Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Zelené město, Etapa 1 - Sever, PŘÍRUČKA K UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

2 0. DEFINICE POJMŮ I. ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH IV.2.5 Likvidace domovního odpadu IV.2.6 Protipožární zařízení IV.2.7 Hromosvod IV.2.8 Vzduchotechnika IV.2.9 Povrch stěn a podlah II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD II. 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY II. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD III. IV. SPRÁVA OBJEKTU PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU IV. 1. BYTOVÁ JEDNOTKA IV.1.1 Vybavení koupelen a WC IV.1.2 Vodovodní rozvody IV.1.3 Kanalizace IV.1.4 Vytápění IV.1.5 Vzduchotechnika bytové jednotky IV.1.6 Elektroinstalace (včetně televizní a telefonní (datové) přípojky, domácího telefonu a přípravy zabezpečovací signalizace) IV.1.7 Okna IV.1.8 Dveře IV.1.9 Balkony, terasy IV.1.10 Klíče a vstupní karty IV.1.11 Podlahy IV.1.12 Předzahrádky IV. 2. SPOLEČNÉ PROSTORY IV.2.1 Chodby, schodiště IV.2.2 Kočárkárna, sklepy IV.2.3 Garáže IV.2.4 Výtahy

3 Vážení kupující, Stali jste se majiteli nové bytové jednotky v bytovém projektu ZELENÉ MĚSTO. Dovolujeme si Vám poděkovat za Vaši důvěru vloženou v tento projekt a naši společnost a současně chceme Vám popřát mnoho hezkých chvil ve Vašem novém domově. Tato Příručka k užívání bytové jednotky (dále jen Příručka ) by měla usnadnit užívaní Vaší bytové jednotky a zároveň Vás seznámí s technickými a uživatelskými parametry bytové jednotky a jejího vybavení. Zelené město a.s. člen Lighthouse Group 8. prosinec DEFINICE POJMŮ: Budova či Bytový dům znamená kterýkoli z objektů projektu Zelené město ve kterém se nachází Bytová jednotka, v množném čísle pak každý z nich Bytová jednotka je pojem totožný s pojmem Jednotka, který je definován Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích, v množném čísle znamená dvě a více bytových jednotek v Budově Kupující je pojem totožný s pojmem Kupující, který je definován Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích, resp. je pojem označující vlastníka Bytové jednotky Prodávající je pojem totožný s pojmem Prodávající, který je definován Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích Společenství vlastníků znamená společenství vlastníků jednotek, které vznikne v tom kterém Bytovém domě v souladu s platnými právními předpisy ČR Správce případně Správce bytového domu nebo Správce nemovitosti je správce nemovitosti Bytového domu pověřený správou Bytového domu Ostatní pojmy a označení použité v této Příručce s velkými počátečními písmeny mají shodný význam jako ve Smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích. 1 1

4 PRODÁVAJÍCÍ : I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zelené město, a.s. Jankovcova 14, Praha 7 SPRÁVCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE: Dalkia Česká republika a.s. 28. října 3123/152, Ostrava Tel: , Fax: SPRÁVCE NEMOVITOSTI: Stavební bytové družstvo Praha Střížkovská 1/29a, Praha 8 Střížkov Tel: , Prodávající uzavřel s pojišťovací společností pojistnou smlouvu pro případ poškození věci a jiného majetku zajišťující komplexní pojištění nemovitosti proti obvyklým pojistným rizikům. Pojistné smlouvy jsou k nahlédnutí u Správce nemovitosti. Uzavřená pojistná smlouva se vztahuje na stavební části v rámci společných prostor Budovy, na stavební části a nemovité příslušenství náležící k Bytové jednotce (sklepy a komory jsou součástí Jednotek) a garáže. Pojistné je zahrnuto v rozpočtu pro Bytový dům zpracovaném správcem nemovitosti. Uvedená pojistná smlouva nepokrývá ztráty nebo škody vztahující se k movitému zařízení, nábytku a vnitřnímu vybavení jednotlivé Bytové jednotky. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme po převzetí Jednotky sjednat samostatné pojištění domácnosti. Tel: , 2 2

5 II. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD II. 1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Záruka na Bytovou jednotku Záruční lhůta sjednaná Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky je 24 měsíců. Tato záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Bytové jednotky. U společných prostor Bytového domu počíná záruční lhůta běžet jejich uvedením do provozu, za který je považován den převzetí první (jakékoliv) bytové jednotky v Bytovém domě třetí osobou odlišnou od osoby Prodávajícího. Závady je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění způsobem uvedeným v Reklamačním řádu. Rozhodující skutečností pro uplatnění nároku na opravu závady je datum jejího uplatnění. Kupující nemá nárok na bezplatnou opravu závad uplatněných po uplynutí záruční lhůty. Kupující je povinnen se řídit pokyny pro provoz a údržbu a ostatními pokyny uvedenými v zápisech o přejímkách, dokumentačních návodech a záručních listech. Poskytnutá záruka se nevztahuje na: části Bytové jednotky, nebo na části Bytového domu, na kterých byly provedeny Kupujícím stavební nebo montážní zásahy nebo na závady prokazatelně způsobené jiným než běžným užíváním, závady Jednotky, nebo Bytového domu a zařízení způsobené užíváním v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařizovacích předmětů a instalovaného vybavení nebo na závady zařízení, na kterých nebyla prováděna běžná údržba a u nichž nebyl zajištěn předepsaný odpovídající servis, revize a kontroly, neodborným zásahem resp. neodborným prováděním oprav, závady vzniklé běžným opotřebením, závady uvnitř Bytové jednotky, nebo Bytového domu vzniklé v důsledku úprav či oprav částí či součástí Bytové jednotky, nebo Bytového domu, provedených v době platnosti záruky osobami, které k jejich provedení nebyly pověřeny společností Prodávajícím, výrobky s nižší životností jako například žárovky, silikonované a jinak tmelené spáry, apod. Uživatel je povinen uzavřít servisní smlouvy u zařízení, která to vyžadují (dle zákona, dle norem a záručních podmínek výrobců) a dodržovat předepsané termíny revizí a kontrol dle údajích výrobců dodavatelů. V případě zařízení a vybavení společných prostor je uzavření zmíněných smluv povinností Správce II. 2. REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Reklamační řád stanoví v souladu s příslušnými právními předpisy podmínky a rozsah odpovědnosti Prodávajícího za vady Jednotky a společných částí Bytového domu a způsob a místo uplatnění reklamace. Reklamace vad Bytové jednotky je oprávněn uplatnit výlučně Kupující této Bytové jednotky. Vady společných částí Bytového domu se reklamují prostřednictvím Společenství vlastníků, a to v souladu s podmínkami stanovenými v tomto Reklamačním řádu. Reklamace vad lze uplatnit výlučně u Prodávajícího. 3 3

6 Místo a způsob uplatnění reklamace Reklamaci je třeba uplatnit písemně, na adresu sídla Prodávajícího nebo faxem či na ovou adresu Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Reklamující je povinen umožnit Prodávajícímu či osobě jím pověřené prohlídku reklamované vady a následně umožnit její opravu. Písemná reklamace musí obsahovat: identifikaci Kupujícího, tj. jméno a příjmení je-li fyzickou osobou a obchodní firmu (název a IČ), je-li právnickou osobou, kontaktní adresu, včetně označení kontaktní osoby a telefonické (příp. ové) spojení, adresu a označení Jednotky, podrobný popis reklamované vady s přesnou specifikací umístění v Jednotce, datum reklamace, podpis reklamované vady. V zájmu včasného vyřízení reklamace žádáme Kupující o uvedení všech výše uvedených údajů do písemné reklamace. Doba provádění oprav Termín opravy reklamované vady bude dohodnut s Kupujícím. S výjimkou případů naléhavých oprav budou opravářské práce v Bytové jednotce nebo na společných prostorách Bytového domu prováděny během běžné pracovní doby (tj. Po-Pá hod.). V závislosti na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly ihned k dispozici a bude třeba je objednat. Prodávající nemůže zaručit, že dodávka těchto dílů nebo materiálů bude vždy provedena přesně podle plánu, termín provedení opravy bude třeba této okolnosti přizpůsobit. Kupující je povinen v dohodnutý termín umožnit Prodávajícímu nebo jím pověřené osobě opravu reklamované vady či výměnu vadné věci. V případě reklamace vad ve společných částech Bytového domu bude termín reklamace dohodnut se Správcem bytového domu. Po ukončení opravy bude sepsán protokol o provedení opravy reklamované vady. Naléhavé opravy havarijní situace V případě, že se vyskytne závada bezprostředně vyvolávající riziko vzniku dalších škod na majetku, považuje se tato za havarijní situaci. V případě havarijní situace je Kupující povinen bezprostředně podniknout kroky vedoucí ke snížení případných hrozících škod (např. uzavřením hlavního uzávěru vody v případě havárie vodovodního potrubí, vypnutí hlavních jističů v Bytové jednotce v případě havárie elektrických rozvodů apod.) a poté neprodleně závadu nahlásit Správci bytového domu. Kontakt na nepřetržitou 24 hodinovou havarijní službu sdělí Správce bytového domu vhodným způsobem (např. vyvěšením na domovních dveřích). Kontakt na nepřetržitou 24 hodinovou havarijní službu dodavatele tepla a teplé vody (call centrum Dalkia a.s.) je: Za havarijní situaci jsou obecně považovány: Elektřina jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům, Vodovodní potrubí prasklé či jinak poškozené potrubí, kdy vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody k Bytové jednotce, Kanalizační potrubí ucpané, rozpojené či jinak porušené kanalizačního potrubí, Vytápění a ohřev TUV prasknuté či rozpojené potrubí, prasklá otopná tělesa či regulační armatury v Bytové jednotce či ve společných částech Bytového domu. 4 4

7 Vyloučení odpovědnosti za vady Prodávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny jednáním Kupujícího, zejména užíváním Bytové jednotky či jejích součástí a vybavení v rozporu s podmínkami uvedenými v Příručce nebo špatnou údržbou či zásahem třetí osoby. Planý výjezd V případě planého výjezdu technika při neoprávněné reklamaci si Prodávající vyhrazuje právo za takovýto jeden výjezd účtovat náklady na takovýto výjezd, minimálně však 800 Kč. Takové náklady je Prodávající účtovat i v případě, že bude později zjištěno, že závadu (např. ucpání kanalizačního potrubí) způsobil uživatel Bytové jednotky. III. SPRÁVA OBJEKTU Správou Bytového domu a pozemků k bytovému domu příslušejícím byla Prodávajícím pověřena smlouvou o správě domu a pozemku (dále jen Smlouva o správě ) společnost uvedená ve článku I tohoto dokumentu. Kopie Smlouvy o správě je k nahlédnutí u Správce. IV. POKYNY K UŽÍVANÍ BYTOVÉ JEDNOTKY A SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU IV. 1 BYTOVÁ JEDNOTKA Bytová jednotka, resp. celá budova Bytového domu, je novostavbou, která vyžaduje po období 3 až 4 let zvláštní režim údržby a užívání. Osazením dřevěných oken, která mají mimořádné těsnící vlastnosti, nedochází ve zvýšené míře k úniku tepla, ale také nedochází k tak intenzivní výměně vzduchu, aby byla dostatečně odváděná vázaná vnitřní vlhkost z místností, která se nachází v konstrukci vlivem výstavby. Pro toto období je tedy nutné zajistit průběžné větrání a rovnoměrné temperování tak, aby se teplota v místnostech udržovala v rozmezí +10 až +25 st. C a vlhkost v rozmezí 40 až 55 % relativní vlhkosti (pokud u některého ze zabudovaných materiálů není dodavatelem požadována teplota jiná) tak, aby bylo zabráněno vzniku místních plísní. Větráním dojde k zabránění vzniku případných plísní a omezení rosení vody na sklech oken. K rosení oken může v menší míře docházet i po tomto období (většinou v zimním období) v případě vyšší vnitřní vlhkosti prostředí (způsobeno např. větším množstvím pokojových rostlin, více lidí v jedné místnosti, vaření, sušení prádla apod.). Vlivem této zvýšené vnitřní vlhkosti, která vznikne nedostatečným větráním může dojít výjimečně i k deformacím plovoucí podlahy. Takovéto zvýšené vlhkosti vzduchu je třeba zabránit. Do doby ustálení vnitřních vlhkostí je nutné zajistit cirkulaci vzduchu také za nábytkem a není možné zaktývat betonové potěry či stěny PVC a jinými fóliemi. Dřevo, lamináty, korky a ostatní krytiny na bázi dřeva: - u těchto povrchů je nutné udržovat celoročně vlhkost vzduchu v místnostech na úrovni 50-60% bez větších výkyvů teploty (doporučeno 18 C 22 C) - při dlouhotrvajícím zvýšení vlhkosti či promočení vodou nebo při vlhkosti vzduch pod 40% dojde k znehodnocení podlahy Při dlouhodobém pobytu vlastníka Bytové jednotky mimo Bytovou jednotku je nezbytné zajistit pravidelné větrání a temperování Jednotky jinou osobou. Nedoporučujeme tedy v topné sezoně úplně vypínat topení, ale ponechat alespoň temperování místnosti na nejnižší stupeň. V prvním roce užívání novostavby dochází k postupnému vysychání konstrukcí, sedání stavby a případnému dotvarování. Vlivem toho dochází k vytváření prasklin na omítce. Jedná se o jev, který je u novostaveb zcela běžný a nelze ho vyloučit. Zpravidla po dalším malování se tyto praskliny zacelí. V případě závažných prasklin v omítce, budou tyto vady odstraněny v rámci reklamačního řízení. Dále je třeba počítat s možností vyblednutí barvy stěn, případně se vznikem skvrn. Toto je způsobeno reakcí malby s omítkou, která v průběhu prvního roku vyzrává a jedná se o zcela běžnou záležitost. Je potřeba počítat s kratším časovým odstupem u druhého malování. Nedoporučujeme proto v záruční době malování stěn sytými odstíny barev. UPOZORNĚNÍ: Dělící příčka teras v nejvyšším podlaží slouží pouze k oddělení jednotlivých balkonů. Tyto příčky jsou nenosné a mají omezenou 5 5

8 pevnost, tudíž není vhodné je jakkoli zatěžovat (např. zavěšením truhlíků, různých poliček nebo prádelních šňůr). UPOZORNĚNÍ: U vnitřních mezi-bytových stěn, které jsou opatřeny tepelně izolační omítkou, je dovoleno upevnění předmětů pouze odborným pracovníkem. Pro drobné předměty v koupelně, které je nutno osazovat přišroubováním do hmoždinek, je nutno vyvrtat do obkladů otvory postupným nasazováním k tomu určených vrtáků od menšího průměru k většímu. IV.1.1 Vybavení koupelen a WC Keramické obklady a dlažby jsou v Bytových jednotkách instalovány na základě individuálních požadavků jednotlivých Kupujících nebo byly vybrány Prodávajícím v rámci standardního vybavení Bytové jednotky. Obecně lze k jejich údržbě uvést následující: Povrch obkladu lze čistit pouze za použití přípravků k tomu určených. Dlaždice dobře odolávají vlivům běžných saponátů používaných v domácnosti, vyvarujte se však použití prostředků obsahující abraziva (drobné ostrohranné částečky), která by mohla povrchy obkladů a dlaždic poškrábat a nevratně znehodnotit. Spárování dlažeb a obkladů není odolné proti účinkům mastnot, kyselin, louhů, barev apod. proto se vyvarujte jejich používání. Vlivem teplotních změn působících na obklad (horká a studená voda) a následným vysycháním může docházet ke vzniku mikrotrhlin ve spárování obkladu, dlažby a zařizovacích předmětů. Tato místa je nutno pravidelně kontrolovat a utěsňovat, např. silikonovým tmelem. Běžná údržba obkladů Při znečištění doporučujeme omýt obkládačky teplou vodou se saponátem. Na silně znečištěné obklady doporučujeme použít čistící prostředky na sanitu a obklady bez abrazivních složek, v žádném případě nepoužívat saponáty obsahující abrazivní částice nebo mechanickými prostředky (drátěnkami, brusnými látkami, apod.), které mohou způsobit poškození povrchu. Takové poškození je kvalifikováno jako porušení záručních podmínek. Obkládačky odolávají působení běžně používaných čisticích prostředků v domácnosti obsahujících saponáty, slabé kyseliny nebo zásady. Na podlahy lze použít velmi účinné prostředky k odstranění zaschlých nečistot jako např. REAL. Vyvarujte se užití síly při čištění zatmelených spar. Silikonový tmel je trvalé pružný a při použití nadměrné síly dojde k jeho vydrolení. Pro odstranění zbytků rzi jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné, např. FIXINELA. K odstranění zbytků cementu nebo spárovacích prostředků postačí obvykle včas omýt obklad 5% roztokem octa a pak opláchnout čistou vodou. Zařizovací předměty vany, WC mísy, umyvadla, sprchové vaničky a zástěny pro údržbu platí stejná pravidla jako pro obklady. Vany v koupelnách jsou osazeny vany a sprchové kouty, které jsou vybaveny automatickými odtokovými komplety. Vanový sifon je umístěn pod odtokem z vany. Jeho provedení je z montážního hlediska provedeno jako bezúdržbové. Čištění odpadu provádíme zásadně vrchem, tj. aplikací příslušného čisticího prostředku do odpadu. V případě že je však přesto třeba vanový sifon vyčistit, je možno k němu přistoupit z boku vany po odstranění k tomuto určené keramické obkladačky připevněné do podezdívky magnety a silikonem. Toto však doporučujeme svěřit odborné instalatérské firmě. Uzavírání a otevírání vanového sifonu se provádí otočným kolečkem umístěným na vaně. Otočením směrem doleva (proti směru hodinových ručiček) se vývod uzavírá, otočením doprava se zátka nadzvedne a tím započne vypouštění. Ovládání sifonu musí být prováděno přiměřeně takovou silou, aby nedošlo k poškození táhla sifonu. Tento systém vypouštění má nižší propustnost odpadní vody než odpady s klasickým rozebíratelným sifonem a prodloužená doba vypouštění není závadou. Lité akrylátové materiály používané na výrobu koupacích van a sprchových koutů jsou neporézní plastikové materiály vysoké kvality. Jejich čištění lze provádět výše popsaným způsobem. Upozorňujeme, že akrylátové výrobky jsou na rozdíl od výrobků keramických extrémně náchylné k poškrábání způsobeném zejména neodborným čištěním. Umyvadla a klozety - Umyvadla jsou upevněna šrouby ke stěnám a jsou vybavena automatickými odtokovými komplety v závislosti na typu baterie a zápachovými uzávěrkami, umožňující snadné čištění pouhým 6 6

9 odšroubováním a vyjmutím. WC jsou osazena splachovacím systémem Geberit s ovládacími deskami. Čištění zařizovacích předmětů je možno provádět standardními chemickými prostředky, v žádném případě mechanickými prostředky (drátěnkami, brusnými látkami, apod.), které mohou způsobit poškození povrchu zařizovacích předmětů. Takové poškození je kvalifikováno jako porušení záručních podmínek. Neodborné zásahy do splachovacích systému jsou rovněž kvalifikovány jako porušení záručních podmínek. Pro bezproblémové užívání plastových vnitřních kanalizačních odpadů doporučujeme nevypouštět do odpadů vodu s hrubými mechanickými nečistotami, olejem, případně jiné tuhé materiály, které mohou způsobit ucpání kanalizace. Zároveň je nutné minimálně jednou ročně pročistit umyvadlové, kuchyňské a WC sifony a odstranit z nich zbytky mýdel, vlasů, apod. a propláchnout je čisticím prostředkem na plastové odpady. Opravy a čistění ucpaných sifonů není možné uznat jako reklamační vadu. Pokud dojde k ucpání kanalizace mimo bytový sifon, obracejte se na Správce Bytového domu. Upozornění: Pokud nebudete bytovou jednotku dlouhodobě užívat, zajistěte občasné zalití všech sifonů (zejména v letním období) vodou. V opačném případě dojde k vyschnutí vodních clon v sifonech a do bytové jednotky budou se značným zápachem odvětrávána kanalizační potrubí Bytového domu. Není možno dodatečně instalovat vířivou i perličkovou vanu bez akustických úprav! Připojení pračky k vodoinstalaci je umožněno hadicí, která je součástí příslušenství pračky přes ¾ pračkový ventil opatřený zpětnou klapkou. Pračkový sifon je podomítkový. Vývod odpadu pračky (gumová hadice z příslušenství pračky) se navleče na vstupní potrubí odpadu a zajistí vhodnou svěrnou objímkou. Čištění podomítkového sifonu se provádí tak, že demontujeme převlečnou matku, sejmeme kryt a rozšroubujeme uzávěr ve spodní části zařízení. Po vyčištění nečistot sifon opačným způsobem opět složíme. Upozornění: Při rozdělávání sifonu dojde k výtoku vody sloužící jako zápachová uzávěra ve spodní části. Čištění sifonu a kontrolu doporučujeme provádět preventivně jednou za půl roku. Upozornění: nelze stoupat na umyvadla, umývátka a toaletní mísy. Nadměrné zatížení zařizovacích předmětů je kvalifikováno jako porušení záručních podmínek. IV.1.2 Vodovodní rozvody Vaše jednotka je prostřednictvím společných částí vodovodního rozvodu v objektu Bytového domu napojena na veřejnou vodovodní síť společnosti PVS ( Pražská vodohospodářská společnost a.s. ). Do objektu Bytového domu je přivedena přípojka s měřením na vstupu do Budovy. V těchto místech je prováděn odečet spotřeby celého domu. Hlavní uzávěr vody v Bytovém domě se nachází v prostoru garáží v 2.pp nebo v prostoru sklípků 1.pp a v objektu J v 1.pp. Bytové domy, které mají společné garáže, mají společnou i přípojku vody a společný vodoměr. Ohřev teplé užitkové vody se provádí ve výměníkové stanici dodavatele topného media společnosti Dalkia Česká republika a.s. Bytové domy, které mají společné garáže, mají společnou i výměníkovou stanici a společný kalorimetr, který je v této výměníkové stanici umístěn. Měření spotřeby teplé i studené vody spotřebované jednotlivými majiteli Bytových jednotek provádí Správce bytového domu pomocí podružných vodoměrů, které jsou umístěny ve stoupačkách za revizními dvířky přístupnými ze vnitř Bytové jednotky, u odboček rozvodů do jednotlivých odběrných míst společně s bytovými uzávěry přívodu vody. Pro odečet teplé vody slouží vodoměr s popisem červené barvy (vyznačená provozní teplota do 90 C) pro studenou vodu s popisem černé barvy (vyznačena provozní teplota do 30 C). Oba typy vodoměrů jsou bezúdržbové. Každá Jednotka je osazena minimálně dvěma kulovými uzávěry vodoinstalace (dle počtu šachet) - pro teplou (červený) a studenou (modrý) vodu. Uzavření těchto ventilů je bezpodmínečně nutné při jakémkoliv zásahu do vnitřních rozvodů v Jednotce či v případě havárie. Jednotky s předzahrádkou a některé Jednotky s terasou mají na fasádě domu umístěný nezámrzný kohout pro připojení zahradní hadice pro zalévání zeleně. Tyto kohouty v zimě nezamrzají a není třeba je obalovat proti mrazu. Rozvody v Bytových jednotkách jsou vedeny ve zdech a přizdívkách, výjimečně v podlahách, k jednotlivým zařizovacím předmětům. Častým zdrojem poruch bývá přerušení potrubí při 7 7

10 vrtání do stěn. Oprava takto poškozeného potrubí rovněž nespadá do záručních oprav. Upozornění: Při dlouhodobé nepřítomnosti majitele Bytové jednotky doporučujeme uzavřít přívody teplé i studené vody. Rovněž doporučujeme pravidelné uzavírání přívodu vody hadicí do pračky, pokud tato není v chodu. Rozvody vody jsou vedeny suterénními prostory Budovy k patám jednotlivých stoupaček, které jsou osazeny uzávěry s vypouštěním. Stoupací potrubí jsou vedena jednotlivými bytovými jádry do Bytových jednotek. Uživatelům bytových jednotek není povolena manipulace s těmito uzávěry. Kanalizační a vodovodní řady jsou ve správě Pražských vodovodů a kanalizací a.s. IV.1.3 Kanalizace Systém kanalizace v Budově je koncipován jako oddílný dešťová a splašková větev. Dešťové vody jsou odváděny střešními vpustmi a vpustmi na terasách objektu, případně ekodrainy u vjezdů do garáší, do systému potrubí dešťové kanalizace. Zmíněné vpusti jsou opatřeny záchytnými koši proti vnikání nečistot, které je třeba pravidelně čistit. Neodborná manipulace nebo případné odstranění může mít za následek ucpání potrubí a je kvalifikováno jako porušení záručních podmínek. Splaškové vody jsou odváděny připojovacím potrubím do jednotlivých stoupaček umístěných v bytových jádrech a dále systémem ležaté kanalizace do kanalizačního řadu. Připojovací potrubí v Bytových jednotkách jsou vedena ve stěnách a v přizdívkách k jednotlivým zařizovacím předmětům. Kanalizační potrubí je určeno pouze k odvádění splaškových vod. Vylévání látek a předmětů, které by mohly způsobit ucpání nebo poškození potrubí je kvalifikováno jako porušení záručních podmínek a náklady na odstranění vzniklých škod budou přeúčtovány Kupujícícmu. Kanalizační a vodovodní řady jsou ve správě Pražských vodovodů a kanalizací a.s. IV.1.4 Vytápění Dodávka tepla do výměníkové stanice je řešena centrálně horkovodním potrubím ve správě společnosti Dalkia. Dodavatelem topné vody (primární okruh) je společnost Pražské teplárenská a.s. Výměníkové stanice jsou umístěné v 1.PP ve sklepních prostorách. Bytové domy, které mají společné garáže, mají společnou i horkovodní přípojku vody a společný kalorimetr. Kalorimetry jsou umístěné ve výměníkových stanicích. V těchto stanicích topná voda (primární okruh) o teplotě cca 130C ohřívá topnou vodu (sekundární okruh) domovní o teplotě cca 75C. Tato topná voda je vedena stoupacím potrubím do jednotlivých podlaží k bytovým rozdělovačům tepla. Tyto rozdělovače jsou umístěné na každém podlaží u výtahů za plechovými dvířky. V těchto rozvaděčích jsou umístěné jak hlavní uzávěry topné vody pro otopná tělesa v Jednotkách tak podružné bytové kalorimetry, kterými se měří spotřeba topné vody. Měření odebraného tepla spotřebované jednotlivými majiteli Bytových jednotek provádí Správce bytového domu pomocí těchto podružných kalorimetrů. V rozvaděčích tepla a rovněž na jednotlivých stoupacích větví jsou umístěné termoregulační ventily, se kterými je přísně zakázáno manipulovat. Neodborná manipulace by mohla vést ke kolapsu celého topného systému. Teplota v bytě je regulovaná termostatickými hlavicemi, které jsou umístěné na jednotlivých otopných tělesech a lze jimi nastavit požadovanou teplotu v místnosti. Přípojné potrubí k otopných tělesům je vedeno v podlahách místností a chodeb, od bytového rozdělovače. Z tohoto důvodu je zákaz vrtání do podlah hrozí nebezpečí poškození rozvodů topení s následným únikem topného média a možného vytopení a poškození více Bytových jednotek. Jednotlivá otopná tělesa v případě nedostatečného topení a před každou topnou sezónou, je nutné odborně odvzdušnit. V těchto případech se prosím obraťte na Správce, který prohlídku před topnou sezonou zajistí. 8 8

11 Při poškození či poruše odvzdušňovacích ventilů hrozí nebezpečí vyplavení Bytové jednotky. Rozvody v bytech, otopná tělesa Desková otopná a koupelnová tělesa jsou opatřena odvzdušňovacími, uzavíracími a regulačními armaturami. Na všech tělesech jsou osazeny termostatické hlavice. Regulační ventily i ventily a ventilové vložky na tělesech jsou nastaveny na požadovanou hodnotu průtoku a neoprávněná manipulace s nimi může způsobit narušení hydraulické rovnováhy a je kvalifikována jako porušení záručních podmínek. Regulace teploty, otopná tělesa Systém ústředního vytápění je vybaven automatickou ekvitermní regulací, která je součástí výměníkové stanice a řídí teplotu topné vody na základě venkovní teploty. Regulace teploty v bytech je umožněna termostatickými hlavicemi na jednotlivých tělesech. Termostatická hlavice se ovládá otáčením dle stupnice na číselníku od polohy 0 zavřeno, přes polohu * - těleso je chráněno proti zamrznutí, do polohy 1 5 stupeň teplota vzduch v místnosti. V koupelnách bývají zpravidla osazena otopná tělesa formou tzv. žebříků, které jsou vybaveny elektrickou topnou patronou s termostatem. Tato topná patrona se zapínat zpravidla mimo topnou sezónu k sušení ručníků. Během zapnuté topné patrony doporučujeme ztlumit termostatickou hlavici na minimum, aby topná patrona ohřívala topnou vodu pouze v konkrétním topném žebříku. Jednotlivé stupně na hlavici odpovídají teplotě vzduchu v místnosti, nikoliv teplotě na tělese! Nastavení na stupeň 3 odpovídá teplotě vzduchu v místnosti cca 20 stupňů C. Pod termostatickou hlavicí je osazena ventilová vložka, nastavená na konstantní hodnotu průtoku. S touto vložkou nesmí být neodborně manipulováno, stejně jako s vnitřními mechanismy termostatické hlavice. Aby se zamezilo snížení tepelného výkonu, je vhodné odstranit před topnou sezonou z přestupní plochy prach, nejlépe vysátím nebo kartáčem navlhčeným v saponátovém roztoku. Povrchová úprava otopných těles je provedena práškovým lakem. Nepoužívejte čistící prášky obsahující abraziva. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným používáním a na škody zaviněné nesprávnou manipulací. Zejména je zakázáno na otopné těleso šlapat, sedat nebo je nadměrně zatěžovat. IV.1.5 Vzduchotechnika bytové jednotky Odvětrání koupelen a WC je zajištěno podtlakovými ventilátory, které jsou určeny k dlouhodobému používání a nevyžadují speciální údržbu. Přesto je třeba čas od času provést čištění ventilátoru, aby nedošlo k přílišnému usazení nečistot a následnému poškození ventilátoru. Tuto činnost doporučujeme svěřit odborné firmě. Ventilátory jsou přednastavené s cca 1 minutovým doběhem. Proto se nesnažte ventilátor mechanicky zastavit. Příprava pro přípojení digestoře se nachází v prostoru kuchyňského koutu. Digestoře musí být vybaveny funkčními zpětnými klapkami a jejich výkon by měl být maximálně 300 m3/hod. Při vlastním připojení digestoře na připravené VZT potrubí je nutné dodržet minimální délku tohoto potrubí 500 mm od vlastního stoupacího potrubí! Záslepku připojovacího vedení VZT demontujte až těsně před instalací digestoře. Chlazení bytů: Některé Bytové jednotky nacházející se zpravidla v nejvyšším podlaží jsou vybaveny přípravou pro zabudování klimatizace, tedy připravenými rozvody mezi bytovou jednotkou a střechou objektu, kde má být umístěna vnější jednotka klimatizace. Tato příprava obsahuje napojení na kanalizaci pro odvod kondenzátu, silový kabel k napájení jednotky, komunikační kabel mezi budoucí vnitřní jednotkou a budoucí vnější jednotkou, potrubí pro chladící médium. Instalaci klimatizačních jednotek a jejich připojení na připravené přípravy je třeba svěřit odborné firmě. Venkovní jednotku je třeba umístit na připravené betonové dlaždice na střeše. Jednotku není povoleno připevňovat pevně do konstrukce střechy, aby nedošlo k porušení její hydroizolační funkce. Instalaci venkovní jednotky na střechy je třeba koordinovat se Správcem. Venkovní jednotky není povoleno umisťovat na místa k tomuto účelu neurčená, například ne na balkony, terasy ani na fasádu. Napojení vnitřní jednotky na kanalizaci pro odvod kondenzátu je třeba provést prostřednictvím zápachové uzavírky (není součástí dodané přípravy). 9 9

12 IV.1.6 Elektroinstalace (včetně televizní a telefonní (datové) přípojky, domácího telefonu a přípravy zabezpečovací signalizace) Slaboproud Datové a telefonní rozvody v Bytové jednotce jsou ukončeny v slaboproudém rozvaděči, který je zpravidla umístěn v komoře nebo v předsíni. Tento bytový rozvaděč je propojen se slaboproudým rozvaděčem Budovy kabelem UTP kat. 5e. V každé Jednotce je aktivní minimálně jedna hlavní master zásuvka, která je umístěna v obývacím pokoji. Tato zásuvka je v bytovém slaboproudém rozvaděči propojena do rozvaděče slaboproudého budovy. Kabeláž ostatních datových zásuvek, která je vedená hvězdicově, je v bytovém rozvaděči ukončena. Zprovoznění těchto ostatních zásuvek si může v případě zájmu uživatel objednat u odborné firmy. Každý bytový slaboproudý rozvaděč je navíc vybaven silnoproudým kabelem připojeným na zásuvkový okruh bytu. Tento kabel může elektromontážní firma využít v případě, že si uživatel objedná instalaci některého z aktivních síťových prvků (například přepínače nebo routeru) k vytvoření malé domácí počítačové sítě aniž by bylo nutné sekat drážky do zdí či podlah. V Bytové jednotce je současně instalován rozvod televizního a satelitního signálu. Vývod se zásuvkou STA (společné televizní antény, tedy signálu pozemního digitálního vysílání DVB-T) je v každé obytné místnosti. V obývacím pokoji je zároveň oživena i zásuvka pro připojení satelitního přijímače DVB-S. V každé budově je na střeše umístěna anténa pro příjem pozemního digitálního vysílání DVB-T a satelitního digitálního vysílání DVB-S. Tato satelitní anténa je vybavena dvěma přijímači (LNB), z nichž jeden je nastaven na družici Hotbird (13.0 E) a druhý na družici Astra 1 (19.2 E). V nastavení satelitního přijímače zvolte typ přepínač LNB na DiSEqC 1.0. Pořadí družic pro příjem nastavte A (1) pro Astru 1 a B (2) pro Hotbird. Hodnotu nastavení Zvýšit napětí (LNB Power) ponechte vypnutou (Off). Pozn. Nastavení výše uvedených parametrů se může u jednotlivých typů sat. receiverů lišit., proto doporučujeme instalaci satelitního přijímače doporučujeme svěřit odborné firmě. Telefonní přípojka v každé Jednotce je bez rozdílu výměry standardně připravena minimálně jedna zásuvka pro připojení telefonu (využívá datový rozvod popsaný výše). Telefonní vedení je svedeno do rozvodných skříní, ve kterých je instalována příprava provozovatele na aktivaci. Provozovatel veřejné sítě na základě žádosti linku aktivuje. Termín zprovoznění pevné telefonní linky není Prodávající schopen garantovat. V Bytové jednotce s předzahrádkou je připravena kabeláž pro připojení elektronického zabezpečovacího systému (EZS). Kabeláž obsahuje rozvod do místa vedle vstupních dveří pro umístění klávesnice, připojení ke kontaktnímu čidlu ve vstupních dveřích a všech dveří a oken na terasy, připojení pohybových a tříštivých čidel. Veškerá kabeláž je ukončena zpravidla za vstupními dveřmi v prostoru budoucí vestavěné skříně, u kterého může být osazena ústředna vybraného zabezpečovacího systému. Domácí telefon - Zařízení je určeno pro hovorové spojení mezi osobou u vstupu do Budovy a osobami v jednotlivých Bytových jednotkách. Dále je určeno k uvolnění nezamčených vchodových dveří do Budovy. Na chodbě Budovy je u každé Bytové jednotky umístěno zvonkové tlačítko. Jeho stisknutí je v příslušné Bytové jednotce signalizováno vyzváněním domovního telefonu (odlišný tón). Takto je signalizována návštěva u vchodových dveří do Bytové jednotky. Dvěma rozdílnými vyzváněními je tedy rozlišena vnější (hlavní vchod) a vnitřní (bytový vchod) výzva. Audio tabla jsou umístěna u všech vstupů do Budovy. Návod k jejich užívání je přiložen. Jakékoliv neodborné zásahy uživateli do elektroinstalací může vést k poškození rozvodů, rušení signálu či zranění a je nepřípustný. Silnoproud Jednotlivé Bytové jednotky jsou napájeny z patrových elektroměrových rozvaděčů umístěných v blízkosti výtahů, ve kterých číslo odběrného místa odpovídá označení Bytové jednotky. Otevírání těchto patrových rozvaděčů je přípustné pouze v případě, že dojde ke shození (vypnutí) hlavního bytového jističe. V tomto případě vyhledejte příslušný jistič (je označen číslem Bytové jednotky) a zapněte jej tlakem na ovládací páčky směrem nahoru. V této skříni lze odečítat a zároveň kontrolovat celkovou spotřebu elektrické energie. Doporučujeme se však obrátit na Správce nemovitosti

13 Upozornění: Dbejte na důsledné uzavírání ocelových protipožárních dveří na elektroměrových rozvaděčích, zabráníte možnosti úrazu elektrickým proudem či šíření eventuálního požáru. Hlavní vypínač - jistič silnoproudých rozvodů je umístěn v bytové rozvodnici v komorách Bytových jednotek. Osvětlení a zásuvky silnoproudé a slaboproudé jsou napájené el. energií z bytových rozvodnic. Bytové rozvodnice silnoproudých a slaboproudých elektrorozvodů jsou umístěny v předsíních jednotlivých Jednotek. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je dle ČSN samočinným odpojením od zdroje. Rovněž je použita zvýšená ochrana proudovým chráničem a ochranným spojením. Doporučujeme pro zapojení elektrospotřebičů obsahujících elektroniku (televize, videa, počítače) osadit do zásuvky přepěťovou ochranu. Upozornění: V koupelnách a WC musí být instalována osvětlovací tělesa s předepsaným krytím IP 44, resp. 45 určené do zóny II. Instalaci a zapojení svítidel musí provést odborná firma. Rozvody elektro, jsou vedeny převážně ve stěnách pod omítkou a v podlahách Bytových jednotek a chodeb. Z tohoto důvodu je zakázáno vrtání a sekání do stěn a podlah, aby nedošlo k poškození elektrorozvodů. Veškeré zásahy do elektro rozvodů, musí provádět odborná firma. Doporučujeme před jakýmkoliv povoleným zásahem do stěn a stropů prověřit trasy vedení el. rozvodů pomocí k tomu určených detekčních zkoušeček. V rámci přejímacího řízení každý Kupující obdrží potvrzenou rezervaci příkonu a žádost o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny se společností PRE ( Pražská energetika, a.s ) pro jeho Bytovou jednotku. Pro montáž elektroměru je nutno navštívit obchodní kancelář PRE. Zde po předložení výše uvedených dokladů a uhrazení poplatků za připojení, Kupující uzavře smlouvu o odběru, na základě které mu bude pracovníkem PRE namontován elektroměr. Problémy s elektroinstalací: Pokud nefungují zásuvky ve zdi nebo světelné okruhy, zkontrolujte nejprve automatické jističe zcela je vypněte a zase zapněte, event. i hlavní jistič. Pokud jističe stále vypadávají, kontaktuje Správce, který ve spolupráci s dodavatelem určí typ závady. Upozornění: Veškeré úpravy na rozvodech elektrické energie v bytě včetně dodatečně prováděných rozvodů pro kuchyňské spotřebiče je oprávněna provádět pouze odborná firma a podléhají revizi. Bytová silnoproudá elektroinstalace sestává z bytového rozvaděče, měděných kabelových rozvodů pod omítkou, zásuvek, vypínačů, svítidel, a ventilátorů. Mimo prostor Bytové jednotky, ve společných prostorách je provedena elektroinstalace ve stejné kvalitě a s použitím stejných nebo podobných materiálů jako v Jednotce. V prostoru kuchyňského koutu je provedena příprava pro osazení tří fázového sporáku. Elektroinstalace celého Bytového domu je připojena na rozvodnou síť PRE o střídavém napětí: 3 PE N 230V/400V 50Hz TN C S. Způsob obsluhy a údržby elektrického zařízení Podobné podmínky pro obsluhu platí i pro elektrická svítidla. U elektrických svítidel je možné navíc provést výměnu světelného zdroje (žárovky/ zářivky). Upozorňujeme však, že jakákoli manipulace s vypínači nebo svítidly (tj. omytí krytů, výměna žárovek atp.) je možné provádět pouze za vypnutého stavu, vypnutím příslušného jističe v bytovém rozvaděči. Zásuvky instalované v Bytové jednotce jsou určeny pro připojení elektrických spotřebičů na napětí 230V/50Hz/16A. Upozorňujeme však na to, že je možné připojovat elektrické spotřebiče pouze bezpečné a schválené pro provoz v ČR podle zákona č. 22/1997 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebiče připojené přes zásuvky musí být vybaveny normalizovanou připojovací šňůrou s příslušnou vidlicí. V této souvislosti Vás rovněž upozorňujeme na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v prostoru koupelny. Není dovoleno používat elektrické spotřebiče při pobytu ve vaně nebo při sprchování. Dále upozorňujeme na připojování takových elektrických spotřebičů, které nejsou určeny do prostoru koupelny (tj. např. přímotopný panel s odkrytou topnou spirálou). Podobně jako u elektrického osvětlení není dovoleno ani u zásuvek demontovat kryt a případné očištění krytu zásuvky provádět pouze ve vypnutém stavu

14 Doporučujeme rovněž těm rodinám, kde jsou malé děti, dodatečně vybavit zásuvky dětskými krytkami proti úrazu elektrickým proudem. Bytový rozvaděč Jednotlivé jističe mají funkci pojistky, která chrání jednotlivé okruhy proti úrazu elektrickým proudem a jednak proti vzniku zkratu a následného požáru. Pokud dojde k samočinnému vypnutí některého z jističů je to známka toho, že něco není v pořádku. Dalším důvodem samočinného vypnutí jističe může být i příliš velký výkon připojeného spotřebiče na zásuvkový okruh, nebo vadný spotřebič. Pokud se však nejedná o žádný z uvedených důvodů, jde patrně o závadu na instalaci a je nutné zavolat odbornou firmu elektro, která závadu odstraní. V žádném případě se nesnažte závadu odstraňovat sami tím, že např. odstraníte kryt bytového rozvaděče a budete zjišťovat příčinu na vodičích pod napětím. Častým zdrojem poruch bývá přerušení vodičů pod omítkou při vrtání do stěn. Pokud máte zájem vrtat do stěn vrtačkou za účelem např. pověšení obrázku na zeď atp., požádejte raději odbornou firmu, která dokáže vyhledávat vodiče pod omítkou a určí tak bezpečné místo vrtání. Oprava takto poškozeného vedení je obtížná a rovněž nespadá do záručních oprav. Zařízení elektroinstalace Vašeho bytu byla uvedena do provozu dnem kolaudace a vystavením,,výchozí revize elektro, následná revize,,periodická musí být provedena do 5 let, tak jak ukládá ČSN a je právě na Vás jako na majitelích a provozovatelích, zajistit v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto revizi. IV.1.7 Okna Systémově jsou na Budově osazena dřevěná okna vyrobená z dřevěné lamely s celoobvodovým kováním a lepenými termoizolačními dvojskly, doplněná vnitřními a vnějšími systémovými parapety. V prvních měsících užívání okenních a balkónových sestav může vlivem sednutí mechanismů dojít ke ztížené manipulaci s křídly. Tento jev je dodavateli oken znám a po cca 6 měsících po uvedení objektu do provozu provede na žádost definitivní seřízení všech okenních křídel na celém objektu Bytového domu. Obsluha Vaše okna popř. dveře jsou vybavena kvalitním kováním, které zajišťuje jejich jednoduchou a bezproblémovou obsluhu. Okenní prvky jsou standardně dodávány v těchto provedeních: Fixní (pevné zasklení) okno nelze otevřít. Sklopné křídlo okno lze sklopit, nelze otevřít (tzv. ventilačka) Otvíravě sklopné křídlo okno lze otevřít (někdy i posunem), sklopit a použít mikroventilaci. Bezpečnost K úplné spokojenosti s instalovanými okny a okenními prvky je doporučeno dodržování následujících pokynů: manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádějte zásadně jen při zavřeném křídle (např. změna polohy z otevírání na sklápění), nedopusťte přídavné zatížení okenního nebo dveřního křídla, zejména otevřeného (např. zavěšením předmětů na kliku), nedopusťte vložení jakýchkoliv překážek do otvoru mezi křídlo a rám (přivření předmětů), při jakékoliv manipulaci s křídly (okenními i dveřními) počítejte s jejich vysokou hmotností (okenní křídlo až 60 kg, dveřní křídlo až 100 kg), nenechávejte okna a dveře otevřené bez dohledu může dojít ke zranění vlivem větru a průvanu, při zavírání dveřního křídla používejte obě ruce a přitlačte stejnoměrně dveřní rám po jeho obou stranách. zajistěte okenní křídla proti vyvrácení přes ostění, přes sousední křídla a přes pevné předměty při maximálním otevření 12 12

15 Čištění Dřevěné části oken a dveří se díky jejich povrchu dají snadno čistit a udržovat. Je nutno udržovat v čistotě veškeré třecí a dosedací plochy. Běžné zašpinění prachem a deštěm se rychle odstraní obvyklými mycími prostředky a teplou vodou. Prostředky obsahující písek, brousící čistící prostředky a hrubé čisticí prostředky nejsou přípustné, protože se jimi povrchová plocha může zdrsnit. Znečištění, která se vyskytnou během montáže, údržby či během provozu (např. mastnota z kování) se odstraní obvyklými mycími prostředky. Rám oken je nutné 2x ročně ošetřit speciálním ošetřovacím roztokem dle výrobce oken. Čištění izolačních skel lze provádět obvyklými čisticími prostředky. Otisky prstů a mastné skvrny odstraníte saponáty. Vyvarujte se zaschnutí malty, cementu, vápna, rzi apod. tato znečištění odstraňujte ihned po jejich vzniku za použití většího množství vody. K čištění se nesmí používat nástroje s tvrdými a ostrými hranami, jako i abrazivní čisticí prostředky, kyseliny, fluor nebo jiné alkálie. Sklo nezvratně znehodnotíte odletujícími částečkami při broušení, okujemi při sváření apod. Upozornění: V žádném případě na parapet (např. při mytí oken) nestoupejte, jejich konstrukce není dimenzována na vysoké zatížení a mohlo by dojít k nevratnému poškození jak parapetů, tak vnitřních i vnějších omítek. V žádném případě na venkovní parapet oken nepokládejte žádné předměty (květináče, apod.), a to nejen z důvodu možného poškození vlivem nadměrného zatížení, ale také z důvodu možného pádu těchto předmětů a možného zranění osob pohybujících se pod vašimi okny. V případě neodborné montáže okenních žaluzií (zásah do konstrukce či materiálu oken a dveří) zaniká záruka na okna a dveře doporučujeme Vám proto obrátit se pouze na autorizovanou firmu pro montáž žaluzií. Vnější parapety jsou provedeny z titanzinkového plechu. Tento materiál je měkčího složení zinku a titanu (TiZn). Aby nedošlo k poškození je třeba dbát mimo výše zmíněných i těchto zásad: Nezasahovat do povrchu plechu žádným ostrým předmětem. Násilně k plechu nepřichytávat žádné předměty. Neprovádět žádné povrchové úpravy nátěry. Při mytí nepoužívat žádné chemikálie. Vyvarovat jejich styk s materiály na bázi cementu. Nesedat, nestoupat a neodkládat žádné předměty Plech je přizpůsoben povětrnostním vlivům. Lze jej normálně stírat běžnými čistícími prostředky měkkým hadříkem či houbou. V důsledku působení počasí pohou vzniknou rozdíly vzhledu plechů. Toto není považováno z vadu a časem se na celém povrchu vytvoří patina. Je nutné sledovat kvalitu spojů, případně utěsnit spáry a tmely. Jedná se o běžnou degradaci materiálu vlivem povětrnostních podmínek a je věcí údržby domu zajistit opravy tak, aby nedošlo k dalším škodám. Kondenzace vodní páry na povrchu okna Kondenzaci vodní páry na povrchu okna vedle nadměrné relativní vlhkosti vzduchu v interiéru významně napomáhají následující skutečnosti. Spuštěné žaluzie na vnitřním povrchu okna, květiny na vnitřním parapetu okna, akvárium, dlouhé těžké závěsy či záclony mezi topením a oknem, omezení jeho funkce (vypnutí, zakrytí). Všechny tyto zábrany zamezují proudění vzduchu okolo zasklení a tím jeho ohřev. Důsledkem je nízká teplota povrchu a vznik povrchové kondenzace a následně vznik plísní. Poznámka: Kondenzace vodní páry v oblasti hliníkového rámečku izolačního dvojskla ve spodní části okna není závadou! V tomto místě je mírná kondenzace z konstrukčních důvodů prakticky nevylučitelná. Povrchová kondenzace vodní páry na oknech zapříčiněná nadměrnou relativní vlhkostí vzduchu v interiéru či přítomností zábran (viz výše), jakož i škody s ní bezprostředně související nejsou předmětem záruky na okna, dveře a další konstrukce. Na škody vzniklé nesprávným používáním oken a parapetů se záruční podmínky nevztahují. Pravidla pro výběr vnějších stínících prvků Vnější žaluzie a rolety je možno osadit pouze do těch oken, která mají předokenní přípravu. Nutno zvolit typ rolety a žaluzie dle velikosti připraveného prostoru nad oknem. Osazené žaluzie a rolety musí mít stříbrnou barvu RAL

16 U ostatních oken, která nemají přípravu pro vnější žaluzie nebo rolety, je stínění možno řešit pouze interiérovými prvky. IV.1.8 Dveře Vstupní bytové dveře jsou plné hladké, bezpečnostní, protipožární v ocelové zárubni s obložkou s celoobvodovým těsněním, samozavíračem (vyjma objektu J) a bezpečnostním kováním. Upozornění: V případě výměny vstupních bytových dveří je bezpodmínečně nutné dodržet předepsanou požární odolnost dveří (označení na štítku) a jejich komponentů a tento záměr bezpodmínečně odsouhlasit se Správcem Bytového domu. Při změně musí být zachován stávající vzhled společných prostor. Vnitřní dveře jsou dle standardu plné nebo částečně prosklené osazené dřevěnou obložkovou zárubní. Mechanické části dveřních křídel Patří k nim dveřní závěsy (panty), zámky a kování. Obecně platí, že všechny pohybující se části musí být pravidelně promazány, aby zavírání dveří a zámků bylo bez zbytečných rázů a nedocházelo k předčasnému opotřebení. Doporučené hodnoty termínů údržby uvedených mechanických částí: promazání střelky a západky zámků 1x za 2 měsíce promazaní závěsů (pantů) 1x za 2 měsíce kontrola upevnění kování, 1x za 3 měsíce případně dotažení šroubů 1x za 2 měsíce zavírání a jejich seřízení 1x za 3 měsíce Způsob používání dveřních křídel Dveřní křídla je nutno používat s ohledem na jejich konstrukční vlastnosti. Jednotlivé části jsou dimenzovány podle druhu dveřních křídel a nelze je žádným způsobem nadměrně zatěžovat. To platí zejména pro zajišťování dveřních křídel v otevřené poloze se samozavírači. Je naprosto nepřípustné vkládat zarážky proti zavření dveřních křídel do části mezi dveřní křídlo a zárubeň na straně pantů (hrozí deformace nebo vylomení dveřních závěsů), zajištění dveřních křídel proti uzavření zamknutím zástrče v otevřené poloze (hrozí deformace zástrče zámku a protiplechu na zárubni). U dvoukřídlých dveří (pevné křídlo) je třeba uzavírat oběma zástrčemi, aby nedocházelo ke křížení dveřního křídla nebo dokonce k jeho vylomení. Návod na obsluhu a údržbu Rámy, zárubně a výplně s dřevěnou povrchovou úpravou je možno čistit vodou s běžnými čistícími prostředky na dřevo v koncentraci určené výrobcem, případně pro tento účel vhodnými bezvodými přípravky. Při čistění rámů, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí používat ostrých předmětů, drátěnek a přípravků, ve kterých je obsažen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození povrchové úpravy výrobku. Na čistění skel se nesmí používat kyseliny, rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit ochranou silikonovou vrstvu mezi tabulí skla a zasklívací lištou. Narušení celistvosti ochranné povrchové vrstvy musí být bezprostředně odstraněno (neutrálním silikonovým tmelem), a to zejména v exteriérových případech. Při poškození ochranné vrstvy většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem dveří. Interiérové dveře s výplní čirým vrstveným požárně izolačním sklem nesmí být vystaveny přímému působení slunečního záření. Transparentní výplně požárních uzávěrů otvorů nesmí být vystaveny (ani krátkodobě) působení tepelného zdroje, který svým působením může zvýšit povrchovou teplotu požárního skla na hodnotu vyšší než +53 o C. Limitní provozní dolní teplotní hranice pro požární sklo činí 25 o C. Při užívání není dovoleno požární sklo vyjímat z rámů, otáčet, dodatečně z něj vyrábět termoizolační dvojsklo, zmenšovat jeho tloušťku broušením nebo narušovat celistvost skel vrtáním. Na čirá 14 14

17 požárně stabilní skla s drátěnou vložkou není dovoleno instalovat materiály na bázi hořlavých hmot. Konstrukce požárních skel je s ohledem na své vlastnosti křehčí než standardní, nepožární sklo. Při provozu musí být minimalizovány účinky dynamických sil zejména průvan, neseřízený samozavírač, nepečlivá obsluha. Pokud během provozu dojde k prasknutí výplně požárního skla, lze tuto vadu kvalifikovat jako estetickou, nikoliv požární. Výměnu tabule skla však může provést pouze výrobce dveří. Není přípustný jakýkoliv zásah do instalované zárubně požárních dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně. Poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost požárních dveří nebo kouřotěsnost, příp. zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny. U závěsů, které nejsou opatřeny teflonovou vložkou (např. závěsy dveřních křídel osazených v typových ocelových zárubních), se jedenkrát za dva měsíce doporučuje aplikovat mazací tuk AK2, příp. NH3 nebo A2. Ocelová západka požárního zámku se doporučuje promazat jedenkrát za rok bezbarvým mazacím tukem. Dveřní samozavírač se doporučuje jedenkrát za dva měsíce a dále v případě nutnosti seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů také zpožděné zavírání. Požární dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat v otevřené poloze mechanickými prostředky, které znemožňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, obrtlíky, zarážky, klíny, zařizovací předměty apod.). Rovněž není dovoleno samozavírače demontovat. V případě demontáže samozavírače a během požáru může dojít k rozšíření tohoto požáru a ke snížení účinnosti požárního větrání. Dveře do venkovního prostředí, dveře kouřotěsné a uzávěry s garantovanou vzduchovou neprůzvučností, ve spodní částí opatřené padacími těsnícími lištami, musí být jedenkrát za měsíc zkontrolovány a seřízeny tak, aby těleso lišty při zavřeném křídle dosedalo po celé své šířce na podlahu (seřízení se provádí otáčením jednoho nebo obou seřizovacích šroubů, které při otevřeném křídle vyčnívají v dolní části polodrážky dveřního křídla). Prostor přede dveřmi s osazenou padací lištou musí být udržován čistý, bez drobných pevných částic, v zimním období beze sněhu a ledových vrstev, které by mohly způsobit vzpříčení nebo poškození těsnící lišty. Pro zajištění všech parametrů požární odolnosti nesmí být instalované dřevěné požární interiérové dveře vystaveny působení relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 63%. Drobná poškození lze opravit správkovými barevnými vosky a poté překrýt lakem. Povrchová úprava venkovních uzávěrů se doporučuje obnovit v intervalu jedenkrát za tři až pět let vhodnou exteriérovou nátěrovou hmotou. Obložkové zárubně jsou opatřeny obvodovým těsněním, které může z počátku částečně ztížit zavírání křídel, tento jev by měl po dotvarování těsnění pominout. IV.1.9 Balkony, terasy, střechy Balkóny/terasy mají vrchní nášlapnou vrstvu z keramické mrazuvzdorné dlažby, případně z betonové dlažby na terčích. Pro její údržbu platí v zásadě stejný postup jako pro obklady a dlažby v odstavci IV.1.1. Dlažby balkónů s protiskluzovou úpravou ztrácejí (snižuje se) tuto vlastnost při zaplavení vodou sněžení, zaprášení či námraze. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při výše zmíněných stavech, předejte tak možnému úrazu. Upozornění: Je zakázáno drenážní vrstvu a spáry upravovat např. cementovou zálivkou, zásypem hlínou, zapískováním či jiným způsobem, drenážní funkce musí zůstat zachována. Upozornění: V žádném případě na zábradlí vašeho balkónu a terasy nepokládejte žádné předměty (ani květináče) z důvodu možného pádu těchto předmětů a možného zranění osob nacházejících se dole

18 Obvodový zateplený fasádní plášť, dostupný z balkonů/teras svou konstrukcí neumožňuje kotvení předmětů (satel. antény, apod.) a jakýkoliv zásah do pláště je zakázán. Satelitní antény není povoleno vůbec umísťovat na fasádu ani balkony či terasy. Venkovní klempířské konstrukce jsou provedeny z titanzinkového plechu, který nevyžaduje údržbu ani dodatečné nátěry. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a čištění okapních žlabů a kotlíků a zajistit tak správnou funkci odvodnění ploch teras. Více viz. kapitola okna. Pokyny pro užívání zástěn na terasách Na zástěny se nesmí zavěšovat těžké předměty, aby nedošlo k jejich zborcení. Dále se nesmí na zástěny umísťovat jakékoliv další konstrukce. Údržba: vzhledem k tomu, že dřevo v exteriéru výrazně mění barvu a to i po aplikaci oleje nebo vosku, doporučujeme pouze pravidelnou údržbu čistou vodou. Pro udržení čistého vzhledu dřeva doporučujeme zejména na jaře a na podzim celý povrch důkladně očistit kartáčem a velkým množstvím vody. Upozornění: je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat do systému izolací proti vodě stejně jako do celé vrstvy střešního pláště. Systém nesmí být narušen dodatečně vrtanými konstrukcemi nebo bouranými otvory, opálením apod. Užitné zatížení střech a teras nesmí překročit hodnotu 0,75kN/m2. IV.1.10 Klíče a vstupní karty Při předání Bytové jednotky jsou Kupujícím současně předávány klíče od společných prostor Budovy. Jedná se o systém tzv. Společného uzávěru, tedy o systém, kdy jedním klíčem lze otevřít dveře do veškerých zpřístupněných společných prostor. Jedná se zpravidla o: vstupních dveře a zádveří do objektu, sklepních prostory, garážové prostory, schodišťové prostory (v případě objektu J), dálkový ovladač pro otevírání vjezdových vrat garáží. Dále Kupující obdrží klíče k: klíč od poštovní schránky, klíč od samostatného sklepa, pokud přísluší k Bytové jednotce. klíč od vstupních bytových dveří po převzetí bytové jednotky doporučujeme vložku zámku s klíči vyměnit za vlastní. Dodavatel není schopen garantovat jedinečnost klíčů. Správci bytového domu budou předány klíče od technických místností objektu a bezpečnostní karty od cylindrických vložek ke společným prostorům. Návod jak si lze nechat zhotovit kopie klíčů od společných prostor je v příloze. IV.1.11 Podlahy V jednotlivých Bytových jednotkách jsou použity plovoucí podlahy, dlažba a to buď ve standardu či dle požadavku Kupujícího. Podlahové souvrství ztrácí svoje vlastnosti při působení vody a vlhkosti, jedná se o materiály, které se trvalým působením znehodnocují, jako např. anhydritová stěrka a plovoucí podlahy. Doporučujeme se pečlivě seznámit s návody na údržbu od jednotlivých výrobců. Upozornění: anhydritové podlahy pokryté pouze PVC či textilními krytinami nelze bodově zatěžovat rozpěrnými konstrukcemi či podpěrami těžkého nábytku (např. knihovny apod.) Laminátové podlahy Běžné čištění: pro odstraňování běžných denních nečistot používejte dobře vyždímané hadry. Skvrny, rýhy od podpatků, čáry od fixů a jiné pevně ulpívající nečistoty odstraňte pomocí specielních čisticích přípravků. V těchto případech vždy plochu následně přečistěte, až do úplného odstranění nečistot a zbytků čisticích přípravků. Všeobecná upozornění: laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání), nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, 16 16

19 smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily loužičky. Dřevěné podlahy Běžné čištění: pro odstraňování běžných denních nečistot použijte rovněž speciálních čisticích přípravků. Používejte dobře vyždímané hadry, aby se na podlaze netvořily loužičky. Ošetřování: Každá povrchová úprava (i lakování) na dřevěných podlahách podléhá podle stupně zatížení přirozenému otěru. Proto doporučujeme podlahy pravidelně ošetřovat specielními přípravky, které chrání povrch před mechanickým opotřebením (škrábanci), ulehčuje běžné denní čištění a propůjčuje podlahám příjemný hedvábný lesk. Všeobecná upozornění: Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přejímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání), nebo k zašednutí. Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem, nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým (tzn. dobře vyždímaným hadrem). Nově položené podlahy v prvních týdnech čistěte pouze na sucho, tzn. zametejte nebo vysávejte. Nohy nábytku opatřete filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhujte velmi opatrně. Nadměrným bodovým zatížením podlahy nábytkem (nohy) může dojít k trvalému vytvoření důlků. Dřevěná podlaha reaguje jako všechny dřevěné stavební díly na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s dřevěnou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 40 až 55 %!). Při dlouhotrvajícím zvýšení vlhkosti či promočení vodou nebo při vlhkosti vzduchu pod 40% dojde ve většině případů k znehodnocení podlahy. Podlahy jsou až na výjimky kladeny na podklad volně přes pružnou podložku, která umožňuje její dilataci a pohyb při změně teploty či vlhkosti. Jedná se o přírodní materiál, který muže při chůzi vydávat zvuky, mírné praskání apod. IV.1.12 Předzahrádky Trávník na předzahrádkách je třeba po zimě provzdušnit a vyhrabat stařinu. Na případnou sněžnou plíseň, která se může objevit u hustých trávníků po delší zimě, je třeba použít fungicidy. Trávník také doporučujeme přihnojovat travním hnojivem. Trávník nacházející se v dešťovém stínu je třeba zalévat. Pravidelné sečení trávy vede k hustému trávníku. IV.2.1 Chodby, schodiště IV. 2. SPOLEČNÉ PROSTORY Údržbu společných prostor Bytového domu zajišťuje Správce nemovitosti. Základní podmínky užívání těchto prostor jsou: Chodby a schodiště mají zároveň funkci chráněných únikových protipožárních cest. Z tohoto důvodu je zakázáno v těchto prostorách skladovat (i krátkodobě) jakýkoliv materiál či odpad, který by omezoval či zužoval průchozí profily a zvyšoval tzv. požární zátěž prostoru. Dbejte laskavě na dodržování základních hygienických pravidel při pohybu po společných prostorách (kouření, dodržování čistoty, zbytečný hluk, dupot apod.). Veškeré opravy na zařízení společných prostor (poškození vandaly či krádeže) budou hrazeny ze společného fondu oprav. Dveře osazené samozavírači mezi společnými chodbami a schodištěm mají ochrannou funkci z hlediska šíření požáru. Z tohoto důvodu musí zůstat trvale uzavřeny, nikoliv však uzamčeny na klíč. Upozornění: Ve společných prostorách Budovy je zakázáno jakýmkoliv způsobem blokovat délku cyklu spínání schodišťových vypínačů. Zablokováním vypínače např. sirkami či papírky dojde k trvalému sepnutí schodišťového automatu, který po krátké době zkratuje. Tato závada nebude uznána jako reklamace ze záruky. Osvětlení schodišť je dělené do zón, kdy se po sepnutí vypínače rozsvítí jen část chodby, zpravidla přes dvě podlaží. Osvětlení se samo automaticky po časové prodlevě vypne. Těsně před vypnutím časovačem světla varovně zablikají a je třeba časový interval prodloužit opětovným stiskem vypínače

20 Pokud budete požadovat delší nastavení provozu schodišťového automatu, obraťte se laskavě na Správce bytového domu. IV.2.2 Kočárkárna, sklepy V 1. PP Budovy jsou místnosti - společné prostory, které mohou sloužit jako kočárkárny, a současně slouží jako rozvodny slaboproudých instalací bytových domů. Provoz těchto místností podléhá režimu odsouhlasenému Společenstvím vlastníků jednotek. Místnosti sklepů, které jsou příslušenstvím Bytových jednotek jsou sdružené v jednotlivé celky umístěné ve 1. PP (a i 2. PP v případě objektu J). V těchto prostorách je nutno dbát na pravidelné větrání. Vlastníci a uživatelé těchto místností jsou odpovědni za to, že ve sklepích a komorách nebudou skladovány hořlavé, výbušné, toxické či jinak nebezpečné látky nebo předměty, umožňující výskyt hmyzu a hlodavců. IV.2.3 Garáže Ve 2. PP (a i v 1.PP v případě Budovy J) se nachází hromadné garáže. Přístup do garáží je jednak pomocí výtahů, jednak hlavními únikovými schodišti. Vjezd automobilů z ulice je umožněn automobilům do světlé výšky 1,90 m a pouze bez výbavy LPG. Garáže jsou určeny dle normy ČSN vozidlům skupiny O1 o velikosti š = 1,65 m, d = 4,25 m, v = 1,50 m, rozvor = 2,40 m. V prostoru garáží se nachází řada důležitých zařízení, která přímo zajišťují provoz celého objektu Bytového domu. V prostoru garáží nesmí být skladovány hořlavé, výbušné, toxické či jinak nebezpečné látky nebo předměty, umožňující výskyt hmyzu a hlodavců. Označení jednotlivých parkovacích stání je na podlaze. Seznam jednotlivých garážových stání příslušejícím ke konkrétním Bytovým jednotkám je uložen k nahlédnutí u Správce. Garážová vrata jsou automatická, ovládaná dálkovým ovladačem. V případě ztráty či odcizení karty nebo ovladače je toto nutno nahlásit Správci Bytového domu, který za úplatu dodá nový ovladač. Ztracený ovladač nelze zablokovat. Hlavní vjezdová garážová vrata Ve vratové ústředně uvnitř objektu za vraty je umístěn radiový přijímač, který vrata ovládá. Účastník přijede vozem ke vratům a pomocí dálkového ovladače vratové těleso otevře. Vratové těleso se automaticky cca 15 sekund po otevření opět uzavře. Pokud se vrata zavírají a další účastník má zájem vjíždět do garáží, musí vyčkat až do úplného uzavření vrat. Poté probíhá celý cyklus vjezdu opět výše uvedeným způsobem. Pokud v prostoru mezi vraty zůstane překážka, dojde opět k otevření vrat. Po odstranění překážky se vrata automaticky uzavřou. Dálkový ovladač má dvě tlačítka, jedno se použije pro vjezd do garáží, druhé pro výjezd. Rozdíl je v nastavení semaforů umístěných u vrat. Není povoleno vraty projíždět na červenou. V případě výpadku el.energie proudu nebo poruchy vratového systému je možné otevření vratového tělesa v režimu nouze ručně buď tlačítky se šipkou nahoru/ dolu na ústředně nebo tahem rukou za vrata po odblokování mechanizmu zatažením za barevně označenou šňůru. Zatáhnutím za druhou šňůru se ovládací mechanizmus opět zapojí. V tomto však případě kontaktujte Správce nemovitosti. Požární závěs V garážích u objektů, které mají společný suterén a společná vjezdová vrata, je na předělu mezi těmito Budovami umístěn požární uzávěr - závěs. S tímto závěsem není povoleno manipulovat. Závěs se v případě požáru detekovaného kouřovým čidlem u tohoto závěsu sám spustí dolu. Pro opětovné otevření tohoto závěsu kontaktujte Správce. Osvětlení v garážích je běžně vypnuté, a je spínáno pohybovými čidly. V prostoru garáží se nachází rozvody topení, teplé a studené vody, kanalizace a elektrorozvody. Některá stoupací vedení těchto rozvodů mají uzávěry v garážových stáních. Majitelé těchto garážových stání jsou povinni na vyzvání umožnit zástupcům Správce přístup k zařízením za účelem revize či opravy. Upozornění: Jakákoliv manipulace s výše uvedenými zařízeními je zakázána

21 PROVOZNÍ ŘÁD PRO HROMADNÉ GARÁŽE Provozní řád je závazný pro všechny uživatele garáží, kteří jsou povinni se s ním seznámit.. V garáži nesmějí parkovat vozidla s pohonem na stlačený plyn (LPG/CNG viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. v platném znění). UŽIVATELÉ GARÁŽÍ JSOU POVINNI DODRŽOVAT ZABEZPEČENÍ VJEZDOVÝCH VRAT TAK ABY BYLO ZAMEZENO VSTUPU TŘETÍCH OSOB DO TĚCHTO PROSTOR. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ GARÁŽÍ 1. Garáže slouží k parkování osobních a malých užitkových vozidel oprávněných uživatelů spadajících do kategorie O1, která jsou v řádném technickém stavu (nevytéká z nich olej apod.). 2. Provoz v garážích je nepřetržitý. Parkovací plocha je rozdělena na jednotlivá stání, která jsou označena. Každý uživatel je oprávněn užívat pouze takové stání, ke kterému mu dle Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na pozemcích náleží výlučné právo užívání. Každý uživatel obdrží dálkové ovládání se vstupním kódem, která mu umožňuje vjezd do garáží. 3. K užívání garážového stání je oprávněn pouze vlastník, resp. oprávněný uživatel Bytové jednotky), ke kterému bylo příslušné garážové stání přísluší dle Prohlášení vlastníka a Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky. 4. Nepojízdná vozidla nebo vozidla ve špatném technickém stavu, která mohou ohrožovat bezpečnost a životní prostředí či zařízení garáží, nechá Správce po předchozím oznámení vlastníku vozidla odtáhnout vozidlo na náklady vlastníka vozidla. 5. Děti se mohou pohybovat v prostorách garáží pouze v doprovodu dospělých osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. 6. V prostorách garáží je zakázáno: provádět opravy, mýt a čistit vozidla, doplňovat pohonné hmoty znečišťovat plochy stání kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm nebo s hořlavými případně výbušnými látkami nechat volně pobíhat zvířata zdržovat se v prostoru garáží déle než 30 minut! DALŠÍ POVINNOSTI UŽIVATELŮ GARÁŽÍ 1. Řídit se pokyny Správce, dbát výstražných nápisů a značek. Při jízdě ve všech prostorách garáží je stanovena max. rychlost 20 km/hod. a povinnost jet s rozsvícenými potkávacími světly. Z hlediska pravidel silničního provozu je nutno respektovat požadavky zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, zejména přednost v jízdě dle dopravního značení a v případě, že není značení provedeno, dodržovat přednost vozidel jedoucích zprava. 2. Vozidlo ponechat na vyhrazeném stání se zařazeným rychlostním stupněm nebo parkovací brzdou. 3. Na parkovacím stání ani kdekoliv v prostorách garáží neskladovat žádné hořlaviny, předměty či materiály. Je zakázána instalace různých skříní, polic nebo volné odkládání věcí v celém prostoru garáží. 4. Vozidlo řádně uzamknout a neponechávat ve vozidle volně položené předměty a věci vyšší hodnoty. 5. Neodkladně hlásit Policii ČR škody na vozidle, které byly prokazatelně způsobeny během stání v garáži a dále postupovat v souladu s 47 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění (zákon o provozu na pozemních komunikacích). 6. V prostorách parkovacího stání prodlévat pouze po dobu nezbytně nutnou k zaparkování vozidla, vyložení nebo naložení nákladu a výjezdu vozidla. 7. Uživatel s poškozeným vozidlem je povinen před vjezdem do garáží tuto skutečnost ohlásit Správci a vyčkat dalších pokynů. 8. Do garáží není povoleno vjíždět vozidlům s přívěsy. 9. Do garáží není povolen vjezd se sněhovou pokrývkou na karoserii je nutné před vjezdem do garáží vozidlo od sněhu očistit! 19 19

22 10. Uživatelé garáží odpovídají za škody třetím osobám, které způsobili sami, jejich rodinní příslušníci nebo návštěvníci na zařízení garáží. 11. Při poruše vjezdových vrat je uživatel povinen tuto skutečnost neodkladně oznámit Správci. 12. Dodržujte pokyny uvedené v tomto manuálu viz odd. větrání. 13. Z hlediska veřejného zdraví, bezpečnosti a udržení standardu užívání musí čistotu společných prostor garáží, především výjezdů, vstupů, chodeb apod. udržovat všichni uživatelé. Každý, kdo způsobí znečištění prostor garáží, je povinen jej ihned odstranit. 14. Uživatelé garážových stání jsou povinni zajistit, aby ve stáních nebyly skladovány žádné zápalné, hořlavé, výbušné či jinak nebezpečné látky. 15. V prostoru garáží je zakázáno kouřit či konzumovat alkoholické nebo omamné látky. 16. V garážích není povolena servisní ani jiná údržbová činnost na vozidlech. 17. Při vjezdu a výjezdu kontrolujte funkci automatického zavírání hlavních vjezdových vrat. 18. Vlastníci a uživatelé jsou povinni chránit vnitřní zařízení před poškozením či krádeží, v případě že zjistíte nesrovnalosti ve vybavení (např. ukradené hasicí přístroje nebo čidla CO) kontaktujte laskavě správu objektu. 19. Zvláště v zimním období očistěte automobily od sněhu, nečistot a bláta. 20. Maximální délka pobytu v garážích je dle hygienického předpisu max. 30 minut. IV.2.4 Výtahy Popis a funkce výtahu V každém objektu je instalován 1 výtah, v objektu J jsou instalovány výtahy 2, značky Schindler, určené pro svislou dopravu osob a nákladů do stanovené celkové hmotnosti. Výtahy splňují požadavky všech bezpečnostních norem a předpisů platných k datu uvedení výtahu na trh. Řízení výtahu je provedeno ovladačovými kombinacemi ve stanicích a v kabině, výtahovým rozvaděčem, ovládacími prvky, bezpečnostními spínači a elektroinstalací. Bezpečnostní komponenty Výtah je dle předpisů vybaven bezpečnostními komponenty s příslušnými certifikáty: zachycovače klece slouží k zastavení nebo zpomalení pohybu klece směrem dolů v případě překročení povolené rychlosti zamezí nekontrolovanému pohybu klece směrem nahoru je řešeno pomocí brzdy omezovač rychlosti pracuje na principu odstředivé síly, zajišťuje při zvýšení rychlosti nad dovolenou hodnotu jeho zablokování a pomocí lanka vybavení zachycovačů nebo pro směr kabiny nahoru nárazníky pod klecí jsou umístěny v prohlubni a slouží k omezení dráhy klece v prohlubni šachty dveřní uzávěrky jsou součástí šachetních dveří a zabraňují otevření dveří ve stanicích, pokud za nimi nestojí klec nebo klec jenom projíždí Dorozumívací zařízení Výtah je vybaven zvukovým obousměrným dorozumívacím zařízením umožňujícím spojení se stálou vyprošťovací službou správce výtahu - firmy Schindler. Dojde-li k zablokování kabiny výtahu nebo jiné situaci, vyžadující vyproštění osob z kabiny, je možno použít tohoto zařízení pro přivolání vyprošťovací služby. Po zmáčknutí zvonku tlačítka v kabině výtahu se okamžitě rozezní zvonek, který je umístěný v šachtě, který upozorní správce výtahu, že někdo uvízl v kabině. Držením zmačknutého tlačítka déle než 5 sekund dojde k aktivaci dorozumívacího zařízení, které Vás spojí s operátorkou poruchové služby na telefonním čísle

23 Jestliže dojde k výpadku elektrického proudu, výtah se zastaví, vyčkejte 5 minut a výtah by měl na svou záložní baterii sjet do nejbližší stanice a otevřít dveře. Základní pravidla pro bezpečný a bezporuchový provoz Výtah může být používán pouze pro účely, které jsou zde uvedeny a je zakázáno používání k jiným účelům. Nepřetěžujte výtah, dodržujte maximální hodnotu zátěže uvedenou na štítku v kabině. Zajistěte náklad nebo zavazadla tak, aby nepřekážela zavírajícím se dveřím ani aby je jiným způsobem poškodila. Netáhněte ani netlačte dveře pokud jsou v provozu - hrozí poškození. Neumývejte výtahovou kabinu ani jiné díly výtahu vodou. Pokud je třeba použijte k čištění vlhký hadr a vodou zasaženou plochu vysušte. Pokud zjistíte během provozu výtahu zvýšenou hlučnost, vibrace, kouř, zápach, nepřesnost zastavení nebo jiné neobvyklé chování výtahu, zabraňte jeho používání a ihned nahlaste závadu Správci. Jestliže některé výtahové komponenty nesprávně plní své funkce, jako např. osvětlení, větrání, zastavování nebo nesprávné funkce ovládání, je nutno okamžitě tyto skutečnosti nahlásit Správci. UPOZORNĚNÍ: Výtah nesmí být používán v případě požáru budovy. Osoby, které nejsou schopny samostatně obsluhovat výtah, tzn. děti nebo osoby s těžkým tělesným postižením, musí být doprovázeny jinou osobou. Při otevírání či zavírání dveří se jich nijak nedotýkejte a kontrolujte, zda-li v zóně dveří není část Vašeho těla, oděvu či nějaký předmět. Při otevřených dveřích se nesmí strkat ruce ani jiné předměty mezi panely otevřených dveří ani spárou mezi prahem a kabinou házet předměty do šachty. Při vstupu mějte dveře pod kontrolou očima a pokud se začínají zavírat, přerušte nohou, rukou nebo jiným předmětem paprsek fotobuňky, aby se dveře samy vrátily. Nerozrážejte je rukama či tělem - hrozí poškození zdraví. Není dovoleno jakkoliv zasahovat do výtahu nepovolanou osobou. Pokud zjistíte, že dveře výtahu lze otevřít a kabina se za nimi nenachází, zabraňte použití výtahu poučenou osobou kontrolující vadné dveře a ihned informujte Správce. Tlačítko se symbolem <> slouží k podržení dveří v otevřené poloze nebo k zastavení právě zavíraných dveří. Tlačítko se symbolem >< urychlí process zavírání dveří. Tlačítka ovladačů a přivolávačů (vyjma Budovy J) je třeba tisknout holým prstem bez rukavice, jinak nebude ovládání fungovat. Výtah je možno používat pouze s fungujícím osvětlením klece. Jestliže světlo v kleci nesvítí, výtah musí být vyřazen z provozu a je nutno zajistit jeho opravu (oznamte tuto skutečnost Správci). Živá zvířata musí být pod kontrolou doprovázející osoby při vstupu i výstupu z kabiny (na zkráceném vodítku nebo v náručí). Není dovoleno při jízdě sedět na madlech. Není dovoleno strkat ruce či jiné předměty do mezistropu, kde hrozí úraz elektrickým proudem, stejně jako do otvorů v ovladačové kombinaci. Není povoleno používat výtah pokud klec zastaví s větším rozdílem podlahy než 40 mm a je nutno ihned tuto skutečnost oznámit Správci, který kontaktuje servisní organizaci. V kabině nepřepravujte nebo nemanipulujte s otevřeným ohněm. Pokud je Vám nevolno a potřebujete pomoci, použijte dorozumívací zařízení k přivolání pomoci. Po vstupu do kabiny, zvolte cíl své cesty, pokud jste to opomněli, výtah bude stát do doby náhodné volby dalšího cestujícího vně výtahu, proto se ujistěte, že Vaše volba byla tlačítkem přijata

24 Návod nakládání a vykládání klece Do klece je možno naložit pouze takové množství nákladu, jehož hmotnost společně s hmotností současně dopravovaných osob nepřevýší nosnost výtahu. Dopravovaný náklad je nutno rozložit rovnoměrně po ploše podlahy klece. Dopravovaný náklad ukládat tak, aby během jízdy nedošlo k jeho samovolnému pádu, sesunutí nebo posuvu tak, aby nebyly zraněny spolucestující osoby a nedošlo k poškození klecových dveří ani klecových stěn. Náklad je nutno uložit tak, aby byl volný přístup k ovladačové kombinaci a klecovým dveřím. Pokud dojde k přetížení, což je signalizováno světelným a zvukovým signálem, je nutno přebývající část nákladu vyložit. Přeprava tekutin v otevřených nádobách není povolena. Při vykládání nákladu z klece výtahu Je nutno postupovat tak, aby vykládaným nákladem nebyly poškozeny klecové stěny a klecové a šachetní dveře. Poznámka: Pokud je výtah vybaven pouze dveřní fotobuňkou, doporučuje se při vykládání břemen nezajišťovat dveře mechanicky, ale zakrýt fotobuňku. Po vyložení nákladu zakrytí fotobuňky odstraňte pro obnovení správné funkce. IV.2.5 Likvidace domovního odpadu K ukládání tuhého domovního odpadu (TDO) slouží kontejnery instalované v místnostech odpadů v jednotlivých Bytových domech. Místnosti jsou vždy v 2. PP v prostoru garáží. TDO lze ukládat pouze do určených kontejnerů takovým způsobem, aby se udržela maximální čistota. Každá osoba, která při odkládání odpadu způsobí znečištění stanoviště, je povinna znečištění ihned odstranit. Příslušná odborná firma provádí sběr domovního odpadu, zpravidla dvakrát za týden. Poplatek za sběr, odvoz, třídění a likvidaci domovního odpadu je stanoven podle příslušného prováděcího předpisu a bude Správcem vyúčtován jednotlivým majitelům v souladu se Smlouvou o správě. Kartónové obaly od nábytku nebo zařízení je každý vlastník povinen zlikvidovat na vlastní náklady, neboť tyto obaly nespadají do kategorie běžného domovního odpadu a tudíž nejsou odváženy v rámci pravidelných svozů TDO. Upozornění: Vyzýváme tímto majitele k dodržování obecných zásad a třídění při likvidaci domovního odpadu. IV.2.6 Protipožární zařízení Budova J je vybavena elektronickým systémem protipožární ochrany EPS (elektrická požární signalizace) který je připojen na externí požární signalizační službu PCO (pult požární ochrany). EPS se aktivuje (ii) aktivací opticko-kouřového čidla či drátu ve společných prostorách Budov a (iii) rozbitím sklíčka tlačítkového hlásiče a stisknutím tlačítka ve společných prostorách Bytového domu J. Pozor, Budovy mimo objekt J, nejsou vybaveny systémem EPS a po stisku tlačítka nedojde k vyhlášení poplachu ani k přivolání hasičů, ale pouze k odvětrání schodiště. Je proto třeba přivolat hasiče jinak, například mobilním telefonem na čísle 150 či voláním signálu Hoří. Po aktivaci systému EPS dojde k: vyhlášení poplachu pomocí sirén dojetí výtahů do určených výchozích stanic a jejich zablokování aktivaci přetlakového větrání všech chráněných únikových cest uzavření požárních klapek vyslání signálu na PCO Hasičského záchranného sboru Upozornění: V případě neoprávněného vyvolání poplachu budou náklady spojené s uvedením systému do původního stavu přeúčtovány viníkovi. V Budově se nacházejí požárně chráněné únikové cesty chodby a schodiště (dále jen CHÚC ). Je zakázáno zamykat všechny dveře oddělující jednotlivé požární úseky. Toto nařízení se netýká vstupních dveří do Budovy, které jsou opatřeny panikovým kováním a je je možno zevnitř otevřít i po uzamčení. Směr úniku je vyznačen zelenými šipkami na 22 22

25 stěnách. Osvětlení zajišťují nouzová osvětlovací tělesa, která svítí další cca 2 hodiny po vypnutí el. proudu. Systém větrání CHÚC je zajištěn automatickým větráním. Dále je pro větrání částí CHÚC systém doplněn o přetlakové požární větrání přivádějící neupravený venkovní vzduch do nejnižšího místa schodiště. Spouštění požárního odvětrání Rozbitím skla v bezpečnostním tlačítku a stisknutím tlačítka dojde ke spuštění požárního větrání. Ke spuštění požárního větrání stačí rozbití skla a stisknutí tlačítka v jednom z bezpečnostních tlačítek umístěných v jednotlivých podlažích. Údržba a revize systému požárního větrání Systém je bezúdržbový. Dle platných právních předpisů je nutná každoroční revize funkčnosti systému. Upozornění: Na všech objektech Bytových domů (kromě Budovy J) je součástí protipožárního systému instalace samozavíračů na dveřích. Je zakázána jakákoliv manipulace s těmito zařízeními, jejich funkce podléhá pravidelné revizi a celková funkčnost ovlivňuje dosažitelnost Budovy hasičskými sbory. V případě výměny dveří musí být zajištěna instalace schváleného typu samozavírače. Na jednotlivých podlažích a v prostoru garáží jsou rovněž umístěny hydrantové skříně umožňující likvidaci požáru. Tyto skříně jsou vybaveny hadicí s proudnicí umožňující účinný zásah v daném podlaží. Pozor vodou nehaste elektrická zařízení. Hydrantové skříně jsou uzavřeny a opatřeny plombou, při jakémkoliv poškození plomby anebo vlastního vybavení skříně oznamte toto ihned Správci. K některým objektům je zřízena komunikace pro vjezd a zásah hasičského záchranného sboru. Je zakázáno na této příjezdové komunikaci a na vjezdu k ní parkovat i krátkodobě a skladovat zde jakýkoliv materiál a zařízení!!! Součástí protipožárních zařízení jsou rovněž hasící přístroje. Nepodceňujte funkci těchto zařízení prvního zásahu, při vzniku požáru můžete jejich vhodným použitím zabránit vzniku větších škod. Veškerá výše uvedená zařízení podléhají systému pravidelných kontrol a revizí, které je Správce nemovitosti povinen zajistit. Hasicí přístroj (dále jen HP) je technický prostředek obsahující hasivo, které je vnitřním přetlakem vytlačováno do ohniska požáru. Zkontrolujte, je-li ručička tlakoměru v zeleném poli, pak je HP pod stálým tlakem. HP práškový slouží k hašení požáru třídy A (požár pevných látek, zejména organického původu), požáru třídy B (požáry kapalin, nebo látek přecházejících do kapalného skupenství) a požáru třídy C (požáry plynů ). HP práškový může být použit na hašení požáru zařízení pod napětím do 1 kv z minimální vzdálenosti 1 metr a do 110 kv při dodržení bezpečnostních předpisů. HP pěnový slouží k hašení požárů třídy A a B. HP pěnový nesmí být použity k hašení požáru zařízení pod napětím. Hasicí přístroje mohou být použity v závislosti na druhu hasební látky pouze k hašení třídy požáru, která je vyznačena na typovém štítku přístroje. Postup použití hasicího přístroje je znázorněn na typovém štítku pomocí piktogramů a textu. Hašení elektrických zařízení pod napětím je přípustné pouze tehdy, je-li to uvedeno na typovém štítku spolu s omezujícími podmínkami, které musí být z bezpečnostních důvodů dodrženy. Hasicí přístroje naplněné vodou a CO 2 se nesmí používat k hašení hořlavých kovů. U hasicího přístroje s náplní CO 2 nesmí být překročena provozní teplota. Pozor při použití tohoto typu přístroje v malých a špatně větratelných místnostech a prostorách. Při použití hasicích přístrojů chraňte oči a pokožku před stykem s hasební látkou. Při hašení je nutné zaujmout vhodnou pozici s ohledem na směr proudění vzduchu, na vlastní ochranu před sálavým teplem nebo zplodinami hoření, nepřibližovat se příliš k ohnisku požáru, jednat klidně a uvážlivě. Pevné hořlavé látky haste odspodu přerušovanými výstřiky, hořlavé kapaliny haste vějířovitě. Při požáru v motorovém prostoru automobilu opatrně pootevřete kapotu a vzniklou mezerou haste požár

26 IV.2.7 Hromosvod Objekty Bytových domů jsou chráněny hromosvodnou soustavou. Jednotlivými svody je zařízení připojeno na uzemňovací soustavu, tvořenou zemnícím páskem propojeným na kovové konstrukce v základech. Revize a údržba tohoto zařízení zajišťuje Správce. IV.2.8 Vzduchotechnika Větrání garáží Větrání garáží a místností pro odpadky je podtlakové, tzn. že znečištěný vzduch je pomocí vzduchotechnického zařízení z prostorů garáží odsáván. Čerství vzduch do garáží je naopak nasáván skrz perforovaná garážová vrata. Je zakázáno VZT zařízení zakrývat, osazovat před ně zeleň a omezovat jakkoliv jejich funkci, zejména výdech a nasávání vzduchu. Odvětrání garáží je ovládáno pomocí časového spínače, která odsávání spíná v pravidelných intervalech. Četnost těchto intervalů smí upravovat pouze Správce. Požární větrání Viz. kapitola Protipožární zařízení IV.2.9 Povrchy stěn, nátěry a malby Ošetřování maleb Použité malby jsou otěruvzdorné, neomyvatelné (například Primalex Plus, Primalex Bonus, apod.). Ošetřovat se mohou pouze oprášením nebo vyluxováním. Odstranění znečištění maleb docílíme následným přemalováním. Sádrokartonové stěny se nesmějí natírat hmotami, které obsahují vápno, vodní sklo nebo silikáty. Jen ve výjimečných případech lze použít disperzní silikátové barvy. Konkrétní použití je nutno konzultovat s výrobcem barvy nebo nátěru. Upozornění: vnitřní malby je třeba obnovit po 2 letech užívání s eventuelním vytmelením drobných trhlin v omítkách. Nátěry ocelových konstrukcí je nutné obnovit maximálně po 3 letech užívání. V případě výskytu poškození nátěrů je nutné okamžitě provést úpravu. Ošetřování nátěrů fasády V zimním období je nutné odklízet sníh od povrchu fasády. Kontaktní zateplovací systém je náchylný na poškození, proto není možné tyto fasády omývat tlakovou vodou nebo mechanicky čistit. IV.2.9 Sádrokartonové konstrukce a podhledy Většina rozvodů ZTI v koupelnách a na WC je vedena v sádrokartonové předstěně. Proto dbejte opatrnosti při případné montáži úchytů pro drobné předměty. K jejich uchycení je třeba použít speciální připevňovací prvky dle doporučení výrobce. Zatížení podhledů je max. 6kg/m2 při tloušťce desek 12,5 mm kotvit lze pouze do nosných profilů. Doporučujeme konzultovat s dodavatelem sádrokartonových konstrukcí. Zatížení na na 1 kotvu ve svislých stěnách je max. 10kg při tloušťce desky min 12,5 mm, proto případné zavěšení skříněk a polic je nutné konzultovat s dodavatelem sádrokartonových konstrukcí! Upozornění: veškeré sádrokartonové konstrukce jsou náchylné na poškození, proto nesmí být vystaveny působením vody a úkapům, vodorovným silám (opíráním předmětů) nárazům apod. Přílohy: 1.) Návod k údržbě dřevěných madel balkónů a teras 2.) Návod k obsluze a údržbě slunolamu (Starlux) 3.) Návod na užívání, údržbu a seřízení dřevěných oken a balkónových dveří 4.) Návod k údržbě a ošetřování dveří a zárubní (Sortim) 5.) Návod na použití bezpečnostních dveří (ADLO) 6.) Návod na obsluhu venkovního tabla pro ovládání zvonků 7.) Návod na údržbu a základní charakteristiky podlah Barkotex 8.) Návod na údržbu keramických obkladů a dlažeb (A-keramika) 9.) Návod k obsluze LCD displeje kalorimetru 10.) Návod ke zhotovování kopií ke klíčům od společných prostor 11.) Návod na ovládání splachovacích tlačítek 24 24

27 Příloha č. 1

28 NÁVOD K OBSLUZE MADLA ZÁBRADLÍ Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek firmy STARLUX s.r.o. Na dalších řádcích Vás seznámíme, jak výrobek správně obsluhovat a udržovat. Správnou obsluhou a údržbou výrazně prodloužíte jeho životnost. OBSLUHA: Bez obslužné, pevné MADLO zabradlí. UPOZORNĚNÍ: V zimním období při velkých námrazách nebo při nánosu sněhu je nutné tyto odstranit. ÚDRŽBA: Bez údržbová. Prachu a nečistot se madla zbaví nejlépe spláchnutím vodou, popř. jemným kartáčkem. K čištění používejte pouze vodu. Jiná údržba není nutná. NEPOUŽÍVEJTE ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY! NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ MAZACÍ TUKY! V PŘÍPADĚ ZÁVADY NÁS NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE. Zásahem do madla zábradlí ztrácíte nárok na záruku! Mnoho spokojenosti Vám přeje firma STARLUX s.r.o.

29 Příloha č. 2

30 NÁVOD K OBSLUZE SLUNOLAMU Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek firmy STARLUX s.r.o. Na dalších řádcích Vás seznámíme, jak výrobek správně obsluhovat a udržovat. Správnou obsluhou a údržbou výrazně prodloužíte jeho životnost. OBSLUHA: Bez obslužné, pevné slunolamy. UPOZORNĚNÍ: Tento prvek slouží jako sluneční clona, nesmí být použit na nic jiného, nesmí se na něj lézt ani nic věšet. V případě mechanického poškození zaniká záruka. ÚDRŽBA: Bez údržbová. Prachu a nečistot se clony zbaví nejlépe spláchnutím vodou. K čištění používejte pouze vodu. Jiná údržba není nutná. NEPOUŽÍVEJTE ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY! NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ MAZACÍ TUKY! V PŘÍPADĚ ZÁVADY NÁS NEPRODLENĚ KONTAKTUJTE. Zásahem do slunolamu ztrácíte nárok na záruku! Mnoho spokojenosti Vám přeje firma STARLUX s.r.o.

31 Příloha č. 3

32

33

34 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ DŘEVĚNÝCH OTVOROVÝCH VÝPLNÍ PREOS Okna a dveře všech druhů a typů jsou do staveb dodávána k plnění mnoha funkcí. Základními funkcemi jsou osvětlení prostoru uvnitř stavby přírodním světlem, zabezpečení cirkulace a výměny vzduchu větráním. Pokrok a vývoj technologií tyto základní požadavky na okna a dveře rozšířil o eliminaci tepelných ztrát, zvukotěsnost, bezpečnost, estetickou úroveň, jakost a požadavek na stálost. K tomu, aby Vaše okna a dveře tyto požadavky splňovala po celou dobu životnosti a jejich hodnota v čase neklesala dodržujte následující pokyny. VŠECHNA OKNA A DVEŘE POTŘEBUJÍ ÚDRŽBU Vaše dřevěné euro okno a dveře PREOS R splňují nejvyšší požadavky. Okno a dveře jsou provedeny o profilaci IV-68, z dřevěného třívrstvého lepeného hranolu, zasklené izolačním dvojsklem požadované kvality, opatřené celo obvodovým kováním či bezpečnostním zámkem a ošetřeno nanesením vodou ředitelných, zdravotně nezávadných, akrylátových barev. Za předpokladu dodržení všech požadavků níže uvedených, poskytujeme Vám na výrobek záruku 60 měsíců od data dodání (s výjimkou transparentních lazur a lazur s nízkým UV filtrem. V tom případě je poskytována záruka 36 měsíců). 1. Přeprava výrobku musí být prováděna s odbornou péčí - výrobek musí být zabezpečen proti posunu a oděru. Zabezpečte řádnou fixaci a ochranu výrobku! 2. Skladování výrobku provádějte pouze v prostorech bez zvýšené vlhkosti, ochráněné před prachem, mechanickým poškozením, jednotlivé výrobky proložené molitanem a fixované proti posunu. 3. Montáž výrobku provádějte pouze v souladu s montážním návodem firmy PREOS-WEST a.s.. Jiné provedení montáže je nepřípustné! Stále odvětrávejte stavební vlhkost! Provádíte-li vlhké procesy uzamkněte vchodové dveře! Zabráníte tak škodám na výrobcích! 4. Údržba výrobku musí být uživatelem prováděna dvakrát ročně, zároveň zkontrolujte celistvost a neporušení povrchu laků okna. Z venku viditelné části dřevěných oken zbavte nečistot jejich omytím neabrasivním přípravkem pro mytí dřeva (např. dřevěného nábytku). Následně na omyté části dřevěných oken aplikujte regenerační prostředek Glasurit Quick&Easy Holzbalsam. Dodržujte návod k jeho aplikaci. Poškození laků kroupami ihned hlaste Vaší pojišťovně! 5. Seřízení chodu kování provádí firma PREOS-WEST a.s. pouze dvakrát bezplatně (z toho jedenkrát po montáži). Klade-li kování odpor nemanipulujte s ním! Provádíte-li seřízení chodu kování, postupujte pouze dle návodu firmy MACO&Co. Hodláte-li využít služeb našeho servisního technika, kontaktujte nás. 6. Prostředky a pomůcky pro údržbu, seřízení chodu a jiné záležitosti konzultujte s některým z našich technických pracovníků. Jsme Vám zcela k dispozici. 7. Neodstraňujte vruty z kování oken! Nemanipulujte s výrobky tak, aby jste ohrozili zdraví své a třetích osob! Výrobky (křídla oken a dveří) jsou těžké! Provádíte-li vyvěšení křídel využijte pomoci třetí osoby! Zabráníte tak možnému poškození svého, či cizího majetku! Při rozbití skla zabezpečte jeho výměnu pouze odbornou firmou! PREOS-WEST a.s

35 Příloha č. 4

36 Návod k údržbě a ošetřování povrchu dveří a obložkových zárubní Povrch dveří a zárubní je velmi citlivý na ošetřování a údržbu. V žádném případě nesmí být použity chemické prostředky mimo prostředků určených speciálně pro údržbu dveří a obložkových zárubní. Povrch se může ošetřovat pouze jemným suchým nebo mírně vlhkým hadrem. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými předměty (např. prstýnky, klíče), které by ji mohly poškodit. Návod k údržbě a ošetřování kování Dveřní kování jsou opatřena ochranným bezbarvým lakem. Čištění se v tomto případě může provádět pouze měkkým hadříkem a vodou. Poškození ochranného laku tvrdými předměty (např. klíči, prstýnky), drátěnkami nebo abrazivními čistícími prostředky způsobí narušení ochranné vrstvy laku a následnou oxidaci kování. Tyto změny povrchové úpravy kování již nejdou odstranit čistícími prostředky.

37 Příloha č. 5

38 Návod na použití Bezpečnostní a protipožární dveře ADLO jsou konstruovány tak aby v průběhu svého provozu vyžadovali minimum údržby. Je potřebné kontrolovat utáhnutí všech upevňovacích šroubů na kováních, zámcích a cylindrické vložce. Při odemykání dveří je potřebné používat kliku nebo kouli k přitažení dveří k lehčímu odemknutí dveří ADLO. Cylindrická vložka během své životnosti nevyžaduje údržbu. Na mazání vložky používejte výhradně grafitový prášek. V žádném případě nepoužívejte minerální nebo jiný olej. Klíče, které ovládají uzamykací mechanizmus musí chodit ve vložce lehko. Pokud to tak není zkontrolujte, jestli se ve vložce nenacházejí cízí předměty, nebo jestli není ohnutý klíč.nepoužívejte klíče ohnuté nebo nalomené, protože hrozí zalomení klíče ve vložce. V případě že uzamykací mechanizmus nepracuje lehce,nejdřív zkontrolujte jestli jsou dveře řádně zavřené resp. jestli otvory v zárubni do kterých zapadají pojistné body, nejsou znečištěné. Povrchovou folii dveří je možné mýt a ošetřovat běžnými čistícími prostředky.nepoužívejte prostředky s drsnými přísadami,aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu dveří. Na čištění nepoužívejte ani prostředky, které obsahují organické rozpouštědla ( benzín, líh, aceton, atd. ). Stejná pravidla platí pro ošetřování povrchu práhu a zárubní. V žádném případě nelepte na povrch dveří samolepící pásky z jakýchkoliv důvodů, při jejich strhnutí může dojít k poškození povrchu dveří. V případě odlepení silikonového těsnění,se může použít silikonový tmel nebo kontaktní lepidla typu Alkapren, Chemopren. V případě použití dveří do exteriéru (pavlačové byty, rodinné domy a pod.) je potřebné aby vnitřní hodnoty teploty a relativní vlhkosti vzduchu, byly v souladu s Tepelnou ochranou budov podle ČSN , Změna Z1 z r Podle této normy je potřebné udržovat v zádveří obývacího prostoru teplotu vzduchu na úrovni cca 20 C a relativní vlhkosti pod 50 %. V případě, že tyto hodnoty budou překročeny ( a to i krátkodobě), může vzniknout rosení dveří a zárubní. Při odchodě z bytu nezavírejte dveře přitáhnutím za klíč. Může to zapříčinit poruchu zadlabávacího zámku. Záruční doba se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je používaný v souladu s přiloženým návodem na použití. V případě závady v čase trvání záruční doby, má zákazník nárok na její bezplatné odstránění v tom případě,když se jedná prokazatelně o výrobní, materiálovou nebo montážní závadu. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození prahů ( např. od písku na botách, kamínků, poškození při stěhování,atd.) Nároky na záruku mimo jiných případů zanikají když záruka nebyla uplatněná v záruční době,při neodborné manipulaci nebo opravách dveří a zámků jiným než autorizovaným servisem firmy ADLO bezpečnostní dveře, nebo v případě, že výrobek byl uživatelem či jinou osobou mechanicky nebo jinak poškozený. Bezpečnostní dveře plní svou bezpečnostní funkci až po jejich uzamknutí.

39 Bytové domy Zelené město V bezpečnostních dveřích byly po dobu výstavby použity stavební vložky. Klientům doporučujeme stavební vložky vyměnit za bezpečnostní, certifikované minimálně ve 3. třídě bezpečnosti. Rozměr vložky je potřeba 30mm x 35mm / 65 mm. Vložka musí mít ozubené kolečko o počtu 10 zubů. Pro spravnou funkčnost dveří doporučujeme odzkoušené vložky od výrobce Mul-T-Lock. Zároveň doporučujeme odbornou výměnu vložky, aby se předešlo různým poškozením a spravné funkčnosti bezpečnostních dveří ADLO. V případě otázek a objednaní bezp. vložek je možné kontaktovat prodejnu ADLO. ADLO Bezpečnostní dveře s. r. o. Vojtěšská 1 Praha 1 Nové Město Tel : ADLO - Bezpečnostní dveře s.r.o., Vojtěšská 1, Praha 1 tel./fax: , Zápis v OR MS v Praze, oddíl C, vložka IČO: , DIČ: CZ , Banka ČSOB č.ú.: /0300

40 Příloha č. 6

41 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY DIGITÁLNÍ VENKOVNÍ PANEL (pro domovní telefony serie 900 a 3000) VX / R Nastavovací předpis VID VX2202. DOC 1

42 FUNKCE Režim Stand-by mode (Připraven) Jednotka zobrazuje alternativně VLOZ CISLO BYTU) ( HLEDEJ a případné logo a je připravena přijmout: číslo bytu, vyhledávání uživatelova jména použitím jmenného seznamu jen R k zavolání uživateli; kód k otevření dveří; služební kód; programovací kód. Pokud je k venkovní jednotce připojený časovač (Art.701T), bude služební kód fungovat v době podle přednastavené časové tabulky. Volání účastníka: Zadejte číslo bytu ( číselný kód až do 6-ti číslic pro R) a stiskněte tlačítko ENTER nebo najděte jméno v seznamu na displeji opakovaným stisknutím šipek (, a ) a následně stiskněte tlačítko CALL ; na LCD displeji se zobrazí číslo bytu a ozve se akustický signál vyzvánění. Až do zvednutí sluchátka účastnického telefonu se na displeji zobrazí hlášení CALL IN PROGRESS (SPOJUJI). V případě že se volaný neozve či uděláte chybu, ukončete volání stisknutím tlačítka CLEAR. Když se zobrazí hlášení HOVORTE znamená to, že volaný účastník odpovídá volajícímu a může probíhat vzájemná komunikace. Když se na displeji zobrazí DVERE OTEVRENY a zazní akustický signál znamená to, že uživatel otevřel dveře. Hlášení END (KONEC) oznamuje konec konverzace, systém se resetuje a čeká na další volání. Otevření dveří pomocí vstupního kódu: - stiskněte 0 nebo kódové tlačítko, displej ukáže CODE (KOD): vložte přístupový kód (do 6ti znaků), nastaven 0000, na místě každého znaku se zobrazí *, potom stiskněte ENTER ; když je kód zadán správně na druhém řádku displeje se objeví DVERE OTEVRENY akustický signál oznamuje otevření dveří na naprogramovanou dobu. - Před použitím služebního kódu stiskněte tlačítko CLEAR :, na LCD se objeví TRADE (POSTA): ; vložte služební kód, není zadán, (na místě každého znaku se zobrazí * ), potom stiskněte ENTER ; když je kód zadán správně, objeví se na druhém řádku displeje DOOR OPEN (DVERE OTEVRENY) a akustický signál oznamuje otevření dveří na naprogramovanou dobu. Pokud bude kód neplatný, zobrazí se na displeji ERROR (CHYBA) zazní akustický signál.

43 Než zavoláte servis Závada Systém je napájený, ale venkovní jednotka VX2202/.. nebo VX2203/.. nepracuje. Na displeji venkovní jednotky VX2202/.. / VX2203/.. je zobrazeno ERROR (pouze VX2202/..) a jednotka přerušovaně píská v intervalu asi 2 sekundy. V době vyzvánění systém není schopen zvonit na účastnické stanici, venkovní jednotka akusticky signalizuje obsazenou linku a na displeji (pouze VX2202/..) je zobrazeno OBSAZENO nebo ERROR. Venkovní jednotka vyzvání správně, ale když účastník zvedne sluchátko, spojení se přeruší. Během konverzace, když se uvolní zámek dveří, se komunikace přeruší. P růvodce nejčastějšími problémy Možná příčina 1. Vedení 13 Vss od napaječe Art. 521B k venkovní jednotce je přerušené nebo zkratované. 2. Vadný napaječ Art. 521B nebo přerušená pojistka. 1. Pravděpodobně zkrat na sběrnici mezi vodiči (L) a (-). 2. Nesprávná polarita připojení sběrnice na telefonu, video monitoru nebo jiném příslušenství. 3. VX2202/.. nebo VX2203/.. je nastavená jako SLAVE, když by měla být MASTER. 1. Volaný telefon nebo video monitor není správně zapojený. 2. Průřez vodičů sběrnice (BUS) je malý. 3. Nastavená adresa na DIP voliči telefonu, monitoru nebo přídavném zařízení neodpovídá volanému účastníkovi. 4. Dispečerské pracoviště (pokud je v systému) je v programovacím režimu. Průřez vodičů sběrnice (BUS) je malý. Průřez vodičů sběrnice (BUS) je malý. Řešení 1. Zkontrolujte připojení vodičů ke svorkám GND a +13V na napaječi Art.521B a na venkovní jednotce VX2202, potom pojistku na napaječi, případně ji vyměňte. 2. Zkontrolujte síťový napaječ, případně jej vyměňte nebo odpojte zátěž na nejméně 120 sekund. 1. Zkontrolujte zapojení sběrnice. 2. Zkontrolujte správnou polaritu připojení zařízení. 3. Nakonfigurujte venkovní jednotku jako MASTER. 1. Zkontrolujte správné připojení sběrnice. 2. Zvětšete průřez vedení sběrnice nebo podle možností zdvojte. 3. Zkontrolujte zda přiřazená adresa odpovídá nastavení DIP voliče v telefonu (monitoru nebo přídavném zařízení). 4. Vystupte z programování jednotky VX2210. Zvětšete průřez vedení sběrnice nebo podle možností zdvojte. Zvětšete průřez vedení sběrnice nebo podle možností zdvojte. Vyzvánění funguje, ale konverzace je pouze jednosměrná. Hlasitost konverzace je příliš nízká. Hlasitost je na hranici nebo systém píská (Larsen efekt). Dveřní zámek nefunguje. Nefunguje vyzvánění na poschodí. Video monitor se nerozsvítí. Video monitor se rozsvítí, ale není obraz. Video monitor se rozsvítí, ale kvalita obrazu je špatná nebo se zrcadlí. Napájecí napětí na venkovní jednotce je příliš nízké (pod 10,5 V). Úroveň hlasitosti je nesprávně nastavená v obou směrech. Na venkovní jednotce není správně nastavené vyvážení linky trimrem BALANCE nebo je nastavená příliš vysoká hlasitost. 1. Zámek je vadný. 2. Připojovací vedení je poškozené. 3. Připojovací vedení má malý průřez. 4. Vadný transformátor 12 Vst. 1. Je poškozené vyzváněcí tlačítko. 2. Připojovací vedení je poškozené. 1. Síťový napaječ Art.893N je vadný nebo zablokovaný. 2. Napaječ Art.893N nereaguje na zazvonění z venkovní jednotky. 3. Vedení je poškozené nebo přerušené. 1. Video kamera Art.830NC je vadná nebo nemá napájení. 2. Vedení signálů V1-V2 je přerušené nebo poškozené. 1. Signál V1 nebo V2 není připojený nebo je obvod zkratovaný. 2. V1 V2 jsou zapojené obráceně. 3. Sběrnice video BUS nemá na konci zakončovací odpory. Zvětšete průřez vedení od napaječe (GND, +13V) nebo podle možností zdvojte. Na venkovní jednotce nastavte trimry pro mikrofon a reproduktor na nejlepší hlasitost bez zpětné vazby (pískání). Na venkovní jednotce nastavením trimru BALANCE problém odstraňte a/nebo snižte nastavení hlasitosti mikrofonu a reproduktoru. 1. Vyměňte zámek. 2. Zkontrolujte celistvost vedení. 3. Zvyšte průřez vedení. 4. Zkontrolujte transformátor 12 Vst. 1. Najděte závadu. 2. Zkontrolujte zapojení. 1. Napaječ zkontrolujte a případně vyměňte nebo odpojte napájení nejméně na 60 sekund. 2. Svorka (-C) na Art.893N není správně spojená se svorkou SL na venkovní jednotce. 3. Zkontrolujte celistvost napájecího vedení mezi napaječem a postiženým monitorem. 1. Zkontrolujte a/nebo vyměňte Art.830NC. 2. Zkontrolujte celistvost vedení. 1. Zkontrolujte celistvost vedení a izolační stav proti zemi. 2. Zkontrolujte a případně otočte zapojení vodičů. 3. Zkontrolujte a případně namontujte zakončovací odpory.

44 Příloha č. 7

45 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ A ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PODLAH LAMINÁTOVÉ PODLAHY Velká novinka poslední doby, laminátové podlahy, si rychle získala zákazníky především díky praktičnosti, odolnosti, snadné montáži a příznivé ceně. Lamináty se vyrábějí v šesti třídách odolnosti a uplatní se jak v bytových podmínkách, tak v komerčních objektech. Vzory imitují různé druhy dřevin a dřevěných povrchů, dlažbu nebo kámen. Složení laminátové lamely horní krycí pohybová vrstva se speciální úpravou pryskyřice dekorační vrstva nosná deska protitažná vrstva zajišťující tvarovou stabilitu Složení laminátové plovoucí podlahy laminátová lamela tloušťka 7 9 mm podložka, nejčastěji se používá miralon, může být použita korková podložka tloušťky 2 mm, v případě podlahového vytápění speciální podložka. Nebo je použita protihluková izolační podložka výrobce (viz. složení laminátové lamely) igelitová folie (parozábrana) Vlastnosti laminátové podlahy velmi dobře vzdoruje mechanickému poškození (viz. klasifikace laminátových podlah) snadná údržba z důvodu použité dřevovláknité desky jako nosné části lamely je nutné zajistit vhodné klima prostředí. Doporučuje se zajistit relativní vlhkostí vzduchu 45 % 60 % v závislosti na pokojové teplotě C.V případě působení extrémních klimatických podmínek nebo při nesprávné údržbě je nutno počítat s objemovými rozměrovými změnami nebo deformacemi (spoje stříškují, vznikají spáry na krátkých, dlouhých spojích atd.) z důvodu výrobních výškových tolerancí jednotlivých lamel mohou jednotlivé spoje při takzvaném nulovém stupni osvětlení (proti směru osvětlení) stínovat. Návod na údržbu je nutné udržovat v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí % při pokojové teplotě. Toto doporučené klima je zdravé nejen pro Vás, ale zabraňuje sesychání nosných desek a tvorbě spár. pravidelné vysávání hrubých nečistot (písku) před vstupem instalovat čistící zónu při čistění vlhkých hadrem či mopem dbát na to, aby hadr byl co nejvíce vyždímán snažit se, aby na podlahy bylo nanášeno co nejmenší množství vody podlahu stírat ve směru lamel používat čisticí prostředky Ph neutrální, které nevysušují povrch nábytek (zejména židle) opatřit plstěnými filcovými podložkami u suchých spojů aplikovat dodatečnou impregnaci spár (Dr. Schutz) u kancelářských kolečkových židlí doporučujeme použít podložky při hrubém zacházení může dojít k poškození povrchu poškrábáním oprava se provádí tmelem COLOR FILL.Tato oprava může být viditelná, ale prvořadým cílem je zamezit průniku vlhkosti do nosné desky a následnému bobtnání. Doporučené čisticí a ošetřující prostředky pro laminátové podlahy výrobky firmy Dr. Schutz k dostání na adrese: Firma Magnum, Průhonice 599, Areál WIKY tel , výrobky firmy LOBA k dostání na adrese: Firma Likor, Radlická ul., Praha 5, Areál METROSTAV tel , dodatečnou impregnaci podlahy je možné aplikovat dle návodu na výrobku, nebo provádí: pan Zdeněk Cyrus, Pod Svahem 16, Praha 4 tel DŘEVĚNÉ PODLAHY Dřevo je staletími prověřený materiál, ceněný pro své užitné i estetické vlastnosti. Vnáší do interiéru pocit pohody a tepla, na druhé straně je náročnější na údržbu a citlivější k mechanickému poškození. Současný trend návratu k přírodním materiálům přináší dřevěným podlahám nové perspektivy a výrobci na ně odpovídají mj. nabídkou vícevrstvých podlah, které se pokládají jako plovoucí nebo se celoplošně lepí k podkladu. Zároveň mohou být již z výroby povrchově upravené lakem nebo olejem, takže se mohou po položení ihned používat Třívrstvé parkety Složení třívrstvé lamely: horní 3,5 6 mm nášlapná vrstva z ušlechtilého dřeva nosná dřevěná deska (z jehličnanů/kaučovník) stabilizační spodní vrstva Složení třívrstvé parkety jako plovoucí podlahy: dřevěná lamela tloušťka mm podložka (miralon, korek tloušťka 2 mm) igelitová folie (parozábrana) Odolnost je dána druhem dřeviny, její tvrdostí, která se posuzuje Brinellovou metodou. Druh dřeva Tvrdost dle Brinella Objemové sesychání v % Dub 3,9 12,20 Jatoba 7,0 12,25 Olše 2,1 12,60 Habr 4,5 18,80 Hrušeň pařená 4,4 14,15 Bříza 2,6 13,95 Akát 4,8 11,80 Buk 3,8 17,60 Javor kanadský 4,7 12,60 Javor horský 3,0 12,40 Jasan 4,0 13,20 Třešeň evropská 3,2 13,85 Třešeň americká 3,6 13,50 Merbau 4,9 6,10 Padouk 3,8 7,30 Upozornění

46 Čím je vyšší hodnota tvrdosti dřeva, tím je dřevina odolnější. Tvrdost dřeva závisí na jeho hustotě (měrná hmotnost). Odolnost dřeva proti opotřebení zvyšujeme i vhodnou povrchovou úpravou. Dřevo je osvědčený přírodní podlahový materiál u kterého si je nutno uvědomit, že je citlivé na prostředí ve kterém se nachází. Každé teplotě a relativní vlhkosti vzduchu prostředí odpovídá určitá vlhkost dřeva. Lze konstatovat, že s těmito měnícími se podmínkami prostředí, se ve stejném poměru mění i vlhkost dřeva, která přímo ovlivňuje jeho objemovou stálost (dochází k sesychání, nebo k bobtnání). V ideálním prostředí např. při konstantní teplotě 24 C a konstantní relativní vlhkosti vzduchu 55 % bude dřevina v rovnovážném stavu tzn. bude objemově stálá. Z výše uvedeného vyplývá, že u dřevěných podlah vždy dochází vlivem měnícího se prostředí k větším nebo menším objemovým změnám. Aby tyto objemové (rozměrové) změny byly co nejmenší v běžném domácím provozu všeobecně platí a je důležité, aby v interiéru byla dodržena relativní vlhkost vzduchu % při teplotě C. V případě, že tyto hodnoty se budou často odchylovat od doporučených hodnot dojde k větším rozměrovým změnám, které se negativně projevují zejména ve spojích. Takto vzniklé závady nemohou být předmětem případné reklamace. Rozměrové změny lze také ovlivnit výběrem dřeviny, druhem (masivní/vrstvené), rozměrem jednotlivých segmentů a způsobem montáže. K velkým rozměrových změnám dochází zejména v zimním topném období (relativní vlhkost vzduchu klesá až k 20 %). Tyto změny lze minimalizovat zvlhčováním vzduchu. Suché klima není vhodné nejen pro výrobky ze dřeva, ale také pro klidnou a zdravou pohodu člověka. Dřevo je přírodní produkt! Každý podlahový díl je jiný a může se lišit v barvě a struktuře odpovídající dřeviny. Ošetření a údržba dřevěné podlahy: u čerstvě nalakovaných nebo olejovaných podlah po dobu 2 3 týdnů, kdy povrchová úprava dosahuje konečné tvrdosti je nutno se chovat k podlaze šetrně (zvláště při posunování nábytku atd.) kusové koberce pokládáme na nalakovanou podlahu nejdříve po 14-ti dnech drobné nečistoty vysávat, podlahu stírat vlhkým vyždímaným hadrem nebo mopem. Do vody používat Ph neutrální čisticí prostředky nebo prostředky doporučené. Nepoužívat agresivní koncentrované čisticí prostředky. mastné skvrny nebo pevně ulpívající nečistoty odstraňovat určeným speciálním prostředkem, nepoužívat práškové prostředky, nikdy nepoužívat kyseliny nebo rozpouštědla rozlité tekutiny ihned setřeme z povrchu parket před vstupem na dřevěné podlahy doporučujeme instalovat čisticí zónu nohy pohyblivých částí nábytku podlepte plstěnými podložkami u kolečkových židlí doporučujeme měkká kolečka nebo použít podložku nutno si uvědomit, že ani tvrdé dřeviny nesnesou extrémně bodové zatížení (jehlové podpatky) pravidelným ošetřováním (2x ročně) doporučenými prostředky prodlužujeme životnost dřevěných podlah, protože tak dochází k vytvoření jemného ochranného filmu. Jednou za čas je vhodné odstranit staré vrstvy prostředků doporučeným čisticím přípravkem renovaci dřevěných podlah vždy svěřte odborné firmě Doporučené čisticí a ošetřující prostředky pro dřevěné podlahy výrobky firmy Dr. Schutz k dostání na adrese: Firma Magnum, Průhonice 599, Areál WIKY tel , výrobky firmy LOBA k dostání na adrese: Firma Likor, Radlická ul., Praha 5, Areál METROSTAV tel , dodatečnou impregnaci podlahy je možné aplikovat dle návodu na výrobku, nebo provádí: pan Zdeněk Cyrus, Pod Svahem 16, Praha 4 tel

47 W.A.W. spol. s r.o. Tel: Studentská 52 Fax: Plzeň Česká republika Čištění keramických obkladů a dlažeb po pokládce, pravidelná údržba čistící prostředky FILA (Deterdek, FilaCleaner, PS/87) Abychom po pokládce keramických obkladů či dlažeb dosáhli potřebné kvality a čistého vzhledu, je nutné povrch důkladně a profesionálně vyčistit. Stále ještě vyskytující se mytí vodou s houbou je nedostačující a může nám v budoucnu způsobit nemalé potíže. Italská společnost Fila, která se již řadu let specializuje na čištění a následnou ochranu různých povrchů, keramické obklady a dlažby nevyjímaje, nabízí profesionální čistící prostředky. Pro opravdu čistý povrch je potřeba zbavit se zbytků zaschlých lepidel i spárovacích hmot, které při nedostatečném odstranění vytvoří neviditelný mikrofilm, do kterého se později bude usazovat nečistota a povrch ztmavne, nebo jinak změní původní vzhled. Pro čištění po pokládce nabízí společnost Fila přípravek DETERDEK. Tento prostředek je určen pro odstranění cementových zbytků (anorganických nečistot) z povrchu dlaždic. Deterdek je nutné před použitím naředit (poměr pro keramické obklady a dlažby 1:5), při používaní dbejte na bezpečnost práce, pokyny jsou uvedeny na obale. Čištění je možné provádět běžným kartáčem, pro větší plochy doporučujeme strojové čistění, Deterdek naneseme na povrch a necháme působit několik minut. Poté za použití kartáče (stroje) čistíme, po vyčistění odstraníme vodu i s nečistotami. Následně povrch opláchneme velkým množstvím čisté vody, abychom dokonale odstranili veškeré zbytky nečistot i přípravku. POZOR na čištění metalických povrchů. Při takovém čištění doporučujeme nižší poměr ředění 1:10 a rychlé čištění, neponechávejte přípravek působit na povrch příliš dlouho. Doporučujeme vyzkoušet nejprve na malé části povrchu! Běžnou údržbu dlaždic provádíme čistícím prostředkem FilaCleaner. Jedná se o prostředek určený pro denní úklid ( poměr 1:200) - v takovém případě Vám postačí 1l balení na 1500m2 plochy. Přípravek je vhodný pro domácí i strojové použití. Čištění mastných skvrn, zbytků vosku a jiných organických nečistot provádějte prostředkem PS/87. Tento přípravek je vhodný jak pro výjimečný úklid, tak i pro odstraňování zaschlých skvrn organického původu. V případě úklidu použijeme v poměru 1:20, naneseme na povrch a necháme působit několik minut. Poté za pomocí kartáče vyčistíme, odstraníme nečistoty i vodu a znovu velkým množstvím čisté vody opláchneme. Pro odstranění zbytků vosku ředíme v poměru 1:5, poté postupujeme jako v předchozím případě. Na zaschlé skvrny (např. od kávy, coly, vína), naneseme neředěný PS/87 přímo na skvrnu a necháme zaschnout, po zaschnutí skvrnu vyčistíme a povrch opláchneme. Při používaní dbejte pokynů uvedených na obale. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za W. A. W. spol. s r.o. Pavel Hajný ( ) referent st. chemie - technik

48 Příloha č. 8

49 Příloha č. 9

50 Integral-MK MaXX Elektronický kompaktní měřič tepla v kapslovém provedení, řada Th IV Vysoká přesnost měření - schváleno ve třídě C dle PTB (tř. 2 dle CSN EN 1434) Doba platnosti ověření 4 roky Kompaktní měřič tepla s kapslovým průtokoměrem a montážní sadou EAT. Otáčivá vyhodnocovací jednotka, elektronická detekce otáček lopatkového kola, nemožnost ovlivnění magnetem, snadná opravitelnost. Navazuje na řadu Th III, stejná hydraulická část, kompletní inovace vyhodnocovací jednotky a komunikačních rozhraní, nový ASIC s vysokou integrací, malé rozměry. Možnost připojení až 4 vodoměrů s impulsním výstupem na M-BUS komunikační modul Integral-MK Maxx Montážní sada EAT Aplikace: - vytápění Technické charakteristiky: - Rozsah teplot 0-90 C - T 3-70 C - Korekce entalpie automatická - EEPROM ano - Automatický odečet spotřeby ke konci každého měsíce - Horizontální i vertikální montáž - Snímače teploty do jímky, spirální kabel ( Tmax 90 C), Napájení: - baterie lithiová 3V, Tž = 10+1 roků LCD Displej Odečtová data ve 2 smyčkách, ovládání tlačítkem na čelní straně kalorimetru. Při stisku tlačítka na > 2 sec přechod do druhé smyčky Smyčka 1 Spotřeba tepla Energie (kwh) Proteklé množství Objem (m 3 ) test LCD Automatický odečet Energie 1.13 měsíců Smyčka 2 Okamžitý průtok (m 3 /h) Teplotní rozdíl (K) Teplota-přívod ( C) Teplota-zpátečka ( C) Doba v poruše (hod) Doba provozu (den/rok) Smyčka 2 rozšířená* Primární adresa Sekundární adresa Počet připojených vodoměrů Pulsní číslo vodoměrů Stav vodoměru 1 (m 3 ) Aut. odečet vodoměru 1 v r. T-1 Stav vodoměru 2-4 (m 3 /h) Aut. odečet vodoměru 2-4 v r. T-1 *) při připojeném modulu M-BUS/4 WM Externí komunikace Přídavný volitelný modul - snadná instalace - M-BUS/2 externí vodoměry (vodoměr s pulsním výstupem 10 nebo 100 l/p) - impulsní výstup Energie-Objem Diagram tlakových ztrát Modul externí komunikace Základní technické údaje a metrologické parametry Jmenovitá světlost EAT DN mm Jmenovitý průtok Qn m 3 /h 1,0 2,5 Minimální průtok Qmin l/h Stavební délka L mm

51 Příloha č. 10

52 em Technik Milan Boháč Dobrovského Tábor DIČ: CZ * IČO: * tel./fax: * * mob.: * Objednávky a možnosti získání náhradních klíčů společných prostor Zámkové vložky, použité v sytému Společného uzávěru (stejná vložka v různých dveřích) ve společných částech objektů Zeleného města, jsou vysoce kvalitním produktem firmy Winkhaus předního evropského výrobce zámků a klíčů. Jedním z prvků bezpečnosti a ochrany klíče je také jeho běžná nedostupnost, tzn., že není zhotovitelný v každém běžném klíčařství, ale pouze u prověřených partnerů firmy Winkhaus. Standardním dodavatelem klíčů je Servisní základna Winkhaus v Táboře, odkud obdržíte klíč dobírkovým balíčkem do 48 hodin po objednání. Není tedy potřeba kamkoli jezdit, objednávku lze vyřídit od počítače pomocí mailu a pošta ho následně doručí na dobírku přímo do vašich rukou na udanou adresu. Cena za přidělání jednoho klíče je 114 Kč/ks plus DPH plus poštovné dle platného tarifu České pošty. Cena platí pro rok 2009 a 2010 pro objednávky v Servisní základně v Táboře. V případě zájmu nebo akutní potřeby mít klíč ihned k dispozici, je pro pražské klienty a uživatele zámkových vložek Winkhaus zřízeno servisní středisko na adrese: Zámečnictví Koubek Nuselská 65 Praha 4. Otevírací doba je , v pátek Zde obdržíte klíče na počkání. Vedoucím provozovny je pan Jiří Koubek, který je dostatečně vybaven i pro případnou technickou pomoc. V obou případech je potřeba předložit bezpečnostní kartu nebo její kopii (zaslanou na nebo FAX či osobně) to je dalším z prvků ochrany klíče Winkhaus. Věříme ve Vaši plnou spokojenost s tímto produktem a jsme na obou uvedených adresách připraveni k dalším službám. Doporučujeme, aby si uživatel nového bytu po nastěhování vyměnil vložku ve vstupních dveřích naše vložky mají všechny potřebné atesty, jsou moderní konstrukce a velmi vysoké kvality, v případě zájmu se na nás neváhejte obracet. Milan Boháč odd. speciálních zakázek Servisní základna Winkhaus Dobrovského Tábor Fax.: E mail: Mobil: Banka: GEMB DIČ: CZ tel./fax: Číslo účtu: / 0600 IČO: mob.: , ŽL Obecní živnostenský úřad Městského úřadu Tábor pod č.j. ZT/3793/93/Ko

53 PRINCIP OVLÁDÁNÍ K WC NÁDRŽKÁM Systémy ovládání: 1. Dvojčinné ovládání - kompatibilita s vypouštěcím ventilem AV1 2. Start / Stop ovládání 3. Napouštěcí ventil Popis principu dvojčinného ovládání Ovládací tlačítka pro dvojčinné splachování jsou vybaveny dvěma tlačítky ( malé a velké tlačítko). Malé tlačítko slouží k ovládání vypouštění splachovací vody o celkovém objemu 3-4,5 l. Nastavení množství splachovací vody je zobrazeno na obrázku č. 1. Velké tlačítko slouží k ovládání vypouštění splachovací vody o celkovém objemu 6-9 l. Nastavení množství splachovací vody je zobrazeno na obrázku č. 1. Princip ovládání spočívá v přenosu stlačeného vzduchu, který je vytvořen stlačením pneumatické kapsle malého nebo velkého tlačítka ovládací destičky. Stlačený vzduch je distribuován pomocí modré pneumatické hadičky do pístu vypouštěcího ventilu AV1. Při stisknutí tlačítka dojde k aktivaci vypouštěcího ventilu AV1, který na základě nastavení malého a velkého splachování uvolní splachovací vodu z nádržky. Celkové množství splachovací vody je závislé na typu tlačítka ovládací destičky které je aktivováno a současně též na nastavení množství splachovací vody. Grohe ČR s.r.o. V Oblouku Průhonice Čestlice Ičo:

54 Obr. č. 1 princip nastavení množství splachovací vody u vypouštěcího ventilu AV1. Grohe ČR s.r.o. V Oblouku Průhonice Čestlice Ičo:

55 Popis principu start / stop ovládání Ovládací destička pro systém splachování "start / stop" zajišťuje prostřednictvím přenosu stlačeného vzduchu otevření a následné uzavření vypouštěcího ventilu. Vypouštěcí ventil umožňuje nastavení celkového množství splachovací vody (6-9l). Popis principu ovládání start / stop Princip ovládání tlačítka start / stop umožňuje otevírání a zavírání vypouštěcího ventilu prostřednictvím stlačeného vzduchu, který je přenášen pomocí pneumatické hadičky z ovládacího tlačítka. V případě, že chcete spláchnout, zmáčkněte 1x ovládací tlačítko. V okamžiku zmáčknutí tlačítka dojde k nadzvednutí vypouštěcího ventilu, který začne vypouštět splachovací vodu. V případě, že chcete ukončit splachování stiskněte 2x tlačítko ihned po sobě. Maximální množství splachovací vody závisí na nastavení vypouštěcího ventilu. Popis principu napouštěcího ventilu pro Uniset a Rapid SL Množství napouštěné vody do splachovacího systému Uniset nebo Rapido SL je zajištěno pomocí napouštěcího ventilu obrázek č.2. Maximální možná výška hladiny napuštěné vody ve splachovacím systému nesmí být větší než 1 cm pod horním okrajem vypouštěcího systému. Tato hodnota je na napouštěcím ventilu přednastavena přímo z výroby. V případě individuálního požadavku zákazníka je možnost regulace výšky hladiny napuštěné vody prostřednictvím polyesterového aretačního kroužku. Otáčením polyesterového kroužku ve směru hodinových ručiček dojde ke snížení množství napuštěné vody tzv. snížení výšky hladiny splachovací vody v tělese. Obr. č. 2 napouštěcí ventil Grohe ČR s.r.o. V Oblouku Průhonice Čestlice Ičo:

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace 5.408.188 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 246 / bytový dům R / 5. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.408.188 Kč vč. DPH (4.702.772 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 44.400 Kč/m2

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA

STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA STANDARDY APARTMÁNY DOLNÍ MORAVA Společné části domu: - Domácí telefon s elektrickým vrátným, elektrický zámek - částečně zděná - drátěná sklepní kóje, pletivo - pozink - dlažba ve spol. prostorách a klepech

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2. Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÝ KOUT MURCIA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat)

ECOFLEX. ECOFLEX EL (electronic thermostat) ECOFLEX SL (electromechanical thermostat) Nástěnné konvektory / Wall convectors / Wandkonvektoren / Konwektor ścienny / Konvektory na zid / Íàñòåííûå êîíâåêòîðû EL (electronic thermostat) SL (electromechanical thermostat) Návod k použití Instructions

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

lokalita Rezidence Bělohorská

lokalita Rezidence Bělohorská Praha 6 Břevnov lokalita Rezidence Bělohorská Byt č. 8 / bytový dům A / 1. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.836.810 Kč vč. DPH Cena vnitřní užitné plochy: 53.900 Kč/m2 vč. DPH Příplatkové

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ELCHE II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli

Více

Bytový dům PIEROT. Základní kvalitativní standard GG

Bytový dům PIEROT. Základní kvalitativní standard GG Bytový dům PIEROT Základní kvalitativní standard GG 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie dodávka spotřebičů kuchyňské linky (dodávají se pouze

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Stránka 1 z 6 Konstrukce Základy-vrtané piloty,železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce-železobetonový nosný skelet,vyzdívky-

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD ESTRELA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD ESTRELA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD ESTRELA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

2. - 4.NP - tepelná izolace z minerálních vláken ORSIL N 50 mm. omítka štuková, malby - bílá barva ( keramický obklad není předmětem dodávky )

2. - 4.NP - tepelná izolace z minerálních vláken ORSIL N 50 mm. omítka štuková, malby - bílá barva ( keramický obklad není předmětem dodávky ) SO 17 - BYTOVÉ DOMY Standardní vybavení Jednotková cena materiálu bez DPH Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlahy 1.NP - podkladní beton, pěnový polystyren EPS 150 S Stabil 150 mm

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM V PARKU SLEZSKÁ OSTRAVA Společné části domu Byty - Domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - zděná sklepní kóje - elektricky

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD BELVER KOMBI

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD BELVER KOMBI MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD BELVER KOMBI Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Obecný popis rodinného domu EDC

Obecný popis rodinného domu EDC Obecný popis rodinného domu EDC Popis domu KLASIK EKONOMY HOLODUM Projektová dokumentace pro st.povolení/realizační Projektová dokumnetace skutečného provedení Vyřízení stavebního povolení/ohlášení stavby

Více

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 3.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11

ELEKTROINSTALACE #2. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 ELEKTROINSTALACE #2 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY vnitřní el. rozvody je nutné provádět v souladu s ČSN 33 2130 ed.2 pro

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

Železobetonové stěny tl.220mm s porobetonovou přizdívkou nebo zděné stěny tl.300mm

Železobetonové stěny tl.220mm s porobetonovou přizdívkou nebo zděné stěny tl.300mm STANDARDY STAVEBNÍ ČÁST Svislé konstrukce Kombinovaný nosný železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami Obvodový plášť: kontaktní zateplovací systém + omítková vrstva (v úrovni parteru vnější stěna řešena

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201

Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 Stavební připravenost pro masážní vanu SPA 201 V masážní vaně SPA-201 je již nainstalován kompletní masážní systém. Vana je vybavena stabilním nosným rámem, dále pak přívodem teplé a studené vody a odpadem.

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Katalog standardů. Koupelny Dveře Kování Podlahy. Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209

Katalog standardů. Koupelny Dveře Kování Podlahy. Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209 Katalog standardů PASSERINVEST GROUP, a.s. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 Koupelny Dveře Kování Podlahy Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209 Standardy bytového domu/společných

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz

KVASINY - BYTOVÉ DOMY A,B,C www.k2investicni.cz www.kinvesticni.cz INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. MAPA KVASIN FOTOMAPA KVASIN BYTOVÉ DOMY A, B, C INVESTOR: K INVESTIČNÍ s.r.o. www.kinvesticni.cz TŘI BYTOVÉ DOMY BD-A, BD-B A BD-C JSOU SITUOVÁNY V SAMÉM

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné.

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Katalog standardů Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Budova je vyzděna z vápenopískových cihel Kalksandstein, které se používají pro stavby pasivních

Více

Instalační a uživatelská příručka N471/R03 (11.08.14) ECOFLEX ET

Instalační a uživatelská příručka N471/R03 (11.08.14) ECOFLEX ET Instalační a uživatelská příručka N471/R03 (11.08.14) ECOFLEX ET INSTALACE KONVEKTORU Před započetím instalace topidla si prosím přečtěte tyto instrukce. Před prováděním jakýchkoliv zásahů topidlo odpojte

Více

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město

STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město STANDARDY III. Etapa projektu Slatina Zelené město Objekt je řešen jako bezbariérový. Společné části domu: - - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích poštovní schránky čistící

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Standardní vybavení bytu a budovy

Standardní vybavení bytu a budovy Příloha č. 5 verze: 6. 11. 2014 Standardní vybavení bytu a budovy A) TYPICký objekt základní materiál vnější stěny - cihly nebo betonové bloky nebo monolitické železobetonové stěny včetně zateplovacího

Více

Sada pro koupelnová otopná tělesa

Sada pro koupelnová otopná tělesa Návod na instalaci a obsluhu Sada pro koupelnová otopná tělesa (elektrické topné těleso a prostorový zásuvkový termostat) V 1.0-1 - OBSAH 1. Popis zařízení... 2 2. Obecné informace... 2 3. Technické údaje...

Více

Bytový dům TÁBORITSKÁ

Bytový dům TÁBORITSKÁ Bytový dům TÁBORITSKÁ ihned k nastěhování O PROJEKTU Bytový dům Táboritská se nachází na Praze 3, v ulici Táboritská. Dům prošel kompletní rekonstrukcí a nástavbou dvou podlaží. V domě se nachází 19 bytových

Více

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena

Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena Poř. Typ Popis MJ výměra Jedn. cena 22: Slaboproud 1 Anténa - pouze trubkování MP Anténa pro příjem pozemního a satelitního vysílání ks. MP kabeláž kpl MP trubkování kpl 1 MP Oživení systému, předávací

Více

Přehled přípustných změn Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk Řádný termín: 15.09.2014

Přehled přípustných změn Rezidenční park Švýcarská - I. etapa - jednotka I1.02-1.NP - dispozice 2+kk Řádný termín: 15.09.2014 Řádný termín: 15.09.2014 Nejpozději přípustný termín: 15.10.2014 Možné 030 hrubá stavba Vnitřní příčky - keramické 900 Kč 090 práce po dokončení hrubé stavby Finální podlahovina 1 800 Kč 765 dveře vnitřní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

CZ UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOU PÁKOU Návod k použití. SK UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu

CZ UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOU PÁKOU Návod k použití. SK UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu CZ UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOU PÁKOU Návod k použití SK UMÝVADLOVÁ BATÉRIA S JEDNOU PÁKOU Návod na obsluhu HU EGYKAROS MOSDÓ CSAPTELEP Felhasználói kézikönyv CZ NÁVOD K INSTALACI UMYVADLOVÁ BATERIE S JEDNOU

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník)

MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) MONTÁŽNÍ NÁVOD Obj. č.: 55 05 43 (titan), 55 05 44 (hliník) Toto dekorační svítidlo vyrobené jako tlakový odlitek ze slitiny hliníku a zinku s povrchovou úpravou v barvě titanu nebo hliníku se saténovým

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou konstrukcí pláště a ventilátory, určený k dopravě vzduchu a rekuperaci (předání

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ

ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ ZÁKLADNÍ STANDARDY MATERIÁLOVÉHO VYBAVENÍ 1. Svislé nosné konstrukce - Železobetonové - Zděné zdivo LIAPOR M 240 P 12, tl. 240 mm 2. Mezibytové příčky - Zděné zdivo LIAPOR M 240 P 12, tl. 240 mm - Příčky

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 38 / Progres 16-A var. 1 / 4+kk s garáží Progres 16-A var. 1 Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE Příplatkové položky 6.797.892 Kč vč. DPH

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÝ OBJEKT C JEREMIÁŠOVA OBSAH: A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) Konstrukce a povrchové úpravy základy

Více

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva

Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

Standardní vybavení bungalov A 2010 pro rok 2011

Standardní vybavení bungalov A 2010 pro rok 2011 Standardní vybavení bungalov A 2010 pro rok 2011 Fasáda: Difúzně uzavřeného panelu - jednobarevná akrylátová termofasáda (polystyren 80 mm). Okapy, svody: Okapové žlaby, svodové roury jsou z pozinkplechu

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna)

Standardní vybavení Developerský projekt - HORNÍ LÁN - dům F 4.NP - byt F.4.1-1+kk (WC+koupelna) 030: hrubá stavba bytové příčky z pálených cihlových příčkovek POROTHERM 115 mm včetně vnitřních omítek (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové

Více

Kanceláře kancelářské chodby a zasedací místnosti dokončeno v Shell and Core standardu

Kanceláře kancelářské chodby a zasedací místnosti dokončeno v Shell and Core standardu Kanceláře kancelářské chodby a zasedací místnosti dokončeno v Shell and Core standardu A) Stavební část nájemce Hrubá stavba železobeton / zdivo / sádrokarton Podlahy Kancelářský prostor: zdvojená podlaha

Více

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD

RCOT2001. Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD RCOT2001 230V~50Hz 2000W CZ Keramický ohřívač ORIGINÁLNÍ NÁVOD S21 M05 Y2013 CZ NÁVOD K POUŽITÍ Ujistěte se, že přívod vzduchu a výstupní otvory nejsou blokovány. Aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí

Více

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

Realizační standard rodinného domu EDC. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY Realizační standard rodinného domu EDC I.1. Skupina Rodinný dům objekt exteriér : I.1.1. Svislé a vodorovné konstrukce: Zemní práce (v případě vysoké hladiny spodní vody, skály, vyšší sklon jak 3% nebo

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 610 481 Dveřní domovní hovorové zařízení s elektrickým zámkem je komfortní zařízení, umožňující hovořit na dálku s návštěvníkem,nacházejícím se před dveřmi rodinného domku nebo

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Standardní vybavení Hanika pro rok 2013

Standardní vybavení Hanika pro rok 2013 Standardní vybavení Hanika pro rok 2013 Povrchová úprava obvodové stěny a) palubkový obklad je součástí standardní cenové nabídky b) termofasáda jednobarevná akrylátová termofasáda (polystyren 80 mm) příplatková

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 4.05-4.NP - dispozice 1+kk

Standardní vybavení U Kavalerie - jednotka 4.05-4.NP - dispozice 1+kk 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 150 mm zateplení (dle RPD mohou být částečně nahrazeny konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny nebo mezibytové

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Standard nízkoenergetické domy

Standard nízkoenergetické domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list

RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list RUČNÍ MEMBRÁNOVÉ ČERPADLO Návod k použití, instalaci, záruční list KOVOPLAST Chlumec nad Cidlinou, a.s. ul. Kozelkova, č.p.131/iv. Chlumec nad Cidlinou PSČ 503 51 tel.: 495 484 543 E - mail: kovoplast@kovoplast.cz

Více

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

unistor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze unistor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Popis standardního vybavení stavby:

Popis standardního vybavení stavby: Popis standardního vybavení stavby: Konstrukční systém základové poměry jsou složité a bude použito různých technologií, které se navzájem kombinují: základové pasy, piloty, stříkané stěny. Svislou nosnou

Více

TECHNICKÝ POPIS. Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba ZŠ I. SEKANINY 1804

TECHNICKÝ POPIS. Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba ZŠ I. SEKANINY 1804 Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÝ POPIS NÁZEV AKCE: Modernizace přírodovědných a technických učeben základních škol na území MOb Poruba

Více

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH

ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ELEKTRICKÁ INSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHÁCH 1. Prostory s vanou nebo sprchou 2. Umývací prostor 3. Ochrana před úrazem

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří

Návod k obsluze, údržbě a opravám dřevěných oken a dveří Vážené dámy a pánové, rádi bychom vám poblahopřáli ke koupi nových oken a poděkovali vám za důvěru, kterou jste nám projevili. K tomu, aby si nový výrobek udržel co nejdéle svou životnost, sestavili jsme

Více