plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO"

Transkript

1 » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním dvojsklem plnìným argonem nebo trojsklem plnìným ktyptonem dle požadavkù zákazníka na tepelné a zvukové vlastnosti. Zasklíváme i dvojskly heat-mirror s Ug=064 celoobvodové kování, dokonale pøitlaèující køídlo k rámu, ovládané jednou klikou umožòující zavøení, otevøení a sklopení køídla kování se spárovým vìtráním (mikroventilací) provedení ve více jak dvaceti barvách vèetnì imitace døeva jak z venkovní strany tak oboustrannì. vchodové plastové dveøe pìtikomorový systém se stavební hloubkou 68 mm výztuhy z pozinkované oceli v rozích spojeny do jednoho celku pro vynikající statiku a pevnost dveøí bezpeènostní seøiditelné závìsy o nosnosti 10 kg bezpeènostní zámková rozvora s 5-ti uzaviratelnými body bezpeènostní štítky s pøekrytím vložky zámku,výbìr z variant klika-klika, klika-koule a provedení bronz,støíbrná champagne, bílá a další zasklení izolaèním dvojsklem s parametry dle výbìru zákazníka, bezpeènostní, zvukové, izolaèní, ornamentální, reflexní,speciální vitrážová skla. výbìr ze stovek variant dveøních výplní v moderním designu standardní, nebo nízký hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem provedení ve více jak dvaceti barvách vèetnì imitace døeva jak z venkovní strany tak oboustrannì a vèetnì výplní v tìchto barvách a imitacích

2 Pìtikomorový systém ROPLASTO 7001» Plastová okna ROPLASTO Pìtikomorový profil ROPLASTO 7001 Souèinitel prostupu tepla U=1,4 W/m.K Tlouš ka rámu 68 mm Zasklení Dvojsklo U=1,1W/m.K Kování Maco, alternativa Roto NT Pìtikomorový sytém ROPLASTO 7001 Osvìdèenými a zkušenostmi ovìøenými jsou profilové systémy Roplasto. Tyto systémy jsou certifikovány pøedními evropskými zkušebními ústavy: (Ústav okenní techniky Rosenheim, Jihonìmecké centrum plastù Würzburg atd.). Systémy jsou certifikovány v Nìmecku, Velké Británii, Polsku, Belgii, Èeské republice, Slovensku, atd. Jsou to okenní systémy, které uspokojí nejvyšší požadavky klientù. opticky štíhlý profil s mìkkými konturami zaoblené hrany profilù Softline s polomìrem 5 mm vysoce kvalitní povrchy profilù se snadnou údržbou sklon vnìjší vrchní èásti profilu køídla 15 stupòù pro optimální odvod vody úzké profily umožòující lepší prosvìtlení místnosti snížení nákladù na otop (hodnota souèinitele prostupu tepla (Uf) 1,4 W/m K výborná zvuková izolace interiéru lepší vlastní statika profilù - vyšší odolnost vùèi pùsobení vìtru

3 Izolaèní okenní skla» Zasklení plastových oken ilustraèní foto Oknamùžeme ROPLASTO jsoupodle vybavena standardnì izolaèním dvojsklem Sklo rozdìlit dvou rùzných hledisek podle funkce, plnìným argonem skterou hodnotou U =1,4 W/m K. nebo trojsklem plnìným kryptonem. má plnit (izolaèní, bezpeènostní, interiérové ) g nebo podle aplikace, na kterou použito (okna, fasády, celosklenìné dveøe,heatmirror, stìny ). Pro zvýšenou ochranu teplajejesklo možné dodat okna s izolaèními dvojskly s hodnotou Ug=0,8W/m K Izolaèní trojsklo Ug=1,0 W/mtepla K. Pro zvýšenou Standardnì jsoutrojsklem okna GEALAN zasklena izolaèním dvojsklem parametrem Zasklení izolaèním umožòuje dosáhnout v souèasnosti nejmenšíhos možného celkového prostupu celým oknem Uw. Trojskla jsou v souèasnosti hlavnìs uizolaèními nízkoenergetických domù, ale svoje místo ochranu tepla je možnépoužívána dodat okna trojskly,aspasívních hodnotou Ug=0,7W/m K si nacházejí a i u øady dalších projektù.troskla nabízí možnost dosažení prostupu tepla až Ug = 0,7 W.m-.K-1. Další vlastností trojskel je také zvýšení minimální povrchové teploty, což výraznì snižuje riziko tvorby kondenzátu. Okna ROPLASTO jsou vybavena standardnì izolaèními dvojskly s hodnotou Ug=1,4 W/m K. Pro zvýšenou HEAT MIRROR ochranu tepla je možné dodat okna s izolaèními dvojskly Heatmirror, s hodnotou Ug=0,8W/m K Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitø izolaèního dvojskla. Výsledkem je tøívrstvý systém se dvìma oddìlenými komorami (analogie trojskla) ovšem s hmotností dvojskla. Na rozdíl od ostatních vícekomorových systémù umožòuje tento model umístit speciální nízkoemisivní pokovení mezi vnìjší a vnitøní tabuli tam, kde je její vliv nejúèinnìjší. Tato vrstva zpùsobuje selektivní propustnost a odraz elektromagnetického záøení o urèitých vlnových délkách: je propustná pro viditelné svìtlo a zároveò odráží vzdálené infraèervené (teplo pøenášející) záøení a škodlivé ultrafialové (UV) záøení.

4 Kování plastových oken» Kování plastových oken Okenní a dveøní kování MACO Multi-Matic Kování nové generace od pøedního evropského dodavatele, s mnohými vylepšeními v oblasti bezpeènosti, funkènosti a designu. Nabízí všechny možnosti zabezpeèení proti vloupání - od základní bezpeènosti AhS až po DIN. Nová, otvíravì-sklopná pøevodovka s polohovací pojistkou proti chybnému otoèení klièky, zvedá køídlo do správné pozice bez požadavku na velkou sílu a napomáhá lehèímu uzavøení i tìžkých køídel. Kování MACO Multimatic má funkci i tzv. mikroventilace, která umožòuje vìtrat i v chladnìjších dnech. Okenní a dveøní kování ROTO LAN Snadné sklopení, otevøení a uzavøení. Otevíravì sklopný systém je ve støední a východní Evropì v oblasti stavebních výplní nejvíce rozšíøený zpùsob otevírání oken. Také ve spoustì dalších zemí je tento systém znaènì oblíben. Otevíravì sklopná technologie umožòuje snadné otevøení a sklopení okenního køídla pomocí jedné kliky. Jeden z celosvìtovì nejúspìšnìjších systémù stavebného kování nese oznaèení Roto NT, který je odbornou veøejností mnohdy hodnocen jako nadstandardní øešení pro všechny tvary a velikosti oken. V systému Roto NT jsou veškeré díly propojeny tzn. jedná se o centrální závìrový systém. Již v základním provedení nabízí skladba kování Roto NT vysokou míru zabezpeèení. Toto kování nabízí vysoký komfort ovládání a zároveò umožòuje do systému integrovat mechanické a elektronické prvky kování jako napø. hlásièe vloupání, prvky pro øízení termostatù, vìtracích systémù atd. Elegantní, matná støíbrná povrchová úprava èiní Roto NT nezamìnitelným. K tomu je nutné pøièíst pøesvìdèivé montážní výhody a možnost použití tohoto typu kování pro nejrùznìjší tvary a velikosti oken. Možnosti funkce okna otvíravé sklopné otvíravé/sklopné pevné zasklení

5 Vchodové plastové dveøe Pìtikomorový profil ROPLASTO 7001 Souèinitel prostupu tepla U=1,4 W/m.K Tlouš ka rámu 68 mm Zasklení Dvojsklo U=1,0W/m.K Kování Dr.Hahn,Roto,Maco, GU automatic Základní provedení plastových vchodových dveøí v bílé barvì V základním provedením jsou výplnì dveøí osazeny plastovou PUR výplní (bílá) s pøekližkovou výztuhou. Je možné i kombinace PUR výplnì a skla dle nabídky. Technický popis dveøí: Dveøe venkovní, plastové, rámové konstrukce z pvc profilu tl. 68 mm Roplasto 7001, v bílé barvì, alternativnì jednostannì nebo oboustrannì fóliované dle vzorníku Roplasto. Plné nebo èásteènì prosklené, jednokløídlé i dvouløídlé, možno i s poèním dílem (svìtlíkem) vèetnì PVC zárubnì a hliníkového termo "Hawik" prahu. Standardní provedení s otevíráním dovnitø. Dveøní køídlo je rámové konstrukce, kterou tvoøí plastové profily 68x13 mm. Tlouš ka dveøního køídla je 68 mm. Pøíèky v køídlech se vyrábìjí v provedení šíøky 83 mm. Dveøní zárubìò je vyrobena ze tøí kusù plastových profilù a hlníkového termo prahu "Hawik". Konstrukèní øešení a dílenské opracování splòuje nejpøísnìjší požadavky na kvalitu, funkènost a tvarovou stálost vchodových dveøí. Výplnì PUR plastové s pøekližkovou výztuhou. Zasklení izolaèním dvojsklem èiré nebo vzor dle aktuální nabídky. Sklo je tìsnìno gumovým tìsnìním v základním provedení v šedé barvì (lze nabízet i v èerné). Kování-vícecestný bezpeènostní zámek s cylindrickou bezpeènostní vložkou se 6-ti klíèi, závesy Hahn v barvì dle výbìru, protiplech s výmìnným kusem (s možnosti osazení el. zavíraèe). bezpeènostní garnitura (klika -koule, klika+klika) dle výbìru s možností pøekrytí cylindrické vložky z venkovní strany. Tesnìní dvojité z mikroporézní pryže, trvale pružné a odolné proti vodì. Barva šedá dle barvy dveøí. Prahový profil hliníkový termo profil "Hawik" 0 nebo 53 mm dle konstrukce, do které jsou vchodové dveøe zabudovány. Barevné provedení - kromì tradièní bílé barvy,nabízíme dveøe ve více jak dvaceti barevných modifikacích vèetnì imitací døeva - barevné provedení mùže být jednostranné (zvenku) nebo oboustranné.na pøání dodáme okna v jakékoliv barvì dle RAL vzorkovníku - možnost dodání akrylátových výplní s imitací døeva

6 Plastové dveøní výplnì PERITO Èlenìní vchodových dveøí kombinací lamel a skel Možností jak vyplnit dveøe je celá øada. Lze použít klasické zasklení - v tomto pøípadu pomocí ornamentních nebo reflexních skel. Další možnost je použití lamely výplnì, která zvláštì a laminovaném provedení velmi vìrnì imituje klasické døevìné kazetové dveøe. Oba tyto druhy lze libovolnì kombinovat, za pomocí profilù sloupkù dìlících dveøní køídlo vodorovnì, svisle èi pod vhodnì zvoleným úhlem a touto kombinací vytvoøit dveøe, které budou opravdu originálem. Dveøní výplnì Jinou možností je použití sendvièových dveøních výplní. Jedná se o výplò složenou ze dvou základních pevných PVC desek mezi kterými se jako izolant použita polyuretanová pìna. Tyto výplnì se dodávají v mnoha provedeních, s rùznými èlenìními, ornamentními skly a jinými designovými prvky. Pøestože se jedná o typizované modely, poèet druhù dveøních výplní je tak široký, že pokud chcete na své dveøe použít tuto možnost, rozhodnì budou i takové dveøe dùstojným vstupním èlánkem do Vašeho domu. Firma RD Rýmaøov nabízí plastové dveøní výplnì od firem VP Trend a Perito v mnoha variantách barvách a provedení. Plastové dveøní výplnì PERITO Plastové dveøní výplnì Serie Classic a Technic Povrchová materiál - Plast-ABS/PMMA(bílá,døevodekor) Jádro - extrudovaný polystyren, rùzné možnosti výztuhy HPL dveøní výplnì Serie Vizual,Elegance,Premium Povrchový materiál - Lisovaná pryskyøice - HPL (bílá døevodekor, RAL nástøik Jádro - extrudovaný polystyren Barvy povrchu: Barvy povrchu: Plastové Bílá 9016,9003 dveøní výplnì HPL Bílá 9016,9003 dveøní výplnì RAL-nástøik RAL barva dle vzorníku RAL barev RAL-nástøik RAL barva dle vzorníku RAL barev Ostatní døevodekory dle katalogu Ostatní dekory dle katalogu Dveøní výplnì tìchto sérií jsou vyrábìny kombinací vakuovì zpracovaných plastových svrchních desek a vnitøního jádra z extrudovaného polystyrenu. Povrch výplnì je v bílém provedení, pøípadnì s povrchovou úpravou dekoru døeva. Tato provedení lze libovolnì kombinovat pro exteriér a interiér dveøní výplnì. Jádro dveøní výplnì lze vyrobit z rùznými výztuhami, dle požadavku zákazníka. Vzhled výplnì a rámeèkù nelze mìnit, jedná se o výlisek! Prosklení lze zvolit dle nabídky k jednotlivým typùm. Dveøní výplnì tìchto sérií jsou vyrobeny z plastového materiálu, který má ohranièené uživatelské možnosti! Pøi vystavìní tohoto výrobku úèinkùm sluneèního záøení se plast natahuje a dveøní výplò se mùže prohýbat. Pøi použití tmavých odstínù povrchu je tedy nutné dostateènì vyztužit jádro výplnì. Dveøní výplnì tìchto sérií pøedstavují vyšší kvalitativní tøídu. Povrchové desky jsou vyrobeny z materiálu HPL, nebo lisované pryskyøice, která má výborné tepelné a izolaèní vlastnosti, témìø nulovou tepelnou roztažnost,a dostateènou tvrdost. HPL nelze tepelnì tvarovat, proto jsou dveøní výplnì buï hladké, nebo jsou desky osazeny nerezovými, pøípadnì montovanými rámeèky. Pro tyto výrobky je možné zvolit širokou škálu povrchù v úpravì døevodekoru, pøípadnì zvolit nástøik v libovolné barvì. I zde je možné volit z rùzného ornamentálního èi dekorativního prosklení z nabídky jednotlivých typù. Dveøní výplnì HPLjsou vùèi úèinkùm sluneèního záøení neteèné a není proto nutná výztuha jádra výplnì. Vizual - hladké výplnì s otvory pro prosklení Elegance - hladké výplnì s rámeèky z broušené matované nerez oceli. Není možné dodat výrobek bez nerezových rámeèkù Premium. - rámeèky tìchto dveøních výplní jsou montovány pøímo na HPL desku. Povrchovou úpravu desky a rámeèkù je možné volit libovolnì, nemusí být tedy shodné Veškerý sortiment dveøních výplní naleznete v katalogu firmy PERITO

7 Plastové dveøní výplnì VP PERITO VP trend Plastové výplnì Dveøní plastové výplnì jsou vyrobeny jako lepený vícevrstvý sendviè z nìkolika druhù materiálù. Vnìjší pohledovou èást tvoøí vakuovì tváøené, popø. hladké desky, každá o síle,0 mm, ze speciálního materiálu, jehož vnitøní vrstvou je ABS a vnìjší vrstvou akrylát (PMMA). Tento materiál je vysoce odolný vùèi vnìjším mechanickým a atmosférickým vlivùm a je barevnì (UV) stabilní. Støední vrstva výplní (jádro): Støední vrstva je vyrobena z 0 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu (XPS), který nepodléhá vlivùm stárnutí a zajiš uje výplním vysokou izolaèní schopnost. Jako jádro výplnì lze též použít 0 mm silnou desku z tvrzené polyuretanové smìsi (TPR). Na toto provedení výplní se však nevztahuje platný certifikát firmy VP trend s. r. o. na plastové dveøní výplnì a má nìkteré specielní vlastnosti i odlišnosti od standardního provedení. Výplnì mohou být dále jednostrannì, nebo oboustrannì zpevnìny ocelovým (síla 0,8 mm), nebo hliníkovým (síla 1,0 mm) plechem. Pod desky s døevodekorem resp. s jiným než bílým povrchem mùže být ocelová, nebo hliníková výztuha standardnì namontována pouze na vnitøní stranu výplnì. Další variantou je zpevnìní výplní 10 mm silnou deskou z tvrzené polyuretanové smìsi (TPR) a to vždy na vnìjší stranì bez ohledu na barevný odstín povrchu. Na toto provedení se nevztahuje platný certifikát firmy VP trend s. r. o. na plastové dveøní výplnì a má i nìkteré odlišnosti od standardního provedení. Bezpeènostní výplò: Bezpeènostní výplò je zpevnìna ocelovým plechem o síle 1,5 mm a to vždy na vnitøní stranì, pøièemž výztužný plech je vybaven úchytnými body (úchyty) pro upevnìní v køídle dveøí. Zasklení výplní: Na zasklení výplní je používáno izolaèní dvojsklo o složení Dvojskla jsou konstruována tak, že ornament skla je orientován svisle a otoèen dovnitø, tj. hladká strana je vnì dvojskla. Standardními skly jsou bamboo èiré, delta èirá, grepi èiré, èinèila èirá, katedrál èirý, kùra èirá, madeira èirá, odchod èirý a float ( vzorky ornamentních skel). Kromì ornamentních skel lze na zasklení použít též planibely, stopsoly, skla se zvýšenou termoizolaèní schopností a skla speciální. Rovnìž lze použít bezpeènostní sklo, tzv. "connex". Skla s pokovenou vrstvou jsou orientována touto vrstvou dovnitø dvojskla. U bezpeènostních výplní v zaskleném provedení je dvojsklo osazeno bezpeènostním sklem (connexem) dle EN 356 P5A. Uvnitø dvojskel mohou být uloženy meziskelní pøíèky a møíže, popø. mohou být dvojskla vyrobena v provedení s vitráží, s pískovaným sklem, s pískovaným sklem s dekorem, se spékaným sklem, nebo s vypouklým sklem. Do bezpeènostních výplní v zaskleném provedení nelze osazovat meziskelní pøíèky, møíže a vypouklá skla. Rovnìž možnost jejich osazení vitrážemi, pískovaným sklem s dekorem a spékaným sklem je nutno vždy pøedem konzultovat s výrobcem. Vitráže a pískovaná skla s dekorem jsou uloženy uvnitø izolaèních dvojskel jako tøetí sklo, pískovaná skla a spékaná skla tvoøí souèást izolaèních dvojskel. Vitráže, písky, písky s dekorem a spékaná skla: Všechny vitráže jsou vyrobeny buï klasickou metodou do olova, nebo tiffany metodou, kde spojení skel je provedeno smìsí olova a cínu za pomoci mìdìných fólií. Obdobnì i pískovaná skla jsou vyrobena tradièní metodou, tedy nejedná se o fóliové napodobeniny. Pískovaná skla s dekorem jsou spojením jemnì pískovaných ploch skel s rùznými typy fazet, vybrušovanými a spékanými dekorativními skly. U spékaných skel (technologie tzv. fusingu) je ornament tvoøen zatavenými skly rùzných barev a rùzné pohledové charakteristiky. Výplnì øady "K": Prosklené výplnì, vyrobené z hladkých desek, mohou být kolem skel doplnìny ozdobným plastovým rámeèkem o síle 1 mm v šedostøíbrné metalické barvì. Veškerý sortiment dveøních výplní naleznete v katalogu firmy VP trend Veškerý sortiment dveøních výplní naleznete v katalogu firmy VP trend

8 Pìtikomorový systém ROPLASTO 7001

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE 2013/14 Katalog NOVINKA SOFTLINE 82 7KOMOROVÝ PROFIL 2katalog 2013/14 Obsah O nás 2 Hlavní dodavatelé 3 5komorové profily 4 Terasové posuvné dveře 6 6komorové profily 8 Bezpečnost 11 7komorové profily

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17

Geus okna, a.s. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008 ISO 9001:2001 2 / 17 Geus okna a.s. U Nikolajky 912 150 00 Praha 5 - Smíchov ISO 9001:2001 2 / 17 OBSAH: Základní ustanovení...4 Předmět normy...4 1. Profily...4 1.1 MATERIÁL... 4 1.1.1 PVC PROFILY...4 1.1.2 VÝZTUŽE...4 1.1.3

Více

K a t a l o g v ý r o b k ů

K a t a l o g v ý r o b k ů Katalog výrobků FenStar O společnosti 3 Galerie FenStar 3 Výroba 4 Přednosti výrobků FenStar 5 Certifi kace 6 Reference FenStar 8 Okna Evolutive 10 Elegance 12 WoodStar 14 Vchodové dveře ALU dveře 16 PVC

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. èeský výrobce plastových oken a dveøí REKLAMAÈNÍ ØÁD A ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI GEMAC, s.r.o. I. Délka a plynutí záruèní doby 1. Záruèní

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI

MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI MÉ OKNO DO BUDOUCNOSTI OKNA & DVEŘE 2010/2011 OBSAH EVROPSKÁ ZNAČKA OKEN ČÍSLO 1 SPOLEČNOST Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr

Více

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti.

JIŽ 26 LET (1986-2012) ZATEPLOVACÍ SADA THERMOS. Střešní okna FENESTRA se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. DŘEVĚNÁ POPLASTOVANÁ PLASTOVÁ KATALOG od 1. 4. 2012 PROČ střešní okna FENESTRA JIŽ 26 LET (1986-2012) Výroba střešních oken FENESTRA byla zahájena již v roce 1986. Společnost FENESTRA střešní okna, s.r.o.

Více

OBSAH. Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11

OBSAH. Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11 OKNA & DVEŘE 2011/2012 Mé okno do budoucnosti OBSAH SPOLEČNOST Vedoucí evropská značka oken 3 Výrobní závody 4 [1 st ] window partneři 5 Přehled oken 6 Výhody udávající směr 10 Přehled barev 11 PLASTOVÉ

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova

PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PRODUKTOVÝ KATALOG 2010 / 2011 / Vekra okna vašeho domova PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA / Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání

Více

VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU. Průvodce nabídkou vchodových dveří. www.sulko.cz. 800 155 156

VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU. Průvodce nabídkou vchodových dveří. www.sulko.cz. 800 155 156 VCHODOVÉ DVEŘE SULKO NEJLEPŠÍ VIZITKA VAŠEHO DOMU Průvodce nabídkou vchodových dveří www.sulko.cz. 800 155 156 Vchodové dveře jsou přirozenou součástí našich domovů, proto chceme, aby vám dobře sloužily

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce.

Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce. Jmenuji se ing. Vladimír Soukup a rád bych Vám představil střešní okna FENE- STRA, střešní okna od českého výrobce. Již v roce 1986 ing. Václav Soukup nakreslil první střešní okno FENESTRA a zahájil výrobu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Plastová okna. opravdová OKNA. ... když chcete. Okna s novým rozměrem

Plastová okna. opravdová OKNA. ... když chcete. Okna s novým rozměrem Plastová okna Okna s novým rozměrem... když chcete opravdová OKNA Do rukou se Vám dostává představení společnosti PRAMOS, a.s. a jejího výrobního programu se zaměřením na výměnu oken. Naším cílem není

Více

C E R T I F I K Á T Y

C E R T I F I K Á T Y FIRMA 2 Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roce 1994 na základě zkušeností s výrobou moderních plastových oken a s využitím hloubkových znalostí jak tohoto odvětví, tak situace na trhu. Podnik se skládá z

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více