Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Zpracovala: Mgr. Hana Chládková Dne:

2 1. Základní údaje o škole 1.1 Název: Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí 1.2 Sídlo: Výprachtice Zřizovatel: Obec Výprachtice, Výprachtice Právní forma: Příspěvková organizace (od ) 1.5 Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení: Rozhodnutí MŠMT ČR, č.j /03-21, účinnost od IZO: Ředitel: Mgr. Hana Chládková Zástupce: Jana Langerová (do ) Učitel pověřený zastupováním: Mgr. Jiří Formánek (od ) 1.7 Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Pr, vložka číslo 307 IČO: Statutární orgán: ředitelka, od , Mgr. Hana Chládková 1.9 Kontakty: telefon: ředitelna Kancelář sborovna 1. st sborovna 2. st školní družina školní jídelna

3 1.10 Součásti školy: 1. Základní škola kapacita 245 žáků IZO: Školní družina kapacita 27 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 130 jídel IZO: Plně organizovaná základní škola málotřídní ( třída). Ve školním roce 2010/2011 udělena výjimka z počtu žáků. Počet tříd 7, ročníků 9 (2 spoje a na I. stupni). Počet žáků 95 (48 I. stupeň, 47 II. stupeň). Školní družina 1 oddělení (25 dětí). Školní jídelna - kapacita - v době školních prázdnin je ŠJ mimo provoz 1.11 Funkce ve škole: ředitel školy: Mgr. Hana Chládková zastupce ředitele školy (statutární zástupce): Jana Langerová (do ) koordinátor ŠVP Mgr. H. Katzerová výchovný poradce pro poruchy učení a chování: DiS Michaela Chládková výchovný poradce pro volbu povolání: Jana Langerová, od J. Formánek metodik prevence: Bc. Petr Grossmann metodické sdružení I.st.: Mgr.Ž.Fiebigerová, Mgr. H.Katzerová, P. Obručová předmět. komise přírodovědných předmětů: J. Formánek, Bc. P. Grossmann, A. Jandejsková předmět. komise humanitních předmětů: Mgr. L. Jindrová,Bc.P.Grossmann, předmět. komise jazyků: J.Langerová, J.Kacálková zdravotník: Mgr. Ž. Fiebigerová předseda AŠSK: P. Grossmann vedoucí školní knihovny H. Katzerová správce fondu učebnic DiS. M. Chládková

4 1.12 Organizační schéma školy: Ředitelka školy Mgr. Hana Chládková Učitelé 1. st. Mgr. Ž. Fiebigerová Mgr. H. Katzerová Mgr.. P. Obručová Učitelé 2. st. Mgr. J. Formánek Bc. P. Grossmann DiS. M. Chládková Mgr. L. Jindrová Bc. A. Jandejsková Mgr. J. Kacálková J. Langerová Vedoucí vychovatelka ŠD Alena Nožková Hospodářka Vedoucí ŠJ Eliška Hegerová Školník Aleš Purkert Vedoucí kuchařka Uklízečka Ladislava Hegrová Darina Karvaiová Kuchařka Jana Prokopcová

5 1.13 Materiálně-technické podmínky: 3 budovy (hlavní budova, pavilon, tělocvična) hlavní budova suterén: kotelna na tuhá paliva, klubovna, posilovna a taneční sál (ve výstavbě) 1. podlaží: školní družina, kabinet ŠD, školní dílna, šatny strojní dílna školníka-údržbáře, šatna uklizeček odb. učebna jazyků, odb. učebna informatiky 2. podlaží: sborovna, ředitelna, kmenové třídy II. stupně (6. 9.) 3. podlaží: odborné učebny (základy administrativy, hudební a výtvarná, fyzika/chemie, přírodopis) školní knihovna sklad učebnic a sešitů pavilon: 1. podlaží: sklad potravin 2. podlaží: školní kuchyně, školní jídelna, kancelář ZŠ, kmenové třídy I. stupně (1., 2.+4., 3.+5.) sborovna I. stupně, kabinet I. st. Tělocvična šatny, sprchy a sociální zařízení Školní zahrada: na zahradě mezi pavilonem a hlavní budovou odpočinková plocha (lavičky, stůl na stolní tenis), Opravy a údržba: vymalování 1 třídy II. stupně, odb. pracovny, chodby ve 2. podlaží, sborovny II. stupně a ředitelny,zastínění oken v ředitelně oprava zastínění oken šatny u tělocvičny zřízení tzv. přespolní třídy pro dozor nad žáky ráno před vyučováním a v době polední přestávky Zlepšení materiálního vybavení: v suterénu školy vybudován školní klub s posilovnou a tanečním sálkem (chybí sociální zařízení) Vybudována síť pro telefony přes internet (významné úspora prostředků na provoz telefonů). Dle potřeb a možností byly pořizovány nové učební pomůcky. Vzhledem k zapojení do operačního programu EU peníze školám je škola vybavována interaktivními tabulemi a PC na I. st. průběžně do dalšího školního roku

6 1.14 Záměry školy pro příští období: Potřebné úpravy v horizontu let : - vymalování zbývajících kmenových tříd - zřízení školní kuchyňky pro výuku praktických činností - vybavení tříd novým nábytkem (1 třída I. stupně, všechny kmenové učebny II. stupně - vybavit přespolní místnost tak, aby vyhovovala požadavkům na relaxaci a přípravu na vyučování - pořídit novou vitrínu před vstupem do školy - zlepšit vybavení školní dílny pro výuku praktických činností, především pro práci s kovem - vybudování sociálního zařízení u školního klubu 1.15 Školská rada: Datum zřízení: Počet členů: 9 o 3 jmenovaní zřizovatelem o 3 volení zástupci nezletilých žáků o 3 volení pedagogičtí pracovníci Předseda: Jan Šponiar 1.16 SRPDŠ: Třída Zástupce Funkce I. Šárka Fišerová Pokladník II. III. IV. Jana Prokopcová Faltová P. Dušková V. Vaníčková VI. E. Dušková místopředseda VII. VIII. M. Marková Skalická IX. Lenka Hejlová Předseda Příspěvek SRPŠ: Použití: 180,- Kč / školní rok 160,- Kč / školní rok (každý mladší sourozenec) Platí max. 3 sourozenci Autobusy do divadla Cestovné na kulturní a sportovní akce žáků Účastnický poplatek do soutěže Taktik

7 1.17 Žákovský parlament: Do žákovského parlamentu Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice byli na školní rok 2010/2011 zvoleni tito žáci: 3. třída Veronika Krobotová Tadeáš Štefan 4. třída Lukáš Pánik Lucie Faitová 5. třída Romana Vaníčková Antonín Vaníček 6. třída Dominik Maixner Natálie Chládková 7. třída Radek Skalický Ondřej Merta 8. třída Alexandra Kolářová Patrik Karvai 9. třída Kamila Kašparová Monika Injajevová Členem ŽP z řad učitelů zvolen Bc. Petr Grossmann 2. Přehled vzdělávacích programů 2.1 Obor vzdělávání: Obor vzdělávání: C/01 Základní škola 2.2 Vzdělávací program: ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j /96-2, (zařazen 5. ročník) ŠVP Škola pro život, č.j. 110/2007/RE ve znění pozdějších úprav (zařazeny ročník a ročník)

8 2.3.1 Učební plán pro I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vyučovací předměty Ročník Celkem DČD Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Prvouka Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Člověk a zdraví Člověk a svět práce Hudební Výtvarná Tělesná Praktické činnosti Týdenní dotace Z toho DČD

9 Učební plán pro II. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vyučovací předměty Ročník Celkem DČD Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Člověk a společnost Dějepis Výchova k občanství Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Člověk a zdraví Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Hudební Výtvarná Výchova ke zdraví Tělesná Sportovní a pohybové aktivity Praktické činnosti Člověk a svět práce Člověk a svět práce Technické kreslení Základy administrativy Týdenní dotace Z toho DČD

10 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Údaje o pedagogických pracovnících: Pedagogičtí Roků Stupeň Funkce Úvazek pracovníci ped.praxe vzdělání Mgr. Ž.Fiebigerová učitelka 1,0 nad 13 VŠ Aprobace r. Mgr. J. Formánek učitel 1,0 nad 13 VŠ M-Ch Bc. P. Grossmann učitel 1,0 nad 6 VŠ M. Chládková, DiS učitelka 1,0 nad 2 studující VŠ IKT,spec. ped. Mgr. H. Chládková ředitelka 1,0 nad 32 VŠ r. Bc. A. Jandejsková učitelka 0,4 Bez praxe Studující VŠ M-Fy Mgr. L. Jindrová učitelka 1,0 nad 3 VŠ Čj - D Mgr. J. Kacálková učitelka 1,0 nad 1 VŠ r. Mgr. H. Katzerová učitelka 1,0 nad 27 VŠ r. DiU. M. Košťálová učitelka 0,2 nad 2 VŠ Hv J. Langerová učitelka 1,0 nad 29 VŠ Aj, vých. por. A. Nožková vychovatelka 0,74 nad 26 SŠ Mgr. P. Obručová učitelka 1,0 nad 3 VŠ r. P. uč. Jana Langerová odešla k do důchodu, na její místo nastoupila p. uč. Jana Kacálková 3.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce: % Aprobovanost ve % Odborná kvalifikace výuce Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 92 Učitelé 2. stupně 61 Učitelé 2. stupně 34 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: Do 35 let let let nad 55 let do důch. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: V součtu jsou zahrnuty p. učitelky Langrová i Kacálková, přestože pracovaly na každá polovinu školního roku.

11 3.4 Provozní zaměstnanci: Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Ladislava Hegrová vedoucí kuchařka 1,00 střední s vyučením Jana Prokopcová kuchařka 1,00 střední s vyučením Darina Karvaiová uklízečka 1,00 základní Eliška Hegerová ved. školní jídelny ZŠ 0,45 střední účetní 0,45 střední Aleš Purkert školník, údržbář 1,00 střední s vyučením topič 0,25 střední s vyučením Komentář: topič vedlejší pracovní poměr v době topné sezony 3.5 Personální změny: V průběhu školního roku odešla do důchodu paní učitelka Jana Langerová, na její místo nastoupila paní učitelka Jana Kacálková. 4. Zápis do 1. třídy a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce: Počet u zápisu počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6-ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2011/

12 4.2 Výsledky přijímacího řízení: na víceletá gymnázia a konzervatoře přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 konzervatoře na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ přijato: Gymnázia Zdravotní školy Střední odb. školy Střední odb. učiliště ostatní střední školy celkem na soukromé školy přijato: Gymnázia Zdravotní školy Střední odborné školy Střední odborná učiliště ostatní střední školy celkem do učebních oborů ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 13 1

13 5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 1. pololetí 5.1 Prospěch, chování a absence žáků základní školy šk. rok 2010/2011 Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprosp. Hodnocení chování žáků Počet neoml. žáků s vyznam. známka 2.st. znám. 3.st. hodin Celk. I.st Celk. II.st Celkem za školu pololetí 5.2 Prospěch, chování a absence žáků základní školy šk. rok 2010/2011 Ročník Počet Prospělo Prospělo Neprosp. Hodnocení chování žáků Počet neoml. hodin žáků s vyznam. známka 2.st. znám. 3.st Celk. I.st Celk. II.st Celkem za školu

14 - neprospěli v řádném termínu (opravné zkoušky v srpnu 2011): I. stupeň - 0 žáků, II. stupeň - 0 žáků. - opravné zkoušky úspěšně vykonali: 2 žáci - ročník opakují: 0 žáků 5.2 Přehled o chování: Třída Počet žáků Pochvaly TU 1. pololetí Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Třída Počet žáků Pochvaly TU 2. pololetí Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtky ŘŠ I II III IV V VI VII VIII IX Celkem

15 5.3 Údaje o integrovaných žácích: Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení: Počet celkem 1.stupeň celkem 2.stupeň celkem Mentální postižení Sluchově postižení Zrakově postižení S vadami řeči Tělesně postižení S více vadami S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem Individuální vzdělávací plány: Nadaní žáci Postižení žáci Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník 0 0

16 6. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 6.1. Škola se svým projektem Moderní škola 2011 zapojila do operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost zvaného EU peníze školám. Díky tomu jsme získali celkem Kč, které budou čerpány také v dalším školním roce Dále jsme společnosti České lesy, a.s. podali projekt Moderní školní knihovna a získali tak částku ve výši 7 000,- na vybavení školní knihovny moderními encyklopediemi Dalším úspěšným byl projekt s názvem Sportovně kulturní den žáků málotřídních škol, na který jsme získali 8 000,- Kč Sborový zpěv a hra na kytaru hudební zájmová oblast byla podpořena projektem s názvem Sborový zpěv částkou Kč. 7. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace není na škole ustanovena. 7.2 Škola spolupracuje s poradenskými zařízeními, nejvíce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Ústí nad Orlicí. 8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 8.1. Metodikem prevence sociálně patologických jevů je pan učitel Petr Grossmann Škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který zahrnuje širokou škálu aktivit pro zvýšení úrovně prevence sociálně patologických jevů Škola nabízí žákům značný počet (15) zájmových kroužků pro žáky od 1. až do 9. třídy. Účast na zájmové činnosti je pro žáky bezplatná a je hrazena z prostředků obce. 9. Údaje o DVPP (dalším vzdělávání pedagog. pracovníků) Další vzdělávání pedagogických pracovníků byla zaměřeno především na studium v souvislosti s OP VK EU peníze školám. 9.1 Příklady dalšího vzdělávání: - Samostudium (dle zákona 563/2004 Sb.) - Koordinátor IKT - Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení - Semináře k prohlubování odborné kvalifikace - Zdravotník ČK ČR, pravidelné doškolení (Ž. Fiebigerová) - Semináře AŠSK (P. Grossmann) - Semináře k projektovému vyučování (Grossmann) - Kurz pro vodácké instruktory (P. Grossmann)

17 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Zájmové kroužky: Sportovní hry I. stupeň (Bc. Petr Grossmann) Sportovní hry II. stupeň (Bc. Petr Grossmann) Taneční I. stupeň (Mgr. Žaneta Fiebigerová) Maština I. stupeň (Mgr. Žaneta Fiebigerová) Aerobik I. stupeň (DiS. Michaela Chládková) Sborový zpěv I. stupeň (Dipl.Um. Michaela Košťálová) Sborový zpěv II. stupeň (Dipl.Um. Michaela Košťálová) Kytarový (Dipl.Um. Michaela Košťálová) Výtvarný I. stupeň (Mgr. Pavla Obručová) Školní časopis (Mgr. Lucie Jindrová) Dramatický (Mgr. Lucie Jindrová) Kreativní klub (Mgr. Hana Chládková) Práce se dřevem (Mgr. Jiří Formánek) Volejbal (Mgr. Jiří Formánek) Judo I. a II. stupeň (J. Pokorný) 10.2 Školní akce (dlouhodobé): Sběr léčivých bylin (Jana Langerová,J. Kacálková ) Mléko do škol (Mgr. Jiří Formánek) Zdravé zuby (H. Katzerová) Klub mladých čtenářů ALBATROS, FRAGMENT (Mgr. Fiebigerová) AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) (Bc. Petr Grossmann) Spolupráce s KHK (Mgr. Jiří Formánek) Taktik korespondenční matematická soutěž (A. Jandejsková, Mgr. J. Formánek) Festival vědy a techniky mládeže (Mgr. J. Formánek) 10.3 Jednorázové akce: Draví ptáci (ukázky na hřišti) Mikulášská nadílka, akce 9. třídy (Mgr. Lucie Jindrová) Zpívání na schodech před Vánocemi Bruslení na zimním stadionu v Lanškrouně (Bc. Petr Grossmann) Burza středních škol, Úřad práce v Ústí nad Orlicí (Jana Langerová) Televizní soutěž Věříš si (N. Chládková žákyně 6. tř.) Návštěva výchovného programu v nemocnici (P. Obručová) Beseda s autorem animovaného seriálu C. Podolským (H. Chládková)

18 Pohádkový les, vycházka se soutěžemi a opékáním (žáci 9. tř., Mgr. L. Jindrová) 10.4 Kurzy: plavecký žáci I. stupně, pro 3. a 4. třídu povinný lyžařský - vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám se kurz neuskutečnil: žáci I. stupně, pro 4. a 5. třídu cyklistický žáci 7. a 8. ročníku (Pastviny) vodácký žáci 9. ročníku (Tichá Orlice) 10.5 Návštěvy kulturních akcí: pravidelná představení Divadla v Šumperku (3x I. stupeň, 3x II. stupeň) Divadlo pro tř. třídu (Agentura Pernštejni) 10.6 Exkurze a výlety: Jeseníky, V. Losiny, Praděd - vlastivědná exkurze I. st. (Mgr. Ž. Fiebigerová) Exkurze Formplast Bystřec, TTK D. Černá spolupráce s KHK (J. Langerová, J. Formánek) Ekocentrum Paleta, Oucmanice (M. Chládková) Poznávací zájezd do Vídně (H. Chládková) Burza středních škol, Česká Třebová příprava k povolání (Jana Langerová) Úřad práce v Ústí nad Orlicí - příprava k povolání (J. Formánek) Exkurze Zakov, ČOV Lanškroun (spolupráce s KHK) (J. Formánek) Chrudimsko 6. tř. (P. Grossmann) Zlín I. stupeň (P. Obručová) IQ park Liberec II. stupeň (J. Formánek, H. Chládková) Toulovcovy maštale, Budislav 2. a 4. tř. (H. Katzerová) Olomouc PřF UP Přírodovědný jarmark II. st. (A. Jandejsková) Dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě (I. st. Mgr. H. Katzerová) Praha II. st. (L. Jindrová, P. Grossmann) 10.7 Akce uspořádané v rámci školy a pro obec: Vystoupení žáků při otevření dětského hřiště (všichni) Vánoční jarmark (všichni) Vánoční koncert v kostele (Dipl.Um. M. Košťálová) Den Země, úklid kolem školy a silnic (Koburk) Besídka ke Dni matek (všichni) Vystoupení žáků na akci Sejdeme se, přátelé (Mgr. Hana Chládková, M. Košťálová, Ž. Fiebigerová) Předávání štafety akce pro budoucí prvňáky a odcházející deváťáky Závěr školního roku ocenění úspěšných žáků 10.8 Soutěže, sportovní utkání:

19 Floorbal tř. chlapci 5. místo, okrsek Jablonné n.o. (P. Grossmann) Floorbal tř. dívky 4. místo, okrsek Jablonné n.o. (P. Grossmann) Floorbal tř. chlapci 6. místo, okrsek Jablonné n.o. (P. Grossmann) Floorbal tř. dívky 1. místo, okrsek Jablonné n.o. (P. Grossmann) Floorbal tř. dívky kat. 6B 2. místo okres Brandýs n. O. - kat místo okres Brandýs n. O. Volejbal tř. dívky okrsek Lanškroun 4. místo (P. Grossmann) Regionální přebor škol v Sudoku 1. místo V. Mýto (A. Jandejsková) Soutěž v psaní na stroji, školní kolo (p. uč. Langerová) Olympiáda v dějepise okresní kolo (L. Jindrová) Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 3. místo (H. Chládková) Pythagoriáda soutěž v matematice (A. Jandejsková, J. Hormánek) Hromnicový turnaj ve vybíjené I. st. (Ž. Fiebigerová) Běh ulicemi města I. st. 1. místo (Ž. Fiebigerová) 11. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost ve školním roce 2010/2011 neproběhla. 12. Základní údaje o hospodaření školy (2010) a) Příjmy 1. Celkové příjmy ,87 Kč 1. Příjem ze státního rozpočtu na mzdy ,00 Kč 2. Příjem na SIPVZ ,00 Kč 3. Příjem na provoz od Obce Výprachtice ,00 Kč 4. Příjem z prodeje služeb ,90 Kč 5. Úroky 107,97 Kč 6. Zúčtování fondu - sponzorské dary 5 000,00 Kč - asistenční služba ,00 Kč b) Výdaje 1. Investiční výdaje celkem 0,00 Kč 2. Neinvestiční výdaje celkem a z toho ,87 Kč 1. Spotřeba materiálu (potraviny, kanc. potřeby, čistící prostředky, ochranné pomůcky, benzín, učebnice, knihy, školní potřeby aj.) ,20 Kč

20 2. Pevná paliva ,75 Kč 3. Energie ,00 Kč 4. Opravy a udržování, revize ,50 Kč 5. Cestovné ,00 Kč 6. Náklady na reprezentaci 1 190,00 Kč 7. Služby (plavecký výcvik, školení, zpracování mezd aj.) ,20 Kč 8. Telefony ,50 Kč 9. Mzdy ,00 Kč 10. Zákonné sociální náklady (FKSP) ,00 Kč 11. Zákonné sociální a zdravotní pojištění ,02 Kč 12. Ostatní poplatky 1 300,00 Kč 13. Jiné ostatní náklady (poplatky, KOOPERATIVA) ,70 Kč 3. Hospodářský výsledek 0,00 Kč Ve Výprachticích Vypracovala Mgr. Hana Chládková

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy

1.1 škola Mezinárodní Montessori Mateřská škola název školy Výroční zpráva za školní rok 2014/15 Vypracovaly ke dni 18.8.2015: MUDr. Darina Gurutidu, ředitelka projektu Mgr. Martina Schejbalová, ředitelka ZŠ a MŠ Perlička Č.j. 034/2015 a) Základní údaje o škole:

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ HEŘMANICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní charakteristika školy NÁZEV: Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a Mateřská škola Běšiny, okres Klatovy, příspěvková organizace úplná adresa: Běšiny 2, 339 01 Klatovy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o č i n n o s t i. Základní školy Benešov, Dukelská 1818. ve školním roce 2006/2007 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o č i n n o s t i Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve školním roce 2006/2007 Projednáno v pedagogické radě : dne 28.8. 2007 ve Školské radě : dne 9. 10.2007 1 Obsah: A) Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2011/12 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO

Výroční zpráva o činnosti. 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1998/ 1999 Milevsko 15. 9. 1999 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy...2 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2007/08 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace, Beneška 181, 684 01 IČO: 70983640, tel: 544 222 525 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zpracovala:

Více

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2005/2006 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za rok 2011/2012 1 Základní údaje o škole 1.1 Název (podle zřizovací listiny): Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČO: 60611278 zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ZLÍNĚ ŠTÍPĚ PRO ŠKOL. ROK 2003/04 Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 písm. a) g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/13 Z á k l a dn í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a Z l a t á O l e š n i c e, okres Jablonec n/n, příspěvková organizace 468 47 Zlatá Olešnice 34 IČO 70695849 e-mail :zszolesnice@ iol.cz tel :483769

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 Základní škola praktická a základní škola speciální Chodov,okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007-2008 V Chodově dne 30. 9. 2008 zpracovala Mgr.

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH. Příloha č. 2 Údaje o aprobovanosti Příloha č. 3 Přehled o pracovnících Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí, IČO 75017075 Výroční zpráva školy 2009/2010 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatel: obec Vysoké Veselí

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová

Základní škola a Mateřská škola Razová V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Základní škola a Mateřská škola Razová ve školním roce 2008/9 I. Základní charakteristika školy a) Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola - przedszkole Komorní Lhotka, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled

Více

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942

příspěvková organizace IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1.9.1965 Identifikátor práv.osoby: 600135942 Výroční zpráva školy 2008/09 Základní škola U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídlo školy: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizovatel: Statutární město Karviná Ředitel: Mgr.Tomas Vlachopulos

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ BROD, Tyršova 68, okres Kolín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Martin Dušek, ředitel školy Dne: 30. 9. 2015...... razítko podpis Obsah výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 1. základní škola T. G. Masaryka MILEVSKO Školní rok 1999/ 2000 Milevsko 15. 9. 2000 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah výroční zprávy Charakteristika školy... 2 Přehled

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Přimda, okres Tachov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 V Přimdě 23. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Marcela Husáková Základní údaje o škole Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole...3 2. Charakteristika školy..4 3. Školy a školská zařízení členění..7 4. Souhrnné údaje o žácích..8 5. Údaje o přijímání dětí/žáků

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček

ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009. Vypracoval : Mgr. Josef Špaček ZŠ A MŠ NEDVĚDICE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Vypracoval : Mgr. Josef Špaček NEDVĚDICE ZÁŘÍ 2009 OBSAH 1. Základní údaje charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2014/2015 Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY čp. 148, 512 42 Poniklá IČO: 72743077 tel. 481585206 email: zs@ponikla.cz Charakteristika: Úplná základní škola- 9

Více

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9

O B S A H. Základní škola a mateřská škola Ostrožská Lhota, příspěvková organizace školní rok 2014 / 2015 Strana: 2/9 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014 / 2015 O B S A H Část Strana 1. Základní údaje 3 1. 1 Základní údaje o škole 3 1. 2 Základní údaje o zřizovateli 3 1. 3 Údaje o školské radě 3 1. 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. Mgr. Hana Bajnárková ředitelka ZŠ a MŠ Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Strana 1 (celkem 21) OBSAH 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2006/2007 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková

Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy V Hrádku 1. 10. 2006 Zpracovala: Ivana K rková Záklladníí školla Hrádek u Sušiice,, okres Kllatovy V ýroční zpráva za školní rok 2005/2006 V Hrádku 1.. 10.. 2006 Zpracovalla: IIvana Kůrková Obsah: Základní údaje o škole...7 Další údaje o škole...3

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 Č.j.:1/1609/09 Výroční zpráva o činnosti - Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace, za školní rok 2009/2010 OSNOVA 1. Charakteristika školy zaměření, vybavení,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 1. Charakteristika školy Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, ZLÍN - ŠTÍPA PRO ŠKOL. ROK 2006-2007 Osnova je v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11

3.1. Výsledky soutěží a olympiád 7 3.2 Přehled aktivit 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÉ VESELÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 Výroční zpráva Základní školy Nové Veselí byla zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁRNÁ, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. Základní škola Veselí nad Moravou, Hutník 1456, okres Hodonín, příspěvková organizace Tel,fax.: 518 323 221, e-mail : skola@zshutnikves.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2010/2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace. 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace 588 34 Dlouhá Brtnice 84 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2014 / 2015 2 Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 podle

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2014 2015 1 Zprávu zpracoval: Miroslav Šimek Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2015 Zpráva byla předána : Městskému úřadu odb. školství Humpolec Obecnímu úřadu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ZA Š K O L N Í R O K 2 0 1 4 / 2 0 1 5 V Bukovci 20. srpna 2015 Zpracovala Mgr. Lucie Nožková Název: Sídlo: IČ: 75027283 Právní forma: Zřizovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy

Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Základní škola a mateřská škola, Jaroměřice, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled

Více