BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO"

Transkript

1 nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO Dokumentace pro provádění stavby D.2. SO 02 OPRAVA KANALIZACE PŘÍČNÍ D.2.1.TECHNICKÁ ZPRÁVA Brno, listopad 2013

2 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Úvodní informace Zemní práce Prefabrikované šachty průměru 1000 mm SO 02 Oprava kanalizace Příční PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH Obecně Ochrana kořenové zóny Ochrana před chemickým znečištěním Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji Ochrana před zamokřením a zaplavením Ochrana stromů před mechanickým poškozením Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam Bezpečnost a ochrana zdraví

3 1 Identifikační údaje Název stavby: Brno, oprava ležaté kanalizace vč. zpevněných ploch ve dvorní části areálu sídla ÚP Brno Příloha: D.2.1. Technická zpráva Stupeň: dokumentace pro provádění stavby (DPS) Charakter stavby: oprava Investor: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 Územní pracoviště Brno, Příkop 11, Brno Dodavatel stavby: bude určen výběrovým řízením Obec, kraj: Brno, Jihomoravský kraj Katastrální území: K.Ú. Brno - Zábrdovice Předpokládané termíny: zahájení stavby: 03/2014 doba výstavby: cca 2 měsíce Vypracoval: VHS Brno, a.s. Masná 102, Brno, IČ Ing. Tomáš Seďa VH atelier spol. s r.o. Lidická 960/81, Brno, IČ Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, Brno Ing. Ivo Pospíšil (ČKAIT ) Ing. Jakub Raček (ČKAIT ) Jan Pospíšil 2

4 2 Technické řešení 2.1 Úvodní informace Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) je oprava stávající ležaté kanalizace v areálu objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního pracoviště v Brně (dále ÚP Brno), Příkop 11, včetně opravy stávajících zpevněných ploch dvorního traktu a to z důvodu špatného, havarijního stavu kanalizace a špatného stavu stávajících zpevněných betonových a dlažbou zpevněných ploch. Dílčí stavební práce na opravě splaškové a dešťové kanalizace budou probíhat v původních trasách a ve stejných dimenzích kanalizačního potrubí vně přilehlých objektů. Samotný řešený areál je rozdělen na dvě dílčí hydrotechnicky rozdělené povodí s přilehlými stavebními objekty budov: Příkop budova A, budova Trenck a přilehlá zpevněná plocha; Příční budova B, C, D a přilehlá zpevněná plocha. Jedná se tedy o podchycení stávajících splaškových svodů z objektů a stávajících zpevněných ploch se svedením do stávajících dvou jednotných kanalizačních přípojek zaústěných do jednotné kanalizace v ulici Příkop a v ulici Příční. Navržená oprava kanalizace nenavyšuje množství odváděné odpadní vody z řešeného objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ÚP Brno. Z těchto důvodů není proveden hydrotechnický výpočet produkce znečištění splaškových odpadních vod a výpočet odtoku dešťových vod. 2.2 Zemní práce Výstavba kanalizačních stok bude prováděna v pažených rýhách šířky 1,0 m pro potrubí DN 250 a DN 200 a pažených rýhách šířky 0,8 m pro potrubí DN 150 a DN 100, rýhy budou od povrchu terénu paženy příložným pažením s rozepřením. Výjimku tvoří provádění kanalizační přípojky vedoucí pod budovou C v otevřeném výkopu, kde bude pažená rýha šířky 0,6 m pro potrubí DN 250. Pažení a rozepření rýhy ve vozovce, zpevněné ploše musí být vzhledem k hloubce výkopu dimenzováno na dynamické účinky frekventovaného silničního provozu. Pro uložení kanalizačních šachet se provede rozšíření výkopu dle ČSN. Všechny stávající měněné kanalizační potrubí a objekty kanalizační sítě budou vybourány a odvezeny k likvidaci na řízenou skládku v odvozové vzdálenosti do 10 km. Před započetím stavebních prací musí být vytyčeny všechny stávající podzemní sítě! V případě výskytu podzemní vody bude na dně výkopu provedena rýha pro uložení flexibilní drenáže DN 100/91, která bude zaústěna do skružových čerpacích šachet, ze kterých bude voda po dobu výstavby stokového úseku odčerpávána. Po ukončení stavebních prací bude drenáž zaslepena. Demontované a vybourané materiály bude zhotovitel průběžně odvážet na řízenou skládku nebo třídit a ukládat na investorem určená místa v areálu ÚP Brno. Pro potřeby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kontrolního položkového rozpočtu stavby je uvažováno s odvozem takovéhoto materiálu z řešené lokality v odvozové vzdálenosti do 10 km. Kanalizační potrubí je v celém rozsahu navrženo jako gravitační a to z kameniny DN 250, DN 200 a plastových materiálů PP, PVC dimenzí DN 250, DN 200, DN 150 a DN 100 min. kruhové tuhosti SN8. 3

5 Gravitační kameninové trouby budou ukládány vždy na dva betonové pražce, jejichž osová vzdálenost je 1,0 m, následně bude kameninové potrubí obetonováno betonem C 12/15 do výšky 100 mm nad vrchol potrubí. Po té bude proveden zásyp na celou výšku rýhy štěrkopískem, zhutněným na pláni tak, aby min. dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef2 byla 45 Mpa. Gravitační plastové potrubí bude ukládáno na lože z nesoudržného materiálu zrnitosti 0-16 mm tl. 100 mm, uložení trub musí být provedeno po celé délce dříku. Obsyp potrubí nesoudržným materiálem frakce 0-20 mm na výšku 300 mm nad vrchol potrubí. Uložení potrubí a materiál aktivní zóny bude přizpůsoben použitému typu potrubí v souladu s podmínkami konkrétního dodavatele trubního materiálu. Zásyp potrubí bude prováděn štěrkopískem, nesmí být na zásyp použit výkopek! V případě možnosti použití původní vytěžené zeminy pro zásyp, bude zemina posouzena kvalifikovaným geologem a posouzení s autorizačním razítkem geologa. Posouzení vhodnosti zásypového materiálu bude předloženo investorovi k odsouhlasení. Obsyp bude prováděn rovnoměrně po obou stranách potrubí za postupného hutnění a povytahování pažení po vrstvách max. 150 mm. Další hutněný zásyp na hodnotu min. 95% PS bude prováděn po vrstvách vytěženou zeminou do úrovně původního terénu. Ve zpevněné ploše pro pojezd automobily bude proveden zásyp do úrovně podkladních vrstev ze 100 % štěrkopískem, zhutněným na pláni tak, aby min. dosažená hodnota modulu přetvárnosti Edef2 byla 45 Mpa, na štěrkodrti pak min 100 MPa. Zásypy a podkladní i krycí vrstvy komunikací budou provedeny v souladu s TP146. Kanalizační poklopy bez odvětrání, litinové D400 s kloubem, uzamykací západkou, tlumící vložkou a zachycovačem pádu poklopu. Jen kanalizační šachta Š01b bude opatřena poklopem litinovým s betonovou výplní B125 do volného terénu. Kolem poklopu šachty Š01b se provede dvojřádek žulových kostek do betonu. Bourání stávajících betonových povrchů, rozebrání dlažeb je navrženo v rámci samostatného stavebního objektu SO 03 Oprava zpevněných ploch. Součástí tohoto stavebního objektu SO 03 je také nový návrh zpevněných ploch z betonové dlažby do betonového a štěrkopískového lože. Zemní práce budou prováděny v rozhodující míře strojně, v místech křížení s podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní předpisy a požadavky správců jednotlivých sítí). Zvláštní pozornost je třeba věnovat manipulaci mechanizmů při provádění prací pod venkovním vedením NN a VN, v ochranném pásmu těchto vedení doporučujeme požádat o vypnutí zařízení. Minimální sklon nivelety gravitační kanalizace je pro DN 250 a DN ,0, pro DN 150, DN ,0. Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. Montáž je prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné nečistoty, případně musí být nečistoty odstraněny. Na potrubí budou ještě před vlastním záhozem kanalizace vloženy tvarovky pro odbočení areálové kanalizace ke svodům a vpustím. Přichází v úvahu plastové odbočky dle dimenze jednotlivých stok: 200/150, 150/150 a 150/100. Za odbočením následuje koleno 45. V místech horizontálních a vertikálních lomů trasy stok budou osazeny revizní šachty, navrženy jsou jako plastové vnitřního průměru 600 mm, výšky dle podélného profilu kanalizace. Zpevněné plochy budou odkanalizovány prostřednictvím kanalizačních, 4

6 prefabrikovaných, železobetonových vpustí DN 500 a prostřednictvím plastových, dvorních, vpustí. Navržené vpusti mají pachovou uzávěru. Na svodech ze střech jednotlivých nemovitostí budou osazeny nové lapače splavenin DN Prefabrikované šachty průměru 1000 mm Jsou navrženy celoprefabrikované šachty z betonových dílců s pryžovým těsněním se zabudovanými stupadly s PE povlakem. Kanalizační šachta bude mít z výroby provedený žlábek z houževnatého betonu ½ DN odtokového potrubí, jako součást prefabrikovaného kanalizačního dna. Poklopy na šachty jsou navrženy litinové, třídy D400 a B125 bez odvětrání. Budou osazeny dva typy kanalizačních poklopů: ve zpevněné ploše budou osazeny poklopy D400, těžké, s kloubovým uložením víka, možností uzamčení, s tlumící vložkou, poklopy budou osazeny v úrovni zpevněné plochy (šachta Š02b, Š03b, Š04b); ve volném terénu budou poklopy B125 osazeny 50 mm nad terén, kolem poklopu dvouřádek žulových kostek do betonu C12/15 (šachta Š01b). Kanalizační šachta se skládá z kanalizačního dna výšky 750 mm (od nivelety dna 600 mm), šachetních skruží výšek 1000, 500 a 250 mm, navazuje kanalizační kónus a vyrovnávací prstence. V tělese zpevněných ploch musí být kanalizační poklopy srovnány do nivelety navržené opravy povrchu vozovky. Při umísťování poklopů je potřeba postupovat dle PD. Dno šachet bude betonové, nástupnice z houževnatého betonu. Zkoušení vodotěsnosti šachet: vodotěsnost vstupních a revizních šachet, spadišť a potrubí je jedním z nejdůležitějších požadavků pro ochranu podzemních vod a půdy. U smontovaných šachet je třeba před zasypáním provést zkoušku vodotěsnosti dle ČSN EN 1917 nebo ČSN EN SO 02 Oprava kanalizace Příční Stávající kanalizační přípojka, označena ve výkresech jako B, z trub kameninových KT DN 250 je napojena na stávající kanalizační řad jednotné stokové soustavy DN 600/900 BEO v tělese asfaltové komunikace ulice Příční. Tato kanalizační přípojka je od místa napojení na uliční řad vedena pod podlahou suterénu budovy C. Kanalizační přípojka je ukončena ve dvoře řešeného objektu ÚP Brno prostřednictvím kanalizační šachty Š01b. Po provedení kamerového průzkumu byl zjištěn nevyhovující stav potrubí kanalizační přípojky. Je proto uvažováno s vyvložkováním pouze části stávající kanalizační přípojky. Tato sanace potrubí bezvýkopovou technologií je prováděna použitím rukávce, který přilne ke stěně trouby a vytvrdí se. Po provedení vložky se provede kanalizačním robotem odříznutí rukávce v místě napojení na uliční řad a bude provedena opětovně kamerová prohlídka pro ověření kvality provedené vložky potrubí. V případě dostatečné kvality vyvložkování bude přistoupeno ke zkoušce vodotěsnosti tohoto úseku kanalizační přípojky. V případě zjištění dalších napojených svodů pod podlahou na kanalizační přípojce, dojde k odřezání vložky kanalizačním robotem a dojde k lokální sanaci. Ve zbývající části stávající kanalizační přípojky, kde není možné vzhledem k havarijnímu stavu kanalizace provést vyvložkování, bude proveden výkop stávající kanalizace s šířkou výkopu 600 mm (viz výkres D vzorový příčný řez) a bude provedena pokládka nového potrubí rovněž KT DN

7 Směrem z ulice Příční od místa napojení na stávající šachtu na potrubí DN 600/900 BEO bude provedeno vložkování stávající kanalizační přípojky KT DN 250 v délce 9 m. Následně dojde k výkopu stávajícího potrubí v délce 10 m, kde dojde k osazení nových trub KT DN 250 společně s provedením revizní šachty o rozměrech 600/1400 mm ve které bude umístěn čistící kus a odbočná tvarovka na stávající potrubí DN 150, viz výkres D.2.9. Půdorys suterénu. V tomto úseku bude nutná výměna i stávajícího potrubí pod zdí a částečně i pod schodištěm, proto zde bude provedeno zajištění statiky prostřednictvím ocelových rámů z U140 vodorovných v horní části a U120 svislých a vodorovných ve spodní části (viz výkres D.2.9.-zajištění statiky pomocí ocelových rámů). Při zahájení bouracích prací na stěně v suterénu budovy C zajistí zhotovitel stavby účast autorizačního statika, který zhodnotí skutečný stav stěny a navrhne patřičný způsob zajištění stability nosné stěny a schodiště. Vypracuje statické posouzení s návrhem ocelové pažící konstrukce. S autorizačním razítkem bude statické posouzení předloženo investorovi k odsouhlasení. Bez statického posouzení není možné stavbu pod stěnou a schodištěm realizovat. Po těchto celkem 19 m od napojení z ulice Příční bude možné opět provést vyvložkování potrubí (viz popis výše) a to v délce 3,5 m. Zbylý úsek kanalizační přípojky v délce 3 m bude proveden otevřeným výkopem a dojde k napojení na nově provedenou šachtu Š01b. Délka kanalizační přípojky je celkem 25,5 m z KT DN 250. V místě zborcené šachty bude provedena nová prefabrikovaná, železobetonová šachta vnitřního průměru 1000 mm Š01b. Pro potřeby propojení kanalizační přípojky s navrženou šachtou bude provedeno propojovací potrubí z trub KT DN 250 délky 3 m. Přechod mezi KT DN 250 do navržené šachty bude proveden prostřednictvím přechodové tvarovky KT/PP, kdy do vložky šachty se osadí již materiál PP. Tato šachta je navržena jako lomová pro napojení kanalizace b profilu PP DN 250 a DN 200. Tato kanalizační šachta bude opatřena poklopem B125, který bude vyveden 50 mm nad okolní upravený terén s dvouřádkem žulových kostek do betonu. Druhou šachtou na této kanalizaci je šachta Š02b, do které bude zaústěn svod z budovy B kanalizace b-1. Trasa kanalizace b je od této šachty vedena podél objektu B směrem k hlavní budově A v dimenzi PP DN 200. Mezi šachtou Š02b a Š03b budou přes odbočné tvarovky DN 200/150 napojeny kanalizační svody b-2 až b-11. Kanalizační šachta Š03b je řešena jako spojná s kanalizací b-12. Za kanalizační šachtou Š03b dojde pravděpodobně ke kolizi navržené kanalizace se stávajícím areálovým vodovodem. Je navržena dílčí výměna vodovodního potrubí za materiál PE100- SDR11-32/3mm v délce 6,5 m do chráničky PVC DN 80 délky 4,5 m. Poslední kanalizační šachtou na potrubí a je lomová šachta Š04b, do které se napojí kanalizace b-13 z objektu B. Trasa kanalizace mezi Š03b a Š04b kříží 2x podzemní kabel VN, který bude uložen do betonových nebo plastových žlabů. Kanalizace b-1 bude napojena přímo do šachty Š02b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy B. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125. Kanalizace b-2 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PVC DN 150 odvádí splaškové odpadní vody z budovy B. Kanalizace b-3 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PP DN 200 odvádí jednotné odpadní vody z budovy B. Kanalizace b-4 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PVC DN 150 řeší provedení nové kanalizační, prefabrikované, železobetonové vpusti DN 500 KV1b. 6

8 Kanalizace b-5 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy B. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125. Kanalizace b-6 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy D a jednotné odpadní vody budovy D. Na svodech ze střech budou osazeny lapače splavenin DN 125. Na tuto kanalizaci se napojují také kanalizace b-6-1 a b-6-2. Kanalizace b-7 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PVC DN 150 odvádí splaškové odpadní vody z budovy B. Kanalizace b-8 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy D. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125. Kanalizace b-9 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PVC DN 150 odvádí splaškové odpadní vody z budovy B. Kanalizace b-10 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Tato kanalizace z trub PVC DN 150 řeší provedení nové kanalizační, prefabrikované, železobetonové vpusti DN 500 KV2b. Kanalizace b-11 bude napojena přes odbočnou tvarovku a koleno do kanalizace b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy D. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125. Kanalizace b-12 bude napojena přímo do šachty Š03b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy D. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125. Trasa této kanalizace bude 2x křížit podzemní kabely VN, které se uloží do betonových nebo plastových žlabů. Kanalizace b-13 bude napojena přímo do šachty Š04b. Je navržena z potrubí PVC DN 150 a odvádí dešťové vody ze střechy budovy B. Na svodu ze střechy bude osazen lapač splavenin DN 125, vedle kterého bude osazena plastová, dvorní vpusť. Dále přes potrubí b bude potrubím PVC DN 100 odvádět dešťové vody z pásové litinové vpusti před vchodem do budovy B. Tato pásová, liniová vpusť obsahuje žlab z polymerického betonu a s litinovým roštem. Tabulka kanalizace Stoka Kameninové potrubí KT DN 250 Plastové potrubí PVC DN 150 Polypropyleno vé potrubí PP DN 250 Polypropyleno vé potrubí PP DN 200 Plastové potrubí PVC DN 100 Celkem B 13 2,5 b 5,0 48,0 53,0 b-1 2,0 2,0 b-2 3,0 3,0 b-3 6,0 6,0 b-4 1,0 1,0 b-5 3,0 3,0 b-6 35,0 35,0 7

9 b-6-1 2,0 2,0 b-6-2 4,0 4,0 b-7 3,0 3,0 b-8 11,0 11,0 b-9 3,0 3,0 b-10 1,0 1,0 b-11 3,0 3,0 b-12 9,0 9,0 b-13 12,5 12,5 b ,0 1,0 Celkem 13 92,5 5,0 54,0 1,0 165,5 Kanalizace je navržena z trub kameninových KT DN 250 v místě napojení na stávající kanalizaci B a dále pak z trub plastových, hladkých PP DN 200 a PVC DN 150, DN 100 mm minimálně SN8. Trouby musí být přepravovány, skladovány a montovány dle pokynů výrobce potrubí. Montáž je prováděna obvykle od dolního konce úseku trasy, do potrubí nesmí vniknout žádné nečistoty, případně musí být nečistoty odstraněny. Trasy odbočení pro přípojky jsou navrženy kolmo na uliční stoky, sklon potrubí bude proměnný podle hloubky uložení stoky a výškového osazení nemovitosti, min. však 2% pro DN Péče o životní prostředí Provoz navržené stavby se z hlediska péče o životní prostředí projeví kladně, protože se zamezí kontaminace povrchových i podzemních vod splaškovými odpadními vodami. Kanalizace a všechny objekty na síti musí být provedeny vodotěsné, což bude prokázáno příslušnými zkouškami a dokladováno protokoly. Stávající stromy a keře, které se nachází v bezprostřední blízkosti obvodu staveniště, budou dodavatelem během stavby náležitě ochráněny. Stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným bedněním nebo pletivem k ochránění kmenů a větví. Nízké větve budou chráněny dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému strojním zařízením. Žádné stavební materiály nebudou skladovány v dosahu větví stromů a keřů nebo v jejich blízkosti, stávající úrovně terénu musí být zachovány. Dodavatel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému. V případě, že následkem nedbalosti dodavatele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na náklady dodavatele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří, po dohodě s investorem stavby. Výstavba bude prováděna v zastavěném území města Brna, kdy negativní vlivy na životní prostředí při provádění stavby (zvýšená hlučnost, prašnost ap.) musí dodavatel 8

10 minimalizovat optimální organizací stavby a dalšími účinnými opatřeními (technický stav strojového parku, čištění vozovek, úklid na staveništi ap.). 4 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 4.1 Obecně Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, vývojovým a růstovým stádiem stávající vegetace. Při stavební činnosti na výstavbě kanalizace bude postupováno dle ČSN Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 4.2 Ochrana kořenové zóny Jednotlivé stromy v obvodu staveniště budou oploceny pletivem vysokým 1,8 m, pevně zakotveným do půdy, dobře viditelným i za snížené viditelnosti. Přenosné zábrany nejsou vhodné. Oplocení bude provedeno směrem ven od stromů ve vzdálenosti 1,5-2 m vnějšího líce dřeviny. 4.3 Ochrana před chemickým znečištěním Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy (dle ČSN ). Při stavebních činnostech nebudou tyto látky skladovány na plochách s chráněnou vegetací ani na plochách pro ni určených. 4.4 Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. Taktéž nebudou při stavební činnosti blízko porostů spalovací motory stacionárních nebo delší dobu stojících stavebních strojů. Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 4.5 Ochrana před zamokřením a zaplavením Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavební činnosti. V případě takovéhoto rizika bude provedeno patřičné opatření (vymodelování terénu, odvodňovací opatření apod.). 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením Stromy na staveništi budou chráněny proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy a to oplocením. Plot musí chránit celou kořenovou zónu dle ČSN Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit alespoň do 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu se musí vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Ohrožené větve koruny stromů budou vyvázány nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem. 9

11 4.7 Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam Cílem při zásahu do kořenového prostoru je způsobení co nejmenšího poranění a následně vytvoření co nejpříznivějších podmínek pro regeneraci kořenů. Tolerance kořenového systému závisí na druhu rostliny a je ovlivněna pěstebními podmínkami. Výkopy v kořenové zóně stromů mohou být prováděny pouze ručně. Rypadla a jiné stroje přetrhají kořeny a odlamují je nejen na okraji hloubené vykopávky, nýbrž ještě 0,3-0,8 dále. Tato neviditelná místa nejsou zpozorována, a proto nejsou ani ošetřena. V takovém případě kořeny odumřou většinou až ke kořenovému krčku. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 30 mm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa se musí zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 20 mm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran. Kořeny musí být udržovány vlhké, je potřeba chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nejlepší je urychleně kořeny přikrýt zeminou a zalít. Pokud to není možné, musíme kořeny překrýt materiály udržujícími vlhkost a zabraňující působení slunce a mrazu. Kořeny ve stavebních rýhách omotáme nasákavou textilií, zvlhčíme ji a obalíme materiálem bránícím výparu, fólií. Ještě lepší je bandáž z jílové kaše, juty a materiálu bránícími výparu. 4.8 Bezpečnost a ochrana zdraví Vodohospodářské zařízení je navrženo z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s platnými normami a předpisy. Obsluha provozu kanalizace bude přicházet do styku s hygienicky závadnými látkami. Požadavky na hygienu práce, použití ochranných pracovních pomůcek a stanovení zásad manipulace s těmito látkami musí obsahovat provozní a manipulační řád kanalizace, kterým se musí obsluha řídit. Při vlastním provádění stavby i následném provozování je nutné plně respektovat bezpečnostní předpisy a prokazatelně s nimi seznámit všechny pracovníky. Zejména se jedná při realizaci stavby o vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.207/1991 Sb. Další zákony, týkající se provádění stavby a provozu vodohospodářského díla: Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů Zákon České národní rady č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 575/1990 Sb. a zákonem č. 159/1992 Zákon České národní rady č. 458/1992 Sb., úplné znění zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství se změnami a doplňky provedenými zákonem ČNR č. 49/1982 Sb., zákonem ČNR č. 425/1992 Sb. a zákonem ČNR č. 23/1992 Sb. Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, při 10

12 činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní vztahy (Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č.91/1995 Sb.) a vyhláška MV č.21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně Zákon č.174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky pro bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Nařízení vlády č.361/20017sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Pozor! Před započetím stavebních prací musí být vytyčen aktuální stav všech stávajících podzemních vedení. Výkop pro pokládku potrubí musí být proveden jako pažená rýha. Provoz na místních komunikacích, které budou stavbou dotčeny, bude upraven zvláštním režimem (omezení rychlosti, objížďka ). Veškeré jámy a výkopy musí být zajištěny proti pádu osob, opatřeny výstražnými tabulkami a za snížené viditelnosti osvětleny. V Brně 11/2013. Ing. Jakub Raček 11

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORNÍ ČÁSTI AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO nahlize VHS Brno, a.s. Masná 102, 602 00 Brno VH atelier, spol. s r.o. Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno BRNO, OPRAVA LEŽATÉ KANALIZACE VČ. ZPEVNĚNÝCH

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE

VALTICE ulice Sluneční, sítě technické infrastruktury DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ D-2 SO 02 - KANALIZACE D-2-1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.Úvod Kanalizace je navržena, vzhledem k charakteru kanalizační sítě v obci, jako jednotná. Bude odvádět zejména splaškové odpadní vody z uvažované zástavby. Dešťové vody ze střech,

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. LEMENDA TOMÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Dotčené pozemky v současné době plní stejnou funkci, jako budou plnit po úpravě. Jedná se o pozemky

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : Zodp. proj.

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR B souhrnná techn. zpráva Stupeň: US OBSAH: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 4 B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení... 5 B.2.3. Celkové

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

1. Základní údaje stavby

1. Základní údaje stavby - 1 - Technická zpráva 1. Základní údaje stavby Název stavby: Katastrální území: Přípojka kanalizace pro objekt č.p. 49/1 ul. Havlíkova 643033 Horní Jiřetín Dotčené pozemky: - p.p.č. 80/5, Potoční 15/1,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1 Pozemní stavební objekt...1 2 Inženýrský objekt...1 2.1 Technická zpráva...1 2.1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického

1 Pozemní stavební objekt...1 2 Inženýrský objekt...1 2.1 Technická zpráva...1 2.1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického 1 Pozemní stavební objekt...1 2 Inženýrský objekt...1 2.1 Technická zpráva...1 2.1.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení...1 2.1.2 Požadavky na vybavení...5 2.1.3 Napojení na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5

1. ÚVOD 2 2. KANALIZACE 3 3. VODOVOD 5 1. ÚVOD 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2. KANALIZACE 3 2.1. SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 3 2.2. DEŠŤOVÁ KANALIZACE 4 3. VODOVOD 5 3.1. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 5 3.2. VNITŘNÍ VODOVOD 5 4. ZÁVĚR ČÁSTI VODOVOD, KANALIZACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT

ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT ODPOV. PROJ. VYPRACOVAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL ING. PETR VYORAL V PROJEKT Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR: OBEC BŘEZOLUPY IČO: 614 07 712 STAVBA: FORMÁT 1 A4 ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU

Více

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů.

2) Další místo napojení je ze stávajícího venkovního osvětlení a doplňuje VO u nových rodinných domů. 1 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 2 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 2 3. Údaje o instalovaných výkonech... 2 4. Prostředí... 2 5. Stupen důležitosti dodávky el. energie...

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5

TECHNICKÁ ZPRÁVA. DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA AREÁLU VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT OBCE PACOV -II. Etapa k.ú. Pacov u Říčan, parc. č. 368/13, 361/1, 368/11 360/6, 177/6, 360/5 F.7 OBJEKT SO.07 - PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA Obsah dokumentace:

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78. název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78. název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ stavebník ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÝ ŚENOV, MIKULÁŠOVICKÁ 324, VELKÝ ŚENOV, 407 78 název stavby OBNOVA KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE VE VELKÉM ŠENOVĚ SO 04 STAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE SO 05 STAVBA A OBNOVA

Více

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát:

Zásady organizace výstavby REVITALIZACE ZELEN V M ST NASAVRKY. Stupe : Datum: listopad 2012 Zakázkové íslo: M 12 / 999 Formát: Zodpov dný Vypracoval: Technická projektant: Ji í Myslík, DiS. Ji í Myslík, DiS. Ing. Lubor Dít Kraj: Pardubický M sto: Nasavrky Investor: M sto Nasavrky, Nám stí 77, 538 25 Nasavrky REVITALIZACE ZELEN

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště Zájmové území se nachází v zastavěném území v prostoru dnešní ulice Věncová v jižní

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE

SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE D1.4e.01 D1.4e.02 D1.4e.03 D1.4e.04 D1.4e.05 TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE PŮDORYS 5.NP PODÉLNÉ ROZVINUTÉ ŘEZY VÝKAZ VÝMĚR PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Čechova 1/164, 371 22 České

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci

TECHNICKÉ SLUŽBY POPOVIČKY s. r. o. A. Obecné technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci Technické požadavky na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci a na vodovodní nebo kanalizační přípojky připojované na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Popovičky stanovené pro vodovod a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Stavební úpravy hygienického za ízení v 2. NP budovy radnice sta Jablunkova D.1.4.1 Otopná soustava,

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov tel: 317 754 111 fax: 317 721 256 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ: Vod. 235 35851,35835/2013 SPIS. ZNAČKA:

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186

Vodohospodářské projekty s r.o., Náměstí T.G.Masaryka č.p. 130, Česká Lípa 470 01, IČ 22793186 . OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 1 A.1. Identifikační údaje... 1 A.1.1 Údaje o stavbě... 1 a) název stavby... 1 b) místo stavby... 1 c) předmět dokumentace... 1 A.1.2 Údaje o stavebníkovy... 1 A.1.3 Údaje

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci BŘECLAV Zpevněná plocha u kina 1.) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU Název stavby: Investor: Adresa : Katastrální území: Kraj: Zodp. projektant: Druh stavby:

Více

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno

Ing. Mojmír Ille, autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb č. autorizace 100 1975 Dillingerova 22, 621 00 Brno A. Průvodní zpráva a) Identifikační údaje: a.1. Identifikace stavby Název: Pěší komunikace hřbitov Vrbno pod Pradědem Místo: obecní hřbitov, ul. Hřbitovní Katastrální území: Vrbno pod Pradědem 786080 Parcely

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Karel ŠVARCBACH P r o j e k t o v á k a n c e l á ř e l e k t r o IČO 48314285 Teplice, Jankovcova 33, PSČ 415 01 Stavba Stavebník Část DOSTAVBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V OBCI LHENICE U BŽAN OBEC BŽANY, BŽANY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice. OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového vedení TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY : Parkovací pás v ulici Libušina - Teplice MÍSTO STAVBY Adresa : Libušina ulice Teplice katastrální území : k.ú. Teplice, 766003 OBJEKT : SO 661 Ochrana trakčního kabelového

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4

1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 3. VODOVOD... 4 1. ÚVOD... 2 2. KANALIZACE... 2 2.1. DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE... 2 2.1.1. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ... 2 2.1.2. ODPADNÍ POTRUBÍ... 2 2.1.3. SVODNÉ POTRUBÍ... 2 2.1.4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY... 3 2.2. DOMOVNÍ

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků

Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa. SO 01 - rekonstrukce chodníků Objednatel: Statutární město Teplice Nám. Svobody 2/2 415 01 Teplice Úprava Divadelního parku v Teplicích II. etapa SO 01 - rekonstrukce chodníků Dokumentace pro povolení stavby D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby

Strana 1 (celkem 5) 1. Identifikační údaje. a) Stavba: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice. Dokumentace pro ohlášení stavby 1. Identifikační údaje a) Stavba: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Charakter stavby: Stupeň dokumentace: Dopravní opatření I/9 a II/243 - Líbeznice Líbeznice Líbeznice Novostavba Dokumentace

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ, I/19 Leskovice Starý Pelhřimov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ, I/19 Leskovice Starý Pelhřimov KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 61955/2014, ODSH 908/2014 Ma/SP VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R OZHODNUTÍ Krajský

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU Akce: HRANICE TRPNOUZE PRODLOUŽENÍ VODOVODU A. TEXTOVÁ ČÁST Investor: Obec Hranice Hranice 86 Zhotovitel: Ing. Lubomír

Více

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště

Propojení zásobních vodovodních řadů A - C, A B v obci Choustníkovo Hradiště 1. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENIŠTĚ 1.1 ROZSAH A POPIS STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je propojení všech zásobních vodovodních řadů A, B, C v obci Choustníkovo Hradiště v jedno tlakové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI RDS ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘÍBRNÁ SKALICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice

Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Městský úřad Domažlice Odbor životního prostředí náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579 344 20 Domažlice Č.spisu: OŽP-1776/2016 Č.j.: MeDO-14992/2016-Kitz-DS Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová, 379 719 272

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Povolený způsob likvidace odpadních vod

Povolený způsob likvidace odpadních vod OZNÁMENÍ OBCE PŘEMYSLOVICE O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Přemyslovice v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem Vymezení základních pojmů Za

Více

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod

Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001245190 vyřizuje Pavel Gabriel datum 29.01.2016 Věc: Oprava chodníku ul. Vyšehradská v Libici nad doubravou K.ú. - p.č.: Libice nad Doubravou

Více

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák

Jablonné nad Orlicí. Jablonné nad Orlicí. Ing. Mojmír Horák 2/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Jablonné nad Orlicí Chodník do Kolonie, II. etapa Místo stavby: Město Jablonné nad Orlicí Pardubický kraj Příslušný stavební úřad Pozemky

Více

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby :

OBSAH : 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ... 4. STR. 5. PROVÁDĚNÍ STAVBY... 5. STR. Název stavby : Název stavby : OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY.................. 2. STR. 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY................ 3. STR. 4. PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ...................

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více