PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ"

Transkript

1 PROSTŘEDÍ PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ PŘIBIL JIŘÍ Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec Abstrakt: V současné době je na Fakultě managementu VŠE v rámci rozvojového grantu MŠMT řešen projekt Vytvoření prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů. Tento projekt si klade za cíl vytvořit aplikaci, která bude dohlížet na formální (strukturální) stránkou učebního textu a nebude zatěžovat autora nutností samostatně definovat konečný vzhled a formát učebního textu. Aplikace se tak stane průvodcem po tvorbě modulárního učebního textu (zejména distančního) i pro méně počítačově zdatné autory. Klíčová slova: strukturovaný učební text, autorský prostředek, distanční výuka Abstract: At present time there is (in framework of the expansion program of Ministry of Education, Youth and Sports) solved a project named Developing of Environment for Structural Learning Texts Creating on Faculty of Management of University of Economics. This project is proposing to create such application, which will supervise on formal (structural) respect of the created educational texts and will not worry the author with the necessity of defining the final look and format of these educational texts. This application will become wizard in the process of creating modular learning texts (especially distance learning texts) for less computer efficient users. Key words: structural learning text, authorware, distance learning 1 OBECNÁ PROBLEMATIKA TVORBY UČEBNÍCH TEXTŮ 1.1 Dvě složky každého učebního textu Každý učební text je možno rozčlenit na dvě hlavní podoblasti: oblast samotného obsahu učebního textu (tedy toho, co chce autor svým učebním textem sdělit studujícím) a dále na oblast struktury, vzhledu a formy takovéhoto textu - tedy toho, jak je autorem (popřípadě třetí osobou) tento text rozčleněn na jednotlivé části, do jaké míry je tento text přehledně graficky rozčleněn, jestli jsou dodržována alespoň základní (typo)grafická pravidla, jsou-li použity obecně přijímané standardy a podobně. Poměrně často je však při pohledu na učební text prakticky z libovolného oboru vyváženost obou těchto části značně diskutabilní. Přitom je zcela zřejmé, že zejména v případě distančních učebních textů a nejrůznějších studijních opor platí, že strukturovanost, přehlednost a vůbec jakási uživatelská přívětivost takovéhoto materiálu zcela bezpodmínečně musí držet krok s kvalitou samotného obsahu učebního textu. 1.2 Překážky při tvorbě učebních textů Překážky plynoucí z používaného programového vybavení V současné době jsou pro tvorbu učebních textů používány ve velké většině moderní textové editory, zejména pak editor Microsoft Word. To je na jednu stranu pro autory textů relativně snadné, neboť s prostředím tohoto editoru jsou většinou seznámeni, na druhou stranu tento software přináší některé, a to poměrně závažné, nedostatky. Prvním z nich je relativně značná neznalost pokročilejších funkcí aplikace Microsoft Word klasickým příkladem je pak nepoužívání stylů jako základního prvku formátování

2 dokumentu, opomíjení možnosti definice rejstříků a různých obsahů, velmi nejednoznačné používání hypertextových odkazů (a to jak v rámci dokumentu, tak i odkazů internetových a zvláště odkazů na použitou literaturu) a podobně. Druhou okolností, kterou s sebou používání editorů typu Microsoft Word nese, je fakt, že tento editor samozřejmě není primárně určen pro tvorbu učebních textů. Neumožňuje tak v první řadě jasnou definici struktury učebního textu (čili to, jak jsou jednotlivé oddíly textu řazeny, jestli obsahují všechny požadované části a podobně) ani jednoduchý pohyb po struktuře dokumentu. Obecný textový editor pak samozřejmě opomíjí i speciální požadavky, které jsou na učební text kladeny (a v tomto okamžiku přesouvám pozornost zejména k distančním, tedy svou formou poněkud odlišným, učebním textům). Pro dokreslení je možno uvést například definici marginálií (krátkých poznámek po vnější straně dokumentu), piktogramů (jasných a přehledných grafických symbolů, které na první pohled studujícího upozorňují na jednotlivé důležité části učebního textu), dále řady speciálních oddílů učebního textu, jako jsou například testy (a to v podstatě v libovolné myslitelné formě od doplňovacích až po výběrové), seznamy klíčových slov, rejstříky a seznamy literatury vztahující se nikoliv k celému učebnímu textu, ale k jeho menším částem odpovídajícím jedné lekci a podobně. Je zřejmé, že většinu výše uvedených záležitostí lze v editorech ručně obejít to ovšem předpokládá znalosti na značně vysoké úrovni počítačové gramotnosti, kterou není možno u všech autorů učebních textů předpokládat. A dokonce ani pokud by autor byl schopen svůj učební text o podobné (v distančním vzdělávání) standardní prvky doplnit, je sporné, jestli jej časová náročnost takovéto činnosti od její realizace spíše neodradí Prezentace vytvořeného učebního textu Velmi podstatným problémem, se kterým se každý autor učebního textu setká, je problém formátu jeho zveřejnění (publikování). Pokud se opět zaměříme na způsob, jak k této činnosti přistupuje například editor Microsoft Word, může si autor vytvořeného učebního textu vybrat hned z několika exportních formátů; standardně pak asi ukládá svůj text ve formátu Microsoft Word (zde ovšem vzniká problém s verzemi, ve kterých je tento text vůbec zobrazitelný, a také v nutnosti, aby byl také studující tímto editorem nebo alespoň prohlížečem tohoto formátu - vybaven), nebo pravděpodobně častěji ve formátu RTF (Rich Text Format) jako základním formátu pro výměnu dat mezi textovými editory. Pokud se tedy autor spokojí s touto formou, je pro něj editor Microsoft Word možnou volbou. Problém nastává v okamžiku, kdy se autor rozhodne svůj učební text zveřejnit na internetu (což je u distančních učebních textů vhodné a v některých případech i nezbytné). Pokud pro export do základního formátu internetových dokumentů, HTML, použijeme vestavěné prostředky textového editoru, výsledek pravděpodobně nebude právě odpovídat našim záměrům. Celý dokument je totiž uložen v rámci jednoho jediného (a v případě delších textů také značně rozsáhlého) dokumentu, který je tak dosti nepřehledný. Daleko lepší variantou by pravděpodobně byl takový přístup, který by autorovi umožnil definovat jakousi úroveň seskupení (například po kapitolách první úrovně, nebo třeba úrovně třetí), následně by byl vygenerován obsah dokumentu odpovídající takto nastaveným podmínkám a studující by si pak již volil zobrazení právě té kapitoly, která by jej v danou chvíli zajímala. I v případě exportu do tohoto internetového formátu je přitom třeba myslet na všechny výše zmíněné standardy (piktogramy, marginálie, ) související s formátem (nejen distančních) učebních textů. Posledním formátem, který v současnosti sice ještě nedosahuje takové obliby, je formát XML. Tento jazyk, jedinečný svou schopností obsáhnout jakákoliv strukturovaná data, je pro uchovávání, výměnu a kompilaci nových učebních textů zcela jedinečný. Osobně se domnívám, že právě ve formátu XML je budoucnost elektronických dokumentů a to i vzhledem k tomu, že právě formát XML začíná být pro popis a uchování jednotlivých dokumentů používán i ve velkých nakladatelstvích (za všechny je možno jmenovat nakladatelství O Reilly a jeho formát DocBook postavený právě na jazyce XML). A v tomto směru právě například editor Microsoft Word zcela jasně selhává autor učebního textu nemá žádnou rozumnou možnost, jak svůj text ve formátu XML uložit.

3 Zcela stranou pak pro všechny textové editory stojí různé systémy pro elearning, které samozřejmě vyžadují svoje specifické formáty uložení zdrojových výukových textů. Za všechny je možno jmenovat například systém edoceo firmy Trask, který je sice velmi vhodný jako prostředek pro správu již hotových distančních učebních textů, avšak problém přípravy samotných textů podle mých dosavadních zkušeností sám o sobě příliš neřeší. 2 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ PŘEDESLANÝCH PROBLÉMŮ Možnosti vyplývající z uvedené analýzy jsou pro autora učebního textu asi dvojího typu: 1. autor se spokojí s možnostmi, které mu jím používaný textový editor nabízí; používá jen ty funkce, které jsou mu známy, a konečné formátováním učebního textu do všeobecně přijímané podoby buďto opomine, nebo jej zadá třetí osobě v takovém případě pak samozřejmě vyvstává problém kolizí mezi formátem zamýšleným autorem a realizovaným touto třetí osobou; 2. autor se pokusí nalézt jiný, specializovanější softwarový prostředek, který mu jeho práci co možná nejvíce usnadní, oprostí jej do značné míry od nutnosti studovat pravidla pro tvorbu učebních textů (opět musíme uvažovat zejména o distančních učebních textech s jejich poněkud specifickou strukturou i obsahem) a umožní mu tedy již přímo v okamžiku samotného psaní vlastními silami svůj učební text formátovat do konečné podoby vhodné ke zveřejnění. Je nutné říci, že řešení nastíněné v prvním bodu je používáno v drtivé většině případů. A vyplývá to vlastně z bodu druhého specializované prostředky, které by umožňovaly jednoduchou a rychlou práci s učebních textem, v podstatě vůbec neexistují. 2.1 Aplikace Zoner Context Snad nejčastěji je v praxi mimo editoru Microsoft Word využíván český program Zoner Context, pokročilý prostředek pro tvorbu elektronických dokumentů. Ten například velmi dobře umožňuje definovat strukturu dokumentu (čili rozdělovat dokument na jednotlivé základní části, ze kterých je pak celý text složen), ale v žádném případě neumožní autorovi učebního textu zjišťovat, jestli jeho text po formální stránce splňuje všechny požadavky například tedy i to, jestli je na začátku každé kapitoly (lekce) přítomen časový plán, jestli je na konci obsažen rejstřík či otázky k zamyšlení a podobně. A protože ani aplikace Zoner Context není primárně určena pro tvorbu učebních textů, je například funkce vkládání marginálií a piktogramů ještě složitější, než je tomu u obecného editoru Microsoft Word. Určitým kladem aplikace Zoner Context je však možnost exportu vytvořeného dokumentu do formátu HTML, a to víceméně v podobě nastíněné výše (tedy po jednotlivých kapitolách), a také podpora formátu XML. 2.2 Další specializované aplikace pro tvorbu (strukturovaných) učebních textů Pokud je mi známo, žádný softwarový produkt na českém trhu není pro tvorbu učebních textů dostupný. Pokud přitom hovoříme o strukturovaných učebních textech, je třeba si jasně uvědomit, co je pojmem strukturovaný učební text míněno: strukturovaným učebním textem je takový text, jenž je hierarchicky rozčleněn na jednotlivé části a podčásti (oddíly a pododdíly), které jsou řazeny v pořadí, jež je dáno soustavou pravidel; strukturovaný text lze dále jednoduše spravovat, jeho jednotlivé části je možno v souladu s danými pravidly libovolně přesouvat, exportovat či kompilovat z nich nové texty; strukturovaný text lze potom kontrolovat co do jeho komplexnosti a formální (nikoliv ovšem obsahové) správnosti a úplnosti. A právě proto, že na českém softwarovém trhu žádný podobný prostředek neexistuje, přiklonili jsme se na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci k vytvoření vlastního, který by všechny za léta tvorby distančních učebních textů nashromážděné poznatky jejich autorů zohledňoval. Jako pilotní zkušební projekt byl v roce 2001 vyvinut poměrně jednoduchý a zdaleka

4 ne dokonalý produkt LEVIATHAN, na kterém byla ověřena vlastní schopnost členů katedry informatiky takovýto (mimochodem velmi programátorsky náročný) projekt realizovat. 3 PROJEKT LEVIATHAN2 - SYSTÉM PRO TVORBU STRUKTUROVANÝCH UČEBNÍCH TEXTŮ Pro letošní rok pak získala katedra informatiky Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické rozvojový grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy číslo 306/2002 Programové prostředí pro tvorbu strukturovaných učebních textů. Výstupem tohoto grantu pak bude komplexní aplikace, která se zaměří právě na co největší zpřehlednění a zjednodušení práce s učebními texty, a to i pro autory, pro něž jsou požadavky kladené na učební texty závažnou překážkou. Jako určitý základ (spíše ideový než programovací) pro vyvíjené prostředí byl vzat právě pilotní projekt LEVIATHAN. Práce na tomto programovém prostředí pojmenovaném LEVIATHAN2 byla zahájena v měsíci dubnu a její ukončení je v souladu s přijatým grantem předpokládáno na měsíc listopad tohoto roku. Už nyní bychom však v následujícím textu chtěli seznámit jeho potencionální uživatele s postupem jeho tvorby a s rýsujícími se konečnými možnostmi. Právě připomínky těch, kteří v budoucnu aplikaci LEVIATHAN2 budou využívat, jsou již teď, v období intenzivního vývoje, ihned do programu zapracovávány tak, aby bylo deklarovaného cíle s co největším úspěchem dosaženo. Některé části aplikace jsou hotovy již dnes; jiné na svoje zapracování teprve čekají. Předkládané ilustrační obrázky se tak od konečné verze programu mohou samozřejmě odlišovat. 3.1 Nutný hardware a software Nezanedbatelnou výhodou aplikace LEVIATHAN2 je fakt, že ke svému běhu nevyžaduje kancelářský balík Microsoft Office jedná se o samostatný, na aplikaci Microsoft Word nijak nenavázanou aplikaci o rozsahu několika málo megabajtů, poměrně značně nenáročnou na konfiguraci počítače. Pro její běh by měl postačovat jakýkoliv počítač s procesorem Pentium, alespoň 64 MB paměti a se systémem Windows 95 a vyšším. 3.2 Tvorba učebního textu Definice struktury učebního textu Základem každého učebního textu vytvářeného v prostředí LEVIATHAN2 je počáteční definice jeho struktury tedy toho, jak budou rozčleněny jednotlivé oddíly a pododdíly daného učebního textu, který typ oddílu může být pododdílem mateřského oddílu, jaké pododdíly musí ten který mateřský oddíl obsahovat a podobně. O této struktuře se autor rozhoduje hned na začátku tvorby učebního textu výběrem jedné z předdefinovaných šablon učebního textu. Lze předpokládat, že další vhodné typy struktury učebního textu budou do aplikace LEVIATHAN2 postupně přidávány a budou samozřejmě na internetu dostupné ke stažení (popřípadě bude možné zapnout funkci automatického stahování nových typů šablon učebních textů bez jakéhokoliv zásahu uživatele) Prostředí aplikace LEVIATHAN2 Aplikace LEVIATHAN2 se svým prostředím záměrně co nejvíce blíží standardům nastaveným editorem Microsoft Word; používá tytéž ikony a klávesové zkratky pro tytéž akce, struktura menu je takřka totožná, dialogová okna (definice písma, odstavců, tabulek) se též drží obecného standardu.

5 Obrázek 1: Prostředí aplikace LEVIATHAN2 V levé části aplikace se nachází graficky znázorněná struktura dokumentu a seznam vložitelných oddílů. Struktura dokumentu přehledně zobrazuje rozčlenění celého učebního textu; při výběru jakékoliv položky je pak aktualizován seznam vložitelných oddílů, ve kterém se tak uživateli objevují vždy pouze takové typy oddílů, které jsou definovány (povoleny) v na začátku vybrané šabloně. Součástí definice struktury v šabloně je pak i například fakt, že oddíly Úvod či Časový rozvrh se musí nacházet na začátku konkrétní úrovně struktury, kdežto oddíl Závěr či Závěrečný test na jejím konci. Pokud se pak autor rozhodne přehodit jednotlivé oddíly svého učebního textu, může akci provést jednoduchým přetažením myší; při této akci bude samozřejmě kontrolována možnost realizace vyplývající z pravidel uložených v šabloně dokumentu. Stejně jednoduše bude moci autor kopírovat (exportovat a importovat) jednotlivé oddíly mezi učebními texty; a právě díky strukturaci textu je tato činnost velmi silným prostředkem například i pro tvorbu kompilací již hotových učebních textů. Největší část pracovní plochy aplikace LEVIATHAN2 pak zabírá plocha pro editaci vlastností vybraného oddílu. Při výběru většiny oddílů se v této ploše klasický textový editor, ve kterém bude autorovi umožněno pracovat s daným úsekem texty stejně, jako v aplikaci Microsoft Word (přidávat tabulky, formátovat písmo a odstavce, vkládat obrázky a OLE objekty, importovat text a podobně). V této ploše se ovšem v případě speciálních oddílů dokumentu mohou objevovat také interaktivní formuláře, které velmi ulehčí vkládání těchto speciálních informací (viz dále) Definice vlastností učebního textu Ke každému učebnímu textu je samozřejmě nutné nadefinovat i jeho obecné vlastnosti název učebního textu, autorský kolektiv, používané logo (v praxi nejčastěji školy), charakteristiky vzhledu dokumentu (číslování stránek, formát záhlaví a zápatí stánek). Vše to je (a bude) v aplikace LEVIATHAN2 samozřejmě velmi jednoduše (na jednom místě) dostupné. 3.3 Typy oddílů ve struktuře učebního textu Oddíly obsahující text Většina typů oddílů (kapitola, podkapitola, úvod, ) je tvořeno přímo výukovým textem. Text takovýchto oddílů se po označení daného oddílu ve struktuře dokumentů zobrazuje v již zmíněném textovém editoru. Hypertextové odkazy

6 Mimo již zmíněných operací, které je možno v takovémto textovém oddílu provádět, je třeba ještě zmínit fakt podpory hypertextových odkazů, které se budou moci odkazovat buďto na jiné místo kdekoliv v celé struktuře dokumentu, nebo do sítě internet. Tyto hypertextové odkazy jsou velmi dobře využitelné zejména po exportu do formátu HTML. Položky rejstříku V textu samozřejmě bude jednoduše možno definovat položky rejstříku. Tyto jednotlivé položky jsou potom zpracovány a vkládány v podobě rejstříku na příslušné (uživatelem definované a ze šablony dokumentu povolené) místo ve struktuře dokumentu. Odkazy na literaturu Dalším speciálním prvkem definovatelným v textovém editoru budou odkazy na literaturu (případně jiné zdroje). Autor tak nadefinuje na konkrétním místě v textu učebního textu odkaz na literaturu a v případě, že tento odkaz (popřípadě stejný odkaz lišící se pouze číslem stránky) bude chtít kdekoliv jinde v textu celého učebního textu použít, nebude tak muset činit podruhé. Z nadefinovaných odkazů pak aplikace LEVIATHAN2 samozřejmě vytvoří na příslušném povoleném místě ve struktuře dokumentu seznam literatury (resp. zdrojů) Speciální prvky v textových oddílech Základním speciálním prvkem vložitelným do každého textového oddílu jsou marginálie. Ty je možno rozdělit na marginálie textové (obsahující krátký textový popisek vztahující se k danému odstavci), piktogramy (jednoznačné grafické symboly převzaté ze šablony dokumentu identifikující obsah daného odstavce) a vlastní obrázky (v případech, že nepostačují symboly z knihovny piktogramů). Právě marginálie jsou v učebních distančních textech velmi důležitým, ale na vkládání (například v textovém editoru Microsoft Word) velmi pracným prvkem. Aplikace Leviatan celý proces maximálně zjednodušuje a zpřístupňuje pro všechny autory učebních textů Speciální oddíly Mimo klasické, textové oddíly, umožňuje aplikace LEVIATHAN2 práci s oddíly obsahujícími specifické informace. Klasickým příkladem bude definice testových otázek (většinou vkládaných na konec hlavních kapitol). Pro autora učebního textu je poměrně náročné testové otázky vkládat do textu přímo; existuje totiž hned několik typů otázek (ano/ne, jednovýběrové, multivýběrové, se slovní odpovědí a podobně); aplikace LEVIATHAN2 přitom umožní autorovi vybrat pouze typ otázky, zadat její znění a znění předkládaných odpovědí a označit (resp. doplnit) odpovědi správné. při konečném generování dokumentu se tyto otázky automaticky zformátují a co víc, v případě exportu do formátu HTML je možné tyto otázky zinteraktivnět ; jestliže si tedy studující zkusí podobný test vyplnit, mohou být přímo v okně prohlížeče tyto jeho odpovědi opraveny. Dalšími příklady speciálních oddílů mohou být i seznamy literatury, různé rejstříky a obsahy či časové plány všechny tyto prvky půjdou vkládat buď zcela, nebo alespoň částečně automaticky. 4 EXPORT UČEBNÍHO TEXTU V souladu s nástinem uvedeným výše nabídne aplikace Leviathan2 autorovi učebního textu dvě základní možnosti, jak svůj text šířit: v offline podobě (vhodné pro tisk) ve formátu RTF a v online formě (vhodné pro přímé, interaktivní studium v prostředí internetu) ve formátu HTML potažmo XML. Takto vyexportovaný a publikovaná učební text bude samozřejmě obsahovat všechny prvky obsažené ve zdrojovém projektu.

7 5 SHRNUTÍ Na závěr je třeba říci, že výše popsaná aplikace, dotažená do úspěšného konce, přinese všem autorům (nejen distančních) učebních textů značnou úsporu času a ve svém důsledku i úsporu peněz vyplývající z absence následné úpravy hrubého učebního textu nebo jeho konverze třetí osobou. Vývoj aplikace je zcela podřízen skutečným požadavkům, které specifikují sami autoři distančních textů na Fakultě managementu VŠE v Jindřichově Hradci; čím širší ovšem bude skupina těch, kteří se s daným produktem budou moci seznámit, tím více jejich připomínek bude moci bráno v potaz a tím kvalitnější program vznikne. Proto na mailu velmi uvítám všechny poznámky, náměty a připomínky jeho potenciálních budoucích uživatelů. LITERATURA 1. Eger, L.: Jak tvořit distanční text. Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň ISBN: Bednaříková, I.: Vytváření studijních textů pro distanční studium. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, ISBN:

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Aplikační software 2

Aplikační software 2 Metodické listy pro předmět Aplikační software 2 Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů patřících do balíku programů MS Office 2003. Studenti se

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA)

Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Metodické listy pro předmět Aplikační software 1 (B_ASA) Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů pod Windows, především půjde o použití pokročilejších

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

Moodle průvodce pro lektory

Moodle průvodce pro lektory Moodle průvodce pro lektory 2013 Moodle průvodce pro lektora 1 Obsah Úvod... 2 1 První přihlášení... 3 1.1 Přihlášení... 4 1.2 Odhlášení... 4 1.3 Zapomenuté heslo... 4 2 Prostředí systému Moodle... 5 2.1

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery

Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Tvorba internetových aplikací s využitím framework jquery Autor Michal Oktábec Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-10 Abstrakt Tato práce se zabývá využití frameworku jquery pro vytváření

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ

SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFTWAROVÁ PODPORA TVORBY PROJEKTŮ Distanční studijní opora Karel Skokan František Huňka Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice)

Tabulkové kalkulátory, (MS Excel, OpenOfiice) , (MS Excel, OpenOfiice) Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1127_Tabulkové kalkulátory (MS Excel, OpenOffice)_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: používat pokročilé formátování textu, odstavců, sloupců a tabulek, převádět text na tabulku a naopak,

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA

PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA PŘÍPRAVA PŘEDMĚTU MANAŽERSKÁ INFORMATIKA POMOCÍ PROGRAMU ZONER CONTEXT PRO DISTANČNÍ FORMU STUDIA KUBÁLKOVÁ MARKÉTA Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 47 Praha 3 kubalm@vse.cz Abstrakt:

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 V rámci výuky žáku střední

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

AUTOMATIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO TVORBU A PREZENTACI PRŮVODCŮ DISTANČNÍM STUDIEM

AUTOMATIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO TVORBU A PREZENTACI PRŮVODCŮ DISTANČNÍM STUDIEM AUTOMATIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO TVORBU A PREZENTACI PRŮVODCŮ DISTANČNÍM STUDIEM TOMÁŠ KINCL, JIŘÍ PŘIBIL Fakulta managementu v Jindřichově Hradci, Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: Příspěvek se zabývá

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb.

FOJTÍK, David Ing., Ph.D., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu, Ostrava - Poruba, 708 33 david.fojtik@vsb.cz, http://www.vsb. XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Software Support for Creating and Processing of Diploma and Bachelor

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení

Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení, filtrování a seskupování, vlastní zobrazení Řazení Jedná se o možnosti řazení úkolů a zdrojů v zobrazeních dle již definovaných filtrů, nebo vytvoření vlastního filtru. Jde o jednorázovou akci,

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS PowerPoint I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY

NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY NÁVRH VLASTNÍ ŠABLONY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_INFOA0304 - Návrh vlastní šablony Autor

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

E-learning v ISIS studijní opory

E-learning v ISIS studijní opory E-learning v ISIS studijní opory 1 E-learning v ISIS studijní opory Zpracoval: T. Kubálek E-learning v ISIS Výhody e-learningové opory Nový projekt 1 Úvod E-learning v ISIS nabízí elektronickou podporu

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více