Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str. 1. 2. Charakteristika organizace str. 2. 3. Zpráva o činnosti organizace str. 4. 4. Personální údaje str."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2

3 Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele str Charakteristika organizace str Zpráva o činnosti organizace str Personální údaje str Ekonomické údaje str Záměry a strategie na rok 2003 str Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 str.18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Husova Liberec 1 Tel.: Fax:

4

5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Úvodní slovo ředitele Rok 2004 znamenal pro Krajskou nemocnici Liberec období odborné a ekonomické stabilizace. Odborně se rozvíjely obory, které jsme do provozu uvedli v roce minulém a po pravdě řečeno jejich růst má významný vliv na péči o pacienty celého kraje a v některých případech i vliv nadregionální. Týká se to zvláště kardiologie, traumatologie se spinální jednotkou, neurochirurgie a onkologie, která se rozvíjí podle onkologické koncepce jak ve své klinické, tak i radiační části. Tato ekonomická stabilizace byla podpořena dotací, kterou cestou Libereckého kraje obdržela Krajská nemocnice a která sloužila k částečnému oddlužení nemocnice a zlepšení situace pohledávek našich dodavatelů. Zásadním atributem této stabilizace však byla práce managementu nemocnice, zvláště pak středního, který byl rozhodujícím prvkem při dodržování rozpočtové kázně i při odborném, medicínském rozvoji a navzdory tomu, že byly, dle nařízení vlády ČR, navýšeny tarifní mzdy zaměstnanců o 7%. V závěru roku byly ve spolupráci se zřizovatelem zahájeny první kroky pro nejvýznamnější investiční akci Krajské nemocnice Liberec pro r. 2005, a to Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu, která zasáhne i do provozu klinických oborů, z nichž některé musí této rekonstrukci ustoupit. Jedná se o odd. ORL, infekce a LDN. Pro další období je nezbytné udržet a zlepšit trendy, které byly v roce 2004 nastoleny, jak v oblasti zachování a rozšíření dostupnosti, kvality a rozsahu zdravotní péče, tak i v oblasti ekonomické zachováním finanční stability. Základním cílem pro rok 2005 je dokončení Rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu, naplňování onkologické koncepce Krajské nemocnice pořízením investice druhého lineárního urychlovače a tím splnění podmínek onkologického centra garantovaného Českou onkologickou společností. Dalšími nezbytnými úkoly je přesun části lůžkové kapacity LDN do LDN v Jablonném v Podještědí a vybudování lůžkové části infekčního oddělení. Nemocnice musí být připravena na zvažovanou možnost změny právní formy na obchodní společnost. Strategickým cílem Krajské nemocnice Liberec zůstává vybudování Traumacentra s urgentním příjmem, diagnostickou částí, operačními sály a jednotkami intenzivní péče. Dosažením tohoto cíle vznikne konkurenceschopná nemocnice v podmínkách Evropské unie. MUDr. Radko Janoušek 1

6 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 2. Charakteristika organizace Název organizace: Krajská nemocnice Liberec Sídlo organizace: Husova 10, Liberec IČO organizace: Právní forma: příspěvková organizace Název zřizovatele: Liberecký kraj Sídlo zřizovatele: U Jezu 642/2a, Liberec Předmět činnosti nemocnice Léčebně preventivní lůžková a ambulantní péče v základních, hlavních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lůžkové následné a dlouhodobé péče, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Plnění zvláštních úkolů v souvislosti se zajištěním obrany státu a likvidací následků přírodních a jiných katastrof a hromadných neštěstí. Zajišťování podpůrných technickohospodářských činností a služeb souvisejících s hlavní činností. Řízení nemocnice Dozorčí rada předseda místopředseda člen člen člen člen člen MUDr. Přemysl Sobotka senátor Parlamentu České republiky Oldřich Němec poslanec Parlamentu České republiky Ing. Libor Ježek poslanec Parlamentu České republiky Ing. Pavel Ráček člen Rady Libereckého kraje pověřený řízením zdravotnictví Naděžda Jozífková náměstkyně primátora Statutárního města Liberec Olga Girsová zástupce odborové organizace nemocnice Bc. Hana Kafková zástupce odborové organizace nemocnice Vedení nemocnice ředitel lékařský náměstek náměstkyně pro ošetřovatelskou péči ekonomický náměstek technicko investiční náměstek náměstkyně pro personalistiku a vzdělávání MUDr. Jaroslav Krutský MUDr. Radko Janoušek PhDr. Alena Riegerová Ing. Pavel Zahradníček Ing. Česta Havrda Ing. Miroslava Stránská 2

7 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Organizační schéma nemocnice

8 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 3. Zpráva o činnosti organizace Léčebná a diagnostická péče rok 2004 V roce 2004 Krajská nemocnice Liberec poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče. Rozsah byl zajištěn na 45 odděleních se 127 pracovišti. V nemocnici pracovalo 240 lékařů, 7 farmaceutů a 28 ostatních zdravotnických vysokoškoláků. Kapacita lůžkové části byla 984, z toho 744 lůžek v akutní péči (využití na 81,57%), 98 lůžek v intenzivní péči (využití na 76,30 %) a 142 lůžek v následné péči (využito na 96,32 %). V průběhu roku 2004 bylo hospitalizováno na jednotlivých odděleních celkově pacientů včetně vnitronemocničních překladů. V ambulantní péči proběhlo vyšetření. Využití lůžek bylo v průměru 83,24 % (rok ,5%). Průměrná doba hospitalizace byla v akutní péči 6,7 (v r ,9) dne, v intenzivní péči 4,3 (v r ,5) dne a v následné péči bylo 35,5 (v r ,9) dne. Počet porodů se zvýšil na (rok ), narodilo se dětí (v roce dětí). Nemocniční perinatální úmrtnost byla v roce ,4 0/00 (v roce 2003 byla nulová, v r dítě mrtvě rozené, 1 dítě zemřelé). Počet operačních výkonů se zvýšil o 11,1 % na operací (rok operací) na 9 operačních sálech. Kardiologické oddělení provedlo v roce 2004 celkem intervencí a odeslalo ke kardiochirurgickým operacím 702 pacientů. Počet nově registrovaných onkologických pacientů léčených na radioonkologickém centru se zvýšil na 980 (v roce 2003 ji bylo 926). Na spinální jednotce bylo hospitalizováno 109 klientů (proti 98 v r. 2003). Věková a vzdělanostní charakteristika lékařů a ostatních vysokoškoláků je na dobré úrovni. Vědecká a publikační činnost je na vzestupné úrovni. Mimořádné události : 0 Rozšíření činnosti v r : - kardiologie : Doc. Kautzner elektrofyziologie - hrudní chirurgie zahájena operativa - nová gamakamera Ošetřovatelská péče a její kvalita Rok 2004 se stal pro ošetřovatelství přelomovým, a to díky novému zákonu č. 96 / 2004 o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujícím vyhláškám. Kromě naplňování povinností vyplývajících ze zákona vyvíjel ošetřovatelský úsek mnoho aktivit, které se ve svém důsledku odrazily ve zvyšování poskytované péče. V rámci rozhodnutí vedení nemocnice naplnit podmínky certifikace dle normy ISO 9001 bylo nutné zpracovat pro ošetřovatelský úsek proces ošetřovatelské péče. Dle norem řízené dokumentace bylo přepracováno a zároveň aktualizováno : 31 standardních ošetřovatelských postupů (SOP) s celoústavní působností, vrchní sestry / laboranti pokračovali v přípravě oddílenské dokumentace dle ISO V pavilonu chirurgických oborů byly zřízeny centrální operační sály (COS PCHO) s ustanovením vedoucích pracovníků primáře a vrchní sestry, v rámci vnitropodnikového účtování 4

9 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 byly zkalkulovány všechny operační výkony pro jednotlivé obory; součástí COS PCHO se stalo sterilizační centrum (SC), kde provoz řídí staniční sestra, sterilizační centrum sjednotilo dokumentaci na objednávku a výdej materiálu; postupně jsou upřesňovány ceny za výkon sterilizace pro vnitropodnikové účtování, v rámci změny organizace práce byla předsterilizační příprava (balení) převedena na SC. Od byla pracovní skupina pro tvorbu a aktualizaci SOP a interní ošetřovatelský audit vyčleněna z Rady pro kvalitu jako samostatně fungující projektová skupina, kde zadavatelem projektu je přímo náměstkyně pro ošetřovatelskou péči. Za účelem zkvalitňování procesu dokumentování péče byl zpracován nový formulář Ošetřovatelská anamnéza s ohledem na rizikové faktory vedoucí k pádu pacienta, byl zjednodušen Protokol o pádu a zranění nemocného, nová ošetřovatelská dokumentace jako součást zdravotní dokumentace byla zavedena na odd. dlouhodobě nemocných, spinální jednotce, dětském oddělení, jednotce intenzívní péče a JIP neurochirurgie. Postupně a zatím částečně zavádějí sestry princip bazální stimulace při ošetřování pacientů na ARO, NCHIR JIP, CHIR JIP, KOR JIP. Z významných vzdělávacích akcí je nutné vyzdvihnout: Mezinárodní ošetřovatelské sympozium Ošetřovatelství bez hranic, cekem z KNL - účast 40 sester; organizační spoluúčast, zajištění přednášek z KNL, 13. a XII. liberecké dny sester celorepubliková konference, celková účast přes 500 sester, Kanylové centrum proškoleno 61 sester, komunikační dovednosti, protistresový program na oba programy byl přidělen grant Libereckého kraje pro oblast vzdělávání v hodnotě 50.OOO,- Kč. Programem komunikací prošlo 56 sester, protistresovým programem 22 sester, manažerská školení ve spolupráci s Hartmann akademií se konaly kurzy time management v práci manažera (16 vrchních sester), komunikační a prezentační dovednosti manažerky (16 vrchních sester), skupina konzultantek pro hojení ran koordinátorka v.s. kožního oddělení I. Plašilová, celkem 14 členek, k jednání se sešla 6x během roku; při setkání se seznamují s novinkami na trhu, předávají si zkušenosti v péči o pacienty, aktivně se účastnily konferencí v Praze a Pardubicích (4x), 40 sester i pomocného personálu (sanitáři) se účastnilo seminářů (4x) Rehabilitační ošetřovatelství dle Bobath koncepce u pacientů s CMP. 5

10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Lůžkové obory Počet lůžek Akutní Intensivní Následná Celkem péče péče péče 1 všeobecná interna kardiologie revmatologie diabetologie odd. tuberkulosy a resp. nemocí infekce chirurgie všeobecná chirurgie cévní traumatologie traumatologie - spinální jednotka urologie ortopedie pediatrie neonatologie gynekologie porodnice psychiatrie dětská psychiatrie detoxifikační centrum rehabilitace neurochirurgie neurologie ORL stomatochirurgie oční kožní ARO radiační onkologie klinická onkologie léčebna dlouhodobě nemocných Celkem počet lůžek

11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Personální obsazení primář / vedoucí oddělení vrchní SZP všeobecná interna MUDr. Jan Nedvídek Iva Škodová revmatologie MUDr. Michaela Kulhavá Zdena Zolmanová nefrologie a dialýza MUDr. Miroslav Ryba Jaroslava Barková diabetologie MUDr. Alena Klimovičová Miloslava Hlavínová gastroenterologie MUDr. Jiří Janků Jana Machartová funkční diagnostika MUDr. Pavel Lang Eva Čapková kardiologie MUDr. František Holm, CSc. Štěpánka Malá plicní odd. MUDr. Jiří Vytiska Daniela Jandová infekční odd. MUDr. Ludmila Nedvědová Eva Košňarová odd. dlouhodobě nemocných MUDr. Alena Jiroudková Věra Kubelková všeobecná chirurgie MUDr. Miroslav Baader Mgr. Ladislava Kohoutová traumacentrum MUDr. Richard Lukáš Monika Šťastná -spinální jednotka MUDr. Jaroslav Šrám Alena Kyriánová cévní chirurgie MUDr. Jan Marušiak, CSc. Dita Štalzerová onkochirurgie MUDr. Zdeněk Havlík Jiřina Hájková centrální operační sály PCHO MUDr. Zdeněk Havlík Marie Fryaufová ústní,čelistní a obličejová chirurgie MUDr. Ladislav Dzan Věra Donátová oční odd. MUDr. Milada Šuchmová Jana Marešová ORL MUDr. Alois Kafka Renata Říhová dětské odd. MUDr. Martin Zítek Petra Plašková gynekologicko porodnické odd. MUDr. Jan Aulehle Zuzana Paukertová urologie MUDr. Jan Mečl Vladislava Vlasáková anesteziologicko resuscitační odd. MUDr. Radko Janoušek Bc. Martina Křečková neurochirurgie MUDr. Petr Suchomel Milena Dudová neurologie MUDr. Jan Dienelt Miloslava Loudová ortopedie MUDr. Jiří Janata Milada Trávníčková rehabilitace MUDr. Libor Kučera Zora Buňatová kožní odd. MUDr. Dana Frydrychová Ingeborg Plašilová psychiatrie MUDr. Lumír Tauš, CSc. Mgr. Jolana Strnadová dětská psychiatrie MUDr. Jana Prouzová Alena Poláková klinická onkologie MUDr. Jiří Bartoš Dana Hrstková radiační onkologie MUDr. Magda Macháňová Jaroslava Vinšálková radiodiagnostické odd. MUDr. Jan Beran František Šebek klinická biochemie MUDr. Lubomír Dlouhý Zdena Rychnovská klinická mikrobiologie MUDr. Vladimír Kracík Jindřiška Černá klinická hematologie MUDr. Lenka Walterová RNDr. Dagmar Kuťková transfúzní odd. MUDr. Renata Procházková Ivana Veselá anatomicko patologické odd. MUDr. Josef Mikuláštík Olga Pavlíková nukleární medicína MUDr. Miloš Mejstřík Olga Girsová klinická a soudní toxikologie Mgr. Jitka Macháčková Ludmila Špetlíková ústavní hygienik MUDr. Josef Šámal odd. nemoci z povolání MUDr. Dana Čermáková ústavní lékárna RNDr. Marta Kolafová Eva Křivohlavá odd. domácí péče Mgr. Blanka Ptáčková odd. sociální služby Jindřiška Sasková zdravotnická doprava Lenka Nováková 7

12 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vybrané ukazatele nemocnice jednotka Skutečnost Skutečnost Trendy 2003/2004 ukazatele trend absolut. % hodnota Výkon produkce péče a služeb tis.bodů nárůst ,4 Výnosy tis.kč nárůst ,8 Náklady tis.kč nárůst ,9 Hosp. výsledek tis.kč pokles ,0 Počet zaměstnanců (prům.přepočt.) jedn , ,58 nárůst 44,23 102,4 z toho: lékařů jedn. 238,70 240,20 nárůst 1,50 100,6 SZP jedn. 927,34 941,06 nárůst 13,72 101,5 THP jedn. 113,68 121,05 nárůst 7,37 106,5 dělnických profesí jedn. 295,46 300,39 nárůst 4,93 101,7 Lůžkový fond - počet lůžek jedn nezměněn 0 100,0 Počet hospitalizací celkem jedn nárůst ,3 Počet hospitalizací bez vnitřních překladů jedn nárůst ,6 Využití lůžkového fondu % 83,5 83,2 pokles -0,3 99,7 Prům. ošetřovací doba v akutní péči den 6,9 6,7 pokles -0,2 97,1 Prům. ošetřovací doba v intenzivní péči den 4,5 4,3 pokles -0,2 95,6 Prům. ošetřovací doba v následné péče den 37,9 35,5 pokles -2,4 93,7 Počet ambulatních vyšetření jedn nárůst ,5 Počet operací jedn nárůst ,1 Počet porodů jedn nárůst ,4 Počet živě narozených dětí jedn nárůst ,8 Počet dialyzovaných pacientů (UOP) jedn pokles -8 95,3 Počet pacientů na spinální jednotce jedn nárůst ,6 Osobní náklady tis.kč nárůst ,7 Materiálové náklady (léky, zdrav.mat.,ost.) tis.kč nárůst ,4 Spotřeba energie tis.kč nárůst ,5 Průměrná mzda lékaře Kč nárůst ,7 Průměrná mzda SZP Kč nárůst ,5 Průměrná mzda THP Kč pokles ,6 Průměrná mzda celkem Kč nárůst ,9 Produktivita mezd poměr 2,909 3,149 nárůst 0,24 108,3 Produktivita pracovníků tis.kč 580, ,476 nárůst 50, ,7 Mzdová náročnost poměr 0,382 0,353 pokles -0,029 92,4 Materiálová náročnost poměr 0,398 0,415 nárůst 0, ,2 Hodnota nákladového bodu poměr 1,087 1,085 pokles -0,002 99,8 Nákladovost poměr 1,085 1,056 pokles -0,029 97,3 Objem realizovaných investic tis.kč nárůst ,2 Investiční dotace tis.kč pokles ,7 Příspěvky /dotace na provoz tis.kč nárůst ,2 Dotace ze SR na úhradu závazků tis.kč pokles ,6 8

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA

14 10 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

15 VÝROČNÍ ZPRÁVA Personální údaje Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií 11

16 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Vzdělanostní struktura zaměstnanců Vzdělanostní struktura lékaři Vzdělanostní struktura ošetřovatelský úsek 12

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA Ekonomické údaje Výkaz zisku a ztráty Stav k v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Osobní náklady Daně a poplatky 382 Prodej zboží Odpisy DNM a DHM Ostatní náklady Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Aktivace materiálu a zboží Ostatní výnosy Provozní dotace Hospodářský výsledek za účetní období

18 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Zkrácená rozvaha Zůstatek k: AKTIVA CELKEM Stálá aktiva celkem z toho: Nehmotný investiční majetek Oprávky k NIM Hmotný investiční majetek Oprávky k HIM Finanční investice Oběžná aktiva celkem z toho: Zásoby Pohledávky z obchodního styku Jiné pohledávky Finanční majetek Přechodné účty aktivní PASIVA CELKEM Vlastní zdroje celkem z toho: Majetkové fondy Finanční fondy Hospodářský výsledek Cizí zdroje z toho: Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry Přechodné účty pasivní

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Technicko investiční rozvoj Krajská nemocnice Liberec v roce 2004 v porovnání s předchozími roky mírně snížila náklady na obnovu investic. Tato skutečnost byla ovlivněna především tím, že nebyl zařazen žádný větší investiční celek. Přesto nemocnice realizovala rozšířenou reprodukci. Investiční rozvoj v letech Podíl dotací a vlastních zdrojů na investičním rozvoji v letech investice celkem tis. Kč 100% z toho vlastní zdroje tis Kč 55% dotace tis Kč 45% 15

20 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Investiční výdaje v roce 2004 v tis. Kč Stavební investice: z toho: vlastní zdroje KNL dotace Provozní investice: z toho: vlastní zdroje NL dary 148 Přístrojové vybavení: z toho: vlastní zdroje NL dotace Investice celkem z toho: vlastní zdroje NL dotace a dary

21 VÝROČNÍ ZPRÁVA Záměry a strategie na rok 2005, střednědobé a dlouhodobé cíle Základní cíle pro rok 2005 Obecné: Konkurenceschopná kvalitní nemocnice v podmínkách Evropské unie Spokojený klient Spokojený zaměstnanec Ekonomicky stabilní prostředí Kvalita Rozvojový potenciál Zvýšení kvality procesů implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Individualizace a klientský přístup k pacientům Zvýšení dostupnosti zdravotnických služeb a péče Zvýšení nadstandardních služeb Zvýšení informovanosti a svoboda volby pacienta Kultivace prostředí a komunikace Obchodní styl řízení nemocnice a posilování role středního managementu Rozpočtová kázeň Investiční kázeň a sdílení rizik Zvyšování kvality a efektivity léčebné, diagnostické a ošetřovatelské péče Standardizace a komparace dosažených parametrů a jejich kontinuální vyhodnocování Prohloubení týmové mezioborové spolupráce Stabilizace a motivace zaměstnanců Vzdělávání a rozvoj lidí Zvýšení rentability pracovních sil a optimalizace jejich počtu Konkrétní: Implementace systému řízení kvality ISO 9001:2000 Vyrovnané hospodaření a ekonomická stabilita akceptující nepříznivé vlivy vnějšího okolí Aktivní spoluúčast nemocnice při tvorbě koncepce zdravotnictví Libereckého kraje Změna právní formy a úprava majetkových vztahů se zřizovatelem nemocnice Zahájení rekonstrukce a dostavby stravovacího provozu Přemístění a rekonstrukce prostor pro obory LDN, ORL a infekce v důsledku investiční akce Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu Naplnění investičního plánu s důrazem na proporcionální rozvoj všech oborů Nákup přístrojů vybrané zdravotnické techniky : lineárního urychlovače II, CT simulátoru, celotělového sonografu pro spinální jednotku traumacentra a komplexního dovybavení intenzivní péče celé nemocnice Příprava na zahájení činnosti nového pracoviště kardiovaskulární chirurgie a tím naplnění statutu kardiocentra Z hlediska dlouhodobého rozvoje je velice aktuální potřeba výstavby Pavilonu urgentní péče s centrálním a urgentním příjmem, centrálními JIP a operačními sály. 17

22 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC 7. Seznam sponzorů Krajské nemocnice Liberec za rok 2004 Anderle Michal Arvin Meritor LVS Liberec a.s Astra Zeneca Czech republic s.r.o. Baxter Czech spol. s r.o. B. Braun Medical s.r.o. Milan Bernkopf AQUA B BMT a.s. Bochemie s.r.o. Bristol Myers Squibb spol. s r.o. BWS Liberec spol. s r.o. CAC LEASING, a.s. Eli Lilly ČR, s.r.o. Europrodukt spol. s r.o. FOREST ČESKÁ LÍPA Fresenius Medical Care GlaxoSmithKline s.r.o. Grunenthal Czech s.r.o. GRUPO ANTOLIN BOHEMIA GUIDANT ČR s.r.o. Haemonetics CZ, spol. s r.o. Halíř Vladimír HEPAL HRÁDEK spol. s r.o. pan Heraman Ing. Hladil Milan Eurocon MUDr. Holm František, CSc. Jana Honová Interchemia Praha, spol. s r.o. INTERMA A.S. IVAX Pharmaceuticals s.r.o. Janoušek Luděk JEP servis s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Klášter, spol. s r.o. Kobrlová Ilona Kristiánová Jana Ligranit a.s. Likrem s.r.o. Lundbeck Česká republika s.r.o. Malena Vladimír Mezinárodní centrum Universium, o.p. MSV Liberec, s.r.o. Nadace PRECIOSA Nadace škola hrou Netušil Jiří Občanské sdružení Život bez bariér Okresní sdružení lékařů ČLK v Liberci ONTEX CZ, s.r.o. PEKM Kabeltechnik, s.r.o. PEGUFORM BOHEMIA Pfizer spol. s r.o. PLIVA CZ s.r.o. Ptáček Josef REGO PROJEKT ROCHE s.r.o. Doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. Sanofi Synthelabo, s.r.o. Servier s.r.o. Schering Plough Central East AG SYNER, s.r.o. Jaroslav Štangler TechnoCentrum CAD s.r.o. Anna Těšínová Prof. Ing. Jaroslav Tměj, CSc. Ing. Trkola Václav Unger Benjamin Jiřina Vetlá Vlková Alena VULKAN akciová společnost VZP ČR Olga Zaplatílková Všem sponzorům Krajské nemocnice Liberec upřímně děkujeme 18

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁV Á A V 2005

VÝROČNÍ ZPRÁV Á A V 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 1. Úvodní slovo ředitele Rok 2005 bych hodnotil ze dvou pohledů. Z pohledu odborného a ekonomického. Z pohledu odborného došlo k dalšímu rozvoji našich klinických

Více

Obsah: 1. Charakteristika organizace str. 1. 2. Zpráva o činnosti organizace str. 3. 3. Personální údaje str. 12. 4. Ekonomické údaje str.

Obsah: 1. Charakteristika organizace str. 1. 2. Zpráva o činnosti organizace str. 3. 3. Personální údaje str. 12. 4. Ekonomické údaje str. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah: 1. Charakteristika organizace str. 1 2. Zpráva o činnosti organizace str. 3 3. Personální údaje str. 12 4. Ekonomické údaje str. 14 5. Technicko investiční rozvoj str. 16 6.

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007

Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007 Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007 Obsah A. Základní údaje o společnosti B. Struktura společnosti Představenstvo Dozorčí rada C. Zpráva představenstva Aktivity společnosti Předpokládaný

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2001. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1. 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4. 3. Lékafisk úsek str.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2001. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1. 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4. 3. Lékafisk úsek str. Obsah: 1. Úvodní slovo fieditele str. 1 2. Organizace fiízení Nemocnice Liberec str. 4 3. Lékafisk úsek str. 7 V ROâNÍ ZPRÁVA 2001 4. O etfiovatelsk úsek str. 10 5. Technick úsek str. 11 6. Ekonomick úsek

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA

umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA umíme pomáhat VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah O společnosti................................................................. 4 Úvodní slovo předsedy představenstva KNL, a.s..................................................................................

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1

Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) Individuální ošetřovatelská praxe 1 Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - kombinované bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním c) Vylučující d) praxe 1 Histologie (ZS) (LS)

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Nemocnice 21. století

Nemocnice 21. století Nemocnice 21. století Úvod 1. část DOPORUČENÉ PERSONÁLNÍ VYBAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -LÉKAŘI Česká lékařská komora sleduje se znepokojením prohlubující se nedostatek kvalifikovaných lékařů a zdravotních

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

Cíle jakosti pro rok 2008

Cíle jakosti pro rok 2008 Revize č.: 0 Strana: 1 Cíle jakosti pro rok 2008 Datum vyhlášení: Nahrazuje: Cíle jakosti pro rok 2007 Výtisk číslo: Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Manažer jakosti 8.1. 2008 Kontroloval: Prověřovatel

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 463/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. července 2004, kterým se stanoví obory specializačního a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vláda nařizuje podle 90 odst.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování Rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 173/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum

Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Závěrečná konference 22. 4. 2013 Hotel ILF, Kongresové centrum Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004

Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Výroční zpráva nadačního fondu CMG za rok 2004 Nadační fond podporuje výzkum v oblasti mnohočetného myelomu, vývoj protinádorové vakcíny a pomoc pacientům s mnohočetným myelomem. Obsah: Poslání nadačního

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více