Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové"

Transkript

1 Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává v jednom ze seminářů, které navštěvuje, ročníkovou seminární práci. Seminární práci mohou zpracovávat jednotlivci, nebo skupiny studentů. Za vedení a hodnocení práce odpovídá vedoucí práce vyučující příslušného semináře. Studenti volí téma své seminární práce dvojím způsobem: Mohou sami navrhnout problém, který chtějí řešit. Poté svůj návrh představí vedoucímu práce a po konzultaci s ním stanoví téma práce. Vedoucí práce rozhodne, zda je zpracování tématu vhodné pro jednotlivce nebo tým studentů. Vyučující každého semináře vypíše minimálně 5 témat, ze kterých si studenti mohou vybrat. V návrhu jednotlivých témat určí, zda je téma vhodné pro jednotlivce nebo pro studentský tým. Zpracování Student může průběh své práce konzultovat i s jinými vyučujícími nebo s odborníky z praxe (dále konzultanty). Povinně absolvuje dvě konzultace, při kterých informuje vedoucího práce o průběhu a výsledcích své činnosti. Ročníková seminární práce sestává z: textové části (viz Pokyny pro psaní textů) prezentace (viz Pokyny pro tvorbu prezentace) Obhajoba a hodnocení Student odevzdá ve stanoveném čase (viz Harmonogram) práci vedoucímu práce, který provede její hodnocení. Součástí hodnocení je rovněž obhajoba práce na semináři. Nejlepší seminární práce budou prezentovány na ročníkové studentské konferenci. Známka z ročníkové seminární práce bude významnou součástí klasifikace příslušného semináře. Hodnocení bude probíhat podle těchto kritérií: obsah formální náležitosti splnění cíle práce logická stavba práce stylistická a jazyková úroveň míra samostatnosti při zpracování úkolu tvůrčí přístup a originalita při zpracování tématu prezentace a obhajoba práce spolupráce s vedoucím práce (konzultantem) Vypracování seminární práce a její obhajoba jsou podmínkou uzavření závěrečné klasifikace z příslušného semináře. 1 / 18

2 Harmonogram činnost termín poznámky nabídka témat název práce, rozsah, specifikace volba tématu povinná konzultace do povinná konzultace do konkrétní termíny určí garant odevzdání práce do obhajoba práce do studentská konference červen 2015 Tento harmonogram platí pro všechny studenty bez výjimky. B) Pokyny pro psaní textů Obecné pokyny Pokyny pro zpracování seminárních prací vycházejí z mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a norem s ní souvisejících. V práci student podává písemnou formou obraz o úrovni svých znalostí, o schopnosti řešit daný problém, o přehledu prací publikovaných ve sledované oblasti a o způsobu myšlení a vyjadřování. Autor by měl dbát na srozumitelnost výkladu, jednotlivé kapitoly i prezentace výsledků řešení a výzkumu by měly mít logickou návaznost, popis řešeného tématu by měl mít gradaci. Zřetelně by měly být odděleny výsledky vlastního výzkumu a řešení od výsledků převzatých z literatury. Všechna použitá literatura musí být důsledně citována. Samozřejmostí je požadavek na maximální pečlivost, slohovou a gramatickou správnost. Práce by měla být napsána v trpném rodě nebo v 1. osobě jednotného čísla. V pracích zpracovávaných týmem studentů lze použít 1. osobu množného čísla. Práce by měla být svázána do kroužkové vazby. Obal tvoří průsvitná fóliová deska vpředu a pevná deska vzadu. Struktura práce úvodní část titulní list o název školy, označení typu práce, předmět, název práce (případně podnázev), plné jméno autora, jméno vedoucího práce event. konzultanta a místo a rok zpracování předmluva o prohlášení o samostatném zpracování a citaci všech použitých pramenů anotace o stručné vyjádření podstatného jádra práce (v českém a světovém jazyce, nejlépe v angličtině) maximálně o rozsahu jedné stránky podle ČSN ISO 214 Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci obsah hlavní textová část úvod cíl práce popis současného stavu řešeného tématu (popř. literární rešerše) metodika výsledky vlastního výzkumu hodnocení a závěr 2 / 18

3 soupis bibliografických citací (seznam použité literatury) o zpracovaný podle ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace a ČSN ISO Informace a dokumentace - Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části o Uvádí se jenom ta literatura, na kterou je v textu odkaz. Doporučuje se soupis citací seřadit abecedně podle autorů a roku vydání a v textu používat odkazy na jméno uváděné v kulatých nebo hranatých závorkách (viz příloha 1). přílohy do příloh se umísťují o textové výpisy o rozsáhlejší zdrojové texty počítačových programů o počítačové sestavy a tabulky o podrobné popisy zařízení o obrazová dokumentace o uživatelské příručky a návody na použití o a další jednotlivé přílohy číslujeme (např. příloha 1) nebo označujeme velkými tiskacími písmeny (např. příloha A) obsah příloh se uvádí před vlastními přílohami přílohy mají vlastní číslování stránek, sestávající z čísla přílohy a pořadového čísla stránky v této příloze odděleného tečkou nebo pomlčkou jsou-li přílohy rozsáhlé, mohou být svázány jako samostatný díl závěrečná část závěrečná část v sobě většinou zahrnuje různé dodatky jako např. o disky CD/DVD o tištěné materiálny větších formátů (technická dokumentace, mapové podklady, ) o vzorky Textová stránka a text při psaní textu by se měla respektovat příslušná doporučení ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory vzhled stránky o formát stránky: A4 o orientace stránky: na výšku o okraje stránky: nahoře 2,5 cm dole 2,5 cm vlevo 3,0 cm vpravo 2,5 cm u hřbetu 0,0 cm odstavec o obecné: zarovnání: do bloku o odsazení: vlevo: 0 cm vpravo: 0 cm speciální: žádné o mezery: před: 0 b. za: 0 b. řádkování: jednoduché 3 / 18

4 písmo parametr 1. varianta 2. varianta o font písma Times New Roman Arial o řez písma obyčejné o velikost písma o styl písma žádný rozsah vlastní textové části je minimálně 10 stran / 41 tisíc znaků (včetně mezer), pokud neurčí vedoucí práce jinak číslování stránek začíná titulním listem, čísla stránek se však tisknou až od obsahu, čísluje se arabskými číslicemi dole uprostřed text musí začínat na lícové straně a každá kapitola na nové straně nepoužívá se automatické dělení slov poznámky pod čarou se používají jen ve výjimečných případech (nadměrný počet těchto poznámek činí text nepřehledným) v textu se důsledně označují přímé a nepřímé citace (viz příloha 2) Nadpisy kapitol text se člení na kapitoly, oddíly a pododdíly (celkem max. 3 úrovně), další členění se nedoporučuje psaní se řídí doporučením ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů mezi číslo kapitoly a text nadpisu se nepíše tečka za názvem kapitoly se nepíše tečka pro lepší rozlišení je možné jako oddělovač mezi číslem a textem použít více mezer nadpis kapitoly se nepodtrhává nadpis kapitoly je možné zvýraznit tučně a písmem větší velikosti od předcházejícího textu se název oddílu nebo pododdílu odděluje alespoň jedním prázdným řádkem od následného textu je dobré název oddílu nebo pododdílu oddělit prázdným řádkem nebo půlřádkem Příklad: 1 Hlavní kapitola 1.3 Oddíl Pododdíl Odstavce Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci přednostně vynechává jeden prázdný řádek; v případě potřeby je možné meziodstavcové mezery pouze zvětšit. Příklad: končí text předcházejícího odstavce. Takto začíná nový odstavec 4 / 18

5 Tabulky popis tabulky sestává z textu Tabulka (s velkým počátečním písmenem) pořadového čísla (souvisle pro celou práci nebo příslušnou kapitolu s uvedením čísla této kapitoly odděleného tečkou nebo pomlčkou) pomlčky popisného textu (s velkým počátečním písmenem), za který se nepíše tečka Tento popis je umístěn nad tabulkou zarovnaně na střed. Od předcházejícího a následného textu se tabulka odděluje jedním prázdným řádkem. V textu se pak na tabulku odkazuje slovem tabulka (pokud to není začátek věty, pak psané malým počátečním písmenem) a jejím číslem. Příklady: číslování popis interpretace poznámka o Tabulka 5 Text pátá tabulka v celém textu o Tabulka 4.2 Text druhá tabulka v kapitole 4 o Tabulka Text třetí tabulka v oddílu 5.8 vzor tabulky Tabulka 3.1 Výsledky experimentu 1 doporučeno pro potřeby seminární práce odkaz na tabulku... jak je uvedeno v tabulce Obrázky Pod pojmem obrázek rozumíme souhrnně všechny grafické objekty (obrázky, kresby, fotografie, grafy, vývojové diagramy, ). Pro popis obrázků platí podobná pravidla jako u tabulek. Uvádí se text Obrázek (s velkým počátečním písmenem) pořadové číslo pomlčka popisný text (s velkým počátečním písmenem) Text popisu obrázku se však na rozdíl od tabulky umísťuje zarovnaně na střed pod obrázek. Nejvhodnější je umístit popisný text do textového pole a s obrázkem ho pak seskupit, aby vznikl jeden grafický objekt. Od předcházejícího a následujícího textu se obrázek odděluje jedním prázdným řádkem. Při odvolávce na obrázek v textu se používá odkaz obrázek (s malým počátečním písmenem) a jeho pořadové číslo. Příklady: vzor obrázku Obrázek 1 Pohled na hory 1 odkaz na obrázek... na obrázku 1 je zřetelně... 5 / 18

6 Grafy Způsob kreslení grafů se řídí ČSN Kreslení diagramů. Pro jejich umístění do textu platí stejná pravidla jako u obrázků, včetně toho, že graf má také název obrázek. Grafy můžeme rozdělit na ilustrační, teoretické a experimentální. Prokládání bodů získaných experimentem (pozorováním, průzkumem) by se mělo provádět exaktní formou (matematicko-statistickým výpočtem). Všechny grafické editory dnes mají k disposici aparát pro tvorbu některých základních regresních závislostí, resp. je možno potřebné výpočty naprogramovat. Prokládání od ruky nebo používání křivítka je při možnosti používat k zpracování výpočetní techniku již anachronismem. Vzorce a rovnice V rovnicích se používají znaky a značky definované ČSN ISO Veličiny a jednotky - část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a technice. Pro psaní rovnic se používají příslušné editory rovnic, které jsou dnes součástí každého textového editoru. Rovnice se umísťují na samostatném řádku buď zarovnané k levému okraji nebo zarovnané na střed řádku a oddělené od předchozího a následného textu prázdným půl nebo plným řádkem. Napravo od rovnice zarovnaně na pravý okraj se v kulatých závorkách umísťuje pořadové číslo rovnice, aby bylo možné se na ni v textu odkazovat. Symboly proměnných se píší kurzívou, aby se odlišily od běžného textu. Velikost a typ písma ve vzorcích a rovnicích je nutné nastavit v souladu s velikostí a typem písma textu ročníkové seminární práce. Příklad: x = N x i i= 1 Jednotky fyzikálních veličin Používají se jenom normami definované jednotky podle ČSN ISO 31, části 0 až 13, které vycházejí z mezinárodního standardu soustavy měrných jednotek SI, ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. jednotky se neumísťují do závorek v zápisu jednotky se nedoporučuje používat znak / (lomítko), jmenovatel se vyjadřuje zápornou mocninou části složených jednotek se oddělují tečkou (symbolický znak pro násobení) je-li veličina bezrozměrná, pak se žádná jednotka neuvádí - používání jedničky ve tvaru [1] nebo (1) pro vyjádření bezrozměrnosti nemá opodstatnění. Autorství Autorství upravuje zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Podle tohoto zákona má škola právo užít výsledky seminární práce bez souhlasu autora jenom v rozsahu vyjmenovaném v zákonu ( 35 a 31). Bibliografické citace Citování delších pasáží z cizích děl, kopírování tabulek a obrázků z jiných publikací podléhá ustanovením autorského zákona. Bez písemného svolení autora a bez uvedení autora a pramene je citování, kopírování a prezentování těchto částí nepřípustné. 6 / 18

7 C) Pokyny pro tvorbu prezentace technická úroveň prezentace statické prvky = objekty textové pole o neaktivní o aktivní seznam o odrážky o číslování tabulka ilustrace o obrázek klasický text např. číslo snímku, autor, datum, bitmapová grafika vektorová grafika např. tvorba vývojových diagramů, procesních schémat, grafická interpretace tabelovaných hodnot o klipart o obrazec o graf mediální soubor o zvuk o video kombinace textového pole a grafiky o WordArt o SmartArt kombinace objektu a konkrétní činnosti o hypertextový odkaz umístěný do libovolného objektu o akce (tlačítka) dynamické prvky = efekty přechody animace formální úroveň prezentace snímky počet snímků se doporučuje 8 10 (průměrně 1 snímek na 1 minutu) jako závěrečný snímek lze použít snímek úvodní, rozhodně se nedoporučuje text Děkuji za pozornost a podobné texty prezentace by měla obsahovat objekty (viz technická úroveň prezentace) obsahující minimální množství textu stejně tak důležité je šetřit s obrazovými materiály, diagramy, schématy, grafy a dalšími objekty z důvodu časového limitu prezentace těžištěm prezentace je ústní projev autora efekty platí zásada, že někdy méně znamená více přílišné používání efektů způsobuje o odpoutání pozornosti od faktické části o nepřehlednost až zmatek o komplikované vracení se na dřívější snímky v rámci diskuse 7 / 18

8 odborná úroveň prezentace platí zásada, že při prezentaci je třeba vyčerpat téma nikoli posluchače přednášející by měl používat takové pojmy a cizí slova, která umí jednoznačně a srozumitelně vysvětlit na druhou stranu je také dobré si při tvorbě prezentace uvědomit složení posluchačů a přizpůsobit tomuto odbornou úroveň svého výkladu tvorba, stavba a osnova prezentace titulní snímek povinné údaje o název práce o jméno autora o jméno vedoucího práce doporučené údaje o název příp. logo instituce, příp. bližší zařazení o místo a čas představení tématu důvod, proč právě toto téma obsah struktura prezentace stručné seznámení s jednotlivými body prezentace plány (cíle) postup skutečnost výstupy stanovené cíle plánovaný postup práce skutečný postup ovlivněný aktuální situací průběžné výsledky získané během uskutečněných činností závěr konstatování, zda bylo či nebylo dosaženo vytyčených cílů o v případě nedosažených cílů uvést důvod souhrn všech získaných výsledků bibliografické citace jedná se o nedílnou součást prezentace, která ale zůstává bez ústního komentáře závěrečný snímek závisí na tvůrci prezentace doporučuje se použít úvodní snímek příprava na prezentaci přednášející si v dostatečném předstihu zjistí datum, čas a místnost konání seznámí se s technickým zázemím místnosti o počítač, připojení k síti Internet (je-li třeba) o plátno s dataprojektorem resp. interaktivní tabule o mikrofon, dálkové ovládání prezentace seznámí se s nainstalovanými aplikacemi o zajistí uložení prezentace na disk počítače o prověří funkčnost spuštění a ovládání doporučuje se přímo na místě vyzkoušet dispoziční a technické možnosti místnosti časovou osnovu celé prezentace a tím splnění stanoveného časového limitu 8 / 18

9 řízení prezentace projev není čten, ale přednesen s pomocí osnovy časový limit vlastní prezentace by měl být min. 5 minut a max. 10 minut závisí na konkrétní situaci (obhajoba na semináři, studentská konference, ) během tohoto času hovoří pouze autor prezentace dotazy jsou pokládány během diskuse, která následuje po prezentaci na diskusi se doporučuje 5 10 minut posluchači kladou smysluplné otázky prezentující a posluchači vedou vzájemnou a věcnou diskusi kontakt s posluchačem je zprostředkováván pomocí aplikací sloužících ke spuštění a ovládání připravené prezentace audiovizuální technikou (dataprojektor, plátno, interaktivní tabule, ) ukázkovými předměty týká se to případu rozsáhlých příloh nebo dodatků POROVNÁNÍ funkcí a množství textu ve vztahu k dílčím činnostem souvisejících s tvorbou seminární práce předmět resp. činnost funkce množství textu textová část práce komplexní seznámení se studovanou problematikou maximální shrnutí práce upozornění na nejdůležitější body vysvětlení použitých heslovitých ústní projev autora práce výrazů a pojmů slovní interpretace obrazových částí, diagramů, schémat, grafů a podobně prezentace práce osnova výkladu minimální 9 / 18

10 Příloha 1: Specifikace prvků v bibliografické citaci a příklady bibliografických citací 1. Primární odpovědnost - autor - korporace např. zprávy komisí, konferenční materiály apod. - u seriálových publikací na prvním místě je název - formální úprava jména první je příjmení (př. PECINOVSKÝ, Jan) - 2 nebo 3 jména uvádí se všechna (př. GREPL, Miroslav a KARLÍK, Petr lze také GREPL, M. a KARLÍK, P.) - více jmen uvádí se nejvíce první 3, další vynecháme připojuje se zkratka et al. v češtině možno použít zkratku aj. 2. Název - tak, jak je uveden v prameni - více než jeden název - zapisujeme ten nejvýraznější, jsou-li stejně výrazné, zapisujeme ten na 1. místě - podnázev uvádíme tehdy, považujeme-li za užitečné z hlediska upřesnění nebo identifikace (př. Vypalování CD: rady a postupy) - zkracování lze zkrátit, zkrácení nesmí způsobit ztrátu podstatných údajů 3. Podřízená odpovědnost (nepovinný údaj) - editoři, ilustrátoři, překladatelé lze napsat za názvem 4. Vydání - zapisujeme výrazy uvedenými v prameni - číselné pořadí arabské číslice (př. 1. vyd. 1. vydání Nové rozšíř. vyd. 2. přeprac. vyd.) - Periodické (seriálové) publikace údaje co nejúplnější př.: 1995, roč. 38, č. 5 jaro 2001, roč. 15, č. 1 duben 15, Nakladatelské údaje - místo a nakladatel jsou nepovinné, rok je povinný údaj - formální úprava: místo, nakladatel, rok (př. Praha: Grada, 2004) 6. Místo vydání (nepovinné) - název místa v jazyce dokumentu, v 1. pádě, v pravopisu pramene - pro lepší identifikaci místa lze do kulatých závorek uvést název státu, provincie apod. - více míst zapisujeme topograficky zvýrazněné místo nebo místo uvedené na prvním místě nebo všechna v pořadí, v jakém jsou uvedeny v prameni (př. Praha; Brno; Plzeň) - neznámé místo vydání vypíšeme slovy např. místo vydání neznámé nebo použijeme zkratku b.m. 7. Nakladatel (nepovinné) - lze uvést ve zkrácené nebo zkratkové formě - výrazy a spol., a synové vynecháváme - víc než jeden nakladatel uvádí se typograficky nejvýraznější nebo ten na prvním místě nebo mohou být zapsána všechna spolu s místem vydání (př. Praha: Grada; Brno: Atlantis) - není-li uveden žádný nakladatel, vypíšeme nakladatel neznámý nebo zkratku b.n. 8. Datum vydání - tak, jak je uveden v prameni, arabskými číslicemi 10 / 18

11 - vydání přesahující rok zapisují se shrnující data (př ) - není-li vydávání dosud ukončeno, zapisuje se první datum s pomlčkou (př ) - je-li rok vydání neznámý, lze zapsat např. datum tisku nebo odhadnuté datum (př. vytištěno 1989 nebo cca 1989) 9. Rozsah (nepovinný) - počty stran, listů, svazků apod. - u netištěných dokumentů pomocí počtu fyzických částí (př. 3 gramofonové desky) 10. Standardní číslo - ISBN, ISSN (př. ISBN ) - není povinné u částí a příspěvků v monografických publikacích, u článků v periodických (seriálových) publikacích 11. Dílčí část - příspěvky v monografických nebo seriálových publikacích - uvádíme autora a název příspěvku, pak citaci zdrojového dokumentu, uvozenou slovem In, nakonec lokaci příslušným stránkováním (př. HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 1998, s ) 12. Soupis bibliografických citací - uspořádání abecedně podle prvního prvku nebo v numerické posloupnosti podle uvedení v textu - u abecedně uspořádaného soupisu, který obsahuje dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem, lze nahradit první prvek pomlčkou př. ČAPEK, Karel. Povídky z jedné kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN Povídky z druhé kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN X. - všechny položky se stejným prvním prvkem např. bibliografie jednoho autora lze první prvek úplně vynechat v názvu soupisu jasně vyjádříme tento společný prvek př. Bibliografie Karla Čapka Apokryfy. Praha: Ad. Synek, Kniha apokryfů. Praha: Fr. Borový, Struktura bibliografických citací 1. Monografické publikace Povinné prvky: - primární odpovědnost - název - vydání - rok vydání - standardní číslo (ISBN) Volitelné prvky: podřízená odpovědnost, nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rozsah, edice, poznámky 11 / 18

12 Příklady: Prvek: Příklad: Primární odpovědnost ČAPEK, Karel Název Povídky z jedné kapsy Vydání Reprint původního vydání z roku 1937 Nakladatelské údaje (nepovinné) Praha: Levné knihy Rok vydání 2000 Standardní číslo ISBN ČAPEK, Karel. Povídky z jedné kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN Prvek: Příklad: Primární odpovědnost PECINOVSKÝ, Jan Název Vypalování CD Podnázev (nepovinný) rady a postupy Vydání 1. vyd. Nakladatelské údaje (nepovinné) Praha: Grada Rok vydání 2004 Rozsah (nepovinný) 103 s. Edice (nepovinná) Snadno a rychle Standardní číslo ISBN PECINOVSKÝ, Jan. Vypalování CD: rady a postupy. 1. vyd. Praha: Grada, s. Snadno a rychle. ISBN Seriálové publikace Povinné prvky: - název - odpovědnost - vydání - údaje o vydávání (data a/nebo čísla) - rok vydání - standardní číslo Volitelné prvky: - nakladatelské údaje (místo a nakladatel), edice, poznámky Prvek: Příklad: Název Historická demografie Odpovědnost Sociologický ústav (Akademie věd ČR) Vydání Údaje o vydávání Č. 27 Nakladatelské údaje Praha: Sociologický ústav AV ČR Rok 2003 Edice Poznámky Standardní číslo ISSN ISBN / 18

13 Historická demografie. Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Č. 27. Praha: Sociologický ústav AV ČR ISBN ISSN Část monografické publikace Prvek: Příklad: Primární odpovědnost HROCH, Miroslav a kolektiv Název zdrojového dokumentu Obecné dějiny II Podnázev Dějiny novověku Vydání 1. vyd. Nakladatelské údaje Praha: Státní pedagogické nakladatelství Rok 1989 Edice Učebnice pro vysoké školy Lokace ve zdrojovém dokumentu Kapitola I/1, Anglická buržoazní revoluce a její výsledky, s HROCH, Miroslav a kolektiv. Obecné dějiny II: dějiny novověku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Učebnice pro vysoké školy. Kapitola I/1, Anglická buržoazní revoluce a její výsledky, s Příspěvek do monografické publikace Prvek: Příklad: Příspěvek: Primární odpovědnost Název Zdrojový dokument: Primární odpovědnost Název Vydání Nakladatelské údaje Rok 1998 Lokace ve zdrojovém dokumentu s HLINOMAZ, Milan Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI 1. vyd. Karlovy Vary: Státní okresní archiv HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 1998, s Články v seriálových publikacích Prvek: Příklad: Primární odpovědnost SLADKÝ, Jiří Název V kolébce civilizací Podřízená odpovědnost Fotografie Jiří Sladký Název zdrojového dokumentu Lidé a my Vydání Lokace ve zdrojovém dokumentu: - rok, číslo svazku, lokace části 2003, roč. 52, č. 5, s SLADKÝ, Jiří. V kolébce civilizací. Lidé a my, 2003, roč. 52, č. 5, s / 18

14 Elektronické dokumenty nebo jejich části ISO Elektronický dokument dokument v elektronické formě zpřístupňovaný počítačovou technikou Obecná pravidla pro citaci elektronických dokumentů jsou stejná jako pro tištěné dokumenty (zkratky, psaní velkých písmen, interpunkce, druh písma). Specifikace prvků v bibliografické citaci elektronických dokumentů je taktéž stejná jako u dokumentů tištěných (primární odpovědnost, úprava jmen, název, podnázev ) V citaci elektronických dokumentů se objevují navíc tyto prvky: - neznámý název není-li možné najít název, nahradíme jej několika prvními slovy z dokumentu, po nichž následuje symbol vynechání ( ), navíc se zapíše stručný popis obsahu dokumentu, který se zapíše za náhradní název v hranatých závorkách - u elektronické pošty se místo názvu uvádí Předmět uvedený ve zprávě - druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách po názvu, používáme: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk] - v případě potřeby lze spolu s druhem nosiče specifikovat také druh dokumentu např. [online databáze] nebo [monografie na CD-ROM] nebo [online elektronický časopis] nebo [elektronická pošta] - časové údaje je-li elektronický dokument často aktualizován, mohou být časové údaje citace velice přesné mohou obsahovat den, měsíc, rok a přesný čas, kde je to možné, musí se za datem publikování uvést datum citované aktualizace nebo revize ve stejné formě jako v prameni - data zapsaná pouze v číselné formě musí být v souladu s ISO 8601 (např ) - datum vydání se zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni - datum citování datum, kdy byl elektronický dokument skutečně viděn, uvádí se v hranatých závorkách u dokumentů, které mohou podléhat změnám, datu citování předchází slovo citováno např. [cit. 15. dubna 2001] nebo [cit ] - poznámky: - fyzický popis uvádí se v poznámce, popisují formát dokumentu nebo počet fyzických jednotek, např. 1 magnetická páska - doprovodný materiál např. uživatelské příručky, zvukové kazety apod., uvádí se v poznámce a uvozuje se slovy Doprovodný materiál - požadavky na systém např. specifická sestava a model počítače, velikost paměti, požadovaný operační systém, uvozují se slovy Požadavky na systém - dostupnost a přístupnost u online dokumentů uvozeno slovy Dostupné v (na), poté následuje přesný odkaz, např. Dostupné na webových stránkách Krajské knihovny Karlovy Vary <http://www.knihovna.kvary.cz>. Prameny informací základním pramenem je samotná citovaná jednotka. V citaci zaznamenané údaje musejí odkazovat na exemplář dokumentu, který byl viděn nebo užíván při citování. (např. údaje citované z dokumentu na internetu musí obsahovat název, data, lokaci atd. konkrétní verze, která byla viděna a konkrétní umístění, kde byla tato verze zpřístupněna). 1. Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Povinné prvky: - primární odpovědnost - název - druh nosiče - podřízená odpovědnost (nepovinný) - vydání - místo vydání 14 / 18

15 - vydavatel - datum vydání - datum aktualizace/revize - datum citování (povinný pro online dokumenty, pro ostatní nepovinný) - edice (nepovinný) - poznámky (nepovinný) - dostupnost a přístup (povinný pro online dokumenty, pro ostatní nepovinný) - standardní číslo Nepovinné prvky je doporučeno do citace zahrnout, pokud jsou snadno dostupné. Př. Články a jiné příspěvky Primární odpovědnost Šteinerová, Jana Název příspěvku Film, který se zrodil ve Varech, vyhrál lvy Název seriálové publikace Karlovarské noviny Druh nosiče online databáze Vydání 1. vyd. Označení čísla Datum aktualizace ; 06:53:07 Datum citování ; 15:47 Lokace v rámci zdrojového dokumentu ZV Poznámky Dostupnost a přístup TAMTAM.CZ Standardní číslo ŠTEINEROVÁ, Jana. Film, který se zrodil ve Varech, vyhrál lvy. Karlovarské noviny [online] ; 06:53:07 [cit ; 15:47]. Dostupné v mediální databázi TAMTAM: <http://www.anopress.cz/>. Číslo záznamu ZV Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha): MANEKEN, P. Pokrok v lékařství. 1. vyd. Praha: Odeon, s. ISBN BĚLINOVÁ, L. a kol. Pedagogika předškolního věku. 1. vydání. Praha: Panton, s. LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma.1st ed. Oxford: Pergamon Press, ISBN Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny): Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha: PRESS-KO. ISSN Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, Ottawa: Statistics Canada, ISSN Příklad bibliografické citace části monografické publikace: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria Kapitola 19, Vláda relativity, s PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed., vol. 1. London: Macmillan Section 12, Phylum Mollusca, p Příklad bibliografické citace příspěvku do monografické publikace: FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 1992, s / 18

16 WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish registers. London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s WEAWER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu: HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé CD-ROM. Praha: Libri, RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In Informedia 98: Sborník online. Praha: Albertina, Cit Dostupné z URL: Příklad bibliografické citace elektronické seriálové publikace, časopisu, zprávy, diskusního fóra: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti online. Praha: Ikaros, Cit Dostupné z URL: BARTL, Z. Baze autorit na FTP serveru online. In Diskusní skupina knihoven a automatizace knihoven online. Petr Vandrovec Cit Dostupné z URL: lwgate/knihovna. Příklad bibliografické citace biblických textů (Číslo_knihy) Zkratka_knihy číslo_kapitoly, verš(e)část_verše.další_verš(e) L 20,15 2 K 18,4a L 20,15-18 L 20,15.18 L 20, L 20,15 21, / 18

17 Příloha 2: Citace textu Citování upravuje norma ČSN ISO 690. Na stránkách existuje generátor citací. Kdy citujeme Citace je odkaz na knihu, článek, webovou stránku, nebo na jakékoliv jiné publikované dílo, ze kterého vycházíme při psaní vlastní odborné práce, pokud z tohoto díla přebíráme cizí myšlenky. Citovat můžete i dosud nepublikované dílo, pracovní poznámky, materiály z přednášek a školení, nebo osobní komunikaci. Nejčastěji budete citovat text. Nesmíte ale zapomínat na obrázky, tabulky, grafy, apod. Proč citujeme Smyslem citování je umožnit identifikovat a najít zdroje, ze kterých jste vycházeli. Čtenář nemusí pochopit některou z Vašich myšlenek, chce se o problematice dozvědět více nebo si Vaši práci potřebuje zařadit do širšího kontextu. Ať už narazí na jakýkoliv problém, důkladně zpracované citace mu jej pomohou vyřešit. Typy citace Citace rozdělujeme na přímé a nepřímé podle způsobu přebírání textů. Citace přímá označuje doslovně převzatý text. Množství přímých citací by nemělo překročit 10% z celého textu. Pozor, aby práce nebyla pouze kompilací cizích názorů. U seminárních prací se toleruje hranice 30%. Přímých citací se využívá zejména u trefných myšlenek, které nejdou přeformulovat vlastními slovy, popř. tehdy, pokud by myšlenka ztratila význam. Pro zápis odkazu v textu se používá jedna z následujících metod. Metoda uvádění roku publikace Tato metoda je běžná při psaní vědeckých a odborných prací. Proto doporučujeme dát jí přednost před ostatními. Skládá se z prvního údaje záznamu a roku vydání. Údaje jsou uváděny v kulatých závorkách za citací. Použít můžete i hranaté závorky. Pokud jde o první údaj záznamu, obvykle jím bývá jméno autora nebo název korporace. Pokud nemá dokument autora, potom použijte první slova z názvu. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (Giddens, 1999) V soupisu abecedně uspořádaných citací (v bibliografii): GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Metoda poznámek Na citovaný dokument odkazujeme číslem poznámky, které je přímo v textu. Samotná citace je v plné formě uvedena pod čarou. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. 1 Pod čarou bude plná podoba citace: GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Metoda číselných citací Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v citačním soupisu. V případě, že je některý z nich citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (33, str. 56) V soupisu citací bude plná podoba citace: 33. GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN / 18

18 V textu se může jméno autora přirozeně vyskytovat. V tomto případě bude v závorce pouze rok vydání dokumentu. V textu: Jak uvádí Giddens (1999), ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. V soupisu abecedně uspořádaných citací (bibliografii): GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Pokud vydal tentýž autor v jednom roce publikací dvě a více, rok vydání se doplní o malé písmeno abecedy (a, b, c, d...). V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (Giddens, 1999a) V soupisu abecedně uspořádaných citací (bibliografii): GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999a. s ISBN GIDDENS, A. Sociologie: druhý pohled. 1. vyd. Praha: Argo, 1999b. s ISBN O nepřímých citacích mluvíme někdy jako o parafrázích. Cizí myšlenku přeformulujete vlastními slovy tak, aby nebyla vytržená z kontextu nebo neztratila svůj původní význam. Za poslední větou přestylizovaného textu uvedeme v kulatých závorkách příjmení citovaného autora a rok vydání publikace, z které čerpáme (např. Kovaliková, 1992). Množství nepřímých citací není ve vědecké práci nijak omezeno. 18 / 18

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací

Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Vysoká škola obchodní a hotelová Alena Klapalová, Jakub Trojan, Zdeněk Málek Zpracování kvalifikačních prací metodická pomůcka pro psaní závěrečných a studentských vědeckých odborných prací Brno 2013 Recenzent:

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací

Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací č Metodické pokyny pro zpracování diplomových a bakalářských prací ř ř 1 TÉMATA DIPLOMOVÝCH PRACÍ, ZADÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH ÚKOLŮ o Diplomová práce je odborná studie, kterou má diplomant prokázat schopnost

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Doporučení pro zpracování bakalářské práce

Doporučení pro zpracování bakalářské práce Vysoká škola regionálního rozvoje Doporučení pro zpracování bakalářské práce Bakalářskou prací (BP) student prokazuje, že je schopen řešit a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce

Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce Zásady pro vypracování bakalářské a magisterské diplomové práce (zpracovávané a obhajované v garanci Katedry aplikované ekonomie) Úvod Vypracováním diplomové práce student prokazuje orientaci ve studovaném

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2013) Tyto pokyny se také přiměřeně vztahují k vypracování seminárních

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE METODICKÉ POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE (Obsah a forma bakalářské práce) Antonín Řehoř 2006 OBSAH 1. Poznámky související s legislativou 3 2. Vše podstatné kolem bakalářské práce 5 3. Role subjektů

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS

BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE NA UK FTVS Cílem závěrečné práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, resp. vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Její obsah

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce

Metodické pokyny ke zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace Metodické pokyny ke zpracování absolventské

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ

POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ POKYNY A PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE NA SGJŠ Smyslem maturitní práce je prokázat, že student umí pracovat s odbornou literaturou, je schopen samostatně vyhledávat a třídit informace, prokázat vlastní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce

Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce Metodické pokyny pro vypracování absolventské práce PhDr. Alice Bosáková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více