ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka"

Transkript

1 ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností Internet BillBoard a.s. se sídlem Novoveská 1265/95, Ostrava, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3451, IČ: , DIČ: CZ , účet vedený u Komerční banky a.s., IBAN CZ ( Poskytovatel )a/nebo ( Strana )či kolektivně ( Strany ) a majitelem ibillboard účtu ( Zákazník ) a/nebo ( Strana ) či kolektivně ( Strany ). V textu pojem Zákazník může souviset s Vydavatelem/webovou stránkou/reklamní sítí (dále jen jako Vydavatel ) nebo s Inzerentem/Agenturou (dále jen jako Inzerent ). Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek ( VOP ), přičemž Poskytovatel vyrozumí Zákazníka zveřejněním nového znění na minimálně dva týdny před zahájením jejich účinnosti. Pokud Zákazník neodstoupí od smlouvy před zahájením jejich účinnosti, je to považováno za Zákazníkovo přijetí nového znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud Zákazník nesouhlasí s jakýmikoliv podmínkami zde uvedenými, jedinou možností Zákazníka je nepoužívat ibillboard služby. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním nových podmínek, jedinou možností Zákazníka je přestat používat ibillboard služby. 1. Definice použitých pojmů: ibb znamená ibillboard ibb systém znamená systém, jehož prostřednictvím je Reklamní prostor nabízen na webových stránkách Vydavatele a prostřednictvím kterého si může Inzerent zakoupit Reklamu nad Reklamním prostorem; Vydavatel je subjekt, který poskytuje Reklamní prostor Inzerentům; Reklamní prostor znamená webovou stránku, kterou Vydavatel nabízí prostřednictvím ibb Inzerentům; Inzerent je subjekt, který má zájem o umístění Reklamy do Reklamního prostoru; Reklama znamená textovou, grafickou, interaktivní, richmedia či jinou podobu on-line reklamy, různých rozměrů například: square, skyscreaper, leaderboard apod; ibb kód je aplikační kód, který musí být vložen do webové stránky. Tento kód poté umožňuje zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru v určitém rozměru a pozici; Zobrazení Reklamy znamená zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru; Klik na Reklamu znamená kliknutí na Zobrazenou Reklamu návštěvníkem webové stránky; Neplatné Zobrazení Reklamy a/nebo Kliku na Reklamu znamená takové Zobrazení Reklamy a/nebo Klik na Reklamu, které bylo učiněno podvodným způsobem; Přímá kampaň znamená reklamní kampaň, u které Inzerent požaduje zobrazení Reklamy na konkrétní webové stránce a případně v definovaném rozsahu (časové období, zobrazení, kliky apod.); Nepřímá kampaň znamená reklamní kampaň bez možnosti volby konkrétní webové stránky a bez jakéhokoliv příslibu, že se požadovaný rozsah kampaně splní v rámci definovaného časového období kampaně. Existují dva druhy nepřímých kampaní: ROC Run of Category; kampaň se zobrazuje ve vybraných kategoriích RON Run of Network; kampaň se zobrazuje v celém Reklamním prostoru Reklamní obsah znamená reklamní kampaň s definovaným objemem Zobrazení Reklamy nebo Kliků na Reklamu; ecpm znamená efektivní cena za tisíc jednotek. ecpm je používáno v ibb systému pro přepočet nákladů bez ohledu na to, zda byla Reklama prodána na imprese/kliky atd.; Požadovaná ecpm cena znamená ecpm cenu definovanou Vydavatelem v ibb Existují tři druhy Požadované ecpm ceny: Přímá, ROC, RON; Nabízená ecpm cena znamená maximální ecpm cenu, kterou je Inzerent ochoten zaplatit za reklamní kampaň; Skutečná ecpm cena znamená nejlepší možnou ecpm cenu v daný okamžik, ve který Inzerent zakoupil reklamní kampaň; Marže Poskytovatele znamená odměnu Poskytovatele, která dosáhne maximálně 50% Skutečné ecpm ceny; 2. ibb Systém 2.1. ibb systém umožňuje: (i) Vydavateli nabídnout svůj Reklamní prostor k prodeji prostřednictvím ibb systému; (ii) Inzerentovi zakoupit Reklamní prostor Vydavatele za účelem Zobrazení svých Reklam; 2.2. ibb systém je poskytován s těmito podmínkami: (a) ibb systém musí být používán nebo zpřístupněn pouze jednotlivým osobám, které autorizuje Zákazník poskytnutím přístupu do ibb systému a to výhradně za pomoci uživatelského jména a hesla, které Zákazník získal od Poskytovatele; a (b) Zákazník nesmí šířit licenci, podlicenci, prodat, přeprodávat, pronajímat, převádět, zastupovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat nebo dát ibb systém k dispozici třetí straně. Poskytnutí přístupu třetí straně ke statistikám neznamená porušení tohoto ustanovení. Stránka 1 z 5

2 2.3. Zákazník zbavuje Poskytovatele veškeré odpovědnosti související se schopností Zákazníka získat (či nezískat) konkrétní výsledek či provizi, používáním nebo jinými aktivitami souvisejícími s využíváním ibb Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se objemu Zobrazení reklamy nebo Kliků na reklamu, časové dodání těchto Zobrazení a/nebo Kliků, nebo plateb, které by měly vzniknout Zákazníkovi v souvislosti s užíváním ibb 2.4. Pokud je Zákazník Inzerentem, poté Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem Reklamního prostoru, který může být k dispozici nebo publikován v ibb 2.5. Pokud je Zákazník Vydavatelem, pak Vydavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem zobrazených Reklam, které mohou být k dispozici nebo publikovány na webových stránkách Vydavatele (nebo naopak) Poskytovatel prohlašuje a zaručuje Zákazníkovi, že bude poskytovat ibb systém profesionálním a odborným způsobem. 3. ASP Služby 3.1. ibb systém je poskytován formou ASP služeb, což znamená, že nabízené služby jsou poskytovány na technické platformě Poskytovatele s jeho datovým provozem, a veškeré nezbytné investice související s provozem hardwarového vybavení ibb jsou zajišťovány Poskytovatelem. 4. Autorská práva 4.1. Použití ibb systému neznamená převod autorského vlastnictví prostřednictvím dočasné nebo trvalé licence, nebo jiným způsobem. Použití ibb systému nemá v žádném případě vliv na stávající autorská práva, průmyslová práva (ochranné známky, patenty) a/nebo obdobná práva. Veškerá tato práva zůstávají majetkem Poskytovatele. 5. Použití ibb Systému 5.1. Poskytovatel se bude řídit všemi zákony, pravidly a ostatními předpisy, které souvisí s poskytováním ibb systému dle VOP. Poskytovatel může sdílet všeobecné (tzn. osobně neidentifikovatelné) informace o Zákazníkovi s Inzerenty, Vydavateli, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Zákazník navíc poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k publikování informací v jakémkoliv reklamním médiu, webových stránkách, bannerech, či jiném obsahu pro marketingové účely. Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat veškeré údaje o návštěvnících stránek Zákazníka s možností jim zobrazit dotazníky, jako jeden z možného způsobu sběru dat Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony, pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na užívání ibb systému v dané zemi, ve které dojde k plnění Reklamního obsahu. Zákazník je povinen používat ibb systém výhradně pro své legitimní obchodní účely zamýšlených těmito VOP a nesmí: (i) rušit nebo narušit integritu nebo výkon ibb systému nebo údajů v něm obsažených; a/nebo (ii) pokusit se získat neoprávněný přístup k ibb systému nebo s nimi souvisejícími systémy či sítěmi Vydavatel automaticky souhlasí s tím, že jakmile potvrdí inzerentovi Přímou kampaň, musí dodat slíbený reklamní prostor v plném rozsahu V případě Nepřímé kampaně Vydavatel souhlasí, že jeho souhlas se zahájením kampaně nad jeho Reklamním prostorem není nutný. Vydavatel si vyhrazuje právo zastavit běžící Nepřímou kampaň, která porušuje tyto VOP Vydavatel bere na vědomí, že ne každá imprese nad jeho Reklamním prostorem musí být finančně odměněna, a to vzhledem k tomu, že Poskytovatel bude, v přiměřeném množství, Zobrazovat Reklamu ibb systému z marketingových důvodů a/nebo kvůli stanovení výkonnosti kampaní, které nejsou prodané na Zobrazení reklamy Inzerent bere na vědomí, že si Poskytovatel vyhrazuje právo na přerušení služeb nad libovolným Reklamním prostorem v případě, že dojde ke zpoždění jeho platby, nedostatku finančních prostředků na účtu, nevhodné Reklamě, podezření na použití nestandardního kódu nebo malware, apod., a to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke spokojenosti Poskytovatele a Vydavatele Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost a aktuálnost informací souvisejících s používáním Zákaznického účtu v ibb 5.8. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se počtu impresí, kliků atd. bere Zákazník na vědomí, že jediné platné statistiky jsou statistiky Poskytovatele Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za selhání nebo zpoždění ve výkonu svých povinností způsobených vyšší mocí, včetně elektrického výpadku, nedostupnosti připojení k internetu, nepokojů, povstání, aktů terorismu, války (nebo podobných), požáru, záplavy, zemětřesení, výbuchu a dalších příkladů vyšší moci. 6. Výjimky 6.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje, že ibb systém bude poskytován po celou dobu nepřerušovaným nebo bezchybným způsobem. Vzhledem k charakteru služby, Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se příjmů nebo splnění podmínek pro uvedení Reklamy (pořízení nakoupeného množství impresí, emisi Reklamy po Stránka 2 z 5

3 celou zakoupenou dobu, emisi Reklamy nad zakoupeným Reklamním prostorem atd.) 7. Zakázané chování 7.1. Poskytovatel nebude tolerovat Zákazníkovi účast na chování, které produkuje, týká se nebo má povahu Zakázaného chování. Důsledkem Zakázaného chování na straně Zákazníka může být přerušení služeb podle bodu 5.6 těchto VOP, a/nebo si může Poskytovatel nárokovat zaplacení smluvní pokuty podle bodu 11.2 těchto VOP. Zakázané chování je definováno takto: Zákazník nesmí: (a) používat jakékoli metody (roboty či jiné aplikace, automatické obnovy stránek atd.) k vytváření umělých nebo falešných impresí; (b) úmyslně umisťovat ibb kódy na prázdné webové stránky nebo na webové stránky bez obsahu; pokud je obsah webových stránek dodatečně odebrán, musí Vydavatel neprodleně odebrat ibb kódy z takových webových stránek; (c) umístit Reklamu na neschválenou webovou stránku nebo takovým způsobem, který může být pro koncového uživatele zavádějící; (d) používat neviditelné metody pro generování impresí, kliků, nebo transakcí, které nejsou zahájeny afirmativní akcí koncového uživatele; nebo (e) (f) pokoušet se jakýmkoli způsobem měnit, upravovat, odstraňovat, skrývat nebo jinak učinit nefunkčním nebo neúčinným ibb systém, tagy, zdrojové kódy, odkazy, pixely, moduly nebo jiné údaje poskytnuté nebo získané od Poskytovatele, které umožňují měřit výkonnost a poskytovat služby. Zákazník prohlašuje, že nebude měnit, upravovat, překládat, připravovat odvozená díla, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Zákazník zaručuje, že žádná Reklama/webová stránka nebude obsahovat, propagovat, odkazovat nebo mít vazbu na: (a) materiální nenávist, násilí, diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku nebo rodinného stavu, nebo jiné materiály považované za nevhodné nebo škodlivé; (b) ilegální software apod.; (c) ilegální nebo klamavé akce nebo praktiky, nebo porušování duševního vlastnictví, nebo práva na soukromí ostatních; (d) webové stránky hostované bezplatnou službou, nebo které nevlastní doménu, kterou používají; (e) charitativní kliky/dary, platbu za surfování, webové stránky, jejichž obsah porušuje obecně použitelná ustanovení práva nebo obecné zásady; (f) aktivity porušující obecně chápané ustanovení a obecné zásady, včetně, ale ne omezené pouze na, zasílání nevyžádané hromadné elektronické pošty (SPAM) nebo použití spyware; nebo obdobných činností, které jsou zakázány příslušným zákonem. 8. Platební podmínky a Cenová politika 8.1. Vydavatel Během trvání VOP a za předpokladu, že Zákazník nejedná v rozporu s VOP, bude Poskytovatel vyplácet odměnu Vydavateli vyplývající z celkového prodeje uskutečněného nad jeho Reklamním prostorem Vydavatel si stanovuje Požadovanou ecpm cenu, za kterou je ochoten nabídnout jeho Reklamní prostor na prodej. Požadovaná ecpm cena je definována Vydavatelem v ibb Tato cena bude navýšena o marži Poskytovatele Vydavatel má možnost si nastavit množstevní slevy pro Inzerenty. Náklady spojené s touto odměnou jsou plně hrazeny Vydavatelem Vydavatel má právo na odměnu pouze z platných impresí a/nebo kliků Odměna Vydavateli bude vyplacena na základě faktury vystavené Vydavatelem na částku uvedenou v ibb systému a to se splatností šedesáti (60) dnů. Vydavatel vystaví fakturu na svou dosud nefakturovanou odměnu k poslednímu dni ukončeného kalendářního měsíce a pošle ji em, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na Vydavatel je povinen vystavovat fakturu na svou dosud nevyfakturovanou odměnu, bez ohledu na její výši, nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce, následujícího po ukončeném kalendářním měsíci, ve kterém mu vznikl nárok na odměnu V případě každého konkrétního nedodržení/porušení bodu je Poskytovatel oprávněn ponížit odměnu Vydavatele o částku 1000 Kč, či do celé výše hodnoty odměny Vydavatele, pokud je tato hodnota nižší než 1000 Kč V případě, že Inzerent rozporoval výsledky kampaně v ibb systému a jeho nárok byl uznán platným, odměna pro Vydavatele může být ponížena o rozporovaný finanční objem v ibb systému nad Reklamním prostorem Vydavatele. V případě že byl takovýto nárok vztahován k již vyplaceným odměnám, vyhrazuje si Poskytovatel možnost ponížit následující měsíční odměnu Vydavatele, v rozporovaném objemu Vydavatel má nárok na odměnu za předpokladu, že Poskytovatel obdržel podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro správu reklamy pro Vydavatele. Nárok na odměnu vzniká Vydavateli prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva podepsaná Poskytovatelem Odměna Vydavateli za daný kalendářní měsíc, používána v ibb systému, je Net cena. K této částce Stránka 3 z 5

4 se připočítá DPH, které bude zaplaceno Vydavatelem v zemi jeho původu Na konci kalendářního roku může Poskytovatel vyplatit Vydavateli všechny nevyplacené odměny. Platba bude provedena na bankovní účet uvedený v ibb 8.2. Inzerent Umístění Reklamy nad Reklamním prostorem, pokud není písemně dohodnuto jinak, je možné pouze po předchozím zaplacení ceny za umístění Reklamy nad Reklamním prostorem. Platba musí být provedena bankovním převodem na účet Poskytovatele; Inzerent nakupuje Reklamní prostor za ceny uvedené v ibb (a) v případě Přímé kampaně je cena pevná a zůstává nezměněná po celou dobu trvání kampaně. (b) Nepřímé kampaně jsou založeny na principu aukčního mechanismu, jehož hlavním cílem je, aby v danou dobu mezi běžícími kampaněmi, byla reklamní pozice zaplněna Reklamou s nejvyšším možným finančním výkonem (nejvyšším ecpm) Inzerent má za povinnost neustále kontrolovat stav a/nebo výsledky kampaně. Inzerent může rozporovat stav a/nebo výsledky kampaně za daný kalendářní měsíc, avšak nejpozději do 7 dne po skončení kalendářního měsíce nebo do 7 dne po skončení kampaně, podle toho, co nastane dříve. Po tomto termínu, stav a/nebo výsledky dané kampaně a/nebo ukončený daný měsíc budou považovány za Inzerentem schválené. Inzerentovy námitky budou zaslány na následující ovou adresu: Poskytovatelem bude cena bez DPH. K této částce se připočte DPH, která bude zaplacena Inzerentem v zemi jeho původu Inzerent bere na vědomí, že v případě realizace mezinárodní kampaně (tzn. kampaně nad reklamním prostorem ve více než jedné zemi), se případné spory v realizaci kampaně budou řídit platnými VOP pro zemi, ve které je spravován daný reklamní prostor Poskytovatel Poskytovatel vyplatí všechny odměny na měsíční bázi bankovním převodem. V případě, že částka určená k zaplacení je menší než 2500 Kč, Poskytovatel si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, odložit výplatu odměny až do toho měsíce, kdy částka k vyplacení pro Vydavatele překročí uvedenou částku. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit odměnu Vydavateli, který porušuje některou z podmínek stanovených ve VOP Poskytovatel platí ze své marže náklady spojené s technologickým poplatkem, propagací systému, rozvojem nových prodejních kanálů, a vývojem 8.4. Skladba ceny Příklad rozdělení ceny: Skutečná ecpm cena: 4 jednotky Požadovaná ecpm cena Vydavatelem: 3 jednotky Marže Poskytovatele: 1 jednotka V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro umístění Reklamy, může být cena za nevyužitou Reklamu použita Inzerentem pro účely Zobrazování Reklamy za odlišných podmínek nebo Inzerent může uplatnit nárok na vrácení nevyčerpané částky V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců, má Inzerent právo zaslat písemnou žádost Poskytovateli za účelem vrácení nevyčerpané částky peněz na ibb účtu Inzerenta. Poskytovatel uhradí na základě této žádosti skutečnou částku, po odečtení příslušných bankovních poplatků, na bankovní účet Inzerenta do třiceti (30) dnů od obdržení takové žádosti. V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, Inzerent ztrácí právo na vrácení částky peněz, která zůstala na ibb účtu Inzerenta Inzerent se zavazuje, že zašle Poskytovateli potřebné dokumenty prokazující, že je Inzerent registrován k Dani z přidané hodnoty v zemi jeho původu. Částka uvedená na faktuře za ibb služby zaslaná Inzerentovi 9. Obchodní tajemství 9.1. Obě strany se dohodly, že veškeré informace získané v souvislosti s ibb systémem jsou důvěrné. 10. Odškodnění Zákazník nebude uplatňovat po Poskytovateli, jeho rodičích, dceřiných společnostech, pobočkách, a zaměstnancích odškodnění, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení, vzniklé z nároků třetích stran, soudních řízení, vyšetřování nebo Stránka 4 z 5

5 poptávky v důsledku nebo vyplývající zcela nebo zčásti z přístupu Zákazníka do ibb systému, použití ibb systému, porušení podmínek ze strany Zákazníka, nebo třetí stranou, která používá přístup k účtu Zákazníka z jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli osoby nebo subjektu. Poskytovatel neodpovídá v žádném případě za správné umístění Reklamy Vydavatelem nebo za obsah Reklamy. 11. Smluvní pokuty Pokud Zákazník poruší bod 5.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši odměny za danou kampaň. Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit odměnu náležící Zákazníkovi v částce rovnající se smluvní pokutě náležící Poskytovateli. Pokud Poskytovatel již zaplatil část odměny za kampaň Zákazníkovi, je Zákazník povinen vrátit již zaplacenou odměnu Poskytovateli. (b) Je povinností Vydavatele informovat Inzerenta a dohodnout se spolu s Inzerentem na dalším postupu. 13. Závěrečná ustanovení Všechny spory smluvních Stran, musí být nejdříve vyřešeny vzájemným jednáním smluvních Stran, přičemž smluvní Strany vynaloží veškeré přiměřené úsilí k dosažení smírného řešení Pokud se smluvním Stranám nepodaří takový spor jednáním vyřešit, bude tento spor řešen prostřednictvím rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky podle procesních pravidel tohoto soudu před třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení se bude konat v českém jazyce. Strany souhlasí s přijetím rozhodnutí vydaného na základě rozhodčího řízení a jeho vykonáním Poskytovatel je oprávněn si nárokovat platbu ve výši Kč jako smluvní pokutu za každé porušení smlouvy a Obchodních podmínek Zákazníkem. Toto ustanovení se týká primárně bodů 5.2 a 7 těchto VOP Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 12. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy Smlouva vstupuje v platnost v okamžiku zahájení používání ibb Poskytovatel také může ukončit nebo přerušit přístup do ibb systému s okamžitou platností, bez předchozího upozornění a nenese žádnou odpovědnost za takové jednání, pokud Zákazník poruší některou z podmínek stanovených smlouvou Ukončením účtu Vydavatele, bude právo používat ibb systém Vydavatelem okamžitě zrušeno a Vydavatel odstraní všechny ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, s výjimkou těch Vydavatelů, kteří používají systém ibillboard AdServer (dříve BBelements AdServer). V případě, že Vydavatel neodstraní ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, Poskytovatel si vyhrazuje právo bezplatně užívat Reklamní prostor Vydavatele a zobrazit v něm své vlastní reklamní kampaně nebo reklamní kampaně třetí strany Pokud je Vydavatel rozhodnutý ukončit spolupráci s ibb systémem: V případě potvrzené a dosud nedokončené Přímé kampaně (a) Vydavatel musí dokončit již objednané kampaně v plném rozsahu. Reklamní prostor Vydavatele bude používán až do doby dokončení kampaně také pro Nepřímé kampaně. nebo Stránka 5 z 5

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky užívání počítačového programu FastCentrik 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky 1.1.1 Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky užívání počítačového programu FastCentrik

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.

Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada. Obchodní podmínky spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese http://partner.jak-na-bolava-zada.cz Poskytovatelem provizního systému je: Firma/Jméno a příjmení: RNDr.

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ. ze dne 28. 11. 2011. mezi JABLOCOM S.R.O SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ ze dne 28. 11. 2011 mezi JABLOCOM S.R.O a UŽIVATELEM SLUŽBY JABLOTOOL WEB / SOFTWARU OBSAH: 1. DEFINICE POJMŮ... 2 2. PŘEDMĚT SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ... 6 3. SLUŽBA, LICENCE K SOFTWARU... 6

Více

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz

Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz Obchodní podmínky provizního systému ACADEMY21.cz I. Všeobecná ustanovení 1. Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Obchodními podmínkami registrující se uživatel (dále jen partner ) bere na vědomí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Jan Hübner Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VOP") upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem internetových služeb a Zákazníkem.

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz

Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz I. Všeobecná ustanovení využívání www.partner.hubatacernoska.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika

DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1. Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika DEN ÚČINNOSTI: 25. 5. 2015 VERZE: č. 1 Věrnostní program MasterCard Priceless Specials Podmínky programu Česká republika 1. Úvod Věrnostní program MasterCard Priceless Specials (dále jen program ) v České

Více