Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08"

Transkript

1 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ

2 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou locencí. Jeho použití, kopírování nebo reprodukce na jakékoliv medium není dovoleno, s výjimkou podmínek licence. Žádná část manuálu nesmí být kopírována, reprodukována nebo zasílána žádným prostředkem (mimo vlastního použití makitele licence) bez písemného souhlasu Braton Groupe Sarl Braton Goupe Sarl Všechna práva vyhrazena

3 Obsah O tomto návodu iii Pradvidla pro èteni návodu iii O vašem produktu iv Odstavec 1: Úvod Vítejte! Popis produktu Požadavky na systém Instalace Ochrana software Pøipojení harwarového klíèe Jak aktivovat ochranu softwaru Chybové hlášení pøi spuštìní software Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Spouštìní programu Odstavec 2: Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna Lišta menu Pracovní prostor Dokument Stavový øádek Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Panel nástrojù Vytváøení Prohlížeè dokumentu Pravítka Tlaèítko Otoèení Paleta barev

4 ii Rychlý průvodce pro začátek Odstavec 3: Vytvoøení vaší první etikety Úvod Upravení uživatelského rozhraní Výbìr tiskárny Nastavení dokumentu Vzhled stránky Vytváøení databáze promìnných Vytvoøení etikety Vytvoøení textu Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Vytváøení èárových kódù Vytváøení tvarù Importování obrázku Poèítadlo Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Odstavec 4: Index

5 iii O tomto návodu Pradvidla pro čteni návodu Tento návod vám umožňuje rozlišovat mezi různými typy informací používáním následujících pravidel: Termíny vzaté přímo z interfacu, jako například příkazy, se objevují tučně. Tlačítka se objevují ve velkých písmenech, jako v následujícím příkladu: Stiskněte tlačítko shift. Nové termíny jsou tisknuté kurzívou když se objevují poprvé. Když se spojka NEBO objevuje vedle odstavce, znamená to, že existuje výběr jiného způsobu jak udělat stejný úkol. Když příkaz z menu obsahuje podpříkazy, pak jméno menu následované příkazem se objevuje tučně. Takže, Vyber Soubor Otevřít... znamená vybrat menu Soubor a pak příkaz Otevřít. Očíslované seznamy znamenají, že existuje procedura, kterou je potřeba dodržet. Tento symbol označuje důležité informace o tom, jak určitý příkaz nebo procedura fungují. Tento symbol radí jak optimalizovat určité akce, zrychlit provedení příkazů a podobně.

6 iv Rychlý průvodce pro začátek O vašem produktu Některé funkce popsané v Rychlém Průvodci Jak Začít nemusí být k dispozici ve vašem produktu. Podívejte se na seznam specifikací který jste obdrželi s produktem, je tam kompletní seznam vlastností a funkcí, které váš software obsahuje.

7 O DSTAVEC 1 Úvod Vítejte! Popis produktu Gratulujeme, právì jste získali software, který je svìtovou jednièkou v automatické identifikaci! Tato aplikace na kreslení etiket vám dává k dispozici nejjednodušší a nejefektivnìjší zpùsob, jak vytváøet komplexní dokumenty zahrnující fixní i variabilní data. Tento program mùžete spustit na poèítaèi kompatibilním se systémem PC nebo IBM, který podporuje grafické prostøedí Microsoft Windows. Váš produkt se skládá z následujících èástí: CD-ROM kompletní dokumentace licenèní dohoda a registraèní karta ochranný klíè v elektronické podobì (softwarový klíè) nebo hardwarovou ochranu Poznámka Soubory Readme.txt a Releasus.txt obsahují poslední aktuální informace o softwaru. Tyto informace jsou

8 Odstavec 1-2 Rychlý průvodce pro začátek Požadavky na systém Instalace aktuálnìjší než informace obsažené v manuálu. Základní softwarové a hardwarové požadavky pro provoz této aplikace jsou podobné jako pro vìtšinu aplikací fungujících pod Windows : poèítaè kompatibilní se systémem PC nebo IBM, který podporuje Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 SP4, Windows NT 4 SP6, Windows XP SP1, Windows 2003 Server nebo Windows 2008 Server, Windows Vista. Windows 98SE nebo ME s 64 MB RAM (doporuèujeme 128 MB) Windows NT nebo 2000 s 128 MB RAM (doporuèujeme 256 MB) Windows XP nebo Windows 2003 Server s 256 MB RAM (doporuèujeme 512 MB) Windows Vista nebo Windows 2008 Server s 512 MB RAM (doporuèujeme 1 GB) monitor s rozlišením VGA (800 x 600) nebo lepším Hard disk s minimálnì 500 MB volného místa CD-ROM Než spustíte instalaèní program, ovìøte konfiguraci svého PC. 1 Umístìte CD-ROM do správné mechaniky. Objeví se instalaèní okno. Pokud se CD-ROM nespustí automaticky: 2 Pøejdìte na volbu Start>Run..., potom napište název CD- ROM mechaniky a název souboru cdsetup.exe (napø. D:\cdsetup.exe).

9 Úvod Odstavec Vyberte produkt, který chcete nainstalovat, a kliknìte na tlaèítko Instalovata øiïte se pokyny, které se budou zobrazovat na obrazovce. Ochrana software Když produkt nainstalujete, nezapomeòte vyplnit a odeslat registraèní kartu. Registrací produktu získáte pøístup k technické podpoøe vašeho dodavatele a informace o nových produktech døíve, než dojde k jejich oficiálnímu zveøejnìní. Váš software je chránìn softwarovým klíèem (elektronický kód) nebo hardwarovým klíèem (harwarová ochrana proti kopírování). Hardwarový klíè je malý elektronický pøístroj, který je tøeba zasunout do paralelního portu vašeho PC ještì pøedtím, než spustíte program. Bez tohoto harwarového klíèe bude program bìžet jen v hodnotícím (evaluation) režimu. Vytvoøené etikety nebudete moci uložit, "e" budou nahrazena "x", "0" za "5" a obrázky budou pøi tisku pøeškrtnuty. Softwarový klíè je elektronický kód, který po vás požaduje prùvodce aktivací Activation Wizard, když software poprvé spustíte, nebo pokaždé, když máte zkušební verzi. Když zadáte softwarový klíè ke zkušební verzi, mùžete software spusti 100krát nebo po dobu 30 dní. Tak si budete moci vyzkoušet všechny funce produktu, které jsou k disposici. Když spustíte aplikace a klíè ochrany softwaru nebude odpovídat vaší verzi produktu, objeví se dialogové okno s instrukcemi, jak dál postupovat. Software na vytváøení etiket musíte nejdøíve spustit. Teprve potom jej mùžete aktivovat nebo pøipojit k poèítaèi harwarový klíè.

10 Odstavec 1-4 Rychlý průvodce pro začátek Poznámka Ovladaèe mùžete instalovat i bìhem bìhu aplikace. Software na vytváøení etiket ale musíte posléze restartovat, aby se zmìny projevily. Pøipojení harwarového klíèe Pokud jste si zakoupili software s hardwarovým klíèem, mùžete si vybrat mezi klíèem urèeným pro paralelní nebo USB port. Pøipojování paralelního klíèe Obrázek 1 Jak pøipojit hardwarový klíè k paralelnímu portu vašeho poèítaèe Pokud potøebujete používat tiskárnu na stejném paralelním portu, jako je ochranný klíè, pak ji pøipojte do softwarového klíèe (krabièky). Možná bude nutno zapnout tiskárnu, aby byl klíè rozeznán. Pøipojování USB klíèe USB Port Key Obrázek 2 Jak pøipojit hardwarový klíè k USB portu vašeho

11 Úvod Odstavec 1-5 poèítaèe Pokud používáte USB klíè a váš poèítaè má více USB portù, mùžete si vybrat kterýkoliv z nich. Pokud jsou všechny porty obsazené, mùžete použít USB rozboèovaè. Zaøízení pøipojená do portu USB mùžete odpojovat a zapojovat kdykoliv, bez nutnosti restartovat poèítaè. Na poèítaèích s operaèními systémy Windows 95 a Windows NT nemùžete použít USB hardwarové klíèe. Jak aktivovat ochranu softwaru Po nainstalování software na vytváøení etiket se spustí prùvodce Activation Wizard. Ten vás krok po kroku provede aktivací softwarového klíèe. Jak aktivovat softwarový klíè 1 V prùvodci Activation wizard vyberte Aktivovat a potom zvolte Další Klíè mùžete aktivovat tøemi zpùsoby: pøes Internet (automaticky), Fax / a telefon Aktivace pøes internet 1 Ze seznamu zpùsobù aktivace zvolte Automaticky. Tato varianta vám umožní softwarový klíè aktivovat pøes zabezpeèené internetové pøipojení. Jde o nejrychlejší a nejsnadnìjší variantu. 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí faxu / u 1 Vyberte si zpùsob aktivace pomocífaxu / u

12 Odstavec 1-6 Rychlý průvodce pro začátek 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stiskìte tlaèítko Create Form... Vytvoøí se tak formuláø Activation Request Form, který bude obsahovat všechny požadované informace o uživateli. Tento formuláø zašlete svému dodavateli faxem nebo em a obdržíte kód Response code. 5 Vložte Response Code, který jste obdrželi od svého dodavatele, a stisknìte Next 6 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí telefonu 1 Zvolte aktivaci pomocí telefonu. 2 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 3 Zavolejte svému dodavateli. 4 Vložte Response Code, který vám poskytl dodavatel, a stisknìte Next 5 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Chybové hlášení pøi spuštìní software Pokud se pøi spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte následující: Administrátorská práva. Na svém poèítaèi musíte mít lokální administrátorská práva, jinak instalace klíèe neprobìhne správnì. Pokud práva nemáte, bude vás o tom informovat chybové hlášení pøi spuštìní software. Ovladaèe budete muset nainstalovat ruènì. Instalace ovladaèù. Pokud se bìhem instalace ovladaèù zobrazí chybové hlášení nebo pokud dojde k nìjaké

13 Úvod Odstavec 1-7 chybì, musíte ovladaèe nainstalovat ruènì. Klíè. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda pøipojený klíè pracuje s vaším software na vytváøení etiket. Aktualizace ovladaèù. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda máte nainstalovánu aktuální verzi ovladaèù. Aktuální verzi získáte na ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/ driver/hdd32.zip. Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Pokud chcete ovladaèe ke klíèi nainstalovat ruènì, postupujte následujícím zpùsobem: Stisknìte Start a potomrun Vložte cestu k instalaènímu souboru a potom napište následující pøíkaz \hinstall.exe -i Spouštìní programu Poznámka Pøed instalací ovladaèù radìji zavøete všechny aplikace vèetnì software na vytváøení etiket. 1 Pøejdìte do menu Start > Všechny programy. 2 Potom vyberte název, který jste dali programu bìhem instalace (automaticky je nastaven název aplikace). Na obrazovce se objeví hlavní okno.

14 Odstavec 1-8 Rychlý průvodce pro začátek

15 O DSTAVEC 2 Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna V této sekci naleznete všeobecný pøehled hlavních elementù uživatelského rozhraní tak, jak se objevují v hlavním okénku na zaèátku práce.. Lišta menu Lišta pøíkazù obsahuje sedm rozbalovacích menu: Soubor, Úpravy, Zobrazit, Objekt, Zdroj dat, Nástroje, Okno a Help/ Pomoc. Jak otevøít menu: 1 Kliknìte na nìj levým tlaèítkem myši. 2 Potom si vyberte požadovaný pøíkaz. Abyste mìli pøístup k pøíkazùm pomocí klávesnice, používejte klávesové zkratky. Stisknìte ALT a potom tlaèítko, které odpovídá písmenu, které je podtržené v názvu menu, a potom písmeno, které je podtržené v názvu pøíkazu. Pracovní prostor Pracovní prostor je celý støední prostor okna, který je mezi pravítky a posuvníky. Jeho souèástí je i rámeèek. Ten ohranièuje fyzický prostor dokumentu, kam se umis ují objekty k tisku, a prostor, který vytištìn nebude. Do tohoto prostoru je

16 Odstavec 2-10 Rychlý průvodce pro začátek možno vložit komentáøe nebo objekty, které se nemají objevit na vytištìné etiketì. Dokument Stavový øádek Když zaènete novou práci, program zobrazí rámeèek, který je v horním levém rohu okna. Tento rámeèek pøedstavuje fyzické limity dokumentu k tisku. Objekty, které tvoøí váš dokument, musejí být umístìny uvnitø tohoto rámeèku. Stavový øádek je umístìn ve spodní èásti okénka a ukazuje název zvolené tiskárny, komunikaèní port, ke kterému je pøipojena, a rozmìry cx a cy vybraného objektu. Obrázek 3 Stavový øádek Standardní panel nástrojù. Tyto nástroje vám umožòují provést bìžné akce rychleji než pøi použití menu. Jak vybrat nástroj: Kliknìte na odpovídající tlaèítko. Obrázek 4 Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Nástrojová lištazobrazit nabízí rùzné možnosti pohledu. Obrázek 5 Panel nástrojù Zobrazit

17 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-11 Jak zmìnit pohled: Kliknìte na požadované zobrazení: Tlaèítko Název nástroje Použití Ukaž jména polí ukazuje názvy promìnných. Velikost ukazuje maximální velikost promìnné. Ukaž obsah polí zobrazuje hodnoty promìnné. Otevøi Formuláø ukazuje Formuláø. Prohlížeè Dokumentu ukazuje dokumentu. Prohlížeè Zoom vám umožòuje zvìtšit nebo zmenšit detail objektu. Ke všem tìmto možnostem se také mùžete dostat pøes menuzobrazit. Panel nástrojù Vytváøení Panel nástrojù Vytváøení obsahuje tlaèítka, která zastupují nástroje. S tìmito nástroji mùžete vytváøet objekty a manipulovat s nimi. Obrázek 6 Panel nástrojù Vytváøení

18 Odstavec 2-12 Rychlý průvodce pro začátek Tlaèítko Název nástroje Použití Vybrané objekty Tvoøení textu Vytváøení èárových kódù Import obrázku vybírá a manipuluje s rùznými typy objektù. vytváøí fixní a variabilní text. vytváøí fixní a variabilní èárové kódy. vkládá obrázky Vkládání objektù externích vkládá externí objekty tj. nepocházející z aplikace. Kreslení èar kreslí vodorovné nebo svislé èáry. Kreslení obdélníkù kreslí obdélníky nebo ètverce Kreslení kruhù nebo elips Kreslení mnohoúhelníkù Kreslení kosých èar kreslí kruhové nebo oválné objekty kreslí volné tvary složené z èar. kreslí úhlopøíèky Kreslení obdélníku se zaoblenými rohy Nástroj Galerie tvarù pomocníci UCC/ EAN 128 a Maxicode kreslí obdélníky se zaoblenými rohy. importuje pøedpøipravené tvary do dokumentu vytváøejí èárové kódy UCC/EAN 128 a Maxicode

19 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-13 Zásuvné moduly vytváøí pole ve formátech TextArt, ListFields a RichText Prohlížeè dokumentu Prohlížeè dokumentu obsahuje dvì záložky: Zdroje dat a Objekty. V nabídkách se mùžete pohybovat pomocí šipek nahoru a dolù. Pomocí symbolù + a - symbols mùžete rozšiøovat nebo zužovat seznam a zobrazit seznam promìnných, které jsou pøiøazené ke každému zdroji dat nebo objekty, které jsou k disposici v každé kategorii. ukazuje zdroje dat a poèet promìnných s nimi spojenými. Mùžete vložit variabilní objekty jednoduše tím, že je pøesunete a umístíte do svého dokumentu. Rovnìž mùžete pøidávat, mazat a mìnit vlastnosti promìnných pomocí kontextových menu. Záložka Objekty zobrazuje poèet vytvoøených objektù dle jejich typu a vlastností, jako napøíklad pozice, výška a šíøka. Tuto záložku mùžete používat i pro výbìr objektu a zmìnu jeho pozice. O zdrojích dat Obrázek 7 Prohlížeè dokumentu Položka zdroje dat obsahuje seznam promìnných, které

20 Odstavec 2-14 Rychlý průvodce pro začátek jsou dodávány ze stejného zdroje. Když zvolíte zdroj dat, udáváte, kde požadované údaje jsou a o jaký typ údajù jde. Údaje mohou pocházet z interních zdrojù (Datum, Poèítablo) nebo externích (Databáze, pøímé vkládání dat pomocí Formuláøe). Zdroje dat, které jsou k dispozici v záložce Zdroje datv Prohlížeèi dokumentù,mohou být následující: Databáze, Datum, Formuláø, Vzorec a Poèítadlo. Pravítka Pravítka vám umožòují pøesnì urèit pozici kurzoru myši a umístit s naprostou pøesností rùzné objekty do vašeho dokumentu. Pravítka mohou být buï v palcích nebo v milimetrech, což se upravuje pøíkazemnástroje > Možnosti > Zobrazení. Dvojitým kliknutím na levé pùlce horizontálního pravítka snížíte mìøítko pravítka. Dvojitým kliknutím na pravou pùlku horizontálního pravítka zvýšíte mìøítko pravítka. Kontextové menu Zoom zobrazíte kliknutím pravým tlaèítkem myši na vodorovné pravítko. Kontextové menu Orientace se otevøe po kliknutím pravým tlaèítkem myši na svislé pravítko. Tlaèítko Otoèení A v levém horním roku dokumentu mùžete dokument na obrazovce otáèet o 90, 180, 270 nebo 360. Tato zmìna ovlivní jen pozici dokumentu na obrazovce, ne pøi tisku. Jak otoèit dokument: Kliknìte na tlaèítko Otoèení levým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o o 90 vlevo. Kliknìte na tlaèítko Otoèení pravým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o 90 vpravo. Paleta barev Barevná paleta se nachází ve spodní stranì pracovního

21 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-15 Dokument mùžete otoèit také použitím pøíkazu Zobrazit >Orientace nebo v kontextovém menu, které otevøete kliknutím na svislé pravítko pravým tlaèítkem myši. prostoru a umožòuje vám zmìnit barvu jakéhokoliv objektu ve vašem dokumentu (text, èárový kód, tvary a jednobarevné obrázky). Jak zmìnit barvu objektu: Obrázek 8 Paleta barev 1 Vyberte požadovaný objekt. 2 Kliknutím na barvu na paletì levým tlaèítkem myši zmìníte barvu textu, èáry nebo okraje. 3 Kliknutím na barvu na paletì pravým tlaèítkem myši zmìníte barvu pozadí. Poznámka odstraòuje barvu pozadí z objektu. Toto tlaèítko Online pomoc vám nabízí kompletní informace o barevné paletì, její personalizaci a další.

22 Odstavec 2-16 Rychlý průvodce pro začátek

23 O DSTAVEC 3 Vytvoøení vaší první etikety Úvod Tato kapitola vám pøedstaví ty nejbìžnìjší funkce programu, abyste jej mohli zaèít rychle používat. Ukážeme vám, jak rychle a jednoduše lze vytvoøit etiketu. První etiketu s vámi vytvoøíme krok po kroku. Vytvoøíme následující etiketu: Obrázek 9 Vytváøíme etiketu na zkoušku

24 Odstavec 3-18 Rychlý průvodce pro začátek Online pomoc mùžete otevøít kdykoliv stisknutím TLAÈÍTKAF1. Online pomoc mùžete otevøít také z dialogových oken stisknutím tlaèítka Pomoc. Doporuèujeme pravidelnì ukládat dokument, abyste neztratili žádná data v pøípadì problému jako napøíklad výpadek proudu. Upravení uživatelského rozhraní Pouhým kliknutím myši mùžete pøeložit celé uživatelské rozhraní do jazyka podle vašeho výbìru. 1 Jdìte do menu Nástroje > Možnosti... 2 Vyberte požadovaný jazyk a jednotky (viz obrázek) a potom stisknìte tlaèítko OK. Obrázek 10 Dialogové okno Možnosti

25 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-19 Výbìr tiskárny Než zaènete pracovat, je tøeba vybrat tiskárnu, kterou chcete používat. Rùzné tiskárny totiž mají rùzné vlastnosti. Nastavení, jako jsou typy písem, formáty stránek a další, jsou rozdílné u rùzných modelù. Otevøete menu Soubor > Zvolit tiskárnu... -nebo- Kliknìte na (nebo stisknìte tlaèítko F5). Na obrazovce se objeví dialogové okno Tiskárna. Ovladaèe pro operaèní systém Windows Ovladaèe dodávané spoleènì s aplikací Poznámka: Ovladaèe dodávané s aplikací jsou oznaèeny ikonou Obrázek 11 Dialogové okno Tiskárna Pokud není tiskárna, kterou chcete používat, v seznamu v dialogovém oknu, budete ji muset pøidat. Jak pøidat tiskárnu: 1 Kliknìte na tlaèítko Pøidej a pak vyberte tiskárnu ze seznamu Modelù. 2 Kliknìte na OK. Jste zpátky v dialogovém oknì Tiskárna. 3 Vyberte tiskárnu, kterou jste právì pøidali, a kliknìte na OK.

26 Odstavec 3-20 Rychlý průvodce pro začátek Poznámka Abyste mohli vytvoøili cviènou etiketu popsanou v tomto návodu, doporuèujeme používat jednu z tiskáren, jejíž ovladaè je dodáván s aplikací Doporuèujeme vám používat fonty tiskárny a èárové kódy tiskárny. Toto snižuje èas pøenosu dat a tím optimalizuje rychlost tisku etikety. Nastavení dokumentu Vzhled stránky Jakmile jste vybrali tiskárnu, na které bude vaše etiketa vytištìna, mùžete zaèít vytváøet svùj vlastní dokument. Nejdøíve urèete jeho rozmìry. 1 Vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky... -nebokliknìte na Na obrazovce se objeví dialogové okno Vzhled stránky. Záložka Pøedem definovaný vám umožòuje otevøít existující vzor Záložka Etiketa vám umožòuje definovat velikost dokumentu a poèet dokumentù v øadì a ve sloupci na stránce Záložka Strana vám umožòuje definovat formát stránky Záložka Okraje vám umožòuje definovat okraje a vzdálenost mezi dokumenty na stejné stránce Obrázek 12 Dialogové okno Vzhled stránky

27 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Kliknìte na záložku Etiketa a vložte následující údaje: - Šíøka: 77 - Výška: 82 - Kulatost rohu: 1 - Poèet etiket v øadì: 1 - Poèet etiket ve sloupci: 1 3 Kliknìte na záložku Strana a vložte následující údaje: - Velikost stránky: Individuálnì upravena - Automatická zmìna velikosti: ano 4 Kliknìte na záložkuokraje a vložte následující údaje: - Levý okraj: 1 - Horní okraj: 1,5 - Mezera mezi sloupci: 1 5 Kliknìte na OK. Pracovní prostor ukazuje okraje vaší etikety. Vytváøení databáze promìnných Parametry vzhledu stránky se mohou lišit dle používané tiskárny. V tomto pøípadì vám vzkazy pomohou s procesem modifikace hodnot navrhovaných v tomto pøíkladu. Zdroj dat Databáze vám umožòuje importovat data z databáze. 1 Vyberte si položku Zdroj dat > Databáze > Vytvoøit/ Editovat dotaz... 2 Vyberte ODBC 3 Kliknìte na tlaèítko s ikonou databáze 4 Kliknìte na Pøidat... 5 Vyberte ovladaè Microsoft Access Database (*.mdb)

28 Odstavec 3-22 Rychlý průvodce pro začátek Vytvoøení etikety 6 Kliknìte na Konec 7 Pojmenujte databázi Fruits a kliknìte na OK 8 Ze seznamu vyberte novou databázi a kliknìte na OK 9 V rozbalovacím menu Vybrat zdroj dat vyberte Fruits a najdìte jeho umístìní.\libraries\databasesfruits.mdb 10 Ze seznamu vyberte Produkty 11 Kliknìte Promìnné jsou vytváøeny automaticky a v prohlížeèi dokumentu jsou zobrazeny pod zdrojem dat Databáze. Budou mít stejná jména polí jako promìnné definované ve vaší databázi. Pokud chcete do dokumentu pøidat promìnnou, vyberte ze seznamu promìnnou Databáze. Metodou drag and drop ((pøesunutí pomocí kurzoru myši) ji pøesuòte dp dokumentu (viz Vytváøení textových promìnných). Vytvoøení textu 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu a pak kliknìte uvnitø pracovního prostoru. 2 Napište From:. 3 Pomocí nástroje Vybrat kliknìte pravým tlaèítkem myši na text, který jste právì napsali. Potom pøejdìte do menu Vlastnosti.. 4 Vyplòte dialogové okno jak je zde ukázáno

29 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Obrázek 13 Dialogové okno Text Pokud chcete nastavené parametry pro text uchovat pro všechna nová textová pole, kliknìte pravým tlaèítkem myši na zformátovaný text a vyberte Nastavit jako výchozí. 5 Kroky 1 a 2 zopakujte pro následující text: Best before: Shipping Date Package Price: Quantity: Weight: 6 Vytvoøte prázdné textové pole, do kterého zadáte promìnnou ProductName (viz Vytváøení textových promìnných)

30 Odstavec 3-24 Rychlý průvodce pro začátek Jak aplikovat barvy na text. 1 Vyberte Best before, potom kliknìte levým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Text se okamžitì objeví ve vybrané barvì. 2 Vyberte Shipping Date:, potom kliknìtepravým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Pozadí textu se okamžitì objeví ve vybrané barvì. Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Když jste vytvoøili textová pole, pøesuòte data z databáze do etikety metodou drag and drop (pøesunování pomocí myši). Nezapomeòte do prázdného textového pole umístit všechny ProductNames. Pøesuòte následující promìnné: OrderQty, Origin, Proce_per_kg, ProdNameCh, ProdNameFr, ProdNameGe, ProdNameIt, ProdNameRu, ProdNameSp, ProdNameUs. Když promìnnou pøesouváte do etikety, mùžete si vybrat z textu, èárového kódu nebo obrázku... Pro výše uvedené položky vždy vyberte Text. 1 Kliknìte pravým tlaèítkem myši na položku datum v prohlížeèi dokumentu a vyberte Pøidat... 2 Vyberte formát datumu 3 Novì vytvoøenou èasovou promìnnou pøesuòte jako textovou položku pomocí myši do etikety Nastavování èasové promìnné 1 Opakujte krok 1 a 2 2 Vyberte záložku Možnosti v dialogovém oknì Èasová promìnná 3 Pøidejte jakofixní hodnotu 15 (dní) a potvrïte ok. Takto pøidáte k aktuálnímu datumu 15 kalendáøních dní - používá se pro èasovou promìnnou Spotøebujte do Best Before

31 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-25 Vytváøení èárových kódù 1 Vyberte v prohlížeèi dokumentu ze seznamu položek databáze promìnnou CodeArticle 2 Pøetáhnìte ji pomocí myši do etikety jako èárový kód Typ èárového kódu, který jste takto vytvoøili, mùžete zmìnit. Staèí kliknout pravým tlaèítkem myši na èárový kód, vybrat z kontextového menu Vlastnosti...a zmìnit nastavení. Obrázek 14 Dialogové okno Èárový kód Pokud chcete k dialogovému oknu Èárový kód pøistupovat rychleji, staèí dvakrát kliknout na objekt.

32 Odstavec 3-26 Rychlý průvodce pro začátek Vytváøení tvarù Jak nakreslit èáru: 1 Zvolte nástroj Kreslení obdélníkù. Je umístìn v dolní polovinì etikety. 2 Kliknìte na bod, kde chcete zaèít kreslit èáru, držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš na konec èáry. 3 Když jste obdélníky nebo ètverce nakreslili, vyberte je a pøejdìte do menu Vlastnosti... v kontextovém menu. Objeví se dialogové okno Tvar. 4 Vložte "0.20" do okénka Šíøka èáry, potom kliknìte na OK. Importování obrázku Software vám umožòuje vkládat obrázky a loga spoleènosti. Tak je mùžete dokonèit a vylepšit. Mùžete importovat velké množství formátù vèetnì bmp, dib, gif atd. Jak importovat obrázek: 1 Kliknìte na nástrojimport obrázku. 2 Kliknìte dovnitø pracovní plochy. Objeví se dialogové okno Otevøít. 3 Vyberte Samples\Images\banana.jpg, potom kliknìte na OK. Abyste jednodušeji našli obrázek, který chcete importovat, podívejte se na náhled kliknutím na. 4 Upravte velikost obrázku dle potøeby. Kliknìte na držák (roh nebo støed okraje), držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš, dokud nedosáhnete požadovaného rozmìru.

33 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-27 Poèítadlo Zdroj dat Poèítadlo obsahuje seznam promìnných, které jsou vytváøeny, když je potøebujete. Tyto promìnné dostávají data vypoèítaná buï poèítaèem, nebo tiskárnou. Obsah promìnné se mìní podle toho jak postupuje tisk, vycházejí z poèáteèní hodnoty a hodnoty nárùstu (pøírùstek). Jak vytvoøit promìnnou Poèítadlo: 1 V záložce Zdroje datvyberte Poèítadlo. 2 V kontextovém menu VybertePøidat.... Vytvoøená promìnná se objevuje automaticky pod vybraným zdrojem dat. Jak definovat vlastnosti promìnné Poèítadlo: 1 Vyberte promìnnou Poèítadlo, potom zvolte v kontextovém menu Promìnná vlastnosti... 2 Vyberte typ poèítadla. 3 Vložte hodnotu do kolonky Pøírùstek. Pøednastavený pøírùstek má hodnotu Vložte hodnotu do kolonky Start hodnota. Pøednastavená poèáteèní hodnota èiní 0. 5 Kliknìte na OK. Jak vložit poèítadlo do dokumentu: 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu. 2 Vyberte promìnnoupoèítadlo a pøesuòte ji pomocí myši do dokumentu. Objeví se Poèítadlo.

34 Odstavec 3-28 Rychlý průvodce pro začátek Nezapomeòte aktivovat režim Obsah, pokud chcete vidìt aktuální hodnotu poèitadla. Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Než budete tisknout etiketu, uložte si svùj dokument. 1 Jdìte na položku Soubor > Uložit. Pokud ukládáte dokument poprvé, objeví se dialogové okno Uložit jako. 2 Pojmenujte svùj dokument a kliknìte na OK. Pokud jste dokonèili vytváøení své etikety, mùžete ji teï vytisknout. 1 Jdìte na Soubor > Tisk... nebo kliknìte na. 2 Objeví se dialogové okénko Tisknout.

35 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-29 Okénko Poèet vám umožòuje urèit celkový poèet etiket k tisku Vyplòte rùzná okna, jak je požadováno Okénko Zaèít vám umožòuje zaèít tisknout od urèité etikety Obrázek 15 Dialogové okno Tisknout Kliknìte na Více>> or <<Ménì. Takto zobrazíte/skryjete sekci Náhled tisku. Stisknìte klávesu F6, pokud se chcete rychleji dostat na dialogové oknotisknout. 3 Abyste zaèali tisknout, kliknìte na Tisknout;

36 Odstavec 3-30 Rychlý průvodce pro začátek

37 Index D L Dokument, Ods 2-10 E Lišta menu, Ods 2-9 M Čára, Ods 3-26 Čárový kód, Ods 3-25 I Instalace, Ods 1-2 K Klíč na ochranu softwaru, Ods 1-3 Model, Ods 3-19 N Nastavení dokumentu, Ods 3-20 Nástroj Import obrázku, Ods 2-12 Nástroj Kreslení čar, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kosých čar, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kruhů nebo elips, Ods 2-12 Nástroj Kreslení mnohoúhelníků, 31

38 Odstavec 4-32 Rychlý průvodce pro začátek Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníků, Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníků se zaoblenými rohy, Ods 2-12 Nástroj Tvoření textu, Ods 2-11 Nástroj Vkládání externích objektů, Ods 2-12 Nástroj Vybrat objekty, Ods 2-11 Nástroj Vytváření čárových kódů, Ods 2-12 O Okraje, Ods 3-21 P Paleta barev, Ods 2-14 Panel nástrojů Vytváření, Ods 2-11 Panel nástrojů Zobrazit, Ods 2-10 Požadavky na systém, Ods 1-2 Popis produktu, Ods 1-1 Pravítka, Ods 2-14 Probíhá tisk, Ods 3-29 Prohlížeč dokumentu, Ods 2-12 S Standardní panel nástrojů., Ods 2-10 Stavový řádek, Ods 2-10 Stránka, Ods 3-21 Tisk, Ods 3-28 T Tisknout, Ods 3-28 Tlačítko Otočení, Ods 2-14 U Ukládání vašeho dokumentu, Ods 3-28 Upravení uživatelského rozhraní, Ods 3-18 Úvod, Ods 1-1 Pracovní prostor, Ods 2-9

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Postup získání licence programu DesignBuilder v4

Postup získání licence programu DesignBuilder v4 Postup získání licence programu DesignBuilder v4 DesignBuilder je tvořen grafickým prostředím propojeným s několika moduly poskytujícími určitou funkci. Budete potřebovat licenci pro každý z modulů, který

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia

Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku. O tomto průvodcia Program pro zvětšování a zvýrazňování obrazovky, který snižuje únavu zraku O tomto průvodcia Vítejte v programu ZoomText Express ZoomText Express je dostupný a snadno použitelný zvětšovací počítačový program.

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ

MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ MetaTrader Mobile Uživatelský manuál Operační systém Andorid HIGHSKY.CZ 1 OBSAH Instalace 3 Přihlášení 4 Trh 5 Symboly 4 Graf 6 Vlastnosti grafu 7 Nový pokyn okamžitá realizace 7 Nový pokyn čekající 8

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool UPOZORNĚNÍ: Pro používání Toolboxu, potřebujete přístup

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next >

zvolte volbu: I accept the terms in the licence agreement klikněte na tlačítko Next > Popis postupu instalace ovladačů hardwarových klíčů Sentinel (Sentinel hardware keys drivers) PRO UŽIVATELE ROZPOČTOVÉHO SW PRO STAVEBNICTVÍ STAVEX Plzeň 24. únor 2010 Obsah: 1. Instalace ovladačů HW klíčů

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Interní předpis. Pokyn pro uživatele

Interní předpis. Pokyn pro uživatele Interní předpis klasifikace VEŘEJNÉ zpracoval: Ing. Petr Dvořáček datum zpracování: 1. 10. 2013 verze: 2.0 datum revize 1. 10. 2013 OBSAH 1. ÚČEL DOKUMENTU... 1 2. JAK SE PŘIHLÁSIT K POČÍTAČI?... 1 3.

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com

Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 VÍTKOVICE STEEL, a.s. vitkovicesteel.com 1/ 10 Uživatelský manuál SŘHV Online WEB rozhraní pro ZÁKAZNÍKY Srpen 2015 verze 1. 0 2/ 10 Obsah 1. MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 2. SŘHV ON-LINE WEB ROZHRANÍ... 4 3. PŘIHLÁŠENÍ DO SŘHV... 4 4. INFORMACE

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více