M technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M-20. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB. ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV"

Transkript

1 m-cody M-20 2 technické specifikace - souèásti balení Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33,5 x 80,5 x 7,5 mm 30,5 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB / 2 GB - playback MP3, WAV, OGG (Q1-Q10), ASF, WMA DRM, TXT - záznam WAV 20 Hz - 20 khz 2x 20 mw > 90 db Harmonická distorze < 0,1% FM tuner Pomìr signál/šum tuneru Displej Jazyková podpora Napájení Rozhraní MHz, 20 pøedvoleb 65 db OLED, bílé znaky, 128x64 bodù národní znaky evropských zemí interní Li-Pol akumulátor, výdrž 12 hod. USB 2.0 (Full Speed) Provozní teplota 0 C - 40 C Kompatibilita Windows 98 a vyšší, MacOS 9.2 a vyšší

2 popis pøehrávaèe a displeje 3 1. Sluchátka 2. HOLD - zámek 3. OLED displej 4. Hlasitost + 5. REW / FF (Zpìt / Vpøed) 6. Hlasitost - 6. Hlasitost - 7. Menu 8. Play / Pause (Power On/Off) 9. Reset 10. Mini USB 1. Režim pøehrávání 7. Vizualizace (Music/Playlist/Record) 8. Kapacita baterie 2. Interpret 9. A-B / Hold 3. Název souboru / ID3 10. Èasovaè vypnutí 4. Pøehrávání/Pauza 11. Ekvalizér 5. Prùbìh skladby 12. Režim opakování 6. Formát/Datový tok 13. Aktuální/celkem skladeb 1. Režim ladìní 4. Stupníce ladìní (Preset/Scan Mode) 5. Frekvence 2. Èíslo kanálu (1~20) 6. Kapacita baterie 3. Frekvenèní pásmo 1. Typ záznamu (Voice/ 5. Název záznamu /FM Radio/Line-In) 6. Složka pro záznam 2. Záznam/Pauze 7. Kapacita baterie 3. Prùbìh záznamu 8. Hlasitost 4. Nahraný èas/celkem 4 práce s pøehrávaèem Hlavní menu Zapnìte pøehrávaè podržením tlaèítka. Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavní nabídky. Vyberte požadovaný režim tlaèítky a potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Do obrazovky pøehrávání se vra te dlouhým stiskem tlaèítka "M". Na výbìr jsou následující režimy: Music: pøehrávání souborù MP3, WMA,OGG, WAV (vè. MS DRM/ MP3 DRM ); Playlist: pøehrávání seznamu skladeb sestaveného v režimu Navigation; FM Radio: poslech a záznam rozhlasových stanic Record: záznam hlasu (Voice), rádia (FM Radio) nebo externího zdroje (Line-in); Rec. play: pøehrávání záznamù hlasu, rádia nebo nahrávek z externího zdroje; Textview: prohlížení textových souborù (*.txt) z adresáøe TEXT; Setting: nastavení parametrù a funkcí pøehrávaèe. Navigation: vyhledávání/mazání souborù, pøidávání/mazání souborù v playlistu; Music Pøehrávání hudby Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavního menu. Zvolte režim MUSIC a stisknìte krátce tlaèítko "M". Krátkým stiskem tlaèítka spus te pøehrávání aktuální skladby. Pozn.: Po zapnutí pøehrávaèe staèí stiskem tlaèítka pøímo spustit pøehrávání. Nastavení hlasitosti Hlasitost sluchátkového výstupu lze plynule regulovat tlaèítky /. Pauza Krátkým stiskem tlaèítka Opìtovným stiskem tlaèítka bìhem pøehrávání lze reprodukci doèasnì pozastavit. bude pøehrávání opìt pokraèovat od stejného místa. Volba hudebního souboru Pro výbìr pøedchozího nebo následujícího souboru krátce stisknìte tlaèítka /. Je-li z aktuální skladby odehráno ménì než 5 sekund, pøístroj po stisku tlaèítka pøeskoèí na pøedchozí skladbu. Pokud již je odehráno více než 5 sekund, po stisku tlaèítka je aktuální skladba spuštìna od zaèátku.stisk tlaèítka pøeskoèí na následující skladbu.

3 práce s pøehrávaèem 5 Pøetáèení Dlouhým stiskem tlaèítek / lze rychle vyhledávat pasáž v rámci aktuální souboru smìrem k zaèátku nebo konci skladby od právì pøehrávaného místa. Opakování smyèky A-B Funkce umožòuje nepøetržité opakování urèitého úseku aktuálního souboru. Pro zadání poèáteèního bodu (A) stisknìte bìhem pøehrávání krátce tlaèítko "M". Pro urèení koncového bodu smyèky (B) stisknìte opìt krátce tlaèítka "M". Na displeji se objeví symbol a pøístroj zaène opakovanì pøehrávat zadaný úsek. Pro návrat k obvyklému režimu pøehrávání stisknìte opìt krátce tlaèítko "M". Navigation Funkce navigace V režimu pøehrávání stisknìte krátce tlaèítko "M" pro vstup do navigace. Tlaèítky / nalistujte požadovaný soubor v aktuálním adresáøi, po stisku tlaèítka se spustí pøehrávání. Pro vstup do vyššího adresáøe zvolte položku <UP-MOVE> a stisknìte krátce tlaèítko "M" nebo tlaèítko. Krátký stisk tlaèítka "M" v koøenovém adresáøi skoèí do hlavního menu, dlouhý stisk pøepne na obrazovku pøehrávání. Výbìr adresáøe V režimu navigace nalistujte tlaèítky / požadovaný adresáø s hudbou. Stiskem tlaèítka "M" vyberete adresáø pro pøehrávání. Pøejdìte do režimu Playlist, stiskem tlaèítka zahájíte reprodukci skladeb ze zvoleného adresáøe. Chcete-li zrušit oznaèení adresáøe, nalistujte pøíslušný adresáø v režimu navigace a opìt stisknìte tlaèítko "M". Pamatujte, že adresáø zùstane oznaèen, i když pøístroj vypnete a znovu zapnete! Sestavení playlistu Pøístroj umožòuje vytvoøení vlastního seznam skladeb nezávisle na umístìní souborù v adresáøové struktuøe pamìti: V režimu navigace nalistujte požadovaný soubor a krátce stisknìte tlaèítko "M". Objeví se podmenu, kde zvolte Playlist Add a potvrïte opìt stiskem "M". Soubor je nyní pøidán do seznamu skladeb. Postup opakujte, dokud není celý seznam hotov. Pøejdìte do režimu Playlist a stisknìte tlaèítko, pøístroj zahájí reprodukci skladeb ze seznamu. Pro vyprázdnìní playlistu nalistujte libovolný soubor, stisknìte "M" a následujícím podmenu zvolte Playlist is Clear. Potvrïte tlaèítkem "M", seznam skladeb bude vymazán. 6 práce s pøehrávaèem Smazání všech playlistù V režimu navigace stisknìte tlaèítko "M". V následujícím podmenu zvolte "Playlist is clear" a potvrïte tlaèítkem "M". Všechny playlisty budou vymazány. Smazání souborù V režimu navigace zvolte požadovaný soubor tlaèítky / a stisknìte krátce tlaèítko "M". V následujícím podmenu zvolte "File Delete" a krátce stisknìte "M". Na displeji se objeví potvrzující hlášení. Tlaèítky / zvolte YES a potvrïte tlaèítkem "M". Soubor bude vymazán. Pokud smažete aktuálnì pøehrávaný soubor, reprodukce se zastaví. Playlist V tomto režimu lze pøehrávat hudbu v oznaèeném adresáøi nebo vytvoøeném playlistu: Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavního menu. Tlaèítky / nalistujte položku Playlist a potvrïte stiskem "M". Stiskem tlaèítka zahájíte pøehrávání. FM rádio Pøíjem rozhlasového vysílání Pro vstup do režimu FM Radio podržte "M" a vstupte do hlavního menu. Tlaèítky / zvolte FM RADIO a potvrïte krátkým stiskem "M". V tomto režimu mùžete tlaèítky / procházet stupnicí FM tuneru nebo pøepínat pøedvolby uložených stanic. Režimy ladìní AUTO PRESET: automaticky zaplní max. 20 pøedvoleb FM rádia nalezenými stanicemi. V režimu FM rádia stisknìte krátce "M", v následujícím podmenu zvolte tlaèítky / položku Auto Preset a potvrïte tlaèítkem "M". Pøístroj prohledá celé frekvenèní pásmo a nalezené stanice uloží postupnì do pamìti. PRESET MODE:umožòuje pøepínat mezi stanicemi uloženými v pamìti (viz výše). Pro volbu tohoto režimu stisknìte bìhem poslechu rádia krátce "M". V následujícím podmenu zvolte tlaèítky / položku Preset Mode a potvrïte tlaèítkem "M". SCAN MODE: umožòuje ruèní ladìní stanic v celé šíøi stupnice FM pøijímaèe. Pro volbu tohoto režimu stisknìte bìhem poslechu rádia krátce "M". V následujícím pod-menu zvolte tlaèítky / položku Scan Mode a potvrïte tlaèítkem "M". Dlouhým stiskem tlaèítek / lze automaticky vyhledat nejbližší stanici v pøíslušném smìru. Krátkým stiskem tlaèítek / lze ladit ruènì s krokem 0,1 MHz.

4 práce s pøehrávaèem 7 Nastavení FM pásma Podle toho, kde se právì s pøehrávaèem nacházíte, mùžete zvolit pøíslušnou šíøi frekvenèního pásma: Standardní (Evropa/USA), Celosvìtové a Japonsko. V režimu FM rádia stisknìte krátce tlaèítko "M". V následujícím podmenu zvolte tlaèítky / položku Select Area a potvrïte tlaèítkem "M". Rozsah se bude postupnì mìnit mezi STD - WIDE - JPN. Uložení stanice do pamìti Pokud chcete uložit aktuálnì pøijímanou stanici do pamìti pøístroje, stisknìte krátce tlaèítko "M". V následujícím podmenu tlaèítky / zvolte položku Preset Add a potvrïte tlaèítkem "M". Stanice je uložena do volné pøedvolby. Smazání stanice z pamìti Pokud chcete smazat stanici aktuálnì pøijímanou v režimu pøedvoleb (PRESET MODE), stisknìte krátce tlaèítko "M". V následujícím podmenu tlaèítky / zvolte položku Preset Del a potvrïte tlaèítkem "M". Obsah pøedvolby bude vymazán. Záznam vysílání Bìhem poslechu stanice stisknìte krátce tlaèítko "M". V následujícím podmenu zvolte tlaèítky / položku Record a potvrïte tlaèítkem "M". Pøístroj zaène ukládat probíhající vysílání do pamìti. Pro ukonèení záznamu stisknìte krátce "M" nebo. 8 práce s pøehrávaèem Textview Na displeji pøehrávaèe mùžete prohlížet textové soubory v "holém" formátu TXT, tedy bez dalšího formátování textu (velikost a typ písma apod.). Zobrazení textového souboru Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavního menu. Tlaèítky / nalistujte položku Textview a potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Na displeji se vypíše obsah adresáøe TEXT. Tlaèítky / zvolte požadovaný soubor, pro zobrazení stisknìte. Tlaèítky / mùžete rolovat po stránku vzad nebo vpøed. Stiskem tlaèítka mùžete spustit automatické stránkování - zobrazení na displeji se za udanou dobu (viz dále) posune o jednu stránku vpøed. Opakovaným stiskem se stránkování zruší. Krátký stisk tlaèítka "M" opìt zobrazí výpis souborù, dlouhý stisk opustí prohlížeè textù a vrátí se na obrazovku pøehrávání hudby. Je možné souèasnì poslouchat hudbu a prohlížet textové soubory. Navázané prohlížení souboru Pøístroj umožòuje pokraèovat v prohlížení souboru tam, kde jste naposledy skonèili. Pøi zvolení téhož souboru odpovìzte YES, chcete-li v prohlížení pokraèovat, nebo NO, chcete-li zaèít znovu od zaèátku. Record M-Cody M-20 umožòuje do interní pamìti ukládat hlasové poznámky nebo zachytávat signál z externího zaøízení, je-li pøipojeno pomocí konektoru Line-in. Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavního menu, tlaèítky / zvolte položku Record a potvrïte tlaèítkem "M". Záznam bude okamžitì zahájen. Pro ukonèení nahrávání stisknìte opìt krátce "M" nebo tlaèítko. Rec. Play V tomto režimu lze pøehrávat záznamy z rádia, mikrofonu nebo Line-in vstupu. Dlouhým stiskem tlaèítka "M" vstupte do hlavního menu, tlaèítky / zvolte položku Rec.Play a potvrïte krátkým stiskem "M". Tlaèítky / zvolte požadovaný soubor, pro pøehrání stisknìte krátce. Dlouhým stiskem "M" se navrátíte do hlavního menu. Názvy souborù hlasových záznamù zaèínají písmenem V (napø. V001), nahrávky rádia zaèínají písmenem F (napø. F001), nahrávky z Line-in vstupu písmenem L (napø. L001).

5 nastavení pøehrávaèe 9 Menu Setting Dlouze stisknìte tlaèítko "M" pro vstup do hlavního menu. Tlaèítky / nalistujte Setting a potvrïte tlaèítkem "M". Sound - nastavení zvuku Volba ekvalizéru Tlaèítky / nalistujte volbu EQ a potvrïte tlaèítkem "M". Nyní mùžete zvolit jeden z režimù zvukového ekvalizéru: Normal - Rock - Jazz - Classic - Pop - User1 - User2 - SRS - SRS Trubass - WOW Nastavení uživatelského ekvalizéru M-CODY M-20 umožòuje nastavit dva uživatelské prùbìhy ekvalizéru v pøedvolbách User1 a User2, ale zároveò také dovoluje modifikovat všechny již pøednastavené režimy (Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop). Tlaèítky / zvolte pøedvolbu, kterou chcete modifikovat. Tlaèítky / vyberte požadované frekvenèní pásmo (62, 250, 1K, 4K, 16K), tlaèítky / zvolte jeho hladinu (-12~20). Nastavení potvrïte tlaèítkem "M". Pozn.: Stiskem tlaèítka se prùbìh pøedvolby vrátí na pùvodní hodnoty. Uživatelsky nastavené prùbìhy ekvalizéru se rovnìž vymažou pøi upgrade firmware. Nastavení efektù SRS Zvolte požadovanou úroveò efektu tlaèítky /, nastavení potvrïte tlaèítkem "M". Focus - nastavení síly prostorového efektu SRS; TruBass - zvýraznìní basových frekvencí (0~10); WOW - zvýraznìní výškových frekvencí (0~10); Speaker size - podání efektù podle velikosti sluchátek nebo reproduktorù: 01 - malá sluchátka do uší, 02 - malá otevøená sluchátka, 03 - velká uzavøená sluchátka, 04 - malé stolní reproduktory, 05 - støední reproduktory, 06 - velké reproduktory; EXIT - návrat do menu Setting. Pozn.: SRS je registrovaná obchodní známka SRS Labs, Inc. Technologie SRS WOW je použita v licenci SRS Labs, Inc. 10 nastavení pøehrávaèe Rychlost pøehrávání Pøístroj umožòuje zmìnu rychlosti pøehrávání v rozmezí 50% ~ 100 ~ 150%. Vyberte požadovanou rychlost tlaèítky / a potvrïte stiskem "M". Pozn.: Funkci nelze použít soubory pro OGG/WMA s bitrate vyšší než 128 kbps. Pípnutí Nastavení odezvy tlaèítek provázené pípnutím. Zvolte ON/OFF a potvrïte tlaèítkem "M". Display - nastavení displeje a zobrazení Scroll speed Tato položka umožòuje nastavit rychlost rolování textu (název souboru, interpreta, skladby) na displeji pøehrávaèe. Zvolit lze Normal, 2x, 3x, 4x, 5x. Vyberte požadovanou hodnotu tlaèítky / a potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Set Contrast Nastavuje kontrast (jas) textu a grafiky na displeji. Kontrast mùžete mìnit tlaèítky (tmavší) a (svìtlejší). Volbu potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Set Display On Nastavuje dobu, po níž je rozsvícený OLED displej: 5, 10, 15 a 30 sekund, nebo ALWAYS ON - vždy rozsvícený. Vyberte hodnotu tlaèítky / a potvrïte krátkým stiskem "M". Pozn.: Pamatujte, že kratší doba rozsvícení displeje šetøí baterie! Set ID3 Zvolte druh informací, které se mají zobrazovat na displeji: ID3 (detailní informace o interpretu a skladbì, tzv. ID3 Tagy) nebo FILENAME (název souboru). Vyberte položku tlaèítky / a potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Time - automatické vypnutí Set Sleep On/Off Nastavuje èasový interval, po jehož uplynutí pøehrávaè ukonèí reprodukci a vypne se. Interval lze nastavit v hodnotách 10, 20, 30 a 60 minut nebo DISABLE - neaktivní. Zvolte požadovanou hodnotu tlaèítky / a potvrïte krátkým stiskem tlaèítka "M". Set Auto Power Off Nastavuje èasový interval, po jehož uplynutí se pøístroj vypne, nebylo-li stisknuto žádné tlaèítko a reprodukce je zastavena. Interval lze nastavit v hodnotách 1, 2, 5 a 10 minut nebo DISABLE - neaktivní. Zvolte požadovanou hodnotu tlaèítky / a potvrïte "M".

6 nastavení pøehrávaèe pøipojení k PC Record Set Gain Volba Gain umožòuje regulovat zisk na vstupu pøehrávaèe pøi nahrávání signálu, a už z rádia, mikrofonu nebo linkového vstupu. Zisk lze nastavit v rozmezí 0~21dB s krokem 1,5dB - èím vyšší zisk, tím vyšší hlasitost záznamu. Volbu potvrïte stiskem tlaèítka "M". Property - systémová nastavení Playmode V menu Setting nalistujte tlaèítky / položku Playmode a potvrïte tlaèítkem "M". Z nabídky mùžete zvolit následující režimy pøehrávání skladeb: Normal: postupné pøehrání všech skladeb od první k poslední; Repeat One: neustálé opakování jedné (aktuální, vybrané) skladby; Repeat All: neustálé opakování všech skladeb v pamìti; Shuffle: pøehrání skladeb v náhodném poøadí; Shuffle All: opakované pøehrávání všech skladeb v náhodném poøadí. Language V menu Setting zvolte Language. Tato položka umožòuje nastavit podporu národních znakù v textových souborech a informacích typu ID3 Tag: English: angliètina a evropské zemì Korean: korejština Japanese: japonština T.chinese: tradièní èínské znaky S.chinese: zjednodušené èinské znaky Lyrics On/Off M-CODY M-20 umožòuje zobrazení lyrics - textù písní na displeji bìhem pøehrávání hudby. Tlaèítky / zvolte On (zapnuto) nebo Off (vypnuto) a potvrïte tlaèítkem "M". Version Info Tato položka informuje o pamì ové kapacitì a aktuální verzi firmware. Nabíjení akumulátoru Zapnìte poèítaè a pøipojte pøehrávaè k USB portu nebo sí ové nabíjeèce pomocí dodaného kabelu. Ikona stavu baterie na displeji se zmìní na. Nabíjení trvá cca. 5-6 hodin, po dokonèení se ikona baterie zmìní na. Upozornìní: Po plném nabití nenechávejte pøehrávaè dlouho pøipojený k portu nebo nabíjeèce. Akumulátor dobíjejte ideálnì jednou týdnì. Pøipojení k PC a instalace ovladaèe Zapnìte pøehrávaè. Pøipojíte-li jej nyní k USB portu poèítaèe se systémem Windows ME/2000/XP, je automaticky rozpoznán jako další disková jednotka (napø. F:\). Máte-li Windows 98, nainstalujte nejprve ovladaè z dodaného CD: Vložte disk do mechaniky a z menu zvolte "Driver Installation for Win98/98SE". Práce s pamìtí S pamìtí pøehrávaèe lze pracovat jako s jakýmkoliv jiným diskem èi disketou - kromì hudebních dat lze ukládat jakékoliv soubory, kopírovat je, pøesouvat a mazat pøímo v prostøedí Prùzkumníka. Odebrání pøehrávaèe ze systému Pøed odpojením pøehrávaèe z rozhraní USB je tøeba dodržet tyto kroky: 1) Kliknìte levým tlaèítkem myši na ikonu USB pøipojení. 2) Kliknìte na nápis "Bezpeènì odebrat Velkokapacitní pamì ové zaøízení USB - jednotka (F:)", kde F: je oznaèení pøehrávaèe v systému. Po potvrzujícím dialogu je možné pøehrávaè bezpeènì odpojit. Dodržení tìchto pokynù zajistí bezpeèné odhlášení pøehrávaèe ze systému. Neuèiníte-li tak, hrozí ztráta dat i poškození pamìti! Uzamèení tlaèítek Chcete-li uzamknout tlaèítka pøehrávaèe proti nechtìnému stisknutí, pøepnìte posuvník HOLD. Na displeji se objeví ikona zámku a tlaèítka nebudou aktivní. Pro odemèení opìt pøepnìte HOLD, ikona zámku zmizí z displeje.

7 softwarová výbava 13 LDB Lyrics Manager Program LDB Lyrics Manager slouží k úpravì a vkládání textù písní - Lyrics - do zvukových souborù. Pro instalaci vložte dodané CD do mechaniky a na úvodní obrazovce zvolte LDB Lyrics Manager. Pokraèujte podle pokynù prùvodce. Spus te aplikaci ikonou na ploše nebo z menu Start. V levém panelu zkontrolujte model pøehrávaèe, který používáte, a zvolte adresáø s hudbou. V pravém oknì je zobrazen obsah složky spolu s informacemi o pøítomnosti Lyrics pro urèitý model, velikosti souboru a dobì trvání. Kliknutím na ikonu Marking dojde k nastavení flagu, že soubor je pøipraven pro použití Lyrics v pøehrávaèi M-20. Pro vyhledání Lyrics v interní databázi programu kliknìte na Search. V oknì zadejte název interpreta a skladby a kliknìte na tlaèítko Search vpravo. Pro pøiøazení správného textu zvolte jeden z nalezených souborù. Kliknìte na Marking a potvrïte stiskem OK. Pro vymazání Lyrics ze souboru kliknìte na Delete a potvrïte stiskem YES. Online Update Program pro upgrade firmware (øídícího kódu) pøehrávaèe M-20 na nejnovìjší verzi. Vložte instalaèní CD do mechaniky a zvolte Online Update. Prùvodce vás provede instalací, program se nainstaluje do složky C:\Program Files\Median\M-cody. Program spus te dvojklikem na ikonu Online-updater na pracovní ploše. Bìhem upgrade firmware dojde ke zformátování pamìti a tím ztrátì uložených dat, program proto nabízí možnost automatické zálohy a obnovení dat (Backup/Recover the Data) a stažení nejnovìjších systémové grafiky (IR/Logo Download). Pøipojte pøístroj k PC, ujistìte se, že jste zaškrtli požadované volby a na systémovém HDD máte dostatek místa k pøípadné záloze dat. Poté kliknìte na Start. Program zkontroluje, zda je na firemním serveru k dispozici nová verze firmware, stáhne ji a zobrazí okno Update M-Cody Series s výpisem aktuální a nové verze firmware. Kliknutím na Start zahájíte proces upgrade, po úspìšném ukonèení kliknìte na Finish. Pokud jste zaškrtli možnost zálohy dat, ta budou nyní automaticky nahrána z doèasného adresáøe zpìt do pøehrávaèe. Po dokonèení obnovy dat kliknìte na Close a bezpeènì odpojte pøehrávaè od PC. 14 øešení problémù Øešení problémù 1. Pøehrávaè nelze zapnout... Zkontrolujte, zda není vybitý akumulátor. Ovìøte pøipojením k USB rozhraní. Pokud pøístroj pod PC normálnì pracuje a akumulátor je nabitý, zkuste pøeinstalovat firmware pøehrávaèe. 2. Pøehrávaè ani nepípne... Zkontrolujte nastavení hlasitosti. Zkuste lehce pohnout se sluchátkovým konektorem, není-li poškozen. Také se mùže jednat o nekorektnì nakódovaný soubor MP3, WMA nebo OGG - ovìøte poslechem na poèítaèi. 3. Na displeji se zobrazují divné znaky... Ovìøte, zda je nastaveno evropské prostøedí (English). 4. Obrazovka zamrzla a pøístroj nereaguje... Zkuste pøístroj vypnout a zapnout. Nepomùže-li to, stisknìte tlaèítko Reset. Možná bude potøeba pøeformátovat pamì pøehrávaèe a pøeflashovat firmware. 5. Nefunguje pøenos souborù... Ovìøte propojení pøehrávaèe s poèítaèem. Používáte-li prodlužovací kabel, mùže být vadný. 6. Pøíjem rádia není nic moc... Ovìøte, zda jsou sluchátka øádnì pøipojena - slouží zároveò jako anténa. Pøíjem FM tuneru je rovnìž velice závislý na lokaci a prostøedí, kde je pøehrávaè používán. Upozornìní! Pøehrávaè je napájen interním Li-Pol akumulátorem. Akumulátor je spotøební materiál, jehož výkon mùže kvùli opotøebení èasem klesat. Životnost akumulátoru tedy mùže být kratší, než záruèní doba pøístroje. Nejedná se však o výrobní vadu a tento jev nelze reklamovat. Pozn.: Pokud není nová verze firmware k dispozici, bude provedena obnova stávající verze firmware. Bìhem upgrade dbejte na to, aby nedošlo k pøerušení spojení mezi PC a pøehrávaèem. Hrozí nevratné poškození pøístroje, na nìjž se nevztahuje záruka!

8 upozornìní 15 Informace o elektronickém odpadu Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zaøízení Uvedený symbol na výrobku nebo v prùvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány spoleènì s komunálním odpadem. Za úèelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na urèených sbìrných místech, kde budou pøijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomùžete zachovat cenné pøírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadù na životní prostøedí a lidské zdraví, což by mohly být dùsledky nesprávné likvidace odpadù. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úøadu nebo nejbližšího sbìrného místa. Pøi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními pøedpisy udìleny pokuty. Pozor! Produkt nepoužívejte nebo nepøechovávejte: - v prostøedí s konstantnì vysokou nebo naopak nízkou teplotou - ve vlhkém èi prašném prostøedí - na pøímém slunci, uvnitø automobilu, v blízkosti topení - na místì s velkými vibracemi - poblíž magnetických materiálù Chraòte pøehrávaè pøed poškozením: - nevystavujte produkt nárazùm - nerozebírejte, neopravujte a nezasahujte do pøístroje svépomocí - zabraòte vniknutí cizích látek do pøístroje - je-li povrch pøístroje zašpinìn, èistìte jej jemnou tkaninou. Nepoužívejte chemikálie! kontakt V pøípadì jakýchkoliv dotazù nás prosím neváhejte kontaktovat. Dovozce pøehrávaèù znaèky M-CODY pro ÈR: HBC Europe s.r.o. Železnièní 483/ Praha 10 Telefon: website: fórum technické podpory: Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu parametrù výrobku, pøíslušenství nebo funkcí uvedených v tomto návodu bez pøedchozího upozornìní. Registrované obchodní znaèky zmínìné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníkù. Spoleènost neposkytuje podporu ohlednì pøehrávaèù znaèky Emgeton M-CODY

MX 700. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33 x 70,5 x 18,2 mm 40 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB. ASF, WMA DRM, SMV, JPG, TXT - záznam MP3

MX 700. 2 technické specifikace - souèásti balení. 33 x 70,5 x 18,2 mm 40 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1 GB. ASF, WMA DRM, SMV, JPG, TXT - záznam MP3 2 technické specifikace - souèásti balení m-cody MX 700 Rozmìry Hmotnost Pamì Formáty souborù Frekvenèní rozsah Sluchátkový výstup Pomìr signál/šum 33 x 70,5 x 18,2 mm 40 g (vè. akumulátoru) 512 MB / 1

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

Průvodce Quick Start AU822 (Cover)

Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Průvodce Quick Start AU822 (Cover) Obsah Přehled o výrobku... 4 Základní funkce... 5 Režim hudby... 6 Režim video... 8 Režim nahrávání... 8 FM Tuner... 10 Prohlížeč obrázků...11 Režim e-book... 12 Nastavení

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0

Acer MP150. Uživatelská příručka. Verze 1.0 Acer MP150 Uživatelská příručka Verze 1.0 Autorská práva Copyright 2006 Acer Inc., všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému, překládaná

Více

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE CINEMA MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 -

ICR-280. Digitální diktafon. Návod k použití - 1 - ICR-280 Digitální diktafon - 1 - Návod k použití Poznámka: Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vypněte vypínač POWER. Nepoužívejte zařízení na extrémně horkých, studených ani prašných místech.

Více

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F

Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Digitální MP3/WMA Přehrávač MODEL: OP20F Návod k obsluze Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE

ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE Obsah OBSAH 1 ZÁSADY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEHRÁVAČE 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ SLUCHÁTEK 3 POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ 3 POPIS PŘEHRÁVAČE 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 UMÍSTĚNÍ TLAČÍTEK A POPIS FUNKCÍ

Více

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy

Uživatelská příručka. MP4 přehrávač mivvy Uživatelská příručka MP4 přehrávač mivvy Předmluva Tento přehrávač přehrává MPEG/WMA/MP3/MP4 audio a video soubory a plně podporuje USB Mass Storage standard. Přehrávač je vylepšený MP3 přehrávač a je

Více

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-222 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0

USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE. Model: 350X. AG350X-169KO v1.0 USB MP3 Player NÁVOD K OBSLUZE Model: 350X 0 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Přehrávač MP350 - příručka

Přehrávač MP350 - příručka Přehrávač MP350 - příručka OVLÁDACÍ PRVKY Sluchátka (jack) Mikrofon Zamykání kláves Ovládání hlasitosti Bílý monochromatický OLED displej Hraj/pauza/ zapínání Zvýšit hlasitost Předchozí / přetáčení Další

Více

Citlivý diktafon s aktivací hlasem

Citlivý diktafon s aktivací hlasem Citlivý diktafon s aktivací hlasem Návod k obsluze Hlavní výhody VOR/AVR nastavitelná citlivost u aktivace hlasem Čtyři úrovně kvality nahrávání Doba nepřetržitého nahrávání až 12 hodin na jedno nabití

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Blue Bay MP3-player. S tímto kompaktním MP3 přehrávačem si můžete vychutnat svoji

Více

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6.

Obsah. 1. Úvod 1. 2. Bezpečnostní pokyny 1. 3. Některé funkce přehrávače 2. 4. Přenos dat a nabíjení 2. 5. Tlačítka a ovládání 3. 6. Obsah 1. Úvod 1 2. Bezpečnostní pokyny 1 3. Některé funkce přehrávače 2 4. Přenos dat a nabíjení 2 5. Tlačítka a ovládání 3 6. Hudba 4 7. Obrázky 6 8. Video 7 9. Fotoaparát 8 10. Diktafon 9 11. FM rádio

Více

Multifunkční mini-diktafon

Multifunkční mini-diktafon Multifunkční mini-diktafon Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velká možnost nastavení jednotlivých funkcí Možnost napájení z externí baterie (prodloužení doby nahrávání až na tři dny) MP3 přehrávač

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka

MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka MP3 přehrávač MP-112 Uživatelská příručka Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií dokladu

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

T.sonic 840. Příručka uživatele

T.sonic 840. Příručka uživatele T.sonic 840 Příručka uživatele Úvod Obsah balíčku Vlastnosti Systémové požadavky Bezpečnostní opatření Zálohování dat Pozor: Nebezpečí poškození sluchu Připomínky O výrobku Barevný LCD displej Základní

Více

Philips GoGear audio přehrávač SA1340 SA1341 SA1350 SA1351. bez FM tuneru SA1345 SA1346 SA1355 SA1356. s FM tunerem.

Philips GoGear audio přehrávač SA1340 SA1341 SA1350 SA1351. bez FM tuneru SA1345 SA1346 SA1355 SA1356. s FM tunerem. Philips GoGear audio přehrávač SA1340 SA1341 SA1350 SA1351 bez FM tuneru SA1345 SA1346 SA1355 SA1356 s FM tunerem Návod k obsluze Potřebujete pomoc? Navštivte stránky www.philips.com/support na kterých

Více

1. Bezpečnostní pokyny

1. Bezpečnostní pokyny 1. Bezpečnostní pokyny Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání zařízení. Aby nedošlo k nějaké nehodě, pozorně si jej přečtěte a ujistěte se, že rozumíte všem

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Diktafon s HD kamerou

Diktafon s HD kamerou Diktafon s HD kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení přístroje 1.1

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač

S11R. MP3 přehrávač. OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač S11R MP3 přehrávač OLED displej Paměť 256MB - 2GB Rozhraní USB 2.0 Záznamník FM radiopřijímač Základní vlastnosti a charakteristiky: Vnitřní paměť 256MB/512MB/1G/2G (dle verze) OLED displej Přehrávání

Více

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě

Nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Špičkový diktafon v propisce nejkvalitnější možný záznam v PCM kvalitě Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Nejkvalitnější možný záznam

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník

RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník RC60 Spolupráce s SD/MMC kartami do 512M Rozhraní USB 2.0 OLED displej Integrovaná paměť 256M FM rádio Záznamník Vlastnosti přístroje Podpora MMC/SD paměťových karet (podpora do 512MB) Vnitřní paměť 256MB.

Více

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka

Vítejte. Co je obsahem balení? 1x DAB + /FM Rádio 1x Napájecí kabel 1x Uživatelská příručka Obsah EN Úvod... 2 Co je DAB + Digitální Rádio?... 2 Začínáme.... 3 Podsvícení displeje... 4 Použití sluchátek.... 4 Vaše rádio... 5 Zapnutí... 6 Teleskopická anténa.... 6 Vypnutí... 6 Změna hlasitosti....

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled:

MP4 přehrávač T 31. Návod k použití. Stručný přehled: MP4 je přehrávač nové generace podporující formáty souborů typu MP1, MP2, MP3, WMV, WMA, ASF a WAV. MP4 přehrávač T 31 Návod k použití Upozornění : Pro nastavení češtiny zvolte v hlavním menu přehrávače

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

GPS lokátor s výdrží až 180 dní

GPS lokátor s výdrží až 180 dní GPS lokátor s výdrží až 180 dní Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dlouhá výdrž až 180 dní při provozu z baterie (SMS mód) Možnost připojení jak prostřednictvím magnetu, tak přímo na autobaterii Velmi

Více

DS20B 2G. MP3 přehrávač. Paměť 2GB Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač

DS20B 2G. MP3 přehrávač. Paměť 2GB Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač DS20B 2G MP3 přehrávač Paměť 2GB Rozhraní USB 2.0 Šifrovaný disk Záznamník FM radiopřijímač Základní vlastnosti a charakteristiky: Vnitřní paměť 2GB Přehrávání formátů MP3, WMA. FM přijímač s 20ti předvolbami.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

GPSport 255. Uživatelský manuál. Verze: V1.1

GPSport 255. Uživatelský manuál. Verze: V1.1 GPSport 255 Uživatelský manuál Verze: V1.1 Srpen, 2011 Bezpečnostní upozornění Používejte napájecí adaptér dodaný výrobcem (je-li v balení). Použitím adaptérů jiných značek a specifikací může dojít k poškození

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list

Obsah balení. Popis jednotky. 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list CZ Průvodce rychlým startem Obsah balení 1 Čtečka E-Book (hl. jednotka) 2 Kožené pouzdro 3 Sluchátka 4 USB kabel 5 Průvodce rychlým startem 6 Záruční list Popis jednotky 1 2 3 4 14 8 5 6 7 9 10 12 11 13

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje.

Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HD 1080p s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-222 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod HD kamera do auta HQS-222 je špičkové řešení pro náročné

Více

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE

MP4 PŘEHRÁVAČ. Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE MP4 PŘEHRÁVAČ Model: 562X NÁVOD K OBSLUZE Upozornění! Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité

Více

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA

GPS Navigace JETT 3501. Návod k použití PŘEDMLUVA GPS Navigace JETT 3501 Návod k použití PŘEDMLUVA Jsme rádi, že využíváte náš navigační přístroj JETT 3501, který mimo hlavní funkce navigace, nabízí také přehrávání audio souborů a videa, prohlížení fotek

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Návod k použití / česky

Návod k použití / česky Návod k použití / česky Strana 1 z 11 Výstraha Nevystavujte přístroj silným nárazům a zabraňte pádu z výšky. Nepoužívejte přístroj v extrémně studených, horkých nebo prašných podmínkách. Nevystavujte ho

Více

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM

FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM FM RADIOPŘIJÍMAČ S USB, MICRO SD A MP3 PŘEHRÁVAČEM Model: SM 2006 NÁVOD K OBSLUZE 1. Power ON/OFF (Vypínač napájení) 2. LCD displej 3. Numerická tlačítka 4. MP3/FM (MP3/Rádio) 5. Program Store (Uložení

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

5" Radio Nav 5" Radio Nav

5 Radio Nav 5 Radio Nav ČESKÁ 5" Radio Nav 5" Radio Nav RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services Technical Services Service Engineering Largo Senatore G. Agnelli, 3 10040 Volvera

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

Roomy. Návod k použití

Roomy. Návod k použití Roomy Návod k použití 2 Před prvním použitím je třeba dobít vestavěnou baterii. (První nabití baterie trvá mezi: 5-8 hodinami). Návod k použití ČESKY 3 Ovládání Front (1) Play/Pause tlačítko (2) Tlačítko

Více

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM

CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM CD/MP3 PŘEHRÁVAČ S GRAMOFONEM, STEREO RÁDIEM A USB/ SD KÓDOVÁNÍM NÁVOD K POUŽITÍ Zastoupení LENCO pro Českou a Slovenskou republiku: AQ, s.r.o. Wolkerova 381, CZ 784 01 Červenka www.aq.cz, mail: aq@aq.cz

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Obsah balení T.sonic Sluchátka CD s ovladači USB kabel Kožené pouzdro Šňůrka na krk

Obsah balení T.sonic Sluchátka CD s ovladači USB kabel Kožené pouzdro Šňůrka na krk Obsah balení T.sonic Sluchátka CD s ovladači USB kabel Kožené pouzdro Šňůrka na krk Charakteristika Plně kompatibilní s USB 2.0 Při připojení k PC je T.Sonic napájen přímo z USB portu, když není připojen

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY 1. SNÍŽENÍ HLASITOSTI/ ALARM 1 ON / OFF 2. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI / ALARM 2 ON / OFF 3. > / TUNE + / DST 5.

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití

Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646. CS Návod k použití Zaregistrujte svůj produkt a obdržíte podporu od www.philips.com/welcome LFH0642 LFH0646 CS Návod k použití Obsah 1 Vítejte 3 Produkthighlights 3 2 Důležité 4 Bezpečnost 4 Ochrana sluchu 4 Likvidace starého

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5400 SPCD CDP 5400 SPCD MODE PROG DC IN 4.5 V Ó SKIP 8 SKIP + 9 LINE OUT 0 VOLUME STOP 5 ASP/DIR NEXT HOLD OPEN 8 OFF BASS BOOST ON MP3 3 DAS 00 00:00 41 ALL PROG INTRO ALBUM

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme BT50 BT25. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte společnost Philips BT50 BT25 Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace

Více

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu,

Než začnete používat tento výrobek, přečtěte si prosím pozorně tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu, Návod k použití 1 2 3 OBSAH Úvod Certifikace výrobku Přehled produktu Vlastnosti Nastavení výrobku Obsah balení a příslušenství Obsah balení Volitelné příslušenství Popis funkcí 1. Začínáme 2. Změna režimu

Více

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení:

Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady. Před použitím: Popis částí zařízení: Návod k použití Bezpečnostní upozornění: Při používání elektrického zařízení dodržujte prosím následující zásady 1. Před prvním použitím zařízení se seznamte s tímto návodem. 2. Uchovejte si tento návod

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609

MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609 Uživatelský manuál MP600 / 601 / 602 / 603 / 604 / 605 / 606 / 607 / 608 / 609 Index 1. Úvod 2. Obsah Balení 3. Přehled produktu 3.1 Tlačítka 3.2 Fukce tlačítek 3.3 LCD 3.4 Připojení k PC 3.5 Přenos Souborů

Více

Uživatelská příručka MP 860

Uživatelská příručka MP 860 Uživatelská příručka MP 860 Úvod... 7 Obsah balení...7 Základní popis a vlastnosti...8 Systémové požadavky...8 Bezpečnostní opatření... 9 Obecné...9 Záloha dat...9 Varování riziko zhoršení sluchu...9 Připomenutí...9

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke.

Jinke. Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Elektronická kniha. www.jinke. www.jinke.cz Jinke UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Jinke Hanlin ereader V3 Elektronická kniha s technologii elektronického inkoustu E-Ink. Elektronická kniha Verze 1.0 Obsah Obsah Bezpečnostní upozornění... 1 Popis

Více