REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o."

Transkript

1 ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o.

2 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report

3 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the Company Executive Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Statutární a dozorčí orgány společnosti k Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31 st December 2007 Informace o dosavadní činnosti společnosti Present Activities of the Company Finanční situace Financial Situation Vybrané ukazatele Selected Indicators Informace o budoucím vývoji společnosti Future Development of the Company Organizační struktura společnosti Organizational Structure Vlastnická struktura společnosti Shareholder Structure Účetní závěrka Financial Statements Position of the Company within a Group of Proprietarily Connected Parties Postavení společnosti ve skupině vzájemně propojených osob 12 Auditor s Statement Výrok auditora Obsah Contents Foto&Typografie / Photo&Typography - GraFiKh design&publicity 2 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

4 1 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the Company Executive Vážení obchodní partneři, je mi potěšením předložit Vám výroční zprávu společnosti CZECH- KARBON s.r.o. za rok Rok 2007 byl pro naši společnost v mnoha ohledech velmi úspěšný. V segmentu konečných zákazníků společnost prodala rekordních GWh elektřiny, což je nárůst oproti roku 2006 o cca 42 %. Tímto objemem potvrdila své postavení největšího nezávislého dodavatele pro konečné zákazníky. Na velkoobchodním spotovém trhu v České republice patřila objemem transakcí mezi nejaktivnější hráče. Za ziskem, kterého naše společnost dosáhla v roce 2007 ve výši 104,5 mil. Kč, stojí kromě většího počtu spokojených zákazníků a objemu celkově prodané elektřiny v celkové výši GWh, také především vysoká míra spolehlivosti, velké pracovní nasazení našich zaměstnanců a rozsáhlá znalost fungování energetických trhů. Díky rozsáhlému množství nástrojů a možností, jichž je společnost schopna využít, se nám podařilo eliminovat řadu významných obchodních rizik, která ovlivňují výsledky obchodní činnosti energetických společností, jako je například minimalizace a snížení rizik plynoucích z odchylek portfolia konečných zákazníků nebo rizika plynoucí z fluktuace cen na komoditních trzích a z nedostatečné likvidity v určitých teritoriích nebo rizika z omezování přeshraničních kapacit, či dokonce rizika z vyhlášení stavu nouze. Společnost se rovněž v roce 2007 stala jedním z prvních účastníků Pražské energetické burzy v Praze (PXE) a jako jedna z prvních rovněž zahájila na této platformě aktivní obchodování. Úspěšný vstup na PXE znamená pro společnost především významnou změnu ve způsobu obchodování na českém trhu, jež se v plném rozsahu projeví pozitivně zejména v následujících letech. Pro své zákazníky rovněž společnost začala zajišťovat i prodej emisních povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU ETS. V této oblasti také poskytuje svým klientům poradenské služby. Základem úspěchu naší společnosti vždy byla vysoká efektivita postavená na precizně zvládnutých procesech v rámci hlavních činností společnosti, vysoké know-how, vysoké nároky na pracovní nasazení a znalosti zaměstnanců a v neposlední řadě kvalitní podpora špičkových informačních technologií. V tomto nastoleném trendu hodláme pokračovat a dále zkvalitňovat naše služby zákazníkům. Dear Business Associates, I am pleased to present to you the 2007 Annual Report of CZECH- KARBON Limited. The year 2007 was a very successful one for our company from many points of view. In the segment of end-customers, our company sold a record 1,844 GWh elektricity, which represents an increase of approximately 42 % compared to This quantity confirms our position as the largest independent supplier for end-customers. In the wholesale spot market in the Czech Republic, the amount of our transactions places us among the most active players in the market. Our company achieved a profit of CZK million in This amount is due to an increase in the number of satisfied customers and increased sales of electricity totaling 2,655 GWh. Particularly important is our high rate of reliability, the great work ethic of our employees and our extensive knowledge of the functioning of the energy market. Thanks to a greater range of instruments and possibilities which our company was able to utilize, we were able to eliminate many of the significant business risks which impact on the business results of electricity companies for example, the minimizing and lowering of risks connected with deviations in the portfolios of our end customers, risks resulting from the fluctuations in prices on the commodity market, not enough liquidity in a specific territory, limitations on the cross-border capacity or even an announced state of emergency. In 2007, our company also was one of the first participants to begin active trading in the Prague Energy Exchange (PXE). Our company s successful entry to the PXE will mean significant changes to the way we trade in the Czech market, the full spectrum of which will be seen in the following years. Our company also began to acquire and sell emission allowances for our clients within the framework of the European system of emission allowances EU ETS. We also offer a consultation service for our clients in this field. The basis of the success of our company has always been our high level of efficiency, which is in turn based on precise management processes in the main activities of the company, our high level of know-how, our exacting working environment, our employees knowledge and last but not least, the high quality support of excellent information technology. We intend to continue in this vein, and accordingly, to improve the quality of our service for our customers. 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 3

5 Cílem naší společnosti především je pro naše konečné zákazníky dlouhodobě garantovat vysokou kvalitu nabízených služeb a zejména výhodné cenové podmínky. Proto jsme velice potěšeni, že naše velmi korektní a spolehlivé vystupování ocenila v roce 2007 řada konečných zákazníků, jejichž počet se dále rozšířil o několik desítek nových zákazníků. Naprostá většina zákazníků pokračuje ve spolupráci s naší společností i v následujícím roce a řada dalších se přesvědčila o naší vysoké kvalitě a uzavřela s námi nové smlouvy. V následujícím roce 2008 proto bude ambicí společnosti dále zvyšovat podíl na českém energetickém trhu v rámci dodávek pro konečné zákazníky, a zvyšovat úroveň nabízených služeb. Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům společnosti CZECH-KARBON s.r.o. za důvěru, kterou nás poctili. I v dalším období se budeme těšit na spolupráci, jejímž výsledkem by měla být vzájemná maximální spokojenost. Zároveň bych rád poděkoval zaměstnancům za jejich profesionální a aktivní přístup, kterým významnou měrou přispěli k úspěchům společnosti. The goal of our company is, above all, to ensure appropriate price conditions and quality services for our end customers. Therefore, we are delighted that our tangible and reliable performance has been appreciated in 2007 by our portfolio of end customers, and that this portfolio is continuing to grow. The absolute majority of our customers continue to cooperate with us and we hope that in the coming years, our customer base will continue to expand as new customers are convinced of our high quality and so will close new contracts with us. In the coming year, 2008, it will therefore be the ambition of our company to further increase our market share in the Czech electricity market, in terms of supply for end-customers and in the expanded range of products and services. I would like to thank all our business partners and associates for the trust they have placed in us. We are looking forward to continuing our cooperation in the coming years, the future results being to our maximum mutual benefit At the same time, I would like to thank all our employees for their professionalism and active approach, which have contributed, to a great degree, to the success of our Company. Ing. Petr Havlíček jednatel společnosti / Company Executive 2 Základní informace o společnosti Basic Information about the Company Obchodní jméno / Business name CZECH - KARBON s. r. o. Identifikační číslo / Identification number Sídlo / Registered office Smetanovo náměstí 2/979, Ostrava Moravská Ostrava Právní forma / Legal form Hlavní předmět podnikání / Main line of business Základní kapitál / Registered capital Společnost s ručením omezeným / a limited liability company Obchod s elektřinou / Electricity trading ,00 Kč / 2,000,000 CZK CZECH - KARBON s. r. o. vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka dne CZECH KARBON Limited was established by its incorporation into the Companies Register administered by the Regional Court in Ostrava, section C, insert No , as of the 25th October, Předmět podnikání společnosti zahrnuje tyto činnosti: - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, - zprostředkovatelská činnost, - obstaravatelská činnost, - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, - obchod s elektřinou. The company s line of business includes the following activities: - purchase of goods for the purpose of resale, - intermediary activities, - commission activities, - entrepreneurial activity, financial, organizational and economic consultancy, - electricity trading. 4 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

6 3 Statutární a dozorčí orgány společnosti Statutory and Supervisory Bodies of the Company as at 31st December 2007 Jednatelé The Executives Ing. Alice Moháčová, Ph.D., MBA jednatelka / Company Executive Ing. Petr Havlíček jednatel / Company Executive Dozorčí rada The Supervisory Board Ing. Antonín Klimša předseda dozorčí rady Chairman of the Supervisory Board Ing. Josef Richter místopředseda dozorčí rady Deputy Chairman of the Supervisory Board Ing. Radim Tabášek člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Jarmila Ivánková členka dozorčí rady Member of the Supervisory Board Ing. Petr Otava člen dozorčí rady Member of the Supervisory Board 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 5

7 4 Informace o dosavadní činnosti společnosti Information about the Present Activities of the Company Postavení společnosti a hlavní aktivity v roce 2007 Společnost CZECH-KARBON s.r.o. zahájila svoji činnost v oblasti obchodu s elektrickou energií dne na základě strategického rozhodnutí představenstva KARBON INVEST a.s. Cílem bylo centralizovat a zefektivnit činnosti, spojené s obchodem s elektrickou energií a jejím nákupem pro potřebu koncernu, v rámci nových podmínek na liberalizovaném trhu s elektrickou energií. Společnost CZECH-KARBON s.r.o. od roku 2001 v rámci skupiny organizovala postupný přechod společností koncernu na status oprávněných zákazníků (s právem volby dodavatele) a postupně se vypracovala na výkonnou obchodní společnost, která získala i na mezinárodní úrovni v oblasti obchodu s elektrickou energií rozsáhlé know-how. S úzkým kolektivem spolupracovníků je společnost CZECH- KARBON s.r.o. schopna v současné době zvládnout veškerá specifika, jež přináší obchodování na českém i zahraničním velkoobchodním trhu, zajišťování zahraničních přenosových kapacit, obchodování v energetických soustavách sousedních zahraničních operátorů (E.ON, Vattenfall, SEPS a PSE) a v neposlední řadě pak prodej elektřiny konečným zákazníkům s rozdílnými potřebami a rozdílnými objemy dodávek. Společnost v roce 2007 v rámci nákupu elektřiny využívala dodávek od tuzemských výrobců elektřiny, vč. výrobců dodávajících elektřinu z obnovitelných a druhotných zdrojů, ale rovněž i dodávek od obchodníků tuzemských i zahraničních. V rámci zlepšení podmínek společnost souběžně zajišťovala dodávky z Polska po lince 110 kv do vyčleněného ostrova v České republice, který tvoří část dolů společnosti OKD, a.s. Dále společnost v rámci své strategie využívání maxima nástrojů pro zajištění dostatečného množství likvidních produktů pro dodávky v rámci svého portfolia získala nově i obchodní licenci na obchodování na vnitřním trhu Polské republiky, která společnosti umožňuje více možností při obchodování se svými polskými partnery v rámci přeshraničního obchodování s Polskou republikou. Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou společnost zaznamenala, však bezesporu je vstup na Pražskou energetickou burzu Praha (PXE), kde společnost patřila mezi první účastníky a rovněž jako první začala aktivně obchodovat. Kromě zajištění výše zmíněných výhodných dodávek a úspěšných měnových operací se společnosti dařilo snížit náklady na odchylky mezi sjednaným a skutečně odebraným množstvím elektrické energie, které tvoří významnou část ceny, a to zejména díky kvalitnímu systému predikce a velmi přesnému sjednávání odběrových diagramů svých odběratelů. Vzhledem na velikost roční spotřeby je taková přesnost v rámci sjednávání odběrového diagramu pro dodávky konečným zákazníkům velmi ojedinělá a patří mezi nejlepší v České republice. Pro obsluhu a řízení spotřeby elektrické energie společnost využívá špičkové informační technologie, například vyvinula vlastní speciální informační systém SAVS pro obsluhu konečných zákazníků, zajišťující sjednávání požadovaného množství, automatické vyhodnocování spotřeby a obsluhu klienta až po fakturaci v systému SAP. Position of the Company and Main Activities in 2007 CZECH-KARBON Limited began its activities in electricity trading on the 1st October 2001, based on the strategic decision of the Board of Directors of KARBON INVEST, Inc. The aim was to centralize and enhance the efficiency of electricity trading operations and to purchase electricity to meet the needs of the group, under the new conditions of the liberalized electrical energy market. From 2001, CZECH-KARBON Ltd organized a gradual shift in its status within the larger conglomerate to be able to take on other eligible customers (who had the right to choose their own suppliers) and it gradually rose to become a performing trading company which gained, even on an international level, a great deal of know-how in the field of trading in electrical energy. With a small group of employees, the company CZECH KARBON Ltd, at the present time, is able to manage all the special aspects of trading in the Czech and foreign wholesale markets: ensuring foreign transmission capacities, trading in the energy systems of neighboring foreign operators (E.ON, Vattenfall, SEPS and PSE) and, last but not least, selling electricity to end-customers according to their various needs and volumes. In 2007, when purchasing electricity, the company used supplies from domestic electricity producers and it traded supplies with domestic and foreign vendors. In order to improve the Company s conditions, it secured electricity supplies from Poland via a 110-kV line into a specific island in the Czech Republic. This island partly consists of OKD Inc. mines. Furthermore, according our strategy to utilize the maximum range of instruments for gaining sufficient liquid products to supply our portfolio, the Company acquired new trading licenses for the domestic Polish market, whereby our Company has now more possibilities to trade with our Polish partners and to trade across the border in the Polish market. However, one of the most significant changes for our Company without question was our entry into the Prague Energy Exchange (PXE). We were one of the first to join the Exchange and also one of the first to actively begin trading there. Besides ensuring the aforementioned more favorable supplies and successful monetary operations, the Company was able to lower costs created by the deviations between the predicted and actual amounts of electrical energy consumed. This deviation creates a significant part of the price, and the cost savings are primarily thanks to our prediction system and our very precise projection charts for our customers. In relation to the size of our yearly turnover, the precision of our consumption charts for supplying our end-consumers, is quite unique and ranks among the best in the Czech Republic. For the service and solution of electrical energy needs, the Company uses state-of-the-art information technology. For example, the special information system SAVS, used for the service of end customers, provides communication solutions with customers from the starting point of negotiating required amounts, through to the automatic evaluation of consumption, to after sales service and the SAP invoicing system. 6 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

8 Obchodní činnost je zabezpečována dvěma základními úseky: Business Activities are Managed in Two Departments: Úsek Trading zabezpečuje optimalizaci nákupního portfolia, operativní bilancování pozic portfolia společnosti a další rozvíjení obchodů v tuzemsku i v zahraničních přenosových soustavách. The Trading Department is responsible for the optimization of the purchasing portfolio as well as for balancing the operational position of the Company s portfolio. This is in addition to developing business in both domestic and foreign transmission systems. Hlavní činností úseku Trading je zajištění dodávek na velkoobchodním trhu pro pokrytí potřeb portfolia konečných zákazníků. Tato činnost zahrnuje nákup standardních i nestandardních produktů na velkoobchodním trhu a jejich optimalizaci pro zajištění dodávek pro portfolio konečných zákazníků, operativní dorovnávání v průběhu roku na krátkodobých trzích a řízení nákladů na odchylky na bilančním trhu na základě upřesňování predikce odběrového diagramu. Kromě nákupu na velkoobchodním trhu pro zajištění dodávek konečným zákazníkům úsek realizuje i trading elektřiny s dalšími obchodními společnostmi na tuzemském trhu a okolních zahraničních trzích, a to zejména na základě operativního obchodování na krátkodobé bázi s využitím aktuálních pohybů na trhu s elektrickou energií. Součástí zahraničního obchodu je i zajištění rezervace nezbytných kapacit na jednotlivých přeshraničních profilech. Vzhledem k omezeným podmínkám na českém trhu se úsek Trading na velkoobchodním trhu orientuje především na zahraničí, což společnosti umožňuje doplňovat nákupní portfolio, pokud není možno za výhodných podmínek nakoupit elektřinu na českém trhu a aktivně využívat každodenních možností s ohledem na propustnosti profilů a různé cenové úrovně v jednotlivých zemích. Díky této všestrannosti se daří realizovat kontrakty za velmi výhodných podmínek. V roce 2007 se podařilo úseku Trading v tuzemsku i zahraničí zejména na operativní bázi zobchodovat cca 811 GWh elektřiny, čímž naše společnost významně přispěla k vyšší likviditě českého energetického trhu, jehož možnosti jsou z důvodu jeho velikosti značně omezeny. V roce 2007 úsek Trading rovněž zajistil pro zákazníky společnosti prodej 250,5 kt emisních povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisními povolenkami EU-ETS. Kromě tradičních velkých energetických společností a již zmíněného vstupu na PXE společnost v roce 2007 dále rozvíjela neméně důležitou spolupráci i s malými výrobci elektřiny včetně výkupu z malých obnovitelných zdrojů, kterým nabízíme možnost využít nový systém zelených bonusů v rámci podpory obnovitelných zdrojů, který v České republice platí od roku The main activity of the Trading Department is to ensure supplies from the wholesale market to meet the needs of our end-customers. This activity includes the purchasing of standard and non-standard products in the wholesale market and making optimum use of these products to fulfill the portfolio demands of our end customers. Other activities of the Trading Department also include the balancing of our operations in the short-term market throughout the year, using precise predictions from our consumption charts, as well as managing the costs incurred from any deviations in the balancing of the market. Besides purchasing to ensure supply for our end-customers in the wholesale market, the Trading Department trades electricity with other business partners in both domestic and neighboring foreign markets primarily trading on the short-term basis utilizing movements in the market. Also part of our foreign business is ensuring the reservation of the necessary capacity for particular cross-border profiles. Due to the changing conditions in the Czech market, the activities of the Trading Department in the wholesale market are oriented primarily towards foreign markets. There, we have the possibility to fulfill our purchasing portfolio when it is not possible to buy electricity in the Czech market under favourable conditions. In foreign markets we can actively use everyday possibilities regarding transmission profiles and varying price levels in particular countries and thanks to this versatility, we are able to provide contracts with very favourable conditions. In 2007, the Trading Department was able to trade in domestic and foreign operations approx. 811 GWh of electricity. Thereby our company significantly contributed to the higher liquidity of the Czech energy market, whose possibilities, due to its size, is considerably limited. In 2007, the Trading Department also ensured for our customers the sale of kt of emission allowances within the framework of the European system of trading emission allowances EU-ETS. Besides the traditional large energy companies and our aforementioned entry to the PXE, the Company continued to enhance in 2007 our important cooperation with small electricity producers using renewable resources, which offer us the possibility to use the new system of green bonuses which support renewable resources, valid in the Czech Republic from Rozložení portfolia zákazníků dle charakteru působnosti Distribution of Customer Portfolio According to Character of Business Activity Strojírenství VN / Engineering Stavebnictví VN / Building Industry Automobilový průmysl VN / Automobile industry Domácnosti NN / Small Customers - households Koksovny VN / Coke Production Podnikatelé NN / Small Enterprises Zdravotnictví VN / Health Industry Hutě VN / Metallurgy Industry Služby VN / Services 07 Czech - karbon s.r.o. Doly VVN, VN / Mining industry Výroční zpráva Annual report 7

9 Úsek obsluhy a prodeje konečným zákazníkům zabezpečuje prodej elektřiny konečným zákazníkům a zajišťuje pro tyto klienty kompletní servis. Úsek obsluhy a prodeje konečným zákazníkům v roce 2007 zajistil dodávky pro konečné zákazníky s celkovou roční spotřebou elektřiny ve výši 1,844 TWh. Aktuální portfolio konečných zákazníků společnosti v současnosti tvoří cca 200 konečných zákazníků, s více než 560 odběrnými místy vybavenými měřením typu A, B i C, jejichž potřeby a objemy dodávek jsou velmi různorodé. Kromě tradičních partnerů v rámci skupiny OKD, zabývající se těžbou uhlí a výrobou koksu, obsluhovala společnost i zákazníky z oblasti hutnictví, strojírenství a automobilového průmyslu, gumárenského průmyslu, služeb, zdravotnictví apod. Vzhledem k tomu, že naše společnost chce využít všech příležitostí pro optimální nákupy na základě bilančních potřeb pro skupinu OKD, a.s., dále rozšiřuje své portfolio konečné spotřeby o nové odběry i zákazníky mimo skupinu, a to o ty, kteří projeví zájem přidružit se a využít konkurenční nabídky, založené na synergickém efektu skupiny, a které zejména svým charakterem odběru výhodně doplňují portfolio stávajících zákazníků. Pro konečné zákazníky se snažíme zajistit na energetickém trhu, na kterém nemá konečný zákazník rozhodně výhodnou pozici, maximální servis. Klademe maximální důraz na cenovou úroveň dodávek a servis spojený s poradenstvím jak se chovat, aby se i atraktivita zákazníků vůči dodavatelům zvyšovala. Mimo jiné i poradenstvím, spojeným s řízením spotřeby, technických podmínek připojení a dalších aspektů, které v konečném důsledku ovlivňují náklady na zajištění elektřiny. Liberalizace trhu s elektrickou energií od roku 2001 s sebou přinesla postupně nutnost řešení požadavků různých segmentů zákazníků, nutnost přizpůsobení se jejich požadavkům, včetně segmentu posledního, a to domácností, které se staly oprávněnými zákazníky od Vzhledem k tomu, že i tento segment společnost zahrnula do svých prodejů, stala se společnost CZECH-KARBON s.r.o. dodavatelem se širokým spektrem odběratelů, a to od největších průmyslových podniků až po domácnosti. Mimo výše uvedené byla činnost společnosti v roce 2007 zaměřena především na zdokonalování služeb, poskytovaných svým zákazníkům, a to: Zdokonalováním informačních systémů: Ve spolupráci s OKD, a.s., VOJ Informační technologie, průběžně dle požadavků zákazníků společnost vylepšuje komunikaci se zákazníkem prostřednictvím vlastního informačního systému SAVS, který společnost spustila již v roce Tímto systémem došlo k plně automatizované obsluze zákazníka. Jsou využívány moduly sjednávání odběru pro zákazníky přes internetový produkt, modul zpracování dat skutečná spotřeba a automatické získávání dat z datového skladu Operátora trhu s elektřinou CDS a modul fakturace s napojením na SAP. V roce 2007 byl zprovozněn speciální softwarový produkt komplexní obsluhy zákazníka (CRM), od kterého očekáváme další zkvalitnění služeb, a to zejména zvýšením informovanosti o potřebách zákazníků, historii požadavků kvantifikaci marketingových, prodejních a servisních aktivit atd., tj. sdílení znalostí o zákaznících a se zákazníky. Snahou o dosažení maximální spokojenosti zákazníka: Vzhledem k tomu, že kvalitu vztahů se zákazníkem určuje do velké míry to, jak zákazník vnímá klíčové kompetence společnosti, jak velký podíl společnost na obchodování zaujímá, konkurenceschopnost jeho cen, kvalita dalších doprovodných produktů, znalost zákazníkova podnikání, technická úroveň a intenzita vzájemných vztahů, kladla společnost velký důraz na zjišťování potřeb a požadavků spotřebitelů a na vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty na trhu. The Sales and Service Department takes care of electricity sales to end-customers, and provides them with all their service requirements. In 2007, the Sales and Service Department provided supplies to our end-customers with a total yearly consumption of electricity of TWh. The current portfolio of end-customers consists of approximately 200 end-customers with more than 560 points-of-delivery equipped with A, B and C type metering systems. The range of demand and volume of our end-customers is very disparate. Apart from our traditional partners from within the OKD Inc. Group, who are engaged in mining coal and coke production, we also serve customers from the metallurgy, engineering, automobile, rubber, service, and health industries. Our Company endeavors to make optimum use of every opportunity when purchasing supplies to meet the demands of the OKD Inc. Group. In addition to this, we have widened our portfolio to include new end- -customers from outside the Group - customers who have expressed an interest in taking advantage of our competitive offers based on the synergy effects of the Group. We have been able to match their consumption patterns with those of our existing customers so that they complement each other to their mutual advantage. As end-customers clearly do not have an advantageous position in the wholesale electricity market, our Company can provide them with the complete service. Not only is great emphasis placed on offering favorable prices to our customers but we also provide services such as advising customers how they can arrange their operations so that they become more attractive customers for suppliers. We also offer advice in relation to consumption solutions and the technical aspects of electricity connection, areas which definitely influence the cost of providing electricity The liberalization of the electrical energy market from 2001 gradually brought with it the necessity to accommodate the demands of different segments of customers, including the last segment, households, which became eligible customers from From the point of view that the Company provides for even this last segment, it can be seen that CZECH-KARBON Ltd., is a supplier with a wide spectrum of customers, from the largest industrial enterprises to households. Apart from the abovementioned, in 2007, the Company was oriented primarily on perfecting the service provided to its customers: Information System Improvement: In cooperation with OKD Inc. and according to the demands of customers, VOJ Information Technology, has been continuously improving communication with customers through the medium of its own information system SAVS. The Company has been using this system since 2004 and it fully automates customer service and uses models for predicting customer s consumption through an internet product. The model uses real consumption data and data taken automatically from the database of the Market Operator. It also has electronic CDS and SAP invoicing models. In 2007, a special software product for complete customer service (CRM) was introduced into operation. Consequently we expect even higher quality service, and especially greater awareness of customer needs and order history - helping to quantify marketing, sales and service activities, thereby sharing the knowledge about customers and with customers. The Pursuit of Customer Satisfaction: High quality relationships with customers determine to a large degree how the customer perceives the key competencies of a company - market share, price competitiveness, the quality of other accompanying products, knowledge of the customer s business, technical levels. Taking this into consideration, our Company places great emphasis on meeting the needs and requirements of our customers. This is done by creating attractive offers for products and services for specifically targeted segments of the market. 8 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

10 Struktura zákazníků dle velikosti odběru za rok 2007 Structure of Customers According to Size of Consumption ,18 % GWh 0 1 GWh 1 10 GWh 1,54 % 4,10 % > 100 GWh 7,18 % Struktura zákazníků společnosti dle segmentů: Classification of Customers: Kategorie TOP: zákazníci s vysokým požadavkem na spolehlivost dodávky a vysokým odběrem Kategorie A: zákazníci s vysokým požadavkem na odběr, ale s nižším požadavkem na spolehlivost dodávky (v mezích energetické legislativy) Kategorie B,C: zákazníci s nízkým odběrem a s nízkým požadavkem na kvalitu a spolehlivost dodávky (v mezích obecných energetických legislativních podmínek) Category TOP: customers with high demand for reliable supply and high consumption. Category A: customers with high demand for consumption but with lower requirements regarding the reliability of delivery (within energy legislation) Category B,C: customers with lower consumption and lower requirements for quality and reliability of supply (within the general conditions of energy legislation) Procentuální podíl na počtu zákazníků dle jednotlivých kategorií v celkovém portfoliu Percentage of Customers According to Category 83,59 % Kategorie / Category A Kategorie / Category B, C 10,77 % 5,64 % TOP Výsledky obchodní činnosti Business Results: V roce 2007 se podařilo dosud nabytými vědomostmi a zkušenostmi vytěžit maximum z obchodních příležitostí, které se naskytly. In 2007, we were able to use all our acquired knowledge and experience to take maximum advantage of all the possible business opportunities for the Company. Celkově zobchodovaná elektřina v roce 2007 v množství GWh řadí společnost mezi největší dodavatele konečným zákazníkům mimo tradiční dodavatele elektřiny na českém trhu. The total amount of electricity traded in 2007 of 2,655 GWh places our company among the biggest suppliers of end-customers outside of the traditional suppliers of electricity in the Czech market. Struktura prodeje elektřiny v roce 2007 / Structure of the electricity sale in 2007 Druh ukazatele/ (v tis. Kč) / Indicator type/ (in CZK thousand) Tržby za prodané zboží / Revenue for sale of goods Náklady na prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin Skutečnost / Actual state 2006 Plán / Plan 2007 Skutečnost / Actual state Mimořádně úspěšné výsledky se promítly v cca 73 % zvýšení objemu tržeb oproti roku Oproti plánu dosáhla společnost dokonce zvýšení obchodní marže o cca 65,3 mil. Kč. Na tomto výsledku se podepsaly zejména velmi úspěšné realizace obchodů v zahraničí, ale rovněž úspěšně realizované nákupy el. energie v tuzemsku, efektivní zajišťování kurzových rizik a využití příznivého vývoje cen el. energie na krátkodobých evropských trzích. 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva These exceptional results show an increase of approximately 73% in market volume. In comparison with the business plan, the Company achieved an increase in profit margin of CZK 65.3 million. These results can be attributed to; very successful trading in foreign markets as well as the successful purchase of electrical energy domestically; effective management of risks associated with exchange rates; and the utilization of advantageous price developments of electrical energy in the short-term European market. Annual report 9

11 Struktura tržeb v roce 2007 / Sale Structure of Electricity in % 69 % Koneční zákazníci End - customers Obchodní společnosti Trading Companies Struktura prodejů na velkoobchodním trhu v roce 2007 / Sale structure in the 2007 Wholesale Market 69 % 31 % Tuzemsko / Domestic Zahraničí / Foreign Vývoj nárůstu obchodních případů v letech / Growth of business accounts Počet 100 Roky Počet oprávněných zákazníků Number of eligible customers Počet odběrných míst Number of points of delivery Počet uzavřených smluv Number of contracts 10 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

12 5 Finanční situace Financial Situation Společnost vytvořila v roce 2007 zisk po zdanění ve výši tis. Kč a tím výrazně překročila a splnila hlavní cíle podnikatelského záměru pro rok 2007, který byl plánován ve výši tis. Kč. Finanční situace společnosti byla po celý průběh roku vyrovnaná a stabilizovaná. Společnost průběžně disponovala dostatečným objemem finančních prostředků, své závazky hradila vždy včas a zároveň nevykazovala žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. V rámci vyrovnané finanční bilance společnost využívala možnost čerpání úvěrového limitu 150 mil. Kč formou čerpání kontokorentního úvěru. Žádné půjčky společnost nevyužívala. V rámci zajištění očekávaných finančních toků v mezinárodních měnách a pro minimalizaci kurzových rizik při realizaci zahraničních kontraktů společnost využívala možnosti zajištění měnových operací formou forvardů, což významnou měrou přispělo ke stabilní finanční situaci společnosti. V roce 2007 se projevilo aktivní zajišťování kurzových rizik u dosud nerealizovaných kontraktů na rok 2008 v rozvaze k v rámci přecenění aktiv vzhledem ke směnným kurzům ČNB ze dne ve výši tis. Kč. V rozvaze k je ve výnosech příštího období rovněž zachyceno zúčtování zisků a ztrát M2M z denního zúčtování s Energetickou burzou Praha, vztahujícím se k dodávkám na příští období ve výši tis. Kč. The Company made an after-tax-profit of CZK 104,471,000 thus meeting and considerably exceeding the main objectives of the business plan for 2007, which had been set at CZK 45,721,000. The financial situation of the Company was balanced and stabilized throughout the year. The Company continuously disposed of sufficient financial means, paid its creditors on time and, at the same time, it reported no overdue claims. With regard to its financial balance, the Company only exceptionally drew on its credit limit available within the overdraft limit. The Company did not borrow any funds. In terms of securing payments in international currencies and in order to minimize exchange rate risks involved in foreign contracts, the company secured monetary operations by forwards, which significantly contributed to the stable financial situation of the Company. In 2007, the proactive securing of exchange rate risks was also reflected in the pending contracts for 2008 in the balance sheets as of , in terms of an asset surcharge based on the exchange rates of the Czech National Bank as of in the amount of CZK 17,407,000. Also factored in the balance sheet of are deferred revenues for the next accounting profit and loss M2M period, being the daily settlement of price changes with PXE relating to supplies for the next period in the amount of CZK 180,234 thousand. 6 Vybrané ukazatele Selected Indicators Základní ukazatele / Basic parameters Základní ukazatele / Basic parameters Jednotka / Unit 2007 Základní kapitál / Registered capital tis. Kč / Thousand CZK Vlastní kapitál / Equity capital tis. Kč / Thousand CZK Vyplacená dividenda za rok 2007 / Dividends paid for the year 2007 tis. Kč / Thousand CZK Průměrný počet zaměstnanců / Average number of employees Osoba / Person 10 Produktivita práce z přidané hodnoty / Work productivity from the Kč / CZK added value Rezervy zákonné / Statutory reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Rezervy ostatní / Other reserves tis. Kč / Thousand CZK 0 Hospodářský výsledek po zdanění / Profit/loss after tax tis. Kč / Thousand CZK Údaje o tržbách (v tis. Kč) / Revenues (in thousand CZK) Činnost / Activity tuzemsko / domestic zahraničí tuzemsko zahraničí tuzemsko zahraničí / foreign / domestic / foreign / domestic / foreign Prodej elektřiny / Sale of electricity Ostatní / Other CELKEM / TOTAL Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 11

13 7 Informace o budoucím vývoji společnosti Future Development of the Company Společnost CZECH-KARBON bude i nadále usilovat o upevnění významného a stabilního postavení na energetickém trhu. Chce navázat na velmi úspěšný rok 2007 a dále rozvíjet činnosti v oblasti obchodu s elektřinou zejména ve dvou základních oblastech, a to: CZECH-KARBON Ltd will continue making efforts to strengthen its significant and stable position in the electricity market. It intends to build on the very successful year of 2007 and continue developing its activities in electricity trading, in two basic areas in particular: a) zajištění prodejů pro stabilní portfolio konečných zákazníků, jehož základ tvoří společnosti v rámci skupiny OKD, a.s. a které má společnost zájem dále rozšiřovat o další konečné zákazníky, b) trading na energetických evropských trzích, v rámci nichž bude společnost realizovat tuzemské a mezinárodní přeshraniční kontrakty a využívat další aktuální obchodní příležitosti na krátkodobých trzích. a) Securing stable portfolios for end customers - the majority of which are companies from within the OKD Group. In addition, the Company intends to expand further to reach more end-customers. b) Trading in European energy markets - The Company will fulfill both domestic and international cross-border contracts and take advantage of business opportunities in short-term markets. Tržby za prodej zboží / Revenue for sale of goods Náklady za prodané zboží / Cost of goods sold Obchodní marže / Profit margin Velké úsilí bude společnost věnovat v následujícím roce dalšímu zkvalitňování svých činností a svých možností na energetických trzích tak, aby svou kvalitou dokázala oslovit a přesvědčit o svých přednostech další zákazníky. The Company will make a great effort next year to further improve the quality of its activities in order to reach its potential in energy markets and to persuade more customers about its advantages 12 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

14 8 Organizační struktura společnosti Company Organizational Structure VALNÁ HROMADA Board of Directors DOZORÈÍ RADA Advisory Board JEDNATEL I / JEDNATEL II Executive I / Executive II Sekretariát Secretary Úsek ØÍZENÍ SPOLEÈNOSTI Company Management Department úsek PRODEJ A OBSLUHA KONEÈNÝCH ZÁKAZNÍKÙ Department of Sales and Service for End-Customers úsek TRADING Trading Department úsek EKONOMIKA A ADMINISTRATIVA Finance and administration Department 9 Vlastnická struktura společnosti Shareholder Structure Jméno a sídlo právnické osoby / Company name and registered seat Podíl v % k / Share in % at OKD, a. s. (IČ: ) Prokešovo nám. 6/2020, Ostrava - Moravská Ostrava 100 % 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 13

15 Vlastnická struktura k 31. prosinci 2007 s vyjádřením podílu na ZK v % Ownership structure as of December 31, 2007 (equity in %) 10 Postavení společnosti ve skupině vzájemně Company Position within a Group of Proprietarily Connected Parties Společnost CZECH-KARBON s.r.o. je součástí koncernu RPG, jehož struktura společně s pozicí, kterou společnost ve skupině zastává, je popsána na následujícím schématu: The company CZECH-KARBON Limited is part of the group RPG, whose structure, together with the position of the Company within the group, is described on the following diagram: RPG Partners Limited 99,99% 81,00% RPG Real Estate B.V. RPG Advisors, a.s. RPG Industries SE Minoritní vlastníci Jindøich Plaza Development, s.r.o. RPG RE Management, s.r.o. RPGT (Netherlands) B.V. New World Resources Transportation B.V. New World Resources B.V. 76,00% 24,00% Green Gas International B.V. Pozemky RPG-SH1, s.r.o. Skleníky Nový svìt, s.r.o. OKD, Doprava, akciová spoleènost RPG RE Property, a.s. OKD, DPB, a.s. Lokalita BS 6, s.r.o. Terasy Zárubek, s.r.o. RPG CR, s.r.o. DLT s. r. o. Dukla Industrial Zone, a.s. GGI Group Pozemky AGC, s.r.o. Areál dílna, s.r.o. RPG Trading, s.r.o. ŽDD, a.s. NWR Coking, a.s. OKIN GROUP, a.s. RPG Služby, s.r.o. Dukla Industrial Park, s.r.o. RPG Byty, s.r.o. OKD, Doprava Trading, s.r.o. OKD, OKK, a.s. 55,00% 45,00% CASHIKI DEV. ltd River Avenue ltd Trojická Vyhlídka, s.r.o. RPG RE Land, s.r.o. OKD, a. s. 3 3, 30% 50,00% CCI Czech Management Limited KCC Development s.r.o. Nové Mexiko, s.r.o. 5 1,00% 49,00% ÈMD-úèelové zaøízení, a.s. KARBONIA PL Sp. z. o.o. CZECH-KARBON s.r.o. Moravskoslezská obchodní, a.s. v likvidaci 5,20% IP Exit, a.s. * 0,23% Depos Horní Suchá, a.s. OKD, HBZS, a. s. OKD, Rekultivace, a. s. Garáže Ostrava, a.s. 49,03% OKD, BASTRO, a.s. 20,55% RPG Industries, a.s. RPG RE Commercial, s.r.o. Poznámky / Notes Není-li uvedeno jinak, je vlastnický podíl v dceřinných společnostech 100%. If not otherwise noted, all subsidiaries are fully owned. 14 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

16 11 Účetní závěrka ke dni (v celých tisících Kč) Financial Statements as at (in thousands CZK) Běžné účetní období / Current accounting period Označení / id. AKTIVA / ASSETS Číslo řádku/ row Brutto / Gross Korekce / Adjustments Netto / Net Netto / Net AKTIVA CELKEM / TOTAL ASSETS A. Pohledávky za upsaný základní kapitál / Receivables for subscriptions 002 B. Dlouhodobý majetek / Fixed assets B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek / Intangible fixed assets 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek / Tangible fixed assets B. II. 1. Pozemky / Lands 014 B. II. 2. Stavby / Constructions 015 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí / Equipment B. III. Dlouhodobý finanční majetek / Long-term financial assets 023 C. Oběžná aktiva / Current assets C. I. Zásoby / Inventory C. I. 1. Materiál / Materials C. II. Dlouhodobé pohledávky / Long-term receivables C. II. 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Long-term deposits given C. II. 7. Jiné pohledávky / Other receivables 046 C. II. 8. Odložená daňová pohledávka / Deferred tax receivable 047 C. III. Krátkodobé pohledávky / Short-term receivables C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů / Trade receivables C. III. 2. Pohledávky ovládající a řídící osoba/ Receivables from 050 controlled and managed organizations C. III. 3. Pohledávky podstatný vliv / Receivables - substantial influence 051 C. III. 4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení / Receivables from partners, cooperative members and association members C. III. 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Receivables from social security and health insurance C. III. 6. Stát daňové pohledávky / Due from state - tax receivable 054 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy / Short-term deposits given C. III. 8. Dohadné účty aktivní / Estimated receivable 056 C. III. 9. Jiné pohledávky / Other receivables C. IV. Krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets C. IV. 1. Peníze / Cash C. IV. 2. Účty v bankách / Bank accounts C. IV. 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly / Short-term securities and ownership interests C. IV. 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek / Short-term financial assets acquired D. I. Časové rozlišení / Accruals D. I. 1. Náklady příštích období / Deferred expenses D. I. 2. Komplexní náklady příštích období / Complex deferred costs 065 D. I. 3. Příjmy příštích období / Deferred income Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 15

17 Označení / id. PASIVA / LIABILITIES Číslo řádku / row Rok / year 2007 Rok / year 2006 PASIVA CELKEM / TOTAL LIABILITIES A. Vlastní kapitál / Equity A. I. Základní kapitál / Registered capital A. I. 1. Základní kapitál / Registered capital A. I. 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly / Company s own shares and ownership interests A. I. 3. Změny základního kapitálu / Changes of registered capital 072 A. II. Kapitálové fondy / Capital funds A. II. 1. Emisní ážio / Share premium 074 A. II. 2. Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds 075 A. II. 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků / Differences from revaluation of assets and liabilities A. II. 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách / Differences from revaluation in transformation A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku / Reserve funds, statutory reserve account for cooperatives and other retained earnings A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond / Legal reserve fund / indivisible fund A. III. 2. Statutární a ostatní fondy / Statutory and other funds 080 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let / Profit / loss - previous year A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let / Retained earnings from previous years A. IV. 2. Neuhrazená ztráta minulých let / Accumulated losses from previous years 083 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období / Profit / loss - current year B. Cizí zdroje / Other sources B. II. Dlouhodobé závazky / Long-term payables B. II. 10. Odložený daňový závazek / Deferred tax liability B. III. Krátkodobé závazky / Short-term payables B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů / Trade payables B. III. 2. Závazky - ovládající a řídící osoba / Payables to controlled and managed organizations B. III. 3. Závazky podstatný vliv / Payables to accounting units with substantial influence B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení / Payables from partners, cooperative members and association members B. III. 5. Závazky k zaměstnancům / Payroll B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Payables to social securities and health insurance B. III. 7. Stát daňové závazky a dotace / Due from state - tax liabilities and subsidies B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy / Short-term deposit received 110 B. III. 9. Vydané dluhopisy / Issues bonds 111 B. III.10. Dohadné účty pasivní / Estimated payables B. III.11. Jiné závazky / Other payables B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci / Bank loans and financial accomodations B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé / Long-term bank loans 115 B. IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry / Short-term bank loans C. I. Časové rozlišení / Accruals C. I. 1. Výdaje příštích období / Accrued expenses C. I. 2. Výnosy příštích období / Deferred revenues Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

18 Označení / id. Výkaz zisku a ztráty / Profit / Loss Account Číslo řádku / row Rok / Year 2007 Rok / Year 2006 I. Tržby za prodej zboží / Revenues from sold goods A. Náklady vynaložené na prodané zboží / Expenses on sold goods Obchodní marže / Sale margin II. Výkony / Production II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb / Revenues from own products and services 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti / Change in inventory of own products Aktivace / Capitalization B. Výkonová spotřeba / Production consumption B. 1. Spotřeba materiálu a energie / Consumption of material and energy B. 2. Služby / Services Přidaná hodnota / Added value C. Osobní náklady / Personnel expenses C. 1. Mzdové náklady / Wages and salaries C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva / Remuneration of board members C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Social security expenses and health insurance C. 4. Sociální náklady / Other social expenses D. Daně a poplatky / Taxes and fees E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku / Depreciations of intangible and tangible assets Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu / Revenues from sale of fixed assets III and materials III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku / Revenues from sale of fixed assets IV. Ostatní provozní výnosy / Other operating revenues H. Ostatní provozní náklady / Other operating expenses * Provozní výsledek hospodaření / Operating profit / loss IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů / Revenue from revaluation of securities and derivatives L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů / Expenses from revaluation of securities and derivatives X. Výnosové úroky / Interest revenues N. Nákladové úroky / Interest expenses XI. Ostatní finanční výnosy / Other financial revenues O. Ostatní finanční náklady / Other financial expenses XII. Převod finančních výnosů / Transfer of financial revenues 46 P. Převod finančních nákladů / Transfer of financial expenses 47 * Finanční výsledek hospodaření / Profit / loss from financial operations (transactions) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost / Income tax on ordinary income Q. 1. splatná / Due tax Q. 2. odložená / Tax deferred 51 9 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost / Operating profit / loss ordinary activity S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti / Income tax on extraordinary income 55 S. 1. splatná / Due tax 56 S. 2. odložená / Tax differed 57 * Mimořádný výsledek hospodaření / Operating profit / loss extraordinary activity 58 W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům / Transfer profit (loss) to partners 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období / Profit / loss of current accounting period **** Výsledek hospodaření před zdaněním/ Profit / loss before tax Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 17

19 18 Výroční zpráva Annual report Czech - karbon s.r.o. 07

20 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 19

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování...21 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ARMEX Oil, s.r.o. za rok 2013 ARMEX Oil, s.r.o a TRANSCARGO, s.r.o...6 Čerpací stanice společnosti ARMEX Oil, s.r.o...8 Distribuční terminály...9 Sponsoring...10

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více