Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové"

Transkript

1 Pokyny k vypracování ročníkové seminární práce ve školním roce 2014/2015 na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové A) Organizační pokyny Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává v jednom ze seminářů, které navštěvuje, ročníkovou seminární práci. Seminární práci mohou zpracovávat jednotlivci, nebo skupiny studentů. Za vedení a hodnocení práce odpovídá vedoucí práce vyučující příslušného semináře. Studenti volí téma své seminární práce dvojím způsobem: Mohou sami navrhnout problém, který chtějí řešit. Poté svůj návrh představí vedoucímu práce a po konzultaci s ním stanoví téma práce. Vedoucí práce rozhodne, zda je zpracování tématu vhodné pro jednotlivce nebo tým studentů. Vyučující každého semináře vypíše minimálně 5 témat, ze kterých si studenti mohou vybrat. V návrhu jednotlivých témat určí, zda je téma vhodné pro jednotlivce nebo pro studentský tým. Zpracování Student může průběh své práce konzultovat i s jinými vyučujícími nebo s odborníky z praxe (dále konzultanty). Povinně absolvuje dvě konzultace, při kterých informuje vedoucího práce o průběhu a výsledcích své činnosti. Ročníková seminární práce sestává z: textové části (viz Pokyny pro psaní textů) prezentace (viz Pokyny pro tvorbu prezentace) Obhajoba a hodnocení Student odevzdá ve stanoveném čase (viz Harmonogram) práci vedoucímu práce, který provede její hodnocení. Součástí hodnocení je rovněž obhajoba práce na semináři. Nejlepší seminární práce budou prezentovány na ročníkové studentské konferenci. Známka z ročníkové seminární práce bude významnou součástí klasifikace příslušného semináře. Hodnocení bude probíhat podle těchto kritérií: obsah formální náležitosti splnění cíle práce logická stavba práce stylistická a jazyková úroveň míra samostatnosti při zpracování úkolu tvůrčí přístup a originalita při zpracování tématu prezentace a obhajoba práce spolupráce s vedoucím práce (konzultantem) Vypracování seminární práce a její obhajoba jsou podmínkou uzavření závěrečné klasifikace z příslušného semináře. 1 / 18

2 Harmonogram činnost termín poznámky nabídka témat název práce, rozsah, specifikace volba tématu povinná konzultace do povinná konzultace do konkrétní termíny určí garant odevzdání práce do obhajoba práce do studentská konference červen 2015 Tento harmonogram platí pro všechny studenty bez výjimky. B) Pokyny pro psaní textů Obecné pokyny Pokyny pro zpracování seminárních prací vycházejí z mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a norem s ní souvisejících. V práci student podává písemnou formou obraz o úrovni svých znalostí, o schopnosti řešit daný problém, o přehledu prací publikovaných ve sledované oblasti a o způsobu myšlení a vyjadřování. Autor by měl dbát na srozumitelnost výkladu, jednotlivé kapitoly i prezentace výsledků řešení a výzkumu by měly mít logickou návaznost, popis řešeného tématu by měl mít gradaci. Zřetelně by měly být odděleny výsledky vlastního výzkumu a řešení od výsledků převzatých z literatury. Všechna použitá literatura musí být důsledně citována. Samozřejmostí je požadavek na maximální pečlivost, slohovou a gramatickou správnost. Práce by měla být napsána v trpném rodě nebo v 1. osobě jednotného čísla. V pracích zpracovávaných týmem studentů lze použít 1. osobu množného čísla. Práce by měla být svázána do kroužkové vazby. Obal tvoří průsvitná fóliová deska vpředu a pevná deska vzadu. Struktura práce úvodní část titulní list o název školy, označení typu práce, předmět, název práce (případně podnázev), plné jméno autora, jméno vedoucího práce event. konzultanta a místo a rok zpracování předmluva o prohlášení o samostatném zpracování a citaci všech použitých pramenů anotace o stručné vyjádření podstatného jádra práce (v českém a světovém jazyce, nejlépe v angličtině) maximálně o rozsahu jedné stránky podle ČSN ISO 214 Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci obsah hlavní textová část úvod cíl práce popis současného stavu řešeného tématu (popř. literární rešerše) metodika výsledky vlastního výzkumu hodnocení a závěr 2 / 18

3 soupis bibliografických citací (seznam použité literatury) o zpracovaný podle ČSN ISO 690 Dokumentace - Bibliografické citace a ČSN ISO Informace a dokumentace - Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části o Uvádí se jenom ta literatura, na kterou je v textu odkaz. Doporučuje se soupis citací seřadit abecedně podle autorů a roku vydání a v textu používat odkazy na jméno uváděné v kulatých nebo hranatých závorkách (viz příloha 1). přílohy do příloh se umísťují o textové výpisy o rozsáhlejší zdrojové texty počítačových programů o počítačové sestavy a tabulky o podrobné popisy zařízení o obrazová dokumentace o uživatelské příručky a návody na použití o a další jednotlivé přílohy číslujeme (např. příloha 1) nebo označujeme velkými tiskacími písmeny (např. příloha A) obsah příloh se uvádí před vlastními přílohami přílohy mají vlastní číslování stránek, sestávající z čísla přílohy a pořadového čísla stránky v této příloze odděleného tečkou nebo pomlčkou jsou-li přílohy rozsáhlé, mohou být svázány jako samostatný díl závěrečná část závěrečná část v sobě většinou zahrnuje různé dodatky jako např. o disky CD/DVD o tištěné materiálny větších formátů (technická dokumentace, mapové podklady, ) o vzorky Textová stránka a text při psaní textu by se měla respektovat příslušná doporučení ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory vzhled stránky o formát stránky: A4 o orientace stránky: na výšku o okraje stránky: nahoře 2,5 cm dole 2,5 cm vlevo 3,0 cm vpravo 2,5 cm u hřbetu 0,0 cm odstavec o obecné: zarovnání: do bloku o odsazení: vlevo: 0 cm vpravo: 0 cm speciální: žádné o mezery: před: 0 b. za: 0 b. řádkování: jednoduché 3 / 18

4 písmo parametr 1. varianta 2. varianta o font písma Times New Roman Arial o řez písma obyčejné o velikost písma o styl písma žádný rozsah vlastní textové části je minimálně 10 stran / 41 tisíc znaků (včetně mezer), pokud neurčí vedoucí práce jinak číslování stránek začíná titulním listem, čísla stránek se však tisknou až od obsahu, čísluje se arabskými číslicemi dole uprostřed text musí začínat na lícové straně a každá kapitola na nové straně nepoužívá se automatické dělení slov poznámky pod čarou se používají jen ve výjimečných případech (nadměrný počet těchto poznámek činí text nepřehledným) v textu se důsledně označují přímé a nepřímé citace (viz příloha 2) Nadpisy kapitol text se člení na kapitoly, oddíly a pododdíly (celkem max. 3 úrovně), další členění se nedoporučuje psaní se řídí doporučením ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů mezi číslo kapitoly a text nadpisu se nepíše tečka za názvem kapitoly se nepíše tečka pro lepší rozlišení je možné jako oddělovač mezi číslem a textem použít více mezer nadpis kapitoly se nepodtrhává nadpis kapitoly je možné zvýraznit tučně a písmem větší velikosti od předcházejícího textu se název oddílu nebo pododdílu odděluje alespoň jedním prázdným řádkem od následného textu je dobré název oddílu nebo pododdílu oddělit prázdným řádkem nebo půlřádkem Příklad: 1 Hlavní kapitola 1.3 Oddíl Pododdíl Odstavce Při jednoduchém řádkování se mezi odstavci přednostně vynechává jeden prázdný řádek; v případě potřeby je možné meziodstavcové mezery pouze zvětšit. Příklad: končí text předcházejícího odstavce. Takto začíná nový odstavec 4 / 18

5 Tabulky popis tabulky sestává z textu Tabulka (s velkým počátečním písmenem) pořadového čísla (souvisle pro celou práci nebo příslušnou kapitolu s uvedením čísla této kapitoly odděleného tečkou nebo pomlčkou) pomlčky popisného textu (s velkým počátečním písmenem), za který se nepíše tečka Tento popis je umístěn nad tabulkou zarovnaně na střed. Od předcházejícího a následného textu se tabulka odděluje jedním prázdným řádkem. V textu se pak na tabulku odkazuje slovem tabulka (pokud to není začátek věty, pak psané malým počátečním písmenem) a jejím číslem. Příklady: číslování popis interpretace poznámka o Tabulka 5 Text pátá tabulka v celém textu o Tabulka 4.2 Text druhá tabulka v kapitole 4 o Tabulka Text třetí tabulka v oddílu 5.8 vzor tabulky Tabulka 3.1 Výsledky experimentu 1 doporučeno pro potřeby seminární práce odkaz na tabulku... jak je uvedeno v tabulce Obrázky Pod pojmem obrázek rozumíme souhrnně všechny grafické objekty (obrázky, kresby, fotografie, grafy, vývojové diagramy, ). Pro popis obrázků platí podobná pravidla jako u tabulek. Uvádí se text Obrázek (s velkým počátečním písmenem) pořadové číslo pomlčka popisný text (s velkým počátečním písmenem) Text popisu obrázku se však na rozdíl od tabulky umísťuje zarovnaně na střed pod obrázek. Nejvhodnější je umístit popisný text do textového pole a s obrázkem ho pak seskupit, aby vznikl jeden grafický objekt. Od předcházejícího a následujícího textu se obrázek odděluje jedním prázdným řádkem. Při odvolávce na obrázek v textu se používá odkaz obrázek (s malým počátečním písmenem) a jeho pořadové číslo. Příklady: vzor obrázku Obrázek 1 Pohled na hory 1 odkaz na obrázek... na obrázku 1 je zřetelně... 5 / 18

6 Grafy Způsob kreslení grafů se řídí ČSN Kreslení diagramů. Pro jejich umístění do textu platí stejná pravidla jako u obrázků, včetně toho, že graf má také název obrázek. Grafy můžeme rozdělit na ilustrační, teoretické a experimentální. Prokládání bodů získaných experimentem (pozorováním, průzkumem) by se mělo provádět exaktní formou (matematicko-statistickým výpočtem). Všechny grafické editory dnes mají k disposici aparát pro tvorbu některých základních regresních závislostí, resp. je možno potřebné výpočty naprogramovat. Prokládání od ruky nebo používání křivítka je při možnosti používat k zpracování výpočetní techniku již anachronismem. Vzorce a rovnice V rovnicích se používají znaky a značky definované ČSN ISO Veličiny a jednotky - část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a technice. Pro psaní rovnic se používají příslušné editory rovnic, které jsou dnes součástí každého textového editoru. Rovnice se umísťují na samostatném řádku buď zarovnané k levému okraji nebo zarovnané na střed řádku a oddělené od předchozího a následného textu prázdným půl nebo plným řádkem. Napravo od rovnice zarovnaně na pravý okraj se v kulatých závorkách umísťuje pořadové číslo rovnice, aby bylo možné se na ni v textu odkazovat. Symboly proměnných se píší kurzívou, aby se odlišily od běžného textu. Velikost a typ písma ve vzorcích a rovnicích je nutné nastavit v souladu s velikostí a typem písma textu ročníkové seminární práce. Příklad: x = N x i i= 1 Jednotky fyzikálních veličin Používají se jenom normami definované jednotky podle ČSN ISO 31, části 0 až 13, které vycházejí z mezinárodního standardu soustavy měrných jednotek SI, ČSN ISO 1000 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. jednotky se neumísťují do závorek v zápisu jednotky se nedoporučuje používat znak / (lomítko), jmenovatel se vyjadřuje zápornou mocninou části složených jednotek se oddělují tečkou (symbolický znak pro násobení) je-li veličina bezrozměrná, pak se žádná jednotka neuvádí - používání jedničky ve tvaru [1] nebo (1) pro vyjádření bezrozměrnosti nemá opodstatnění. Autorství Autorství upravuje zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Podle tohoto zákona má škola právo užít výsledky seminární práce bez souhlasu autora jenom v rozsahu vyjmenovaném v zákonu ( 35 a 31). Bibliografické citace Citování delších pasáží z cizích děl, kopírování tabulek a obrázků z jiných publikací podléhá ustanovením autorského zákona. Bez písemného svolení autora a bez uvedení autora a pramene je citování, kopírování a prezentování těchto částí nepřípustné. 6 / 18

7 C) Pokyny pro tvorbu prezentace technická úroveň prezentace statické prvky = objekty textové pole o neaktivní o aktivní seznam o odrážky o číslování tabulka ilustrace o obrázek klasický text např. číslo snímku, autor, datum, bitmapová grafika vektorová grafika např. tvorba vývojových diagramů, procesních schémat, grafická interpretace tabelovaných hodnot o klipart o obrazec o graf mediální soubor o zvuk o video kombinace textového pole a grafiky o WordArt o SmartArt kombinace objektu a konkrétní činnosti o hypertextový odkaz umístěný do libovolného objektu o akce (tlačítka) dynamické prvky = efekty přechody animace formální úroveň prezentace snímky počet snímků se doporučuje 8 10 (průměrně 1 snímek na 1 minutu) jako závěrečný snímek lze použít snímek úvodní, rozhodně se nedoporučuje text Děkuji za pozornost a podobné texty prezentace by měla obsahovat objekty (viz technická úroveň prezentace) obsahující minimální množství textu stejně tak důležité je šetřit s obrazovými materiály, diagramy, schématy, grafy a dalšími objekty z důvodu časového limitu prezentace těžištěm prezentace je ústní projev autora efekty platí zásada, že někdy méně znamená více přílišné používání efektů způsobuje o odpoutání pozornosti od faktické části o nepřehlednost až zmatek o komplikované vracení se na dřívější snímky v rámci diskuse 7 / 18

8 odborná úroveň prezentace platí zásada, že při prezentaci je třeba vyčerpat téma nikoli posluchače přednášející by měl používat takové pojmy a cizí slova, která umí jednoznačně a srozumitelně vysvětlit na druhou stranu je také dobré si při tvorbě prezentace uvědomit složení posluchačů a přizpůsobit tomuto odbornou úroveň svého výkladu tvorba, stavba a osnova prezentace titulní snímek povinné údaje o název práce o jméno autora o jméno vedoucího práce doporučené údaje o název příp. logo instituce, příp. bližší zařazení o místo a čas představení tématu důvod, proč právě toto téma obsah struktura prezentace stručné seznámení s jednotlivými body prezentace plány (cíle) postup skutečnost výstupy stanovené cíle plánovaný postup práce skutečný postup ovlivněný aktuální situací průběžné výsledky získané během uskutečněných činností závěr konstatování, zda bylo či nebylo dosaženo vytyčených cílů o v případě nedosažených cílů uvést důvod souhrn všech získaných výsledků bibliografické citace jedná se o nedílnou součást prezentace, která ale zůstává bez ústního komentáře závěrečný snímek závisí na tvůrci prezentace doporučuje se použít úvodní snímek příprava na prezentaci přednášející si v dostatečném předstihu zjistí datum, čas a místnost konání seznámí se s technickým zázemím místnosti o počítač, připojení k síti Internet (je-li třeba) o plátno s dataprojektorem resp. interaktivní tabule o mikrofon, dálkové ovládání prezentace seznámí se s nainstalovanými aplikacemi o zajistí uložení prezentace na disk počítače o prověří funkčnost spuštění a ovládání doporučuje se přímo na místě vyzkoušet dispoziční a technické možnosti místnosti časovou osnovu celé prezentace a tím splnění stanoveného časového limitu 8 / 18

9 řízení prezentace projev není čten, ale přednesen s pomocí osnovy časový limit vlastní prezentace by měl být min. 5 minut a max. 10 minut závisí na konkrétní situaci (obhajoba na semináři, studentská konference, ) během tohoto času hovoří pouze autor prezentace dotazy jsou pokládány během diskuse, která následuje po prezentaci na diskusi se doporučuje 5 10 minut posluchači kladou smysluplné otázky prezentující a posluchači vedou vzájemnou a věcnou diskusi kontakt s posluchačem je zprostředkováván pomocí aplikací sloužících ke spuštění a ovládání připravené prezentace audiovizuální technikou (dataprojektor, plátno, interaktivní tabule, ) ukázkovými předměty týká se to případu rozsáhlých příloh nebo dodatků POROVNÁNÍ funkcí a množství textu ve vztahu k dílčím činnostem souvisejících s tvorbou seminární práce předmět resp. činnost funkce množství textu textová část práce komplexní seznámení se studovanou problematikou maximální shrnutí práce upozornění na nejdůležitější body vysvětlení použitých heslovitých ústní projev autora práce výrazů a pojmů slovní interpretace obrazových částí, diagramů, schémat, grafů a podobně prezentace práce osnova výkladu minimální 9 / 18

10 Příloha 1: Specifikace prvků v bibliografické citaci a příklady bibliografických citací 1. Primární odpovědnost - autor - korporace např. zprávy komisí, konferenční materiály apod. - u seriálových publikací na prvním místě je název - formální úprava jména první je příjmení (př. PECINOVSKÝ, Jan) - 2 nebo 3 jména uvádí se všechna (př. GREPL, Miroslav a KARLÍK, Petr lze také GREPL, M. a KARLÍK, P.) - více jmen uvádí se nejvíce první 3, další vynecháme připojuje se zkratka et al. v češtině možno použít zkratku aj. 2. Název - tak, jak je uveden v prameni - více než jeden název - zapisujeme ten nejvýraznější, jsou-li stejně výrazné, zapisujeme ten na 1. místě - podnázev uvádíme tehdy, považujeme-li za užitečné z hlediska upřesnění nebo identifikace (př. Vypalování CD: rady a postupy) - zkracování lze zkrátit, zkrácení nesmí způsobit ztrátu podstatných údajů 3. Podřízená odpovědnost (nepovinný údaj) - editoři, ilustrátoři, překladatelé lze napsat za názvem 4. Vydání - zapisujeme výrazy uvedenými v prameni - číselné pořadí arabské číslice (př. 1. vyd. 1. vydání Nové rozšíř. vyd. 2. přeprac. vyd.) - Periodické (seriálové) publikace údaje co nejúplnější př.: 1995, roč. 38, č. 5 jaro 2001, roč. 15, č. 1 duben 15, Nakladatelské údaje - místo a nakladatel jsou nepovinné, rok je povinný údaj - formální úprava: místo, nakladatel, rok (př. Praha: Grada, 2004) 6. Místo vydání (nepovinné) - název místa v jazyce dokumentu, v 1. pádě, v pravopisu pramene - pro lepší identifikaci místa lze do kulatých závorek uvést název státu, provincie apod. - více míst zapisujeme topograficky zvýrazněné místo nebo místo uvedené na prvním místě nebo všechna v pořadí, v jakém jsou uvedeny v prameni (př. Praha; Brno; Plzeň) - neznámé místo vydání vypíšeme slovy např. místo vydání neznámé nebo použijeme zkratku b.m. 7. Nakladatel (nepovinné) - lze uvést ve zkrácené nebo zkratkové formě - výrazy a spol., a synové vynecháváme - víc než jeden nakladatel uvádí se typograficky nejvýraznější nebo ten na prvním místě nebo mohou být zapsána všechna spolu s místem vydání (př. Praha: Grada; Brno: Atlantis) - není-li uveden žádný nakladatel, vypíšeme nakladatel neznámý nebo zkratku b.n. 8. Datum vydání - tak, jak je uveden v prameni, arabskými číslicemi 10 / 18

11 - vydání přesahující rok zapisují se shrnující data (př ) - není-li vydávání dosud ukončeno, zapisuje se první datum s pomlčkou (př ) - je-li rok vydání neznámý, lze zapsat např. datum tisku nebo odhadnuté datum (př. vytištěno 1989 nebo cca 1989) 9. Rozsah (nepovinný) - počty stran, listů, svazků apod. - u netištěných dokumentů pomocí počtu fyzických částí (př. 3 gramofonové desky) 10. Standardní číslo - ISBN, ISSN (př. ISBN ) - není povinné u částí a příspěvků v monografických publikacích, u článků v periodických (seriálových) publikacích 11. Dílčí část - příspěvky v monografických nebo seriálových publikacích - uvádíme autora a název příspěvku, pak citaci zdrojového dokumentu, uvozenou slovem In, nakonec lokaci příslušným stránkováním (př. HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 1998, s ) 12. Soupis bibliografických citací - uspořádání abecedně podle prvního prvku nebo v numerické posloupnosti podle uvedení v textu - u abecedně uspořádaného soupisu, který obsahuje dvě nebo více položek se stejným prvním prvkem, lze nahradit první prvek pomlčkou př. ČAPEK, Karel. Povídky z jedné kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN Povídky z druhé kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN X. - všechny položky se stejným prvním prvkem např. bibliografie jednoho autora lze první prvek úplně vynechat v názvu soupisu jasně vyjádříme tento společný prvek př. Bibliografie Karla Čapka Apokryfy. Praha: Ad. Synek, Kniha apokryfů. Praha: Fr. Borový, Struktura bibliografických citací 1. Monografické publikace Povinné prvky: - primární odpovědnost - název - vydání - rok vydání - standardní číslo (ISBN) Volitelné prvky: podřízená odpovědnost, nakladatelské údaje (místo a nakladatel), rozsah, edice, poznámky 11 / 18

12 Příklady: Prvek: Příklad: Primární odpovědnost ČAPEK, Karel Název Povídky z jedné kapsy Vydání Reprint původního vydání z roku 1937 Nakladatelské údaje (nepovinné) Praha: Levné knihy Rok vydání 2000 Standardní číslo ISBN ČAPEK, Karel. Povídky z jedné kapsy. Reprint původního vydání z roku Praha: Levné knihy, ISBN Prvek: Příklad: Primární odpovědnost PECINOVSKÝ, Jan Název Vypalování CD Podnázev (nepovinný) rady a postupy Vydání 1. vyd. Nakladatelské údaje (nepovinné) Praha: Grada Rok vydání 2004 Rozsah (nepovinný) 103 s. Edice (nepovinná) Snadno a rychle Standardní číslo ISBN PECINOVSKÝ, Jan. Vypalování CD: rady a postupy. 1. vyd. Praha: Grada, s. Snadno a rychle. ISBN Seriálové publikace Povinné prvky: - název - odpovědnost - vydání - údaje o vydávání (data a/nebo čísla) - rok vydání - standardní číslo Volitelné prvky: - nakladatelské údaje (místo a nakladatel), edice, poznámky Prvek: Příklad: Název Historická demografie Odpovědnost Sociologický ústav (Akademie věd ČR) Vydání Údaje o vydávání Č. 27 Nakladatelské údaje Praha: Sociologický ústav AV ČR Rok 2003 Edice Poznámky Standardní číslo ISSN ISBN / 18

13 Historická demografie. Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Č. 27. Praha: Sociologický ústav AV ČR ISBN ISSN Část monografické publikace Prvek: Příklad: Primární odpovědnost HROCH, Miroslav a kolektiv Název zdrojového dokumentu Obecné dějiny II Podnázev Dějiny novověku Vydání 1. vyd. Nakladatelské údaje Praha: Státní pedagogické nakladatelství Rok 1989 Edice Učebnice pro vysoké školy Lokace ve zdrojovém dokumentu Kapitola I/1, Anglická buržoazní revoluce a její výsledky, s HROCH, Miroslav a kolektiv. Obecné dějiny II: dějiny novověku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Učebnice pro vysoké školy. Kapitola I/1, Anglická buržoazní revoluce a její výsledky, s Příspěvek do monografické publikace Prvek: Příklad: Příspěvek: Primární odpovědnost Název Zdrojový dokument: Primární odpovědnost Název Vydání Nakladatelské údaje Rok 1998 Lokace ve zdrojovém dokumentu s HLINOMAZ, Milan Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI 1. vyd. Karlovy Vary: Státní okresní archiv HLINOMAZ, Milan. Klášter premonstrátů Teplá. In Historický sborník Karlovarska VI. Karlovy Vary: Státní okresní archiv, 1998, s Články v seriálových publikacích Prvek: Příklad: Primární odpovědnost SLADKÝ, Jiří Název V kolébce civilizací Podřízená odpovědnost Fotografie Jiří Sladký Název zdrojového dokumentu Lidé a my Vydání Lokace ve zdrojovém dokumentu: - rok, číslo svazku, lokace části 2003, roč. 52, č. 5, s SLADKÝ, Jiří. V kolébce civilizací. Lidé a my, 2003, roč. 52, č. 5, s / 18

14 Elektronické dokumenty nebo jejich části ISO Elektronický dokument dokument v elektronické formě zpřístupňovaný počítačovou technikou Obecná pravidla pro citaci elektronických dokumentů jsou stejná jako pro tištěné dokumenty (zkratky, psaní velkých písmen, interpunkce, druh písma). Specifikace prvků v bibliografické citaci elektronických dokumentů je taktéž stejná jako u dokumentů tištěných (primární odpovědnost, úprava jmen, název, podnázev ) V citaci elektronických dokumentů se objevují navíc tyto prvky: - neznámý název není-li možné najít název, nahradíme jej několika prvními slovy z dokumentu, po nichž následuje symbol vynechání ( ), navíc se zapíše stručný popis obsahu dokumentu, který se zapíše za náhradní název v hranatých závorkách - u elektronické pošty se místo názvu uvádí Předmět uvedený ve zprávě - druh nosiče uvádí se v hranatých závorkách po názvu, používáme: [online], [CD-ROM], [magnetická páska], [disk] - v případě potřeby lze spolu s druhem nosiče specifikovat také druh dokumentu např. [online databáze] nebo [monografie na CD-ROM] nebo [online elektronický časopis] nebo [elektronická pošta] - časové údaje je-li elektronický dokument často aktualizován, mohou být časové údaje citace velice přesné mohou obsahovat den, měsíc, rok a přesný čas, kde je to možné, musí se za datem publikování uvést datum citované aktualizace nebo revize ve stejné formě jako v prameni - data zapsaná pouze v číselné formě musí být v souladu s ISO 8601 (např ) - datum vydání se zapisuje tak, jak je uvedeno v prameni - datum citování datum, kdy byl elektronický dokument skutečně viděn, uvádí se v hranatých závorkách u dokumentů, které mohou podléhat změnám, datu citování předchází slovo citováno např. [cit. 15. dubna 2001] nebo [cit ] - poznámky: - fyzický popis uvádí se v poznámce, popisují formát dokumentu nebo počet fyzických jednotek, např. 1 magnetická páska - doprovodný materiál např. uživatelské příručky, zvukové kazety apod., uvádí se v poznámce a uvozuje se slovy Doprovodný materiál - požadavky na systém např. specifická sestava a model počítače, velikost paměti, požadovaný operační systém, uvozují se slovy Požadavky na systém - dostupnost a přístupnost u online dokumentů uvozeno slovy Dostupné v (na), poté následuje přesný odkaz, např. Dostupné na webových stránkách Krajské knihovny Karlovy Vary <http://www.knihovna.kvary.cz>. Prameny informací základním pramenem je samotná citovaná jednotka. V citaci zaznamenané údaje musejí odkazovat na exemplář dokumentu, který byl viděn nebo užíván při citování. (např. údaje citované z dokumentu na internetu musí obsahovat název, data, lokaci atd. konkrétní verze, která byla viděna a konkrétní umístění, kde byla tato verze zpřístupněna). 1. Elektronické monografie, databáze a počítačové programy Povinné prvky: - primární odpovědnost - název - druh nosiče - podřízená odpovědnost (nepovinný) - vydání - místo vydání 14 / 18

15 - vydavatel - datum vydání - datum aktualizace/revize - datum citování (povinný pro online dokumenty, pro ostatní nepovinný) - edice (nepovinný) - poznámky (nepovinný) - dostupnost a přístup (povinný pro online dokumenty, pro ostatní nepovinný) - standardní číslo Nepovinné prvky je doporučeno do citace zahrnout, pokud jsou snadno dostupné. Př. Články a jiné příspěvky Primární odpovědnost Šteinerová, Jana Název příspěvku Film, který se zrodil ve Varech, vyhrál lvy Název seriálové publikace Karlovarské noviny Druh nosiče online databáze Vydání 1. vyd. Označení čísla Datum aktualizace ; 06:53:07 Datum citování ; 15:47 Lokace v rámci zdrojového dokumentu ZV Poznámky Dostupnost a přístup TAMTAM.CZ Standardní číslo ŠTEINEROVÁ, Jana. Film, který se zrodil ve Varech, vyhrál lvy. Karlovarské noviny [online] ; 06:53:07 [cit ; 15:47]. Dostupné v mediální databázi TAMTAM: <http://www.anopress.cz/>. Číslo záznamu ZV Příklad bibliografické citace monografické publikace (kniha): MANEKEN, P. Pokrok v lékařství. 1. vyd. Praha: Odeon, s. ISBN BĚLINOVÁ, L. a kol. Pedagogika předškolního věku. 1. vydání. Praha: Panton, s. LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasma.1st ed. Oxford: Pergamon Press, ISBN Příklad bibliografické citace seriálové publikace (časopisy, noviny): Zpravodaj Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí České republiky Praha: PRESS-KO. ISSN Communications equipment manufacturers. Manufacturing and Primary Industries Division, Statistics Canada. Preliminary Edition, Ottawa: Statistics Canada, ISSN Příklad bibliografické citace části monografické publikace: BRUNTON, P. Perspektivy. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Unitaria Kapitola 19, Vláda relativity, s PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th ed., vol. 1. London: Macmillan Section 12, Phylum Mollusca, p Příklad bibliografické citace příspěvku do monografické publikace: FOUČKOVÁ, M. Reinkarnace a hlubinná terapie. In WHITTON, J. L. a FISHER, J. Život mezi životy. Brno: Bollingenská věž, 1992, s / 18

16 WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In STEEL, DJ. National index of parish registers. London: Society of Genealogists, 1968, vol. 1, p Příklad bibliografické citace článků atd. v seriálových publikacích: ŠÍŠA, Zbyněk. Chovná a rehabilitační stanice pražské ZOO. Zvířata a my, duben 1995, č. 4, s WEAWER, William. The collectors: command performances. Architectural Digest, December 1985, vol. 42, no. 12, p Příklad bibliografické citace elektronické monografie, databáze a počítačového programu: HONZÁK, F., PEČENKA, M. Státy a jejich představitelé CD-ROM. Praha: Libri, RIEGER, S., VÁCHOVÁ, M. Chemie na Internetu. In Informedia 98: Sborník online. Praha: Albertina, Cit Dostupné z URL: Příklad bibliografické citace elektronické seriálové publikace, časopisu, zprávy, diskusního fóra: Ikaros: elektronický časopis o informační společnosti online. Praha: Ikaros, Cit Dostupné z URL: BARTL, Z. Baze autorit na FTP serveru online. In Diskusní skupina knihoven a automatizace knihoven online. Petr Vandrovec Cit Dostupné z URL: lwgate/knihovna. Příklad bibliografické citace biblických textů (Číslo_knihy) Zkratka_knihy číslo_kapitoly, verš(e)část_verše.další_verš(e) L 20,15 2 K 18,4a L 20,15-18 L 20,15.18 L 20, L 20,15 21, / 18

17 Příloha 2: Citace textu Citování upravuje norma ČSN ISO 690. Na stránkách existuje generátor citací. Kdy citujeme Citace je odkaz na knihu, článek, webovou stránku, nebo na jakékoliv jiné publikované dílo, ze kterého vycházíme při psaní vlastní odborné práce, pokud z tohoto díla přebíráme cizí myšlenky. Citovat můžete i dosud nepublikované dílo, pracovní poznámky, materiály z přednášek a školení, nebo osobní komunikaci. Nejčastěji budete citovat text. Nesmíte ale zapomínat na obrázky, tabulky, grafy, apod. Proč citujeme Smyslem citování je umožnit identifikovat a najít zdroje, ze kterých jste vycházeli. Čtenář nemusí pochopit některou z Vašich myšlenek, chce se o problematice dozvědět více nebo si Vaši práci potřebuje zařadit do širšího kontextu. Ať už narazí na jakýkoliv problém, důkladně zpracované citace mu jej pomohou vyřešit. Typy citace Citace rozdělujeme na přímé a nepřímé podle způsobu přebírání textů. Citace přímá označuje doslovně převzatý text. Množství přímých citací by nemělo překročit 10% z celého textu. Pozor, aby práce nebyla pouze kompilací cizích názorů. U seminárních prací se toleruje hranice 30%. Přímých citací se využívá zejména u trefných myšlenek, které nejdou přeformulovat vlastními slovy, popř. tehdy, pokud by myšlenka ztratila význam. Pro zápis odkazu v textu se používá jedna z následujících metod. Metoda uvádění roku publikace Tato metoda je běžná při psaní vědeckých a odborných prací. Proto doporučujeme dát jí přednost před ostatními. Skládá se z prvního údaje záznamu a roku vydání. Údaje jsou uváděny v kulatých závorkách za citací. Použít můžete i hranaté závorky. Pokud jde o první údaj záznamu, obvykle jím bývá jméno autora nebo název korporace. Pokud nemá dokument autora, potom použijte první slova z názvu. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (Giddens, 1999) V soupisu abecedně uspořádaných citací (v bibliografii): GIDDENS, Anthony. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Metoda poznámek Na citovaný dokument odkazujeme číslem poznámky, které je přímo v textu. Samotná citace je v plné formě uvedena pod čarou. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. 1 Pod čarou bude plná podoba citace: GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Metoda číselných citací Jednotlivé dokumenty jsou očíslovány podle pořadí, v jakém jsou uvedeny v citačním soupisu. V případě, že je některý z nich citován vícekrát, opakuje se pod stejným číslem. V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (33, str. 56) V soupisu citací bude plná podoba citace: 33. GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN / 18

18 V textu se může jméno autora přirozeně vyskytovat. V tomto případě bude v závorce pouze rok vydání dokumentu. V textu: Jak uvádí Giddens (1999), ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. V soupisu abecedně uspořádaných citací (bibliografii): GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, s ISBN Pokud vydal tentýž autor v jednom roce publikací dvě a více, rok vydání se doplní o malé písmeno abecedy (a, b, c, d...). V textu: Ve všech typech společnosti se vyskytuje nerovnost. (Giddens, 1999a) V soupisu abecedně uspořádaných citací (bibliografii): GIDDENS, A. Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999a. s ISBN GIDDENS, A. Sociologie: druhý pohled. 1. vyd. Praha: Argo, 1999b. s ISBN O nepřímých citacích mluvíme někdy jako o parafrázích. Cizí myšlenku přeformulujete vlastními slovy tak, aby nebyla vytržená z kontextu nebo neztratila svůj původní význam. Za poslední větou přestylizovaného textu uvedeme v kulatých závorkách příjmení citovaného autora a rok vydání publikace, z které čerpáme (např. Kovaliková, 1992). Množství nepřímých citací není ve vědecké práci nijak omezeno. 18 / 18

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Pokyny pro psaní ročníkové seminární práce školní rok 2012 2013

Pokyny pro psaní ročníkové seminární práce školní rok 2012 2013 Pokyny pro psaní ročníkové seminární práce školní rok 2012 2013 Volba tématu Každý student v průběhu septimy zpracovává v jednom ze seminářů, které navštěvuje, ročníkovou seminární práci. Seminární práce

Více

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací

Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Doporučení k psaní textů habilitačních, disertačních, diplomových, bakalářských a semestrálních prací Pro zpracování habilitačních, disertačních, diplomových a bakalářských prací (dále jenom práce) platí

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Pravidla pro psaní prací

Pravidla pro psaní prací Pravidla pro psaní prací Části seminární práce 1. PŘEDNÍ ČÁST 1. Titulní strana 2. Zadání 3. Prohlášení 4. Anotace 5. Seznam zkratek a symbolů 6. Obsah 2. JÁDRO PRÁCE 1. Úvod 2. Rozvedení seminárního úkolu

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT

TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT TEXTOVÁ OPORA PRO E LEARNINGOVÝ KURZ INFORMAČNÍ VÝCHOVY F*** VUT KAPITOLA 8 Právní a etické aspekty práce s informacemi (Citování) Knihovny VUT v Brně pracovní skupina pro informační vzdělávání Brno 2007

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká

Citace v odborném textu. Jitka Kominácká Citace v odborném textu Jitka Kominácká Úvod Uvádí se pouze přímé citace Neuvádí se nepřímé citace (pravidla českého pravopisu, učebnice matematiky, slovník cizích slov, ) - nepřímé citace jsou ty, do

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1.

Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou. Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA. Verze 1. Projekt inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování ročníkové práce z předmětu FIKTIVNÍ FIRMA Verze 1.1 Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

I. Seznámení studenta s prací, odborný vedoucí práce

I. Seznámení studenta s prací, odborný vedoucí práce Organizační směrnice POŽADAVKY PRO PSANÍ ROČNÍKOVÝCH PREZENTAČNÍCH PRACÍ na Osmiletém gymnázium (79-41-k/81) Touto samostatnou písemnou prací student prokazuje svoji odbornou připravenost pro další studium

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán Předmluva k prvnímu českému vydání 0 Úvod 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronické písemné práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papír 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010

METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 METODIKA JEDNOTNÉHO CITOVÁNÍ A TVORBY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZŮ PRO NEJČASTĚJI CITOVANÉ DOKUMENTY NA VŠTE DLE ČSN ISO 690:2010 Citační záznam slouží k jednoznačné identifikaci zdroje, tedy např. knihy, časopisu

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Požadavky na zpracování maturitní práce

Požadavky na zpracování maturitní práce Požadavky na zpracování maturitní práce Formální úprava maturitní práce 1. Struktura maturitní práce Maturitní práce má následující členění: 1. Titulní list (viz Příloha) 2. Prohlášení (viz Příloha), poté

Více

Sem napíšeš název práce

Sem napíšeš název práce Na následujících stránkách máš vzor grafického uspořádání absolventské práce. Stačí, aby sis doplnil podle svého odpovídající názvy, jména Kurzívou psaný text je vysvětlující. Na 2. stránku napíšeš RESUMÉ,

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4

Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Pravidla pro psaní závěrečné seminární práce oboru Zdravotnické lyceum VOŠZ A SZŠ 5. KVĚTNA 51, 140 00 PRAHA 4 Praha 2009 Formální úprava a struktura práce Okraje práce jsou nastaveny takto: zleva 3, 5

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) Textové požadavky a náležitosti Zásady psaní textu dány normou ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Text maturitní

Více

Zásady formálního zpracování diplomové práce

Zásady formálního zpracování diplomové práce Zásady formálního zpracování diplomové práce Stránkový rozsah diplomové práce, musí být odvozen od jejího obsahu, to je věcného splnění zadání. Diplomová práce má být napsána na počítači na bílém neprůsvitném

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování seminární práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Ošetřování nemocných Obor: Zdravotnický asistent Školní rok: 2014/2015 Seminární práce z předmětu Ošetřování nemocných Téma:

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: závěry a poznámky, literatura a citace 1) Závěry a doporučení 2) Poznámky a odkazy 3) Seznam literatury a citace Závěry a doporučení - závěr vychází z jádra

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Studijní obor: 64-31-N/10 Řízení malého a středního podniku METODICKÝ POKYN KE ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Studijní materiál Ostrava 2015/2016 Úvod

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Požadavky na diplomovou práci

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Požadavky na diplomovou práci Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Požadavky na diplomovou práci Diplomovou práci je třeba odevzdat svázanou, ve tvrdých deskách, a to ve dvou exemplářích a na CD-ROMu (ideální je

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více