SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011"

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního roku. Rozpočet městské části je zpracován v souladu se zákony č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění a č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Členění rozpočtu odpovídá vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě v platném znění. Rozpočet městské části zahrnuje předpokládané finanční zdroje a finanční potřeby pro daný rok. Návrh rozpočtu byl projednáván na FV ZMČ a na Radě MČ Finanční zdroje rozpočtu MČ na rok 2011 jsou rozděleny na rozpočtové příjmy v částce ,5 tis. Kč a na zdroje zařazené ve třídě 8 financování částka 8 630,9 tis. Kč. Finanční potřeby rozpočtu MČ na rok 2011 jsou rozděleny na rozpočtové výdaje, které jsou ve výši ,0 tis. Kč a potřeby třídy 8 financování ve výši 4 663,4 tis. Kč. Rozpočet městské části ÚHRN PŘÍJMŮ VE VÝŠI ÚHRN VÝDAJŮ VE VÝŠI FINANCOVÁNÍ CELKEM ,5 tis. Kč ,0 tis. Kč 3 967,5 tis. Kč FINANČNÍ ZDROJE ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance rozpočtu na r. 2011) ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Na základě platné rozpočtové skladby jsou rozpočtové příjmy městské části rozděleny do třídy 1 daňové, třídy 2 nedaňové a třídy 4 přijaté transfery. Dále se do rozpočtu prostřednictvím třídy 8 financování zapojují finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech jako úspora. Třída 1 Daňové příjmy rozpočet: 5 219,5 tis. Kč a) Poplatky - zahrnují odhad příjmů z poplatku za znečišťování ovzduší, poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity, poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a z odvodu výtěžku z provozování loterií. Odhad vychází ze skutečnosti b) Správní poplatky - zahrnují poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravené zvláštními zákony. Výše těchto poplatků také vychází ze skutečnosti roku c) Daň z nemovitosti- výnos této daně plyne do rozpočtu městské části prostřednictvím hl.m.prahy a tak návrh na rozpočtovanou výši je orientačně určován hl.m.prahou. Jde o 100% inkaso daně, podle zákona o dani z nemovitosti, skutečně vybrané za nemovitosti na území MČ. 1

2 Třída 2 Nedaňové příjmy rozpočet: 175 tis. Kč Rozpočtovány jsou příjmy ze čtenářských poplatků v místní knihovně, příjmy z úroků na bankovních účtech městské části a sankční platby inkasované za porušování závazných platných norem. Třída 4 Přijaté transfery rozpočet: tis. Kč Tyto příjmy tvoří přijatá dotace ze státního rozpočtu, která obsahuje příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy, neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl.m.prahy, kde se jedná o dotační vztahy k městským částem schválené usnesením Zastupitelstva hl.m.prahy a převody ze zisku hospodářské činnosti. Třída 8 Financování rozpočet: 8 630,9 tis. Kč V této třídě jsou rozpočtovány zdroje získané úsporou finančních prostředků vytvořenou v minulých letech. FINANČNÍ POTŘEBY ROZPOČTU (Tabulka č. 1 Bilance na rozpočtu na r. 2011) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Jsou určeny na běžné výdaje položkového seskupení 5 v částce tis. Kč a kapitálové výdaje položkového seskupení 6 v částce tis Kč. Výdaje jsou rozděleny do kapitol. Dále jsou do rozpočtu zapojeny výdaje třídy 8 financování ve výši 4 633,4 tis. Kč. VÝDAJE DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL (Tabulka č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2011) KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč 5 657, ,8 OddPar 2310 Pitná voda rozpočet: 13 tis Kč Finanční prostředky jsou určena na úhradu elektrické energie ve vodárně a na drobné opravy. OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet: tis Kč Výdaje zahrnují finanční prostředky, které budou použity na údržbu zeleně městské části zimní údržby a úklid, opravy dětských pískovišť (výměny písků), nákup sáčků na psí exkrementy, na financování posudků a studií. Kapitálové výdaje OddPar 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň rozpočet 1 304,8 tis. Kč Akce: Park Na Prameništi - rozpočet 1 304,8 tis. Kč 2

3 KAPITOLA 03 DOPRAVA Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 2212 Silnice rozpočet: 200 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na dopravní značení a opravy komunikací. Kapitálové výdaje Odd Par 2212 Silnice rozpočet: 110 tis. Kč Akce: Chodník Mladých Vsetínská rozpočet 110 tis. Kč OddPar 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací rozpočet: 120 tis. Kč Akce: Řešení prostranství před čp. 244 rozpočet 120 tis. Kč KAPITOLA 04 ŠKOLSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 3113 Základní školy rozpočet tis. Kč Finanční prostředky budou použity na příspěvek ZŠ a MŠ Nedašovská na provoz a údržbu příspěvkové organizaci. KAPITOLA 05 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva rozpočet: 15 tis.kč Finanční prostředky budou použity na případné potřeby jako jsou sociální pohřby apod. OddPar 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba rozpočet: 198 tis. Kč Zde jsou zařazeny výdaje na dům s pečovatelskou službou, jako je vodné, plyn, el. energie a ostatní služby, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky a případné drobné opravy. Dále jsou tu finanční prostředky, které jsou určeny na peněžitý dar pro sdružení MARTIN, které vykonává osobní asistenci pro naše občany. OddPar 4357 Domovy rozpočet: 55 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na peněžitý dar domům pro osoby se zdravotním postižením. 3

4 KAPITOLA 06 KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč 1 690, ,2 OddPar 3314 Činnosti knihovnické rozpočet: 752 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz místní knihovny a to na mzdové výdaje včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu, na nákup knih, novin a časopisů, na nákup drobného dlouhodobého majetku pro knihovnu, materiální výdaje jako jsou kancelářské potřeby a úklidové prostředky, na vodné, energie, telekomunikační služby a ostatní služby související s provozem místní knihovny. OddPar 3319 Ostatní záležitosti kultury rozpočet: 343 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s klubem důchodců, s vedením obecní kroniky, s pořádáním kulturních akcí pro seniory a děti (Lidunka, Dětský karneval), Letní slavnost, Zličínská pouť, zájezd seniorů, vánoční posezení seniorů, vítání občánků apod. OddPar 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků rozpočet: 313 tis. Kč Finanční prostředky budou čerpány na činnosti spojené s vydáváním a distribucí novin Zpravodaj Zličína a Sobína. OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce rozpočet. 165 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na výdaje spojené se správou hřišť ve Zličíně a v Sobíně a na případné opravy. Kapitálové výdaje OddPar 3412 Sportovní zařízení v majetku obce - rozpočet 117,2 tis. Kč Akce: Úhrada zádržného firmě, která prováděla rekonstrukci střechy tělocvičny rozpočet 117,2 tis. Kč KAPITOLA 07 BEZPEČNOST Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek rozpočet: 25 tis. Kč Finanční prostředky určené pro Městskou policii v naší městské části. Jedná se o výdaje na drobný hmotný dlouhodobý majetek a materiální výdaje pro služebnu Městské policie, nákup odborné literatury a drobné opravy. 4

5 OddPar 5512 Požární ochrana rozpočet 482 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na provoz hasičského sboru městské části a to na nákup ochranných pomůcek, oděvů, odborné literatury, na nákup drobného hmotného dlouhodobého a všeobecného materiálu, na úhradu vodného, energií a ostatních služeb v hasičské zbrojnici, na služby telekomunikací, na platby za pojištění aut a osob, na školicí služby, ostatní služby (STK+emise, lékařské prohlídky, pronájem tělocvičny) a na opravy hasičské techniky. KAPITOLA 08 HOSPODÁŘSTVÍ Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 3632 Pohřebnictví rozpočet: 200 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na správu hřbitova a to na ostatní osobní výdaje včetně zákonných odvodů, na vodné a služby svozu odpadu. A dále pak pro terénní a sadové úpravy v návaznosti na rozšíření hřbitova Sobín. OddPar 3639 Komunální služby rozpočet: 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na osobní výdaje včetně zákonných odvodů za úklid čp. 244, budovy ÚMČ, topičské práce v budově čp. 244 a za správu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice. KAPITOLA 09 VNITŘNÍ SPRÁVA Rozpočet na r Výdaje celkem Kapitálové výdaje v tis. Kč OddPar 6112 Zastupitelstva obcí rozpočet: 2 081,7 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na činnost zastupitelských orgánů, na odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům, členům komisí a výborů včetně zákonných odvodů, na příspěvky ze sociálního fondu uvolněným zastupitelům a na cestovné. OddPar 6171 Činnost místní správy rozpočet: 9 003,3 tis. Kč Finanční prostředky jsou určeny na vlastní správní činnost a budou čerpány na mzdové výdaje a na ostatní platby za provedenou práci vč. zákonných odvodů. Dále bude hrazena odborná literatura, tisk, nákup materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku, vodné, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošty a telekomunikací, revize, studie, posudky, právní služby, konzultační a poradenské služby, školící služby, opravy a udržování, cestovné zaměstnanců, na příspěvky ze sociálního fondu zaměstnancům, platby daní a poplatků, pojištění, bankovní služby a jiné. 5

6 Tabulka BILANCE ROZPOČTU NA ROK 2011 č. 1/1 Upravený Rozpočet Index ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč rozpočet / v % 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 2,00 1,50 75, Poplatek ze psů 120,00 120,00 100, Poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 450,00 225, Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 48,00 120, Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj 825,00 750,00 90, Odvod výtěžku za provozování loterií 380,00 250,00 65, Správní poplatky 1050,00 300,00 28, Daň z nemovitosti 3600, ,00 91,67 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 6217, ,50 83, Příjmy ze čtenářských poplatků 18,00 20,00 111, Příjmy z úroků 300,00 145,00 48, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15,00 10,00 66, Přijaté vratky transferů od jiných rozpočtů 0,40 0,00 0, Přijaté dary 913,20 0,00 0,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1246,60 175,00 14, Neinv.přijaté transfery z všeob.správy 280,50 0,00 0, Neinv.přijaté transfery ze SR 343,00 346,00 100, Neinv.přijaté transfery od obcí 12162, ,00 94, Ost. neinv.transfery od rozpočtů úz.úrovně -500,00-500,00 100, Převody z fondu hospodářské činnosti 8550, ,00 29,24 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 20836, ,00 66,30 ÚHRN PŘÍJMŮ 28299, ,50 67,87 FINANCOVÁNÍ 8115 Zapojení prostředků ze sociálního fondu 479,00 473,00 98, Zapojení prostředků z FRR 6048, ,50 57, Úspora minulých let 2948, ,40 158,17 ÚHRN FINANCOVÁNÍ 9475, ,90 91,09

7 Tabulka č. 1/2 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v tis. Kč Upravený Rozpočet Index rozpočet /2010 v % 5xxx běžné výdaje 24792, ,00 86,82 6xxx kapitálové výdaje 8492, ,00 19,45 ÚHRN VÝDAJŮ 33284, ,00 69,63 FINANCOVÁNÍ 8115 Tvorba sociálního fondu 394,00 440,00 111, Převody úspory do sociálního fondu 4,50 25,10 557, Převody úspory do FRR 4091, ,30 102,60 ÚHRN FINANCOVÁNÍ 4490, ,40 103,85 ÚHRN PŘÍJMŮ 28299, ,50 67,87 ÚHRN VÝDAJŮ 33284, ,00 69,63 FINANCOVÁNÍ CELKEM 4985, ,50 79,59

8 VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2011 Tabulka č. 2 VÝDAJE v tis. Kč Upravený Rozpočet Index rozpočet /2010 v % 02 Městská infrastruktura 4840, ,00 89,94 03 Doprava 289,00 200,00 69,20 04 Školství 3113, ,00 92,77 05 Sociální oblast a zdravotnictví 311,00 268,00 86,17 06 Kultura, sport a cestovní ruch 2511, ,00 62,62 07 Bezpečnost 758,50 507,00 66,84 08 Hospodářství 551,00 650,00 117,97 09 Vnitřní správa 12418, ,00 89,26 BĚŽNÉ VÝDAJE 24792, ,00 86,82 02 Městská infrastruktura 4660, ,80 28,00 03 Doprava 230,00 230,00 100,00 04 Školství 3301,90 0,00 0,00 05 Sociální oblast a zdravotnictví 0,00 0,00 0,00 06 Kultura, sport a cestovní ruch 0,00 117,20 0,00 07 Bezpečnost 0,00 0,00 0,00 08 Hospodářství 300,00 0,00 0,00 09 Vnitřní správa 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8492, ,00 19,45 02 Městská infrastruktura 9500, ,80 59,55 03 Doprava 519,00 430,00 82,85 04 Školství 6414, ,00 45,02 05 Sociální oblast a zdravotnictví 311,00 268,00 86,17 06 Kultura, sport a cestovní ruch 2511, ,20 67,29 07 Bezpečnost 758,50 507,00 66,84 08 Hospodářství 851,00 650,00 76,38 09 Vnitřní správa 12418, ,00 89,26 ÚHRN VÝDAJŮ (běžné + kapitálové) 33284, ,00 69,63

9 HOSPODÁŘSKÁ ČI OST (Tabulka č. 3) Hospodářská činnost se sleduje účetně mimo rozpočtové příjmy a výdaje, v účtových třídách 5xx náklady a 6xx výnosy. Výsledek hospodaření se zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů ve Výkazu zisku a ztráty. Plán hospodářské činnosti je sestaven na základě tohoto výkazu. V hospodářské činnosti se nesestavuje rozpočet, ale pouze plán, který není závazným ukazatelem. Slouží ke zjištění předpokládaného hospodářského výsledku této činnosti. VÝNOSY jsou tvořeny především předpisem nájemného bytových a nebytových prostor a pronájmem pozemků. Dále pak výnosy z reklam, pronájmu movitého majetku, úklidu zastávek a úroků z bankovních účtů. NÁKLADY částka u oprav se týká běžné údržby bytového fondu. V ostatních službách se jedná o výdaje spojené se správou majetku na základě smluv, dále pak revizi PO, elektro, plynu, komínů, výtahů, výdaje na úklid bytů DPS po malování, výdaje za zpracování SIPO, výdaje za telekomunikační služby apod. Hospodářská činnost podléhá dani z příjmů právnických osob. Zůstatek roku po zdanění je převáděn jako transfer do rozpočtu MČ.

10 PLÁN HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2011 Tabulka č. 3 Výnosy v tis. Kč Plán 2011 Nájemné z bytů 2877,00 Nájemné z nebytových prostor 1491,00 Pronájem z pozemků 1036,00 Výnosy z reklam, pronájem mov.maj, zastávky 110,00 Úroky ČS 300,00 Výnosy z prodeje knih a medailí 1,00 Výnosy celkem 5815,00 Náklady v tis. Kč Plán 2011 Opravy a udržování 250,00 Ostatní služby 1680,00 Ostatní náklady (poplatky ČS) 20,00 Náklady celkem 1950,00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (před zdaněním) 3865,00

11 I VESTIČ Í AKCE OBSAŽE É V ROZPOČTU A ROK 2011 Zádržné na akci Zateplení střechy tělocvičny V roce 2008 byla realizována akce Zateplení střechy tělocvičny. Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne , čl. 7. Platební podmínky, odstavce 7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli částku 3% plnění díla dle čl této smlouvy do 36 měsíců ode dne předání-převzetí díla. Celkově tedy zádržné činí ,-Kč. Požadavek na rok ,-Kč Park a prameništi Park Na prameništi je dlouhodobou investiční akcí. S ohledem na úsilí městské části minimalizovat v roce 2011 investiční náklady, je návrh realizace této akce překládán jako výrazně omezená investice. Z hlediska dlouhodobého se nejedná o celkovou částku, v parku je dále zvažováno s výstavbou 2 dětských hřišť (jedno pro menší věkovou kategorii a jedno pro vyšší věkovou kategorii), dále pak osázení ploch o rozloze cca 5000 m 2 (které budou v případě odsouhlasení rozpočtu na konci roku 2011 pouze zatravněny) a vybudování pěšího propojení do ulice Halenkovské. V souladu s platným územním plánem pak je možné, že park se bude i nadále rozšiřovat. 1. Dokončení smlouvy o dílo ParkNa prameništi,1.etapa, podzimní výsadby 2010, a to v rámci plnění smlouvy o dílo, etapa II ,-Kč převod z roku Zatravnění pozemků parc.č. 673 /4, 668/26 a 668/12(realizace bez výsadeb stromů a keřových porostů) ,-Kč 3. Výstavba spojovacího mlatového chodníku do sídliště Metropole ,-Kč 4. Veřejné osvětlení ,-Kč převod z roku 2010 Požadavek na rok , ,-Kč Chodník Mladých Vsetínská je vydáno pravomocné územní rozhodnutí a zahájeno stavební řízení. Fakturace inženýrské činnosti by byla provedena v příštím roce po nabytí právní moci stavebního povolení. Oceněný rozpočet na realizaci stavby je Kč bez DPH ( vč. DPH). Konečnou cenu bude možno stanovit po ukončení výběrového řízení. Požadavek na rok ,-Kč Řešení prostranství před č.p. 244 jedná se o zřízení přechodu pro chodce a bezbariérové úpravy částí stávajících chodníků a dále realizaci ochranného zábradlí. o Přechod pro chodce - od stavebního úřadu jsme obdrželi sdělení, že se jedná o stavební úpravy pozemních komunikací, které dle stavebního zákona a vyhlášky č. 104/1997 Sb. nevyžadují vydání rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas. Dopravní značení je odsouhlaseno stanovením místní úpravy silničního provozu vydaným OŽPD ÚMČ Praha 17. Stavební úpravy a značení je tedy možné za vhodných klimatických podmínek realizovat (nutno realizovat současně značení i stavební úpravy). o Ochranné zábradlí k němu bude zapotřebí ohlášení stavebnímu úřadu včetně vyjádření správců poduličních sítí. V současné době již většina vyjádření je k dispozici. Po zapracování vedení inž. sítí do PD bude podáno ohlášení stavebnímu úřadu a dále žádosti o výkopová povolení, aby stavba byla připravena k realizaci (s podmínkou vhodných klimatických podmínek). Bezbariérové úpravy včetně dopravního značení je možno realizovat samostatně, bez podmínky ochranného zábradlí, či najednou po souhlasu stavebního úřadu pro ochranné zábradlí.

12 Oceněný rozpočet na stavbu jako celek je Kč bez DPH ( Kč s DPH). Konečnou cenu bude možno stanovit po ukončení výběrového řízení. Požadavek na rok ,-Kč Pozn. OPRI: V první polovině roku 2011 se předpokládá průzkum mezi občany Sobína na způsob využití pozemku za restaurací Na Hrázi. V závislosti na výsledku průzkumu je možno ve druhé polovině roku předpokládat o novou investici v této lokalitě. Kapitálové výdaje na tyto akce činí v rozpočtu celkem tis Kč.

13 ÁVRH AKCÍ, které nejsou obsaženy v rozpočtu a budou dle potřeb řešeny v průběhu roku úpravami rozpočtu Rekonstrukce historické vodárny a demolice dvou objektů na křižovatce Halenkovská a Hrozenkovská (u vodárny). Rekonstrukce knihovny bezbariérový přístup a další úpravy dle potřeb. Rekonstrukce lávky do Řep, po vyřešení majetkoprávních vztahů, bude nutné provést nezbytné prohlídky a statický posudek, ze kterých vyplyne rozsah prací. Projekt na chodník ve starém Zličíně směrem k ul. K Třešńovce. Studie (regulační plán) lokality zahrádek v Třebonicích problémy s dopravním napojením staveb. Vypracovat materiál, na základě kterého by bylo možné jednat se stavebníky o dopravním připojování jejich staveb. Tento materiál by nebyl závazný, ale byl by podkladem pro stanoviska MČ. Pasport komunikací Doprava v klidu sídliště projekt, navázání na zhotovenou studii.

14 EI VESTIČ Í PŘÍSPĚVEK ZŘÍZE É PŘÍSPĚVKOVÉ ORGA IZACI obsažený v rozpočtu na r Příspěvek na provoz a údržbu PO ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha-Zličín činí ,- Kč Příspěvek bude zasílán po měsíčních alikvotních částkách na účet příspěvkové organizace.

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2005 Příjmy =================================================================== Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v tis. rozpočtu ===================================================================

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Rozpočet. městské části Praha 3

Rozpočet. městské části Praha 3 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 na rok 2015... 3 Běžné výdaje MČ Praha 3 na rok 2015...

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2011

Závěrečný účet města Třince za rok 2011 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 19.06.2012 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 3. Pohledávky a závazky města 4. Výkaz zisku a ztráty 5. Rozpočet

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozpočet 2015 Projednáno: radou města dne : 1.12. 2014 pracovním zastupitelstvem dne : 1.12. 2014 Zpracoval: Městský úřad Benešov nad Ploučnicí finanční odbor Zveřejněno dne:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více