PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ"

Transkript

1 PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ PŘIBIL JIŘÍ Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec Abstrakt: V současné době je na Fakultě managementu VŠE v rámci rozvojového grantu MŠMT řešen projekt Vytvoření prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů. Tento projekt si klade za cíl vytvořit aplikaci, která bude dohlížet na formální (strukturální) stránkou učebního textu a nebude zatěžovat autora nutností samostatně definovat konečný vzhled a formát učebního textu. Aplikace se tak stane průvodcem po tvorbě modulárního učebního textu (zejména distančního) i pro méně počítačově zdatné autory. Klíčová slova: strukturovaný učební text, autorský prostředek, distanční výuka Abstract: At present time there is (in framework of the expansion program of Ministry of Education, Youth and Sports) solved a project named Developing of Environment for Structural Learning Texts Creating on Faculty of Management of University of Economics. This project is proposing to create such application, which will supervise on formal (structural) respect of the created educational texts and will not worry the author with the necessity of defining the final look and format of these educational texts. This application will become wizard in the process of creating modular learning texts (especially distance learning texts) for less computer efficient users. Key words: structural learning text, authorware, distance learning 1 OBECNÁ PROBLEMATIKA TVORBY UČEBNÍCH TEXTŮ 1.1 Dvě složky každého učebního textu Každý učební text je možno rozčlenit na dvě hlavní podoblasti: oblast samotného obsahu učebního textu (tedy toho, co chce autor svým učebním textem sdělit studujícím) a dále na oblast struktury, vzhledu a formy takovéhoto textu - tedy toho, jak je autorem (popřípadě třetí osobou) tento text rozčleněn na jednotlivé části, do jaké míry je tento text přehledně graficky rozčleněn, jestli jsou dodržována alespoň základní (typo)grafická pravidla, jsou-li použity obecně přijímané standardy a podobně. Poměrně často je však při pohledu na učební text prakticky z libovolného oboru vyváženost obou těchto části značně diskutabilní. Přitom je zcela zřejmé, že zejména v případě distančních učebních textů a nejrůznějších studijních opor platí, že strukturovanost, přehlednost a vůbec jakási uživatelská přívětivost takovéhoto materiálu zcela bezpodmínečně musí držet krok s kvalitou samotného obsahu učebního textu. 1.2 Překážky při tvorbě učebních textů Překážky plynoucí z používaného programového vybavení V současné době jsou pro tvorbu učebních textů používány ve velké většině moderní textové editory, zejména pak editor Microsoft Word. To je na jednu stranu pro autory textů relativně snadné, neboť s prostředím tohoto editoru jsou většinou seznámeni, na druhou stranu tento software přináší některé, a to poměrně závažné, nedostatky. Prvním z nich je relativně značná neznalost pokročilejších funkcí aplikace Microsoft Word klasickým příkladem je pak nepoužívání stylů jako základního prvku formátování

2 dokumentu, opomíjení možnosti definice rejstříků a různých obsahů, velmi nejednoznačné používání hypertextových odkazů (a to jak v rámci dokumentu, tak i odkazů internetových a zvláště odkazů na použitou literaturu) a podobně. Druhou okolností, kterou s sebou používání editorů typu Microsoft Word nese, je fakt, že tento editor samozřejmě není primárně určen pro tvorbu učebních textů. Neumožňuje tak v první řadě jasnou definici struktury učebního textu (čili to, jak jsou jednotlivé oddíly textu řazeny, jestli obsahují všechny požadované části a podobně) ani jednoduchý pohyb po struktuře dokumentu. Obecný textový editor pak samozřejmě opomíjí i speciální požadavky, které jsou na učební text kladeny (a v tomto okamžiku přesouvám pozornost zejména k distančním, tedy svou formou poněkud odlišným, učebním textům). Pro dokreslení je možno uvést například definici marginálií (krátkých poznámek po vnější straně dokumentu), piktogramů (jasných a přehledných grafických symbolů, které na první pohled studujícího upozorňují na jednotlivé důležité části učebního textu), dále řady speciálních oddílů učebního textu, jako jsou například testy (a to v podstatě v libovolné myslitelné formě od doplňovacích až po výběrové), seznamy klíčových slov, rejstříky a seznamy literatury vztahující se nikoliv k celému učebnímu textu, ale k jeho menším částem odpovídajícím jedné lekci a podobně. Je zřejmé, že většinu výše uvedených záležitostí lze v editorech ručně obejít to ovšem předpokládá znalosti na značně vysoké úrovni počítačové gramotnosti, kterou není možno u všech autorů učebních textů předpokládat. A dokonce ani pokud by autor byl schopen svůj učební text o podobné (v distančním vzdělávání) standardní prvky doplnit, je sporné, jestli jej časová náročnost takovéto činnosti od její realizace spíše neodradí Prezentace vytvořeného učebního textu Velmi podstatným problémem, se kterým se každý autor učebního textu setká, je problém formátu jeho zveřejnění (publikování). Pokud se opět zaměříme na způsob, jak k této činnosti přistupuje například editor Microsoft Word, může si autor vytvořeného učebního textu vybrat hned z několika exportních formátů; standardně pak asi ukládá svůj text ve formátu Microsoft Word (zde ovšem vzniká problém s verzemi, ve kterých je tento text vůbec zobrazitelný, a také v nutnosti, aby byl také studující tímto editorem nebo alespoň prohlížečem tohoto formátu - vybaven), nebo pravděpodobně častěji ve formátu RTF (Rich Text Format) jako základním formátu pro výměnu dat mezi textovými editory. Pokud se tedy autor spokojí s touto formou, je pro něj editor Microsoft Word možnou volbou. Problém nastává v okamžiku, kdy se autor rozhodne svůj učební text zveřejnit na internetu (což je u distančních učebních textů vhodné a v některých případech i nezbytné). Pokud pro export do základního formátu internetových dokumentů, HTML, použijeme vestavěné prostředky textového editoru, výsledek pravděpodobně nebude právě odpovídat našim záměrům. Celý dokument je totiž uložen v rámci jednoho jediného (a v případě delších textů také značně rozsáhlého) dokumentu, který je tak dosti nepřehledný. Daleko lepší variantou by pravděpodobně byl takový přístup, který by autorovi umožnil definovat jakousi úroveň seskupení (například po kapitolách první úrovně, nebo třeba úrovně třetí), následně by byl vygenerován obsah dokumentu odpovídající takto nastaveným podmínkám a studující by si pak již volil zobrazení právě té kapitoly, která by jej v danou chvíli zajímala. I v případě exportu do tohoto internetového formátu je přitom třeba myslet na všechny výše zmíněné standardy (piktogramy, marginálie, ) související s formátem (nejen distančních) učebních textů. Posledním formátem, který v současnosti sice ještě nedosahuje takové obliby, je formát XML. Tento jazyk, jedinečný svou schopností obsáhnout jakákoliv strukturovaná data, je pro uchovávání, výměnu a kompilaci nových učebních textů zcela jedinečný. Osobně se domnívám, že právě ve formátu XML je budoucnost elektronických dokumentů a to i vzhledem k tomu, že právě formát XML začíná být pro popis a uchování jednotlivých dokumentů používán i ve velkých nakladatelstvích (za všechny je možno jmenovat nakladatelství O Reilly a jeho formát DocBook postavený právě na jazyce XML). A v tomto směru právě například editor Microsoft Word zcela jasně selhává autor učebního textu nemá žádnou rozumnou možnost, jak svůj text ve formátu XML uložit.

3 Zcela stranou pak pro všechny textové editory stojí různé systémy pro elearning, které samozřejmě vyžadují svoje specifické formáty uložení zdrojových výukových textů. Za všechny je možno jmenovat například systém edoceo firmy Trask, který je sice velmi vhodný jako prostředek pro správu již hotových distančních učebních textů, avšak problém přípravy samotných textů podle mých dosavadních zkušeností sám o sobě příliš neřeší. 2 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PŘEDESLANÝCH PROBLÉMŮ Možnosti vyplývající z uvedené analýzy jsou pro autora učebního textu asi dvojího typu: 1. autor se spokojí s možnostmi, které mu jím používaný textový editor nabízí; používá jen ty funkce, které jsou mu známy, a konečné formátováním učebního textu do všeobecně přijímané podoby buďto opomine, nebo jej zadá třetí osobě v takovém případě pak samozřejmě vyvstává problém kolizí mezi formátem zamýšleným autorem a realizovaným touto třetí osobou; 2. autor se pokusí nalézt jiný, specializovanější softwarový prostředek, který mu jeho práci co možná nejvíce usnadní, oprostí jej do značné míry od nutnosti studovat pravidla pro tvorbu učebních textů (opět musíme uvažovat zejména o distančních učebních textech s jejich poněkud specifickou strukturou i obsahem) a umožní mu tedy již přímo v okamžiku samotného psaní vlastními silami svůj učební text formátovat do konečné podoby vhodné ke zveřejnění. Je nutné říci, že řešení nastíněné v prvním bodu je používáno v drtivé většině případů. A vyplývá to vlastně z bodu druhého specializované prostředky, které by umožňovaly jednoduchou a rychlou práci s učebních textem, v podstatě vůbec neexistují. 2.1 Aplikace Zoner Context Snad nejčastěji je v praxi mimo editoru Microsoft Word využíván český program Zoner Context, pokročilý prostředek pro tvorbu elektronických dokumentů. Ten například velmi dobře umožňuje definovat strukturu dokumentu (čili rozdělovat dokument na jednotlivé základní části, ze kterých je pak celý text složen), ale v žádném případě neumožní autorovi učebního textu zjišťovat, jestli jeho text po formální stránce splňuje všechny požadavky například tedy i to, jestli je na začátku každé kapitoly (lekce) přítomen časový plán, jestli je na konci obsažen rejstřík či otázky k zamyšlení a podobně. A protože ani aplikace Zoner Context není primárně určena pro tvorbu učebních textů, je například funkce vkládání marginálií a piktogramů ještě složitější, než je tomu u obecného editoru Microsoft Word. Určitým kladem aplikace Zoner Context je však možnost exportu vytvořeného dokumentu do formátu HTML, a to víceméně v podobě nastíněné výše (tedy po jednotlivých kapitolách), a také podpora formátu XML. 2.2 Další specializované aplikace pro tvorbu (strukturovaných) učebních textů Pokud je mi známo, žádný softwarový produkt na českém trhu není pro tvorbu učebních textů dostupný. Pokud přitom hovoříme o strukturovaných učebních textech, je třeba si jasně uvědomit, co je pojmem strukturovaný učební text míněno: strukturovaným učebním textem je takový text, jenž je hierarchicky rozčleněn na jednotlivé části a podčásti (oddíly a pododdíly), které jsou řazeny v pořadí, jež je dáno soustavou pravidel; strukturovaný text lze dále jednoduše spravovat, jeho jednotlivé části je možno v souladu s danými pravidly libovolně přesouvat, exportovat či kompilovat z nich nové texty; strukturovaný text lze potom kontrolovat co do jeho komplexnosti a formální (nikoliv ovšem obsahové) správnosti a úplnosti. A právě proto, že na českém softwarovém trhu žádný podobný prostředek neexistuje, přiklonili jsme se na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci k vytvoření vlastního, který by všechny za léta tvorby distančních učebních textů nashromážděné poznatky jejich autorů zohledňoval. Jako pilotní zkušební projekt byl v roce 2001 vyvinut poměrně jednoduchý a zdaleka

4 ne dokonalý produkt LEVIATHAN, na kterém byla ověřena vlastní schopnost členů katedry informatiky takovýto (mimochodem velmi programátorsky náročný) projekt realizovat. 3 PROJEKT LEVIATHAN2 - SYSTÉM PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ Pro letošní rok pak získala katedra informatiky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické rozvojový grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy číslo 306/2002 Programové prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů. Výstupem tohoto grantu pak bude komplexní aplikace, která se zaměří právě na co největší zpřehlednění a zjednodušení práce s učebními texty, a to i pro autory, pro něž jsou požadavky kladené na učební texty závažnou překážkou. Jako určitý základ (spíše ideový než programovací) pro vyvíjené prostředí byl vzat právě pilotní projekt LEVIATHAN. Práce na tomto programovém prostředí pojmenovaném LEVIATHAN2 byla zahájena v měsíci dubnu a její ukončení je v souladu s přijatým grantem předpokládáno na měsíc listopad tohoto roku. Už nyní bychom však v následujícím textu chtěli seznámit jeho potencionální uživatele s postupem jeho tvorby a s rýsujícími se konečnými možnostmi. Právě připomínky těch, kteří v budoucnu aplikaci LEVIATHAN2 budou využívat, jsou již teď, v období intenzivního vývoje, ihned do programu zapracovávány tak, aby bylo deklarovaného cíle s co největším úspěchem dosaženo. Některé části aplikace jsou hotovy již dnes; jiné na svoje zapracování teprve čekají. Předkládané ilustrační obrázky se tak od konečné verze programu mohou samozřejmě odlišovat. 3.1 Nutný hardware a software Nezanedbatelnou výhodou aplikace LEVIATHAN2 je fakt, že ke svému běhu nevyžaduje kancelářský balík Microsoft Office jedná se o samostatný, na aplikaci Microsoft Word nijak nenavázanou aplikaci o rozsahu několika málo megabajtů, poměrně značně nenáročnou na konfiguraci počítače. Pro její běh by měl postačovat jakýkoliv počítač s procesorem Pentium, alespoň 64 MB paměti a se systémem Windows 95 a vyšším. 3.2 Tvorba učebního textu Definice struktury učebního textu Základem každého učebního textu vytvářeného v prostředí LEVIATHAN2 je počáteční definice jeho struktury tedy toho, jak budou rozčleněny jednotlivé oddíly a pododdíly daného učebního textu, který typ oddílu může být pododdílem mateřského oddílu, jaké pododdíly musí ten který mateřský oddíl obsahovat a podobně. O této struktuře se autor rozhoduje hned na začátku tvorby učebního textu výběrem jedné z předdefinovaných šablon učebního textu. Lze předpokládat, že další vhodné typy struktury učebního textu budou do aplikace LEVIATHAN2 postupně přidávány a budou samozřejmě na internetu dostupné ke stažení (popřípadě bude možné zapnout funkci automatického stahování nových typů šablon učebních textů bez jakéhokoliv zásahu uživatele) Prostředí aplikace LEVIATHAN2 Aplikace LEVIATHAN2 se svým prostředím záměrně co nejvíce blíží standardům nastaveným editorem Microsoft Word; používá tytéž ikony a klávesové zkratky pro tytéž akce, struktura menu je takřka totožná, dialogová okna (definice písma, odstavců, tabulek) se též drží obecného standardu.

5 Obrázek 1: Prostředí aplikace LEVIATHAN2 V levé části aplikace se nachází graficky znázorněná struktura dokumentu a seznam vložitelných oddílů. Struktura dokumentu přehledně zobrazuje rozčlenění celého učebního textu; při výběru jakékoliv položky je pak aktualizován seznam vložitelných oddílů, ve kterém se tak uživateli objevují vždy pouze takové typy oddílů, které jsou definovány (povoleny) v na začátku vybrané šabloně. Součástí definice struktury v šabloně je pak i například fakt, že oddíly Úvod či Časový rozvrh se musí nacházet na začátku konkrétní úrovně struktury, kdežto oddíl Závěr či Závěrečný test na jejím konci. Pokud se pak autor rozhodne přehodit jednotlivé oddíly svého učebního textu, může akci provést jednoduchým přetažením myší; při této akci bude samozřejmě kontrolována možnost realizace vyplývající z pravidel uložených v šabloně dokumentu. Stejně jednoduše bude moci autor kopírovat (exportovat a importovat) jednotlivé oddíly mezi učebními texty; a právě díky strukturaci textu je tato činnost velmi silným prostředkem například i pro tvorbu kompilací již hotových učebních textů. Největší část pracovní plochy aplikace LEVIATHAN2 pak zabírá plocha pro editaci vlastností vybraného oddílu. Při výběru většiny oddílů se v této ploše klasický textový editor, ve kterém bude autorovi umožněno pracovat s daným úsekem texty stejně, jako v aplikaci Microsoft Word (přidávat tabulky, formátovat písmo a odstavce, vkládat obrázky a OLE objekty, importovat text a podobně). V této ploše se ovšem v případě speciálních oddílů dokumentu mohou objevovat také interaktivní formuláře, které velmi ulehčí vkládání těchto speciálních informací (viz dále) Definice vlastností učebního textu Ke každému učebnímu textu je samozřejmě nutné nadefinovat i jeho obecné vlastnosti název učebního textu, autorský kolektiv, používané logo (v praxi nejčastěji školy), charakteristiky vzhledu dokumentu (číslování stránek, formát záhlaví a zápatí stánek). Vše to je (a bude) v aplikace LEVIATHAN2 samozřejmě velmi jednoduše (na jednom místě) dostupné. 3.3 Typy oddílů ve struktuře učebního textu Oddíly obsahující text Většina typů oddílů (kapitola, podkapitola, úvod, ) je tvořeno přímo výukovým textem. Text takovýchto oddílů se po označení daného oddílu ve struktuře dokumentů zobrazuje v již zmíněném textovém editoru. Hypertextové odkazy

6 Mimo již zmíněných operací, které je možno v takovémto textovém oddílu provádět, je třeba ještě zmínit fakt podpory hypertextových odkazů, které se budou moci odkazovat buďto na jiné místo kdekoliv v celé struktuře dokumentu, nebo do sítě internet. Tyto hypertextové odkazy jsou velmi dobře využitelné zejména po exportu do formátu HTML. Položky rejstříku V textu samozřejmě bude jednoduše možno definovat položky rejstříku. Tyto jednotlivé položky jsou potom zpracovány a vkládány v podobě rejstříku na příslušné (uživatelem definované a ze šablony dokumentu povolené) místo ve struktuře dokumentu. Odkazy na literaturu Dalším speciálním prvkem definovatelným v textovém editoru budou odkazy na literaturu (případně jiné zdroje). Autor tak nadefinuje na konkrétním místě v textu učebního textu odkaz na literaturu a v případě, že tento odkaz (popřípadě stejný odkaz lišící se pouze číslem stránky) bude chtít kdekoliv jinde v textu celého učebního textu použít, nebude tak muset činit podruhé. Z nadefinovaných odkazů pak aplikace LEVIATHAN2 samozřejmě vytvoří na příslušném povoleném místě ve struktuře dokumentu seznam literatury (resp. zdrojů) Speciální prvky v textových oddílech Základním speciálním prvkem vložitelným do každého textového oddílu jsou marginálie. Ty je možno rozdělit na marginálie textové (obsahující krátký textový popisek vztahující se k danému odstavci), piktogramy (jednoznačné grafické symboly převzaté ze šablony dokumentu identifikující obsah daného odstavce) a vlastní obrázky (v případech, že nepostačují symboly z knihovny piktogramů). Právě marginálie jsou v učebních distančních textech velmi důležitým, ale na vkládání (například v textovém editoru Microsoft Word) velmi pracným prvkem. Aplikace Leviatan celý proces maximálně zjednodušuje a zpřístupňuje pro všechny autory učebních textů Speciální oddíly Mimo klasické, textové oddíly, umožňuje aplikace LEVIATHAN2 práci s oddíly obsahujícími specifické informace. Klasickým příkladem bude definice testových otázek (většinou vkládaných na konec hlavních kapitol). Pro autora učebního textu je poměrně náročné testové otázky vkládat do textu přímo; existuje totiž hned několik typů otázek (ano/ne, jednovýběrové, multivýběrové, se slovní odpovědí a podobně); aplikace LEVIATHAN2 přitom umožní autorovi vybrat pouze typ otázky, zadat její znění a znění předkládaných odpovědí a označit (resp. doplnit) odpovědi správné. při konečném generování dokumentu se tyto otázky automaticky zformátují a co víc, v případě exportu do formátu HTML je možné tyto otázky zinteraktivnět ; jestliže si tedy studující zkusí podobný test vyplnit, mohou být přímo v okně prohlížeče tyto jeho odpovědi opraveny. Dalšími příklady speciálních oddílů mohou být i seznamy literatury, různé rejstříky a obsahy či časové plány všechny tyto prvky půjdou vkládat buď zcela, nebo alespoň částečně automaticky. 4 EXPORT UČEBNÍHO TEXTU V souladu s nástinem uvedeným výše nabídne aplikace Leviathan2 autorovi učebního textu dvě základní možnosti, jak svůj text šířit: v offline podobě (vhodné pro tisk) ve formátu RTF a v online formě (vhodné pro přímé, interaktivní studium v prostředí internetu) ve formátu HTML potažmo XML. Takto vyexportovaný a publikovaná učební text bude samozřejmě obsahovat všechny prvky obsažené ve zdrojovém projektu.

7 5 SHRNUTÍ Na závěr je třeba říci, že výše popsaná aplikace, dotažená do úspěšného konce, přinese všem autorům (nejen distančních) učebních textů značnou úsporu času a ve svém důsledku i úsporu peněz vyplývající z absence následné úpravy hrubého učebního textu nebo jeho konverze třetí osobou. Vývoj aplikace je zcela podřízen skutečným požadavkům, které specifikují sami autoři distančních textů na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci; čím širší ovšem bude skupina těch, kteří se s daným produktem budou moci seznámit, tím více jejich připomínek bude moci bráno v potaz a tím kvalitnější program vznikne. Proto na mailu velmi uvítám všechny poznámky, náměty a připomínky jeho potenciálních budoucích uživatelů. LITERATURA 1. Eger, L.: Jak tvořit distanční text. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň ISBN: Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro distanční studium. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ISBN:

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ

SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ SYSTÉM PRO AUTOMATICKÉ OVĚŘOVÁNÍ ZNALOSTÍ PŘIBYL VLADIMÍR Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec priby-vl@fm.vse.cz Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Práce se styly 1. Styl

Práce se styly 1. Styl Práce se styly 1. Styl Styl se používá, pokud chceme, aby dokument měl jednotný vzhled odstavců. Můžeme si nadefinovat styly pro různé úrovně nadpisů, jednotlivé popisy, charakteristiky a další odstavce.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Word 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014

Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Anotace: Využití ve výuce: Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Tematická oblast: Textové procesory (VY_32_INOVACE_10_2_AP) Autor: Ing. Jan Roubíček Vytvořeno: červen 2013 až leden 2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení s možnostmi a s prací v

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. Elektronické publikování. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky Elektronické publikování Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Základní pojmy Historické souvislosti Nástroje určené pro elektronické publikování Porovnání

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar

Každý prostředek se dá efektivně využít, je-li správně uchopen a použit David Nocar Informační a komunikační technologie ve vzdělávání NOCAR David Abstrakt: Autor se v článku zaměřuje na současné možnosti využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. Poukazuje jak na

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/ INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Obsah. Obsah 3 Úvod 7. Projekt 11. Kalendáře 35. Úkoly 55 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah 3 Úvod 7. Projekt 11. Kalendáře 35. Úkoly 55 KAPITOLA 1 Obsah Obsah 3 Úvod 7 KAPITOLA 1 Projekt 11 1.1 Řízení projektů 12 1.2 Firma Encián a projekt Start 15 1.3 Seznámení s aplikací Project 17 1.4 Prvky Projectu 29 Shrnutí 34 KAPITOLA 2 Kalendáře 35 2.1 Faktory

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011

Informatika a výpočetní technika 1. Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Informatika a výpočetní technika 1 Ing. Ladislav Nagy Technická univerzita v Liberci FT / KOD / 2011 Úvod Základní informace Podmínky zápočtu, docházka Pravidla chovaní v PC učebně Náplň cvičení EXCEL

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 3 0 U k á z k a k n i h

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení

Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Chování spotřebitelů na trhu s bydlením shánění bydlení Semestrální projekt Vypracovali: Michal Semerád, Miroslav Mařík, Petr Hostička, Ondřej Stehlík,

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5

Obsah Úvod 4. TF Wmake 1.5 Obsah Úvod 4 Struktura systému 5 Uživatelské role 6 Přihlášení do systému 7 Úvodní stránka 8 enu redaktora 9 enu autora 9 azyky 0 Odhlášení ze systému 0 Nastavení Bloky Editace bloku Přidání nového bloku

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

1 Strukturované programování

1 Strukturované programování Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 1 Cíl Seznámení s principy strukturovaného programování, s blokovou strukturou programů,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více