JUDr. Tomáš odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Úvodem. havá je i ůže významně ovlivnit kvalitu našeho

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUDr. Tomáš odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Úvodem. havá je i ůže významně ovlivnit kvalitu našeho"

Transkript

1 BEZPEČNÝ DOMOV BEZPEČNÁ LOKALITA SČMBD 2008 JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Úvodem Nikdo by se jistě nepozastavil nad tvrzením, že e potřeba uspokojit hlad a žízeň je základnz kladní lidskou potřebou. Je však potřebn ebné si uvědomit, že e stejně naléhav havá je i potřeba pocitu bezpečí a jistoty.. Její nedostatek můžm ůže významně ovlivnit kvalitu našeho života, což by jistě potvrdil kdokoli, kdo užu se v minulosti v roli oběti setkal s nespravedlností,, nebo dokonce se zločinem. Jestliže e je narušeno bezpečí majetku, domova, nebo dokonce osobní bezpečí,, nevzniká pouze větší či i menší hmotná škoda, ale taková událost negativně ovlivní i psychiku člověka postižen enému se vracejí vzpomínky na to, co prožil, představuje p si, jak se někdo n cizí dotýkal jeho věcí, v, byl v jeho domě,, zasáhl do jeho intimní zóny, přemýšlí, čím m to zavinil, co mohl udělat lépe, l není schopen se soustředit, pracovat 1

2 Mezi ty, kteří své ohrožen ení vnímaj mají silněji, patří zejména senioři, ženy a vedle nich i kategorie občan anů žijících ch ve velkých městech, m což koresponduje se skutečnost ností, že podíl l obětí trestných činů roste s velikostí sídla. Bohužel, Praha je toho nejvýraznější ším m příkladem. p Tváří v tvář této to realitě si položme otázku: proč bychom měli pasivně čekat, aža se staneme obětí? Naučme se pečovat o vlastní bezpečí sami! Nemám m zde na mysli hromadné ozbrojování střelnými zbraněmi, ale přijp ijímání celé řady více v nebo méněm složitých či i nákladných n preventivních opatřen ení. Možnost ností,, jak účinně chránit sebe a svůj j majetek, je nepřebern eberné množstv ství.. Volba tét správn vné závisí na mnoha faktorech, například na míře m e ohrožen ení či i lokalitě bydliště. Leckdy však v můžm ůže e pomoci i uvědom domění si rizikovosti vlastního chování a vypěstov stování nových, bezpečnější ších návyků. 2

3 Proč zabezpečovat a chránit byty? Majetková kriminalita, zejména vloupání do bytů trápí pražsk ské občany řadu let. Pro oběť představuje vloupání do obydlí malou katastrofu, jak ve finanční,, tak i v emoční rovině.. Závěr Z r je více než jasný: musíte kvalifikovaně čelit této t to hrozbě. 3

4 Pachatelé se do objektů dostávaj vají nejčast astěji: okny 35,0 % hlavními dveřmi 33,6 % dveřmi z chodby 9,9 % zadními dveřmi 5,5 % přes mříže m e 3,7 % skrze okenice 2,1% výlohou 1,9 % přes plot 1,9 % sklepem 1,4 % dveřmi z balkonu 1,2 % zdí,, podlahou a stropem 1,2 % a jinými způsoby 3,8 % (střechou, balkonem, větracím m okénkem ze světl tlíku, po bleskosvodu, okénkem z chodby atd.). 4

5 Dveře e a okna jsou nejzranitelnější šími místy m obydlí.. Na něn je třeba t se zaměř ěřit a vhodně je zabezpečit. Ale pozor, obydlí musíte vnímat komplexně,, se všemi v souvislostmi. 5

6 Statistické údaje (zdroj Policie ČR) rok 2005 Kráde deže e vloupáním m do bytů Kráde deže e vloupáním m do RD Středo edočeský eský kraj Jihočeský kraj Západočeský kraj Severočeský eský kraj Východočeský kraj Jihomoravský kraj Severomoravský kraj Hl. m. PRAHA Česká republika Riziková místa bytů a jejich zabezpečen ení Z hlediska vloupání jsou nejrizikovější šími místy m bytů dveřní a okenní stavební otvory. Kritická místa dveřního prostoru jsou: Ostění. Zárubeň (rám). Závěsy (panty). Dveře e (dveřní křídla). Uzamykací mechanismy. 6

7 Dveře by měly m být vybaveny zejména těmito t mechanickými komponenty: Bezpečnostn nostní štít t + profilová cylindrická vložka (chrání před odvrtáním, roztržen ením, vyhmatáním m planžetou). Zadlabací zámek s prvky pasivní bezpečnosti (odolný proti odvrtání,, pojistka, při p i rozlomení vložky automaticky zablokuje vysunutou závoru, z speciáln lní protiplech). Vrchní přídavný zámek z (zdvojuje bezpečnost vstupních dveří,, vložku nelze rozlomit, vyhmatat). Dveřní závora příčnáp a celoplošná (chrání před násilným n vyražen ením, vysazením m a vyháčkov kováním m vstupních dveří). Doplňkov ková zařízen zení (přídavn davné kódové kování,, pojistka dveřních závěsů, z, zábrana z proti vysazení,, pojistný řetízek, panoramatické kukátko, dveřní zástrčka apod.). Kombinace předchozp edchozího + oplechovaní a výztuže e dveří. V koncentrované podobě bezpečnostn nostní dveře. e. 7

8 8

9 Při i ochraně okenních prostorů a zasklených ploch zejména v přízemí či i nižší ších patrech objektů věnujte pozornost zejména těmto t komponentům: m: Rámu. Okenním m překladp ekladům m a parapetům. Okenním m křídlk dlům. Závěsům. Sklu. Uzávěrům m a kování. Mřížím. 9

10 10

11 Účinnost mechanických zábranných z prostředk edků při i ochraně oken a dveří obydlí umocňuje uje instalace elektronického zabezpečovac ovacího systému (EZS). Pod EZS je možné si představit p například: Detektory. Ústředny. Signalizační zařízen zení. Přenosové prostředky. Pult centralizované ochrany. 11

12 12

13 K překonp ekonání mechanicky zabezpečených ených dveřních a okenních prostorů potřebuje pachatel vždy určitý čas. Správn vně nainstalované mechanické zábranné prostředky jej dostatečně zdrží.. Tato časová prodleva postačí k tomu, aby zareagovaly příslup slušné detektory i zabezpečovac ovací ústředna EZS. Ústředna signály zpracuje a pomocí linek, radiovou cestou či i jiným způsobem je předp edává k další šímu vyhodnocení nejlépe na pult centralizované ochrany (PCO) soukromé bezpečnostn nostní služby. Ten signalizaci vyhodnotí,, a umožní tak obsluze přijmout p odpovídaj dající rozhodnutí,, jehož důsledkem bude zásah z výjezdové skupiny. Bezpečný dům d Bezpečného domu je možno docílit pouze tam, kde občan ané (majitelé,, nájemnn jemníci, družstevn stevníci) věnují dostatečnou pozornost otázk zkám bezpečnosti a zabezpečen ení. Vstup do domu. Oddělen lení prostoru. Dobré vztahy mezi lidmi (sounále ležitost, zdravá všímavost, nezištnost). Využit ití audio a videotechniky. Zvýšen ení odolnosti domovních dveří. Zajištění přízemních a sklepních oken. 13

14 14

15 Využit ití zabezpečovac ovací techniky k ochraně společných prostorů a věcív zde umíst stěných. Celkovou bezpečnost domu řádově zvyšuje zabezpečen ení jednotlivých bytů. Míru bezpečnosti v domě mohou jeho obyvatelé dále ovlivnit dodržov ováním m pořádku a dostatečným osvětlen tlením společných prostorů (chodby, sklepy) i osvětlen tlení před domem. Upravené a přehlednp ehledné prostranství před domem. Příchozí osoba je snímána na kamerou. Renesance funkce domovníka. Kamerový systém (POZOR pouze v souladu se zákonem č.. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 15

16 Ochrana a zabezpečen ení bytů V přízemí domu je riziko vloupání zloděje do bytu největší (okna snadno přístupnp stupná z ulice, nezabezpečen ené vstupní dveře e do domu a bytu). Ve vyšší šších patrech je třeba t se zaměř ěřit předevp edevším na zvýšen ení odolnosti vstupního dveřního prostoru do jednotlivých bytů. Nesmíte zapomenout na předmp edmětovou ochranu cenností v jednotlivých bytech (finanční hotovost, vkladní knížky, ky, smlouvy, šperky). K této to ochraně se využívaj vají nejrůzn znější úschovné objekty úschovné schránky, domácí trezorky, případně přenosné kontejnery. Zasklít t lodžie. Sklepy, prádelny, kočárk rkárny. rny. 16

17 Preventivní program Bezpečná lokalita mvcr.cz/.cz/bezpecnost/lokalita.html Program občan anům: Nabízí základní informace o zabezpečen ení majetku, obydlí,, automobilů o zásadách bezpečného chování a ochraně osob. Zprostředkov edkovává informace o certifikované technice a službách zabezpečovac ovacích ch firem a pojišťoven, oven, které se řídí etickým kodexem a evropskými normami. Poskytuje kontakty na policejní preventivní pracoviště a policejní poradenská místa. Na programu spolupracují Ministerstvo vnitra a Policie České republiky, Asociace technických bezpečnostn nostních služeb Grémium Alarm a Česká asociace pojišťoven. oven. 17

18 Zabezpečovac ovací technika a lidský faktor Jestliže e výrobci a montážní firmy podcení vliv lidského činitele na správnou činnost ovládac dacích ch zařízen zení EZS, vede to většinou v k degradaci celého zabezpečovac ovacího systému obydlí. Potřebn ebné úkony, spojené například se zabezpečovac ovacím m zařízen zením m rodinného domku nebo bytu, musí zvládnout všichni v rodinní příslušníci včetnv etně dětí školou povinných a osob seniorského věku. v Zabezpečovac ovací ústředny EZS se nesmí nikdo bát. Při i odchodu je nutné uvést zařízen zení do stavu střežen ení. 18

19 Ústřednu je třeba t brát t jako každou jinou techniku v domácnosti rádio, televizi, magnetofon, počíta tač,, CD přehrp ehrávač. Stalo se již více případp padů,, kdy byl objekt vykraden a následnn sledné šetření zjistilo, že e zabezpečovac ovací systém m nebyl aktivní.. Tato skutečnost potom přirozeně nejvíce zajímala pojišťovnu, ovnu, která následně odmítla uhradit vzniklou škodu v plné výši. Může e vzniknout i strach z techniky,, který nakonec vyúst stí ve zmatečné jednání a technika je nefunkční. 19

20 Bezplatné preventivní rady a doporučen ení Bezpečnost obydlí může e do určit ité míry ovlivnit každý občan tím, t že e bude dodržovat ovat základnz kladní organizační opatřen ení.. Jsou to opatřen ení jednoduchá a levná.. Navíc c by měl m l každý korigovat své jednání a návyky. n Jde zejména o: Řádné uzamykání a vhodné označen ení objektu. Zbytečně neupozorňujte ujte na svoji nepřítomnost. Přehledný prostor před p objektem. Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich, chraňte je. Označujte cennosti, připravte p jejich soupis a nechte je pojistit Dobré vztahy se sousedy 20

21 Na tato předchozp edchozí,, vcelku jednoduchá bezpečnostn nostní opatřen ení musí co nejdříve navázat Vaše rozhodnutí o zabezpečen ení obydlí. Rozhodování zákonitě vyvolá celou řadu otázek, na které musíte znát t uspokojivé odpovědi: di: Jak postupovat při p i nákupu n zabezpečovac ovací techniky? Kolik finančních prostředk edků je třeba t investovat? Kdo bude techniku instalovat, je to spolehlivá firma? 21

22 Co dělat, d je-li objekt přesto p vykraden? Je třeba t zachovat klid a rozvahu. V žádném m případp padě se nesnažte zjišťovat předběžnou škodu tím, t že e vstoupíte te do objektu. Neuklízet. Vloupání je třeba t neprodleně oznámit nejbližší služebn ebně Policie ČR, případnp padně na tísňovou t linku 158 nebo 112. Do příjezdu p policie zajistěte te ostrahu objektu. Fotografujte. V prostoru místa m činu nikdy nekuřte, nepijte a nejezte. Poskytnutí byť jen drobného svědectv dectví je občanskou povinností každého z Vás, neboť dnes jste v postavení svědka a zítra z se můžm ůžete ocitnout v pozici poškozen kozeného. Včasné odhalení,, dopadení a potrestání pachatele je v zájmu všech v a je tou nejlepší prevencí. Po příjezdu p policejní výjezdové skupiny je třeba t vše e uvést do protokolu předat p věci v zadokumentovány ny na fotografiích, případnp padně zapsána výrobní čísla elektronických spotřebi ebičů a nářadí. 22

23 Pojištění bytů Zájemce o zabezpečen ení a následnn sledné pojištění bytu se musí v první řadě velice podrobně seznámit s výkladem nejdůle ležitějších pojmů a konkrétn tními požadavky pojišťoven. oven. Musíte dostatečně uvážit, zda sjednaná částka pojistného skutečně odpovídá hodnotě Vašeho majetku. Zde se občan ané často dopouštějí chyby a svůj j majetek podhodnocují.. Zapomínáte, že e si domácnost neustále vybavujete a její hodnota roste i vzhledem k inflaci. Proto se Vám V m vyplatí sjednat pojištění na vyšší částku. U cennější ších věcív si pořiďte fotodokumentaci, zapište si výrobní čísla výrobků a předmp edmětů pro jejich případnp padné vyhledání či řešení pojistné události. Tím T m usnadníte a urychlíte práci policie i pojišťovny. ovny. Před podepsáním m pojistné smlouvy s pojišťovnou ovnou si musíte smlouvu důkladnd kladně prostudovat a nechat si vysvětlit případnp padné nejasnosti. Vyplatí se věnovat v zvláš áštní pozornost podmínk nkám m plnění pojistné události. Investice do zabezpečovac ovacího systému objektu se Vám V m při p i splnění předchozích podmínek mnohonásobn sobně vrátí.. Tím T m se také přiblíží cíl zabezpečen ení,, jenž spočívá ve snížen ení,, případnp padně v eliminaci rizika odcizení,, zničen ení nebo zneužit ití majetku a v ochraně zdraví. 23

24 Závěr Ožehavých problémů je v hlavním m městm stě samozřejm ejmě daleko víc. v Prevence nespočívá jen v šířen ení rad a zásad z bezpečného chování,, ale každý z nás s by měl m l svým zodpovědným dným chováním m přispp ispět t k minimalizaci rizika, že e se stane snadnou obětí trestné činnosti. Proti nám n slušným občan anům m stojí profesionálové ve svém oboru.. Nedejme jim přílep ležitost vždyv dyť PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT 24

25 Za pozornost Vám V m děkujed JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV tel.:

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu:

Jak ochránit svůj automobil. Hlavní partneři projektu: Hlavní partneři projektu: Policie České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Česká asociace pojišťoven Asociace Grémium Alarm Obecní a městské policie Jak ochránit svůj automobil Prevence znamená

Více

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež

Rady policie ČR a informace o prevenci. Děti a mládež ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ 2011 Rady policie ČR a informace o prevenci Děti a mládež Jak zajistit bezpečí pro děti 1 Šikana 2 Drogy 4 Senioři Podvody na seniorech 5 Násilí

Více

Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. Kateřina Volková

Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. Kateřina Volková Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere Kateřina Volková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT VOLKOVÁ Kateřina: Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. [Bakalářská práce]. Univerzita

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P-520/14 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

C - Bezpečnost občana

C - Bezpečnost občana C - Bezpečnost občana 1. Jak se zachovat, stanete-li se svědky trestného činu? 2. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? 3. Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou? 4. Jak vybavit

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND P - 500/ 07 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK TREND ĆÁST 1. Článek I. Společná ustanovení (1) Pro účely tohoto pojištění se za cennosti dále považují i cenné věci. (2) Pro

Více

o prostředcích a způsobech ochrany před trestnou činností

o prostředcích a způsobech ochrany před trestnou činností Informace pro občany o prostředcích a způsobech ochrany před trestnou činností Vážení spoluobčané, vedení města, policistům i strážníkům není lhostejná bezpečnost občanů našeho Královského města Slaný,

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ OBČANŮ POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení... 1 ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek 2:p Pojistná nebezpečí... 1 Článek 3: Pojistná událost...

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A STAVEB DOMEX START MO 1/15 OBSAH Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/12 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Pojištěnými jsou všechny osoby žijící ve společné domácnosti s pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě, jde o osoby,

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácností a staveb Domex start mo 1/14 Článek 1 Článek 2 Článek 3 ČÁST A Článek 4 Článek 5 Článek

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO POJIŠTĚNÍ HOTELŮ A PENZIONŮ P -525/08 Článek 1. Úvodní ustanovení Pro pojištění hotelů a penzionů (dále jen hotel ) platí příslušná ustanovení: a) obecně závazných právních předpisů,

Více

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE

SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC OPERAČNÍ SYSTÉMY APLIKAČNÍ SOFTWARE SOFTWARE PC SOFTWARE ZÁKLADY POČÍTA TAČOVÉ ETIKY PRÁVN VNÍ ASPEKTY UŽÍVÁNÍU SW OPERAČNÍ SYSTÉM OPERAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍ POJMY UŽIVATELSKÉ PROGRAMY E-LEARNINGOVÉ

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ JÍZDNÍCH KOL (VPP KOLA 2010) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro soukromé pojištění jízdních kol (dále jen pojištění ), které sjednává Generali Pojišťovna a.s.,

Více

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS

1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS PRAGOTHERM BULLETIN DVOUMĚSÍČNÍK / ČÍSLO 2 / 2008 / NÁKLAD 7000 KS JAK ORGANIZOVAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROGRAM PANEL DOTAZY NA MMR 1.1 BYTOVÉ KRÁDEŽE PRAGOTHERM REDAKČNÍ TÝM PRAGOTHERM s.r.o. Na hlavní 169

Více

Senioři v roli oběti a svědka trestného činu

Senioři v roli oběti a svědka trestného činu Mgr. Martina Nováková Odbor azylové a migrační politiky MV Být starý je krajně nepopulární. Lidé, jak se zdá, neberou na zřetel, že nedokázat zestárnout je stejně hloupé jako neumět odrůst dětským botičkám.

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK

DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK P - 520/05 DODATKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH RIZIK Následující doložky z těchto dodatkových pojistných podmínek rozšiřují, upřesňují, případně vymezují ustanovení Zvláštních pojistných

Více

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti

Škodové pojištění občanů doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácnosti Obsah Článek : Úvodní ustanovení ČÁST I. POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ Článek : Pojistná nebezpečí Článek : Pojistná událost Článek : Předmět pojištění Článek : Místo pojištění Článek 6: Článek 7: Článek 8:

Více

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž

Česká asociace hasičských důstojníků 2008. Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 0 1 Česká asociace hasičských důstojníků 2008 Mgr. Ljubica Rážová Ing. Zdeněk Ráž 1 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO AUTORŮ 4 JAK NA TO 6 ČÁST A: PRÁVA A POVINNOSTI 7 1. Základní vymezení odpovědnosti v oblasti požární

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácností M-500/14 OBSAH ČÁST 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Okruh pojištěných...........................................

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Miroslav Bubeník ADRA Nomia Hradec Králové

ÚVODNÍ SLOVO. Mgr. Miroslav Bubeník ADRA Nomia Hradec Králové ÚVODNÍ SLOVO Milí čtenáři, tato brožura je malým přispěním pro radu starších našich předků, kteří mnozí jsou stále ještě mezi námi a nesou odkaz zkušeností a moudrosti minulých generací. Každá kultura,

Více

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění autosalónů,, autoservisů, autobazarů ZPP-A 1/11 11 Část I. Společná ustanovení Článek 1 Obecné zásady Obecné zásady pro pojištění autosalónů,

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 2011 KVĚTEN www.policie.cz Obsah květnového Informačního servisu: Vloupání do domů dramaticky přibývá Statistika dopravních nehod do konce dubna 2011 Krádeže vozidel

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ (VPP/100-07) Obsah 1. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů (VPP/100-07). 2. Doplňkové pojistné

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více