vymezenou oblastí

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/19152/St - UZ/05 V Písku dne: 03.06.2016 Vyřizuje: Ing.Václav Stejskal Telefon: 382 330 601, 382 330 555 E-mail:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup osobního,

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo

Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Obecní úřad Raškovice stavební úřad Raškovice 207, 739 04 Pražmo Archivní značka: 328/A/5/2015/M/RD/AR/přípojka elektro Vaše spis. zn. Naše sp. zn. 2031/2009/SÚ/Olš/328 Datum vyhotovení : 2010-01-18 Poř.

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:

U S N E S E N Í. I. Elektronické dražební jednání se koná dne 10.12.2015 v 09:00:00 hodin, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: Stránka 1 z 5 U S N E S E N Í JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno-město se sídlem Bratislavská 73, 602 00 Brno-Město, Česká republika pověřený provedením exekuce, které vydal

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010. 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 7.2010 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Změna: 190/2009 Sb.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.06.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Žižkova kasárna záměry prodeje 1.) záměr prodeje budovy

Více

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12

5. Za spolehlivého se pro účely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje ten a) komu byla v posledních 12 Kontrolní otázky podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to:

Předmětem dražby jsou nemovité věci ve vlastnictví povinného, a to: Č.j. 198EX 13/06-121 Pův. sp. zn.: 59EX 13/06 Sp.zn.opr.: 1306 U s n e s e n í Mgr. Jaroslava Schafferová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno venkov jmenovaný na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

CENÍK. Článek 1. Parkovné

CENÍK. Článek 1. Parkovné CENÍK Rada města Třebíče vydává dne 16. 02. 2016 na základě nařízení města Třebíče č. 2 /2013 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací (dále jen veřejné parkoviště

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Předkladatel: Ministerstvo dopravy Navrhovaný právní předpis

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE "Oprava fasády čp. 90 v Malém Boru západní štít" (Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY

INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY II. INFORMACE O NĚKTERÝCH OBLASTECH K ŘEŠENÍ VE VĚCI JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ A SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH NA ÚSEKU POŢÁRNÍ OCHRANY Podnětem ke zpracování tohoto materiálu je změna působení jednotek

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní?

Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? Podlé há Váš é vozidlo př édmé tu dáné šilnič ní? 2016_01_14 UP_01_2016_01_26 31. 1. 2016 to je termín pro podání daňového přiznání k dani silniční za rok 2015! Pojďme si v článku Bc. Martina Mikuše připomenout,

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

348/2005 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů Změna: 235/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 304/2007 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 132/2010

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel

Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel Informace o zkoušce k získání profesního osvědčení učitele výuky a výcviku řízení motorových vozidel 1. Náležitosti přihlášky ke zkoušce: údaje o žadateli: - příjmení, jméno, titul; - datum narození a

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 63/2012-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Mgr. Ondřej Svoboda, soudní exekutor DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 184ED 1/16 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Ondřej Svoboda, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Beranových 130, 199 00 Praha - Letňany, v souladu s ustanovením 76 odst. 2 zák. č. 120/2001

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje České dráhy, a.s. Krajské centrum osobní dopravy Brno Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Schváleno rozhodnutím ředitele Krajského centra osobní dopravy Brno dne 16. dubna 2014

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava č.j.: KHSMS/43941/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Seznam uchazečů o byt 3. Uchazeči o bytovou náhradu 4. Bytový

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) Číslo jednací: 064 EX-241/05-36 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň-sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ČÁST II. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY Cenový věstník 12/2015 40 Za každých dalších 20 km 20 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov

HPN. projekt. s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov HPN projekt s.r.o. OBEC STARÉ MĚSTO PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Staré Město, Petrušov, Radišov Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 1) Úvod k pasportu místních komunikací Pasport

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;

Více

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi

Obsah. Obsah. Předmluva...V O autorech... VII Obsah... IX Přehled použitých zkratek...xxi IX Předmluva...V O autorech... VII... IX Přehled použitých zkratek...xxi Kapitola I. Obecně ke správním deliktům v oblasti dopravy...1 1. Hmotněprávní úprava správních deliktů...1 a) Vymezení správních

Více

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 1 Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje a)

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Exekutorský úřad Liberec Voroněžská 144/20, 460 01 Liberec I, Staré Město S o u d n í e x e k u t o r M g r. P e t r P o l a n s k ý tel: 485 104 163, fax: 485 104 271, e-mail: urad@exekuceliberec.cz,

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015 MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 2/2015 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova Vydal Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne 21. 9. 2015 usnesením Zastupitelstva města Trutnova

Více

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o.

Vážení klienti, Upozorníme i na praktické důsledky nesjednání pravidelného pracoviště při poskytování cestovních náhrad. TaxVision, s.r.o. Vážení klienti, v tomto čísle Informačního občasníku připomeneme, jak může být v pracovní smlouvě se zaměstnancem sjednáno místo výkonu práce, příp. pravidelné pracoviště, a jaké praktické důsledky to

Více