Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uţivatelský Manuál AC & BATTERY POWERED FET"

Transkript

1 Uţivatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET

2 Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS SYB-5 Bass Synthesizer. Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ PŘÍSTROJE a DŮLEŢITÉ POZNÁMKY (oddělený leták). Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali veškeré informace o plné funkčnosti nového přístroje, měli byste tento manuál přečíst celý. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, ke snadnému nahlédnutí. Baterie jsou dodávány s přístrojem. Životnost baterie může být omezena, proto mějte na vědomí, že je zde jen pro první otestování. Copyright 2004 BOSS CORPORATION Veškerá práva vyhrazena. Ţádná část této publikace nesmí být pouţita v jakékoliv podobě, bez výslovného písemného povolení společnosti BOSS, Czech Republic Distributor, s.r.o. 2

3 Hlavní vlastnosti Tento kompaktní efekt vytváří různé zvuky basového syntezátoru. Přístroj je vybaven duálním systémem basového syntezátoru, který tvoří zvuky dvěma různými způsoby, a 11 reţimy, ve kterých upravujete charakteristiky zvuku. Jeden z reţimů mění filtr, v synchronizaci s interním LFO. To je uţitečné při tvorbě techno zvuků. Jeden reţim vyuţívá celopásmový filtr, který umoţňuje vytvářet zcela nové zvuky syntezátoru, které ovlivňují dojem hloubky a pohybu. Funkce Hold umoţňuje získat na výstupu prodlouţené zvuky (syntezátoru), podrţením pedálu. (To se aplikuje, je-li Mode nastaven na 1 9). Ve výstupním stereo reţimu, lze efektový zvuk (syntezátoru) a přímý zvuk poslat na výstup odděleně. SYB-5 pracuje nejen se 4-strunnou basou, ale je kompatibilní také s 5- a 6-strunnými basami (rozsah detekce výšky je A0 C5). Vybavení jackem Expression/Control. Můţete zapojit expression pedál (volitelný Roland EV-5) a pouţít jej jako přepínač zvuků basového syntezátoru. 3

4 Popis panelů 1. Jack AC Adaptéru Připojení AC Adaptéru (volitelný, řady BOSS PSA). S AC Adaptérem můţete hrát, aniţ byste museli pamatovat na to, kolik energie baterie je jiţ spotřebováno. * Jakmile zapojíte AC adaptér, přístroj se zapne. * Pokud jsou baterie zasunuty a je zapojen i AC adaptér, pak přístroj bude pracovat bez přerušení i při výpadku napětí (např. nechtěném vytažení přívodní šňůry). * Použijte pouze doporučený AC adaptér (řady PSA). 2. Indikátor CHECK Tento indikátor indikuje, zda je efekt za/vypnutý a současně informuje o stavu baterie. Indikátor se rozsvítí, je-li efekt zapnutý. 4

5 * Pokud tento indikátor pohasíná, nebo již nesvítí a efekt je zapnutý, baterie brzy skončí, musíte ji ihned vyměnit. Instrukce o výměně baterie viz Výměna baterie na str. 18. * Indikátor CHECK informuje, zda je efekt aplikován, nebo není. Tato informace však neznamená, zda je efekt zapnutý nebo ne. 3. Jacky OUTPUT-A (MONO), OUTPUT-B Výstupní jacky vyuţijete k zapojení přístroje do zesilovače či jiného efektu. * Pro mono výstup použijte OUTPUT A (MONO). * Pro stereo využití: Výstup A: Na výstupu bude pouze signál efektu. Výstup B: Na výstupu bude pouze původní signál. Popis panelů 4. Jack INPUT Tento jack akceptuje vstupní signál z baskytary. * Když jede přístroj na baterie, jack INPUT funguje současně jako vypínač přístroje. Přístroj se zapne, jestliže do jacku INPUT zasunete kabel; vypne se, jakmile kabel vysunete. Nezapomeňte odpojit kabel z INPUT, pokud přístroj nepoužíváte. Jestliže využíváte AC adaptér, zůstává stále pod napětím a tato funkce je neaktivní. 5. EXP jack Sem zapojte expression pedál (volitelný Roland EV-5). Můţete pak vyuţít expression pedál ke změně zvuku basového syntezátoru. * Blíže viz Využití jacku EXP (str. 15). 5

6 Popis panelů 6. Pedálový spínač Za/vypíná efekt. Můţete jej vyuţít i pro funkci Hold Vodící šroub Je-li šroub uvolněný, pedál se otevře a můţete vyměnit baterii. * Instrukce o výměně baterie viz Výměna baterie na str EFFECT (Effect Level) Knob Nastavuje výstupní úroveň zvuku efektu (syntezátoru). Hlasitost zvuku efektu se zvýší, kdyţ otočíte knobem doprava. * Otočením knobu zcela doleva se eliminuje zvuk efektu. 6

7 Popis panelů 9. DIRECT (Direct Level) Knob Nastavuje výstupní úroveň přímého zvuku. Hlasitost přímého zvuku se zvýší, kdyţ otočíte knobem doprava. * Otočením knobu zcela doleva se eliminuje přímý zvuk. 10. FREQ (Frequency) Knob Nastavuje frekvenci filtru. Zvuk se otočením knobu doprava vyjasní. 11. RES (Resonance) Knob Nastaví hodnotu zpětné vazby filtru. Otočením knobu doprava vzniká velmi neobvyklý zvuk. 12. DECAY/RATE Knob Je-li MODE na 1, 2, 4, 5, 7 11 Knob funguje jako Decay knob, který určuje časové období, po které by se měla posouvat frekvence filtru. Otočením knobu doprava se tato doba zvýší. Je-li nastaven na MAX, frekvence filtru je fixní. Je-li MODE na 3, 6 Knob funguje jako Rate knob, který upravuje rychlost, na které se filter mění. 13. MODE Knob Tento knob přepíná zvuk. Blíţe o zvucích v kaţdém reţimu, viz Tabulka reţimů (str. 10). 7

8 Zapojení AC Adaptér řady Boss PSA (volitelný) OUT 9V DC / 200 ma Baskytara Basové kombo Pro MONO pouţití proveďte zapojení do jacku OUTPUT A (MONO). Expression pedál (Roland EV-5, volitelný) 8

9 Zapojení * Kvůli stabilitě zapojte SYB-5 přímo do basového výstupu. * Pokud pracuje přístroj na baterie, jack INPUT funguje jako automatický vypínač. * Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je poměrně vysoká. Pokud však potřebujete použít baterie, volte raději alkalické. * Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vždy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před provedením zapojení. * Pokud jsou baterie zasunuty a je zapojen i AC adaptér, pak přístroj bude pracovat bez přerušení i při výpadku napětí (např. nechtěném vytažení přívodní šňůry). * Jakmile dokončíte zapojení, zapněte všechna zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení reproduktorů nebo některých zařízení. Při zapnutí: Zapněte kombo jako poslední. Při vypnutí: Vypněte kombo jako první. * Vždy se ujistěte, že je hlasitost minimální, než zapnete přístroj. I když je hlasitost na minimu, přesto uslyšíte určitý zvuk, je to normální a nejde o závadu. * Pracujete-li na baterie, indikátor CHECK ztmavne, pokud energie baterie končí. V tom případě co nejdříve vyměňte baterii. 9

10 Tabulka režimů Knob Mode umoţňuje vybrat ze dvou basových syntezátorů. Kaţdý reţim pracuje, viz níţe. 1 9: INTERNÍ REŽIM ZVUKU Tento reţim detekuje výšku a attack vstupního zvuku baskytary a vytváří zvuk s vyuţitím interního zdroje zvuku. Podle zvoleného čísla se liší zvuk na výstupu interního zvukového zdroje takto: * SYB-5 pracuje nejen se 4-strunnou basou, ale je kompatibilní také s 5- a 6-strunnými basami (rozsah detekce výšky je A0 C5). SAW WAVE 1: Na výstupu bude pilový zvuk. Ten dává ostře ohraničený zvuk. 2: (-1OCT) Na výstupu bude pilový vzorek, o oktávu niţší, neţ 1. 3: (AUTO) Automaticky posune frekvenci filtru zvuku 1. SQUARE WAVE 4: Na výstupu bude čtvercový zvuk. Vytváří příjemnější zvuk, neţ ten, který vzniká pilovým vzorkem. 5: (-1OCT) Na výstupu bude kombinace zvuku 4, se čtvercovým vzorkem o oktávu niţším, a to současně. 6: (AUTO) Automaticky posune frekvenci filtru zvuku 4. 10

11 Tabulka reţimů PULSE WAVE 7: 1 Na výstupu bude pulzní zvuk. Vyrábí ostrý zvuk, který se však liší od toho, který vzniká u pilového vzorku. 8: 2 Na výstupu je pulzní vzorek, s vyuţitím celopásmového filtru. Vytváří zvuk, který budí dojem hloubky a pohybu. 9: (PWM) (šířka pulzní modulace) Na výstupu je hutný zvuk, modulovaný proměnnou šířkou pulzního vzorku. * Používáte-li interní režimy zvuku (MODE 1 9), výše uvedené funkce nebudou fungovat správně, pokud budete hrát v akordech. Proto všechny ostatní struny umlčte a hrajte na baskytaru jen jednotlivé tóny : REŽIM WAVE SHAPE Tento reţim přímo transformuje audio vstup z baskytary na zvuk basového syntezátoru. Směr, ve kterém se frekvence posouvají, se liší podle zvoleného čísla. 10: Nahoru Frekvence filtru vzrůstá při hře na struny, pak se postupně vrací na původní frekvenci. 11: Dolů Frekvence filtru klesá při hře na struny, pak se postupně vrací na původní frekvenci. 11

12 Práce s přístrojem 1. Po provedení potřebných propojení (str. 8), nastavte knoby na panelu podle uvedeného obrázku. 2. Stiskem pedálového spínače zapnete efekt. (ověřte, ţe indikátor CHECK svítí). 3. Zvolte reţim knobem MODE. 4. Nastavte knob DECAY/RATE podle zvoleného reţimu. Je-li MODE na 1, 2, 4, 5, 7 11 Knob funguje jako Decay knob, určující posun frekvence filtru. Je-li MODE na 3, 6 Knob funguje jako Rate knob, který upravuje rychlost, na které se filtr mění. 12

13 Práce s přístrojem 5. Nastavuje frekvenci filtru knobem FREQ. 6. Nastavte hodnotu zpětné vazby filtru knobem RES. 7. Nastavte hlasitost efektového a přímého zvuku knoby EFFECT a DIRECT. 13

14 Použití funkce Hold V reţimu Internal Sound (je-li MODE 1 9), vyuţijete funkci Hold, která umoţňuje poslat na výstup prodlouţený zvuk (syntezátoru), kdyţ podrţíte pedál stisknutý. Je také moţné míchat přímý zvuk s efektovým, který jde na výstup při hraní na baskytaru. 1. Stiskem pedálového spínače zapněte efekt. 2. Zvolte režim Internal Sound (MODE 1 9) přepínačem Mode. Nastavte ostatní knoby podle potřeby. 3. Hrajte na baskytaru jednotlivými tóny. 4. Stiskněte pedálový spínač znovu a podržte jej, pokud si přejete mít na výstupu prodloužený zvuk. Funkce Hold zůstává aktivní a indikátor CHECK bliká, dokud drţíte stisknutý pedálový spínač. V tomto stavu SYB-5 posílá na výstup zvuk efektu. 5. Funkci Hold vypnete uvolněním pedálového spínače. Indikátor CHECK přestane blikat a začne svítit trvale, coţ udává, ţe se přístroj vrátil do normálního stavu Effect On. 14

15 Použití jacku EXP S expression pedálem (volitelným Roland EV-5), zapojeným do jacku EXP můţete měnit zvuk basového syntezátoru pohybem pedálu. * Použijte pouze doporučený expression pedál (Roland EV-5; volitelný). Zapojením jiného expression pedálu riskujete poškození a/nebo zničení nástroje. Je-li MODE na 1, 2, 4, 5, 7 11 Frekvenci filtru posunete nastavením expression pedálu. Tím vzniká efekt, podobný wah pedálu. Můţete nastavit frekvenci filtru, posunutou pohybem pedálu, knobem FREQ. Rozsah, ve kterém se posouvá frekvence filtru, můţete nastavit změnou minimální hlasitosti expression pedálu. * Pedál DECAY v té době nemá vliv. Je-li MODE na 3, 6 Zde se nastavením expression pedálu mění rychlost (rate), na které se mění filtr. Knobem RATE určujete rate ve chvíli, kdy je pedál stisknutý. Rate stavu, kdy je pedál uvolněný, můţete nastavit podle minimální hlasitosti expression pedálu. 15

16 Oddělený výstup přímého a efektového zvuku Pokud zapojíte konektor do OUTPUT B, na výstupu bude pouze přímý zvuk z jacku OUTPUT B a efektový zvuk (syntezátoru) půjde na výstup jacku OUTPUT A (MONO). To umoţňuje vytvářet dojem, ţe přímý a efektový zvuk jdou na výstup v oddělených kombech, dokonce s různými efekty. *V tom případě jdou zvuky na výstup pouze z jacku OUTPUT B, jakmile vypnete efekt. Basové kombo Baskytara Multiefekty, atd. Basové kombo * Kvůli stabilitě zapojte SYB-5 přímo do basového výstupu. Zapojte další efekty do jacků OUTPUT A (MONO) nebo OUTPUT B u SYB-5. 16

17 Použití nálepky Mode Label K SYB-5 je přiloţena nálepka Mode Label, na které vidíte získaný efekt u jednotlivých reţimů. Nálepku (která slouţí jako zběţná reference) můţete nalepit podle návodu na obrázku. 17

18 Výměna baterie Jakmile indikátor začne tmavnout nebo jiţ nesvítí, znamená to, ţe baterie je téměř vybitá a musíte ji vyměnit. Výměnu baterie proveďte dle následujícího postupu. * Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je poměrně vysoká. Pokud však potřebujete použít baterie, volte raději alkalické. 1. Uvolněte vodící šroub z čelní strany pedálu, zdvihněte pedál nahoru a otevřete přístroj. * Vodící šroub můžete nechat ve víku pedálu i během výměny baterie. 2. Vyjměte starou baterii z úloţného prostoru a sejměte kontakt baterie. 3. Zapojte kablík kontaktu na novou baterii a umístěte baterii do úloţného prostoru. * Pečlivě zkontrolujte polaritu baterie (+ / ). 4. Opřete pruţinu do opěrky na spodní straně víka pedálu, potom zavřete pedál. * Opatrně zasouvejte kablík baterie do pedálu, aby se nedostal mezi pružinu a okraj úložného prostoru. 5. Nakonec vloţte vodící šroub do vodícího otvoru a pevně jej utáhněte. 18

19 Problémy a potíže Přístroj nejde zapnout/ indikátor CHECK nesvítí: Je AC adaptér (řady PSA nutno dokoupit) zapojen správně? Zkontrolujte zapojení znovu (str. 8). * Nepoužívejte jiný AC adaptér, než ten, který je pro SYB-5 doporučený. Není baterie slabá či vybitá? Nahraďte ji čerstvou (str. 18). * Přiložená baterie slouží k dočasnému použití, pro vyzkoušení funkčnosti přístroje. * Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je poměrně vysoká. Pokud však potřebujete použít baterie, volte raději alkalické. Je kytara správně zapojena do jacku INPUT? Zkontrolujte zapojení znovu (str. 8). * Abyste předešli vybití baterie, když přístroj pracuje na baterie, zapíná se jen, když je zapojený kabel do jacku INPUT. * Indikátor CHECK informuje, zda je efekt aplikován, nebo není. Tato informace však neznamená, zda je efekt zapnutý nebo ne. 19

20 Problémy a potíţe Žádný zvuk / příliš slabý zvuk: Je SYB-5 správně zapojený do nástroje? Zkontrolujte zapojení znovu (str. 8). Není hlasitost připojeného komba nebo efektového procesoru stažena? Zkontrolujte nastavení připojeného zařízení. Je zapojený OUTPUT B? Zvuky jdou na výstup pouze z jacku OUTPUT B, kdyţ je efekt vypnutý a konektor je zapojený do jacku OUTPUT B. Je-li efekt vypnutý, výstup z jacku OUTPUT A (MONO) je umlčený, takţe na výstup nejde ţádný zvuk. Zvuk je zkreslený: Není baterie slabá? Pokud je baterie jiţ slabá, indikátor CHECK slábne a SYB-5 nemusí fungovat správně. Nahraďte ji čerstvou (str. 18). * Přiložená baterie slouží k dočasnému použití, pro vyzkoušení funkčnosti přístroje. * Doporučujeme použití AC adaptéru, jelikož spotřeba energie je poměrně vysoká. Pokud však potřebujete použít baterie, volte raději alkalické. Není intenzita zvuku na vstupu příliš silná? Některé kytary způsobují zkreslení. Dbejte na výstupní úroveň kytar. 20

21 Problémy a potíţe Zvuk efektu a pohyb filtru není stabilní Možná jste do jacku INPUT zapojili jiné zařízení, než baskytaru (např. efektový procesor)? Abyste zajistili stabilitu zvukové informace na vstupu do SYB-5, nezapojujte jiný efektová zařízení do jacku INPUT. Zapojte basu přímo do SYB-5. Pokud sem zapojíte kytaru nebo jiný elektrický či elektronický hudební nástroj, výška (rozsah pro detekci výšky A0 C5) nebude fungovat správně. Možná hrajete akordy, když je SYB-5 nastaven na interní zvukový režim (MODE 1 9)? Výbava efekty interních zvukových reţimů (MODE 1 9) je uzpůsobena pouze pro jednotlivé noty. Pokud budou na vstupu akordy, pouţijte reţim Wave Shape. Zvýšili jste (zesílili) hlasitost specifického frekvenčního rozsahu knobem na base? Zesílením specifického frekvenčního rozsahu knoby na base můţe bránit stabilitě operací SYB-5. Aby vše fungovalo stabilně, nastavte knoby na basy tak, aby byla hlasitost u všech pásem byla plochá. 21

22 Příklady nastavení SAW WAVE SQUARE WAVE SLOW AUTO FILTER FAT SOUND 22

23 Příklady nastavení TALKING PULSE WIDTH MODULATION DEEP FILTER SWEEP 23

24 24 Memo nastavení

25 Specifikace SYB-5: Bass Synthesizer Nominální vstupní úroveň dBu Vstupní impedance... 1 MΩ Nominální výstupní úroveň dBu Výstupní impedance... 1kΩ Doporučené zatíţení... 10kΩ nebo vyšší Zbytkový šum dBu (IHF-A, Typ.); Všechny knoby ve střední poloze Ovládání... Pedálový spínač, knoby EFFECT, DIRECT, FREQ, RES, DECAY/RATE, MODE Indikátory... CHECK indikátor (stavu za/vypnutí efektu a stavu baterie) Konektory. Jacky INPUT, OUTPUT A (MONO), OUTPUT B, EXP, AC adaptéru (DC 9V) Zdroj napájení... DC 9V: Baterie/9V typ (6F22 (karbonový), 6LR61 (alkalický)), AC adaptér (řady PSA: volitelný) 25

26 Specifikace Spotřeba... 50mA (DC 9V) * Předpokládaná životnost baterií při souvislém použití: Karbonové: 2 hodiny, Alkalické: 6 hodin Tyto hodnoty se mohou lišit podle aktuálního stavu při použití. Rozměry (Š) x 129 (H) x 59 (V) mm 2-7/8 (W) x 5-1/8 (D) x 2-3/8 (H) palců Hmotnost g / 1lb (včetně baterie) Příslušenství... Uţivatelský manuál, nálepka, leták ( BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE, DŮLEŢITÉ POZNÁMKY a Informace ) Baterie/9V typu (6LR61) * Přiložená baterie slouží k dočasnému použití, pro vyzkoušení funkčnosti přístroje. Předpokládáme, že ji vyměníte za alkalickou. Volitelné... AC Adaptér (řady PSA) Expression pedál (Roland EV-5) * 0dBu = 0.775Vrms * Vzhledem k vývoji produktu může být specifikace a/nebo obsah balení změněn bez upozornění. 26

27 Tento produkt odpovídá nařízení normy European Directive 89/336/EEC. Pro země EU

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský Manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský Manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS AC-3 Acoustic Simulator. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS ML-2 Metal Core. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Více

Popis panelů Jack adaptéru * Používejte pouze doporučený zdroj (řady PSA) a zapojte jej do zásuvky s odpovídajícím napětím.

Popis panelů Jack adaptéru * Používejte pouze doporučený zdroj (řady PSA) a zapojte jej do zásuvky s odpovídajícím napětím. Uţivatelský manuál Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŢÍVÁNÍ PŘÍSTROJE a DŮLEŢITÉ POZNÁMKY (oddělený leták). Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného

Více

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED

Uživatelský manuál FET AC DC AC & BATTERY POWERED Uživatelský manuál AC DC AC & BATTERY POWERED FET Děkujeme a blahopřejeme za váš výběr přístroje BOSS FDR-1 Deluxe Reverb. Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 2 Bezpečnostní opatření Umístění Použití přístroje v následujících místech může způsobit poškození a nefunkčnost. Na přímém slunečním světle Na místech s extrémními teplotami a vlhkostí

Více

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3

Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Uživatelský manuál Výpis bicích sad... 2 Uživatelský manuál... 3 Upozornění... 3 Části a jejich funkce... 4 Instalace baterií... 6 Zapojení... 6 Za/vypnutí přístroje... 7 Hraní... 7 Specifikace... 8 Výpis

Více

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka

Time Machine. Delay pedál. Uživatelská příručka Time Machine Delay pedál Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických polí Napájení

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

Ovládání přední panel.

Ovládání přední panel. V-01 Plus DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Zesilovač chraňte před vlhkostí. Je-li poškozen napájecí kabel, zesilovač nepoužívejte. Zapojujete-li zesilovač do systému, nejprve jej vypněte. Zesilovač nerozebírejte. Zesilovač

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Snížení rizika požáru nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li tento produkt vystavovat dešti a vlhkosti. Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ

Výkonový zesilovač KS-AX4700 KS-AX4500 NÁVOD K POUŽITÍ Výkonový zesilovač NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Uživatelský manuál Uživatelský manuál Než přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE a DŮLEŽITÉ POZNÁMKY (oddělený leták). Tyto sekce podávají důležité informace

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Bezdrátový sluchátkový stereo systém

Bezdrátový sluchátkový stereo systém 4-529-909-11(1) Bezdrátový sluchátkový stereo systém Návod k obsluze 2014 Sony Corporation MDR-RF811RK Česky Bezdrátový sluchátkový stereo systém VAROVÁNÍ Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o.

Celolampový kytarový zesilovač. Uživatelský manuál. Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! 2012 Audio Partner s.r.o. Celolampový kytarový zesilovač Uživatelský manuál Nejprve si prosím pečlivě přečtěte tento manuál! Přední panel 1 Input (Vstup) Nesymetrický vstup jack 6,3 mm. Sem zapojte kabel z kytary. 2 Gain (Zesílení)

Více

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka

ipod Hi-Fi Uživatelská příručka ipod Hi-Fi Uživatelská příručka Obsah 3 Kapitola 1: Začínáme 4 ipod Hi-Fi čelní pohled 5 ipod Hi-Fi zadní pohled 6 Kapitola 2: Zapojení ipod Hi-Fi 6 Krok 1: Připojení ipod Hi-Fi k síti něbo vložení baterií

Více

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač

NGTA602/NGTA704. Automobilový zesilovač NGTA602/NGTA704 Automobilový zesilovač Uživatelská příručka Jako příklad jsou v této příručce znázorněny obrázky modelu NGTA704. Obsah Informace k bezpečnému používání... 2 Seznam příslušenství... 2 Funkce

Více

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5

Návod k používání radiostanice. Motorola TLKR T5 Návod k používání radiostanice Motorola TLKR T5 OBSAH Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií...2 Vlastnosti...2 Ovládání a funkce...3 Displej...4 Obsah balení...5

Více

PMS 206 výkonový mix. pult

PMS 206 výkonový mix. pult PMS 206 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 206 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 2 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL MB COMBO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Gratulujeme! Zakoupení nového Gallien-Krueger zesilovače je zajisté výsledkem vašeho velmi pečlivého promyšlení. Z naší strany, Gallien-Krueger, jsme potěšeni, že jste si nás

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

PMS 410 výkonový mix. pult

PMS 410 výkonový mix. pult PMS 410 výkonový mix. pult Stránka č. 1 Úvodem: Výkonový mixážní pult PMS 410 je elektronické zařízení, které umožňuje směšovat 4 monofonní signály a 2 stereofonní signály. Z toho monofonní signály můžete

Více

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000

Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Uživatelský manuál pro Hartke Kilo 1000 Popis zesilovače-přední panel: 1 3 5 8 11 13 15 17 19 20 22 24 26 2 4 6 7 9 10 12 14 16 18 21 23 25 1. INPUT: Zde připojte Vaši basovou kytaru. K propojení použijte

Více

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ

Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ CS990XD Návod A B C D E F G Bateriový box Horní díl + loketní opěrka Řídící jednotka Spojka vodící tyče Kabel Spodní díl Cívka + spojovací šroub PŘEDSTAVENÍ Detektory značky C.Scope jsou označovány jako

Více

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake"

Uţivatelský manuál Model: imm153. Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí shake and wake Uţivatelský manuál Model: imm153 Budík s hodinami a přehrávačem pro ipod s funkcí "shake and wake" OBSAH MANUÁLU Představení.. 2 Začínáme Připojení AC adaptéru.......... 3 Ochrana nábytku........ 3 Vloţení

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

N Á V O D K O B S L U Z E

N Á V O D K O B S L U Z E DMP370 N Á V O D K O B S L U Z E ANTI-SHOCK SYSTÉM 120/45 SEKUND PŘENOSNÝ PŘEHRÁVAČ MP3/CD www.denver-electronics.com AUTORSKÉ PRÁVO DENVER ELECTRONIC VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA UPOZORNĚNÍ: ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ

Více

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: i Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím,

Více

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX

Uživatelská příručka. Joe Satriani & VOX Uživatelská příručka Joe Satriani & VOX Obecné zásady Výrobek neumísťujte na: Přímé sluneční světlo Příliš prašná či vlhká místa Příliš znečištěná místa Místa, vystavená přílišným vibracím Blízko magnetických

Více

Bezdrátová stereofonní sluchátka

Bezdrátová stereofonní sluchátka 2-684-424-11(1) Bezdrátová stereofonní sluchátka Návod k obsluze MDR-RF800RK 2007 Sony Corporation 2-698-420-01(1) Krytka antény Poznámka Při zvedání nedržte vysílač za anténu. Krytka antény se může uvolnit.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Uživatelský manuál DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

Safety Angel Návod na použití

Safety Angel Návod na použití Safety Angel Návod na použití I Úvod Přístroj Safety Angel sestává ze základní jednotky a z náramku, který funguje jako alarm proti zrátě a monitoruje i ponoření do vody. Na stránce www.manual-guide.com

Více

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis

C.A.T3+ a Genny3 NÁVOD K OBSLUZE. C.A.T³ přijímač - popis NÁVOD K OBSLUZE C.A.T3 a Genny3 C.A.T3 a Genny3 C.A.T3V a Genny3 C.A.T3+ a Genny3 Tato uživatelská příručka zahrnuje použití řady lokátorů C.A.T 3 a Genny3, které jsou k dispozici ve třech verzích. C.A.T3

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

SET 830 TV a SET 830 S

SET 830 TV a SET 830 S SET 830 TV a SET 830 S Naše organizace Unie neslyšících Brno je iniciátorem a patronem (od r.1997) Telefonní operátorské služby pro neslyšící Telefonica O2 Czech republic, a.s. Návod k obsluze SET 830

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5

Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Návod k použití PMR radiostanice Motorola TLKR T5 Bezpečnost produktu a účinky rádiového vysílání přenosných dvousměrných rádií Upozornění Před zahájením používání tohoto produktu si pečlivě pročtěte pokyny

Více

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze

AH S2 AM E. Odsavač par. Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze AH S2 AM E Odsavač par Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY UŽIVATELSKÝ MANUÁL DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si instrukce. Řiďte se těmito instrukcemi. Dbejte všech varování. Sledujte veškeré instrukce. Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou.

Více

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY

AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY AKTIVNÍ REPRODUKTOROVÁ SOUSTAVA ES 120A - NÁVOD K OBSLUZE Verze 2.0 Září 2004 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ - GRAFICKÉ SYMBOLY Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neodizolovaného

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407

NÁVOD K POUŽITÍ Digitální radiobudík s projekcí PCR 407 DIGITÁLNÍ RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ PCR407 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah návodu PŘEDSTAVENÍ...3 POPIS VÝROBKU...3 PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM...6 INSTALACE BATERIÍ...6 VAROVÁNÍ PŘI VYBITÝCH BATERIÍCH...6 ZAPOJENÍ ADAPTÉRU

Více

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu.

CS9000HPX II. Návod. Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01. Tel: 731 102 713, 604 490 003. E-mail: info@lovecpokladu. CS9000HPX II Návod Marek Mlejnský, Pražská 572, Jílové u Prahy 254 01 Tel: 731 102 713, 604 490 003 E-mail: info@lovecpokladu.cz www.lovecpokladu.cz Autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou Republiku

Více

Karaoke nebo doprovodná hudba pro různé události nebo taneční akce str. 13

Karaoke nebo doprovodná hudba pro různé události nebo taneční akce str. 13 Uživatelský manuál Přenosný stereo zesilovač vysoké kvality BA-330 je přenosný zesilovač, který umoţňuje stereo přehrávání v jediném přístroji. Vezměte jej s sebou kamkoliv Dvojí napájení (bateriemi nebo

Více

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod

PNG-2. Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu. Popis a návod k použití. Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Přenosný generátor bílého šumu a Generátor aktivačního tónu PNG-2 Popis a návod k použití Před použitím přístroje si prosím přečtěte tento návod Verze V1.0 I. Popis funkce PNG-2 je malý, lehký a výkonově

Více

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136

VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 VÁŽÍCÍ POJÍZDNÁ ŽIDLE BW-3136 POUŽITÍ Váha je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Je určena k vážení hmotnosti pacientů sedících

Více

2001 BOSS CORPORATION

2001 BOSS CORPORATION Instalace baterií Baterie jsou dodávány s přístrojem. Životnost baterií může být omezena, proto mějte na vědomí, že jsou zde jen pro první otestování. Vložte přiložené baterie podle obrázku, pečlivě dbejte

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uživatelský manuál Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické

Více

Hlavní vlastnosti. Obsah

Hlavní vlastnosti. Obsah Uživatelský manuál Hlavní vlastnosti GC-1 je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. GC-1 GK-Ready Stratocaster je kytara s GK snímačem, kterou lze

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH Uživatelský manuál : Snížení rizika ohně nebo úrazu dosáhnete, nebudete-li přístroj vystavovat dešti a vlhkosti. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE ŘIĎTE SE PODLE NICH Při používání elektrických přístrojů

Více

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE TR100 DŮLÉŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Nesprávné zacházení s přístrojem může mít za důsledek úraz elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru. Přečtěte si pozorně tyto informace před použitím přístroje a

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení.

Upozornění ohledně bezpečného používání a údržby zařízení. Popis Digitální TV sluchátka Geemarc jsou zesilovacím systémem speciálně vyvinutým a určeným pro osoby s poruchou sluchu. Můžete je používat se všemi druhy audio systémů včetně napojení na televizi. S

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna

Sluchátkový přijímač. Vysílací základna Sluchátkový přijímač 1. Sluchátka levé/pravé 2. Ovládání hlasitosti 3. Indikace napájení 4. Tlačítko mikrofonu 5. Spínač zapnuto/vypnuto 6. Mikrofon 7. Vyvážení úrovně zvuku ve sluchátkách 8. Baterie Vysílací

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32

NÁVOD OBSLUZE. Obj.č.: 30 08 32 NÁVOD OBSLUZE Obj.č.: 30 08 32 2 ÚVOD Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení tohoto kytarového komba. Získáváte tak výrobek, který byl vyroben na základně nejnovějších technologií. Přístroj odpovídá

Více

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o.

FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL. 2012 Audio Partner s.r.o. FOX KeyControl 49 USB MIDI OVLADAČ UŽIVATELSKÝ MANUÁL I. VLASTNOSTI - 49 kláves - přiřaditelný jezdec, pedál, kolečko ohýbání tónu, modulační kolečko, tlačítka nahoru/dolů, knoflíky - multifunkční klávesnice

Více

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: 61 17 61. Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky Domovní telefon s přístupovými kartami Rozsah dodávky Venkovní jednotka Vnitřní jednotka Napájecí adaptér Instalační materiál 7 přístupových karet Návod k obsluze Popis a ovládací prvky a) Vnitřní jednotka

Více

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

PDX-5 4 KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ K VYUŽITÍ POUZE V AUTOMOBILECH R PDX- KANÁLOVÝ + MONO VÝKONOVÝ ZESILOVAČ NÁVOD K OBSLUZE Prosím pročtěte tento manuál abyste mohli maximálně využít vynikající výkon a schopnosti zařízení, poté návod uložte

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Displej pro elektrokola SW-LCD

Displej pro elektrokola SW-LCD Displej pro elektrokola SW-LCD Uživatelská příručka www.e-totem.cz 1. Úvod Vážení uživatelé, abyste zajistili lepší využití Vašeho elektrokola e-totem, přečtěte si prosím tento návod pro SW-LCD displej

Více

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15

Koncový zesilovač. Obj. č.: 37 35 14. Obj. č.: 37 35 15 Účel použití Koncový zesilovač Raveland je určen pro zesílení nízko úrovňových audio signálů ve vozidlech. Tento výrobek se smí provozovat, jen když je připojen k napájení 12 V DC v automobilu a záporný

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Elektronické dveřní kukátko Model: DVK 5080 Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku a uchovejte ji pro případ další potřeby. Představení Elektronické digitální dveřní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ

PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ PŘENOSNÝ CD PŘEHRÁVAČ CDP 5100 SPCD CZ-GDR1000 CDP 5100 SPCD Displej STRUČNÝ PŘEHLED Bylo vložené hudební CD (CD - DA). Bylo vložené MP3 CD. Zobrazuje celkový počet stop nebo aktuální stopu (CD-DA). Zobrazuje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation

2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218. Návod k obsluze. Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation 2-319-815-11(1) FM/AM radiobudík ICF-C218 Návod k obsluze Dream Machine je obchodní značka společnosti Sony Corporation. 2007 Sony Corporation SLEEP Modely pro Kanadu a Evropu (kromě modelu pro východní

Více

Stereo zesilovač Amplificador

Stereo zesilovač Amplificador 3-215-703-11 (1) Stereo zesilovač Amplificador Návod k obsluze Před připojením a použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. XM-ZR602 2007 Sony Corporation Vytištěno v České

Více

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory

BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory BS40 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze. NÁVOD OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ

Více

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál.

Děkujeme za zakoupení syntezátoru Korg XVP-10. Abyste zajistili dlouhodobé a bezproblémové použití, přečtěte si pečlivě celý manuál. Uživatelský manuál POZN.: Produkty Korg jsou vyrobeny s dodržením přísných specifikací a dodržením požadavků napětí ve vaší zemi. Tyto produkty jsou chráněny Zárukou distributora KORG jen ve vaší zemi.

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Profi Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Návod k použití ČEŠTINA

Návod k použití ČEŠTINA Návod k použití ČEŠTINA Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod a výrobek používejte správně. Před použitím výrobku si prosím přečtěte kapitolu Důležité bezpečnostní

Více

Návod k obsluze SET900

Návod k obsluze SET900 Návod k obsluze SET900 SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom. Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo TV přijímač, aniž

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL BeeWi Bluetooth Solar - solární handsfree UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme, že jste si zakoupili BBS020 Solar Hands-Free sadu od BeeWi. Přečtěte si prosím následující návod, kde se dozvíte, jak konfigurovat

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Hlavní vlastnosti. Obsah. Co je to COSM? V-Guitar je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland.

Hlavní vlastnosti. Obsah. Co je to COSM? V-Guitar je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. Uživatelský manuál Hlavní vlastnosti V-Guitar je nový nástroj, který v sobě spojuje tradiční Fender Stratocaster a špičkovou technologii Roland. G-5 VG Stratocaster lze použít nejen jako klasický Stratocaster,

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL

INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 9100 INTEGROVANÝ ZESILOVAČ - MANUÁL 1 Gratulujeme k rozhodnutí stát se hrdým majitelem integrovaného zesilovače Plinius 9100. Tento manuál Vám pomůže lépe porozumět ovládání Vašeho zesilovače a poskytne

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ

CD měnič CH-X500 CH-X500 COMPACT DISC CHANGER 12ÐDISC NÁVOD K POUŽITÍ C-X00 CD měnič C-X00 NÁOD K POUŽITÍ Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek JC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických

Více

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze

Multifunkční Battery Pack MB-D10. Návod k obsluze Cz Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze A!1!2 q w e r!7!8!9 y t!3!4 @0 @1 u o i!5!0!6 @2 B C E q w q q w w D F G H I q w q q w w Obsah Multifunkční Battery Pack MB-D10 Návod k obsluze Bezpečnostní

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 05 51 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 35 05 51 Systém prostorového zvuku (5.1-kanálový) mivoc HXA 5000 pro domácí kino s aktivním superhloubkovým reproduktorem (anglicky subwooferem ) - sice s malými kompaktními rozměry,

Více