REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o."

Transkript

1 ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o.

2 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report

3 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the Company Executive Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Statutární a dozorčí orgány společnosti k Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December 2007 Informace o dosavadní činnosti společnosti Present Activities of the Company Finanční situace Financial Situation Vybrané ukazatele Selected Indicators Informace o budoucím vývoji společnosti Future Development of the Company Organizační struktura společnosti Organizational Structure Vlastnická struktura společnosti Shareholder Structure Účetní závěrka Financial Statements Position of the Company within a Group of Proprietarily Connected Parties Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob 12 Auditor s Statement Výrok auditora Obsah Contents Foto&Typografie / Photo&Typography - GraFiKh design&publicity 2 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

4 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the Company Executive Vážení obchodní partneři, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu společnosti CZECH- KARBON s.r.o. za rok Rok 2007 byl pro naši společnost v mnoha ohledech velmi úspěšný. V segmentu konečných zákazníků společnost prodala rekordních GWh elektřiny, což je nárůst oproti roku 2006 o cca 42 %. Tímto objemem potvrdila své postavení největšího nezávislého dodavatele pro konečné zákazníky. Na velkoobchodním spotovém trhu v České republice patřila objemem transakcí mezi nejaktivnější hráče. Za ziskem, kterého naše společnost dosáhla v roce 2007 ve výši 104,5 mil. Kč, stojí kromě většího počtu spokojených zákazníků a objemu celkově prodané elektřiny v celkové výši GWh, také především vysoká míra spolehlivosti, velké pracovní nasazení našich zaměstnanců a rozsáhlá znalost fungování energetických trhů. Díky rozsáhlému množství nástrojů a možností, jichž je společnost schopna využít, se nám podařilo eliminovat řadu významných obchodních rizik, která ovlivňují výsledky obchodní činnosti energetických společností, jako je například minimalizace a snížení rizik plynoucích z odchylek portfolia konečných zákazníků nebo rizika plynoucí z fluktuace cen na komoditních trzích a z nedostatečné likvidity v určitých teritoriích nebo rizika z omezování přeshraničních kapacit, či dokonce rizika z vyhlášení stavu nouze. Společnost se rovněž v roce 2007 stala jedním z prvních účastníků Pražské energetické burzy v Praze (PXE) a jako jedna z prvních rovněž zahájila na této platformě aktivní obchodování. Úspěšný vstup na PXE znamená pro společnost především významnou změnu ve způsobu obchodování na českém trhu, jež se v plném rozsahu projeví pozitivně zejména v následujících letech. Pro své zákazníky rovněž společnost začala zajišťovat i prodej emisních povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. V této oblasti také poskytuje svým klientům poradenské služby. Základem úspěchu naší společnosti vždy byla vysoká efektivita postavená na precizně zvládnutých procesech v rámci hlavních činností společnosti, vysoké know-how, vysoké nároky na pracovní nasazení a znalosti zaměstnanců a v neposlední řadě kvalitní podpora špičkových informačních technologií. V tomto nastoleném trendu hodláme pokračovat a dále zkvalitňovat naše služby zákazníkům. Dear Business Associates, I am pleased to present to you the 2007 Annual Report of CZECH- KARBON Limited. The year 2007 was a very successful one for our company from many points of view. In the segment of end-customers, our company sold a record 1,844 GWh elektricity, which represents an increase of approximately 42 % compared to This quantity confirms our position as the largest independent supplier for end-customers. In the wholesale spot market in the Czech Republic, the amount of our transactions places us among the most active players in the market. Our company achieved a profit of CZK million in This amount is due to an increase in the number of satisfied customers and increased sales of electricity totaling 2,655 GWh. Particularly important is our high rate of reliability, the great work ethic of our employees and our extensive knowledge of the functioning of the energy market. Thanks to a greater range of instruments and possibilities which our company was able to utilize, we were able to eliminate many of the significant business risks which impact on the business results of electricity companies for example, the minimizing and lowering of risks connected with deviations in the portfolios of our end customers, risks resulting from the fluctuations in prices on the commodity market, not enough liquidity in a specific territory, limitations on the cross-border capacity or even an announced state of emergency. In 2007, our company also was one of the first participants to begin active trading in the Prague Energy Exchange (PXE). Our company s successful entry to the PXE will mean significant changes to the way we trade in the Czech market, the full spectrum of which will be seen in the following years. Our company also began to acquire and sell emission allowances for our clients within the framework of the European system of emission allowances EU ETS. We also offer a consultation service for our clients in this field. The basis of the success of our company has always been our high level of efficiency, which is in turn based on precise management processes in the main activities of the company, our high level of know-how, our exacting working environment, our employees knowledge and last but not least, the high quality support of excellent information technology. We intend to continue in this vein, and accordingly, to improve the quality of our service for our customers. 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 3

5 Cílem naší společnosti především je pro naše konečné zákazníky dlouhodobě garantovat vysokou kvalitu nabízených služeb a zejména výhodné cenové podmínky. Proto jsme velice potěšeni, že naše velmi korektní a spolehlivé vystupování ocenila v roce 2007 řada konečných zákazníků, jejichž počet se dále rozšířil o několik desítek nových zákazníků. Naprostá většina zákazníků pokračuje ve spolupráci s naší společností i v následujícím roce a řada dalších se přesvědčila o naší vysoké kvalitě a uzavřela s námi nové smlouvy. V následujícím roce 2008 proto bude ambicí společnosti dále zvyšovat podíl na českém energetickém trhu v rámci dodávek pro konečné zákazníky, a zvyšovat úroveň nabízených služeb. Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům společnosti CZECH-KARBON s.r.o. za důvěru, kterou nás poctili. I v dalším období se budeme těšit na spolupráci, jejímž výsledkem by měla být vzájemná maximální spokojenost. Zároveň bych rád poděkoval zaměstnancům za jejich profesionální a aktivní přístup, kterým významnou měrou přispěli k úspěchům společnosti. The goal of our company is, above all, to ensure appropriate price conditions and quality services for our end customers. Therefore, we are delighted that our tangible and reliable performance has been appreciated in 2007 by our portfolio of end customers, and that this portfolio is continuing to grow. The absolute majority of our customers continue to cooperate with us and we hope that in the coming years, our customer base will continue to expand as new customers are convinced of our high quality and so will close new contracts with us. In the coming year, 2008, it will therefore be the ambition of our company to further increase our market share in the Czech electricity market, in terms of supply for end-customers and in the expanded range of products and services. I would like to thank all our business partners and associates for the trust they have placed in us. We are looking forward to continuing our cooperation in the coming years, the future results being to our maximum mutual benefit At the same time, I would like to thank all our employees for their professionalism and active approach, which have contributed, to a great degree, to the success of our Company. Ing. Petr Havlíček jednatel společnosti / Company Executive 2 Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Obchodní jméno / Business name CZECH - KARBON s. r. o. Identifikační číslo / Identification number Sídlo / Registered office Smetanovo náměstí 2/979, Ostrava Moravská Ostrava Právní forma / Legal form Hlavní předmět podnikání / Main line of business Základní kapitál / Registered capital Společnost s ručením omezeným / a limited liability company Obchod s elektřinou / Electricity trading ,00 Kč / 2,000,000 CZK CZECH - KARBON s. r. o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka dne CZECH KARBON Limited was established by its incorporation into the Companies Register administered by the Regional Court in Ostrava, section C, insert No , as of the 25th October, Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, - zprostředkovatelská činnost, - obstaravatelská činnost, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, - obchod s elektřinou. The company s line of business includes the following activities: - purchase of goods for the purpose of resale, - intermediary activities, - commission activities, - entrepreneurial activity, financial, organizational and economic consultancy, - electricity trading. 4 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

6 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31st December 2007 Jednatelé The Executives Ing. Alice Moháčová, Ph.D., MBA jednatelka / Company Executive Ing. Petr Havlíček jednatel / Company Executive Dozorčí rada The Supervisory Board Ing. Antonín Klimša předseda dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Josef Richter místopředseda dozorčí rady Deputy Chairman of the Supervisory Board Ing. Radim Tabášek člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Jarmila Ivánková členka dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Petr Otava člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 5

7 4 Informace o dosavadní činnosti společnosti Information about the Present Activities of the Company Postavení společnosti a hlavní aktivity v roce 2007 Společnost CZECH-KARBON s.r.o. zahájila svoji činnost v oblasti obchodu s elektrickou energií dne na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST a.s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti, spojené s obchodem s elektrickou energií a jejím nákupem pro potřebu koncernu, v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Společnost CZECH-KARBON s.r.o. od roku 2001 v rámci skupiny organizovala postupný přechod společností koncernu na status oprávněných zákazníků (s právem volby dodavatele) a postupně se vypracovala na výkonnou obchodní společnost, která získala i na mezinárodní úrovni v oblasti obchodu s elektrickou energií rozsáhlé know-how. S úzkým kolektivem spolupracovníků je společnost CZECH- KARBON s.r.o. schopna v současné době zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém i zahraničním velkoobchodním trhu, zajišťování zahraničních přenosových kapacit, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (E.ON, Vattenfall, SEPS a PSE) a v neposlední řadě pak prodej elektřiny konečným zákazníkům s rozdílnými potřebami a rozdílnými objemy dodávek. Společnost v roce 2007 v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny, vč. výrobců dodávajících elektřinu z obnovitelných a druhotných zdrojů, ale rovněž i dodávek od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek společnost souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společnosti OKD, a.s. Dále společnost v rámci své strategie využívání maxima nástrojů pro zajištění dostatečného množství likvidních produktů pro dodávky v rámci svého portfolia získala nově i obchodní licenci na obchodování na vnitřním trhu Polské republiky, která společnosti umožňuje více možností při obchodování se svými polskými partnery v rámci přeshraničního obchodování s Polskou republikou. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou společnost zaznamenala, však bezesporu je vstup na Pražskou energetickou burzu Praha (PXE), kde společnost patřila mezi první účastníky a rovněž jako první začala aktivně obchodovat. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek a úspěšných měnových operací se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému predikce a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. Vzhledem na velikost roční spotřeby je taková přesnost v rámci sjednávání odběrového diagramu pro dodávky konečným zákazníkům velmi ojedinělá a patří mezi nejlepší v České republice. Pro obsluhu a řízení spotřeby elektrické energie společnost využívá špičkové informační technologie, například vyvinula vlastní speciální informační systém SAVS pro obsluhu konečných zákazníků, zajišťující sjednávání požadovaného množství, automatické vyhodnocování spotřeby a obsluhu klienta až po fakturaci v systému SAP. Position of the Company and Main Activities in 2007 CZECH-KARBON Limited began its activities in electricity trading on the 1st October 2001, based on the strategic decision of the Board of Directors of KARBON INVEST, Inc. The aim was to centralize and enhance the efficiency of electricity trading operations and to purchase electricity to meet the needs of the group, under the new conditions of the liberalized electrical energy market. From 2001, CZECH-KARBON Ltd organized a gradual shift in its status within the larger conglomerate to be able to take on other eligible customers (who had the right to choose their own suppliers) and it gradually rose to become a performing trading company which gained, even on an international level, a great deal of know-how in the field of trading in electrical energy. With a small group of employees, the company CZECH KARBON Ltd, at the present time, is able to manage all the special aspects of trading in the Czech and foreign wholesale markets: ensuring foreign transmission capacities, trading in the energy systems of neighboring foreign operators (E.ON, Vattenfall, SEPS and PSE) and, last but not least, selling electricity to end-customers according to their various needs and volumes. In 2007, when purchasing electricity, the company used supplies from domestic electricity producers and it traded supplies with domestic and foreign vendors. In order to improve the Company s conditions, it secured electricity supplies from Poland via a 110-kV line into a specific island in the Czech Republic. This island partly consists of OKD Inc. mines. Furthermore, according our strategy to utilize the maximum range of instruments for gaining sufficient liquid products to supply our portfolio, the Company acquired new trading licenses for the domestic Polish market, whereby our Company has now more possibilities to trade with our Polish partners and to trade across the border in the Polish market. However, one of the most significant changes for our Company without question was our entry into the Prague Energy Exchange (PXE). We were one of the first to join the Exchange and also one of the first to actively begin trading there. Besides ensuring the aforementioned more favorable supplies and successful monetary operations, the Company was able to lower costs created by the deviations between the predicted and actual amounts of electrical energy consumed. This deviation creates a significant part of the price, and the cost savings are primarily thanks to our prediction system and our very precise projection charts for our customers. In relation to the size of our yearly turnover, the precision of our consumption charts for supplying our end-consumers, is quite unique and ranks among the best in the Czech Republic. For the service and solution of electrical energy needs, the Company uses state-of-the-art information technology. For example, the special information system SAVS, used for the service of end customers, provides communication solutions with customers from the starting point of negotiating required amounts, through to the automatic evaluation of consumption, to after sales service and the SAP invoicing system. 6 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

8 Obchodní činnost je zabezpečována dvěma základními úseky: Business Activities are Managed in Two Departments: Úsek Trading zabezpečuje optimalizaci nákupního portfolia, operativní bilancování pozic portfolia společnosti a další rozvíjení obchodů v tuzemsku i v zahraničních přenosových soustavách. The Trading Department is responsible for the optimization of the purchasing portfolio as well as for balancing the operational position of the Company s portfolio. This is in addition to developing business in both domestic and foreign transmission systems. Hlavní činností úseku Trading je zajištění dodávek na velkoobchodním trhu pro pokrytí potřeb portfolia konečných zákazníků. Tato činnost zahrnuje nákup standardních i nestandardních produktů na velkoobchodním trhu a jejich optimalizaci pro zajištění dodávek pro portfolio konečných zákazníků, operativní dorovnávání v průběhu roku na krátkodobých trzích a řízení nákladů na odchylky na bilančním trhu na základě upřesňování predikce odběrového diagramu. Kromě nákupu na velkoobchodním trhu pro zajištění dodávek konečným zákazníkům úsek realizuje i trading elektřiny s dalšími obchodními společnostmi na tuzemském trhu a okolních zahraničních trzích, a to zejména na základě operativního obchodování na krátkodobé bázi s využitím aktuálních pohybů na trhu s elektrickou energií. Součástí zahraničního obchodu je i zajištění rezervace nezbytných kapacit na jednotlivých přeshraničních profilech. Vzhledem k omezeným podmínkám na českém trhu se úsek Trading na velkoobchodním trhu orientuje především na zahraničí, což společnosti umožňuje doplňovat nákupní portfolio, pokud není možno za výhodných podmínek nakoupit elektřinu na českém trhu a aktivně využívat každodenních možností s ohledem na propustnosti profilů a různé cenové úrovně v jednotlivých zemích. Díky této všestrannosti se daří realizovat kontrakty za velmi výhodných podmínek. V roce 2007 se podařilo úseku Trading v tuzemsku i zahraničí zejména na operativní bázi zobchodovat cca 811 GWh elektřiny, čímž naše společnost významně přispěla k vyšší likviditě českého energetického trhu, jehož možnosti jsou z důvodu jeho velikosti značně omezeny. V roce 2007 úsek Trading rovněž zajistil pro zákazníky společnosti prodej 250,5 kt emisních povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU-ETS. Kromě tradičních velkých energetických společností a již zmíněného vstupu na PXE společnost v roce 2007 dále rozvíjela neméně důležitou spolupráci i s malými výrobci elektřiny včetně výkupu z malých obnovitelných zdrojů, kterým nabízíme možnost využít nový systém zelených bonusů v rámci podpory obnovitelných zdrojů, který v České republice platí od roku The main activity of the Trading Department is to ensure supplies from the wholesale market to meet the needs of our end-customers. This activity includes the purchasing of standard and non-standard products in the wholesale market and making optimum use of these products to fulfill the portfolio demands of our end customers. Other activities of the Trading Department also include the balancing of our operations in the short-term market throughout the year, using precise predictions from our consumption charts, as well as managing the costs incurred from any deviations in the balancing of the market. Besides purchasing to ensure supply for our end-customers in the wholesale market, the Trading Department trades electricity with other business partners in both domestic and neighboring foreign markets primarily trading on the short-term basis utilizing movements in the market. Also part of our foreign business is ensuring the reservation of the necessary capacity for particular cross-border profiles. Due to the changing conditions in the Czech market, the activities of the Trading Department in the wholesale market are oriented primarily towards foreign markets. There, we have the possibility to fulfill our purchasing portfolio when it is not possible to buy electricity in the Czech market under favourable conditions. In foreign markets we can actively use everyday possibilities regarding transmission profiles and varying price levels in particular countries and thanks to this versatility, we are able to provide contracts with very favourable conditions. In 2007, the Trading Department was able to trade in domestic and foreign operations approx. 811 GWh of electricity. Thereby our company significantly contributed to the higher liquidity of the Czech energy market, whose possibilities, due to its size, is considerably limited. In 2007, the Trading Department also ensured for our customers the sale of kt of emission allowances within the framework of the European system of trading emission allowances EU-ETS. Besides the traditional large energy companies and our aforementioned entry to the PXE, the Company continued to enhance in 2007 our important cooperation with small electricity producers using renewable resources, which offer us the possibility to use the new system of green bonuses which support renewable resources, valid in the Czech Republic from Rozložení portfolia zákazníků dle charakteru působnosti Distribution of Customer Portfolio According to Character of Business Activity Strojírenství VN / Engineering Stavebnictví VN / Building Industry Automobilový průmysl VN / Automobile industry Domácnosti NN / Small Customers - households Koksovny VN / Coke Production Podnikatelé NN / Small Enterprises Zdravotnictví VN / Health Industry Hutě VN / Metallurgy Industry Služby VN / Services 07 Czech - karbon s.r.o. Doly VVN, VN / Mining industry Výroční zpráva Annual report 7

9 Úsek obsluhy a prodeje konečným zákazníkům zabezpečuje prodej elektřiny konečným zákazníkům a zajišťuje pro tyto klienty kompletní servis. Úsek obsluhy a prodeje konečným zákazníkům v roce 2007 zajistil dodávky pro konečné zákazníky s celkovou roční spotřebou elektřiny ve výši 1,844 TWh. Aktuální portfolio konečných zákazníků společnosti v současnosti tvoří cca 200 konečných zákazníků, s více než 560 odběrnými místy vybavenými měřením typu A, B i C, jejichž potřeby a objemy dodávek jsou velmi různorodé. Kromě tradičních partnerů v rámci skupiny OKD, zabývající se těžbou uhlí a výrobou koksu, obsluhovala společnost i zákazníky z oblasti hutnictví, strojírenství a automobilového průmyslu, gumárenského průmyslu, služeb, zdravotnictví apod. Vzhledem k tomu, že naše společnost chce využít všech příležitostí pro optimální nákupy na základě bilančních potřeb pro skupinu OKD, a.s., dále rozšiřuje své portfolio konečné spotřeby o nové odběry i zákazníky mimo skupinu, a to o ty, kteří projeví zájem přidružit se a využít konkurenční nabídky, založené na synergickém efektu skupiny, a které zejména svým charakterem odběru výhodně doplňují portfolio stávajících zákazníků. Pro konečné zákazníky se snažíme zajistit na energetickém trhu, na kterém nemá konečný zákazník rozhodně výhodnou pozici, maximální servis. Klademe maximální důraz na cenovou úroveň dodávek a servis spojený s poradenstvím jak se chovat, aby se i atraktivita zákazníků vůči dodavatelům zvyšovala. Mimo jiné i poradenstvím, spojeným s řízením spotřeby, technických podmínek připojení a dalších aspektů, které v konečném důsledku ovlivňují náklady na zajištění elektřiny. Liberalizace trhu s elektrickou energií od roku 2001 s sebou přinesla postupně nutnost řešení požadavků různých segmentů zákazníků, nutnost přizpůsobení se jejich požadavkům, včetně segmentu posledního, a to domácností, které se staly oprávněnými zákazníky od Vzhledem k tomu, že i tento segment společnost zahrnula do svých prodejů, stala se společnost CZECH-KARBON s.r.o. dodavatelem se širokým spektrem odběratelů, a to od největších průmyslových podniků až po domácnosti. Mimo výše uvedené byla činnost společnosti v roce 2007 zaměřena především na zdokonalování služeb, poskytovaných svým zákazníkům, a to: Zdokonalováním informačních systémů: Ve spolupráci s OKD, a.s., VOJ Informační technologie, průběžně dle požadavků zákazníků společnost vylepšuje komunikaci se zákazníkem prostřednictvím vlastního informačního systému SAVS, který společnost spustila již v roce Tímto systémem došlo k plně automatizované obsluze zákazníka. Jsou využívány moduly sjednávání odběru pro zákazníky přes internetový produkt, modul zpracování dat skutečná spotřeba a automatické získávání dat z datového skladu Operátora trhu s elektřinou CDS a modul fakturace s napojením na SAP. V roce 2007 byl zprovozněn speciální softwarový produkt komplexní obsluhy zákazníka (CRM), od kterého očekáváme další zkvalitnění služeb, a to zejména zvýšením informovanosti o potřebách zákazníků, historii požadavků kvantifikaci marketingových, prodejních a servisních aktivit atd., tj. sdílení znalostí o zákaznících a se zákazníky. Snahou o dosažení maximální spokojenosti zákazníka: Vzhledem k tomu, že kvalitu vztahů se zákazníkem určuje do velké míry to, jak zákazník vnímá klíčové kompetence společnosti, jak velký podíl společnost na obchodování zaujímá, konkurenceschopnost jeho cen, kvalita dalších doprovodných produktů, znalost zákazníkova podnikání, technická úroveň a intenzita vzájemných vztahů, kladla společnost velký důraz na zjišťování potřeb a požadavků spotřebitelů a na vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty na trhu. The Sales and Service Department takes care of electricity sales to end-customers, and provides them with all their service requirements. In 2007, the Sales and Service Department provided supplies to our end-customers with a total yearly consumption of electricity of TWh. The current portfolio of end-customers consists of approximately 200 end-customers with more than 560 points-of-delivery equipped with A, B and C type metering systems. The range of demand and volume of our end-customers is very disparate. Apart from our traditional partners from within the OKD Inc. Group, who are engaged in mining coal and coke production, we also serve customers from the metallurgy, engineering, automobile, rubber, service, and health industries. Our Company endeavors to make optimum use of every opportunity when purchasing supplies to meet the demands of the OKD Inc. Group. In addition to this, we have widened our portfolio to include new end- -customers from outside the Group - customers who have expressed an interest in taking advantage of our competitive offers based on the synergy effects of the Group. We have been able to match their consumption patterns with those of our existing customers so that they complement each other to their mutual advantage. As end-customers clearly do not have an advantageous position in the wholesale electricity market, our Company can provide them with the complete service. Not only is great emphasis placed on offering favorable prices to our customers but we also provide services such as advising customers how they can arrange their operations so that they become more attractive customers for suppliers. We also offer advice in relation to consumption solutions and the technical aspects of electricity connection, areas which definitely influence the cost of providing electricity The liberalization of the electrical energy market from 2001 gradually brought with it the necessity to accommodate the demands of different segments of customers, including the last segment, households, which became eligible customers from From the point of view that the Company provides for even this last segment, it can be seen that CZECH-KARBON Ltd., is a supplier with a wide spectrum of customers, from the largest industrial enterprises to households. Apart from the abovementioned, in 2007, the Company was oriented primarily on perfecting the service provided to its customers: Information System Improvement: In cooperation with OKD Inc. and according to the demands of customers, VOJ Information Technology, has been continuously improving communication with customers through the medium of its own information system SAVS. The Company has been using this system since 2004 and it fully automates customer service and uses models for predicting customer s consumption through an internet product. The model uses real consumption data and data taken automatically from the database of the Market Operator. It also has electronic CDS and SAP invoicing models. In 2007, a special software product for complete customer service (CRM) was introduced into operation. Consequently we expect even higher quality service, and especially greater awareness of customer needs and order history - helping to quantify marketing, sales and service activities, thereby sharing the knowledge about customers and with customers. The Pursuit of Customer Satisfaction: High quality relationships with customers determine to a large degree how the customer perceives the key competencies of a company - market share, price competitiveness, the quality of other accompanying products, knowledge of the customer s business, technical levels. Taking this into consideration, our Company places great emphasis on meeting the needs and requirements of our customers. This is done by creating attractive offers for products and services for specifically targeted segments of the market. 8 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

10 Struktura zákazníků dle velikosti odběru za rok 2007 Structure of Customers According to Size of Consumption ,18 % GWh 0 1 GWh 1 10 GWh 1,54 % 4,10 % > 100 GWh 7,18 % Struktura zákazníků společnosti dle segmentů: Classification of Customers: Kategorie TOP: zákazníci s vysokým požadavkem na spolehlivost dodávky a vysokým odběrem Kategorie A: zákazníci s vysokým požadavkem na odběr, ale s nižším požadavkem na spolehlivost dodávky (v mezích energetické legislativy) Kategorie B,C: zákazníci s nízkým odběrem a s nízkým požadavkem na kvalitu a spolehlivost dodávky (v mezích obecných energetických legislativních podmínek) Category TOP: customers with high demand for reliable supply and high consumption. Category A: customers with high demand for consumption but with lower requirements regarding the reliability of delivery (within energy legislation) Category B,C: customers with lower consumption and lower requirements for quality and reliability of supply (within the general conditions of energy legislation) Procentuální podíl na počtu zákazníků dle jednotlivých kategorií v celkovém portfoliu Percentage of Customers According to Category 83,59 % Kategorie / Category A Kategorie / Category B, C 10,77 % 5,64 % TOP Výsledky obchodní činnosti Business Results: V roce 2007 se podařilo dosud nabytými vědomostmi a zkušenostmi vytěžit maximum z obchodních příležitostí, které se naskytly. In 2007, we were able to use all our acquired knowledge and experience to take maximum advantage of all the possible business opportunities for the Company. Celkově zobchodovaná elektřina v roce 2007 v množství GWh řadí společnost mezi největší dodavatele konečným zákazníkům mimo tradiční dodavatele elektřiny na českém trhu. The total amount of electricity traded in 2007 of 2,655 GWh places our company among the biggest suppliers of end-customers outside of the traditional suppliers of electricity in the Czech market. Struktura prodeje elektřiny v roce 2007 / Structure of the electricity sale in 2007 Druh ukazatele/ (v tis. Kč) / Indicator type/ (in CZK thousand) Tržby za prodané zboží / Revenue for sale of goods Náklady na prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin Skutečnost / Actual state 2006 Plán / Plan 2007 Skutečnost / Actual state Mimořádně úspěšné výsledky se promítly v cca 73 % zvýšení objemu tržeb oproti roku Oproti plánu dosáhla společnost dokonce zvýšení obchodní marže o cca 65,3 mil. Kč. Na tomto výsledku se podepsaly zejména velmi úspěšné realizace obchodů v zahraničí, ale rovněž úspěšně realizované nákupy el. energie v tuzemsku, efektivní zajišťování kurzových rizik a využití příznivého vývoje cen el. energie na krátkodobých evropských trzích. 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva These exceptional results show an increase of approximately 73% in market volume. In comparison with the business plan, the Company achieved an increase in profit margin of CZK 65.3 million. These results can be attributed to; very successful trading in foreign markets as well as the successful purchase of electrical energy domestically; effective management of risks associated with exchange rates; and the utilization of advantageous price developments of electrical energy in the short-term European market. Annual report 9

11 Struktura tržeb v roce 2007 / Sale Structure of Electricity in % 69 % Koneční zákazníci End - customers Obchodní společnosti Trading Companies Struktura prodejů na velkoobchodním trhu v roce 2007 / Sale structure in the 2007 Wholesale Market 69 % 31 % Tuzemsko / Domestic Zahraničí / Foreign Vývoj nárůstu obchodních případů v letech / Growth of business accounts Počet 100 Roky Počet oprávněných zákazníků Number of eligible customers Počet odběrných míst Number of points of delivery Počet uzavřených smluv Number of contracts 10 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

12 5 Finanční situace Financial Situation Společnost vytvořila v roce 2007 zisk po zdanění ve výši tis. Kč a tím výrazně překročila a splnila hlavní cíle podnikatelského záměru pro rok 2007, který byl plánován ve výši tis. Kč. Finanční situace společnosti byla po celý průběh roku vyrovnaná a stabilizovaná. Společnost průběžně disponovala dostatečným objemem finančních prostředků, své závazky hradila vždy včas a zároveň nevykazovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. V rámci vyrovnané finanční bilance společnost využívala možnost čerpání úvěrového limitu 150 mil. Kč formou čerpání kontokorentního úvěru. Žádné půjčky společnost nevyužívala. V rámci zajištění očekávaných finančních toků v mezinárodních měnách a pro minimalizaci kurzových rizik při realizaci zahraničních kontraktů společnost využívala možnosti zajištění měnových operací formou forvardů, což významnou měrou přispělo ke stabilní finanční situaci společnosti. V roce 2007 se projevilo aktivní zajišťování kurzových rizik u dosud nerealizovaných kontraktů na rok 2008 v rozvaze k v rámci přecenění aktiv vzhledem ke směnným kurzům ČNB ze dne ve výši tis. Kč. V rozvaze k je ve výnosech příštího období rovněž zachyceno zúčtování zisků a ztrát M2M z denního zúčtování s Energetickou burzou Praha, vztahujícím se k dodávkám na příští období ve výši tis. Kč. The Company made an after-tax-profit of CZK 104,471,000 thus meeting and considerably exceeding the main objectives of the business plan for 2007, which had been set at CZK 45,721,000. The financial situation of the Company was balanced and stabilized throughout the year. The Company continuously disposed of sufficient financial means, paid its creditors on time and, at the same time, it reported no overdue claims. With regard to its financial balance, the Company only exceptionally drew on its credit limit available within the overdraft limit. The Company did not borrow any funds. In terms of securing payments in international currencies and in order to minimize exchange rate risks involved in foreign contracts, the company secured monetary operations by forwards, which significantly contributed to the stable financial situation of the Company. In 2007, the proactive securing of exchange rate risks was also reflected in the pending contracts for 2008 in the balance sheets as of , in terms of an asset surcharge based on the exchange rates of the Czech National Bank as of in the amount of CZK 17,407,000. Also factored in the balance sheet of are deferred revenues for the next accounting profit and loss M2M period, being the daily settlement of price changes with PXE relating to supplies for the next period in the amount of CZK 180,234 thousand. 6 Vybrané ukazatele Selected Indicators Základní ukazatele / Basic parameters Základní ukazatele / Basic parameters Jednotka / Unit 2007 Základní kapitál / Registered capital tis. Kč / Thousand CZK Vlastní kapitál / Equity capital tis. Kč / Thousand CZK Vyplacená dividenda za rok 2007 / Dividends paid for the year 2007 tis. Kč / Thousand CZK Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Osoba / Person 10 Produktivita práce z přidané hodnoty / Work productivity from the Kč / CZK added value Rezervy zákonné / Statutory reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Rezervy ostatní / Other reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Hospodářský výsledek po zdanění / Profit/loss after tax tis. Kč / Thousand CZK Údaje o tržbách (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK) Činnost / Activity tuzemsko / domestic zahraničí tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí / foreign / domestic / foreign / domestic / foreign Prodej elektřiny / Sale of electricity Ostatní / Other CELKEM / TOTAL Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 11

13 7 Informace o budoucím vývoji společnosti Future Development of the Company Společnost CZECH-KARBON bude i nadále usilovat o upevnění významného a stabilního postavení na energetickém trhu. Chce navázat na velmi úspěšný rok 2007 a dále rozvíjet činnosti v oblasti obchodu s elektřinou zejména ve dvou základních oblastech, a to: CZECH-KARBON Ltd will continue making efforts to strengthen its significant and stable position in the electricity market. It intends to build on the very successful year of 2007 and continue developing its activities in electricity trading, in two basic areas in particular: a) zajištění prodejů pro stabilní portfolio konečných zákazníků, jehož základ tvoří společnosti v rámci skupiny OKD, a.s. a které má společnost zájem dále rozšiřovat o další konečné zákazníky, b) trading na energetických evropských trzích, v rámci nichž bude společnost realizovat tuzemské a mezinárodní přeshraniční kontrakty a využívat další aktuální obchodní příležitosti na krátkodobých trzích. a) Securing stable portfolios for end customers - the majority of which are companies from within the OKD Group. In addition, the Company intends to expand further to reach more end-customers. b) Trading in European energy markets - The Company will fulfill both domestic and international cross-border contracts and take advantage of business opportunities in short-term markets. Tržby za prodej zboží / Revenue for sale of goods Náklady za prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin Velké úsilí bude společnost věnovat v následujícím roce dalšímu zkvalitňování svých činností a svých možností na energetických trzích tak, aby svou kvalitou dokázala oslovit a přesvědčit o svých přednostech další zákazníky. The Company will make a great effort next year to further improve the quality of its activities in order to reach its potential in energy markets and to persuade more customers about its advantages 12 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

14 8 Organizační struktura společnosti Company Organizational Structure VALNÁ HROMADA Board of Directors DOZORÈÍ RADA Advisory Board JEDNATEL I / JEDNATEL II Executive I / Executive II Sekretariát Secretary Úsek ØÍZENÍ SPOLEÈNOSTI Company Management Department úsek PRODEJ A OBSLUHA KONEÈNÝCH ZÁKAZNÍKÙ Department of Sales and Service for End-Customers úsek TRADING Trading Department úsek EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA Finance and administration Department 9 Vlastnická struktura společnosti Shareholder Structure Jméno a sídlo právnické osoby / Company name and registered seat Podíl v % k / Share in % at OKD, a. s. (IČ: ) Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava 100 % 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 13

15 Vlastnická struktura k 31. prosinci 2007 s vyjádřením podílu na ZK v % Ownership structure as of December 31, 2007 (equity in %) 10 Postavení společnosti ve skupině vzájemně Company Position within a Group of Proprietarily Connected Parties Společnost CZECH-KARBON s.r.o. je součástí koncernu RPG, jehož struktura společně s pozicí, kterou společnost ve skupině zastává, je popsána na následujícím schématu: The company CZECH-KARBON Limited is part of the group RPG, whose structure, together with the position of the Company within the group, is described on the following diagram: RPG Partners Limited 99,99% 81,00% RPG Real Estate B.V. RPG Advisors, a.s. RPG Industries SE Minoritní vlastníci Jindøich Plaza Development, s.r.o. RPG RE Management, s.r.o. RPGT (Netherlands) B.V. New World Resources Transportation B.V. New World Resources B.V. 76,00% 24,00% Green Gas International B.V. Pozemky RPG-SH1, s.r.o. Skleníky Nový svìt, s.r.o. OKD, Doprava, akciová spoleènost RPG RE Property, a.s. OKD, DPB, a.s. Lokalita BS 6, s.r.o. Terasy Zárubek, s.r.o. RPG CR, s.r.o. DLT s. r. o. Dukla Industrial Zone, a.s. GGI Group Pozemky AGC, s.r.o. Areál dílna, s.r.o. RPG Trading, s.r.o. ŽDD, a.s. NWR Coking, a.s. OKIN GROUP, a.s. RPG Služby, s.r.o. Dukla Industrial Park, s.r.o. RPG Byty, s.r.o. OKD, Doprava Trading, s.r.o. OKD, OKK, a.s. 55,00% 45,00% CASHIKI DEV. ltd River Avenue ltd Trojická Vyhlídka, s.r.o. RPG RE Land, s.r.o. OKD, a. s. 3 3, 30% 50,00% CCI Czech Management Limited KCC Development s.r.o. Nové Mexiko, s.r.o. 5 1,00% 49,00% ÈMD-úèelové zaøízení, a.s. KARBONIA PL Sp. z. o.o. CZECH-KARBON s.r.o. Moravskoslezská obchodní, a.s. v likvidaci 5,20% IP Exit, a.s. * 0,23% Depos Horní Suchá, a.s. OKD, HBZS, a. s. OKD, Rekultivace, a. s. Garáže Ostrava, a.s. 49,03% OKD, BASTRO, a.s. 20,55% RPG Industries, a.s. RPG RE Commercial, s.r.o. Poznámky / Notes Není-li uvedeno jinak, je vlastnický podíl v dceřinných společnostech 100%. If not otherwise noted, all subsidiaries are fully owned. 14 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

16 11 Účetní závěrka ke dni (v celých tisících Kč) Financial Statements as at (in thousands CZK) Běžné účetní období / Current accounting period Označení / id. AKTIVA / ASSETS Číslo řádku/ row Brutto / Gross Korekce / Adjustments Netto / Net Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscriptions 002 B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets B. II. 1. Pozemky / Lands 014 B. II. 2. Stavby / Constructions 015 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets 023 C. Oběžná aktiva / Current assets C. I. Zásoby / Inventory C. I. 1. Materiál / Materials C. II. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term deposits given C. II. 7. Jiné pohledávky / Other receivables 046 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable 047 C. III. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables C. III. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba/ Receivables from 050 controlled and managed organizations C. III. 3. Pohledávky podstatný vliv / Receivables - substantial influence 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative members and association members C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance C. III. 6. Stát daňové pohledávky / Due from state - tax receivable 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term deposits given C. III. 8. Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 056 C. III. 9. Jiné pohledávky / Other receivables C. IV. Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets C. IV. 1. Peníze / Cash C. IV. 2. Účty v bankách / Bank accounts C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired D. I. Časové rozlišení / Accruals D. I. 1. Náklady příštích období / Deferred expenses D. I. 2. Komplexní náklady příštích období / Complex deferred costs 065 D. I. 3. Příjmy příštích období / Deferred income Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 15

17 Označení / id. PASIVA / LIABILITIES Číslo řádku / row Rok / year 2007 Rok / year 2006 PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál / Equity A. I. Základní kapitál / Registered capital A. I. 1. Základní kapitál / Registered capital A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly / Company s own shares and ownership interests A. I. 3. Změny základního kapitálu / Changes of registered capital 072 A. II. Kapitálové fondy / Capital funds A. II. 1. Emisní ážio / Share premium 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 075 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Differences from revaluation in transformation A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund A. III. 2. Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit / loss - current year B. Cizí zdroje / Other sources B. II. Dlouhodobé závazky / Long-term payables B. II. 10. Odložený daňový závazek / Deferred tax liability B. III. Krátkodobé závazky / Short-term payables B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba / Payables to controlled and managed organizations B. III. 3. Závazky podstatný vliv / Payables to accounting units with substantial influence B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables from partners, cooperative members and association members B. III. 5. Závazky k zaměstnancům / Payroll B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term deposit received 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy / Issues bonds 111 B. III.10. Dohadné účty pasivní / Estimated payables B. III.11. Jiné závazky / Other payables B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci / Bank loans and financial accomodations B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé / Long-term bank loans 115 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry / Short-term bank loans C. I. Časové rozlišení / Accruals C. I. 1. Výdaje příštích období / Accrued expenses C. I. 2. Výnosy příštích období / Deferred revenues Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

18 Označení / id. Výkaz zisku a ztráty / Profit / Loss Account Číslo řádku / row Rok / Year 2007 Rok / Year 2006 I. Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods Obchodní marže / Sale margin II. Výkony / Production II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of own products Aktivace / Capitalization B. Výkonová spotřeba / Production consumption B. 1. Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy B. 2. Služby / Services Přidaná hodnota / Added value C. Osobní náklady / Personnel expenses C. 1. Mzdové náklady / Wages and salaries C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Remuneration of board members C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance C. 4. Sociální náklady / Other social expenses D. Daně a poplatky / Taxes and fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Depreciations of intangible and tangible assets Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu / Revenues from sale of fixed assets III and materials III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from sale of fixed assets IV. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses * Provozní výsledek hospodaření / Operating profit / loss IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů / Revenue from revaluation of securities and derivatives L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Expenses from revaluation of securities and derivatives X. Výnosové úroky / Interest revenues N. Nákladové úroky / Interest expenses XI. Ostatní finanční výnosy / Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady / Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů / Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů / Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření / Profit / loss from financial operations (transactions) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income Q. 1. splatná / Due tax Q. 2. odložená / Tax deferred 51 9 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Operating profit / loss ordinary activity S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary income 55 S. 1. splatná / Due tax 56 S. 2. odložená / Tax differed 57 * Mimořádný výsledek hospodaření / Operating profit / loss extraordinary activity 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Transfer profit (loss) to partners 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období / Profit / loss of current accounting period **** Výsledek hospodaření před zdaněním/ Profit / loss before tax Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 17

19 18 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

20 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 19

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive

1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti Foreword by the Chief Executive Officer and Company Executive Obsah Contents 1. Úvodní slovo výkonného ředitele a jednatele společnosti 2. Základní informace o společnosti 3. Statutární a dozorčí orgány společnosti k 31. 12. 2004 4. Informace o dosavadní činnosti

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva

CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva 0 8 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T C Z E C H K A R B O N s. r. o. CZECH - KARBON s.r.o. Výroční zpráva Annual report 2008 Obsah Contents 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více