PARTNER. Technika pro konstrukci dveøí a oken 2 / O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a ch e r m a y e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARTNER. Technika pro konstrukci dveøí a oken 2 / 2005. O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a ch e r m a y e r"

Transkript

1 Pestovate¾ská 12, Bratislava Mezi Vodami 1935/7, Praha 4 NEPREDAJNÉ CERT EN ISO / 2005 PARTNER O d b o r n ý è a s o p i s f i r m y S c h a ch e r m a y e r DVEØE PRO ŽIVOT... Technika pro konstrukci dveøí a oken GARANCE 5let

2 KLAES SOFTWER VAŠEJ ÚSPEŠNEJ BUDÚCNOSTI EFEKTÍVNE, MODERNÉ A ÚSPORNÉ RIEŠENIE PRE VÝROBCOV OKIEN A DVERÍ Firma KLAES ponúka svojim partnerom efektívne využitie pracovných prostriedkov, úsporu èasu a ïalšiu konkurenciu schopnos na trhu znížením nákladov v príprave výroby. V základe ide o modulový softwer, ktorý pri jedinom zadaní parametrov výrobku jeho vlastnom návrhu, umožòuje spracova kalkulácie cien, vytvorí cenové ponuky, objednávky materiálu, výrobnú dokumentáciu až po koneènú fakturáciu. Je urèený pre výrobcov drevených, drevo-hliníkových, plastových a hliníkových okien a dverí. Nová konštrukcia geniálne jednoduchá Pomocou programu môžete jednoducho a intuitívne skonštruova všetky varianty okien, vrátane atypických tvarov, èi kombinácií presklených stien zložených z viacerých rámov. Ovládanie programu je uspôsobené pre prácu s myšou aj klávesnicou i vo vo¾nej konštrukcii. Okrem základných rozmerov, je možné zada delenie rámov a priradenie jednotlivých spojovacích prvkov. Vloženie prvkov krídiel, kovania, typov skla alebo prieèok umožòuje preh¾adné usporiadanie obrazovky s ovládaním cez zrozumite¾né ikony. Pri neustálom zvyšovaní nárokov koneèných spotrebite¾ov na tvary okien, prieèok, rôznych atypických riešení sme si urèili nové ciele na zjednodušenie práce v konštrukènej èasti programu tak,aby sme našim partnerom umožnili pracova efektívne i v budúcnosti. V novej konštrukcii programu Klaes, ktorej vzh¾ad bol naprogramovaný nanovo, boli zachované všetky funkcie stávajúcej verzie. Postupnos práce v konštrukcii je logická v slede z¾ava doprava, z návrhu obrysu až po zadanie prieèky èi rolety. Skladba obrazovky je vždy identická, obrázok s oknom je v¾avo a vpravo je usporiadané premenlivé menu funkcií. Zoznam pomocných funkcií na obrazovke je pomôckou pre ich rýchlu výmenu a použitie. Všetky èasti konštrukcie - zadanie kovania, profilov, skla... - majú funkciu DRAG and DROP, teda zjednodušenie pre prácu s myšou. Všetky funkcie sú dosiahnute¾né dvomi klikmi myšou. Preh¾ad o všetkých použitých materiáloch skla, profiloch, kovania, prieèok je preh¾adne usporiadaný v tabu¾ke a pripravený na rýchlu zmenu parametrov okna èi dverí. Novou konštrukciou ponúkame našim partnerom komfort v konštrukcii jednoduchých okien ale i zložitých zostáv ešte rýchlejším a jednoduchším ovládaním. Komunikácia s klientmi moderne, efektne, rýchlo Program pri kalkulácii cien okna vychádza z materiálových nákladov uložených v data- 3 báze cena za m dreva, bm plastových a hliníkových profilov, výstuh, skla, pomocného materiálu, mzdových a režijných príplatkov a zoh¾adòuje výrobné èasy operácií s možnos ou skotrolova event. pozmeni vypoèítané ceny pred predložením zákazníkovi. Reprezetatívny dizajn cenovej ponuky, zmluvy, faktúry alebo dodacieho listu s preh¾adným náèrtkom v mierke èasto napovie zákazníkovi o solídnosti firmy, ktorej služby hodlá využi. Naši partneri majú možnos využi vzorové listiny, ktoré si môžu ¾ubovo¾ne upravi tak, aby vyhovovali predstave o grafickej úprave ponuky, èi predpisu vzoru faktúry. Ponukové listiny možno vytlaèit v žiadanom jazyku i s prepoètom menového kurzu. Obchodnú korešpodenciu môžete vies pomocou textového editoru. Tlaè do formátu pre Word alebo PDF je samozrejmos ou a dáva Vám možnos modernej komunikácie s Vašimi partnermi. Príprava výroby a jej optimalizácia Prípravu výrobných dokumetnov možno uspôsobi výrobným postupom pod¾a indiduálnych požiadaviek. Z jedného zadania konštrukcie okna sú k dispozícii potrebné údaje pre výrobu. Tlaè objednávok skiel, kovania, nárezových plánov lamiel a profilov, preh¾adov okien atï. je automatizovaná pod¾a prednastavení užívate¾om. Pre atypické tvary program vyhotoví skice s okótovaním tvarov, pre prieèky kóty umiestnenia, k dispozícii sú hodnoty uhlov, dåžky šikmín, polomery oblúkov, všetko aj s náèrtkami. Výrobca objednáva všetok potrebný materiál, vrátane skla už v èase prípravy výroby i s požadovanými termínmi dodania. Obchodné programy elegantné a presné riešenie Tento softwer je urèený pre obchodných zástupcov výrobných firiem. Všetky konštrukèné obmedzenia a základné dáta sa preberajú od výrobcu, èím je eliminované riziko vytvorenia nesprávnych cien a v príprave výroby chybných objednávok skiel, profilov èi kovania. Program je efektívny v rýchlosti zadaní z typových okien ale i v presnosti spracovania zostáv, ktoré možno spracova ako celok. Možnosti predaja doplnkového tovaru parapetov, k¾uèiek, roliet, sie ok èi spoèítania ceny montáže sú obmedzené len sortimentom dostupným na trhu. Zavedením obchodného programu firma zefektívni prácu obchodných oddelení na trojnásobok pri rovnakom poète zamestnancov. Obchodný zástupca napíše ponuku, pripraví zmluvu, odošle do výroby a po dodaní a namontovaní má možnos i vyfaktúrova zákazku pod¾a potreby. Budúcnos s KLAES efektivita v každom kroku Program ponúka rýchle spracovanie zákaziek èím znižuje náklady na prípravu výroby. Tak majú naši partneri možnos efektívne využi ¾udský potenciál svojich tímov a by tak úspešnými na trhu okien. KLAES ponúka neustále zlepšovanie a rozširovanie svojich služieb. To sa týka samotného programu, jeho nových modulov, vylepšení funkcií ovládania ale i služieb linky HOT LINE èi systému školení. Informujte sa u našich obchodných zástupcov na naše produkty VARIO a Professional. Tešíme sa na Vaše zavolanie. Ing. Alexander Farkaš Horst Klaes GmbH & Co.KG pre ÈR: Martin Bernard, obchodný riadite¾ - mob ; Josef Macák, obchodný zástupca - mob Kontakt: Pod Horou 319/3, CZ Slaný, tel.: (+420) , fax: (+420) , pre SR: Ing.Alexander Farkaš, mob Kontakt: Széchenyiho 21, SK Tvrdošovce, tel.: 035/ , fax: 035/ , 2

3 EDITORIÁL EDITORIÁL PARTNER Vydavateľstvo: Ohlédnutí za letošní zimou Letošní zima nebyla na sníh nijak skoupá a jistě potrápila nejednoho z Vás. Ani nám se nevyhnuly komplikace spojené s katastrofálním stavem našich silnic a jejich úklidem. I přes veškeré nesnáze byly obchodní zástupci stále u Vás u svých zákazníků a snažili se pomáhat a usnadňovat Vám práci. Jen pro ilustraci otiskujeme některé fotografie. Věříme, že i s nadcházejícím jarem naše firma zůstane nadále vaším průvodcem i společníkem na cestě k úspěchu. Také doufáme, že si své dojmy, ať už pozitivní nebo negativní, nenecháte pro sebe, ale podělíte se o ně s námi. Stále je co zlepšovat Přejeme příjemné čtení SCHACHERMAYER s.r.o Pestovateľská 12, BRATISLAVA tel.: +421 (0)2/ Kamenná cesta 1, ŽILINA tel.: (0)41/ Pod Hájom 10, PREŠOV tel.: +421 (0)51/ Mezi Vodami 1935/7, PRAHA 4 tel.: OBSAH Křenová 67A, BRNO tel.: OPAVA - telefonní prodej tel: TÁBOR - telefonní prodej tel.: , 888 Èlánok 4 Výstava Nábytok a Bývanie Nitra 2005 Nábytkové kovanie/kování 5 Kovanie na každý deň 6 Drezy 7 Řešení pro Vaši kuchyň Hotové stavebné diely/hotové stavební díly 8 Matrace pre zdravý spánok Šéfredaktor: Ing. Jana Višňovcová 041/ Dveřní křídla 10 Polotovar dveřního křídla Stavebné kovanie/stavební kování 11 Okenní a vnitřní parapety Redakčná rada: Jozef Szabo Ivan Kralovanský Knut Koine Ing. Martin Mikoláš Bc. Richard Proft Ing. Jan Bejček, MBA Šárka Ayeni Grafická úprava: Ing. Jana Višňovcová Ročník: 4. Náklad: ks 12 Systém Secustik 12 Samolepicí pěna 13 Dveřní zavírače DORMA 14 Winkhaus hákové řešení 15 Baka Protect 3D 18 Montáž dřeva ve stavbě Døevoobrábìcí stroje 16 Představujeme Vás: SCH zákazníky Schachermayer 19 Slávnostné otvorenie v Bratislave 20 Veľký jarný výpredaj 21 Jarní výprodej / Přímočaré pily PARTNER 3

4 ÈLÁNOK Výstava Nábytok a bývanie Nitra 2005 Nitra. Výstava Nábytok a bývanie Stánok firmy Schachermayer. Veľa z Vás tam bolo, veľa z Vás to videlo. Nový sortiment v ponuke firmy na Slovensku. Zdravotné, viac zónové matrace Solido, polohovateľné lamelové rošty, kuchynské drezy Teka, otočné kovania Ninka a samozrejme najhorúcejšia novinka kuchyňské spotrebiče Baumatic. Všetko sú to veci, ktoré sa budeme snažiť v priebehu tohto roku s pomocou našich obchodných zástupcov viac propagovať a ponúkať, aby náš sortiment bol čo možno najpestrejší a aby u nás každý našiel to, čo hľadá, napr. naše žlté hostesky. Ozaj, čo na ne hovoríte?... Výstavy - to sú aj usmievavé hostesky Tým, ktorí na výstave neboli, prinášame na priblíženie atmosféry aspoň pár fotiek z firemného archívu. Prezentácia našej firmy Naši obchodní zástupcovia - ľudia, ktorí sa o Vás starajú počas celého roka. Ako vidíte, "pilne" pracovali aj počas výstavy. 4 PARTNER

5 Kovanie na každý deň NÁBYTKOVÉ KOVANIE / NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ Schachermayer? Aha, to som už počul, ale tí sú drahý." S týmto, či podobnými tvrdeniami sa stretávajú naši obchodní zástupcovia, najmä však u ľudí, ktorí u nás nikdy nenakupovali. Aby sme vyvrátili toto tvrdenie, na nasledujúcej stránke Vám prinášame výber z nášho "mini katalógu" Kovanie na každý deň. Naložený záves s podložkou Guličkový plný výsuv Zásuvkové bočnice min. odber: 200 ks obj. číslo: E cena: 5,50 Sk /ks Zásuvkové vedenia farba: RAL 9001 dĺžka: 300 mm, strata: 69 mm obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 350 mm, strata: 69 mm obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 400 mm, strata: 69 mm obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 450 mm, strata: 79 mm obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 500 mm, strata: 86 mm obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks Spojovacie lamely veľkosť 10 obj. číslo: E cena: 760 Sk / 1000 ks veľkosť 20 obj. číslo: E cena: 720 Sk / 1000 ks - 45,5 x 12,7 mm, pozinkovaná oceľ - zaťažiteľnosť: 45 kg dĺžka: 250 mm obj. číslo: E cena: 105 Sk / ks dĺžka: 300 mm obj. číslo: E cena: 128 Sk / ks dĺžka: 350 mm obj. číslo: E cena: 141 Sk / ks dĺžka: 400 mm obj. číslo: E cena: 153 Sk / ks dĺžka: 450 mm obj. číslo: E cena: 166 Sk / ks dĺžka: 500 mm obj. číslo: E cena: 178 Sk / ks dĺžka: 550 mm obj. číslo: E cena: 192 Sk / ks dĺžka: 600 mm obj. číslo: E cena: 205 Sk / ks Soklové nohy 1 sada sa skladá z: 4 ks soklové nohy 4 ks skrutiek na fixovanie 4 ks krytiek 2 ks platničiek do drážky 2 ks klipsy sokel: 100 mm obj. číslo: E cena: 655 Sk / 100 ks sokel: 150 mm obj. číslo: E cena: 800 Sk / 100 ks Konfimát 6,3 x 50 mm, pozinkovaný obj. číslo: E cena: 50 Sk / 100 ks - čiastočný výsuv - výška bočnice 86 mm - nastavenie čela v 2 rozmeroch - vŕtanie systémom 32 mm - samozatváracia technika - nosnosť do 25 kg dĺžka: 270 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 350 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 400 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 450 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 500 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 550 mm, výška 86 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 500 mm, výška 86 mm, RAL 9005 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 550 mm, výška 86 mm, RAL 9005 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 450 mm, výška 120 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 500 mm, výška 120 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 450 mm, výška 150 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks dĺžka: 500 mm, výška 150 mm, RAL 9001 obj. číslo: E cena: Sk / 100 ks PARTNER 5

6 NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ / NÁBYTKOVÉ KOVANIE Drez - nepostrádateľný pomocník v kuchyni Drez patrí do kuchyne rovnako ako varná doska alebo chladnička. Podľa štatistík človek strávi pri kuchynskom dreze až dve tretiny z celkového času stráveného v kuchyni. Dnes sa nejedná len o umývanie riadov, ale hlavne o prípravu jedál. A práve tu zohráva veľkú úlohu správny výber drezu s vhodným príslušenstvom. Pretože kuchyňa by mala slúžiť dlhé obdobie, vyberte si drez, ktorý bude spĺňať všetky funkčné a estetické požiadavky. Práve preto Vám ponúkame ucelený sortiment drezov, ktoré sú v ponuke firmy Schachermayer Slovensko. MOX 651 E - vonkajší rozmer: 965 x 500 mm - vnútorný rozmer: 402 x 383 x 150 mm 191x 250 x 80 mm - vhodné pre rohové skrinky od 90/90 cm 1/2 - otočný sieťkový ventil 3 s prepadom 1/2 - sieťkový ventil 3 - sifón 6/4 s odbočkou na umývačku a flexi vývodom - otvor na batériu priemer 34 mm U U Deva 45 - CN - vonkajší rozmer: 780x435 mm - vnútorný rozmer: 370x340 mm, hĺbka 150 mm - vhodné pre spodné skrinky od veľkosti 45 cm - odtoková súprava 1/2 so sieťkovým ventilom 1 U U Centroval - ECO - vonkajší priemer: 510 mm - vnútorný priemer: 385 mm, hĺbka 160 mm - vhodné pre spodné skrinky od veľkosti 45 cm - odtoková súprava so 1/2" sieťkovým ventilom 3 U U Stylo 1B - 1D - vonkajší rozmer: 830x485 mm - vnútorný rozmer: 400x365 mm, hĺbka 149 mm - vhodné pre spodné skrinky od veľkosti 45 cm - odtoková súprava 1/2 so sieťkovým ventilom 3 U U Model EE - vonkajší rozmer: 465x435 mm - vnútorný rozmer: 340x370 mm, hĺbka 150 mm - vhodné pre spodné skrinky od veľkosti 45 cm 1/2" - odtoková súprava s ventilom 1 U U Princess -vonkajší rozmer: 1000x500 mm -vnútorný rozmer: 340x420 mm / 185x280 mm hĺbka 162 mm/133 mm -vhodné pre spodné skrinky od veľkosti 60 cm -odtoková súprava s prepadom, 1/2" sítko 3 U U Texina 45-E - vonkajší rozmer: 800x500 mm - vnútorný rozmer: 340x418 mm, hĺbka 162 mm - vhodné pre rohové skrinky od veľkosti 90/90 cm - plastová miska 1/2" - odtoková súprava so sieťkovým ventilom 3 6 U U34 305

7 NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ / NÁBYTKOVÉ KOVANIE Kování NINKA řešení pro Vaši kuchyň Nadčasový design vede novým směrem, stanoví nové cíle a vytváří prostor pro nekonečné možnosti uspořádání, což umožňuje nástup osobité značky. Plasty nejvyšší kvality koncipované jako základní strategie dávají nápady budoucnosti. NOVINKA Zásuvka pod sporák nová zásuvka pod sporák má moderní vzhled. Je vhodná pro plnovýsuvy s tlumeným zavíráním. Mondo je dodáván jako komplet smontované rohové skříně. Verze 90 s osvědčeným skládacím kováním a vysoce kvalitním otáčivým dnem. Mondo 2K pozoruhodná rohová skříň s vystupující přednicí vzhledu hliníku nebo ušlechtilé oceli je dodávána jako komplet smontované rohové skříně. akis misky pro šířku skříně 30 a 40 cm pasují ke všem na trhu dostupným typům kování. Cuisio variabilní misky umožňují individuální rozdělení pro všechny typy zásuvek od šířky 30 cm. Dobře omyvatelný povrch podtrhují kombinace materiálů z variabilních plastů a hliníku. 7

8 HOTOVÉ STAVEBNÉ DIELY / HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY PRE POHODLNÝ ŽIVOT Ako si usteli ete... Investícia do luxusnej postele ešte neznamená, že ste urobili všetko pre zdravý spánok. Kvalitu spánku vo významnej miere ovplyvňuje aj výber matracov, roštov, vankúšov a paplónov. Regenerácia duševných i fyzických síl prebieha najmä v spánku, počas noci. Nie vždy môžeme po prebudení skonštatovať, že sme si príjemne oddýchli. Plnohodnotná a účinná regenerácia závisí od viacerých faktorov. Hádam najzákladnejším aspektom, ktorý človek môže ovplyvniť, je matrac. Preto Vám firma Schachermayer prináša kolekciu matracov navrhnutých s ohľadom na najnovšie poznatky z ergonómie a vyrobených zo starostlivo vyberaných materiálov. V budúcom čísle Vám predstavíme ponuku drevených roštov špeciálne zárezy v oblasti ramien, pásu a panvy zaručujú vyrovnaný pomer medzi elasticitou a podopretím tela vybratie v strede jadra podporuje prevzdušnenie jadra a zlepšuje podmienky spánku o poťah sa dá zvliecť a možno ho prať pri teplote 60 vhodný pre alergikov 2000 x 900 mm typ obj. číslo Sk, x 900 mm typ obj. číslo Kè,- 600 špeciálne zárezy v oblasti ramien, pásu a panvy zaručujú vyrovnaný pomer medzi elasticitou a podopretím tela perfektne sa prispôsobuje telu, prevzdušnenie pomocou špeciálnej technológii zárezov o poťah sa dá zvliecť a možno ho prať pri teplote 60 vhodný pre alergikov 2000 x 900 mm typ obj. číslo Sk, x 900 mm typ obj. číslo Kè, zónové bodovo elastické latexové jadro s komfortnými zónami v oblasti ramien, pásu a panvu pre správnu polohu tela o poťah sa dá zvliecť a možno ho prať pri teplote 60 vhodný pre alergikov 2000 x 900 mm typ obj. číslo Sk, x 900 mm typ obj. číslo Kè,- 200 špeciálne zárezy v oblasti ramien, pásu a panvy zaručujú vyrovnaný pomer medzi elasticitou a podopretím tela perfektne sa prispôsobuje telu, prevzdušnenie pomocou špeciálnej technológii zárezov o poťah sa dá zvliecť a možno ho prať pri teplote 60 vhodný pre alergikov 2000 x 900 mm typ obj. číslo Sk, x 900 mm typ obj. číslo Kè,- Uvedené ceny sú bez DPH! Obj. čísla sú v SR aj ČR rovnaké

9 DVEØE PRO ŽIVOT Dveřní křídla VARIO-PUR 68mm Dřevina: okoume SF, okoume MF-FINELINE A Formát: 950 x 2150/2250 mm 1050 x 2150/2250 mm 1150 x 2150/2250 mm Zmenšení: 850 x 1930/2030 mm 950 x 1930/2030 mm 1050 x 1930/2030 mm Použití: provedení SF a MDF - pod RAL barvy provedení MF FINELINE - pod laky Tloušťka dveří: 68 Tepelná izolace: k=0,99 Wk-1m-2 Zvuková izolace:rw-31 db HOTOVÉ STAVEBNÉ DIELY / HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY ALLROUND F2 68, 74, 78 mm pro velké světelné výřezy Dřevina: smrk, borovice, modřín, dub, meranti, MDF - pod RAL barvy Formát: Použití: 950 x 2150/2250 mm 1050 x 2150/2250 mm 1150 x 2150/2250 mm 850 x 1930/2030 mm 950 x 1930/2030 mm 1050 x 1930/2030 mm pod laky nebo krycí barvy MDF - pod RAL barvy Tepelná izolace: k=0,99 Wk-1m-2 Zvuková izolace:rw-31 db ALLWETTER PLUS 68, 74, 78 mm pro zvlášť vysoká křídla Dřevina: smrk, borovice, modřín, dub, meranti, MDF - pod RAL barvy Formát: Použití: 1050 x 2250/2500/2990 mm 1150 x 2250/2500/2990 mm 1240 x 2250/2500/2990 mm 950 x 2030/2280/2770 mm 1050 x 2030/2280/2770 mm 1140 x 2030/2280/2770 mm pod laky nebo krycí barvy MDF - pod RAL barvy Tepelná izolace: k=0,99 Wk-1m-2 Zvuková izolace:rw-31 db 9

10 HOTOVÉ STAVEBNÉ DIELY / HOTOVÉ STAVEBNÍ DÍLY Polotovar dveřního křídla Nový polotovar pro výrobu dveřních křídel z produkce renomovaného výrobce dveří firmy DANA nabízejí jedinečnou možnost jak zrychlit, zjednodušit a zefektivnit výrobu interiérových dveří. Jednoduše pìkné a hodnotné DONAU - polotovar dveřního křídla (neodýhovaný) vnitřek z odlehčené dřevotřísky opláštěn světlými, tvrdými vláknitými pláty Boční pláty: Rám strany + vrch: Rám spodek: Výplň: Síla: světlé vláknité pláty tvrdé HDF, surové neodýhované lepený WAWA Abachi ca. 33 cm příčný smrk, ca. 70 mm odlehčená dřevotříska 39mm +/- 1mm Vlastnosti: hodnoty jako u normálních dýhovaných dveří Zvuková izolace: Tepelná izolace: Klima třída: Hmotnost: R W = 30 db 2 k = 1,70 W/m K 1 2 ca. 21kg/m Venkovní rozměry dveřních plátů Obj. čísla 1 Lepený rám (boèní a horní) WAWA Abachi ca. 33mm 2 Odlechèená døevotøíska 3 HDF - plát 4 Pøíèný rám spodní smrk cca 70 mm 5 Zámkové a závìsové zesílení z plné døevotøísky 33mm 4 600/2030 mm 650/2030 mm 700/2030 mm 750/2030 mm 800/2030 mm 850/2030 mm 900/2030 mm 950/2030 mm DANA SOLID - polotovar dveřního křídla (neodýhovaný) vnitřek z odlehčené dřevotřísky 2 3 Boční pláty: Rám: Výplň: Síla: tenká dřevotříska, surová, kalibračně předbroušená lepený Ramin (podélně a nahoře) odlehčená dřevotříska 39mm +/- 1mm Vlastnosti: hodnoty jako u normálních dýhovaných dveří Zvuková izolace: Hmotnost: Jiné: Rw= 32 db (-2 TOL.) ca. 18kg/m2 bez falcu, tupá hrana Venkovní rozměry dveřních plátů Obj. čísla 1 1 Smrk 2 Ramin 3 Odlehèená døevotøíska 4 Tenká døevotøíska 4 650/2030 mm 700/2030 mm 750/2030 mm 800/2030 mm 850/2030 mm 900/2030 mm 950/2030 mm 1000/2030 mm 1050/2030 mm Obj. čísla jsou stejná v ČR i SR.

11 Okenní parapety STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE Materiál: Hliník AlMgSi0,5 Tloušťka: 1,6 mm - 2,0 mm Skladové šířky: 110, 130, 150, 165, 180, 195, 210, 225, 260, 280, 300 (v mm) Maximální délka parapetu: 6000 mm Zadní čelo: 25 mm Sklon: o 96 Přední okapový nos: 25 mm Barevné provedení: RAL 9016 Bílá ELOX G-214 středný bronz ELOX EV1 přírodní hliník Převis parapetu přes stěnu musí být minimálně 30mm. Sklon 6 na stěnu musí být připravený před montáží. Při zapucovaní koncovek je potřebné vyplnit prostor mezi omítkou a koncovkou silikonem a umožnit tak dilataci parapetů. HLINÍKOVÉ PARAPETY šířka mm bílá RAL 9016 lakovaná U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U střední bronz elox U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U přírodní hliník elox EV1 U U U U U U KONCOVKY DO OMÍTKY PLAST Vnitřní parapetové desky šířka mm bílá RAL střední bronz HLINÍKOVÉ KONCOVKY DO OMÍTKY šířka mm bílá RAL 9016 U U U U U U U U U U střední bronz U U U U U U U U U U přírodní hliník U U U U U U Vnitřní parapetové desky jsou vhodné do všech druhů interierů. Vyrábějí se metodou postforming, při které se lepí horní krycí vrstva (vysokotlaký laminát HPL, síla 0,8 mm) na dřevotřískovou desku. Ze spodní strany je parapet potažený protitahovou folií. Spoj obou krycích vrstev utěsňuje silikonový proužek. Technické údaje: DTD: Lepidlo krycí vrstvy: Vrchní laminátová vrstva: V20, E1 třída D3 voděvzdorné HPL 0,8 mm Řezání: Doporučujeme řezat parapety kotoučovou pilou na dřevo s jemnými trapézovými zuby. Nejlepší kvalitu řezu dosáhneme při posunu do 30m/min i když ponor kotouče pily nepřevyšuje sílu materiálu víc než 3 mm. Díky vysoké kvalitě laminátu je možné parapety řezat i ostrou přímočarou pilkou. Skladování: V suché a vzdušné místnosti se stálou teplotou do -6 C. Parapety nesmí přijít do styku s vodou. Desky ukládat na dřevěný podklad s odstupem min. 0,5 m od stěn, do výšky max. 20 ks, tak aby nebyl zatažený bílá buk olše 17x300x x400x4200 laminátové pásky na hrany dub světlý bílá buk olše dub světlý dub tmavý mramor šedý U U U U U U bílá buk olše dub světlý dub tmavý mramor šedý U U U U U U bílá buk olše dub světlý dub tmavý mramor šedý U U U U U U dub tmavý mramor šedý 11

12 STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE Okenní klika pro Vaši bezpečnost Okenní klika se slyšitelným plus pro Vaši bezpeènost Systém Secustik je chráněn ochrannou známkou a patentem. Okenní kliky Secustik mají patentovaný blokovací mechanismus jako integrovanou záruku bezpečnosti. Tento mechanismus znemožňuje neoprávněné posunutí okenním kováním zvenku. Spojovací prvek mezi klikou a čtyřhranem přitom působí jako mechanická dioda. To sice umožňuje normální ovládání okenní kliky zevnitř, ale blokuje kliku v případě, že se někdo pokusí s okenní klikou manipulovat zvenku pomocí kování. Tím kliky plní požadavky podle AhS RAL-RG607/13. Při otáčení klikou Secustik o 180 z uzavřené polohy do výklopné polohy blokovací mechanismus zapadává se slyšitelným cvakáním do speciálních drážek to je slyšitelné plus pro větší bezpečnost oken. Klika se čtyřhranem délka 35 mm - pro plast klika obsahuje šrouby M5 x 45 mm 2 ks bílá bronz přírodní hliník ocel hňedá hedvábný lesk Samolepicí pěna Formát: 3000 X 1500 X 16mm RAL 9016 F4 F1 F9 RAL 8707 Popis: Stadur SKS se skládá z extrudovaného polystyrenového jádra, které je po obou stranách samolepící. Spojovací element je potažen ochrannou silikonovou folií. Krycí vrstvy: Samolepící strana neobsahuje ředidla a nepoškozuje životní prostředí. Je na dispersní akrylátové bázi. Lepidlo má vynikající počáteční lepicí sílu, odolné vůči stárnutí a UV záření. Pěnové jádro: Extrudovaná polystyrenová pěna neobsahující freony, vysoce odolná vůči vlhkosti, nepatrné vsakování vody, B 1 dle DIN Žádná prašnost při zpracovávání Vlastnosti: vysoká přilnavost odolnost vůči vlhkosti dobré tepelněizolační vlastnosti jednoduché zpracování U U U U U V V Klika se čtyřhranem délka 32 mm - pro dřevo klika obsahuje šrouby M5 x 45 mm 2 ks bílá bronz přírodní hliník alpaka ocel RAL 9016 F4 F1 F2 F9 U U U U U obj. číslo U U55 570

13 STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE DORMA - záruka kvality a uživatelského komfortu Výrobky firmy DORMA, především dveřní samozavírače, dveřní kování a paniková madla se za posledních několik let etablovaly na českém trhu jako záruka spolehlivosti v kombinaci s nadčasovým designem a uživatelským komfortem. Díky těmto vlastnostem jsou výrobky firmy DORMA populární nejen u prestižních českých i zahraničních firem, ale i u širokého spektra truhlářských a zámečnických firem v celé České republice. Dveřní zavírače DORMA se, a to i díky prodejní strategii firmy Schachermayer, pomalu stávají pro běžného uživatele standardem a pro firmy preferující kvalitu jsou již naprostou samozřejmostí. K tomu, aby dveřní zavírač 100% splnil očekávání uživatele, je potřeba dodržet některé zásady, které se týkají jak samotného nákupu zavírače, tak následně jeho montáže. dlouhodobou funkčnost. V případě, že označení dveřního zavírače šestimís- Nejdůležitějším krokem vůbec je se uživatel rozhodne pro vlastní mon- tným klasifikačním číslem, udávajícím správný výběr typu dveřního zavírače. táž, měl by požádat prodejce o vysvět- kategorii použití, počet zkušebních Typ zavírače doporučí prodejce na lení všech funkcí a způsobů seřízení cyklů na které je zavírač zkoušen, základě následujících parametrů : dveřního zavírače. Proškolení prodejci minimální a maximální velikost zavírače, umístění dveřního zavírače (venkovní, zákazníkovi tyto informace vždy rádi požární odolnost, stupeň bezpečnosti vnitřní nebo požární dveře) poskytnou. V případě správně a stupeň odolnosti proti korozi. hmotnost a šířka dveřního křídla zvoleného dveřního zavírače a jeho V posledních letech se firma DORMA design (ramínkový nebo kolejničkový správného seřízení (a není-li zavírač začíná prosazovat na tuzemském trhu zavírač, kolejničkový zavírač volitelně vystaven extrémním provozním pod- vysoce kvalitním dveřním kováním, i v mosazi nebo nerezu) mínkám, jako jsou výkyvy teplot přek- které vyrábí dceřinná společnost firmy Vzhledem k tomu, že montážní rozměry račující 30C, silný vítr nebo průvan a jsou pro každý samozavírač uvedeny v DORMA pod označením OGRO. nebo podtlak způsobený klimatizací prospektu (a samozřejmě na montážní Dveřní kování OGRO oslovuje uživatele a podobně) není potřeba žádná další šabloně uvnitř každého balení), měl by především svou kvalitou a širokým údržba. Před osazením dveřního si každý uživatel při nákupu zkontrozavírače je třeba překontrolovat hladký výběrem typů klik doplněných tvarově lovat, zda bude moci zavírač namontochod dveřního křídla a především totožnými okenními kličkami, dveřními vat správným způsobem. Nejdůležitější madly a variabilním bezpečnostním snadné zaklapnutí zámku. Zkřížené je dodržení vzdálenosti zavírače od osy kováním s ojedinělou konstrukcí. Kvalita dveře nebo špatný chod střelky zámku závěsů, správná poloha ramínka a kování OGRO je určena především mohou mít dlouhodobě negativní vliv na nepřekročení limitní vzdálenosti vertifunkci dveřního zavírače a mohou vysoce kvalitním řemeslným zpraco- kálních rovin, na kterých jsou samojednak způsobit jeho nefunkčnost nebo váním nerezové oceli a hliníku, zavírač a ramínko namontovány. Běžný jedinečným řešením nezávislého vést k jeho trvalému poškození. uživatel by měl upřednostnit montáž uložení kliky v rozetě nebo štítku včetně Problematiku dveřních zavíračů včetně autorizovanou montážní firmou, která originálního tvaru a upevnění čtyřhranu. jejich použití na požární a kouřotěsné mu dveřní zavírač po namontování Pětiletá záruka je v tomto případě sestavy řeší ČSN EN 1154, z které seřídí a ponese záruku za jeho standardní samozřejmostí. jasně vyplývá nutnost správného 13

14 STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE Hákové řešení NOVINKA Inteligence pro okna a dveøe Ochrana a bezpečnost jako základní potřeby Už od dětství pociťuje každý z nás ochranu a bezpečnost jako jedny ze svých základních potřeb. Přitom se určitě nejedná jen o zabezpečení materiálních hodnot, ale též o ten pocit jistoty ve svém prostoru bez obav z vloupání či krádeže. Právě doma ať už v bytě, a nebo v rodinném domě jsou proto enormně zvýšené nároky na spolehlivou ochranu před vloupáním. Pohodlně zavřít, bezpečně zamknout Společnost WINKHAUS jako výrobce dveřních uzamykacích řešení s 150 letou tradicí reaguje na tyto potřeby a vytváří solidní opatření proti vlivům zvenku. Bezpečnostní zámky dveří poskytují jistou ochranu pro domové, nebo bytové dveře každého druhu. Je proto jedno, zda jste uvnitř, anebo právě někde na cestách, vždy se můžete spolehnout na masivní, solidní bezpečnostní techniku od společnosti WINKHAUS. Hákové řešení Stabilní otočný hákový uzamykací prvek z kované mosazi se nejen dostatečně hluboko vysouvá do protikusu na rámu, ale zároveň sa do něj zahakuje. To podstatně zvyšuje odolnost proti vytlačení dveřního křídla z rámu. AUTOMATICKÝ TŘÍBODOVÝ ZÁMEK AV2 Vyšší komfort při tříbodovém uzamčení V momentě zavření dveří následuje jejich automatické uzamknutí dvěma masivními háky, které zapadnou hluboko do protikusů. Standartní otevírání zevnitř klikou, zvenku klíčem. Dodatečné další zvýšení bezpečnosti dosáhnete otočením klíče v cylindrické vložce o 360, kterým se plně vysune závora zámku do zapadacího plechu a zároveň se zablokuje pohyb kličky a střelky. Zámek se dodává v pravém a nebo levém vyhotovení. Verze EAV s přídavným motorkem řeší napojení a ovládání zámku různými přístupovými systémy. TŘÍBODOVÝ DVEŘNÍ ZÁMEK M2 Vysoká bezpečnost při lehkém ovládání Otočný hák je kvůli dosažení vytvoření dostatečného přítlaku dveřního křídla do rámu výrazně jednostranně sešikmený a zároveň je zaoblený na ploše, která se dostává do styku s protikusem. Tím je třecí plocha na háku v zájmu lehkého ovládání zámku redukovaná na minimum. Střelka a závora zámku jsou z poniklované oceli. Schránka zámku je uzavřená a předpřipravená pro montáž bezpečnostních celoštítkových i rozetových klik. Zámek se standartně dodává v pravém a nebo levém vyhotovení, ale k dispozici jsou i univerzální pravolevá řešení. Technická data: Ovládání zamykání automatické závora zámku ovládaná cylindrickou vložkou Povrchová úprava matně chromatované - stříbrné standartní další možnosti po dohodě Pro dveře ze dřeva, plastových, hliníkových a kovových profilů Čelo zámku v mm ploché F16, F20, F24 U-profil U24x6, U24x8 Rozteč Dornmass 92 mm mm ve stoupání po 5 mm Technická data: Ovládání klíčem klikou Povrchová úprava matně chromatované - stříbrné standartní žluto chromatované bílá prášková barva šedá prášková barva Pro dveře ze dřeva, plastových, hliníkových a kovových profilů Čelo zámku v mm ploché F16, F20, F24 U-profil U24x6, U24x8 Rozteč Dornmass 72, 88, 92 mm mm ve stoupání po 5 mm Přítlak Optimální nastavení přítlaku dveřního křídla do rámu je u většiny protikusů zabezpečené jednoduchým nastavením na protikuse v rozpětí ± 2 mm. Průběžná protikusová lišta Namáhání se při použití protikusové lišty rozkládá na její celou délku bez přerušení. Zároveň znamená i jednodušší a pohodlnější montáž. Standartizace a kompatibilita s jinými produkty společnosti WINKHAUS Hákové zámky mají v standartním vyhotovení u všech typů (hákový M2, automat AV2, elektromechanický automat EAV, panikový AP i plnoelektronický zámek BlueMotion) shodné rozměry ve tvaru a umístění uzamykacích prvků, které umožňují jednoduše a lehko si zafixovat údaje potřebné pro zabudování jak zámku, tak na druhé straně i rámových protikusů. Standartizace hákových protikusů spolu s jednotným způsobem zabudování výrazně sjednocují pracovní úkony při výrobě a montáži dveří. 14 M2 zámek se dvěma háky 20 mm čelo DM 65 92/10 pravolevý M2 zámek se dvěma háky 16 mm čelo DM 55 92/10 pravý M2 zámek se dvěma háky 16 mm čelo DM 55 92/10 levý Sortiment zámků je doplněn o protiplechy pro dřevěné dveře k přišroubování do polodrážky (11 mm Falz) i k zapuštění ( 4mm Luft). Objednací čísla : U U U U U42 806

15 STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE BAKA Protect 3D Nastavitelné závěsy na dřevěné vchodové dveře Ve třech směrech nastavitelný závěs pro vchodové dveře s komfortním excentrickým seřízením a ložiskovou technikou bez údržby. Dokonalý vzhled je důležitý i u vchodových dveří, neboť vchodové dveře jsou vizitkou bydlení. Závěsy BAKA Protect 3D umožňují optimální nastavení dveří ve třech směrech bez vysazení dveřního křídla a i po uvolnění všech zajišťovacích šroubů zůstanou dveře ve výchozí pozici (neklesnou). Díky špičkové technice a délce 120mm disponuje BAKA Protect 3D prověřenou nosností přes 130 kg ( certifikáty kvality-ral). Závěsy jsou bezúdržbové s dlouhou životností. Systém BAKA Protect 3D se skládá ze dvou typově různých závěsů A a H. Přes horní a spodní závěs (typ A) se reguluje postranní a přítlakové nastavení, středním závěsem (typ H) regulujeme stranové a výškového nastavení. Třídimensionální seřízení: Strana +/- 3mm Přítlak 0-4 mm Výška +/- 3 mm Závěsný systém je použitelný i pro dveře s tenkým přesazením od 15 mm. Účinným doplňkovým vybavením je zajišťovací šroub pro ven otevíravé dveře a dekorativní krycí pouzdro s různými povrchovými úpravami, což umožňuje optimální sladění závěsu se vzhledem vchodových dveří. BAKA Protect 3D je dostupný v mnohých povrchových úpravách včetně nerezi. SEŘÍZOVÁNÍ STRAN ZÁVĚS H SEŘÍZOVÁNÍ VÝŠKY BAKA PROTECT 3D, pozink bez zajištění (sada 3 ks) se zajištěním (sada 3 ks) bez zajištění s těsněním ve falci (sada 3 ks) se zajištěním s těsněním ve falci (sada 3 ks) BAKA KRYTKA č. 10 chrom matný (sada pro 3 závěsy) zlatá (sada pro 3 závěsy) bílá (sada pro 3 závěsy) bronz (sada pro 3 závěsy) ZÁSLEPKY bílá (sada pro 3 závěsy) světle hnědá (sada pro 3 závěsy) tmavě hnědá (sada pro 3 závěsy) bronz (sada pro 3 závěsy) ŠABLONY šablona pro rámový díl šablona pro křídlový díl U U U U U U U U U U U U U U SEŘÍZOVÁNÍ STRAN ZÁVĚS A SEŘÍZOVÁNÍ PŘÍTLAKU BAKA PROTECT 3D, žltý pozink bez zaistenia (sada 3 ks) so zaistením (sada 3 ks) bez zaistenia s tesnením vo falci (sada 3 ks) so zaistením s tesnením vo falci (sada 3 ks) BAKA PROTECT 3D, strieborný pozink bez zaistenia (sada 3 ks) bez zaistením (sada 3 ks) BAKA KRYTKA č bronz (sada pre 3 závesy) ŠABLÓNA V V V V V V V V

16 STAVEBNÉ DØEVOOBRÁBÌCÍ KOVÁNÍ STROJE Představujeme Vás: SCH Zákazníky 1. TRUHLÁŘSKÝ PROVOZ S KOMPLETNÍ TECHNOLOGIÍ OD FIRMY MARTIN Proč Truhlářství Závorka, Schachermayer a Martin Majitel firmy Truhlářství Závorka hledal společného partnera, který by mu zaručil odborné servisní služby a pomohl při financování špičkové technologie. Rozhodl se proto oslovit firmu Schachermayer, s níž má dlouhodobě dobré zkušenosti při nákupu kování a ostatních komponentů pro své výrobky. Schachermayer poskytuje komplexní služby nejen při výběru technologie, ale i při jejich provozování a to díky rozsáhlému technologickému zázemí. z leva: Mario Achleitner, Ing. Karel Skipala, František Závorka, Prok. Mag. Karl Hofmann, Franz Luger Počátky podnikání Pan Závorka začal podnikat v roce 1995 v malé domácí dílně ze které se zhruba po dvou letech přestěhoval do pronajatých prostor o rozměrech m. Zanedlouho i tyto prostory nebyly vyhovující. Zahájil tedy výstavbu vlastní dílny v Černěvsi u Roudnice nad Labem. Tuto dílnu ještě před dokončením kompletně zničila povodeň. V této době se se panu Závorkovi naskytla možnost koupě bývalé sušárny chmele v nedalekém Klenči. Po rozsáhlé rekonstrukci zejména nových rozvodů elektřiny, plynu, vody, tlakového vzduchu, horkovzdušného vytápění, PC sítí, bezpečnostního systému atd. má pan Závorka výrobní provoz 2 o rozloze 2150 m a 17 zaměstnanců. Kdo je Martin Základem pro úspěšný rozvoj firmy a prosazení se na tuzemském a zahraničním trhu, je předpoklad nabídky vysoce kvalitních výrobků, jejich precizního opracování, včetně dokonalé povrchové úpravy. To také přivedlo majitele firmy, pana Závorku, při výběru dodavatele na novou technologii truhlárny, k zahraničnímu výrobci firmě Martin. 16

17 DØEVOOBRÁBÌCÍ STROJE Ne každému u nás se pod značkou Martin vybaví německý výrobce špičkových truhlářských strojů, označovaných často jako Mercedes v dřevoobráběcích strojích. Stroje se vyznačují svojí robustní konstrukcí, stojany tvoří silnostěnné ocelové dílce, vyplněné betonem vytvářející nejtužší konstrukci, odolávající chvění a kroucení, která svými vlastnostmi vysoce překonává u nás dodnes uznávanou litinu. Tyto stroje zaručují vysokou přesnost opracování po celou dobu své životnosti, která se počítá na desítky let. Při konstrukci a volbě umístění ovládacích prvků strojů firma vychází z dlouholetých praktických provozních zkušeností a uživatelských požadavků tak, aby co nejvíce usnadnila ovlá-dání. Samotná technologická skladba strojů vychází z ověřené zkušenosti a potřeby, avšak jednotlivé stroje svými parametry a provedením vysoce převyšují známý standard. Představení technologie Srovnávací frézka Martin T54: šíře 500 mm, celková délka obou přestavitelných stolů 3, 2 m, elektromotorické přestavování úběru max. 8 mm s digitálním ukazatelem s přesností na 0,1 mm, osazená Tersa 4-nožovou hlavou, ve které jsou použity dělené výměnné nože,menší část nože tvoří tvrdokov a větší část délky nože tvoří osvědčená rychlořezná ocel HSS. Tloušťkovací frézka Martin T 45: CONTOUR: s šířkou 630 mm, s výkonným motorem 11kW potřebným pro možnost profilového hoblování až do hloubky 15,5 mm. Tvarovací hoblování na tloušťkovacích frézkách fa. Martin představila jako světovou novinku. Princip využívá klasickou 4-nožovou Tersa váží 175 kg. Frézka je vybavena hoblovací hlavu, ve které jsou proti sobě 2 drážky na upnutí 2-osým ovládáním pro výškové tvarových nožů. Bez nich frézka pracuje jako běžná tloušťkovačka. přestavování vřetene a přestavo- Podávací rychlost v závislosti na profilu je plynule měnitelná od 2-12 vání polohy frézovacího dorazom/min. Výškové přestavování je elektromotorické a digitálním ukazary a stroj se sám přestaví na vého pravítka stačí navolit rozmě- telem, s přesností na 0,1 mm a možností paměťového ovládání pro 99 programů nastavení výšky. požadované parametry. Pro snadnější obsluhu slouží i elek- 4-stranná tvarovací frézka Martin T 90: tromotoricky výškově přestavitelvybavená 6 pracovními vřeteny, přičemž poslední univerzální je ný suport s podavačem a pneuo otočné o 90 a je ho možné využít od svislé polohy, libovolného úhlo- matický upínač dílců pro čepování vého nastavení, až po vodorovnou polohu. Disponuje obrovským pracovním rozsahem profilování od minimálního profilu 22 x 5 mm až Spodní frézka Martin T26 CNC: po 260 x 160 mm. Všechny hřídele jsou vybaveny Tersa 4-nožovými Je určena pro nejnáročnější profi- hlavami, s možností osazení i tvarovými noži. Pro snadné ovládání lovací práce. K tomu využívá a automatické nastavení profilu slouží 2 osové paměťové řízení s 99 oboustranně naklápěcí frézovací programy pro uložení hodnot výšky a šířky. vřeteno + / - 45,5 st. opět světová novinka od fy. Martin. Jako maxi- Formátovací pila Martin T73 Automatic: mální komfort pro obsluhu s moži zde je na první pohled patrná preciznost konstrukce a vysoký ností kdykoli vyvolat již jednou komfort pro obsluhu. 3-osé ovládání: výškové přestavování a naklá- definovaná pracovní nastavení pění pilové ho kotouče + přestavování podélného pravítka pro stroje slouží 4 osové paměťové nastavení šířky řezu. Natypují se potřebné rozměry a pila se automa- ovládání, které umožňuje uložit ticky přestaví na požadované parametry. Vše z jednoho místa data až pro100 druhů nástrojů a obsluhy, žádné přecházení okolo stroje. Výměna řemenů pro změnu 1000 pracovních nastavení. Rootáček se provádí zepředu výklopným otvorem ve stole, také zumí se tím úhlové naklopení i elektromotoricky přestavitelný předřez ve 3 osách. Další detaily: vřetene, jeho výškové přestaúhlově přestavitelný příčný stůl s digitálním úhlovým ukazatelem, vení, přestavení frézovacího dorazového pravítka a elektricky délkový doraz na příčném stolu s digitálním ukazatelem, pneuma- přestavitelné mezikruží ve stolu, dle průměru nástroje. ticky odklopné podélné pravítko pod úroveň stolu, posuvný stůl s motorický pohonem a plynulou regulací rychlosti, pneumatický přítlak s dálkovým ovládáním. To vše svědčí o důmyslné a do detailu Pan Závorka začal naplňovat své představy o moderním promyšlené konstrukci strojů s co nejvyšším komfortem obsluhy. prosperujícím podniku, který by překonal hranice ČR. Cesta do Evropy bude ještě náročná za cenu značných investic a především Spodní frézka Martin T20 Duo Control: vlastního úsilí, ve kterém mu bude firma Schachermayer spolehrobustní spodní frézka s velice tuhým čepovacím vozíkem, který sám livým partnerem. 17

18 STAVEBNÍ KOVÁNÍ / STAVEBNÉ KOVANIE Montáž dřeva ve stavbě 1) Vyvrtáme bez příklepu kotevní otvor. Hloubka je 15 až 25 cm v závislosti na požadavku nosnosti kotvení, kvalitě cihel a zdicí malty. Průměr závitové tyče Průměr vrtání Průměr sítě M M M M Tam, kde chceme mít vyšší bezpečnost a nosnost upevnění a základním materiálem stavby je cihla nebo dutinová cihla, použijeme kotvení pomocí chemické dvou- složkové malty FIS VS 150 C nebo FIS V 360 S v kombinaci se závitovou tyčí M8, M10, M12 nebo M16 a sítovou vložkou. Jde o injektážní systém - chemická malta + síť + závitová tyč. Postup montáže dřevěných trámů je tentokrát opačný - kotvy musíme předsadit. Jde o kotvení pomocí kotvy osazené předem. Problémy přesnosti je možné vyřešit následujícím technologickým postupem. Montáž dřevěných schodnic Pro montáž dřevěných schodnic požadujeme zachování hladkého povrchu bez narušení krycího nátěru. Fischer technologie řeší tento požadavek kvality pro montáž jak pro podklad betonový, tak pro podklad ocelové konstrukce. Použijeme fischer hmoždinky pro upevnění schodů TB. Postup montáže je patrný z obrázků. Pro montáž schodnice vždy potřebujeme čtyři montážní přípravky. Je dobré, když osazujeme současně první a poslední schod. Postup práce: 1) Pečlivě rozměříme postavení prvního a posledního schodu. 2) Sejmeme schodnice a do míst plánovaných kotvení zavrtáme otvory průměr 8 mm pro osazení montážních přípravků TBZ 2. 3) Osadíme montážní přípravky a na ně nasadíme opět schodnice. 4) Vyrovnáme a otlačíme hroty montážních přípravků do rubu schodnice. 5) V místech otisku vrtákem do dřeva vyvrtáme otvory průměr 14 mm, hloubky 25 mm. 6) Vyjmeme osazovací přípravky a nahradíme je fischer hmoždinkama TB/TBB. 7) Do vyvrtaných otvorů naneseme Fischer lepidlo KK. 8) Přiložíme na osazené hmoždinky a narazíme na doraz. 9) Mezi prvním a posledním schodem si napneme strunu pro rozměřování. Další schodnice osazujeme stejným postupem. Výsledkem je dokonale osazené schodiště na jehož povrchu není 2) Do vyvrtaného otvoru vložíme ocelovou síť v celé hloubce znát připevnění, nedrží se zde špína, nezatéká voda při mytí a schootvoru. Síť se dodává v metráži, proto její délku upravíme diště má krásný vzhled. zastřižením a dno zaslepíme zmáčknutím. 3) Takto si připravíme všechna místa kotvení připevnění. 4) Do připravených kotevních otvorů se vytlačí chemická malta pomocí statického injektážního směšovače, vytlačení chemické hmoty z kartuše je pístovou pistolí buď jednopístovou nebo dvoupístovou. (POZOR: na začátku vytlačování je potřeba odkápnout nesprávně smíšenou maltu v délce cca 5 cm). 5) Šroubovým pohybem natlačíme závitovou tyč potřebné délky až na dno otvoru, vyrovnáme a vystředíme a necháme vytvrdit. 6) Doba vytvrzování v závislosti na teplotě okolí je od 45 až do 360 minut. 7) Délka závitové tyče je : H kotvení + TL tloušťka připevňovaného trámu + matice, podložka + rezerva na vyrovnání 8) Po vytvrdnutí řady kotev, které jsme dávali v rozteči 500 až 750 mm, přiložíme připevňovaný trám a úderem kladiva si označíme místa vrtání. 9) Sejmeme trám a vyvrtáme otvory pro kotevní šrouby v trámu s potřebnou vůlí a opět nasadíme na svorníky. 10) Vyrovnáme podle potřeby a dotáhneme. Přečnívající závitové tyče odřízneme flexo bruskou tak, aby normový přesah 3 závitů nad maticí byl dodržen. V případě potřeby můžeme matici s podložkou v trámu zahloubit osazením. FIS V 360 S FIS VS 150 C Pro rady při montáži má firma fischer international s.r.o. zřízenou horkou linku na adrese : 18

19 SCHACHERMAYER Slávnostné otvorenie predajného centra Bratislava Vážení obchodní partneri, Dňa sa uskutoční v našich nových priestoroch v Bratislave na Pestovateľskej ulici č.12 akcia, na ktorú by som rád upriamil Vašu pozornosť. Za prítomnosti majiteľov firmy, pána senátora Rolanda Schachermayera a Gerda Schachermayera, bude SLÁVNOSTNE OTVORENÉ predajnoporadenské centrum. Celá akcia začne o hod. príhovorom pána senátora Rolanda Schachermayera a nebude chýbať ani tradičné slávnostné prestrihnutie pásky spojené s vysvätením nových priestorov. Počas celého dňa budú prebiehať predvádzacie akcie dodávateľských firiem a nebude chýbať ani tombola s hodnotnými cenami, ktoré budú vylosované o Je pripravená aj EXTRA CENA za najväčší nákup uskutočnený počas otvorenia, takže ako vidíte oplatí sa prísť. Počas celého dňa nás bude doprevádzať skvelá hudba (John Dale & Band) a pochutnať si bude možné na dobrom jedle. Takže, dovoľte mi aj touto cestou všetkých Vás srdečne pozvať a dovidenia u nás, priatelia. Jozef Szabo konateľ spoločnosti Schachermayer Slovensko SCH Express Po prvý krát sa Vám dostáva do rúk jedna z noviniek roku 2005, a tou je Schachermayer Express. Bude tvoriť prílohu už Vám dobre známeho SCH Partnera, vždy v každom druhom čísle. Tak isto bude distibuovaný bezplatne a pokúsime sa v ňom predstaviť a priblížiť Vám vybrané produkty, ktoré by mohli byť pre Vás zaujímavé a užitočné. Veríme, že tento ďalší krok smerom k Vám oceníte a že bude prínosom v našej ďalšej spolupráci. - red.- 19

20 Jarný výpredaj Jarný výpredaj Hoblík s veľmi silným motorom EDH 82 príkon: 900W otáčky: min obj. číslo: U cena: 5 052,- Sk Rýchloupínacie skľúčidlo -1 závit: 1/2" - 20 UNF 1,5-13 mm obj. číslo: U cena: 5 48,- Sk Horná frézka s elektronikou EFH 36-E9 príkon: 1010W otáčky: min obj. číslo: U cena: 6 568,- Sk Silná reťazová píla ERP 40 D-C príkon: 1800W +reťazový ojel obj. číslo: U cena: 5 402,- Sk Výkonný aku vrtací skrutkovač set s lampou ASV 12 BE-T obj. číslo: U cena: 3 733,- Sk -1 Najlepšia vibračná brúska vo svojej triede OSP 23 E príkon: 330W otáčky: min obj. číslo: U cena: 6 825,- Sk Ľahko ovládateľná vŕtačka s vysokým krútiacim momentom DRP 13 ET Super príkon: 630W otáčky: min obj. číslo: U cena: 5 182,- Sk Kotúčová píla CSP 56 EQ príkon: 1300W hĺbka rezu: 55 mm obj. číslo: U cena: 7 492,- Sk Vibračná brúska RS 300 EQ obj. číslo: U cena: 7 585,- Sk Brúsne pásy zrn. P x 178 mm pre RS 300 EQ -1-1 Rotačno-excentrická brúska RO 150 E Rotex obj. číslo: U cena: ,- Sk Rotačno-excentrická brúska RO 125 FEQ obj. číslo: U cena: 7 667,- Sk Excentrická brúska ES 125 EQ obj. číslo: U cena: 4 562,- Sk Horná fréza 1400 EBQ obj. číslo: U cena: ,- Sk Fréza s guličkovým ložiskom HW R3 D19 obj. číslo: U cena: 1 250,- Sk Vodiaca lišta 800 mm obj. číslo: U cena: 13,50 Sk Uvedené ceny sú bez DPH, platné do vypredania zásob obj. číslo: U cena: 1 274,- Sk 20

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Hlavní části a rozměry zámků

Hlavní části a rozměry zámků Dveřní zámky Gege Hlavní části a rozměry zámků protiplech E H POZOR: schéma bez pláště zámku Hlavní části Hlavní části 1 čelo zámku 2 plášť zámku 3 střelka 4 přítlačná pružina střelky 5 ořech zámku 6 pružina

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.

6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! 54.998 Kč. jen. Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06. 6 modelů dveří, 12 barev za stejnou cenu včetně 9bodového bezpečnostního zámku! jen 54.998 Kč * Týdny domovních dveří Hörmann 2013 Ušetřete až 30 % od 01.01.2013 do 30.06.2013 Značková kvalita společnosti

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus

Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus Elektromechanické a elektromotorické vícebodové zámky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem

Více

DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech.

DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech. DOM CZECH spol.s r.o., U Pekařky 484/1a, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@dom-czech.cz http://www.dom-czech.cz Kód: 7 Zámek určený pro hliníkové profily, rozteč 70mm

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

Eurohranoly pro výrobu eurooken

Eurohranoly pro výrobu eurooken Eurohranoly pro výrobu eurooken EUROHRANOL je základní polotovar pro výrobu EUROOKEN. Jedná se o třívrstvě lepený hranol, u kterého jsou krycí lamely vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu v radiálním

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava:

www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava: sale Vše musí ven! www.felder-group.sk Zajistěte si naše atraktivní VÁNOČNÍ PRÉMIE! Felder-Group SK Benadická cesta 1 953 01 Zlaté Moravce Tel. 0905 447 659 Morava: Chválkovická 90/3 779 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog Rámové dveře Obložkové zárubně Technické informace Produktový katalog Základní informace na úvod KVALITA Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6.

PLECHOVÉ KARTOTÉKY REGÁLY KOŠE. SVAŘOVANÁ skříň. Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. PLECHOVÉ SKŘÍNĚ REGÁLY KOŠE Kartotéky Široká rozměrová škála ZÁSUVKOVÝCH kartoték pro formáty A4, A5, A6. základní provedení 8 druhů barev, viz. popis Regály Jsou nabízeny ve třech výrobkových řadách ve

Více

VCHODOVÉ DVEŘE HERSE. 32dB. čepy proti vysazení. horní 3-bodový zámek. křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou. dolní 3-bodový zámek. dveře, které otevíráš

VCHODOVÉ DVEŘE HERSE. 32dB. čepy proti vysazení. horní 3-bodový zámek. křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou. dolní 3-bodový zámek. dveře, které otevíráš HERSE dveře, které otevíráš horní 3-bodový zámek čepy proti vysazení dolní 3-bodový zámek křídlo 46 mm s ocelovou výztuhou 38 HERSE FINISH, GREKO 4000,-/ 4840,-/ 4600,-* TWIN 6000,-/ 7260,-/ 6900,-* www.erkado.cz

Více

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog

Rámové dveře. Obložkové zárubně. Technické informace Produktový katalog Technické informace Produktový katalog Základní informace na úvod KVALITA Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z toho důvodu vám

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost Kovové vchodové dveře Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost KATALOG 014 Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost, Vaše vizitka O FIRMĚ Od začátku hlavní prioritou společnosti KOMSTA je její neustálý rozvoj a péči o potřeby

Více

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji

ASTRO. nová kolekce 2012. www.pol-skone.cz. platná od 01.01.2012. Laureat XI i XII edycji ASTRO nová kolekce 2012 platná od 01.01.2012 www.pol-skone.cz Laureat XI i XII edycji ASTRO Vnitřní dveře plné barev - to je nový model určený těm, kteří při navrhování interiérů hledají originální efekty.

Více

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/

DTD LAMINOVANÁ /DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA/ 4. Plošný materiál Nabídka plošných materiálů zahrnuje zejména dřevotřískové desky laminované, surové a dýhované, dále dřevovláknité desky, desky MDF a HDF, pracovní desky, překližky, štěpkové desky a

Více

Securidev CZ spol.s r.o., U Pekařky 1a/484, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@securidev.cz http://www.securidev.

Securidev CZ spol.s r.o., U Pekařky 1a/484, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@securidev.cz http://www.securidev. Securidev CZ spol.s r.o., U Pekařky 1a/484, 180 00 Praha 8 tel.+ 420 222 781 441 fax.+420 222 783 006 mailto:info@securidev.cz http://www.securidev.cz Dovolujeme si vám nabídnout výběr z nejprodávanějších

Více

Okenní klika Hoppe BASIC 0756/U26

Okenní klika Hoppe BASIC 0756/U26 - Tisk č.: 0 0 CZ - Okenní klika Hoppe BASIC 0/U - polohování kliky - délka kliky mm - rozměry štítku kliky: x mm - tloušťka štítku mm - osová rozteč otvorů k našroubování kliky mm - plný čtyřhran (trn):

Více

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály

Aplikace na dřevěný podklad. Schodišťový systém TOPSTEP. Aplikace na betonový podklad. Aplikace na kovový podklad. Aplikace na ostatní materiály SCHODIŠŤOVÝ SYSTÉM Schodišťový systém TOPSTEP Schodišťový systém TOPSTEP snadná údržba oproti dřevěným obkladům materiál nepracuje a nesesychá jednoduchá montáž bez stavebních úprav dlouhá životnost a

Více

harmony Plastové vchodové dveře

harmony Plastové vchodové dveře harmony Plastové vchodové dveře 08 09 Trvalá hodnota Einbauen. Wohlfühlen. V mnoha zemích Evropy jsou plastové vchodové dveře používány již desítky let. Jsou vždy na prvním místě, pokud musí uživatel brát

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna

Truhlářská výroba. Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Truhlářská výroba Dřevěná okna Na obrázku (obr.1) máme části okna. Obr.1 Části okna Základní druhy: Jednoduché okno- s jedním rámem a jedním nebo několika křídly vedle sebe. Např. jednoduché okno dvoukřídlé.

Více

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní

PA PLUS, s.r.o. - katalog dveří a zárubní Kontakt: PA PLUS, s.r.o. e-mail: vratacz@gmail.com web: www.vratacz.cz tel: +420 606 49 60 60 (CZ) Po-Pá 9:00-18:00 Chceme našim zákazníkům nabídnout poctivě vyrobené interiérové dveře z pravých materiálů

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

elegant klasik akční nabídka

elegant klasik akční nabídka elegant klasik akční nabídka 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře klima dveře zvukově izolační dveře bezpečnostní dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří

Více

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY

065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY TECHNICKÁ KNIHOVNA: 065 A) VD otvíravé dovnitř 065 B) VD otvíravé dovnitř poutec 065 BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY BÍLÁ RAL ELOX SVĚTLÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY RENOLIT RAL ELOX TMAVÉ ODSTÍNY

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv - - 12/2013 DPS 01.AST DPS 01 AST 412 - A TABULKA OKEN - objekt H TABULKA OKEN OBJEKT "H" POZNÁMKY: napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9.

Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... do rámu... zavěsit. 9. Předmontované šrouby a příslušné fixační body umožňují snadnou a rychlou montáž čela. Držák čela s předmontovanými šrouby... nahoře do rámu... zavěsit..12 Dispensa výsuvná spíž - kompaktní, přehledná a

Více

elegant klasik akční nabídka

elegant klasik akční nabídka elegant klasik akční nabídka 2012 1 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost,

Více

D 1 6 = 2 = D p 2 D 3 3 VCHoDoVÉ DVEŘE

D 1 6 = 2 = D p 2 D 3 3 VCHoDoVÉ DVEŘE VCHoDOVÉ DVEŘE VCHODOVÉ DVEŘE Dveře tvoří nedílnou součást našeho domova stejně tak jako jeho bezpečnost. Základní řada vchodových dveří firmy Stadler splňuje ty nejpřísnější nároky z hlediska bezpečnosti,

Více

NS I BS I L BS I P BS II

NS I BS I L BS I P BS II CENÍK DVEŘÍ Rám dveří je vyroben z masivního smrkového dřeva, výplň papírová voština nebo děrovaná DTD. Povrch dveří je lakovaná MDF nebo dřevotřísková deska s CPL fólií. U prosklených dveří je standardně

Více

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4.

Modely Bonalana v nabídce: 11 12 13. Vložené lišty: Povrchy: Sklo v ceně: polykarbonát čirý, polykarbonát mléčný. Dýha. model 15 O4. Modely Bonalana v nabídce: DÝHA Vložené lišty: 15 15 15 S2, O3 LET ZÁRUKA O1 O2 O3 O4 Povrchy: Dýha buk, bříza, dub AM, dub EV, dub finský, jasan, javor AM, javor EV, olše, ořech AM, ořech EV, ořech finský,

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ. Okna Dveře Vrata. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství VÝPLNĚ OTVORŮ Okna Dveře Vrata Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Vyhlášky: vyhláška MMR č.137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu www stránky:

Více

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré.

Modely Pixel v nabídce: Povrchy: Sklo v ceně: činčila čiré, float čiré, krizet čiré, kůra čiré, planibel bronz, sapelux bílé, screen čiré. Modely Pixel v nabídce: VACUO H, R P3, O3 POLO BEZ LET ZÁRUKA Povrchy: Vacuo bílá, bílá arch, bílá art, dub, dub bělený, dub kouřový, dub stříbrný, javor, švestka, vanilka, wenge Sklo v ceně: činčila čiré,

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna.

PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. PORTÁL pro dřevěná a plastová okna. Technické informace. PSK PLUS, PS, HS, FS, CS. Okenní kování Dveřní kování Kování pro posuvné dveře Větrací technika a technika pro budovy Generace PSK PLUS. PSK 100

Více

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ

1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ 1 VLASTNOSTI 2 VÝPLNĚ DVEŘÍ O3 hrana O3 Protipožární dveře ODLEHČENÁ DTD DESKA nejčastěji používaná výplň u dveří SAPELI, dveřní křídlo má potřebnou tuhost a pevnost, je vhodná pro standardně používané

Více

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU

Zadlabací zámky POPIS ZADLABACÍHO ZÁMKU Zadlabací zámky Zadlabací zámky FAB, s.r.o., člen celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY AB, zaujímá vedoucí postavení na českém trhu zaměřeném na bezpečnostní systémy, zámky a ochranu majetku.

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA

TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ. Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA TECHNIKA V POHYBU MACO MULTI-TREND OTEVÍRAVÉ A OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ KOVÁNÍ Jedno pro vše... PLASTOVÁ OKNA Kování, které splňuje všechny požadavky! MACO MULTI TREND - Jedno pro vše... Modulová konstrukce našeho

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ

NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ NovinkaSKRYTÉ ZÁRUBNĚ 1 Systém skrytých zárubní SARA je originální technologie neviditelných zárubní pro osazení stavebních dveří a nábytkových dvířek. Hliníkové jsou navrženy tak, aby se staly neviditelnou

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI.

ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli. www.sapeli.cz. v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. ZÁZRAK! Slevy až 30 % na vybraný sortiment Sapeli Akční slevy lze uplatnit při objednání kompletu (dveře + zárubeň) v období od 1. 11. do 20. 12. 2013 u vybraných obchodních partnerů SAPELI. www.sapeli.cz

Více

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,-

3 590,- 6 990,- 14 900,- 48 900,- 490,- Soustruhy na dřevo Soustruhy na dřevo jsou určeny pro běžné soustružení rotačních válcových, kuželových a tvarových ploch z měkkého i tvrdého dřeva. Pomocí příslušenství, např. kopírovacího zařízení, je

Více

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555

Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 Antipaniková madla s integrovanými antipanikovými zámky DORMA PHA 2500 PHA 2555 DORMA PHA 2500 Antipaniková madla s integrovanými Gleitschienenantipanikovými Türschließersystem zámky Moderní a progresivní

Více

DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ

DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ DŘEVOINTEXT KATALOG VSTUPNÍCH A VCHODOVÝCH DVEŘÍ OBSAH Vstupní dveře - masiv smrk Tl. 42 mm bez zárubně tl. 42 mm včetně zárubně vchodové dveře - masiv smrk tl. 68 mm včetně zárubně Sendvičové tl. 50 MM

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

Objektové kování pro okna a dveře

Objektové kování pro okna a dveře Objektové kování pro okna a dveře Katalog objektového kování EFB obsahuje modely kování pro stavby, kde se předpokládá velmi časté používání oken nebo dveří. Typicky se jedná o kancelářské budovy, hotely,

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz

REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 2015. www.bauhaus.cz www.bauhaus.cz REGÁLY A REGÁLOVÉ SYSTÉMY 05 Dřevěné regály I Kovové regály a regálové stavebnicové systémy I Plastové regály a skříně I Regálové kostky I Drátěný program I Nábytkové a kancelářské dřevěné

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky

paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky paniclock Nouzové a panikové vícebodové zámky Pro dveře V souladu s normami EN 179 a EN 1125 160 let kvality od roku 1854 2 paniclock Vícebodové panikové/nouzové zámky Nouzový stav? Jenom ne žádnou paniku!

Více

solid kancelářský nábytek

solid kancelářský nábytek kancelářský nábytek ceník 04 / 2013 SOLID cube SOLID prime SOLID standard SOLID prime SOLID classic SOLID cube SOLID standard dezény dezény lamina WH - bílá SE - šedá BS - bříza sněžná BE - buk OL - olše

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Sortery chytré třídění

Sortery chytré třídění Maloobchodní katalog sorterů 2008 / 2009 Sortery chytré třídění PROFI SYSTEM Czech Republic s.r.o. Bečovská 1393/7 Praha 10 Uhříněves T: 267 711 266 F: 267 712 195, 222 287 008 M: 603 889 651 peka@profi-system.cz

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

www.door-pol.pl KATALOG VÝROBKŮ

www.door-pol.pl KATALOG VÝROBKŮ www.door-pol.pl KATALOG VÝROBKŮ VYDÁNÍ 03 I 2012 Prospekt netvoří nabídku v právním smyslu a slouží pouze pro informativní účely. Představené informace jsou aktuální pouze do okamžiku vydání této publikace.

Více

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY

CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY CENÍK DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁKAZNÍKY BOHEMIA OKNO a.s., Stará cesta 1090, Vsetín 755 01 Datum poslední revize: 18.10.2010 Vypracoval: B.Kratina OBSAH: Strana: 1)Dveřní doplňky - Dveřní Kliky + madla

Více

Bezpečnostní dveřní uzávěry. Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu

Bezpečnostní dveřní uzávěry. Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu Bezpečnostní dveřní uzávěry Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a kovu G.U-SECURY Vícebodové dveřní uzávěry automatické, manuální a motorické Osvědčené pro domovní a bytové

Více

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus

Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus Mechanické vícebodové zámky a cylindrické vložky Winkhaus pro dveře Winkhaus CR, s.r.o. Společnost Winkhaus obchoduje v České republice v oblastech okenní a dveřní techniky. Fundamentálním základem společnosti

Více

Informace pro tisk. SecuSignal od HOPPE ke komfortu nyní navíc ještě bezpečnost! SecuSignal

Informace pro tisk. SecuSignal od HOPPE ke komfortu nyní navíc ještě bezpečnost! SecuSignal Informace pro tisk od HOPPE ke komfortu nyní navíc ještě bezpečnost! Otevřené, vyklopené, zavřené? vám ukáže, co byste o svém okně a balkónových dveřích měli vědět! Nabízí komfort a bezpečnost díky centrálnímu

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek

32 2xproužek. 33 3xproužek. 1xproužek DVEŘE A ZÁRUBNĚ JAVAB I. MODEL 60, 70, 80, 90/197 11 12 13 14 15 16 17 krono* BUK, DUB, OLŠE, JAVOR, MHG, OŘECH 1140 1680 1780 2450 3350 2600 2700 OŘECH, gravír BÍLÁ, TŘEŠEŇ, BÍLÁ HLADKÁ 1550 2400 2500

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

x stavební hloubka 90 mm x izolační dvojsklo U g x třívrstvý lepený hranol

x stavební hloubka 90 mm x izolační dvojsklo U g x třívrstvý lepený hranol svět bez oken hoco HOCO BAUELEMENTE JE NETRADIČNÍ FIRMOU VE SVÉM OBORU Téměř každý z nás je fascinován dokonalostí přírody, kterou se nechalo inspirovat bezpočet vědců. Přineste si i vy kousek této nádhery

Více

MP Zámky VR - 035 DIN

MP Zámky VR - 035 DIN VR - 035 DIN 2014 Platný od 1. 7. 2014 www.klikynadvere.cz www.mpkatalogy.cz široká škála povrchových úprav EVROPSKÝ výrobek tichý chod zboží SKLADEM dlouhodobá životnost Technické parametry k zámkům DIN

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NOVÉ GENERACE SECURIDO OD SPOLEČNOSTI JKT OKNA Olomouc s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NOVÉ GENERACE SECURIDO OD SPOLEČNOSTI JKT OKNA Olomouc s.r.o. BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NOVÉ GENERACE SECURIDO OD SPOLEČNOSTI JKT OKNA Olomouc s.r.o. www.securidoors.cz tel.: 773 899 005 PRODEJNA RI OKNA Ušatý dům JKT OKNA OLOMOUC Wellnerova 3, Olomouc 779 00 tel.: 585

Více

Dřevo-hliníkové domovní vchodové dveře Domovní vchodové dveře

Dřevo-hliníkové domovní vchodové dveře Domovní vchodové dveře Řezy TR/IF řez dole řez boční/nahoře řez bočním dílem dole řez bočním dílem boční/nahoře Horní hrana podlahy uvnitř Horní hrana podlahy uvnitř Kopírování zakázáno - technické změny vyhrazeny 1 Řezy TR/IF

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Návod na montáž. pro dřevěná okna

Návod na montáž. pro dřevěná okna pro dřevěná okna Návod na montáž Označení systému: TO hrnkové provedení hluboké frézování DT dvojité hrnkové provedení mělké frézování OBSAH Oblasti použití (velikosti, hmotnosti, bezpečnostní upozornění)

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více