Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/51 Podnikání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 Podnikání"

Transkript

1 DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 6441L/51 Podnikání

2 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Podnikání Kód a název vzdělání: 6441L/51 Podnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: Jméno ředitele: střední vzdělání s maturitní zkouškou dvouleté denní studium a tříleté dálkové studium Mgr. Vladimír Kolder Kontakty pro komunikaci se školou: tel: , fax: , web: Platnost ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Schvaluji: Mgr. Vladimír Kolder 2

3 2 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA ŠVP POPIS UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI VÝČET OČEKÁVANÝCH KOMPETENCÍ ABSOLVENTA ZPŮSOB UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A POTVRZENÍ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ A MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DENNÍ FORMA POJETÍ (KONCEPCE) VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VÝUKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, HYGIENU PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANU PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DÁLKOVÁ FORMA POJETÍ (KONCEPCE) VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE VÝUKY HODNOCENÍ ŽÁKŮ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMA STUDIA UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÁ FORMA STUDIA PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP UČEBNÍ OSNOVY DENNÍ FORMA UČEBNÍ OSNOVY DÁLKOVÁ FORMA PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ

4 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem A. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY B. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY AUTORSKÝ TÝM

5 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Absolvent vzdělávacího programu Podnikání se uplatní v celé řadě podniků v oblasti provádění ekonomické a účetní agendy nebo je schopen vykonávat samostatně základní podnikatelskou činnost v oblasti poskytování služeb nebo produktu vázaného na oblast dosaženou ve výučním listu. Základní oblastí uplatnění absolventů jsou činnosti obchodně podnikatelské v případech samostatného podnikání, či provozně řídící v různých článcích organizačních struktur řízení podniků v rámci celé struktury národního hospodářství. Uplatnění absolventů je jak v pozici zaměstnavatelské, tak i v pozici samostatného živnostenského či obchodního podnikání. Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozněekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat nebo pokračují ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 3.2 Výčet očekávaných kompetencí absolventa Odborné kompetence: využívá znalostí o fungování trhu, na jejichž základě je schopen stanovovat prodejní ceny služeb a produktů; uplatňuje různé techniky podpory prodeje služeb, výrobků a eventuálně zboží, osvojené marketingem; ovládá různé způsoby řízení práce zaměstnanců, dle využití poznatků managementu; účelně organizuje práci a zvládá tak řešení pracovních úkolů i mimořádných problémových situací; chápe kvalitu jako významný nástroj dobrého jména firmy, dodržuje případné standardy jakosti; zpracovává jednoduché účetní doklady v písemné či elektronické podobě na základě platných účetních norem; provádí evidenci účetních záznamů formou daňové evidence nebo účetnictví; vyjadřuje konečné výsledky hospodaření firmy z pohledu majetku, zisku a daní; dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, rozezná pracovní rizika spojená s výkonem svého povolání; dodržuje zásady podnikatelské etiky a uplatňuje získané poznatky z právní oblasti. Klíčové kompetence: čte s porozuměním texty verbální, ikonické (tabulky, grafy, schémata, výkresy) atd.; vyjadřuje se v mateřském jazyce a cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního a pracovního života; 5

6 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem využívá znalosti v oblasti právního vědomí a vědomosti z ekonomiky a podnikání potřebné k orientaci na trhu práce, podnikových činnostech a v pracovněprávních vztazích; uplatňuje základní numerické znalosti; používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě; používá zásady relaxace a regenerace duševních a fyzických sil a dokáže poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění; identifikuje běžné problémy, s nimiž se v životě setká a dokáže hledat způsoby jejich řešení; používá prostředky informační a komunikační technologie ke komunikaci, pro získávání a zpracování informací ve všech oblastech, zejména v pracovním a osobním životě. Specifické kompetence: využívá ekonomických a účetních znalostí při sestavování dokumentů o hospodaření firmy; orientuje se při vyplňování daňového přiznání fyzických a právnických osob; využívá základní právní předpisy pro správný chod podniku; zpracovává vlastní ekonomickou dokumentaci pomocí moderních programů; provádí kontrolu ekonomických dokladů z pohledu právní a faktických chyb; navrhuje způsoby využití kapitálu při investování; rozlišuje formy použitých zdrojů k financování podniku; komunikuje kultivovaným vystupováním s potencionálními odběrateli a dodavateli; vytváří písemnosti propagačního charakteru dle marketingových zkušeností; využívá informačních médií v komunikaci. Postojové kompetence: Absolvent je veden tak, aby: uplatnil morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení; jednal a komunikoval slušně a odpovědně s partnery a zástupci státu; odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovil si reálné životní a profesní cíle; uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a právními principy; orientoval se v měnícím se tržním prostředí a akceptoval požadavky trhu práce; uplatňoval principy celoživotního vzdělávání a sledoval trendy vývoje v ekonomice; dovedl identifikovat běžné problémy a hledal způsoby řešení i v oblasti interpersonální; 6

7 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 3.3 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání a možnosti dalšího vzdělávání maturitní zkouška maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části dle Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je Vysvědčení o maturitní zkoušce Úspěšné vykonání maturitní zkoušky umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů ve vyšších odborných školách a vysokých školách. Stupeň dosaženého vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou 7

8 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DENNÍ FORMA 4.1 Pojetí (koncepce) vzdělávání Škola uplatňuje ve své práci principy řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001/2008 a 9001/2009. V centru pozornosti stojí v tomto systému příjemce vzdělávací služby žák a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci daného modelu řízení kvality je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání podle 2 zákona 561/2004 Sb., jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence potřeba pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti třetího tisíciletí. V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešit problémové situace, na využívání informačních technologií a odborných znalostí a dovedností. Náplní odborné praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti. Obsah školního vzdělávacího programu je koncipován jako systém, poskytující na jejím počátku základní vědomosti a dovednosti. Další fáze přípravy pak tento základ rozšiřuje. Postupná orientace umožňuje přípravu na povolání mechanik strojů a zařízení, strojírenský technik apod. Metody a formy vzdělávání Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru situace v pedagogickém procesu i s ohledem na možnosti školy. Při sestavování obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Učivo odborných předmětů je vybráno s ohledem na možnosti pracovního uplatnění absolventa v různých tuzemských i zahraničních firmách. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro uplatnění se v celé řadě podniků v oblasti provádění ekonomické a účetní agendy nebo pro vykonávání základní podnikatelské činnosti v oblasti poskytování služeb. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí předpoklady pro odborné vzdělávání. Výuka se zaměřuje na využívání autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení, týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: diskuse, řízený rozhovor, obhajoba postojů, samostatné práce žáků Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé: soutěže v oboru, simulační a situační metody, řešení konfliktních situací, využívání projektových metod výuky. Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru. 8

9 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, simulační metody, projekty apod. Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku mateřského jazyka, jeho správné používání i v mimoškolním životě, vzbuzení zájmu žáků o četbu. Rozvíjí především komunikativní dovednosti žáků, tj. schopnost vyjadřovat se samostatně a souvisle, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor. Společenskovědní vzdělávání se realizuje v předmětu Základy společenských věd. Jeho cílem je přispět k přípravě žáků na jejich osobní i občanský život v demokratickém státě tak, aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a mohli se zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit i své soukromé problémy. Matematické vzdělávání se podílí na rozvíjení samostatného a logického myšlení. Žák se naučí využívat vědomosti a jednoduché matematické dovednosti získané na základní škole při řešení různých situací v pracovním i osobním životě. Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na rozvíjení fyzických dispozic žáků a na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví. Obsah odborného vzdělávání je vymezen a uspořádán tak, aby žákům poskytl ucelený soubor nejnutnějších vědomostí a s ohledem na vzdělatelnost žáků především odborných kompetencí a návyků potřebných pro jejich budoucí pracovní zařazení. Velká pozornost je proto věnována účelnému propojení a návaznosti odborných předmětů a odborná praxe. Odborná praxe je zajišťován tak, aby žáci poznali celý technologický proces. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexií, dysgrafií) je organizováno vhodnými metodami, formami výuky a hodnocením výuky. Je voleno individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, u PC korektury textů, speciální formy učení. Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí. Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce Žák je učitelem motivován k vlastní aktivitě a kreativitě, je mu umožněno bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aby aktivně rozvíjel získané poznatky. Dále je kladen důraz na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních zkušeností směřujících k samostatnosti a uplatnitelnosti ve světě práce. Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí: komunikativních kompetencí; kompetencí k pracovnímu uplatnění; personálních kompetencí k učení a k práci; 9

10 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem sociálních kompetencí k práci a spolupráci s ostatními; kompetencí k řešení problémů; kompetencí k využívání IT technologií; kompetencí k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úloh. Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků průběžně rozvíjejí: v procesu teoretického vyučování; v procesu odborného vyučování; při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách; při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb; při realizaci mezipředmětových týmových projektů; při všech formách implementace školního vzdělávacího programu do praxe. Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících i ostatních pracovníků školy jsou založeny na principech demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci moderního dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech práce školy. Průřezová témata Průřezová témata jsou nedílnou součástí koncepce školy a jejich zásady, principy a hodnoty si žáci osvojují a průběžně je aktivně uplatňují při vědomí nutnosti stálých inovací: při zapojení do konkrétních školních aktivit a projektů; v běžném každodenním životě školy; průběžně ve výuce jednotlivým předmětům; při vlastních i mezipředmětových projektech a prezentacích. Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa: kompetence občana v demokratické společnosti; kompetence k environmentálnímu, občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje; kompetence k pracovnímu uplatnění; kompetence k práci s informacemi v oblasti komunikačních technologií. 10

11 Začleňování průřezových témat Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezová témata jsou zařazována do všech ročníků vždy podle vhodné vazby na učivo. Téma Občan v demokratické společnosti napomáhá rozvoji sociálních kompetencí žáků. Zejména jsou zařazena témata k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování postojů žáků, aby byli schopni vytvořit dobrý třídní kolektiv, dovedli se navzájem respektovat a pomáhat si besedy o historii města a regionu v rámci předmětu Občanská výchova, hry zaměřené na vzájemné poznávání a stmelování kolektivu. Další oblastí je formování názorů mladých lidí a orientace na správné hodnoty života besedy a přednášky o nebezpečí návykových látek, nebezpečí šikany, o pěstování zdravého životního stylu. Velký význam má jednotný přístup všech pedagogů k chování žáků. Žáci i pedagogové jsou si vědomi, že všichni vytváří image školy zvláště ve vztahu k veřejnosti. Do této oblasti spadá i vyhledávání problémových žáků, kteří narušují kolektiv a řešení těchto situací ve spolupráci s výchovným poradcem. Téma Člověk a životní prostředí vede k pochopení významu přírody a správného chování člověka v přírodě. Toto téma je začleněno do odborného učiva jak v Odborném výcviku, tak v odborných předmětech, zvláště pak v předmětu Základy společenských věd a Základy přírodních věd, kde se klade důraz na pochopení závislosti člověka na přírodních surovinách, správném hospodaření s výrobky, na odpovědnosti člověka za zachování udržitelného rozvoje společnosti. Formou rozhovorů, besed a exkurzí si žáci uvědomují souvislost různých činností člověka s životním prostředím. Téma Člověk a svět práce je vhodně realizováno v motivačních metodách, kdy je v žácích formován dobrý vztah ke zvolenému oboru. Seznamují se s náročností oboru, učitelé pěstují v žácích touhu po uplatnění a odborném růstu, učí je řešit problémové situace. Během studia jsou zařazeny exkurze na úřad práce a jsou procvičovány dovednosti, které mohou žákům pomoci při hledání zaměstnání sepsání žádosti o místo, sepsání životopisu, vyhledávání nabídek, nácvik rozhovorů a další. Realizace tématu Informační a komunikační technologie spočívá ve zdokonalování schopností žáků pracovat s různými prostředky informačních a komunikačních technologií. Výuka předmětu IT je rozložena do čtyř ročníků. Nejdříve je zařazeno ovládání základního softwaru a osvojení si dovedností při práci s internetem. V dalších ročnících jsou tyto dovednosti dále rozvíjeny a propojovány s dalšími předměty. V hodinách IT tak mohou žáci v rámci aplikací plnit úkoly zadané učiteli jiných předmětů. Podle kapacitních možností mohou odbornou učebnu využívat i učitelé jiných předmětů. 11

12 4.2 Organizace výuky Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Studium je organizováno jako dvouleté denní studium. Je ukončené maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitním vysvědčením. Závazné učivo všeobecného a odborného vzdělávání je realizováno podle RVP oboru vzdělání 6441L/51 Podnikání. Škola zajišťuje jak teoretické tak i praktické vyučování. Vedle běžné formy frontálního vyučování se kompetence žáků (občanské, klíčoví i odborné) rozvíjejí při praktickém vyučování. Teoretické a praktické vyučování je vzájemně propojeno a koordinováno na pravidelných měsíčních poradách předmětových komisí. V rámci praktického vyučování se žáci v průběhu prvního ročníku účastní odborné a učební praxe v celkové délce trvání 4 týdnů. Praxe je prováděna v závislosti na dosažený stupeň vzdělání. Místo výkonu vychází z příslušného výučního listu žáka nebo se zaměřuje na studovanou oblast ekonomiky a účetnictví. Žáci si místo výkonu praxe zajišťují sami, ze strany školy je vyhodnocena vhodnost zvoleného místa výkonu. Nevhodná praxe může být zamítnuta a žák vykonává praxi v náhradním středisku. Smluvní zajištění učební odborné praxe žáků oboru Podnikání je realizováno v souladu s ustanovením 65 školského zákona v podnikové sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy o výuce. Smlouva je uzavírána na 1 školní rok. Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto firem a je kontrolována vedoucím učitelem odborného výcviku a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Při hodnocení odborné praxe se vychází z hodnocení žáka odpovědným pracovníkem určeným z místa výkonu praxe. Pro smluvního partnera zaměstnavatele je vytvořen stručný dotazníkový formulář, v němž zástupce zaměstnavatele posoudí: vystupování a upravenost zevnějšku chování, komunikace a dochvilnost zájem o práci a motivovanost odborné a jazykové znalosti plnění zadaných úkolů plánování vlastní práce schopnost a vhodnost pro daný obor Specifickou formu vzdělávání představuje vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, uskutečňované v souladu se školským zákonem pro zvlášť nadané žáky nebo špičkové sportovce na základě smluvního vztahu. Individuální vzdělávací plán vypracují pro příslušného žáka vyučující jednotlivých předmětů v daném ročníku. Součástí plánu jsou zejména konzultace s vyučujícím, případná individuální prezentace výstupů, časové 12

13 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem rozložení studia s vlastním harmonogramem požadovaných výstupů a dalších opatření. Koordinátorem vzděláváním podle speciálního vzdělávacího plánu je třídní učitel. Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: exkurze zpravidla jednodenní, uskutečňované na mezipředmětovém základě, komplexně rozvíjející žádoucí osobnostní a profesní postoje žáků exkurze s odborným zaměřením: v justici ve firmách peněžního, obchodního průmyslu na odborných veletrzích exkurze v rámci společenskovědního a estetického vzdělávání: muzea, výstavy, galerie, významné památky UNESCO prezentace firem jako součást exkurzí ve firmách nebo samostatné prezentace a odborné přednášky v prostorách školy. 4.3 Hodnocení žáků Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: princip spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělávání; princip autodidaktického učení; princip aktivního přístupu žáků; princip propojení vzdělávacího programu s praxí; princip sebehodnocení žáků. Žáci se na počátku vzdělávání daného předmětu seznámí s programem vzdělávání a očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat, plánovat, popř. zaznamenávat rozvoj svého osobního portfolia a svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřený úlohami, sebehodnocení spolu s různým způsobem hodnocení známkování, slovní hodnocení, bodový systém směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí. 13

14 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Způsoby hodnocení teoretického vyučování Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je formou otevřených úloh nebo testu. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. Způsoby hodnocení učební a odborné praxe K hodnocení kvality jednotlivých pracovních úkolů se používá bodový systém obdobný tomu, který se používá pro hodnocení odborných soutěží a závěrečných zkoušek. V rámci praktického vyučování se při hodnocení odborné praxe, uplatňuje sebeevaluace žáků prostřednictvím deníků praxe, v nichž popisují pracoviště a prováděné pracovní činnosti, shrnují a hodnotí získané zkušenosti, rozvoj odborných i osobnostních kompetencí a celkový přínos praxe pro rozvoj svého profesního profilu. Pro smluvního partnera zaměstnavatele je vytvořen stručný dotazníkový formulář, v němž zástupce zaměstnavatele posoudí: vystupování a upravenost zevnějšku chování a komunikaci dochvilnost zájem o práci a motivovanost odborné znalosti jazykové znalosti plnění zadaných úkolů plánování vlastní práce schopnost a vhodnost pro daný obor. Výsledky takto vyhodnoceného dotazníku pravidelně vyhodnocuje a ukládá vedoucí učitel pro odborný výcvik. Způsoby hodnocení klíčových kompetencí Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerické znalostí a jak je schopen své znalosti a dovednosti prezentovat. 14

15 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Společné zásady při hodnocení Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická; důležité je, aby nehodnotil jen sám učitel má vést žáka k sebehodnocení a kolektivnímu hodnocení; hodnocení musí dát perspektivu všem žákům zvláště těm slabým a žákům s SPU; základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní přístup k žákům; respektování práva žáka na individuální rozvoj; učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a pomáhá; chyba již není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený, průvodní znak poznávání. 4.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání těchto žáků probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č. 73/2005. Ve škole se také vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. K žákům, kteří jsou klienty (PPP, SPC), pak přistupujeme s ohledem na doporučení poradenského zařízení. Vzdělávací a výchovná strategie je konzultována s rodiči, vedením školy, žákem a výchovným poradcem k zajištění optimálních potřeb žáka se speciálně vzdělávací potřebou. Žák je individuálně integrován v běžné třídě. Speciálně pedagogické centrum při VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s., se zabývá standardizovanými činnostmi, které vyplývají ze sbírky zákonů č. 72/2005. V SPC pracují tři speciální pedagogové s etopedickým, psychopedickým a logogopedickým zaměřením. Spolupracující psychologové pracují v oblasti karierového poradenství. Naše speciálně pedagogické centrum vyhledává žáky se zdravotním postižením, provádí speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostikou, zabývá se strategií komplexní podpory žáka. Poskytuje sociálně právní poradenství, podporuje metodickou činnost pro zákonné zástupce a pedagogy. Všestranně podporuje optimální psychomotorický a sociální vývoj žáků, zaměřuje se na tvorbu karierového poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají. 4.5 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu Školení BOZP vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR čj / ze dne 22. prosince Žáci jsou na začátku školního roku poučeni o základních pravidlech při výuce tělesné výchovy, praxe ve školních dílnách a odborné praxe na pracovištích firem, při mimoškolních akcích, s ročním programem MPP, dlouhodobou strategií PP pokrývající patologické společenské jevy, rizikové chování šikana, záškoláctví a závislosti. Podle Školského zákona poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a o nebezpečí rizik prostřednictvím Řádu školy, Provozních řádů odborných učeben, Pokynů k výuce tělesné výchovy a průběhu sportovních výcvikových kurzů, Pokynů k praxi a Pokynů k průběhu exkurzí, případně zahraničních praxí. S těmito dokumenty jsou žáci a žákyně na začátku každého školního roku prokazatelně seznámeni. Všechny uvedené dokumenty vycházejí vždy z platných právních předpisů. 15

16 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Prevence rizikového chování probíhá ve škole podle Minimálního preventivního programu a Strategie primární prevence vypracovaných školním metodikem prevence. Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných právních předpisů zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat vyhlášce č. 410/2005 Sb. Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s odborným výcvikem. Se všemi riziky jsou žáci podrobně seznámeni. Rizika, která nelze eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. Na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/94 Sb. Je stanoven systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování i na akcích pořádaných mimo areál školy. 4.6 Podmínky pro přijetí ke studiu úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v libovolném oboru zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením) splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok Zdravotní způsobilost: k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů je příslušný registrující praktický lékař. 4.7 Ukončování vzdělávání Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Organizace maturitní zkoušky: Maturitní zkouška má dle současného školského zákona a jeho novelizace dvě části: společnou a profilovou 16

17 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Společná část Český jazyk Test písemná práce ústní zkouška Volitelná zkouška Matematika Volitelná zkouška Cizí jazyk Test test/písemná práce/ústní zkouška Profilová část Praktická zkouška z odborných předmětů písemná zkouška Teoretická zkouška z odborných předmětů ústní zkouška profilová zkouška 1: praktická zkouška z OP písemná zkouška trvá 300 min. a žáci při ní prokazují získané vědomosti a kompetence z oblasti Ekonomiky, Účetnictví, Korespondence a Marketingu x managementu. PMZ je připravována ve 3 verzích, ze kterých si žáci první den losují. Jednotlivé verze se skládají ze dvou částí označených písmeny A a B. profilová zkouška 2: teoretická zkouška z OP komunikace k vylosovaným souhrnným otázkám z okruhu předmětů vzdělávací oblasti (Ekonomika, účetnictví, právo, marketing a management) 17

18 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DÁLKOVÁ FORMA 5.1 Pojetí (koncepce) vzdělávání Škola uplatňuje ve své práci principy řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001/2008 a 9001/2009. V centru pozornosti stojí v tomto systému příjemce vzdělávací služby žák a jeho co nejširší podíl na tvorbě a zkvalitňování vzdělávacího programu. Vzdělávací strategie školy počítá s trvalým procesem zjišťování a vyhodnocování vzdělávacích potřeb žáků. Klíčovým principem uplatňovaným v rámci daného modelu řízení kvality je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání podle 2 zákona 561/2004 Sb., jehož uplatnění rozvíjí žákovské osobnostní kompetence potřeba pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání ve znalostní společnosti třetího tisíciletí. V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, schopnost řešit problémové situace, na využívání informačních technologií a odborných znalostí a dovedností. Pojetí a obsah vzdělávacího programu se odvíjí od pojetí programu pro denní studium. Celé vzdělávání je založeno na samostudiu spojeném s pravidelnými konzultacemi v teoretických předmětech. Konzultace probíhají jednou týdně ve stanovený den, dle stanoveného aktuálního rozvrhu hodin na příslušné pololetí školního roku. Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zajištění základních podnikatelských schopností. Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti žáka. Odborné předměty jsou zaměřeny zejména na osvojení ekonomických poznatků potřebných při podnikání a jiné ekonomické činnosti. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi 18

19 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 5.2 Organizace výuky Studium je organizováno jako tříleté dálkové studium. Je ukončené maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje střední vzdělání s maturitním vysvědčením. Závazné učivo všeobecného a odborného vzdělávání je realizováno podle RVP oboru vzdělání 6441L/51 Podnikání. Škola zajišťuje teoretickou výuku. Teoretická výuka probíhá formou samostudia spojeného s pravidelnými konzultacemi. 5.3 Hodnocení žáků Klasifikace se řídí klasifikačním řádem, který je součásti pedagogické dokumentace dle ISO Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči studentovi. Na závěr každého pololetí se vykonávají zkoušky ústní a písemné z každého předmětu, který se vyučuje. Na ostatní pravidla a podmínky, které nejsou v tomto klasifikačním řádu řešeny, se v plném znění uplatní příslušné paragrafy zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb. ve znění novel. 5.4 Podmínky pro přijetí ke studiu úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem v libovolném oboru zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením) splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok Zdravotní způsobilost: k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů je příslušný registrující praktický lékař 5.5 Ukončování vzdělávání Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. 19

20 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Organizace maturitní zkoušky: Maturitní zkouška má dle současného školského zákona a jeho novelizace dvě části: společnou a profilovou Český jazyk Volitelná zkouška Matematika Volitelná zkouška Cizí jazyk Společná část strukturovaná Test písemná práce ústní zkouška Test test/ písemná práce/ ústní zkouška Profilová část Praktická odborná část písemná zkouška Teoretická odborná část ústní zkouška profilová zkouška 1: praktická odborná část koná se ve dvou dnech a studenti při ní prokazují získané vědomosti a kompetence z oblasti Ekonomiky, Účetnictví, Korespondence a Marketingu x managementu. PMZ je připravována ve 3 verzích, ze kterých si studenti první den losují. Jednotlivé verze se skládají ze dvou částí označených písmeny A a B, každou část žáci vypracovávají v konkrétní dnu s časovou dotací 5 hodin. profilová zkouška 2: teoretická odborná část komunikace k vylosovaným souhrnným otázkám z okruhu předmětů vzdělávací oblasti (Ekonomika, účetnictví, právo, marketing a management) 20

21 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 6 UČEBNÍ PLÁN DENNÍ FORMA STUDIA UČEBNÍ PLÁN Oboru vzdělání: Podnikání podle RVP 6441L/51 Podnikání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů denní studium Počet týdenních vyučovacích hodin 1. Předměty povinného základu zkratka 1. ročník 2. ročník celkem na dělení Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ/NJ Literární výchova LV Tělesná výchova TV Celkem VVP Odborné předměty Ekonomika podniku EP Právo PRV Marketing a management MM Chod podniku ChP Účetnictví ÚČ Písemná a elektronická komunikace PEK Celkem OP Volitelné povinné předměty Občanská nauka ON Matematika M Informační technologie IT Matematický seminář/konverzace 1.CJ *

22 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Celkem VPP Učební praxe UPx Celkem povinného základu Odborná praxe OPx 2 týdny 0 2 týdny Poznámky k učebnímu plánu 1. Konkretizovaný ŠVP schválí ředitel školy, a tím se stává součástí povinné učební dokumentace školy. 2. Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na ZŠ. 3. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést v ŠVP jednotlivých předmětů úpravy obsahu učiva až do výše třiceti procent. 4. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR. 5. Při organizování sportovního výcvikového kurzu postupuje vedení školy podle platných metodických pokynů MŠMT ČR. 6. Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy. 7. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 8. Délka školního roku je v prvním až druhém ročníku čtyřicet týdnů. Vyučovací doba se využije podle níže uvedené tabulky. 9. Minimální počet vyučovacích hodin za studium je 128, maximální 140. Minimální týdenní počet vyučovacích hodin v ročnících je 29, maximální 35 hodin (v souladu se školským zákonem). 10. Do odborných předmětů jsou zařazeny povinné kurzy. V 1.roč v rámci předmětu Odborná praxe žáci absolvují.kurz účetnictví na PC, ukončený zkouškou z probraných témat, v 2.roč v rámci předmětu Ekonomika žáci absolvují Kurz finanční gramotnost ukončený zkouškou z probraných témat. 22

23 Nepovinně volitelné vzdělávací programy Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Od školního roku 2012/2013 jsou zařazeny vzdělávací programy k přípravě na novou maturitní zkoušku s následujícím rozvržením: ročník: Příprava na maturitu z anglického jazyka Příprava na maturitu z německého jazyka Příprava na maturitu z cizího jazyka Vzdělávací programy k přípravě na novou maturitu jsou vytvořeny v souladu s ŠVP pro kombinovanou formu výuky s využitím elearningových metod. Moduly byly sestaveny tak, aby odpovídaly vzdělávacím potřebám žáků spojených s požadavky nové maturity z cizích jazyků. Přehled využití týdnů v období září červen školního roku Akce/týden I. II. Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz, sportovně turistický kurz 1 1 Odborná praxe 2 2 Maturitní zkouška 2 Výchovně vzdělávací akce, časová rezerva 5 4 Celkem týdnů

24 7 UČEBNÍ PLÁN DÁLKOVÁ FORMA STUDIA Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem Oboru vzdělání: Kategorie a názvy vyučovacích předmětů UČEBNÍ PLÁN Podnikání podle RVP 6441L/51 Podnikání dálkové studium Počet konzultačních hodin 1. Předměty povinného základu zkratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník celkem na dělení Všeobecně vzdělávací předměty Český jazyk ČJ Cizí jazyk AJ/NJ Literární výchova LV Ekonomika podniku EP Právo PRV Marketing a management MM Chod podniku ChP Účetnictví ÚČ Písemná a elektronická komunikace PEK Celkem VVP Volitelné povinné předměty Občanská nauka ON Matematika M Informační technologie IT Celkem VPP Celkem povinného základu

25 Poznámky k učebnímu plánu Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 1. Konkretizovaný ŠVP schválí ředitel školy, a tím se stává součástí povinné učební dokumentace školy. 2. Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na SŠ. 3. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést v ŠVP jednotlivých předmětů úpravy obsahu učiva až do výše třiceti procent. 4. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR. 5. Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy. 6. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. 7. Délka školního roku je v prvním až druhém ročníku 40 týdnů, ve třetím ročníku 36 týdnů. 8. Počet konzultací za školní rok je hodin. 9. Konzultace jsou 1x týdně 6 vyučovacích hodin (od 15:00 do 19:55 hod). 10. Na závěr každého pololetí se vykonávají zkoušky ústní a písemné z každého předmětu, který se vyučuje. 11. Odborná praxe vzhledem k formě a organizaci studia není zařazena do učebního plánu. 25

26 Kód a název oboru vzdělávání: 6441L/51 Podnikání Datum platnosti ŠVP: od počínaje 1. ročníkem 8 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Škola: Kód a název RVP: Název ŠVP: Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 6441L/51 Podnikání Podnikání ŠVP Minimální počet vyuč. hodin za studium Vyučovací předmět Počet vyučovacích hodin za studium týdenních Celkový týdenních celkový Jazykové vzdělávání český jazyk 2 64 Český jazyk cizí jazyky Cizí jazyky Estetické vzdělávání 3 96 Literární výchova Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika a právo Ekonomika podniku Právo Marketing management Účetnictví a daně Účetnictví podniku Chod podniku Písemná a ústní komunikace Pís. a elektronická komunikace Volitelné vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka 3 96 Přírodovědné vzdělávání Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v ICT Informační technologie Disponibilní hodiny Učební praxe 2 64 Celkem Celkem Odborná praxe 2 týdny Odborná praxe 2 týdny Kurzy Kurzy 26

27 9 UČEBNÍ OSNOVY DENNÍ FORMA název předmětu: Český jazyk ročník: I. II. celkem počet hodin: POJETÍ PŘEDMĚTU Obecné cíle předmětu Hlavním předpokladem úspěšnosti žáka na trhu práce je dobrá schopnost komunikace Cílem předmětu je tedy rozvoj komunikativních schopností žáka, adekvátní užívání slovní zásoby v rozmanitých komunikačních situacích, ať už v mluvené či písemné podobě. Charakteristika učiva Vzdělávací oblast jazykové vzdělávání, komunikace ročník 2h. týdně Klíčovou činností je práce s textem, která má vést k porozumění, tj. studenti vyhledají požadované informace v textu, rozliší podstatné od nepodstatného, dokážou vyjádřit hlavní myšlenku, dále j zhodnocení textu z hlediska formálního, obsahového i stylistického, studenti budou postupně pracovat se všemi typy textů, dalším úkolem je poučení o systému a jazykových normách, orientace v nich a paměťové upevnění základů. Pojetí výuky Práce s textem analýza a syntéza, transformace textu, lze realizovat individuálně, v párech, frontálně i ve skupinách Prezentace konkrétních výsledků mluvenou či psanou podobou, možno také v elektronické podobě je li možno a potřeba Delší projevy, mluvené i psané, jsou připravovány většinou jako domácí individuální práce, ve škole prezentovány ústní formou, konstruktivně hodnoceny učitelem i spolužáky s použitím objektivní argumentace Při procvičování a upevňování pravopisného a gramatického učiva budou užívány autodidaktické metody, při práci s delším textem problémová výuka. Úzké sepětí s předmětem dějepis, společenskopolitickokulturní přehled, psychologií zaměřenou na projevy verbální i mimoverbální komunikaci, Literární výchovou, která se soustředí na konkrétní umělecká díla daná kánonem literárních děl závazným k ÚMZ, s cizími jazyky, správný český překlad z cizího jazyka s jiným systémem a normami, s odbornými předměty, texty odborného stylu a praktické užití terminologie studovaného oboru V rozborech odborných a publicistických textů je zahrnuta environmentální výchova Hodnocení výsledků žáků Důraz kladen na vstřícný přístup studentů, míru samostatnosti při plnění úkolů, dostatečnou rychlost při jednotlivých typech úloh, správnost řešení, schopnost objektivně argumentovat a obhájit svůj názor 27

28 Při prezentaci výsledků práce ve třídě sebehodnocení, vzájemné hodnocení se zdůvodněním, práce s textem hodnocena převážně společně frontální formou Po ukončení každého tematického celku test, pololetní a závěrečné didaktické testy a strukturované práce Průběžně stylistická cvičení, samostatné práce a prezentace Zvlášť je oceňována originalita při řešení otevřených úloh, zpracovávání slohových témat Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Klíčové kompetence: pojetí výuky, charakteristika učiva i způsob hodnocení koresponduje s rozvojem dalších kompetencí: kompetence k učení, pracovní kompetence, kompetence k řešení problémů, občanské kompetence. Průřezová témata: dominantní je rozvoj komunikativních kompetencí v rámci průřezových témat Člověk a společnost, Člověk a svět práce Doporučená literatura Literatura a Pracovní sešit nakl. Didaktis, ročník Přehled české gramatiky list ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ Počet Výsledky vzdělávání a kompetence hodin Žák 66 rozlišuje vrstvy národního jazyka, rozlišuje spisovné a hovorové tvary slov obecnou češtinu, slang argot a dialekty, je schopen rozpoznat základní stylově příznakové jevy v textu a vhodně je využívá v komunikativních situacích, je seznámen se základními normativními příručkami, dokáže s nimi samostatně pracovat, vyhledává informace ve slovnících, encyklopediích i na internetu, má přehled o denním tisku, rozlišuje skutečné a bulvární informace, zná časopisy zabývající se jeho oborem Ovládá zásady spisovné výslovnosti a uplatňuje je v řeči, vhodně pracuje se zvukovými prostředky řeči, ovládá a používá také prvky neverbální komunikace a dokáže je v cizím projevu interpretovat Rozlišuje esteticky působivé užívání hlásek, rozpozná v textu zvukomalbu, rýmy Popíše vývoj písma od starověku do dnešní podoby Uplatňuje zásady českého pravopisu při tvoření Tematický celek Národní jazyk a jeho útvary, obecné poučení Zvuková stránka jazyka grafická stránka jazyka, pravopis a interpunkce 28

29 vlastních textů a rozpozná pravopisné nedostatky v textu/mě mně, ě je, i y, velká písmena, zdvojené souhlásky, souhláskové skupiny, interpunkce Vysvětlí význam slov a jejich použití v daném kontextu, dokáže posoudit vhodnost použití daného slova a nahradit ho jiným, do vlastního projevu volí odpovídající jaz. prostředky, užívá odbornou terminologii, kde je třeba Rozlišuje přímá a obrazná pojmenování, citovou zabarvenost, ke slovům dokáže vytvořit synonyma a antonyma, cizí slovo nahradí českým ekvivalentem Rozlišuje strukturu slovní zásoby z různých hledisek Rozlišuje druhy funkčních stylů a jejich typické znaky, útvary, v textu rozpozná specifika, nalezne a pojmenuje jazykové prostředky, rozliší, který slohový postup je v textu dominantní, pojmenuje slohový útvar, sám je používá a kombinuje Uvědomuje si vliv slohotvorných činitelů Rozpozná základní znaky a útvary prostě sdělovacího stylu, jaz. prostředky Je seznámen s formální úpravou dopisů osobních i úředních Sestaví krátké informativní útvary (zprávu a oznámení) Běžně používá Samostatně vytváří vlastní text příběhu Analyzuje umělecké a neumělecké texty, rozpozná prvky oživující text, sám je dokáže použít Rozlišuje slovní druhy, vyhledá a opraví morfologické nedostatky, dokáže vysvětlit proč je daný tvar správný Při tvorbě vlastních textů využívá aktivně znalostí z tvarosloví Ovládá základní způsoby tvoření slov v češtině a způsoby jejího obohacování Popíše, jak bylo slovo utvořeno (kořen, předpona, přípona, základové slovo a slovotvorný základ) Vysvětlí význam slova v daném kontextu, posoudí vhodnost jeho použití Dokáže různým způsobem pojmenovat a vystihnout vlastnosti osoby Na základě četby i vlastních zkušeností, po dílčích cvičeních dokáže vytvořit vlastní text vystihující vzhled a povahu člověka v kladné i záporné podobě slovní zásoba, sémantika, význam, rozsah, syn., ant.. komunikace, stylistika, fční styly, postupy, útvary Styl prostě sdělovací, telefon, mail, styk s úřady, administrativa Vypravování, narativní postupy, vypravování v uměleckém stylu Morfologie (slovní druhy, gramatické kategorie, tvary) Slovní zásoba a její změny Popis a charakteristika 29

30 Porovná popis prostý s popisem uměleckým Je seznámen se základními popisnými útvary ve stylu odborném (odborný popis přístroje, návod k použití, popis pracovního postupu) Rozlišuje větné členy a vztahy mezi nimi, rozpozná druhy vět a souvětí ze syntaktického hlediska, těchto znalostí využívá při psaní interpunkce Rozlišuje věty podle postoje mluvčího, ovládá jejich využití v psané i mluvené podobě Posoudí kompozici věty, použitou slovní zásobu, vhodnost použití spojovacích výrazů, slovosled, je schopen odstranit nedostatky/ vazby, spojovací výrazy, příp. slovosled Uspořádá text podle logické návaznosti, je schopen smysluplně doplnit chybějící část textu, odhadne pokračování, případně předchozí část či nadpis Je schopen vytvořit delší souvislý tak, aby byl srozumitelnější a přehlednější text a rozčlenit ho Rozpozná v rámci textu nadpis, předmluvu, doslov, poznámky atd. 2. ročník 66 Uplatňuje v textech pravidla pravopisu, najde a odstraní pravopisný i morfologický nedostatek, odůvodní správnost Vědomě užívá pravopisných a morfologických norem, orientuje se v normativních příručkách Rozpozná v textu pravopisné, tvaroslovné i syntaktické nedostatky a dokáže je opravit, sám těchto vědomostí využívá při tvorbě vlastních textů Adekvátně využívá jaz. prostředků, dokáže pracovat s různými významy slov Rozlišuje základní znaky stylu, pracuje s odbornou terminologií Vytvoří základní útvar odborného stylu (popisný i výkladový), odborný popis, výklad, referát Je schopen vyjadřovat se adekvátním způsobem o svých profesních záležitostech Dokáže zpracovat z odborného textu výtah, anotaci, vytvořit shrnutí Rozlišuje základní znaky a útvary daného stylu Sestaví jednoduchý zpravodajský útvar (zpráva, reportáž) Posoudí aktuálnost fejetonu Kriticky posoudí a interpretuje účinky textu Snaží se formulovat vlastní názory a podpořit Syntax a lexikologie Pravopis a morfologie Odborný styl Publicistický styl 30

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2344L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Střední odborné učiliště DAKOL,

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního

Více

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou KORÁLKOVÁNÍ Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Motto: Nemůţete neuspět... pokud se nevzdáte Abraham Lincoln

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26 41 L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA - 1 - 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem Kmenový obor: 2651H

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky Vlasová kosmetika Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Podnikání v oblasti vlasové kosmetiky

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY. 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 7.24 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Koterovská 85, 326 00

Více

Strojní mechanik 23-51-H/01

Strojní mechanik 23-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-H/01 Obsah: 1. Profil absolventa... 4 1.2 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové kompetence...

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-67-H/01 Zedník 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání se zaměřením na cestovní ruch 63-41-M/01 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci vědí, ale aby žáci věděli. 6.1 Cíle hodnocení cílem hodnocení je poskytnout žákovi okamžitou zpětnou vazbu (co

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Klempíř OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 23-55-H/01 Klempíř Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 8 UČEBNÍ PLÁN...16

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: HARDWARE (HWR) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 164 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Učební osnova předmětu. Fiktivní firma. Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Učební osnova předmětu Fiktivní firma Obor vzdělávání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: denní Celkový počet hodin za studium: 99 Platnost: od 1. 9. 2012 Pojetí vyučovacího předmětu Obecný

Více

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk )

7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) 7.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk (2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér DAKOL, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 36-52-H/01 Instalatér 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Mgr.

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce

5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu 5. 18 Konverzace v anglickém jazyce Cílem výuky Konverzace v anglickém jazyce je rozvíjet u žáků předpoklady pro mezikulturní komunikaci v rámci Evropy i světa a k užívání jazyka

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program INOVOVANÝ MECHANIK SEŘIZOVAČ Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM CUKRÁ 29 54 H / 01

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM CUKRÁ 29 54 H / 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘ 29 54 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. Profil absolventa III. Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-51-E/01 Strojírenské práce 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název

Více

1 Pracovní uplatnění absolventa

1 Pracovní uplatnění absolventa PROFIL ABSOLVENTA Obor vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: 53-43-M/005 Laboratorní asistent střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní

Více

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf

Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5, 34-56-L/01 FOTOGRAF. Školní vzdělávací program. Fotograf Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Fotograf kód a název oboru: 34-56-L/01 FOTOGRAF 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 7 2. Profil absolventa... 8 2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky INSTALATÉR 36 52 H / 01 1 Obsah

Více

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání

Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání Ministerstvo vnitra Odbor přípravy pracovníků ve veřejné správě Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Metodické doporučení Praha 2002 Tento metodický materiál je určen pracovníkům personálních

Více

PŘÍLOHA: Učební plány

PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plány PŘÍLOHA: Učební plán 1 Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Vzdělávací oblast Jazykové vzdělávání a komunikace Společenskovědní vzdělávání RVP ŠVP Minimální počet

Více

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011)

Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ (2011) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ

Více

Podpora motivace a soutěživosti žáků oboru Kuchař - číšník

Podpora motivace a soutěživosti žáků oboru Kuchař - číšník Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra didaktických technologií Podpora motivace a soutěživosti žáků oboru Kuchař - číšník Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Pavla Stejskalová Vypracovala:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor školy: 600 016 323

Více

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D

rové poradenství Text k modulu Kariérov Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D Kariérov rové poradenství Text k modulu Kariérov rové poradenství Autor: PhDr. Zdena Michalová,, Ph.D CO JE TO KARIÉROV ROVÉ PORADENSTVÍ? Kariérové poradenství (dále KP) je systém velmi různorodě zaměřených

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III. 337 01 Rokycany Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Střední škola Jeřabinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAM Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE CÍRKEVNÍ DOMOV MLÁDEŽE SVATÉ RODINY A ŠKOLNÍ JÍDELNA s.r.o. Grohova 107/10 60200 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE 1. Identifikační údaje. 1.1.Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro mimoškolní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy - úprava od školního roku 2011/2012 RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy - úprava od školního roku 2011/2012 RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy - úprava od školního roku 2011/2012 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Školní vzdělávací program CUKRÁŘ

Školní vzdělávací program CUKRÁŘ Školní vzdělávací program CUKRÁŘ OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace a možnosti dalšího

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud zkrácené studium OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 36-44-L/51 Stavební provoz Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Základní škola a základní umělecká škola

Základní škola a základní umělecká škola Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská ul. č. 3 České Budějovice PSČ 370 11 ŠKOLNÍ ŘÁD část pro ZUŠ Smyslem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování a pro plné využití

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU školní rok 2015/2016 Zpracovali : Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy Mgr. Anna Bartíková, vedoucí školního klubu

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 64-41-L/51 1 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Zřizovatel: Ředitel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-M-1/1-10 Délka modulu 99 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí teoretické

Více

Školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř stavební výroba

Školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř stavební výroba Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Praţská 112, 280 02 Kolín Školní vzdělávací program 23-55-H/01 Klempíř stavební výroba Název a adresa školy: Střední odborná škola

Více

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace školní vzdělávací program Zámečník RVP: (23-51-H/01) Strojní mechanik Strojní mechanik Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby školního vzdělávacího programu: Ing.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

Rámcové a školní vzdělávací programy

Rámcové a školní vzdělávací programy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění Vzdělávací programy ( 3) Systém vzdělávacích programů Národní program vzdělávání

Více

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: http://pospolu.rvp.cz/filemanager/userfiles/pripadovestudie/69-42-m_01_sablony.pdf 1 Případové studie: 69-42-M/01 Oční optik Škola: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15, 613 00 Brno Stav ke dni: 22.9.2015 Úvodní komentář k případové studii:

Více

Strojník silničních strojů

Strojník silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojník silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/03 Strojník silničních strojů RVP 23-65 H / 03 Strojník silničních strojů s platností od 1. září 2015 razítko a podpis ředitele

Více

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně.

Žák získá jazykové dovednosti v oblasti porozumění poslechu, čtení textu, psaní a konverzace příslušné jazykové úrovně. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Německý jazyk Kód modulu Nj E 1/1-4 Délka modulu 33 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluace školy. Příloha č. 7. 1. Cíl autoevulace. 2. Nástroje autoevulace. 3. Časové rozvržení autoevaluačních činností Příloha č. 7 Autoevaluace Autoevulace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), vyhláška MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. a dalších provádějících předpisů, které stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim

Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Čím rozvíjíme osobnostní zdatnosti a sociálních dovednosti žáků Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka 958, 537 01, Chrudim Třídnické y Každé pondělí v 8. 30 začínají třídní učitelé ve svých třídách tzv.

Více

St ední škola Je abinová 96/III 337 01 Rokycany

St ední škola Je abinová 96/III 337 01 Rokycany St ední škola, Rokycany, Je abinová 96/III Školní vzd lávací program AUTOMECHANIK St ední škola Je abinová 96/III 337 01 Rokycany 1 OBSAH ŠKOLNÍHO VZD LÁVACÍHO PROGRAMU Identifika ní údaje 3 Charakteristika

Více

Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304. Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy.

Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304. Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy. Architektura CZ.2.17/3.1.00/33304 Projekt je realizovaný v rámci OPPA a je spolufinancovaný z EU-ESF a rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt je určen ke zkvalitnění a rozvoji jednotlivých slabých míst

Více

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení RVP 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Školní vzdělávací program Mechanik strojů a zařízení Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Název školy: Základní škola Postřelmov, okres Šumperk, příspěvková organizace Adresa: Postřelmov, Školní 290, PSČ 789 69 IČO: 70984441

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015

Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 2 pro školní rok 2014-2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Středisko volného času Mozaika Polička, Nám.B.Martinů 85, 572 01 Polička tel.: 461 725 352, mobil: 736 752 624, e-mail: svecova@mozaika-policka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Zdeňka Švecová ředitelka

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v prvním aţ třetím ročníku čtyřletého gymnázia a v sekundě aţ septimě

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

školní vzdělávací program Truhlářské práce

školní vzdělávací program Truhlářské práce školní vzdělávací program Truhlářské práce Obsah Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola T. G. Masaryka, Rodkovského 2, Blansko ŠKOLNÍ ŘÁD KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 1.4.2014 Nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2014 ZSTGM/218/2014

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu TYMYJÁN Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KADEŘNÍK Obor vzdělání 69-51-H/01 Kadeřník STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 63-41-M/02 Obchodní akademie Školní vzdělávací program: Obchodní akademie Neveklov platný od 1. září

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/08-06. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/08-06 Název školy: Základní škola Chomutov, Zahradní 5265 Adresa: 430 05 Chomutov, Zahradní 5265 Identifikátor: 600077578 IČ: 46

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku. Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium

23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku. Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776, 755 01 Vsetín Školní vzdělávací program pro dvouleté zkrácené studium - denní forma studia 23-41-M/01 Strojírenství se zaměřením na výpočetní

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Obráběč kovů

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Obráběč kovů Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Obráběč kovů 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2334/14-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2334/14-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 00639028 Identifikátor 600005101 Právní forma Zastoupená Střední odborné učiliště kadeřnické,

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOCIÁLNÍ ČINNOST RVP: 75-41- M / 01 Sociální činnost Platnost: od 1. 9. 2011 počínaje

Více

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017

Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Koncepce a rámec školy v letech 2014 2017 článek 1 Obecná východiska Koncepce školy vychází jednak ze strategických a koncepčních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola automobilní Jihlava. Školní 1a, 586 01 Jihlava. Identifikátor školy: 600 014 916 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola automobilní Jihlava Školní 1a, 586 01 Jihlava Identifikátor školy: 600 014 916 Termín konání inspekce: 15., 16. a 19. únor

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci

POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci Platnost k 15. 10. 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ žádosti o akreditaci rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) NOVÁ MÉDIA Kód a název oboru: 82-41-M/03 Scénická

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ A HOTELOVÁ UHERSKÉ HRADIŠTĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Asistent prodeje Kód a název oboru vzdělání 66-51-H/01 Prodavač Stupeň poskytovaného

Více