Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1. 2. Charakteristika organizace str. 2. 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4. 4. Personální údaje str."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2

3 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str Ekonomické údaje str Záměry a strategie na rok 2003 str Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 str.18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova Liberec 1 Tel.: Fax:

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Rok 2004 znamenal pro Krajskou nemocnici Liberec období odborné a ekonomické stabilizace. Odborně se rozvíjely obory, které jsme do provozu uvedli v roce minulém a po pravdě řečeno jejich růst má významný vliv na péči o pacienty celého kraje a v některých případech i vliv nadregionální. Týká se to zvláště kardiologie, traumatologie se spinální jednotkou, neurochirurgie a onkologie, která se rozvíjí podle onkologické koncepce jak ve své klinické, tak i radiační části. Tato ekonomická stabilizace byla podpořena dotací, kterou cestou Libereckého kraje obdržela Krajská nemocnice a která sloužila k částečnému oddlužení nemocnice a zlepšení situace pohledávek našich dodavatelů. Zásadním atributem této stabilizace však byla práce managementu nemocnice, zvláště pak středního, který byl rozhodujícím prvkem při dodržování rozpočtové kázně i při odborném, medicínském rozvoji a navzdory tomu, že byly, dle nařízení vlády ČR, navýšeny tarifní mzdy zaměstnanců o 7%. V závěru roku byly ve spolupráci se zřizovatelem zahájeny první kroky pro nejvýznamnější investiční akci Krajské nemocnice Liberec pro r. 2005, a to Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu, která zasáhne i do provozu klinických oborů, z nichž některé musí této rekonstrukci ustoupit. Jedná se o odd. ORL, infekce a LDN. Pro další období je nezbytné udržet a zlepšit trendy, které byly v roce 2004 nastoleny, jak v oblasti zachování a rozšíření dostupnosti, kvality a rozsahu zdravotní péče, tak i v oblasti ekonomické zachováním finanční stability. Základním cílem pro rok 2005 je dokončení Rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu, naplňování onkologické koncepce Krajské nemocnice pořízením investice druhého lineárního urychlovače a tím splnění podmínek onkologického centra garantovaného Českou onkologickou společností. Dalšími nezbytnými úkoly je přesun části lůžkové kapacity LDN do LDN v Jablonném v Podještědí a vybudování lůžkové části infekčního oddělení. Nemocnice musí být připravena na zvažovanou možnost změny právní formy na obchodní společnost. Strategickým cílem Krajské nemocnice Liberec zůstává vybudování Traumacentra s urgentním příjmem, diagnostickou částí, operačními sály a jednotkami intenzivní péče. Dosažením tohoto cíle vznikne konkurenceschopná nemocnice v podmínkách Evropské unie. MUDr. Radko Janoušek 1

6 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2. Charakteristika organizace Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, Liberec IČO organizace: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec Předmět činnosti nemocnice Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, hlavních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Řízení nemocnice Dozorčí rada předseda místopředseda člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Ráček člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice Vedení nemocnice ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Jaroslav Krutský MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 2

7 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Organizační schéma nemocnice

8 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče rok 2004 V roce 2004 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 odděleních se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 240 lékařů, 7 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 984, z toho 744 lůžek v akutní péči (využití na 81,57%), 98 lůžek v intenzivní péči (využití na 76,30 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,32 %). V průběhu roku 2004 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 83,24 % (rok ,5%). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,7 (v r ,9) dne, v intenzivní péči 4,3 (v r ,5) dne a v následné péči bylo 35,5 (v r ,9) dne. Počet porodů se zvýšil na (rok ), narodilo se dětí (v roce dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce ,4 0/00 (v roce 2003 byla nulová, v r dítě mrtvě rozené, 1 dítě zemřelé). Počet operačních výkonů se zvýšil o 11,1 % na operací (rok operací) na 9 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2004 celkem intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 702 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů léčených na radioonkologickém centru se zvýšil na 980 (v roce 2003 ji bylo 926). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 109 klientů (proti 98 v r. 2003). Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupné úrovni. Mimořádné události : 0 Rozšíření činnosti v r : - kardiologie : Doc. Kautzner elektrofyziologie - hrudní chirurgie zahájena operativa - nová gamakamera Ošetřovatelská péče a její kvalita Rok 2004 se stal pro ošetřovatelství přelomovým, a to díky novému zákonu č. 96 / 2004 o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujícím vyhláškám. Kromě naplňování povinností vyplývajících ze zákona vyvíjel ošetřovatelský úsek mnoho aktivit, které se ve svém důsledku odrazily ve zvyšování poskytované péče. V rámci rozhodnutí vedení nemocnice naplnit podmínky certifikace dle normy ISO 9001 bylo nutné zpracovat pro ošetřovatelský úsek proces ošetřovatelské péče. Dle norem řízené dokumentace bylo přepracováno a zároveň aktualizováno : 31 standardních ošetřovatelských postupů (SOP) s celoústavní působností, vrchní sestry / laboranti pokračovali v přípravě oddílenské dokumentace dle ISO V pavilonu chirurgických oborů byly zřízeny centrální operační sály (COS PCHO) s ustanovením vedoucích pracovníků primáře a vrchní sestry, v rámci vnitropodnikového účtování 4

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 byly zkalkulovány všechny operační výkony pro jednotlivé obory; součástí COS PCHO se stalo sterilizační centrum (SC), kde provoz řídí staniční sestra, sterilizační centrum sjednotilo dokumentaci na objednávku a výdej materiálu; postupně jsou upřesňovány ceny za výkon sterilizace pro vnitropodnikové účtování, v rámci změny organizace práce byla předsterilizační příprava (balení) převedena na SC. Od byla pracovní skupina pro tvorbu a aktualizaci SOP a interní ošetřovatelský audit vyčleněna z Rady pro kvalitu jako samostatně fungující projektová skupina, kde zadavatelem projektu je přímo náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Za účelem zkvalitňování procesu dokumentování péče byl zpracován nový formulář Ošetřovatelská anamnéza s ohledem na rizikové faktory vedoucí k pádu pacienta, byl zjednodušen Protokol o pádu a zranění nemocného, nová ošetřovatelská dokumentace jako součást zdravotní dokumentace byla zavedena na odd. dlouhodobě nemocných, spinální jednotce, dětském oddělení, jednotce intenzívní péče a JIP neurochirurgie. Postupně a zatím částečně zavádějí sestry princip bazální stimulace při ošetřování pacientů na ARO, NCHIR JIP, CHIR JIP, KOR JIP. Z významných vzdělávacích akcí je nutné vyzdvihnout: Mezinárodní ošetřovatelské sympozium Ošetřovatelství bez hranic, cekem z KNL - účast 40 sester; organizační spoluúčast, zajištění přednášek z KNL, 13. a XII. liberecké dny sester celorepubliková konference, celková účast přes 500 sester, Kanylové centrum proškoleno 61 sester, komunikační dovednosti, protistresový program na oba programy byl přidělen grant Libereckého kraje pro oblast vzdělávání v hodnotě 50.OOO,- Kč. Programem komunikací prošlo 56 sester, protistresovým programem 22 sester, manažerská školení ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy time management v práci manažera (16 vrchních sester), komunikační a prezentační dovednosti manažerky (16 vrchních sester), skupina konzultantek pro hojení ran koordinátorka v.s. kožního oddělení I. Plašilová, celkem 14 členek, k jednání se sešla 6x během roku; při setkání se seznamují s novinkami na trhu, předávají si zkušenosti v péči o pacienty, aktivně se účastnily konferencí v Praze a Pardubicích (4x), 40 sester i pomocného personálu (sanitáři) se účastnilo seminářů (4x) Rehabilitační ošetřovatelství dle Bobath koncepce u pacientů s CMP. 5

10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Lůžkové obory Počet lůžek Akutní Intensivní Následná Celkem péče péče péče 1 všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie odd. tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie - spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie léčebna dlouhodobě nemocných Celkem počet lůžek

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Personální obsazení primář / vedoucí oddělení vrchní SZP všeobecná interna MUDr. Jan Nedvídek Iva Škodová revmatologie MUDr. Michaela Kulhavá Zdena Zolmanová nefrologie a dialýza MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková diabetologie MUDr. Alena Klimovičová Miloslava Hlavínová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová funkční diagnostika MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiologie MUDr. František Holm, CSc. Štěpánka Malá plicní odd. MUDr. Jiří Vytiska Daniela Jandová infekční odd. MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová odd. dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková všeobecná chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš Monika Šťastná -spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Alena Kyriánová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc. Dita Štalzerová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík Jiřina Hájková centrální operační sály PCHO MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová ústní,čelistní a obličejová chirurgie MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční odd. MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Kafka Renata Říhová dětské odd. MUDr. Martin Zítek Petra Plašková gynekologicko porodnické odd. MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko resuscitační odd. MUDr. Radko Janoušek Bc. Martina Křečková neurochirurgie MUDr. Petr Suchomel Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Milada Trávníčková rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní odd. MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětská psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková radiodiagnostické odd. MUDr. Jan Beran František Šebek klinická biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinická mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinická hematologie MUDr. Lenka Walterová RNDr. Dagmar Kuťková transfúzní odd. MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá anatomicko patologické odd. MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicína MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová klinická a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková ústavní hygienik MUDr. Josef Šámal odd. nemoci z povolání MUDr. Dana Čermáková ústavní lékárna RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá odd. domácí péče Mgr. Blanka Ptáčková odd. sociální služby Jindřiška Sasková zdravotnická doprava Lenka Nováková 7

12 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vybrané ukazatele nemocnice jednotka Skutečnost Skutečnost Trendy 2003/2004 ukazatele trend absolut. % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů nárůst ,4 Výnosy tis.kč nárůst ,8 Náklady tis.kč nárůst ,9 Hosp. výsledek tis.kč pokles ,0 Počet zaměstnanců (prům.přepočt.) jedn , ,58 nárůst 44,23 102,4 z toho: lékařů jedn. 238,70 240,20 nárůst 1,50 100,6 SZP jedn. 927,34 941,06 nárůst 13,72 101,5 THP jedn. 113,68 121,05 nárůst 7,37 106,5 dělnických profesí jedn. 295,46 300,39 nárůst 4,93 101,7 Lůžkový fond - počet lůžek jedn nezměněn 0 100,0 Počet hospitalizací celkem jedn nárůst ,3 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn nárůst ,6 Využití lůžkového fondu % 83,5 83,2 pokles -0,3 99,7 Prům. ošetřovací doba v akutní péči den 6,9 6,7 pokles -0,2 97,1 Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,5 4,3 pokles -0,2 95,6 Prům. ošetřovací doba v následné péče den 37,9 35,5 pokles -2,4 93,7 Počet ambulatních vyšetření jedn nárůst ,5 Počet operací jedn nárůst ,1 Počet porodů jedn nárůst ,4 Počet živě narozených dětí jedn nárůst ,8 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn pokles -8 95,3 Počet pacientů na spinální jednotce jedn nárůst ,6 Osobní náklady tis.kč nárůst ,7 Materiálové náklady (léky, zdrav.mat.,ost.) tis.kč nárůst ,4 Spotřeba energie tis.kč nárůst ,5 Průměrná mzda lékaře Kč nárůst ,7 Průměrná mzda SZP Kč nárůst ,5 Průměrná mzda THP Kč pokles ,6 Průměrná mzda celkem Kč nárůst ,9 Produktivita mezd poměr 2,909 3,149 nárůst 0,24 108,3 Produktivita pracovníků tis.kč 580, ,476 nárůst 50, ,7 Mzdová náročnost poměr 0,382 0,353 pokles -0,029 92,4 Materiálová náročnost poměr 0,398 0,415 nárůst 0, ,2 Hodnota nákladového bodu poměr 1,087 1,085 pokles -0,002 99,8 Nákladovost poměr 1,085 1,056 pokles -0,029 97,3 Objem realizovaných investic tis.kč nárůst ,2 Investiční dotace tis.kč pokles ,7 Příspěvky /dotace na provoz tis.kč nárůst ,2 Dotace ze SR na úhradu závazků tis.kč pokles ,6 8

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií 11

16 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělanostní struktura lékaři Vzdělanostní struktura ošetřovatelský úsek 12

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky 382 Prodej zboží Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace Hospodářský výsledek za účetní období

18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Zkrácená rozvaha Zůstatek k: AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem z toho: Nehmotný investiční majetek Oprávky k NIM Hmotný investiční majetek Oprávky k HIM Finanční investice Oběžná aktiva celkem z toho: Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiné pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho: Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Přechodné účty pasivní

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Technicko investiční rozvoj Krajská nemocnice Liberec v roce 2004 v porovnání s předchozími roky mírně snížila náklady na obnovu investic. Tato skutečnost byla ovlivněna především tím, že nebyl zařazen žádný větší investiční celek. Přesto nemocnice realizovala rozšířenou reprodukci. Investiční rozvoj v letech Podíl dotací a vlastních zdrojů na investičním rozvoji v letech investice celkem tis. Kč 100% z toho vlastní zdroje tis Kč 55% dotace tis Kč 45% 15

20 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Investiční výdaje v roce 2004 v tis. Kč Stavební investice: z toho: vlastní zdroje KNL dotace Provozní investice: z toho: vlastní zdroje NL dary 148 Přístrojové vybavení: z toho: vlastní zdroje NL dotace Investice celkem z toho: vlastní zdroje NL dotace a dary

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA Záměry a strategie na rok 2005, střednědobé a dlouhodobé cíle Základní cíle pro rok 2005 Obecné: Konkurenceschopná kvalitní nemocnice v podmínkách Evropské unie Spokojený klient Spokojený zaměstnanec Ekonomicky stabilní prostředí Kvalita Rozvojový potenciál Zvýšení kvality procesů implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Individualizace a klientský přístup k pacientům Zvýšení dostupnosti zdravotnických služeb a péče Zvýšení nadstandardních služeb Zvýšení informovanosti a svoboda volby pacienta Kultivace prostředí a komunikace Obchodní styl řízení nemocnice a posilování role středního managementu Rozpočtová kázeň Investiční kázeň a sdílení rizik Zvyšování kvality a efektivity léčebné, diagnostické a ošetřovatelské péče Standardizace a komparace dosažených parametrů a jejich kontinuální vyhodnocování Prohloubení týmové mezioborové spolupráce Stabilizace a motivace zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj lidí Zvýšení rentability pracovních sil a optimalizace jejich počtu Konkrétní: Implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Vyrovnané hospodaření a ekonomická stabilita akceptující nepříznivé vlivy vnějšího okolí Aktivní spoluúčast nemocnice při tvorbě koncepce zdravotnictví Libereckého kraje Změna právní formy a úprava majetkových vztahů se zřizovatelem nemocnice Zahájení rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu Přemístění a rekonstrukce prostor pro obory LDN, ORL a infekce v důsledku investiční akce Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu Naplnění investičního plánu s důrazem na proporcionální rozvoj všech oborů Nákup přístrojů vybrané zdravotnické techniky : lineárního urychlovače II, CT simulátoru, celotělového sonografu pro spinální jednotku traumacentra a komplexního dovybavení intenzivní péče celé nemocnice Příprava na zahájení činnosti nového pracoviště kardiovaskulární chirurgie a tím naplnění statutu kardiocentra Z hlediska dlouhodobého rozvoje je velice aktuální potřeba výstavby Pavilonu urgentní péče s centrálním a urgentním příjmem, centrálními JIP a operačními sály. 17

22 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 Anderle Michal Arvin Meritor LVS Liberec a.s Astra Zeneca Czech republic s.r.o. Baxter Czech spol. s r.o. B. Braun Medical s.r.o. Milan Bernkopf AQUA B BMT a.s. Bochemie s.r.o. Bristol Myers Squibb spol. s r.o. BWS Liberec spol. s r.o. CAC LEASING, a.s. Eli Lilly ČR, s.r.o. Europrodukt spol. s r.o. FOREST ČESKÁ LÍPA Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline s.r.o. Grunenthal Czech s.r.o. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUIDANT ČR s.r.o. Haemonetics CZ, spol. s r.o. Halíř Vladimír HEPAL HRÁDEK spol. s r.o. pan Heraman Ing. Hladil Milan Eurocon MUDr. Holm František, CSc. Jana Honová Interchemia Praha, spol. s r.o. INTERMA A.S. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Janoušek Luděk JEP servis s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Klášter, spol. s r.o. Kobrlová Ilona Kristiánová Jana Ligranit a.s. Likrem s.r.o. Lundbeck Česká republika s.r.o. Malena Vladimír Mezinárodní centrum Universium, o.p. MSV Liberec, s.r.o. Nadace PRECIOSA Nadace škola hrou Netušil Jiří Občanské sdružení Život bez bariér Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci ONTEX CZ, s.r.o. PEKM Kabeltechnik, s.r.o. PEGUFORM BOHEMIA Pfizer spol. s r.o. PLIVA CZ s.r.o. Ptáček Josef REGO PROJEKT ROCHE s.r.o. Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Sanofi Synthelabo, s.r.o. Servier s.r.o. Schering Plough Central East AG SYNER, s.r.o. Jaroslav Štangler TechnoCentrum CAD s.r.o. Anna Těšínová Prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. Ing. Trkola Václav Unger Benjamin Jiřina Vetlá Vlková Alena VULKAN akciová společnost VZP ČR Olga Zaplatílková Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme 18

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie

Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie Aktualizace koncepce oboru úrazové chirurgie 1. NÁZEV OBORU: Úrazová chirurgie 1.1. Číslo odbornosti dle vyhl. MZ č. 134/1998 Sb. - 503 2. CHARAKTERISTIKA OBORU 2.1. Úrazová chirurgie zajišťuje komplexní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost

Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Výroční zpráva za rok 2011 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 8. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KARVINÁ, BŘEZEN 2010 OBSAH: 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. ÚČEL FONDU 4. ČLENOVÉ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ 5. ČINNOST NADAČNÍHO FONDU ZA ROK 2009 6. PŘEHLED O DARECH, SEZNAM DÁRCŮ 7. NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Koncepce ná vázne pe c e

Koncepce ná vázne pe c e Koncepce ná vázne pe c e Obsah 1. Účel dokumentu... 1 2. Východisko resortní priority období 2014 2020... 1 3. Dotčené strany a jejich zapojení při tvorbě a implementaci koncepce... 3 4. Definice návazné

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 1. SRPNA 2014 Cena: 37 Kč OBSAH: 1. Oznámení o změně názvu státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí

Zdravotnictví. I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči. Zřízená hlavním městem Prahou. Zřízená městskou částí Zdravotnictví I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená hlavním městem Prahou název počet lůžek obor Městská nemocnice následné péče, Praha 9 Vysočany 160 LDN následná péče Zřízená

Více

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky

Obsah. Opravy a udržování Veřejné zakázky 202 Obsah. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Úvodní slovo ředitelky Organizační struktura Průměrný plat dle kategorií a struktury Skladba provozních nákladů Skladba provozních výnosů Pohledávky dle struktury a splatnosti

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost Základní identifikační údaje Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod Bezpapírová psychiatrická nemocnice utopie nebo výzva? MUDr. Jaromír Mašek Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod INMED 19.11.2014 Základní údaje o PNHB státní příspěvková organizace zřizovatelem je ministerstvo

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1. Obecné informace o účetní jednotce Název a sídlo: GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112 627 00 Brno IČO: 46344942 Právní forma: akciová společnost Vznik: 27.dubna 1992

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ

kvalitním - Tomáš Zima Praha 2. 11. 2007 l STŘEDNÍVZDĚLÁLÁNÍ l POSTGRADUÁLNÍVZDLÁVÁNÍ Zabráníme nedostatku lékařů kvalitním vzděláváním m? - omáš Zima Praha.. Vzdělávání l ŘDNÍVZDĚÁÁNÍ lpříjací ŘÍZNÍ ludiu l PGRADUÁNÍVZDÁVÁNÍ lpciaizačnípříprava tředo edoškolské vzdělávání lrůznáúroveň

Více

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno

27. 28.11.2008, Hradec Králové. MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D. Útvar krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno 5. ročník konference Medicína katastrof -traumatologické plánování a příprava 27. 28.11.2008, Hradec Králové Organizace urgentních příjmů ve FN Brno aktivace a svolávání týmů MUDr. Pavel Urbánek, Ph.D.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více