VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005

2 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční zprávy naší společnosti J.K.R., spol. s r.o., IČ se sídlem v Příbrami, Česká republika. Výroční zpráva obsahuje stěžejní ekonomické a obchodní informace o hospodaření společnosti J.K.R. v roce Všechny ukazatele jsou nejvýše dosaženými hodnotami v celé 14leté historii společnosti J.K.R. a dokazují jednak dynamiku společnosti J.K.R. a jednak její stěžejní postavení mezi dodavateli ERP systémů a dodavateli řešení podnikových informačních systémů v České republice. We elaborated this Annual Report of our company J.K.R. s.r.o. identification number with its seat in Příbram, Czech Republic. This Annual Report contains the main economical and business information about management of J.K.R. company in All indices are the highest achieved numbers in the whole 14-year-history of J.K.R. company and they prove dynamics of J.K.R. company and also its principal position among ERP systems suppliers and suppliers of business information systems in Czech Republic. KRÁLÍČEK VLADIMÍR, ING. JEDNATEL SPOLEČNOSTI J.K.R. GENERÁLNÍ ŘEDITEL J.K.R. KRÁLÍČEK VLADIMÍR, ING. EXECUTIVE OF J.K.R. COMPANY DIRECTOR GENERAL OF J.K.R.

3 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 3 J.K.R., společnost s ručením omezeným J.K.R. Limited Liability Company (s.r.o.) J.K.R., společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1991 jako plně česká firma bez zahraničního kapitálu a cizího knowhow a v současnosti patří k předním českým softwarovým společnostem produkujících v komplexní rovině ERP systémy. Sídlo společnosti je v Příbrami. Společnost má vlastní pobočky v Praze a Teplicích, externí servisní střediska ve všech krajích České republiky a rozsáhlou distribuční síť. Význam a působení společnosti je celostátní. Společnost J.K.R. je autorem a dodavatelem podnikového informačního systému BYZNYS Win. Roční obrat společnosti dosahuje řádu desítek miliónů korun. Společnost J.K.R. si je plně vědoma veškerých úskalí života člověka a neopakovatelné možnosti být součástí celospolečenského dění. Z tohoto titulu společnost přispívá na zvláštní školní a výchovná zařízení a podporuje kulturní a sportovní dění ve svém regionu. Vzhledem ke svému přednímu postavení na trhu a vzhledem ke společenské potřebě výchovy nových ekonomických odborníků, společnost J.K.R. podporuje a nasazuje ekonomické informační systémy na středních a vysokých školách technického i humanitního směru. J.K.R. Limited Liability Company was set up in 1991 as fully Czech company without foreign capital and foreign know-how and nowadays belongs to leading Czech software companies producing in global sphere of ERP systems. Seat of the company is in Příbram. Company has its own branches in Prague and Teplice, external service centers in every district of Czech Republic and wide distributing network. Significance and influence of the company is state-wide. J.K.R. company is the author and supplier of business information system BYZNYS Win. Annual turnover is counted in tens of millions Czech crowns. J.K.R. company is fully aware of all difficulties of human life and unrepeatable chance to be a part of community events. That is the reason why the company supports special school and educative institutions and also supports cultural and sport events in its region. With respect to its leading market position and to community needs to educate new economic specialists J.K.R. company supports and implements economical information systems in secondary schools and in technical and humanity universities. Základní údaje o firmě Obchodní jméno Právní forma J.K.R. společnost s ručením omezeným český Kapitál Založena duben 1991 Sídlo Příbram Pobočky Praha, Teplice Produkt BYZNYS Win Oblast ERP systém Počet zaměstnanců: 62 Basic data about the company Business name J.K.R. Legal form Limited Liability Company (s.r.o.) Capital Czech Set up April 1991 Seat Příbram Branches Praha, Teplice Product BYZNYS Win Section ERP system Number of 62 employees:

4 STRANA 4 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Organizační struktura společnosti J.K.R. Organizational structure of J.K.R. company

5 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 5 BYZNYS Win Systém BYZNYS Win je vícevrstvá aplikace klient/server využívající technologie databázového serveru MS SQL Server. Tím je zabezpečena bezpečnost dat, stabilita a rychlost přístupu k informacím. Systém má nadnárodní řešení v rámci jazykové mutace a má integrovánu legislativu Slovenské republiky. Činnost společnosti J.K.R. v roce 2005 Činnost společnosti v roce 2005 byla spojena s vývojem a nasazováním systému BYZNYS Win v prostředí uživatele v rámci vytváření jeho vlastního podnikového informačního systému. Základním a stěžejním cílem společnosti je maximální spokojenost uživatele jak s možnostmi systému BYZNYS Win, tak i s uživatelskou konzultační a metodickou podporou. Vzhledem k udržení vysoké výkonnosti informačních systémů, jsou shromažďovány a vyhodnocovány náměty uživatelů a v pravidelných periodách je společnost nabízí v nových verzích. Jako komunikační zdroj mezi společností a uživateli je vydáván Bulletin společnosti J.K.R., který je pravidelně rozesílán všem uživatelům. Zásadním krédem společnosti je podpora uživatele, proto je vysoká úroveň služeb konkurenční výhodou systému. K dispozici uživatelům jsou: telefonní podpora HotLine specializovaná HotLine pro modul Mzdy a personalistika ový hotline denně aktualizovaná podpora FAQ na webu systém vzdáleného přístupu pro urychlení a zefektivnění servisních zásahů služby okamžitého příjezdu k zákazníkovi dedikované konzultační týmy automatická ová informace při zásahu do distribuční verze systému semináře pro aktuální řešení roční závěrky, specializované semináře k legislativě, apod. aktualizovaný help se sekcemi How to do a FAQ cyklický systém zasílání informací uživatelům z oblastí IT, ekonomiky a dalšího rozvoje systému BYZNYS Win system is multi-level application client/server using technology of database MS SQL Server. This provides data security, stability and fast access to information. The system contains transnational solutions within language alternations and integrated legislation of Slovak Republic. Activities of J.K.R. company in 2005 In 2005 activities of the company were connected with development and implementation of BYZNYS Win system in user environment within creation of its own business information system. Basic and main aim of the company is maximal user satisfaction both with BYZNYS Win system possibilities and with user consultant and methodical support. With regard to keep high efficiency of information systems users suggestions are collected and analyzed and the company offers them in regular periods in new versions. Bulletin of J.K.R. company is a mean of communication between the company and users which is regularly sent to all users. Essential credo of the company is user support so high level of services is competitive advantage of the system. For users is available: telephone support HotLine specialized HotLine for Payroll and personnel management module hotline daily actualized support FAQ in websites distant access system for faster and more effective services services for immediate access to client dedicated consultant teams automatic information by intervention into distributive version of system seminars for actual solution of annual financial statement, specialized seminars for legislation etc. actualized help with sections How to do and FAQ periodical system of sending information to users from IT section, economy and other system development

6 NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI FIRMU ISO ERP MRPII JIT CRM ASP EDI ebusiness Finanční účetnictví Fakturace Pokladna Bankovní operace Evidence majetku Skladové hospodářství Mzdy a personalistika Zakázky Manažer Výroba Doprava Excellent CRM Informace Workflow OLAP WAP SQL.NET Datawarehouse Internet SCM OLAP PUV MIS

7 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 7 Srovnávací ukazatele Comparative indices Přehled Survey Počet konzultačních hodin Number of consulting hours Počet prodaných licencí Number of sold licenses Počet osobních prezentací Number of personal presentations Počet konzultací Number of consultations Počet uživatelů Number of users / % % % % %

8 STRANA 8 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2005 říjen 2005 říjen 2005 účast na mezinárodní výstavě informačních technologií INVEX v Brně BYZNYS Win získal certifikaci Dealer Management System pro dealery FORD září 2005 J.K.R., spol. s r.o. se stala Microsoft Certified Partner srpen 2005 prodej čtyřsté licence BYZNYS Win červen 2005 získání mezinárodního certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 (BVQI) duben 2005 vznik konzultačního týmu v Praze IMPORTANT EVENTS IN 2005 October 2005 October 2005 Participation in international fair of information technologies INVEX in Brno BYZNYS Win obtained Dealer Management System certification for FORD dealers September 2005 J.K.R. s.r.o. became Microsoft Certified Partner August 2005 Four hundredth BYZNYS Win license sold June 2005 Obtaining international certification of quality management systemčsn EN ISO 9001:2001 (BVQI) April 2005 Establishing consultant team in Prague

9 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 9 Ekonomické ukazatele Economical indices V roce 2005 pokračoval vzestupný vývoj a dosáhl značné dynamiky, která vedla k tomu, že ve všech ekonomických ukazatelích dosáhla společnost nejlepších hodnot ve své historii. V roce 2005 nenastaly žádné důležité skutečnosti, které by ovlivnily hospodaření společnosti a neumožnily jí realizovat vytýčené cíle a záměry. There was continuing rising progression with extensive dynamics in 2005 and that is why the company reached the best results in all economical indices in its history. During 2005 there were no substantial facts which could influence management of the company and so the company could realized its stated aims and purposes. ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED BALANCE (IN THOUSANDS CZK) /2004 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS % DLOUHODOBÝ MAJETEK LONG THERM ASSETS % OBĚŽNÁ AKTIVA CURRENT ASSETS % Zásoby Inventory % Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables % % Finanční majetek Finance assets % PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES % VLASTNÍ KAPITÁL EQUITY CAPITAL % Základní kapitál Ordinary capital % Kapitálové fondy Other capital accounts % Fondy ze zisku Reserve retained earnings % Hospodářský výsledek Economic results % CIZÍ ZDROJE SEPARATE RESOURCES % Krátkodobé závazky Short-term debts %

10 STRANA 10 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED PROFIT AND LOSS STATEMENT (IN THOUSANDS CZK) /2004 Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží Product, service and goods earnings Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží Output consumption and selling goods expenses % % Přidaná hodnota Added value % Osobní náklady Private expenses % Daně a poplatky Taxes and charges % Ostatní provozní výnosy Other operational revenues Ostatní provozní náklady Other operational costa Provozní hospodářský výsledek Operational economic result % % % Finanční výnosy Finance revenues % Finanční náklady Finance costs % Hospodářský výsledek za běžnou činnost Economic result per current activity Hospodářský výsledek za účetní období Economic result per accounting period % % Vlastní výkony/zaměstnance Actual output/employees %

11 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 11 Zpráva z auditu společnosti J.K.R. za rok 2005 Report from audit of J.K.R. company in 2005 Provedli jsme audit účetní závěrky za účetní období končící dne 31. prosince 2005 společnosti J.K.R. s.r.o. Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek na základě provedeného auditu. We realized audit of financial statement of J.K.R. s.r.o. for accounting period finishing on 31 st December Statutory body of the company is responsible for drawing the financial statement. Our responsibility is to tell our opinion about financial statement as a whole based on realized audit. Audit jsme provedli v souladu s ISA (International Standards of Auditing), se zákonem o auditorech a se směrnicemi vydanými Komorou auditorů České republiky. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření údajů a informací uvedených v účetní závěrce a také posouzení účetních postupů a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Audit byl naplánován a proveden tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyslovení našeho výroku. We realized audit in accordance with ISA (International Standards of Auditing), with law of auditors and with instructions issued by Chamber of auditors in Czech Republic. Audit consists of verifying selected data and information stated in financial statement and analyzing accounting procedures and substantial estimations done by the company and also examination of total financial statement presentation. Audit was planned and completed with a view to achieve reasonable certainty that financial statement does not contain substantial incorrectness. We are sure that completed audit proposes adequate basis for announcing our statement. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti J.K.R. s.r.o. ke 31. prosinci 2005 a výsledku hospodaření za rok 2005 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky bez výhrad. According to our opinion financial statement in all substantial aspects represents true and fair reflection of assets, debts, equity capital and financial situation of J.K.R. company (s.r.o.) to 31 st December 2005 and trading income for year 2005 in accordance with Accounting Act and relevant regulations of Czech Republic without reserves. V Příbrami dne 29. března 2006 In Příbram on 29 th March 2006 AUDITORSKÁ SPOLEČNOST: AUDIT & CONSULTING, S.R.O. OSVĚDČENÍ Č. 346 AUDITOR: JAN SVOBODA OSVĚDČENÍ Č. 433 AUDITING COMPANY: AUDIT & CONSULTING, S.R.O. ATTESTATION NO. 346 AUDITOR: JAN SVOBODA ATTESTATION NO. 433

12 VIZE PRO ROK 2006 A DO BUDOUCNA budeme se dále věnovat vývoji systému BYZNYS Win s cílem zabezpečit jeho konkurenceschopnost a stabilitu budeme se věnovat dalšímu vzdělávání vlastních pracovníků, aby jejich vědomostní úroveň pomáhala zabezpečit podporu uživatelů systému BYZNYS Win budeme se snažit dosáhnout na pozici Microsoft Gold Certified Partner začneme připravovat projekt výstavby vlastní administrativní a provozní budovy společnosti zahájíme přípravu na transformaci společnosti na akciovou společnost s možností realizace k we will continue in progression of BYZNYS Win system with the aim to ensure its competitive advantage and stability we will educate our employees so that their level of knowledge will help to ensure users support of BYZNYS Win system we will try to achieve position Microsoft Gold Certified Partner we will start to prepare project of building our own administrative and operative building of the company we will start preparation for company transformation to joint stock company with possible realization to

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013. www.jkr.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013. www.jkr.eu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R. mezi dlouhodobě

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2007 Mezinárodní konference Transport svým významem již dávno přesáhla

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více