ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka"

Transkript

1 ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností Internet BillBoard a.s. se sídlem Novoveská 1265/95, Ostrava, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3451, IČ: , DIČ: CZ , účet vedený u Komerční banky a.s., IBAN CZ ( Poskytovatel )a/nebo ( Strana )či kolektivně ( Strany ) a majitelem ibillboard účtu ( Zákazník ) a/nebo ( Strana ) či kolektivně ( Strany ). V textu pojem Zákazník může souviset s Vydavatelem/webovou stránkou/reklamní sítí (dále jen jako Vydavatel ) nebo s Inzerentem/Agenturou (dále jen jako Inzerent ). Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek ( VOP ), přičemž Poskytovatel vyrozumí Zákazníka zveřejněním nového znění na minimálně dva týdny před zahájením jejich účinnosti. Pokud Zákazník neodstoupí od smlouvy před zahájením jejich účinnosti, je to považováno za Zákazníkovo přijetí nového znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud Zákazník nesouhlasí s jakýmikoliv podmínkami zde uvedenými, jedinou možností Zákazníka je nepoužívat ibillboard služby. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním nových podmínek, jedinou možností Zákazníka je přestat používat ibillboard služby. 1. Definice použitých pojmů: ibb znamená ibillboard ibb systém znamená systém, jehož prostřednictvím je Reklamní prostor nabízen na webových stránkách Vydavatele a prostřednictvím kterého si může Inzerent zakoupit Reklamu nad Reklamním prostorem; Vydavatel je subjekt, který poskytuje Reklamní prostor Inzerentům; Reklamní prostor znamená webovou stránku, kterou Vydavatel nabízí prostřednictvím ibb Inzerentům; Inzerent je subjekt, který má zájem o umístění Reklamy do Reklamního prostoru; Reklama znamená textovou, grafickou, interaktivní, richmedia či jinou podobu on-line reklamy, různých rozměrů například: square, skyscreaper, leaderboard apod; ibb kód je aplikační kód, který musí být vložen do webové stránky. Tento kód poté umožňuje zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru v určitém rozměru a pozici; Zobrazení Reklamy znamená zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru; Klik na Reklamu znamená kliknutí na Zobrazenou Reklamu návštěvníkem webové stránky; Neplatné Zobrazení Reklamy a/nebo Kliku na Reklamu znamená takové Zobrazení Reklamy a/nebo Klik na Reklamu, které bylo učiněno podvodným způsobem; Přímá kampaň znamená reklamní kampaň, u které Inzerent požaduje zobrazení Reklamy na konkrétní webové stránce a případně v definovaném rozsahu (časové období, zobrazení, kliky apod.); Nepřímá kampaň znamená reklamní kampaň bez možnosti volby konkrétní webové stránky a bez jakéhokoliv příslibu, že se požadovaný rozsah kampaně splní v rámci definovaného časového období kampaně. Existují dva druhy nepřímých kampaní: ROC Run of Category; kampaň se zobrazuje ve vybraných kategoriích RON Run of Network; kampaň se zobrazuje v celém Reklamním prostoru Reklamní obsah znamená reklamní kampaň s definovaným objemem Zobrazení Reklamy nebo Kliků na Reklamu; ecpm znamená efektivní cena za tisíc jednotek. ecpm je používáno v ibb systému pro přepočet nákladů bez ohledu na to, zda byla Reklama prodána na imprese/kliky atd.; Požadovaná ecpm cena znamená ecpm cenu definovanou Vydavatelem v ibb Existují tři druhy Požadované ecpm ceny: Přímá, ROC, RON; Nabízená ecpm cena znamená maximální ecpm cenu, kterou je Inzerent ochoten zaplatit za reklamní kampaň; Skutečná ecpm cena znamená nejlepší možnou ecpm cenu v daný okamžik, ve který Inzerent zakoupil reklamní kampaň; Marže Poskytovatele znamená odměnu Poskytovatele, která dosáhne maximálně 50% Skutečné ecpm ceny; 2. ibb Systém 2.1. ibb systém umožňuje: (i) Vydavateli nabídnout svůj Reklamní prostor k prodeji prostřednictvím ibb systému; (ii) Inzerentovi zakoupit Reklamní prostor Vydavatele za účelem Zobrazení svých Reklam; 2.2. ibb systém je poskytován s těmito podmínkami: (a) ibb systém musí být používán nebo zpřístupněn pouze jednotlivým osobám, které autorizuje Zákazník poskytnutím přístupu do ibb systému a to výhradně za pomoci uživatelského jména a hesla, které Zákazník získal od Poskytovatele; a (b) Zákazník nesmí šířit licenci, podlicenci, prodat, přeprodávat, pronajímat, převádět, zastupovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat nebo dát ibb systém k dispozici třetí straně. Poskytnutí přístupu třetí straně ke statistikám neznamená porušení tohoto ustanovení. Stránka 1 z 5

2 2.3. Zákazník zbavuje Poskytovatele veškeré odpovědnosti související se schopností Zákazníka získat (či nezískat) konkrétní výsledek či provizi, používáním nebo jinými aktivitami souvisejícími s využíváním ibb Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se objemu Zobrazení reklamy nebo Kliků na reklamu, časové dodání těchto Zobrazení a/nebo Kliků, nebo plateb, které by měly vzniknout Zákazníkovi v souvislosti s užíváním ibb 2.4. Pokud je Zákazník Inzerentem, poté Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem Reklamního prostoru, který může být k dispozici nebo publikován v ibb 2.5. Pokud je Zákazník Vydavatelem, pak Vydavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem zobrazených Reklam, které mohou být k dispozici nebo publikovány na webových stránkách Vydavatele (nebo naopak) Poskytovatel prohlašuje a zaručuje Zákazníkovi, že bude poskytovat ibb systém profesionálním a odborným způsobem. 3. ASP Služby 3.1. ibb systém je poskytován formou ASP služeb, což znamená, že nabízené služby jsou poskytovány na technické platformě Poskytovatele s jeho datovým provozem, a veškeré nezbytné investice související s provozem hardwarového vybavení ibb jsou zajišťovány Poskytovatelem. 4. Autorská práva 4.1. Použití ibb systému neznamená převod autorského vlastnictví prostřednictvím dočasné nebo trvalé licence, nebo jiným způsobem. Použití ibb systému nemá v žádném případě vliv na stávající autorská práva, průmyslová práva (ochranné známky, patenty) a/nebo obdobná práva. Veškerá tato práva zůstávají majetkem Poskytovatele. 5. Použití ibb Systému 5.1. Poskytovatel se bude řídit všemi zákony, pravidly a ostatními předpisy, které souvisí s poskytováním ibb systému dle VOP. Poskytovatel může sdílet všeobecné (tzn. osobně neidentifikovatelné) informace o Zákazníkovi s Inzerenty, Vydavateli, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Zákazník navíc poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k publikování informací v jakémkoliv reklamním médiu, webových stránkách, bannerech, či jiném obsahu pro marketingové účely. Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat veškeré údaje o návštěvnících stránek Zákazníka s možností jim zobrazit dotazníky, jako jeden z možného způsobu sběru dat Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony, pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na užívání ibb systému v dané zemi, ve které dojde k plnění Reklamního obsahu. Zákazník je povinen používat ibb systém výhradně pro své legitimní obchodní účely zamýšlených těmito VOP a nesmí: (i) rušit nebo narušit integritu nebo výkon ibb systému nebo údajů v něm obsažených; a/nebo (ii) pokusit se získat neoprávněný přístup k ibb systému nebo s nimi souvisejícími systémy či sítěmi Vydavatel automaticky souhlasí s tím, že jakmile potvrdí inzerentovi Přímou kampaň, musí dodat slíbený reklamní prostor v plném rozsahu V případě Nepřímé kampaně Vydavatel souhlasí, že jeho souhlas se zahájením kampaně nad jeho Reklamním prostorem není nutný. Vydavatel si vyhrazuje právo zastavit běžící Nepřímou kampaň, která porušuje tyto VOP Vydavatel bere na vědomí, že ne každá imprese nad jeho Reklamním prostorem musí být finančně odměněna, a to vzhledem k tomu, že Poskytovatel bude, v přiměřeném množství, Zobrazovat Reklamu ibb systému z marketingových důvodů a/nebo kvůli stanovení výkonnosti kampaní, které nejsou prodané na Zobrazení reklamy Inzerent bere na vědomí, že si Poskytovatel vyhrazuje právo na přerušení služeb nad libovolným Reklamním prostorem v případě, že dojde ke zpoždění jeho platby, nedostatku finančních prostředků na účtu, nevhodné Reklamě, podezření na použití nestandardního kódu nebo malware, apod., a to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke spokojenosti Poskytovatele a Vydavatele Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost a aktuálnost informací souvisejících s používáním Zákaznického účtu v ibb 5.8. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se počtu impresí, kliků atd. bere Zákazník na vědomí, že jediné platné statistiky jsou statistiky Poskytovatele Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za selhání nebo zpoždění ve výkonu svých povinností způsobených vyšší mocí, včetně elektrického výpadku, nedostupnosti připojení k internetu, nepokojů, povstání, aktů terorismu, války (nebo podobných), požáru, záplavy, zemětřesení, výbuchu a dalších příkladů vyšší moci. 6. Výjimky 6.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje, že ibb systém bude poskytován po celou dobu nepřerušovaným nebo bezchybným způsobem. Vzhledem k charakteru služby, Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se příjmů nebo splnění podmínek pro uvedení Reklamy (pořízení nakoupeného množství impresí, emisi Reklamy po Stránka 2 z 5

3 celou zakoupenou dobu, emisi Reklamy nad zakoupeným Reklamním prostorem atd.) 7. Zakázané chování 7.1. Poskytovatel nebude tolerovat Zákazníkovi účast na chování, které produkuje, týká se nebo má povahu Zakázaného chování. Důsledkem Zakázaného chování na straně Zákazníka může být přerušení služeb podle bodu 5.6 těchto VOP, a/nebo si může Poskytovatel nárokovat zaplacení smluvní pokuty podle bodu 11.2 těchto VOP. Zakázané chování je definováno takto: Zákazník nesmí: (a) používat jakékoli metody (roboty či jiné aplikace, automatické obnovy stránek atd.) k vytváření umělých nebo falešných impresí; (b) úmyslně umisťovat ibb kódy na prázdné webové stránky nebo na webové stránky bez obsahu; pokud je obsah webových stránek dodatečně odebrán, musí Vydavatel neprodleně odebrat ibb kódy z takových webových stránek; (c) umístit Reklamu na neschválenou webovou stránku nebo takovým způsobem, který může být pro koncového uživatele zavádějící; (d) používat neviditelné metody pro generování impresí, kliků, nebo transakcí, které nejsou zahájeny afirmativní akcí koncového uživatele; nebo (e) (f) pokoušet se jakýmkoli způsobem měnit, upravovat, odstraňovat, skrývat nebo jinak učinit nefunkčním nebo neúčinným ibb systém, tagy, zdrojové kódy, odkazy, pixely, moduly nebo jiné údaje poskytnuté nebo získané od Poskytovatele, které umožňují měřit výkonnost a poskytovat služby. Zákazník prohlašuje, že nebude měnit, upravovat, překládat, připravovat odvozená díla, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Zákazník zaručuje, že žádná Reklama/webová stránka nebude obsahovat, propagovat, odkazovat nebo mít vazbu na: (a) materiální nenávist, násilí, diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku nebo rodinného stavu, nebo jiné materiály považované za nevhodné nebo škodlivé; (b) ilegální software apod.; (c) ilegální nebo klamavé akce nebo praktiky, nebo porušování duševního vlastnictví, nebo práva na soukromí ostatních; (d) webové stránky hostované bezplatnou službou, nebo které nevlastní doménu, kterou používají; (e) charitativní kliky/dary, platbu za surfování, webové stránky, jejichž obsah porušuje obecně použitelná ustanovení práva nebo obecné zásady; (f) aktivity porušující obecně chápané ustanovení a obecné zásady, včetně, ale ne omezené pouze na, zasílání nevyžádané hromadné elektronické pošty (SPAM) nebo použití spyware; nebo obdobných činností, které jsou zakázány příslušným zákonem. 8. Platební podmínky a Cenová politika 8.1. Vydavatel Během trvání VOP a za předpokladu, že Zákazník nejedná v rozporu s VOP, bude Poskytovatel vyplácet odměnu Vydavateli vyplývající z celkového prodeje uskutečněného nad jeho Reklamním prostorem Vydavatel si stanovuje Požadovanou ecpm cenu, za kterou je ochoten nabídnout jeho Reklamní prostor na prodej. Požadovaná ecpm cena je definována Vydavatelem v ibb Tato cena bude navýšena o marži Poskytovatele Vydavatel má možnost si nastavit množstevní slevy pro Inzerenty. Náklady spojené s touto odměnou jsou plně hrazeny Vydavatelem Vydavatel má právo na odměnu pouze z platných impresí a/nebo kliků Odměna Vydavateli bude vyplacena na základě faktury vystavené Vydavatelem na částku uvedenou v ibb systému a to se splatností šedesáti (60) dnů. Vydavatel vystaví fakturu na svou dosud nefakturovanou odměnu k poslednímu dni ukončeného kalendářního měsíce a pošle ji em, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na Vydavatel je povinen vystavovat fakturu na svou dosud nevyfakturovanou odměnu, bez ohledu na její výši, nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce, následujícího po ukončeném kalendářním měsíci, ve kterém mu vznikl nárok na odměnu V případě každého konkrétního nedodržení/porušení bodu je Poskytovatel oprávněn ponížit odměnu Vydavatele o částku 1000 Kč, či do celé výše hodnoty odměny Vydavatele, pokud je tato hodnota nižší než 1000 Kč V případě, že Inzerent rozporoval výsledky kampaně v ibb systému a jeho nárok byl uznán platným, odměna pro Vydavatele může být ponížena o rozporovaný finanční objem v ibb systému nad Reklamním prostorem Vydavatele. V případě že byl takovýto nárok vztahován k již vyplaceným odměnám, vyhrazuje si Poskytovatel možnost ponížit následující měsíční odměnu Vydavatele, v rozporovaném objemu Vydavatel má nárok na odměnu za předpokladu, že Poskytovatel obdržel podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro správu reklamy pro Vydavatele. Nárok na odměnu vzniká Vydavateli prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva podepsaná Poskytovatelem Odměna Vydavateli za daný kalendářní měsíc, používána v ibb systému, je Net cena. K této částce Stránka 3 z 5

4 se připočítá DPH, které bude zaplaceno Vydavatelem v zemi jeho původu Na konci kalendářního roku může Poskytovatel vyplatit Vydavateli všechny nevyplacené odměny. Platba bude provedena na bankovní účet uvedený v ibb 8.2. Inzerent Umístění Reklamy nad Reklamním prostorem, pokud není písemně dohodnuto jinak, je možné pouze po předchozím zaplacení ceny za umístění Reklamy nad Reklamním prostorem. Platba musí být provedena bankovním převodem na účet Poskytovatele; Inzerent nakupuje Reklamní prostor za ceny uvedené v ibb (a) v případě Přímé kampaně je cena pevná a zůstává nezměněná po celou dobu trvání kampaně. (b) Nepřímé kampaně jsou založeny na principu aukčního mechanismu, jehož hlavním cílem je, aby v danou dobu mezi běžícími kampaněmi, byla reklamní pozice zaplněna Reklamou s nejvyšším možným finančním výkonem (nejvyšším ecpm) Inzerent má za povinnost neustále kontrolovat stav a/nebo výsledky kampaně. Inzerent může rozporovat stav a/nebo výsledky kampaně za daný kalendářní měsíc, avšak nejpozději do 7 dne po skončení kalendářního měsíce nebo do 7 dne po skončení kampaně, podle toho, co nastane dříve. Po tomto termínu, stav a/nebo výsledky dané kampaně a/nebo ukončený daný měsíc budou považovány za Inzerentem schválené. Inzerentovy námitky budou zaslány na následující ovou adresu: Poskytovatelem bude cena bez DPH. K této částce se připočte DPH, která bude zaplacena Inzerentem v zemi jeho původu Inzerent bere na vědomí, že v případě realizace mezinárodní kampaně (tzn. kampaně nad reklamním prostorem ve více než jedné zemi), se případné spory v realizaci kampaně budou řídit platnými VOP pro zemi, ve které je spravován daný reklamní prostor Poskytovatel Poskytovatel vyplatí všechny odměny na měsíční bázi bankovním převodem. V případě, že částka určená k zaplacení je menší než 2500 Kč, Poskytovatel si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, odložit výplatu odměny až do toho měsíce, kdy částka k vyplacení pro Vydavatele překročí uvedenou částku. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit odměnu Vydavateli, který porušuje některou z podmínek stanovených ve VOP Poskytovatel platí ze své marže náklady spojené s technologickým poplatkem, propagací systému, rozvojem nových prodejních kanálů, a vývojem 8.4. Skladba ceny Příklad rozdělení ceny: Skutečná ecpm cena: 4 jednotky Požadovaná ecpm cena Vydavatelem: 3 jednotky Marže Poskytovatele: 1 jednotka V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro umístění Reklamy, může být cena za nevyužitou Reklamu použita Inzerentem pro účely Zobrazování Reklamy za odlišných podmínek nebo Inzerent může uplatnit nárok na vrácení nevyčerpané částky V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců, má Inzerent právo zaslat písemnou žádost Poskytovateli za účelem vrácení nevyčerpané částky peněz na ibb účtu Inzerenta. Poskytovatel uhradí na základě této žádosti skutečnou částku, po odečtení příslušných bankovních poplatků, na bankovní účet Inzerenta do třiceti (30) dnů od obdržení takové žádosti. V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, Inzerent ztrácí právo na vrácení částky peněz, která zůstala na ibb účtu Inzerenta Inzerent se zavazuje, že zašle Poskytovateli potřebné dokumenty prokazující, že je Inzerent registrován k Dani z přidané hodnoty v zemi jeho původu. Částka uvedená na faktuře za ibb služby zaslaná Inzerentovi 9. Obchodní tajemství 9.1. Obě strany se dohodly, že veškeré informace získané v souvislosti s ibb systémem jsou důvěrné. 10. Odškodnění Zákazník nebude uplatňovat po Poskytovateli, jeho rodičích, dceřiných společnostech, pobočkách, a zaměstnancích odškodnění, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení, vzniklé z nároků třetích stran, soudních řízení, vyšetřování nebo Stránka 4 z 5

5 poptávky v důsledku nebo vyplývající zcela nebo zčásti z přístupu Zákazníka do ibb systému, použití ibb systému, porušení podmínek ze strany Zákazníka, nebo třetí stranou, která používá přístup k účtu Zákazníka z jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli osoby nebo subjektu. Poskytovatel neodpovídá v žádném případě za správné umístění Reklamy Vydavatelem nebo za obsah Reklamy. 11. Smluvní pokuty Pokud Zákazník poruší bod 5.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši odměny za danou kampaň. Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit odměnu náležící Zákazníkovi v částce rovnající se smluvní pokutě náležící Poskytovateli. Pokud Poskytovatel již zaplatil část odměny za kampaň Zákazníkovi, je Zákazník povinen vrátit již zaplacenou odměnu Poskytovateli. (b) Je povinností Vydavatele informovat Inzerenta a dohodnout se spolu s Inzerentem na dalším postupu. 13. Závěrečná ustanovení Všechny spory smluvních Stran, musí být nejdříve vyřešeny vzájemným jednáním smluvních Stran, přičemž smluvní Strany vynaloží veškeré přiměřené úsilí k dosažení smírného řešení Pokud se smluvním Stranám nepodaří takový spor jednáním vyřešit, bude tento spor řešen prostřednictvím rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky podle procesních pravidel tohoto soudu před třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení se bude konat v českém jazyce. Strany souhlasí s přijetím rozhodnutí vydaného na základě rozhodčího řízení a jeho vykonáním Poskytovatel je oprávněn si nárokovat platbu ve výši Kč jako smluvní pokutu za každé porušení smlouvy a Obchodních podmínek Zákazníkem. Toto ustanovení se týká primárně bodů 5.2 a 7 těchto VOP Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 12. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy Smlouva vstupuje v platnost v okamžiku zahájení používání ibb Poskytovatel také může ukončit nebo přerušit přístup do ibb systému s okamžitou platností, bez předchozího upozornění a nenese žádnou odpovědnost za takové jednání, pokud Zákazník poruší některou z podmínek stanovených smlouvou Ukončením účtu Vydavatele, bude právo používat ibb systém Vydavatelem okamžitě zrušeno a Vydavatel odstraní všechny ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, s výjimkou těch Vydavatelů, kteří používají systém ibillboard AdServer (dříve BBelements AdServer). V případě, že Vydavatel neodstraní ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, Poskytovatel si vyhrazuje právo bezplatně užívat Reklamní prostor Vydavatele a zobrazit v něm své vlastní reklamní kampaně nebo reklamní kampaně třetí strany Pokud je Vydavatel rozhodnutý ukončit spolupráci s ibb systémem: V případě potvrzené a dosud nedokončené Přímé kampaně (a) Vydavatel musí dokončit již objednané kampaně v plném rozsahu. Reklamní prostor Vydavatele bude používán až do doby dokončení kampaně také pro Nepřímé kampaně. nebo Stránka 5 z 5

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz

Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Smluvní podmínky zadání slevové nabídky na portálu www.zahradaslev.cz Tyto smluvní podmínky upravují vztah provozovatele portálu (David Říha IČ: 01719181, dále jen Provozovatel ) a Poskytovatel slev zadavatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz

Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz Podmínky užívání služeb serveru TheMail.cz (dále jen Podmínky ) I. Úvodní ustanovení a definice 1. Tyto Podmínky užívání služeb serveru themail.cz (dále i jen server ) stanoví práva a závazky uživatelů

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetové adrese http://www.marketingforyou/ke-stazeni Smluvní podmínky Smluvní podmínky pro poskytování marketingových služeb v oblasti PPC reklamy. Služeb MarketingForYou.cz, Tomáš Čisárik, 17.listopadu 242, Domažlice, IČO: 74443003, DIČ: 8703051896, platné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Naspers OCS, s.r.o. se sídlem, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert

Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert Všeobecné licenční a obchodní podmínky EULA (End-User-License-Agreement) Licenční ujednání opravňující k užívání systému TAXexpert 1. Základní ustanovení a definice pojmů 1.1 Následující licenční podmínky

Více

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky I. Úvodní ustanovení 1.1. Těmito Všeobecnými podmínkami (dále jen podmínky ) se řídí všechny obchodní a závazkové vztahy uzavírané prostřednictvím webové služby rezervačního systému

Více

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové 1. Všeobecná ustanovení využívání affiliate.danielajelinkova.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky provizního systému Žijme svůj Život

Obchodní podmínky provizního systému Žijme svůj Život Obchodní podmínky provizního systému Žijme svůj Život 1. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner ) s podmínkami provizního systému a uzavírá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Smlouva o poskytování reklamy bude uzavřena na jeden (1) rok od zahájení poskytování služby. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Pricetown s.r.o. se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00 IČ: 279 17 223 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb

Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb Smlouva o pronájmu diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) v platném znění dnešního dne, měsíce a roku mezi CZECH MULTIMEDIA

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz

Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz Všeobecné obchodní podmínky používání datově telekomunikačních služeb redakčního systému WebDnes a služby Prestahost.cz I. Úvodní ustanovení a definice pojmů 1. Poskytovatelem se rozumí RNDr. Václav Mach,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na www.dobry-urad.cz 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner )

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TIŠTĚNÉ INZERCE MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 10, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26447410, zapsaná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Společnost Trade Network, s.r.o., (dále jen zástupce ) je mediální zastupitelství internetových serverů. Zástupce je oprávněn poskytovat prostor pro reklamu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s.

Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Všeobecné obchodní a licenční podmínky ÚRS PRAHA, a.s. Datové soubory ÚRS a Aplikační programové vybavení KROS plus a SMART plus rok 2015 Ing. Pavel Krajíček Obchodní ředitel ÚRS PRAHA, a.s. VŠEOBECNÉ

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu

LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu LICENČNÍ PODMÍNKY POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU TAGRA.eu Nabyvatel licence: Truck Data Technology, s.r.o. Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 IČ 273 81 269 (dále také Nabyvatel licence ) 0. Preambule POZOR! Přečtěte

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela

Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela I. Všeobecná ustanovení využívání partner.janmarkel.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování internetové reklamy (internetové inzerce) na internetových stránkách provozovaných společností

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Smluvní podmínky. Visualnet s.r.o. IČ: 294 16 892. Lonkova 460. Pardubice 530 09. Určeno všem obchodním partnerům affilate program

Smluvní podmínky. Visualnet s.r.o. IČ: 294 16 892. Lonkova 460. Pardubice 530 09. Určeno všem obchodním partnerům affilate program Visualnet s.r.o. IČ: 294 16 892 Lonkova 460 Pardubice 530 09 Smluvní podmínky Určeno všem obchodním partnerům affilate program 1. Žádáme všechny partnery, zadávejte do registrace pravdivé a úplné informace.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky jsou závazné pro provozování a užívání on-line aplikace Insolvenční hlídač, která upozorňuje uživatele notifikací v uživatelském účtu

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka

Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka Podmínky poskytování a užívání služeb pro online výukový systém Anglická slovíčka platné a účinné k 14. 4. 2013 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto podmínky (dále jen Podmínky ) upravují pravidla přístupu, poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby Eshopnafacebook objednacím formulářem OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. SMLUVNÍ STRANY Eshop na Facebook se sídlem Malešická 13 Praha-3 Žižkov 130 00 IČ: 87409178 (dále jen "Poskytovatel") a fyzická nebo právnická osoba, která dokončí objednávku služby

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. Odbytové družstvo ebioneta. Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl

Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl Obchodní podmínky společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. pro službu Rezervuj stůl 1. Základní pojmy 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) vydává společnost M E D I A T E L, spol. s r.o.,

Více

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz

Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz Obchodní podmínky provizního systému TVOJE BURZA.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti LightBlue, a.s. pro kompletní služby spojené s prezentací na internetu a zprostředkování inzerce na WWW stránkách. I. Smysl a účel všeobecných obchodních podmínek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR

OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY JOBADVISOR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice

I. Úvodní ustanovení. II. Definice Smluvní podmínky Smluvní podmínky užívání služeb na serveru dostupném z internetové adresy (URL) http://www.videoboard.net (dále jen Smluvní podmínky ) I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost VIDEOBOARD

Více

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL

Pro zasílání Reklamních podkladů je dále potřeba dodržet následující: - Název kampaně - Reklamní pozice - Termín - URL Obchodní podmínky společnosti ABSOLOOK s.r.o. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Petrská 1426/1, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 167732, IČ: 24708259 (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Zákaznické licenční podmínky služby

Zákaznické licenční podmínky služby Zákaznické licenční podmínky služby Nezávazný český překlad End User License Terms Podmínky používání software Microsoft Tento dokument se týká uživatelem používaného software Microsoft, které zahrnuje

Více

DEGIRANS SE Argentinská 286/38 Praha 7, 170 00

DEGIRANS SE Argentinská 286/38 Praha 7, 170 00 1 z 8 Všeobecné obchodní podmínky pro užívání prostoru a služeb IN-SPIRA V návaznosti na Členskou smlouvu o užívání prostoru a služeb IN-SPIRA, uzavřenou mezi DEGIRANS SE a Členem (dále jen Smlouva,) se

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE VÝUKOVÝCH AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Smluvní strany: Člověk v tísni, o.p.s. IČ 25755277 se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 zastoupený Karlem Strachotou, ředitelem programu Jeden

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více