ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka"

Transkript

1 ibillboard - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné pro všechny země s výjimkou Polska a Turecka Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také označené výrazem Smlouva či VOP ) se uzavírají mezi společností Internet BillBoard a.s. se sídlem Novoveská 1265/95, Ostrava, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3451, IČ: , DIČ: CZ , účet vedený u Komerční banky a.s., IBAN CZ ( Poskytovatel )a/nebo ( Strana )či kolektivně ( Strany ) a majitelem ibillboard účtu ( Zákazník ) a/nebo ( Strana ) či kolektivně ( Strany ). V textu pojem Zákazník může souviset s Vydavatelem/webovou stránkou/reklamní sítí (dále jen jako Vydavatel ) nebo s Inzerentem/Agenturou (dále jen jako Inzerent ). Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek ( VOP ), přičemž Poskytovatel vyrozumí Zákazníka zveřejněním nového znění na minimálně dva týdny před zahájením jejich účinnosti. Pokud Zákazník neodstoupí od smlouvy před zahájením jejich účinnosti, je to považováno za Zákazníkovo přijetí nového znění Všeobecných obchodních podmínek. Pokud Zákazník nesouhlasí s jakýmikoliv podmínkami zde uvedenými, jedinou možností Zákazníka je nepoužívat ibillboard služby. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním nových podmínek, jedinou možností Zákazníka je přestat používat ibillboard služby. 1. Definice použitých pojmů: ibb znamená ibillboard ibb systém znamená systém, jehož prostřednictvím je Reklamní prostor nabízen na webových stránkách Vydavatele a prostřednictvím kterého si může Inzerent zakoupit Reklamu nad Reklamním prostorem; Vydavatel je subjekt, který poskytuje Reklamní prostor Inzerentům; Reklamní prostor znamená webovou stránku, kterou Vydavatel nabízí prostřednictvím ibb Inzerentům; Inzerent je subjekt, který má zájem o umístění Reklamy do Reklamního prostoru; Reklama znamená textovou, grafickou, interaktivní, richmedia či jinou podobu on-line reklamy, různých rozměrů například: square, skyscreaper, leaderboard apod; ibb kód je aplikační kód, který musí být vložen do webové stránky. Tento kód poté umožňuje zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru v určitém rozměru a pozici; Zobrazení Reklamy znamená zobrazení Reklamy v Reklamním prostoru; Klik na Reklamu znamená kliknutí na Zobrazenou Reklamu návštěvníkem webové stránky; Neplatné Zobrazení Reklamy a/nebo Kliku na Reklamu znamená takové Zobrazení Reklamy a/nebo Klik na Reklamu, které bylo učiněno podvodným způsobem; Přímá kampaň znamená reklamní kampaň, u které Inzerent požaduje zobrazení Reklamy na konkrétní webové stránce a případně v definovaném rozsahu (časové období, zobrazení, kliky apod.); Nepřímá kampaň znamená reklamní kampaň bez možnosti volby konkrétní webové stránky a bez jakéhokoliv příslibu, že se požadovaný rozsah kampaně splní v rámci definovaného časového období kampaně. Existují dva druhy nepřímých kampaní: ROC Run of Category; kampaň se zobrazuje ve vybraných kategoriích RON Run of Network; kampaň se zobrazuje v celém Reklamním prostoru Reklamní obsah znamená reklamní kampaň s definovaným objemem Zobrazení Reklamy nebo Kliků na Reklamu; ecpm znamená efektivní cena za tisíc jednotek. ecpm je používáno v ibb systému pro přepočet nákladů bez ohledu na to, zda byla Reklama prodána na imprese/kliky atd.; Požadovaná ecpm cena znamená ecpm cenu definovanou Vydavatelem v ibb Existují tři druhy Požadované ecpm ceny: Přímá, ROC, RON; Nabízená ecpm cena znamená maximální ecpm cenu, kterou je Inzerent ochoten zaplatit za reklamní kampaň; Skutečná ecpm cena znamená nejlepší možnou ecpm cenu v daný okamžik, ve který Inzerent zakoupil reklamní kampaň; Marže Poskytovatele znamená odměnu Poskytovatele, která dosáhne maximálně 50% Skutečné ecpm ceny; 2. ibb Systém 2.1. ibb systém umožňuje: (i) Vydavateli nabídnout svůj Reklamní prostor k prodeji prostřednictvím ibb systému; (ii) Inzerentovi zakoupit Reklamní prostor Vydavatele za účelem Zobrazení svých Reklam; 2.2. ibb systém je poskytován s těmito podmínkami: (a) ibb systém musí být používán nebo zpřístupněn pouze jednotlivým osobám, které autorizuje Zákazník poskytnutím přístupu do ibb systému a to výhradně za pomoci uživatelského jména a hesla, které Zákazník získal od Poskytovatele; a (b) Zákazník nesmí šířit licenci, podlicenci, prodat, přeprodávat, pronajímat, převádět, zastupovat, distribuovat nebo jinak komerčně využívat nebo dát ibb systém k dispozici třetí straně. Poskytnutí přístupu třetí straně ke statistikám neznamená porušení tohoto ustanovení. Stránka 1 z 5

2 2.3. Zákazník zbavuje Poskytovatele veškeré odpovědnosti související se schopností Zákazníka získat (či nezískat) konkrétní výsledek či provizi, používáním nebo jinými aktivitami souvisejícími s využíváním ibb Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se objemu Zobrazení reklamy nebo Kliků na reklamu, časové dodání těchto Zobrazení a/nebo Kliků, nebo plateb, které by měly vzniknout Zákazníkovi v souvislosti s užíváním ibb 2.4. Pokud je Zákazník Inzerentem, poté Inzerent bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem Reklamního prostoru, který může být k dispozici nebo publikován v ibb 2.5. Pokud je Zákazník Vydavatelem, pak Vydavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel nemá žádnou kontrolu nad obsahem zobrazených Reklam, které mohou být k dispozici nebo publikovány na webových stránkách Vydavatele (nebo naopak) Poskytovatel prohlašuje a zaručuje Zákazníkovi, že bude poskytovat ibb systém profesionálním a odborným způsobem. 3. ASP Služby 3.1. ibb systém je poskytován formou ASP služeb, což znamená, že nabízené služby jsou poskytovány na technické platformě Poskytovatele s jeho datovým provozem, a veškeré nezbytné investice související s provozem hardwarového vybavení ibb jsou zajišťovány Poskytovatelem. 4. Autorská práva 4.1. Použití ibb systému neznamená převod autorského vlastnictví prostřednictvím dočasné nebo trvalé licence, nebo jiným způsobem. Použití ibb systému nemá v žádném případě vliv na stávající autorská práva, průmyslová práva (ochranné známky, patenty) a/nebo obdobná práva. Veškerá tato práva zůstávají majetkem Poskytovatele. 5. Použití ibb Systému 5.1. Poskytovatel se bude řídit všemi zákony, pravidly a ostatními předpisy, které souvisí s poskytováním ibb systému dle VOP. Poskytovatel může sdílet všeobecné (tzn. osobně neidentifikovatelné) informace o Zákazníkovi s Inzerenty, Vydavateli, obchodními partnery, sponzory a dalšími třetími stranami. Zákazník navíc poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k publikování informací v jakémkoliv reklamním médiu, webových stránkách, bannerech, či jiném obsahu pro marketingové účely. Poskytovatel si vyhrazuje právo shromažďovat veškeré údaje o návštěvnících stránek Zákazníka s možností jim zobrazit dotazníky, jako jeden z možného způsobu sběru dat Zákazník se zavazuje dodržovat všechny zákony, pravidla a ostatní předpisy, které se vztahují na užívání ibb systému v dané zemi, ve které dojde k plnění Reklamního obsahu. Zákazník je povinen používat ibb systém výhradně pro své legitimní obchodní účely zamýšlených těmito VOP a nesmí: (i) rušit nebo narušit integritu nebo výkon ibb systému nebo údajů v něm obsažených; a/nebo (ii) pokusit se získat neoprávněný přístup k ibb systému nebo s nimi souvisejícími systémy či sítěmi Vydavatel automaticky souhlasí s tím, že jakmile potvrdí inzerentovi Přímou kampaň, musí dodat slíbený reklamní prostor v plném rozsahu V případě Nepřímé kampaně Vydavatel souhlasí, že jeho souhlas se zahájením kampaně nad jeho Reklamním prostorem není nutný. Vydavatel si vyhrazuje právo zastavit běžící Nepřímou kampaň, která porušuje tyto VOP Vydavatel bere na vědomí, že ne každá imprese nad jeho Reklamním prostorem musí být finančně odměněna, a to vzhledem k tomu, že Poskytovatel bude, v přiměřeném množství, Zobrazovat Reklamu ibb systému z marketingových důvodů a/nebo kvůli stanovení výkonnosti kampaní, které nejsou prodané na Zobrazení reklamy Inzerent bere na vědomí, že si Poskytovatel vyhrazuje právo na přerušení služeb nad libovolným Reklamním prostorem v případě, že dojde ke zpoždění jeho platby, nedostatku finančních prostředků na účtu, nevhodné Reklamě, podezření na použití nestandardního kódu nebo malware, apod., a to až do doby, kdy bude celá záležitost vyřešena ke spokojenosti Poskytovatele a Vydavatele Zákazník nese plnou odpovědnost za správnost a aktuálnost informací souvisejících s používáním Zákaznického účtu v ibb 5.8. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se počtu impresí, kliků atd. bere Zákazník na vědomí, že jediné platné statistiky jsou statistiky Poskytovatele Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za selhání nebo zpoždění ve výkonu svých povinností způsobených vyšší mocí, včetně elektrického výpadku, nedostupnosti připojení k internetu, nepokojů, povstání, aktů terorismu, války (nebo podobných), požáru, záplavy, zemětřesení, výbuchu a dalších příkladů vyšší moci. 6. Výjimky 6.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezaručuje, že ibb systém bude poskytován po celou dobu nepřerušovaným nebo bezchybným způsobem. Vzhledem k charakteru služby, Poskytovatel neposkytuje žádné záruky týkající se příjmů nebo splnění podmínek pro uvedení Reklamy (pořízení nakoupeného množství impresí, emisi Reklamy po Stránka 2 z 5

3 celou zakoupenou dobu, emisi Reklamy nad zakoupeným Reklamním prostorem atd.) 7. Zakázané chování 7.1. Poskytovatel nebude tolerovat Zákazníkovi účast na chování, které produkuje, týká se nebo má povahu Zakázaného chování. Důsledkem Zakázaného chování na straně Zákazníka může být přerušení služeb podle bodu 5.6 těchto VOP, a/nebo si může Poskytovatel nárokovat zaplacení smluvní pokuty podle bodu 11.2 těchto VOP. Zakázané chování je definováno takto: Zákazník nesmí: (a) používat jakékoli metody (roboty či jiné aplikace, automatické obnovy stránek atd.) k vytváření umělých nebo falešných impresí; (b) úmyslně umisťovat ibb kódy na prázdné webové stránky nebo na webové stránky bez obsahu; pokud je obsah webových stránek dodatečně odebrán, musí Vydavatel neprodleně odebrat ibb kódy z takových webových stránek; (c) umístit Reklamu na neschválenou webovou stránku nebo takovým způsobem, který může být pro koncového uživatele zavádějící; (d) používat neviditelné metody pro generování impresí, kliků, nebo transakcí, které nejsou zahájeny afirmativní akcí koncového uživatele; nebo (e) (f) pokoušet se jakýmkoli způsobem měnit, upravovat, odstraňovat, skrývat nebo jinak učinit nefunkčním nebo neúčinným ibb systém, tagy, zdrojové kódy, odkazy, pixely, moduly nebo jiné údaje poskytnuté nebo získané od Poskytovatele, které umožňují měřit výkonnost a poskytovat služby. Zákazník prohlašuje, že nebude měnit, upravovat, překládat, připravovat odvozená díla, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo se jinak pokoušet odvodit zdrojový kód Zákazník zaručuje, že žádná Reklama/webová stránka nebude obsahovat, propagovat, odkazovat nebo mít vazbu na: (a) materiální nenávist, násilí, diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace, věku nebo rodinného stavu, nebo jiné materiály považované za nevhodné nebo škodlivé; (b) ilegální software apod.; (c) ilegální nebo klamavé akce nebo praktiky, nebo porušování duševního vlastnictví, nebo práva na soukromí ostatních; (d) webové stránky hostované bezplatnou službou, nebo které nevlastní doménu, kterou používají; (e) charitativní kliky/dary, platbu za surfování, webové stránky, jejichž obsah porušuje obecně použitelná ustanovení práva nebo obecné zásady; (f) aktivity porušující obecně chápané ustanovení a obecné zásady, včetně, ale ne omezené pouze na, zasílání nevyžádané hromadné elektronické pošty (SPAM) nebo použití spyware; nebo obdobných činností, které jsou zakázány příslušným zákonem. 8. Platební podmínky a Cenová politika 8.1. Vydavatel Během trvání VOP a za předpokladu, že Zákazník nejedná v rozporu s VOP, bude Poskytovatel vyplácet odměnu Vydavateli vyplývající z celkového prodeje uskutečněného nad jeho Reklamním prostorem Vydavatel si stanovuje Požadovanou ecpm cenu, za kterou je ochoten nabídnout jeho Reklamní prostor na prodej. Požadovaná ecpm cena je definována Vydavatelem v ibb Tato cena bude navýšena o marži Poskytovatele Vydavatel má možnost si nastavit množstevní slevy pro Inzerenty. Náklady spojené s touto odměnou jsou plně hrazeny Vydavatelem Vydavatel má právo na odměnu pouze z platných impresí a/nebo kliků Odměna Vydavateli bude vyplacena na základě faktury vystavené Vydavatelem na částku uvedenou v ibb systému a to se splatností šedesáti (60) dnů. Vydavatel vystaví fakturu na svou dosud nefakturovanou odměnu k poslednímu dni ukončeného kalendářního měsíce a pošle ji em, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, na Vydavatel je povinen vystavovat fakturu na svou dosud nevyfakturovanou odměnu, bez ohledu na její výši, nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce, následujícího po ukončeném kalendářním měsíci, ve kterém mu vznikl nárok na odměnu V případě každého konkrétního nedodržení/porušení bodu je Poskytovatel oprávněn ponížit odměnu Vydavatele o částku 1000 Kč, či do celé výše hodnoty odměny Vydavatele, pokud je tato hodnota nižší než 1000 Kč V případě, že Inzerent rozporoval výsledky kampaně v ibb systému a jeho nárok byl uznán platným, odměna pro Vydavatele může být ponížena o rozporovaný finanční objem v ibb systému nad Reklamním prostorem Vydavatele. V případě že byl takovýto nárok vztahován k již vyplaceným odměnám, vyhrazuje si Poskytovatel možnost ponížit následující měsíční odměnu Vydavatele, v rozporovaném objemu Vydavatel má nárok na odměnu za předpokladu, že Poskytovatel obdržel podepsanou Smlouvu o poskytování služeb pro správu reklamy pro Vydavatele. Nárok na odměnu vzniká Vydavateli prvním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla smlouva podepsaná Poskytovatelem Odměna Vydavateli za daný kalendářní měsíc, používána v ibb systému, je Net cena. K této částce Stránka 3 z 5

4 se připočítá DPH, které bude zaplaceno Vydavatelem v zemi jeho původu Na konci kalendářního roku může Poskytovatel vyplatit Vydavateli všechny nevyplacené odměny. Platba bude provedena na bankovní účet uvedený v ibb 8.2. Inzerent Umístění Reklamy nad Reklamním prostorem, pokud není písemně dohodnuto jinak, je možné pouze po předchozím zaplacení ceny za umístění Reklamy nad Reklamním prostorem. Platba musí být provedena bankovním převodem na účet Poskytovatele; Inzerent nakupuje Reklamní prostor za ceny uvedené v ibb (a) v případě Přímé kampaně je cena pevná a zůstává nezměněná po celou dobu trvání kampaně. (b) Nepřímé kampaně jsou založeny na principu aukčního mechanismu, jehož hlavním cílem je, aby v danou dobu mezi běžícími kampaněmi, byla reklamní pozice zaplněna Reklamou s nejvyšším možným finančním výkonem (nejvyšším ecpm) Inzerent má za povinnost neustále kontrolovat stav a/nebo výsledky kampaně. Inzerent může rozporovat stav a/nebo výsledky kampaně za daný kalendářní měsíc, avšak nejpozději do 7 dne po skončení kalendářního měsíce nebo do 7 dne po skončení kampaně, podle toho, co nastane dříve. Po tomto termínu, stav a/nebo výsledky dané kampaně a/nebo ukončený daný měsíc budou považovány za Inzerentem schválené. Inzerentovy námitky budou zaslány na následující ovou adresu: Poskytovatelem bude cena bez DPH. K této částce se připočte DPH, která bude zaplacena Inzerentem v zemi jeho původu Inzerent bere na vědomí, že v případě realizace mezinárodní kampaně (tzn. kampaně nad reklamním prostorem ve více než jedné zemi), se případné spory v realizaci kampaně budou řídit platnými VOP pro zemi, ve které je spravován daný reklamní prostor Poskytovatel Poskytovatel vyplatí všechny odměny na měsíční bázi bankovním převodem. V případě, že částka určená k zaplacení je menší než 2500 Kč, Poskytovatel si vyhrazuje právo, dle svého uvážení, odložit výplatu odměny až do toho měsíce, kdy částka k vyplacení pro Vydavatele překročí uvedenou částku. Poskytovatel si vyhrazuje právo nevyplatit odměnu Vydavateli, který porušuje některou z podmínek stanovených ve VOP Poskytovatel platí ze své marže náklady spojené s technologickým poplatkem, propagací systému, rozvojem nových prodejních kanálů, a vývojem 8.4. Skladba ceny Příklad rozdělení ceny: Skutečná ecpm cena: 4 jednotky Požadovaná ecpm cena Vydavatelem: 3 jednotky Marže Poskytovatele: 1 jednotka V případě, že nejsou dodrženy podmínky pro umístění Reklamy, může být cena za nevyužitou Reklamu použita Inzerentem pro účely Zobrazování Reklamy za odlišných podmínek nebo Inzerent může uplatnit nárok na vrácení nevyčerpané částky V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců, má Inzerent právo zaslat písemnou žádost Poskytovateli za účelem vrácení nevyčerpané částky peněz na ibb účtu Inzerenta. Poskytovatel uhradí na základě této žádosti skutečnou částku, po odečtení příslušných bankovních poplatků, na bankovní účet Inzerenta do třiceti (30) dnů od obdržení takové žádosti. V případě, že Inzerent nebude používat ibb systém pro Přímé a/nebo Nepřímé kampaně po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, Inzerent ztrácí právo na vrácení částky peněz, která zůstala na ibb účtu Inzerenta Inzerent se zavazuje, že zašle Poskytovateli potřebné dokumenty prokazující, že je Inzerent registrován k Dani z přidané hodnoty v zemi jeho původu. Částka uvedená na faktuře za ibb služby zaslaná Inzerentovi 9. Obchodní tajemství 9.1. Obě strany se dohodly, že veškeré informace získané v souvislosti s ibb systémem jsou důvěrné. 10. Odškodnění Zákazník nebude uplatňovat po Poskytovateli, jeho rodičích, dceřiných společnostech, pobočkách, a zaměstnancích odškodnění, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení, vzniklé z nároků třetích stran, soudních řízení, vyšetřování nebo Stránka 4 z 5

5 poptávky v důsledku nebo vyplývající zcela nebo zčásti z přístupu Zákazníka do ibb systému, použití ibb systému, porušení podmínek ze strany Zákazníka, nebo třetí stranou, která používá přístup k účtu Zákazníka z jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli osoby nebo subjektu. Poskytovatel neodpovídá v žádném případě za správné umístění Reklamy Vydavatelem nebo za obsah Reklamy. 11. Smluvní pokuty Pokud Zákazník poruší bod 5.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši odměny za danou kampaň. Poskytovatel si vyhrazuje právo snížit odměnu náležící Zákazníkovi v částce rovnající se smluvní pokutě náležící Poskytovateli. Pokud Poskytovatel již zaplatil část odměny za kampaň Zákazníkovi, je Zákazník povinen vrátit již zaplacenou odměnu Poskytovateli. (b) Je povinností Vydavatele informovat Inzerenta a dohodnout se spolu s Inzerentem na dalším postupu. 13. Závěrečná ustanovení Všechny spory smluvních Stran, musí být nejdříve vyřešeny vzájemným jednáním smluvních Stran, přičemž smluvní Strany vynaloží veškeré přiměřené úsilí k dosažení smírného řešení Pokud se smluvním Stranám nepodaří takový spor jednáním vyřešit, bude tento spor řešen prostřednictvím rozhodčího řízení u Rozhodčího soudu Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky podle procesních pravidel tohoto soudu před třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení se bude konat v českém jazyce. Strany souhlasí s přijetím rozhodnutí vydaného na základě rozhodčího řízení a jeho vykonáním Poskytovatel je oprávněn si nárokovat platbu ve výši Kč jako smluvní pokutu za každé porušení smlouvy a Obchodních podmínek Zákazníkem. Toto ustanovení se týká primárně bodů 5.2 a 7 těchto VOP Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 12. Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy Smlouva vstupuje v platnost v okamžiku zahájení používání ibb Poskytovatel také může ukončit nebo přerušit přístup do ibb systému s okamžitou platností, bez předchozího upozornění a nenese žádnou odpovědnost za takové jednání, pokud Zákazník poruší některou z podmínek stanovených smlouvou Ukončením účtu Vydavatele, bude právo používat ibb systém Vydavatelem okamžitě zrušeno a Vydavatel odstraní všechny ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, s výjimkou těch Vydavatelů, kteří používají systém ibillboard AdServer (dříve BBelements AdServer). V případě, že Vydavatel neodstraní ibb kódy z Reklamního prostoru Vydavatele, Poskytovatel si vyhrazuje právo bezplatně užívat Reklamní prostor Vydavatele a zobrazit v něm své vlastní reklamní kampaně nebo reklamní kampaně třetí strany Pokud je Vydavatel rozhodnutý ukončit spolupráci s ibb systémem: V případě potvrzené a dosud nedokončené Přímé kampaně (a) Vydavatel musí dokončit již objednané kampaně v plném rozsahu. Reklamní prostor Vydavatele bude používán až do doby dokončení kampaně také pro Nepřímé kampaně. nebo Stránka 5 z 5

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní

Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Obchodní podmínky pro affiliate program Výzva 21 dní Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami. Poskytovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o.

Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. platné od 29. 4. 2015 Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní společnost Byznys & Trade Solutions Point s.r.o. a tento dokument

Více

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK

SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK SANOMA MEDIA PRAHA 2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE, TISK Platné od 1. 2. 2011 Těmito Všeobecnými podmínkami inzerce upravuje společnost Sanoma Media Praha s.r.o. (dále jen "vydavatel"), poskytování a zveřejňování

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - VÝKLAD POJMŮ Zprostředkovatel, také Dodavatel (dále Zprostředkovatel ) - Společnost je servisní společností zajišťující mediální kampaně klientů ve všech

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním

1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním 1. Úvodní ustanovení 1.1. Společnost FANTASY SPORT a.s., se sídlem Praha - Libeň, Zenklova 10/68, PSČ 180 00, IČ: 24206857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData.

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Účastníkem affiliate programu MonkeyData. 1. SMLUVNÍ STRANY MonkeyData s.r.o. Hladnovská 1255, Ostrava, 71000 IČ: 2731452 (dále jen "Poskytovatel") Účastník Účastníkem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede registraci

Více

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi:

Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: Název: Sídlo: E mail : Smlouva o užití služeb geoportálu předpokladem uzavření smlouvy je předchozí smlouva s GDD-IT GmbH uzavřená mezi: GEODIS BRNO, spol. s r.o. zapsán v OR u KS v Brně, 11. října 1990,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Všeobecná ustanovení pro využívání provizního systému a) Vyplněním registračního formuláře a registrací do provizního systému běžícího na stránkách http://www.netaffiliate.cz/

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011)

Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) Obchodní podmínky espolupráce.cz (platné od 1.1.2011) I. Všeobecná ustanovení a) Registrující se uživatel (dále jen uživatel ) bere na vědomí, že okamžikem, kdy odklikne tyto obchodní podmínky, vyplní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Zprostředkovatel Společnost Serious media, s.r.o je zprostředkovatelem reklamy na internetových serverech. Zprostředkovatel nabízí zejména zastoupení a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru

Obchodní podmínky. Provozovatel. I. Všeobecná ustanovení. II. Obsah vztahu mezi Provozovatelem a zákazníkem. III. Objednání voucheru Provozovatel MORRIS CL s. r. o. se sídlem: Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha 10 - Vinohrady zapsaným v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78895 IČO: 49097415 DIČ: cz 49097415 www.hotelmorris.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 -

Všeobecné)obchodní)podmínky) - 1 - VŠEOBECNÉ)OBCHODNÍ)PODMÍNKY) pro)inzeráty)a)inzertní)přílohy)časopisu)tradefoff)a)jeho)webových)stránkách) Platnost)od)1.)11.)2015) ) I.)Základní)ustanovení) 1. TytoVšeobecnéobchodnípodmínky(dáletakéjen

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZULU F&E s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZULU F&E s.r.o. IČ 284 00 216 se sídlem Volmanova 1886, 250 88 Čelákovice zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138812 I. Vymezení základních

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU BEJKR.CZ Provozovatelem slevového portálu www.bejkr.cz je společnost Jk Joblife s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, 102 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Českomoravský svaz hokejbalupro prodej vstupenek a permanentek on-line (dále také VOP )

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Českomoravský svaz hokejbalupro prodej vstupenek a permanentek on-line (dále také VOP ) Všeobecné obchodní podmínky společnosti Českomoravský svaz hokejbalupro prodej vstupenek a permanentek on-line (dále také VOP ) Českomoravský svaz hokejbalu se sídlem PRAHA 6, Zátopkova 100/2, PS 40, PSČ

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY

PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY PODMÍNKY MARKETINGOVÉ AKCE S MOBILNÍ APLIKACÍ ČSOB NANÁKUPY Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce Plaťte pomocí mobilní aplikace ČSOB NaNákupy a získejte slevu na mobilní

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování uzavřená dle ust. 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany 1. MARS DELIVERY s.r.o., IČ: 03263100, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná

Více

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese

Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky marketingové spolupráce provizního systému Zonky umístěného na internetové adrese www.zonky.cz Poskytovatelem provizního systému je: společnost Zonky s.r.o. se sídlem Evropská 2690/17,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX ()

Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () Smlouva o poskytování služeb č. VS-XXX/20XX () I. Smluvní strany Poskytovatel: COOLHOUSING s.r.o. sídlo: Na Okraji 6, Praha 6, 162 00 bankovní spojení: zastoupená: Komerční Banka, č.ú. 51-1028170217/0100

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o.

Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Smlouva a Všeobecné obchodní podmínky ESPAUN s.r.o. Espaun, s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, DIČ: CZ27945014. (dále jen Poskytovatel") Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více