Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ-29-12-08"

Transkript

1 Rychlý průvodce pro začátek DOC-OEMCS85-QSM-CZ

2 Informace v tomto dokumentu není smluvní a může býti modifikována bez předběžného upozornění. Software popsaný v tomto manuálu je dodáván s uživatelskou locencí. Jeho použití, kopírování nebo reprodukce na jakékoliv medium není dovoleno, s výjimkou podmínek licence. Žádná část manuálu nesmí být kopírována, reprodukována nebo zasílána žádným prostředkem (mimo vlastního použití makitele licence) bez písemného souhlasu Braton Groupe Sarl Braton Goupe Sarl Všechna práva vyhrazena

3 Obsah O tomto návodu iii Pradvidla pro èteni návodu iii O vašem produktu iv Odstavec 1: Úvod Vítejte! Popis produktu Požadavky na systém Instalace Ochrana software Pøipojení harwarového klíèe Jak aktivovat ochranu softwaru Chybové hlášení pøi spuštìní software Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Spouštìní programu Odstavec 2: Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna Lišta menu Pracovní prostor Dokument Stavový øádek Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Panel nástrojù Vytváøení Prohlížeè dokumentu Pravítka Tlaèítko Otoèení Paleta barev

4 ii Rychlý průvodce pro začátek Odstavec 3: Vytvoøení vaší první etikety Úvod Upravení uživatelského rozhraní Výbìr tiskárny Nastavení dokumentu Vzhled stránky Vytváøení databáze promìnných Vytvoøení etikety Vytvoøení textu Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Vytváøení èárových kódù Vytváøení tvarù Importování obrázku Poèítadlo Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Odstavec 4: Index

5 iii O tomto návodu Pradvidla pro čteni návodu Tento návod vám umožňuje rozlišovat mezi různými typy informací používáním následujících pravidel: Termíny vzaté přímo z interfacu, jako například příkazy, se objevují tučně. Tlačítka se objevují ve velkých písmenech, jako v následujícím příkladu: Stiskněte tlačítko shift. Nové termíny jsou tisknuté kurzívou když se objevují poprvé. Když se spojka NEBO objevuje vedle odstavce, znamená to, že existuje výběr jiného způsobu jak udělat stejný úkol. Když příkaz z menu obsahuje podpříkazy, pak jméno menu následované příkazem se objevuje tučně. Takže, Vyber Soubor Otevřít... znamená vybrat menu Soubor a pak příkaz Otevřít. Očíslované seznamy znamenají, že existuje procedura, kterou je potřeba dodržet. Tento symbol označuje důležité informace o tom, jak určitý příkaz nebo procedura fungují. Tento symbol radí jak optimalizovat určité akce, zrychlit provedení příkazů a podobně.

6 iv Rychlý průvodce pro začátek O vašem produktu Některé funkce popsané v Rychlém Průvodci Jak Začít nemusí být k dispozici ve vašem produktu. Podívejte se na seznam specifikací který jste obdrželi s produktem, je tam kompletní seznam vlastností a funkcí, které váš software obsahuje.

7 O DSTAVEC 1 Úvod Vítejte! Popis produktu Gratulujeme, právì jste získali software, který je svìtovou jednièkou v automatické identifikaci! Tato aplikace na kreslení etiket vám dává k dispozici nejjednodušší a nejefektivnìjší zpùsob, jak vytváøet komplexní dokumenty zahrnující fixní i variabilní data. Tento program mùžete spustit na poèítaèi kompatibilním se systémem PC nebo IBM, který podporuje grafické prostøedí Microsoft Windows. Váš produkt se skládá z následujících èástí: CD-ROM kompletní dokumentace licenèní dohoda a registraèní karta ochranný klíè v elektronické podobì (softwarový klíè) nebo hardwarovou ochranu Poznámka Soubory Readme.txt a Releasus.txt obsahují poslední aktuální informace o softwaru. Tyto informace jsou

8 Odstavec 1-2 Rychlý průvodce pro začátek Požadavky na systém Instalace aktuálnìjší než informace obsažené v manuálu. Základní softwarové a hardwarové požadavky pro provoz této aplikace jsou podobné jako pro vìtšinu aplikací fungujících pod Windows : poèítaè kompatibilní se systémem PC nebo IBM, který podporuje Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 SP4, Windows NT 4 SP6, Windows XP SP1, Windows 2003 Server nebo Windows 2008 Server, Windows Vista. Windows 98SE nebo ME s 64 MB RAM (doporuèujeme 128 MB) Windows NT nebo 2000 s 128 MB RAM (doporuèujeme 256 MB) Windows XP nebo Windows 2003 Server s 256 MB RAM (doporuèujeme 512 MB) Windows Vista nebo Windows 2008 Server s 512 MB RAM (doporuèujeme 1 GB) monitor s rozlišením VGA (800 x 600) nebo lepším Hard disk s minimálnì 500 MB volného místa CD-ROM Než spustíte instalaèní program, ovìøte konfiguraci svého PC. 1 Umístìte CD-ROM do správné mechaniky. Objeví se instalaèní okno. Pokud se CD-ROM nespustí automaticky: 2 Pøejdìte na volbu Start>Run..., potom napište název CD- ROM mechaniky a název souboru cdsetup.exe (napø. D:\cdsetup.exe).

9 Úvod Odstavec Vyberte produkt, který chcete nainstalovat, a kliknìte na tlaèítko Instalovata øiïte se pokyny, které se budou zobrazovat na obrazovce. Ochrana software Když produkt nainstalujete, nezapomeòte vyplnit a odeslat registraèní kartu. Registrací produktu získáte pøístup k technické podpoøe vašeho dodavatele a informace o nových produktech døíve, než dojde k jejich oficiálnímu zveøejnìní. Váš software je chránìn softwarovým klíèem (elektronický kód) nebo hardwarovým klíèem (harwarová ochrana proti kopírování). Hardwarový klíè je malý elektronický pøístroj, který je tøeba zasunout do paralelního portu vašeho PC ještì pøedtím, než spustíte program. Bez tohoto harwarového klíèe bude program bìžet jen v hodnotícím (evaluation) režimu. Vytvoøené etikety nebudete moci uložit, "e" budou nahrazena "x", "0" za "5" a obrázky budou pøi tisku pøeškrtnuty. Softwarový klíè je elektronický kód, který po vás požaduje prùvodce aktivací Activation Wizard, když software poprvé spustíte, nebo pokaždé, když máte zkušební verzi. Když zadáte softwarový klíè ke zkušební verzi, mùžete software spusti 100krát nebo po dobu 30 dní. Tak si budete moci vyzkoušet všechny funce produktu, které jsou k disposici. Když spustíte aplikace a klíè ochrany softwaru nebude odpovídat vaší verzi produktu, objeví se dialogové okno s instrukcemi, jak dál postupovat. Software na vytváøení etiket musíte nejdøíve spustit. Teprve potom jej mùžete aktivovat nebo pøipojit k poèítaèi harwarový klíè.

10 Odstavec 1-4 Rychlý průvodce pro začátek Poznámka Ovladaèe mùžete instalovat i bìhem bìhu aplikace. Software na vytváøení etiket ale musíte posléze restartovat, aby se zmìny projevily. Pøipojení harwarového klíèe Pokud jste si zakoupili software s hardwarovým klíèem, mùžete si vybrat mezi klíèem urèeným pro paralelní nebo USB port. Pøipojování paralelního klíèe Obrázek 1 Jak pøipojit hardwarový klíè k paralelnímu portu vašeho poèítaèe Pokud potøebujete používat tiskárnu na stejném paralelním portu, jako je ochranný klíè, pak ji pøipojte do softwarového klíèe (krabièky). Možná bude nutno zapnout tiskárnu, aby byl klíè rozeznán. Pøipojování USB klíèe USB Port Key Obrázek 2 Jak pøipojit hardwarový klíè k USB portu vašeho

11 Úvod Odstavec 1-5 poèítaèe Pokud používáte USB klíè a váš poèítaè má více USB portù, mùžete si vybrat kterýkoliv z nich. Pokud jsou všechny porty obsazené, mùžete použít USB rozboèovaè. Zaøízení pøipojená do portu USB mùžete odpojovat a zapojovat kdykoliv, bez nutnosti restartovat poèítaè. Na poèítaèích s operaèními systémy Windows 95 a Windows NT nemùžete použít USB hardwarové klíèe. Jak aktivovat ochranu softwaru Po nainstalování software na vytváøení etiket se spustí prùvodce Activation Wizard. Ten vás krok po kroku provede aktivací softwarového klíèe. Jak aktivovat softwarový klíè 1 V prùvodci Activation wizard vyberte Aktivovat a potom zvolte Další Klíè mùžete aktivovat tøemi zpùsoby: pøes Internet (automaticky), Fax / a telefon Aktivace pøes internet 1 Ze seznamu zpùsobù aktivace zvolte Automaticky. Tato varianta vám umožní softwarový klíè aktivovat pøes zabezpeèené internetové pøipojení. Jde o nejrychlejší a nejsnadnìjší variantu. 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí faxu / u 1 Vyberte si zpùsob aktivace pomocífaxu / u

12 Odstavec 1-6 Rychlý průvodce pro začátek 2 Vyplòte formuláø User Registration. Pole oznaèená hvìzdièkou (*) jsou povinná. Stisknìte tlaèítko Next 3 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 4 Stiskìte tlaèítko Create Form... Vytvoøí se tak formuláø Activation Request Form, který bude obsahovat všechny požadované informace o uživateli. Tento formuláø zašlete svému dodavateli faxem nebo em a obdržíte kód Response code. 5 Vložte Response Code, který jste obdrželi od svého dodavatele, a stisknìte Next 6 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Aktivace pomocí telefonu 1 Zvolte aktivaci pomocí telefonu. 2 Vyplòte aktivaèní kód a stisknìte Next 3 Zavolejte svému dodavateli. 4 Vložte Response Code, který vám poskytl dodavatel, a stisknìte Next 5 Stisknìte Finish, pokud aktivace probìhla úspìšnì. Jestliže došlo k nìjakému problému, zobrazí se chybové hlášení, že se aktivace nezdaøila. Chybové hlášení pøi spuštìní software Pokud se pøi spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte následující: Administrátorská práva. Na svém poèítaèi musíte mít lokální administrátorská práva, jinak instalace klíèe neprobìhne správnì. Pokud práva nemáte, bude vás o tom informovat chybové hlášení pøi spuštìní software. Ovladaèe budete muset nainstalovat ruènì. Instalace ovladaèù. Pokud se bìhem instalace ovladaèù zobrazí chybové hlášení nebo pokud dojde k nìjaké

13 Úvod Odstavec 1-7 chybì, musíte ovladaèe nainstalovat ruènì. Klíè. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda pøipojený klíè pracuje s vaším software na vytváøení etiket. Aktualizace ovladaèù. Pokud se bìhem spuštìní software zobrazí chybové hlášení, zkontrolujte, zda máte nainstalovánu aktuální verzi ovladaèù. Aktuální verzi získáte na ftp://ftp.ealaddin.com/pub/hasp/new_releases/ driver/hdd32.zip. Ruèní instalace ovladaèù ke klíèi Pokud chcete ovladaèe ke klíèi nainstalovat ruènì, postupujte následujícím zpùsobem: Stisknìte Start a potomrun Vložte cestu k instalaènímu souboru a potom napište následující pøíkaz \hinstall.exe -i Spouštìní programu Poznámka Pøed instalací ovladaèù radìji zavøete všechny aplikace vèetnì software na vytváøení etiket. 1 Pøejdìte do menu Start > Všechny programy. 2 Potom vyberte název, který jste dali programu bìhem instalace (automaticky je nastaven název aplikace). Na obrazovce se objeví hlavní okno.

14 Odstavec 1-8 Rychlý průvodce pro začátek

15 O DSTAVEC 2 Seznamte se s uživatelským rozhraním Popis hlavního okna V této sekci naleznete všeobecný pøehled hlavních elementù uživatelského rozhraní tak, jak se objevují v hlavním okénku na zaèátku práce.. Lišta menu Lišta pøíkazù obsahuje sedm rozbalovacích menu: Soubor, Úpravy, Zobrazit, Objekt, Zdroj dat, Nástroje, Okno a Help/ Pomoc. Jak otevøít menu: 1 Kliknìte na nìj levým tlaèítkem myši. 2 Potom si vyberte požadovaný pøíkaz. Abyste mìli pøístup k pøíkazùm pomocí klávesnice, používejte klávesové zkratky. Stisknìte ALT a potom tlaèítko, které odpovídá písmenu, které je podtržené v názvu menu, a potom písmeno, které je podtržené v názvu pøíkazu. Pracovní prostor Pracovní prostor je celý støední prostor okna, který je mezi pravítky a posuvníky. Jeho souèástí je i rámeèek. Ten ohranièuje fyzický prostor dokumentu, kam se umis ují objekty k tisku, a prostor, který vytištìn nebude. Do tohoto prostoru je

16 Odstavec 2-10 Rychlý průvodce pro začátek možno vložit komentáøe nebo objekty, které se nemají objevit na vytištìné etiketì. Dokument Stavový øádek Když zaènete novou práci, program zobrazí rámeèek, který je v horním levém rohu okna. Tento rámeèek pøedstavuje fyzické limity dokumentu k tisku. Objekty, které tvoøí váš dokument, musejí být umístìny uvnitø tohoto rámeèku. Stavový øádek je umístìn ve spodní èásti okénka a ukazuje název zvolené tiskárny, komunikaèní port, ke kterému je pøipojena, a rozmìry cx a cy vybraného objektu. Obrázek 3 Stavový øádek Standardní panel nástrojù. Tyto nástroje vám umožòují provést bìžné akce rychleji než pøi použití menu. Jak vybrat nástroj: Kliknìte na odpovídající tlaèítko. Obrázek 4 Standardní panel nástrojù Panel nástrojù Zobrazit Nástrojová lištazobrazit nabízí rùzné možnosti pohledu. Obrázek 5 Panel nástrojù Zobrazit

17 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-11 Jak zmìnit pohled: Kliknìte na požadované zobrazení: Tlaèítko Název nástroje Použití Ukaž jména polí ukazuje názvy promìnných. Velikost ukazuje maximální velikost promìnné. Ukaž obsah polí zobrazuje hodnoty promìnné. Otevøi Formuláø ukazuje Formuláø. Prohlížeè Dokumentu ukazuje dokumentu. Prohlížeè Zoom vám umožòuje zvìtšit nebo zmenšit detail objektu. Ke všem tìmto možnostem se také mùžete dostat pøes menuzobrazit. Panel nástrojù Vytváøení Panel nástrojù Vytváøení obsahuje tlaèítka, která zastupují nástroje. S tìmito nástroji mùžete vytváøet objekty a manipulovat s nimi. Obrázek 6 Panel nástrojù Vytváøení

18 Odstavec 2-12 Rychlý průvodce pro začátek Tlaèítko Název nástroje Použití Vybrané objekty Tvoøení textu Vytváøení èárových kódù Import obrázku vybírá a manipuluje s rùznými typy objektù. vytváøí fixní a variabilní text. vytváøí fixní a variabilní èárové kódy. vkládá obrázky Vkládání objektù externích vkládá externí objekty tj. nepocházející z aplikace. Kreslení èar kreslí vodorovné nebo svislé èáry. Kreslení obdélníkù kreslí obdélníky nebo ètverce Kreslení kruhù nebo elips Kreslení mnohoúhelníkù Kreslení kosých èar kreslí kruhové nebo oválné objekty kreslí volné tvary složené z èar. kreslí úhlopøíèky Kreslení obdélníku se zaoblenými rohy Nástroj Galerie tvarù pomocníci UCC/ EAN 128 a Maxicode kreslí obdélníky se zaoblenými rohy. importuje pøedpøipravené tvary do dokumentu vytváøejí èárové kódy UCC/EAN 128 a Maxicode

19 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-13 Zásuvné moduly vytváøí pole ve formátech TextArt, ListFields a RichText Prohlížeè dokumentu Prohlížeè dokumentu obsahuje dvì záložky: Zdroje dat a Objekty. V nabídkách se mùžete pohybovat pomocí šipek nahoru a dolù. Pomocí symbolù + a - symbols mùžete rozšiøovat nebo zužovat seznam a zobrazit seznam promìnných, které jsou pøiøazené ke každému zdroji dat nebo objekty, které jsou k disposici v každé kategorii. ukazuje zdroje dat a poèet promìnných s nimi spojenými. Mùžete vložit variabilní objekty jednoduše tím, že je pøesunete a umístíte do svého dokumentu. Rovnìž mùžete pøidávat, mazat a mìnit vlastnosti promìnných pomocí kontextových menu. Záložka Objekty zobrazuje poèet vytvoøených objektù dle jejich typu a vlastností, jako napøíklad pozice, výška a šíøka. Tuto záložku mùžete používat i pro výbìr objektu a zmìnu jeho pozice. O zdrojích dat Obrázek 7 Prohlížeè dokumentu Položka zdroje dat obsahuje seznam promìnných, které

20 Odstavec 2-14 Rychlý průvodce pro začátek jsou dodávány ze stejného zdroje. Když zvolíte zdroj dat, udáváte, kde požadované údaje jsou a o jaký typ údajù jde. Údaje mohou pocházet z interních zdrojù (Datum, Poèítablo) nebo externích (Databáze, pøímé vkládání dat pomocí Formuláøe). Zdroje dat, které jsou k dispozici v záložce Zdroje datv Prohlížeèi dokumentù,mohou být následující: Databáze, Datum, Formuláø, Vzorec a Poèítadlo. Pravítka Pravítka vám umožòují pøesnì urèit pozici kurzoru myši a umístit s naprostou pøesností rùzné objekty do vašeho dokumentu. Pravítka mohou být buï v palcích nebo v milimetrech, což se upravuje pøíkazemnástroje > Možnosti > Zobrazení. Dvojitým kliknutím na levé pùlce horizontálního pravítka snížíte mìøítko pravítka. Dvojitým kliknutím na pravou pùlku horizontálního pravítka zvýšíte mìøítko pravítka. Kontextové menu Zoom zobrazíte kliknutím pravým tlaèítkem myši na vodorovné pravítko. Kontextové menu Orientace se otevøe po kliknutím pravým tlaèítkem myši na svislé pravítko. Tlaèítko Otoèení A v levém horním roku dokumentu mùžete dokument na obrazovce otáèet o 90, 180, 270 nebo 360. Tato zmìna ovlivní jen pozici dokumentu na obrazovce, ne pøi tisku. Jak otoèit dokument: Kliknìte na tlaèítko Otoèení levým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o o 90 vlevo. Kliknìte na tlaèítko Otoèení pravým tlaèítkem myši, dokument se otoèí o 90 vpravo. Paleta barev Barevná paleta se nachází ve spodní stranì pracovního

21 Seznamte se s uživatelským rozhraním Odstavec 2-15 Dokument mùžete otoèit také použitím pøíkazu Zobrazit >Orientace nebo v kontextovém menu, které otevøete kliknutím na svislé pravítko pravým tlaèítkem myši. prostoru a umožòuje vám zmìnit barvu jakéhokoliv objektu ve vašem dokumentu (text, èárový kód, tvary a jednobarevné obrázky). Jak zmìnit barvu objektu: Obrázek 8 Paleta barev 1 Vyberte požadovaný objekt. 2 Kliknutím na barvu na paletì levým tlaèítkem myši zmìníte barvu textu, èáry nebo okraje. 3 Kliknutím na barvu na paletì pravým tlaèítkem myši zmìníte barvu pozadí. Poznámka odstraòuje barvu pozadí z objektu. Toto tlaèítko Online pomoc vám nabízí kompletní informace o barevné paletì, její personalizaci a další.

22 Odstavec 2-16 Rychlý průvodce pro začátek

23 O DSTAVEC 3 Vytvoøení vaší první etikety Úvod Tato kapitola vám pøedstaví ty nejbìžnìjší funkce programu, abyste jej mohli zaèít rychle používat. Ukážeme vám, jak rychle a jednoduše lze vytvoøit etiketu. První etiketu s vámi vytvoøíme krok po kroku. Vytvoøíme následující etiketu: Obrázek 9 Vytváøíme etiketu na zkoušku

24 Odstavec 3-18 Rychlý průvodce pro začátek Online pomoc mùžete otevøít kdykoliv stisknutím TLAÈÍTKAF1. Online pomoc mùžete otevøít také z dialogových oken stisknutím tlaèítka Pomoc. Doporuèujeme pravidelnì ukládat dokument, abyste neztratili žádná data v pøípadì problému jako napøíklad výpadek proudu. Upravení uživatelského rozhraní Pouhým kliknutím myši mùžete pøeložit celé uživatelské rozhraní do jazyka podle vašeho výbìru. 1 Jdìte do menu Nástroje > Možnosti... 2 Vyberte požadovaný jazyk a jednotky (viz obrázek) a potom stisknìte tlaèítko OK. Obrázek 10 Dialogové okno Možnosti

25 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-19 Výbìr tiskárny Než zaènete pracovat, je tøeba vybrat tiskárnu, kterou chcete používat. Rùzné tiskárny totiž mají rùzné vlastnosti. Nastavení, jako jsou typy písem, formáty stránek a další, jsou rozdílné u rùzných modelù. Otevøete menu Soubor > Zvolit tiskárnu... -nebo- Kliknìte na (nebo stisknìte tlaèítko F5). Na obrazovce se objeví dialogové okno Tiskárna. Ovladaèe pro operaèní systém Windows Ovladaèe dodávané spoleènì s aplikací Poznámka: Ovladaèe dodávané s aplikací jsou oznaèeny ikonou Obrázek 11 Dialogové okno Tiskárna Pokud není tiskárna, kterou chcete používat, v seznamu v dialogovém oknu, budete ji muset pøidat. Jak pøidat tiskárnu: 1 Kliknìte na tlaèítko Pøidej a pak vyberte tiskárnu ze seznamu Modelù. 2 Kliknìte na OK. Jste zpátky v dialogovém oknì Tiskárna. 3 Vyberte tiskárnu, kterou jste právì pøidali, a kliknìte na OK.

26 Odstavec 3-20 Rychlý průvodce pro začátek Poznámka Abyste mohli vytvoøili cviènou etiketu popsanou v tomto návodu, doporuèujeme používat jednu z tiskáren, jejíž ovladaè je dodáván s aplikací Doporuèujeme vám používat fonty tiskárny a èárové kódy tiskárny. Toto snižuje èas pøenosu dat a tím optimalizuje rychlost tisku etikety. Nastavení dokumentu Vzhled stránky Jakmile jste vybrali tiskárnu, na které bude vaše etiketa vytištìna, mùžete zaèít vytváøet svùj vlastní dokument. Nejdøíve urèete jeho rozmìry. 1 Vyberte možnost Soubor > Vzhled stránky... -nebokliknìte na Na obrazovce se objeví dialogové okno Vzhled stránky. Záložka Pøedem definovaný vám umožòuje otevøít existující vzor Záložka Etiketa vám umožòuje definovat velikost dokumentu a poèet dokumentù v øadì a ve sloupci na stránce Záložka Strana vám umožòuje definovat formát stránky Záložka Okraje vám umožòuje definovat okraje a vzdálenost mezi dokumenty na stejné stránce Obrázek 12 Dialogové okno Vzhled stránky

27 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Kliknìte na záložku Etiketa a vložte následující údaje: - Šíøka: 77 - Výška: 82 - Kulatost rohu: 1 - Poèet etiket v øadì: 1 - Poèet etiket ve sloupci: 1 3 Kliknìte na záložku Strana a vložte následující údaje: - Velikost stránky: Individuálnì upravena - Automatická zmìna velikosti: ano 4 Kliknìte na záložkuokraje a vložte následující údaje: - Levý okraj: 1 - Horní okraj: 1,5 - Mezera mezi sloupci: 1 5 Kliknìte na OK. Pracovní prostor ukazuje okraje vaší etikety. Vytváøení databáze promìnných Parametry vzhledu stránky se mohou lišit dle používané tiskárny. V tomto pøípadì vám vzkazy pomohou s procesem modifikace hodnot navrhovaných v tomto pøíkladu. Zdroj dat Databáze vám umožòuje importovat data z databáze. 1 Vyberte si položku Zdroj dat > Databáze > Vytvoøit/ Editovat dotaz... 2 Vyberte ODBC 3 Kliknìte na tlaèítko s ikonou databáze 4 Kliknìte na Pøidat... 5 Vyberte ovladaè Microsoft Access Database (*.mdb)

28 Odstavec 3-22 Rychlý průvodce pro začátek Vytvoøení etikety 6 Kliknìte na Konec 7 Pojmenujte databázi Fruits a kliknìte na OK 8 Ze seznamu vyberte novou databázi a kliknìte na OK 9 V rozbalovacím menu Vybrat zdroj dat vyberte Fruits a najdìte jeho umístìní.\libraries\databasesfruits.mdb 10 Ze seznamu vyberte Produkty 11 Kliknìte Promìnné jsou vytváøeny automaticky a v prohlížeèi dokumentu jsou zobrazeny pod zdrojem dat Databáze. Budou mít stejná jména polí jako promìnné definované ve vaší databázi. Pokud chcete do dokumentu pøidat promìnnou, vyberte ze seznamu promìnnou Databáze. Metodou drag and drop ((pøesunutí pomocí kurzoru myši) ji pøesuòte dp dokumentu (viz Vytváøení textových promìnných). Vytvoøení textu 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu a pak kliknìte uvnitø pracovního prostoru. 2 Napište From:. 3 Pomocí nástroje Vybrat kliknìte pravým tlaèítkem myši na text, který jste právì napsali. Potom pøejdìte do menu Vlastnosti.. 4 Vyplòte dialogové okno jak je zde ukázáno

29 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec Obrázek 13 Dialogové okno Text Pokud chcete nastavené parametry pro text uchovat pro všechna nová textová pole, kliknìte pravým tlaèítkem myši na zformátovaný text a vyberte Nastavit jako výchozí. 5 Kroky 1 a 2 zopakujte pro následující text: Best before: Shipping Date Package Price: Quantity: Weight: 6 Vytvoøte prázdné textové pole, do kterého zadáte promìnnou ProductName (viz Vytváøení textových promìnných)

30 Odstavec 3-24 Rychlý průvodce pro začátek Jak aplikovat barvy na text. 1 Vyberte Best before, potom kliknìte levým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Text se okamžitì objeví ve vybrané barvì. 2 Vyberte Shipping Date:, potom kliknìtepravým tlaèítkem myši na požadovanou barvu v paletì. Pozadí textu se okamžitì objeví ve vybrané barvì. Vytváøení textových promìnných Vytváøení èasových promìnných Když jste vytvoøili textová pole, pøesuòte data z databáze do etikety metodou drag and drop (pøesunování pomocí myši). Nezapomeòte do prázdného textového pole umístit všechny ProductNames. Pøesuòte následující promìnné: OrderQty, Origin, Proce_per_kg, ProdNameCh, ProdNameFr, ProdNameGe, ProdNameIt, ProdNameRu, ProdNameSp, ProdNameUs. Když promìnnou pøesouváte do etikety, mùžete si vybrat z textu, èárového kódu nebo obrázku... Pro výše uvedené položky vždy vyberte Text. 1 Kliknìte pravým tlaèítkem myši na položku datum v prohlížeèi dokumentu a vyberte Pøidat... 2 Vyberte formát datumu 3 Novì vytvoøenou èasovou promìnnou pøesuòte jako textovou položku pomocí myši do etikety Nastavování èasové promìnné 1 Opakujte krok 1 a 2 2 Vyberte záložku Možnosti v dialogovém oknì Èasová promìnná 3 Pøidejte jakofixní hodnotu 15 (dní) a potvrïte ok. Takto pøidáte k aktuálnímu datumu 15 kalendáøních dní - používá se pro èasovou promìnnou Spotøebujte do Best Before

31 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-25 Vytváøení èárových kódù 1 Vyberte v prohlížeèi dokumentu ze seznamu položek databáze promìnnou CodeArticle 2 Pøetáhnìte ji pomocí myši do etikety jako èárový kód Typ èárového kódu, který jste takto vytvoøili, mùžete zmìnit. Staèí kliknout pravým tlaèítkem myši na èárový kód, vybrat z kontextového menu Vlastnosti...a zmìnit nastavení. Obrázek 14 Dialogové okno Èárový kód Pokud chcete k dialogovému oknu Èárový kód pøistupovat rychleji, staèí dvakrát kliknout na objekt.

32 Odstavec 3-26 Rychlý průvodce pro začátek Vytváøení tvarù Jak nakreslit èáru: 1 Zvolte nástroj Kreslení obdélníkù. Je umístìn v dolní polovinì etikety. 2 Kliknìte na bod, kde chcete zaèít kreslit èáru, držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš na konec èáry. 3 Když jste obdélníky nebo ètverce nakreslili, vyberte je a pøejdìte do menu Vlastnosti... v kontextovém menu. Objeví se dialogové okno Tvar. 4 Vložte "0.20" do okénka Šíøka èáry, potom kliknìte na OK. Importování obrázku Software vám umožòuje vkládat obrázky a loga spoleènosti. Tak je mùžete dokonèit a vylepšit. Mùžete importovat velké množství formátù vèetnì bmp, dib, gif atd. Jak importovat obrázek: 1 Kliknìte na nástrojimport obrázku. 2 Kliknìte dovnitø pracovní plochy. Objeví se dialogové okno Otevøít. 3 Vyberte Samples\Images\banana.jpg, potom kliknìte na OK. Abyste jednodušeji našli obrázek, který chcete importovat, podívejte se na náhled kliknutím na. 4 Upravte velikost obrázku dle potøeby. Kliknìte na držák (roh nebo støed okraje), držte levé tlaèítko myši a táhnìte myš, dokud nedosáhnete požadovaného rozmìru.

33 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-27 Poèítadlo Zdroj dat Poèítadlo obsahuje seznam promìnných, které jsou vytváøeny, když je potøebujete. Tyto promìnné dostávají data vypoèítaná buï poèítaèem, nebo tiskárnou. Obsah promìnné se mìní podle toho jak postupuje tisk, vycházejí z poèáteèní hodnoty a hodnoty nárùstu (pøírùstek). Jak vytvoøit promìnnou Poèítadlo: 1 V záložce Zdroje datvyberte Poèítadlo. 2 V kontextovém menu VybertePøidat.... Vytvoøená promìnná se objevuje automaticky pod vybraným zdrojem dat. Jak definovat vlastnosti promìnné Poèítadlo: 1 Vyberte promìnnou Poèítadlo, potom zvolte v kontextovém menu Promìnná vlastnosti... 2 Vyberte typ poèítadla. 3 Vložte hodnotu do kolonky Pøírùstek. Pøednastavený pøírùstek má hodnotu Vložte hodnotu do kolonky Start hodnota. Pøednastavená poèáteèní hodnota èiní 0. 5 Kliknìte na OK. Jak vložit poèítadlo do dokumentu: 1 Vyberte nástroj Tvoøení textu. 2 Vyberte promìnnoupoèítadlo a pøesuòte ji pomocí myši do dokumentu. Objeví se Poèítadlo.

34 Odstavec 3-28 Rychlý průvodce pro začátek Nezapomeòte aktivovat režim Obsah, pokud chcete vidìt aktuální hodnotu poèitadla. Ukládání dokumentu Tisk dokumentu Než budete tisknout etiketu, uložte si svùj dokument. 1 Jdìte na položku Soubor > Uložit. Pokud ukládáte dokument poprvé, objeví se dialogové okno Uložit jako. 2 Pojmenujte svùj dokument a kliknìte na OK. Pokud jste dokonèili vytváøení své etikety, mùžete ji teï vytisknout. 1 Jdìte na Soubor > Tisk... nebo kliknìte na. 2 Objeví se dialogové okénko Tisknout.

35 Vytvoøení vaší první etikety Odstavec 3-29 Okénko Poèet vám umožòuje urèit celkový poèet etiket k tisku Vyplòte rùzná okna, jak je požadováno Okénko Zaèít vám umožòuje zaèít tisknout od urèité etikety Obrázek 15 Dialogové okno Tisknout Kliknìte na Více>> or <<Ménì. Takto zobrazíte/skryjete sekci Náhled tisku. Stisknìte klávesu F6, pokud se chcete rychleji dostat na dialogové oknotisknout. 3 Abyste zaèali tisknout, kliknìte na Tisknout;

36 Odstavec 3-30 Rychlý průvodce pro začátek

37 Index D L Dokument, Ods 2-10 E Lišta menu, Ods 2-9 M Čára, Ods 3-26 Čárový kód, Ods 3-25 I Instalace, Ods 1-2 K Klíč na ochranu softwaru, Ods 1-3 Model, Ods 3-19 N Nastavení dokumentu, Ods 3-20 Nástroj Import obrázku, Ods 2-12 Nástroj Kreslení čar, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kosých čar, Ods 2-12 Nástroj Kreslení kruhů nebo elips, Ods 2-12 Nástroj Kreslení mnohoúhelníků, 31

38 Odstavec 4-32 Rychlý průvodce pro začátek Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníků, Ods 2-12 Nástroj Kreslení obdélníků se zaoblenými rohy, Ods 2-12 Nástroj Tvoření textu, Ods 2-11 Nástroj Vkládání externích objektů, Ods 2-12 Nástroj Vybrat objekty, Ods 2-11 Nástroj Vytváření čárových kódů, Ods 2-12 O Okraje, Ods 3-21 P Paleta barev, Ods 2-14 Panel nástrojů Vytváření, Ods 2-11 Panel nástrojů Zobrazit, Ods 2-10 Požadavky na systém, Ods 1-2 Popis produktu, Ods 1-1 Pravítka, Ods 2-14 Probíhá tisk, Ods 3-29 Prohlížeč dokumentu, Ods 2-12 S Standardní panel nástrojů., Ods 2-10 Stavový řádek, Ods 2-10 Stránka, Ods 3-21 Tisk, Ods 3-28 T Tisknout, Ods 3-28 Tlačítko Otočení, Ods 2-14 U Ukládání vašeho dokumentu, Ods 3-28 Upravení uživatelského rozhraní, Ods 3-18 Úvod, Ods 1-1 Pracovní prostor, Ods 2-9

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci

KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey. Návod k instalaci KBD-SFTCFG Software pro digitální klávesnice øady IntuiKey Návod k instalaci 2 1 ÚVOD... 5 2 POŽADAVKY... 5 3 MÍSTNÍ NASTAVENÍ KBD-SFTCFG... 5 4 SEZNAM POLOŽEK... 5 5 VOLITELNÉ PØÍSLUŠENSTVÍ... 5 6 INSTALACE...

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6

Uživatelská příručka k DYMO Label Software. Verze 7.6 Uživatelská příručka k DYMO Label Software Verze 7.6 Copyright 2004-2006 DYMO. Všechna práva vyhrazena. Verze 7.6 Revize 07/06. Žádná část tohoto dokumentu nebo software nesmí být reprodukována nebo přenášena

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Communicate: SymWriter

Communicate: SymWriter Communicate: SymWriter Prosím napište zde sériové číslo (serial key) vašeho CD. Možná ho budete někdy v budoucnu potřebovat. Při registraci produktu zadejte prosím svůj e-mail, abyste mohli dostávat informace

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation.

GRAITEC, Bièvres. Všechna práva vyhrazena. Windows a logo Windows jsou registrované obchodní značky společnosti Microsoft Corporation. V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi informacemi v této příručce a informacemi v software je software více aktuální zdroj. Obsah příručky může být změněn bez upozornění. Jakékoliv reprodukování nebo

Více

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com

Autorská práva. 2005 Brady Worldwide, Inc. Všechna práva vyhrazena. www.bradyeurope.com (US and Canada) www.bradyid.com Autorská práva Tento návod je chránìn autorským právem a veškerá práva jsou vyhrazena. Žádná èást tohoto návodu nemùže být kopírována nebo jakýmkoliv zpùsobem reprodukována bez pøedchozího souhlasu spoleènosti

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více