NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT. Založení fiktivní firmy"

Transkript

1 NOVĚ VYTVOŘENÝ PRODUKT S KOMPONENTOU ICT Založení fiktivní firmy Datum vytvoření: Datum úpravy: Hodinová dotace: 40 hodin Zpracoval: Bc. Antonín Raulím

2 Anotace Nově vytvořená komponenta ICT tvoří tematický celek, který na sebe navazuje a cílová skupina žáků s ním aktivně pracuje po dobu 40 vyučovacích hodin. U této nově vytvořené inovované komponenty ICT byl kladen důraz na splnění požadavků RVP a následnou možnost začlenění do ŠVP plánů školy. Výuka bude probíhat dle hodinové dotace 33 vyučovacích hodin ve škole na základě pečlivě připraveného tématického plánu, kde se žáci naučí potřebné dovednosti a kompetence. Dalších 7 hodin bude věnováno domácí přípravě žáků.

3 Klíčové kompetence Žák je schopen: Pracovat s osob ním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií Pracovat s běžným základní aplikačním programovým vy bavením Učit se používat nové aplikace Komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace Získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě internet Uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnosti různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotný Využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí Spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) Nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení.

4 Výstupy vzdělávání Žák: Seznámí se s dostupnými textovými editory Zná a dodržuje běžná typografická pravidla Používá na uživatelské úrovni textový editor pro tvorbu a editaci strukturovaných textových dokumentů Formátuje text, vytváří styly, sloupce, pracuje s odrážkami Využívá, upravuje šablony Vytváří a edituje tabulky a formuláře Je schopen používat hromadnou korespondenci Spolupracuje s dalšími aplikacemi a Internetem Seznámí se s významem a použitím prezentace Porozumí struktuře, funkci základním principům správné prezentace Zná pravidla pro tvorbu a spouštění prezentací, používá nástroje pro tvorbu prezentace a základní uživatelské úrovni Vkládá do prezentace objekty z jiných aplikací a internetu Ovládá používání efektů nad snímky Umí se orientovat v základní terminologii počítačové grafiky Rozumí principům zpracování grafických formací na počítači Tvoří grafiku na základní uživatelské úrovni, upravuje a konvertuje ji za pomoci odpovídajících softwarových nástrojů Zná běžné typy grafických formátů a jejich vlastnosti, umí volit vhodné formáty grafických dat a nástroje pro práci s nimi Rozumí základní pojmům (pixel, rozlišení ) Dovede využít nástrojů na zpracování grafiky Umí vysvětlit pojmy multimediální techniky Dovede vytvořit funkční prezentaci pomocí zvoleného prezentačního programu a uplatnit v něm dosažené znalosti Zpracuje bitmapový a vektorový obraz pro účely tisku a prezentace Posoudí vhodné formy podnikání pro obor Vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet

5 Zadání Učitelem určené dvojice žáků mají za úkol založit fiktivní firmu, na jejíž budování budou pracovat po celou dobu výuky (40 vyučovacích hodin). 1. Zpracovat zjednodušený podnikatelský záměr nově vzniklé firmy 2. Navrhnout logo firmy a firemní barvy 3. Vytvořit reklamní slogan nebo motto 4. Vytvořit šablonu v testovém editoru s hlavičkou firmy hlavičkový papír) 5. Pomocí grafického SW navrhnout vlastní vizitku 6. Vytvořit firemní leták 7. Založit firemní 8. Vytvořit prezentaci, kde se představí založená firma a její portfolio. 9. Na základě prezentací, leták a vizitek vytvoří databázi firem, kterou později použijí pro hromadnou korespondenci. 10. Pomocí hromadné korespondence vatvoří dokumenty, nabídku, poptávku, objednávku, reklamaci a pozvánku na firemní akci. Tyto dokumenty si pomocí firemního u mezi sebou postupně přepošlou. 11. Textové a grafické soubory ve vytištěné formě a zdrojová elektronická data vypálená na CD odevzdají vyučujícímu. 12. Závěr a vyhodnocení hotových prací 13. Příklad hodnocení

6 Metodika 1. Podnikatelský záměr Je nejdůležitější dokument, který by měl podnikatel vytvořit před zahájením své podnikatelské činnosti. Je to kompletní představa, jak by měl budoucí podnik vypadat. Podnikatelský záměr bude zpracován na hlavičkovém papíře nově vzniklé firmy a bude mít tyto náležitosti : 1.1 Titulní list

7 1.2 Obsah Obsah bude generovaný v textovém editoru. Nadpisy dělené maximálně do tří úrovní. Nadpisy kapitol 1. úrovně se uvádějí vždy na novém listu. Listy, na kterých jsou uváděny přílohy, apod. se nečíslují. Př.: nadpis 1. úrovně, nadpis 2. úrovně, nadpis 3. úrovně. Př.: 1. Nadpis první úrovně, 1.1 Nadpis druhé úrovně, Nadpis třetí úrovně. 1.3 Vlastní textová a grafická část práce student se ve své práci vyjadřuje stručně, odborně, slohově i gramaticky správně, používá kratší, dobře srozumitelné věty. textová část práce se zpracovává v běžném textovém editoru. Doporučený typ písma Times New Roman, (Arial, Calibri), velikost písma 12, v různých grafických variantách (tučně, kurzíva), řádkování 1,5. Zarovnání do bloku kromě titulní strany, seznamu použité literatury apod.) Tisk na formátu A4 respektuje okraje 2,5 cm. na všechna vyobrazení a tabulky musí být odkaz v textu. nesmí být převzat doslovný text, aniž by nebyl uveden odkaz (zdroj)! Každý uváděný údaj je třeba doplnit číselnými odkazy na literaturu, ze které je informace přebírána. Pokud možno - čerpat z původních pramenů. všechny citované práce a odkazy musí být uvedeny v seznamu literatury. závěrem student stručně a maximálně konkrétně zhodnotí dosažené výsledky, jak byl splněn cíl práce. Navrhne využití výsledků v teorii i praxi.

8 1.4 Seznam příloh Student očísluje a uvede na zvláštním seznamu. Každá příloha musí být označena pořadovým číslem přílohy, po dvojtečce je uveden její název a v závorce druh přílohy obrázek, tabulka, graf apod. Př.: Příloha č. 1: Prezenční listina (tabulka), Příloha č. 2: Výsledky hospodaření (graf). 1.5 Seznam použité literatury a pramenů Použitá literatura je seřazena abecedně podle příjmení autorů, je průběžně číslována. Obecná pravidla bibliografické citace uvádí norma ČSN ISO 690. Ke zpracování je možné využít webových stránek 1.6 Příklad osnovy záměru 1. Název podnikatelského záměru 2. Jméno a příjmení nebo obchodní jméno, trvalé bydliště nebo sídlo firmy, IČO,DIČ 3. Právní forma 4. Důvody a podmínky zrodu firmy 5. Hlavní záměr projektu 5.1 Charakteristika zaměření projektu 5.2 Předmět podnikání a hlavní podnikatelská aktivita 5.3 Popis produktů 6. Odbornost a zkušenosti podnikatele 7. Harmonogram realizace projektu 8. Marketingová analýza rozbor trhu 8.1 Rozsah trhu 8.2 Analýza a prognóza poptávky po produktu 8.3 Charakteristika potenciálních zákazníků 8.4 Citlivost poptávky na cenu a ceny na poptávku 8.5 Rizika realizace projektu 9. Personální zajištění 9.1 Potřebný počet pracovních míst

9 9.2 Údaje o managementu a řízení firmy 9.3 Kvalifikační a odborné požadavky kladené na zaměstnance 10. Finanční situace firmy 10.1 Plán vnosů a nákladů (příjmů a výdajů) projektu 10.2 Zdroje financování projektu, plán investic, leasing 11. Rozpočet projektu vč. Analýzy kalkulace hlavních nákladových položek 2. Firemní logo a logotyp Firemní logo je základním grafickým prvkem každé firmy. Grafický objekt, který jednoznačně identifikuje firmu, se název logo. Pokud se jedná o firemní logo, žák zde používáme výraz logotyp (logo znamená značku a typ je informativní textová část). Firemní logo má za úkol vystihnout charakter firmy, upoutat pozornost a posílit firemní image Kvalitě vytvořené firemní logo dokáže firmu odlišit od konkurenčních firem a zůstane v paměti zákazníků. Logo musí být originální a jednoduché, aby bylo dobře čitelné a lehce zapamatovatelné. Logo může být vlastně cokoliv dobře zvolený text, jednoduchá značka nebo skica. Tento vytvořený logotyp, tedy zvolené barvy a grafika, bude nadále použit v hlavičkovém papíře, vizitkách, na letácích i v prezentaci.

10 3. Reklamní slogan Je heslo či motto, pomáhající upoutávat pozornost na firmu nebo její výrobek. Slouží hlavně k budování povědomí o značce. Slogan je něco jako logo v textové podobě umožňuje firmu ihned jednoznačně identifikovat. Efektivní slogan je stručný, zapamatovatelný a výstižný. Slogan by měl popisovat podstatu výrobky nebo služby.

11 4. Hlavičkový papír Při tvorbě hlavičkového papíru bude použito vytvořené logo, motto a další potřebné informace o fiktivní firmě. Hlavičkový papír bude vytvořen buď v textovém editoru za použití funkce záhlaví a zápatí nebo v grafickém editoru např. Corel, Inscape či Zoner, pokud student bude chtít využít více grafických možností těchto programů. Př: Banka a. s. Jitřní Praha Motto: Vaše peníze na naši hlavu

12 5. Vizitka Velikost vizitky bývá zpravidla 5 x 9 cm. Firemní vizitka představuje zaměstnance nebo jednatele firmy. Obsahuje jméno a příjmení, označení instituce, adresu, telefonní číslo, číslo faxu, ovou adresu, webové stránky firmy, její logo, někdy i mobilní telefon. U jména musí být vždy uvedena funkce nebo pracovní zařazení. Čím vyšší funkce ve firmě, tím méně údajů vizitka obsahuje. Na firemních vizitkách se neuvádějí soukromé údaje. Číslo mobilního telefonu uvádějí pouze ti lidé, v jejich zájmu je být kdykoliv ve styku se zákazníkem či klientem. Ke své práci žáci použijí program Corel Draw nebo Inkscape. Vytvořené vizitky vytisknou v počtu, který stanoví učitel ten případně zvolí datové úložiště

13 6. Firemní leták Leták je tištěný dokument, který propaguje určitý výrobek firmy nebo její činnosti apod. Žáci vytvoří reklamní leták velikosti A4, který bude obsahovat potřebné údaje o firmě a jejích produktech. Ke své práci použijí program Corel Draw nebo Inkscape. Vytvořené letáky vytisknou v počtu, kterém stanoví učitel, dle počtu skupin, u kterých projekt probíhá, případně odkáže na datové úložiště. 7. Firemní Na jakémkoliv portálu žáci založí svůj firemní . Tento nastaví v programu Outlook nebo Thunderbirth tak, aby mohli komunikovat s ostatními firmami. 8. Tvorba prezentace Úkolem je vytvořit prezentaci v programu Power-point případně Impress, kde žáci představí svou fiktivní firmu a její portfolio. Prezentace bude obsahovat minimálně 8 snímků a tuto práci před třídou oba odprezentují. Po prezentaci se ostatní žáci seznámí s letáky a vizitkami. Hotovou práci uloží žáci na učitelem určené místo, kam budou mít přístup jejich spolužáci, aby se mohli k jednotlivým prezentacím v průběhu práce vracet. Tyto práce budou trvale zálohovány. Prezentaci taká vytisknou se zvolenou volbou pro tisk podkladů a zvolí 6 9 snímků na jeden list podle rozsahu prezentace. 9. Databáze Na základě prezentací získaných letáků a vizitek, případně centrálního úložiště dat žáci vytvoří v programu Outlook nebo Thunderbirth jednoduchou databázi produktů a zákazníků, kterou později použijí pro tvorbu dokumentů a korespondenci.

14 10. Obchodní dokumenty Žáci na základě předchozích bodů vytvoří obchodní dokumenty, které budou obsahovat veškeré náležitosti. Tyto dokumenty následně budou rozesílat vybraným fiktivním firmám. Dokumenty budou obsahovat veškeré náležitosti pro tvorbu obchodních dokumentů (hlavičkový papír vzniklé firmy, adresu, místo a datum vytvoření dopisu, označení typu dopisu, vlastní text a závěrečné oslovení). Konkrétně půjde o tyto dokumenty: Poptávka: Hledáme vhodného výrobce pro pravidelné zásobování Podle našeho včerejšího telefonátu Vás žádáme o písemnou nabídku Nabídka: Děkujeme za Vaši poptávku Děkujeme za zájem o naše zboží a nabízíme vám pravidelný odběr Objednávka: Na základě Vaší výhodné nabídky žádáme o okamžitou dodávku Děkujeme za Vaši přijatelnou nabídku, podle které objednáváme Reklamace: Jistě jen nedopatřením se stalo, že jste nám poslali jiné zboží Při kontrole poslední dodávky jsme zjistili nedostatky v kvalitě Pozvánka na firemní akci

15 11. Textové a elektronické dokumenty Veškeré textové a grafické dokumenty, které byly v průběhu výuky vytvořeny, budou odevzdány vyučujícímu. Součástí bude vypálený CD, kde budou stejná data uložena v elektronické podobě přehledně rozdělena do adresářů. 12. Závěr Po odprezentování každého projektu ostatní žáci verbálně vyhodnotí silné a slabé stránky projektu, proběhne neformální diskuse o projektu, vyučující předá dvojici písemné vyhodnocení projektu shrnující nejdůležitější klady zápory. 13.Příklad hodnocení Učitel vytvoří formuláře pro potřeby zpětné vazby, které rozdá žákům k vyplnění. Obsahem formulářů bude například: Forma a obsah prezentace, srozumitelnost výkladu, kvalita zpracování zadaných úkolů, poutavost prezentování, gestikulace, zvládnutí trémy apod.

16 Ve školním roce 2010/2011 se bude komponenta ICT zařazovat jako modul konkrétně ve třídách: M2A AUST 2 ELI 2 2A - 33 žáků - 29 žáků - 27 žáků - 32 žáků MEC 3-24 žáků 3.A - 27 žáků 3.B - 29 žáků 4.A - 29 žáků MECH 4-17 žáků Celkem bude modul testován na počtu 247 žáků.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název

1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy REDIZO Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Kontakty Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Název 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy Střední odborné učiliště Uherský Brod REDIZO 600015483 IČ 00055107 Adresa školy Svatopluka Čecha 1110, Uherský Brod, PSČ 688 01 Ředitel Ing. Jiří Polanský

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE (PEK) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 262 (8 hodin týdně) Platnost:

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat

Více

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Školní vzdělávací program. Finanční služby. Rámcový vzdělávací program. 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59 Školní vzdělávací program Rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Školní vzdělávací program : - projednán školskou radou...

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu. Ludmila FRIDRICHOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI PŘÍRUČKA ADMINISTRATIVNÍHO PRACOVNÍKA nejen v textilním průmyslu Ludmila FRIDRICHOVÁ LIBEREC 2006 Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D. 2006 ISBN 80-7083-XXX-X ÚVOD 7 Semestrální

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 6 Platnost: od 1. 9. 2014 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie

Projekt. Zohlednění požadavků praxe. ve školním vzdělávacím programu. oboru obchodní akademie Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Grant - GP 78 Podpora spolupráce škol a zaměstnavatelů při rozvoji vzdělávání Projekt Zohlednění požadavků praxe ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie

Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Učební osnova předmětu Informa č ní technologie Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium: 4 roky po 2 hodinách týdně Platnost:

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/4/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ OBOR VZDĚLÁNÍ CUKRÁŘ 29-54-H/01 OBSAH Úvodní identifikační údaje... 2 1. Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více