Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1. 2. Charakteristika organizace str. 2. 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4. 4. Personální údaje str."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2

3 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str Ekonomické údaje str Záměry a strategie na rok 2003 str Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 str.18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova Liberec 1 Tel.: Fax:

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Rok 2004 znamenal pro Krajskou nemocnici Liberec období odborné a ekonomické stabilizace. Odborně se rozvíjely obory, které jsme do provozu uvedli v roce minulém a po pravdě řečeno jejich růst má významný vliv na péči o pacienty celého kraje a v některých případech i vliv nadregionální. Týká se to zvláště kardiologie, traumatologie se spinální jednotkou, neurochirurgie a onkologie, která se rozvíjí podle onkologické koncepce jak ve své klinické, tak i radiační části. Tato ekonomická stabilizace byla podpořena dotací, kterou cestou Libereckého kraje obdržela Krajská nemocnice a která sloužila k částečnému oddlužení nemocnice a zlepšení situace pohledávek našich dodavatelů. Zásadním atributem této stabilizace však byla práce managementu nemocnice, zvláště pak středního, který byl rozhodujícím prvkem při dodržování rozpočtové kázně i při odborném, medicínském rozvoji a navzdory tomu, že byly, dle nařízení vlády ČR, navýšeny tarifní mzdy zaměstnanců o 7%. V závěru roku byly ve spolupráci se zřizovatelem zahájeny první kroky pro nejvýznamnější investiční akci Krajské nemocnice Liberec pro r. 2005, a to Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu, která zasáhne i do provozu klinických oborů, z nichž některé musí této rekonstrukci ustoupit. Jedná se o odd. ORL, infekce a LDN. Pro další období je nezbytné udržet a zlepšit trendy, které byly v roce 2004 nastoleny, jak v oblasti zachování a rozšíření dostupnosti, kvality a rozsahu zdravotní péče, tak i v oblasti ekonomické zachováním finanční stability. Základním cílem pro rok 2005 je dokončení Rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu, naplňování onkologické koncepce Krajské nemocnice pořízením investice druhého lineárního urychlovače a tím splnění podmínek onkologického centra garantovaného Českou onkologickou společností. Dalšími nezbytnými úkoly je přesun části lůžkové kapacity LDN do LDN v Jablonném v Podještědí a vybudování lůžkové části infekčního oddělení. Nemocnice musí být připravena na zvažovanou možnost změny právní formy na obchodní společnost. Strategickým cílem Krajské nemocnice Liberec zůstává vybudování Traumacentra s urgentním příjmem, diagnostickou částí, operačními sály a jednotkami intenzivní péče. Dosažením tohoto cíle vznikne konkurenceschopná nemocnice v podmínkách Evropské unie. MUDr. Radko Janoušek 1

6 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2. Charakteristika organizace Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, Liberec IČO organizace: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec Předmět činnosti nemocnice Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, hlavních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Řízení nemocnice Dozorčí rada předseda místopředseda člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Ráček člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice Vedení nemocnice ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Jaroslav Krutský MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 2

7 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Organizační schéma nemocnice

8 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče rok 2004 V roce 2004 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 odděleních se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 240 lékařů, 7 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 984, z toho 744 lůžek v akutní péči (využití na 81,57%), 98 lůžek v intenzivní péči (využití na 76,30 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,32 %). V průběhu roku 2004 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 83,24 % (rok ,5%). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,7 (v r ,9) dne, v intenzivní péči 4,3 (v r ,5) dne a v následné péči bylo 35,5 (v r ,9) dne. Počet porodů se zvýšil na (rok ), narodilo se dětí (v roce dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce ,4 0/00 (v roce 2003 byla nulová, v r dítě mrtvě rozené, 1 dítě zemřelé). Počet operačních výkonů se zvýšil o 11,1 % na operací (rok operací) na 9 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2004 celkem intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 702 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů léčených na radioonkologickém centru se zvýšil na 980 (v roce 2003 ji bylo 926). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 109 klientů (proti 98 v r. 2003). Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupné úrovni. Mimořádné události : 0 Rozšíření činnosti v r : - kardiologie : Doc. Kautzner elektrofyziologie - hrudní chirurgie zahájena operativa - nová gamakamera Ošetřovatelská péče a její kvalita Rok 2004 se stal pro ošetřovatelství přelomovým, a to díky novému zákonu č. 96 / 2004 o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujícím vyhláškám. Kromě naplňování povinností vyplývajících ze zákona vyvíjel ošetřovatelský úsek mnoho aktivit, které se ve svém důsledku odrazily ve zvyšování poskytované péče. V rámci rozhodnutí vedení nemocnice naplnit podmínky certifikace dle normy ISO 9001 bylo nutné zpracovat pro ošetřovatelský úsek proces ošetřovatelské péče. Dle norem řízené dokumentace bylo přepracováno a zároveň aktualizováno : 31 standardních ošetřovatelských postupů (SOP) s celoústavní působností, vrchní sestry / laboranti pokračovali v přípravě oddílenské dokumentace dle ISO V pavilonu chirurgických oborů byly zřízeny centrální operační sály (COS PCHO) s ustanovením vedoucích pracovníků primáře a vrchní sestry, v rámci vnitropodnikového účtování 4

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 byly zkalkulovány všechny operační výkony pro jednotlivé obory; součástí COS PCHO se stalo sterilizační centrum (SC), kde provoz řídí staniční sestra, sterilizační centrum sjednotilo dokumentaci na objednávku a výdej materiálu; postupně jsou upřesňovány ceny za výkon sterilizace pro vnitropodnikové účtování, v rámci změny organizace práce byla předsterilizační příprava (balení) převedena na SC. Od byla pracovní skupina pro tvorbu a aktualizaci SOP a interní ošetřovatelský audit vyčleněna z Rady pro kvalitu jako samostatně fungující projektová skupina, kde zadavatelem projektu je přímo náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Za účelem zkvalitňování procesu dokumentování péče byl zpracován nový formulář Ošetřovatelská anamnéza s ohledem na rizikové faktory vedoucí k pádu pacienta, byl zjednodušen Protokol o pádu a zranění nemocného, nová ošetřovatelská dokumentace jako součást zdravotní dokumentace byla zavedena na odd. dlouhodobě nemocných, spinální jednotce, dětském oddělení, jednotce intenzívní péče a JIP neurochirurgie. Postupně a zatím částečně zavádějí sestry princip bazální stimulace při ošetřování pacientů na ARO, NCHIR JIP, CHIR JIP, KOR JIP. Z významných vzdělávacích akcí je nutné vyzdvihnout: Mezinárodní ošetřovatelské sympozium Ošetřovatelství bez hranic, cekem z KNL - účast 40 sester; organizační spoluúčast, zajištění přednášek z KNL, 13. a XII. liberecké dny sester celorepubliková konference, celková účast přes 500 sester, Kanylové centrum proškoleno 61 sester, komunikační dovednosti, protistresový program na oba programy byl přidělen grant Libereckého kraje pro oblast vzdělávání v hodnotě 50.OOO,- Kč. Programem komunikací prošlo 56 sester, protistresovým programem 22 sester, manažerská školení ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy time management v práci manažera (16 vrchních sester), komunikační a prezentační dovednosti manažerky (16 vrchních sester), skupina konzultantek pro hojení ran koordinátorka v.s. kožního oddělení I. Plašilová, celkem 14 členek, k jednání se sešla 6x během roku; při setkání se seznamují s novinkami na trhu, předávají si zkušenosti v péči o pacienty, aktivně se účastnily konferencí v Praze a Pardubicích (4x), 40 sester i pomocného personálu (sanitáři) se účastnilo seminářů (4x) Rehabilitační ošetřovatelství dle Bobath koncepce u pacientů s CMP. 5

10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Lůžkové obory Počet lůžek Akutní Intensivní Následná Celkem péče péče péče 1 všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie odd. tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie - spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie léčebna dlouhodobě nemocných Celkem počet lůžek

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Personální obsazení primář / vedoucí oddělení vrchní SZP všeobecná interna MUDr. Jan Nedvídek Iva Škodová revmatologie MUDr. Michaela Kulhavá Zdena Zolmanová nefrologie a dialýza MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková diabetologie MUDr. Alena Klimovičová Miloslava Hlavínová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová funkční diagnostika MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiologie MUDr. František Holm, CSc. Štěpánka Malá plicní odd. MUDr. Jiří Vytiska Daniela Jandová infekční odd. MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová odd. dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková všeobecná chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš Monika Šťastná -spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Alena Kyriánová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc. Dita Štalzerová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík Jiřina Hájková centrální operační sály PCHO MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová ústní,čelistní a obličejová chirurgie MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční odd. MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Kafka Renata Říhová dětské odd. MUDr. Martin Zítek Petra Plašková gynekologicko porodnické odd. MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko resuscitační odd. MUDr. Radko Janoušek Bc. Martina Křečková neurochirurgie MUDr. Petr Suchomel Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Milada Trávníčková rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní odd. MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětská psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková radiodiagnostické odd. MUDr. Jan Beran František Šebek klinická biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinická mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinická hematologie MUDr. Lenka Walterová RNDr. Dagmar Kuťková transfúzní odd. MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá anatomicko patologické odd. MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicína MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová klinická a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková ústavní hygienik MUDr. Josef Šámal odd. nemoci z povolání MUDr. Dana Čermáková ústavní lékárna RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá odd. domácí péče Mgr. Blanka Ptáčková odd. sociální služby Jindřiška Sasková zdravotnická doprava Lenka Nováková 7

12 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vybrané ukazatele nemocnice jednotka Skutečnost Skutečnost Trendy 2003/2004 ukazatele trend absolut. % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů nárůst ,4 Výnosy tis.kč nárůst ,8 Náklady tis.kč nárůst ,9 Hosp. výsledek tis.kč pokles ,0 Počet zaměstnanců (prům.přepočt.) jedn , ,58 nárůst 44,23 102,4 z toho: lékařů jedn. 238,70 240,20 nárůst 1,50 100,6 SZP jedn. 927,34 941,06 nárůst 13,72 101,5 THP jedn. 113,68 121,05 nárůst 7,37 106,5 dělnických profesí jedn. 295,46 300,39 nárůst 4,93 101,7 Lůžkový fond - počet lůžek jedn nezměněn 0 100,0 Počet hospitalizací celkem jedn nárůst ,3 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn nárůst ,6 Využití lůžkového fondu % 83,5 83,2 pokles -0,3 99,7 Prům. ošetřovací doba v akutní péči den 6,9 6,7 pokles -0,2 97,1 Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,5 4,3 pokles -0,2 95,6 Prům. ošetřovací doba v následné péče den 37,9 35,5 pokles -2,4 93,7 Počet ambulatních vyšetření jedn nárůst ,5 Počet operací jedn nárůst ,1 Počet porodů jedn nárůst ,4 Počet živě narozených dětí jedn nárůst ,8 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn pokles -8 95,3 Počet pacientů na spinální jednotce jedn nárůst ,6 Osobní náklady tis.kč nárůst ,7 Materiálové náklady (léky, zdrav.mat.,ost.) tis.kč nárůst ,4 Spotřeba energie tis.kč nárůst ,5 Průměrná mzda lékaře Kč nárůst ,7 Průměrná mzda SZP Kč nárůst ,5 Průměrná mzda THP Kč pokles ,6 Průměrná mzda celkem Kč nárůst ,9 Produktivita mezd poměr 2,909 3,149 nárůst 0,24 108,3 Produktivita pracovníků tis.kč 580, ,476 nárůst 50, ,7 Mzdová náročnost poměr 0,382 0,353 pokles -0,029 92,4 Materiálová náročnost poměr 0,398 0,415 nárůst 0, ,2 Hodnota nákladového bodu poměr 1,087 1,085 pokles -0,002 99,8 Nákladovost poměr 1,085 1,056 pokles -0,029 97,3 Objem realizovaných investic tis.kč nárůst ,2 Investiční dotace tis.kč pokles ,7 Příspěvky /dotace na provoz tis.kč nárůst ,2 Dotace ze SR na úhradu závazků tis.kč pokles ,6 8

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií 11

16 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělanostní struktura lékaři Vzdělanostní struktura ošetřovatelský úsek 12

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky 382 Prodej zboží Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace Hospodářský výsledek za účetní období

18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Zkrácená rozvaha Zůstatek k: AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem z toho: Nehmotný investiční majetek Oprávky k NIM Hmotný investiční majetek Oprávky k HIM Finanční investice Oběžná aktiva celkem z toho: Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiné pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho: Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Přechodné účty pasivní

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Technicko investiční rozvoj Krajská nemocnice Liberec v roce 2004 v porovnání s předchozími roky mírně snížila náklady na obnovu investic. Tato skutečnost byla ovlivněna především tím, že nebyl zařazen žádný větší investiční celek. Přesto nemocnice realizovala rozšířenou reprodukci. Investiční rozvoj v letech Podíl dotací a vlastních zdrojů na investičním rozvoji v letech investice celkem tis. Kč 100% z toho vlastní zdroje tis Kč 55% dotace tis Kč 45% 15

20 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Investiční výdaje v roce 2004 v tis. Kč Stavební investice: z toho: vlastní zdroje KNL dotace Provozní investice: z toho: vlastní zdroje NL dary 148 Přístrojové vybavení: z toho: vlastní zdroje NL dotace Investice celkem z toho: vlastní zdroje NL dotace a dary

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA Záměry a strategie na rok 2005, střednědobé a dlouhodobé cíle Základní cíle pro rok 2005 Obecné: Konkurenceschopná kvalitní nemocnice v podmínkách Evropské unie Spokojený klient Spokojený zaměstnanec Ekonomicky stabilní prostředí Kvalita Rozvojový potenciál Zvýšení kvality procesů implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Individualizace a klientský přístup k pacientům Zvýšení dostupnosti zdravotnických služeb a péče Zvýšení nadstandardních služeb Zvýšení informovanosti a svoboda volby pacienta Kultivace prostředí a komunikace Obchodní styl řízení nemocnice a posilování role středního managementu Rozpočtová kázeň Investiční kázeň a sdílení rizik Zvyšování kvality a efektivity léčebné, diagnostické a ošetřovatelské péče Standardizace a komparace dosažených parametrů a jejich kontinuální vyhodnocování Prohloubení týmové mezioborové spolupráce Stabilizace a motivace zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj lidí Zvýšení rentability pracovních sil a optimalizace jejich počtu Konkrétní: Implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Vyrovnané hospodaření a ekonomická stabilita akceptující nepříznivé vlivy vnějšího okolí Aktivní spoluúčast nemocnice při tvorbě koncepce zdravotnictví Libereckého kraje Změna právní formy a úprava majetkových vztahů se zřizovatelem nemocnice Zahájení rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu Přemístění a rekonstrukce prostor pro obory LDN, ORL a infekce v důsledku investiční akce Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu Naplnění investičního plánu s důrazem na proporcionální rozvoj všech oborů Nákup přístrojů vybrané zdravotnické techniky : lineárního urychlovače II, CT simulátoru, celotělového sonografu pro spinální jednotku traumacentra a komplexního dovybavení intenzivní péče celé nemocnice Příprava na zahájení činnosti nového pracoviště kardiovaskulární chirurgie a tím naplnění statutu kardiocentra Z hlediska dlouhodobého rozvoje je velice aktuální potřeba výstavby Pavilonu urgentní péče s centrálním a urgentním příjmem, centrálními JIP a operačními sály. 17

22 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 Anderle Michal Arvin Meritor LVS Liberec a.s Astra Zeneca Czech republic s.r.o. Baxter Czech spol. s r.o. B. Braun Medical s.r.o. Milan Bernkopf AQUA B BMT a.s. Bochemie s.r.o. Bristol Myers Squibb spol. s r.o. BWS Liberec spol. s r.o. CAC LEASING, a.s. Eli Lilly ČR, s.r.o. Europrodukt spol. s r.o. FOREST ČESKÁ LÍPA Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline s.r.o. Grunenthal Czech s.r.o. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUIDANT ČR s.r.o. Haemonetics CZ, spol. s r.o. Halíř Vladimír HEPAL HRÁDEK spol. s r.o. pan Heraman Ing. Hladil Milan Eurocon MUDr. Holm František, CSc. Jana Honová Interchemia Praha, spol. s r.o. INTERMA A.S. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Janoušek Luděk JEP servis s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Klášter, spol. s r.o. Kobrlová Ilona Kristiánová Jana Ligranit a.s. Likrem s.r.o. Lundbeck Česká republika s.r.o. Malena Vladimír Mezinárodní centrum Universium, o.p. MSV Liberec, s.r.o. Nadace PRECIOSA Nadace škola hrou Netušil Jiří Občanské sdružení Život bez bariér Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci ONTEX CZ, s.r.o. PEKM Kabeltechnik, s.r.o. PEGUFORM BOHEMIA Pfizer spol. s r.o. PLIVA CZ s.r.o. Ptáček Josef REGO PROJEKT ROCHE s.r.o. Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Sanofi Synthelabo, s.r.o. Servier s.r.o. Schering Plough Central East AG SYNER, s.r.o. Jaroslav Štangler TechnoCentrum CAD s.r.o. Anna Těšínová Prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. Ing. Trkola Václav Unger Benjamin Jiřina Vetlá Vlková Alena VULKAN akciová společnost VZP ČR Olga Zaplatílková Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme 18

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace U nemocnice 1, 690 74 Břeclav IČ 00 390 780, DIČ CZ00390780 www.nembv.cz; info@nembv.cz tel.: 519 315 111; fax 519 372 112 NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4

OBSAH. 1 Úvodní slovo ředitele 3. 2 Řídící orgány FNOL 4 OBSAH... 1 Úvodní slovo ředitele 3 2 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 5 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 6 3 Lékařská péče 10 4 Nelékařská péče 39 5 Personalistika

Více