TECHNICKÁ ZPRÁVA D ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, VŠESTARY. Ing. ZDENĚK HROUDA VŠESTARY VŠESTARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1.01 ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, 503 12 VŠESTARY. Ing. ZDENĚK HROUDA VŠESTARY 199 503 12 VŠESTARY"

Transkript

1 INVESTOR: OBEC VŠESTARY, VŠESTARY 35, VŠESTARY ČÍSLO PARÉ: STAVBA: ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ OÚ VŠESTARY VŠESTARY 35, VŠESTARY OBEC: VŠESTARY KATASTR: VŠESTARY PARCELA: st.33 GENERÁLNÍ PROJEKTANT PD: HL. INŽENÝR PROJEKTU: Ing. ZDENĚK HROUDA Č.ZAKÁZKY:11007 Ing. ZDENĚK HROUDA VŠESTARY VŠESTARY VEDOUCÍ PROJEKTU:: Ing. ZDENĚK HROUDA STUPEŇ PD: DPS VYPRACOVAL: Ing. ZDENĚK HROUDA FORMÁT: 11 x A4 KONTROLOVAL: Ing. ZDENĚK HROUDA DATUM: 07/2013 ČÍSLO: ČÁST PD: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení D VÝKRES: TECHNICKÁ ZPRÁVA

2 Obsah : a účel objektu...3 b zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,...3 c kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,...3 d technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,...4 d.1 SVISLÉ KONSTRUKCE...4 d.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE...4 d.3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE...4 d.4 BOURACÍ PRÁCE...5 d.5 PŘEKLADY...6 d.6 HYDROIZOLACE...6 d.7 Tepelné izolace...6 d.8 POVRCHY...7 d.9 MALBY, NÁTĚRY...8 d.10 POŽÁRNÍ OBKLADY A TĚSNĚNÍ:...8 d.11 DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE...8 d.12 OCELOVÉ KONSTRUKCE...9 d.13 VÝPLNĚ OTVORŮ...9 d.14 Klempířské výrobky...10 e tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,...10 f způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,...10 g vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,...10 h dopravní řešení,...10 i ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,...10 j dodržení obecných požadavků na výstavbu...10 Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 2/11

3 A ÚČEL OBJEKTU Stávající objekt se nachází v obci Všestary č.p. 35. Objekt leží v centru obce. Objekt je využíván jako sídlo obecního úřadu, úřadovna České pošty a v objektu je jeden byt. B ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE, Záměrem investora je zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS, výměnu oken a dveří, zateplení stropu 2.NP a 3.NP v prostoru půdy a podstřeší, zateplení střechy nad schodištěm, výměna střešní krytiny, osazení střešních oken, ubourání některých nevyužívaných komínů a zvětšení oken ve 3.NP do půdního prostoru. Architektonický ráz objektu je do značné míry předurčen objektem a jeho okolím. Vlastní návrh vychází z požadavků investora. Z architektonického hlediska nebude měněno členění fasády a ani výrazně výškové poměry hřebene, říms apod. Na povrchovou úpravu zateplovacího systému ETICS bude použita vrchní hladká silikonová omítka probarvená ve hmotě. Barevné řešení bude vycházet z kombinace světle šedé a bílé barvy. Na sokl bude použita mozaiková omítka šedé barvy. Nové okenní výplně budou plastové s bílým rámem ve shodném okenním otvoru, jako stávající výplně. Vnější ostění, parapet a nadpraží bude zatepleno systémem ETICS s tloušťkou izolantu mm. Nová střešní krytina bude vláknocementová čtvercová v červeném odstínu. Všechny nové klempířské prvky budou z lakovaného plechu. Klempířské prvky na střeše a plechová krytina bude červené barvy. Ostatní klempířské prvky budou světle šedé barvy. C KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ, Kapacitní bilance prostorů: čistá plocha (1.PP): cca 139,72 m2 čistá plocha (1.NP): cca 146,63 m2 čistá plocha (2.NP): cca 155,45 m2 čistá plocha (3.NP): cca 62,54 m2 čistá plocha půdy (3.NP): cca 95,67 m2 čistá plocha podstřešního prostoru (nad 3.NP): cca 64,00 m2 celkem: cca 664,01 m2 Osvětlení, oslunění Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 3/11

4 Všechny prostory jsou osvětleny přirozeným denním světlem, popř. sdruženým nebo umělým. D TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST, Pro snížení energetické náročnosti budovy je navrženo zateplení objektu. d.1 SVISLÉ KONSTRUKCE d.1.1 Stávající Konstrukční systém objektu je tvořen nosnými cihelnými stěnami a dřevěnými trámovými stropy v nadzemních podlažích a železobetonového stropu nad 1.PP. Nosný systém dotčené budovy tvoří jeden dilatační celek. Obvodový plášť je tvořen stěnami pravděpodobně z plných pálených cihel s okenními prosklenými výplněmi. Vnitřní dělící konstrukce jsou pravděpodobně z CPP. d.1.2 Navrhované Nejsou navrhovány nové svislé konstrukce. Stávající atika nad schodištěm bude rozebrána a bude provedena nová z plných pálených cihel s vrchním železobetonovým věncem. d.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE d.2.1 Stávající Strop nad 1.PP je železobetonový trámový. Stropní konstrukce v nadzemních podlažích jsou pravděpodobně tvořeny dřevěnými trámovými stropy. V půdních a podstřešních prostorech je povrch tvořen násypem a cihelnou dlažbou. d.2.2 Navrhované Nejsou navrhovány nové vodorovné nosné konstrukce. Stávající stropy nad vytápěnými místnostmi ve 2.NP resp. 3.NP budou zatepleny. Zateplena bude i střecha nad schodištěm. Dále bude zateplen strop 1.PP pod prostory obecního úřadu a České pošty. Podrobněji viz bod d.6. d.3 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE d.3.1 Stávající Nad schodištěm, na markýze nad vstupem a částí komory (m.č. 2.03) je provedena plochá střecha s plechovou falcovanou krytinou. Střecha půdy je tvořena vaznicovou soustavou z dřevěných trámů, prkenným záklopem a krytinou z azbestocementových šablon. V plných vazbách jsou vazné trámy. Ve střeše jsou osazeny výlezy ke komínům a k údržbě sirény HZS. d.3.2 Navrhované Stávající plochá střecha nad schodištěm bude nově zateplena. Bude odstraněna stávající skladba a proveden nový větraný plášť s dřevěným bedněním a s krytinou plechovou pozinkovanou lakovanou spojovanou na dvojitou stojatou drážku s těsněním proti pronikání vody. Před prováděním bude stávající atika rozšířena a zvýšena a proveden železobetonový věnec. Zateplení střešního pláště bude provedeno položením 250 mm minerální tepelné izolace na Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 4/11

5 parozábranu. Vnitřní a horní strana atiky bude zateplena polystyrénem shodné tloušťky jako fasáda tzn. 120 mm. Zateplení atiky bude kotveno k podkladu kotvami vhodného typu a délky. Stávající krov bude před prováděním prozkoumán z hlediska výskytu dřevokazného hmyzu a hub a případně napadené části či prvky bude nutné vyměnit. Předpokládá se ponechání stávajícího bednění a jeho částečná výměna v rozsahu do 50% plochy. Před prováděním odbourání komínu, na kterém je osazena vrcholová vaznice krovu, bude tato vaznice provizorně vynesena a po ubourání komínu bude doplněna částí nové vaznice až k plné vazbě, která bude kotvena ke sloupku plné vazby a bude podepřena páskem. Propojení stávající vaznice s novou bude provedeno svorníky. Do konstrukce střechy budou osazena nová střešní okna a výlezy na střechu. Stávající střešní krytina bude odstraněna a nahrazena novou skládanou plochou vláknocementovou krytinou červené barvy. Nová krytina bude provedena na nové laťování z latí 60x40mm. Vzduchová mezera, mezi kontralatěmi 60x60mm na stávajícím bednění opatřeném novou pojistnou difúzně otevřenou hydroizolací, bude zajišťovat větrání střechy. Pro odvětrání budou u hřebene osazeny typové větrací hlavice. Veškeré oplechování na střeše bude nové z lakovaného pozinkovaného plechu červené barvy. Pro přístup k ponechávaným komínům a siréně IZS budou osazeny ocelové žárově zinkované lávky kotvené ke krovu. Do střešního pláště budou dále osazeny odvětrávací hlavice stávající kanalizace do nových pozicí dle potřeb budoucí vestavby do podkroví. Dále budou osazeny hlavice pro plynové turbo kotle. Stávající krytina na markýze a na zastřešení původních balkónů bude odstraněna a nahrazena novou vč. podkladní konstrukce. Nové dřevěné profily s horní stranou ve spádu 7 budou kotveny do stávající nosné konstrukce markýzy resp. střechy a bude provedeno nové bednění a skladba s lakovaným pozinkovaným plechem spojovaným na dvojitou stojatou drážku s těsněním proti pronikání vody. d.4 BOURACÍ PRÁCE Před započetím prací je nutné provést průzkum stávajících vedení, jejich funkčnosti a možného použití popř. nutné výměny části vedení. Dále je nutné provést průzkum stávajícího dřevěného krovu s ohledem na napadení dřevokazným hmyzem popř. dřevokaznými houbami. V případě zjištění informací jiných, než se kterými bylo uvažováno v projektu, je nutné neprodleně kontaktovat projektanta a zdržet se prací, které by mohly mít negativní vliv na stavby či okolí. Budou odstraněny všechny stávající dřevěné okenní výplně, stávající plastové okno a plastové vchodové do schodiště v 1.NP, stávající hlavní vchodové dveře s ocelovým rámem. Bude provedena demontáž stávajících vnitřních i vnějších parapetů, dešťových svodů, podokapních žlabů, oplechování apod. Stávající azbestocementová krytina šikmé střechy bude odstraněna včetně všech prvků na střeše (např. Hromosvod, revizní lávky, střešní výlezy, stožáry apod. Při demontáži a odstraňování azbestocementové krytiny bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem a budou přijata opatření k zabránění šíření azbestových vláken do stavby a jejího okolí dle příslušných platných předpisů. Stávající krytina a podkladní vrstvy ploché střechy nad schodištěm budou odstraněny a bude provedena nová plochá střecha. Nad zvětšovanými okenními otvory ve 3.NP budou osazeny válcované nosníky. Před prováděním bourání otvorů v obvodové nosné stěně bude nejprve provedena vyzdívka stávajících částí otvorů pomocí plných cihel na MC10. Překlad bude tvořeny dvěma ocelovými nosníky. Nejprve se vybourá drážka z jedné strany zdi pro jeden překlad. Překlad musí být uložen min. 200mm v neporušeném zdivu. V místě uložení překladu je nutné provést betonové lože výšky min. 50mm a délky o 50mm větší, než bude délka uložení na polovinu šířky stěny. Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 5/11

6 Pak se uloží jeden ocelový nosník překladu a zdivo nad překladem se k překladu řádně doklínuje, kapsy zabetonovat. Pak se stejným způsobem provede osazení překladů z druhé strany bourané stěny. Pak je teprve možné začít stěnu opatrně od shora bourat. Vybouraný materiál je nutné průběžně odstraňovat, aby nezatěžoval stropní konstrukce. Nosníky budou spojeny navařením pásové oceli 50/5 po 400mm ke spodním pásnicím. Ocelové prvky budou obaleny pletivem a omítnuty. Půda ve 3.NP a nad 3.NP bude vyklizena pro realizaci zateplení. Dva stávající komíny končící pod úrovní střešního pláště budou ubourány až k podlaze 3.NP a zaslepeny. Před prováděním odbourání komínu, na kterém je osazena vrcholová vaznice krovu, bude tato vaznice provizorně vynesena a po ubourání komínu bude doplněna částí nové vaznice až k plné vazbě, která bude kotvena ke sloupku plné vazby a bude podepřena páskem. Propojení stávající vaznice s novou bude provedeno svorníky. Stávající plechová krytina markýzy nad vchodovými dveřmi a na střeše nad komorou ve 2.NP bude odstraněna a nahrazena novou. Další komín bude v nadstřešní části ubourán pod úroveň střešního pláště a stávající skříň připojení k internetu bude přesunuta níže. Komín u západní fasády bude ubourán pod úroveň střešního pláště a nově vyzděn ve zmenšených rozměrech a budou ponechány 2-3 průduchy. Komín u severní fasády bude ubourán pod úroveň střešního pláště a nově vyzděn. Komíny budou opatřeny novou betonovou hlavicí. Bourané konstrukce jsou uvedeny ve výkresové příloze této dokumentace. Při bourání je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy zvláště související s bouracími pracemi a pracemi ve výškách. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi předepsanými pomůckami a prostředky. Musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce je nutné provádět za stálé přítomnosti způsobilé osoby. Bouraný materiál je nutno průběžně odstraňovat z objektu, nesmí dojít k lokálnímu přetěžování konstrukce. Při jakýchkoliv poruchách konstrukcí, které se projeví při provádění bouracích, nebo zajišťovacích prací je nutné zastavit práce a okamžitě oznámit stav konstrukcí zpracovateli dokumentace. Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení životů, nebo zdraví pracovníků a aby bourané konstrukce neporušily zbývající nosné konstrukce. Před započetím bouracích prací je nutné provést odpojení všech rozvodných medií nacházejících v prostoru bouraných konstrukcích. d.5 PŘEKLADY V prostoru půdy ve 3.NP budou ve štítové obvodové stěně, pro budoucí půdní vestavbu, zvětšeny stávající okenní otvory. Postup bourání viz bod d.4 d.6 HYDROIZOLACE Nejsou navrhovány nové hydroizolace proti zemní vlhkosti. Na balkónech je pod keramickou dlažbu navržena hydroizolační stěrka, která bude provedena i na okolní stěny do výše min. 150 mm. V místě přechodu z vodorovné plochy na svislou stěnu bude použita typová rohová bandáž dle výrobce stěrky. Jako pojistná a separační izolace je navržen asfaltový modifikovaný pás na vyrovnané nosné konstrukci. d.7 Tepelné izolace Zateplení stropu nad 2.NP a nad 3.NP z prostoru půdy volným položením minerální tepelné izolace (λ= max. 0,041 W/(m.K) tl. 250 mm a překrytí difůzně otevřenou pojistnou fólií určenou pro kontakt s tepelnou izolací Zateplení střechy nad schodištěm a nad komorou volným položením minerální tepelné izolace (λ = max. 0,041 W/(m.K) tl. 250 mm Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 6/11

7 Zateplení podlahy 1.NP nad venkovním prostorem je navrženo zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z šedého expandovaného polystyrénu s grafitovou přísadou (λ = max. 0,032 W/(m.K)) tl. 220 mm. Zateplení obvodových stěn je navrženo zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z šedého expandovaného polystyrénu s grafitovou přísadou (λ = max. 0,032 W/(m.K)) tl. 120 mm. Ostění, parapety, nadpraží obvodových výplní a spodní hrany resp. čela střešních říms budou zatepleny stejným systémem jako obvodové stěny pouze tl. tepelné izolace bude mm. Zateplení soklu, které je provedeno cca 200 mm pod terén bude do výšky 300 mm nad terén provedeno z nenasákavého polystyrénu PERIMETR tl. 120 mm (λ = max. 0,034 W/ (m.k)). V kontaktu se zeminou bude polystyrén chráněn nopovou fólií tl. 10 mm. Zateplení vnitřních stěn k půdnímu prostoru je navrženo zateplovacím systémem ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken (λ = max. 0,039 W/(m.K)) tl. 160 mm. Pro zateplovací systém budou použity certifikované doplňky a prvky jednotlivých výrobců. Budou dodrženy technologické předpisy výrobců jednotlivých materiálů a požární řešení. Pro žádost o dotace ze Státního fondu životního prostředí je pro uznatelné náklady uvažováno pouze zahrnutí nákladů spojených s realizací zateplení popsaných v energetickém auditu. Jedná se o zateplení obvodových stěn objektu vytápěných prostor, výměnu oken ve vytápěných prostorech, zateplení podlahy nad venkovním prostorem a zateplení stropu do nevytápěných prostor nad 2.NP a 3.NP a střechy nad schodištěm a komorou. Dále bude zateplena vnitřní stěna k půdnímu prostoru. Ostatní navržené úpravy budou neuznatelným nákladem. d.8 POVRCHY d.8.1 podlahy V prostoru půdy ve 3.NP a nad 3.NP bude provedena dřevěná pochůzná plocha pro přístup ke stávajícím oknům a komínům. Konstrukce bude složena z dřevěného křížem provedeného prkenného roštu s pochůznou plochou z OSB desek tl. 25 mm. OSB desky budou ukládány vždy alespoň přes dvě pole. Dřevěný rošt bude impregnován proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Mezi rošt bude vložena tepelná izolace tl. 250mm. d.8.2 stěny d Zděné stěny vnitřní Otvory po vybouraných obvodových výplních budou začištěny a vyspraveny jádrovou + štukovou omítka popř. dozděny plynosilikátovými tvárnicemi a omítnuty s výztužnou mřížkou. Omítky budou bez dutin, trhlin a prasklin. Aby se zabránilo popraskání omítky, je možno, než povrchová vrstva zatvrdne, ji zpevnit nastříkáním vhodného zpevňujícího výrobku. Musí být zajištěna kompatibilita s použitými malbami. Stávající porušené omítky budou vyspraveny a provedeny v kvalitě nově prováděných omítek. V místech poškozené omítky bude tato odstraněna a nahrazena novou ve stejném materiálovém a barevném řešení. Omítka na zateplovaných vnitřních stěnách v půdním prostoru bude odstraněna a provedena nová vápenocementová omítka. Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 7/11

8 d Povrch obvodového pláště V místech stávající nesoudržné omítky v soklové části, u vybourávaných otvorových výplní, budou části odstraněny a bude provedena nová cementová omítka. Nová omítka bude i na nové atice nad schodištěm. Soklová část bude provedena v mozaikové omítce v barevnosti dle barevného řešení. Finální vrstva zateplovacího systému obvodových stěn v 1.NP pod úrovní okenní římsy je navržena taktéž střednězrnná mozaiková omítka šedé barvy. Jako finální vrstva zateplovacího systému obvodových stěn nad úrovní podokenní římsy v 1.NP byla zvolena silikonová stěrka probarvená ve hmotě světle šedé a bílé barvy. Barevnosti fasády jsou specifikovány ve spolupráci s dodavatelem přímo na stavbě na funkčním vzorku. Předpokládá se, že dodavatel vyvzorkuje navrženou stěrkovou fasádu na ploše o rozměrech min. 1x1m, finální výběr bude potvrzen investorem zápisem do stavebního deníku. Odstíny omítek budou odsouhlaseny pracovníkem odboru památkové péče. d Keramické obklady V místech, kde byl při bouracích pracích odstraněn keramický obklad bude doplněn nový keramický obklad stejného formátu, barvy a typu. d.9 MALBY, NÁTĚRY Všechny upravovaní omítky a opláštění budou vymalovány interiérovými nestíratelnými barvami. Malby budou shodné se stávajícím odstínem. Způsob nanášení nátěrů a maleb musí odpovídat požadované kvalitě, tj. nástřikem, resp. válečkem. Pro ocelové kce s 5-ti letou zárukou na nátěry, bude nátěr aplikován na otryskaný povrch. Omítky a betony musí být před nátěrem dostatečně vyzrálé. Nátěry se nesmí provádět pod teplotou +5 C, ani nad průměrnými denními teplotami +30 C. Barevnost dle koncepce barevného řešení a materiálového listu (odstíny dle vzorníku RAL nebo Tollens Rotoll a Facade), nátěry budou dvounásobné, saténové. Fasáda: kombinace světle šedé a bílé + mozaiková omítka šedé barvy na soklu Okna: bílá (RAL 9010) Hlavní vstupní dveře do objektu: středně hnědá Klempířské výrobky: Lakovaný pozinkovaný plech polyesterem červené a světle šedé barvy nové ocelové konstrukce: žárový pozink mříže do oken: černá Nátěry stávajících kovových konstrukcí: 1x základní a 2x vrchní krycí nátěr d.10 POŽÁRNÍ OBKLADY A TĚSNĚNÍ: Případné nové prostupy trubních instalací a kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou těsněny dle čl ČSN a čl. 6.2 ČSN (na př. materiály fy INTUMEX, HILTI). Těsněné prostupy budou označeny dle 9, odst. (6) vyhl. 23/2008 Sb. Podrobněji viz část F.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. d.11 DOPLŇUJÍCÍ KONSTRUKCE Na fasádě budou osazeny nové větrací mřížky a žaluzie v rozměrech shodných se stávajícími prvky. Stávající vlajkové držáky budou nahrazeny novým trojramenným. Vlajkový držák bude z nerezu. Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 8/11

9 Všude na rozích omítek stěn a sloupů, budou v rámci omítek použity pozinkované stavební lišty k ochraně rohů. Tyto lišty budou osazeny na zdivo a zaomítnuty hrubými omítkami a výsledně přeštukovány. Veškeré prostupy mezi dvěma požárními úseky budou požárně utěsněny dle požadavku vyplývajícího z požární zprávy. Kolem objektu bude po provedení zateplení upraven okapový chodník z praného kačírku. d.12 OCELOVÉ KONSTRUKCE Zámečnické výrobky jsou povětšinou jednoduchých tvarů, běžně užívané provedené z černé oceli a ošetřené nátěrem proti korozi a finálním nátěrem dle RAL dle požadavků architekta. Prvky ve vnějším prostředí jsou žárově zinkovány. Jedná se především o: - Zábradlí na balkónech s výplní z pozinkovaného tahokovu - nové kované mříže do oken - ocelové lávky na střeše - nerezový stožár na střeše - nerezové rámy pro tabule Zámečnické výrobky budou prováděny v úrovni ostatních použitých prvků (sváry přibrušovány, spáry rovnoběžné, nerovnosti upraveny atd.). Nátěry ocelových konstrukcí (zárubně, zábradlí) budou provedeny minimálně třívrstvé (základ + dva vrchní nátěry) pokud nejsou žárově zinkovány nebo z nerezu. Odstíny jednotlivých nátěrových hmot jsou stanoveny v barevném řešení a průběhu výstavby objektu mohou být změněny dle požadavku investora. Veškeré nezabudované kovové konstrukce budou opatřeny odpovídajícími antikorozními nátěry. d.13 VÝPLNĚ OTVORŮ d.13.1 Okna Okna jsou uvažována s plastovým šestikomorovým rámem bílé barvy. Mikroventilace bude zajištěna 4tou polohou kliky. Souč. prostupu tepla celého okna musí splňovat Uw 0,85 W/m2K. Okna jsou s křídly otočnými a sklápěcími, zasklená tepelně-izolačním trojsklem. Některá okna budou s bezpečnostním zasklením P4A. Některá okna jsou dělena vloženými poutci popř. meziskelními příčkami. Celoobvodové kování oken musí umožnit mikroventilační polohou křídla u otvíravých oken. Bude zajištěna infiltrace, která umožní výměnu alespoň 0,5 násobku objemu vzduchu v místnosti za hodinu při zachování tepelně technických požadavků. Součástí dodávky okna budou vnější ocelové lakované parapety parapety a vnitřní postformingové parapety bílé barvy. V připojovací spáře bude provedena z vnitřní strany parotěsná fólie a z vnější strany větruodolná fólie. Všechny výplně musí splňovat normu doporučené hodnoty ČSN :2011. d.13.2 Dveře Hlavní vchodové dveře jsou uvažovány dvoukřídlé s plastovým rámem hnědé barvy. Souč. prostupu tepla celých dveří max. Ud=1,2 W/m2K. Zasklení je navrženo tepelně-izolačním trojsklem. Zasklení bude bezpečnostní P4A. Druhé křídlo bude vyplněno plnou výplní, do které budou osazeny zvonková tlačítka, dopisní schránky. Práh bude v provedení s přerušeným tepelným mostem. V připojovací spáře bude provedena z vnitřní strany parotěsná fólie a z vnější Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 9/11

10 strany větruodolná fólie. Celé dveře včetně rámů a všech výplní musí splňovat podmínku Ud 1,2W/m2K. Všechny výplně musí splňovat normu doporučené hodnoty ČSN :2011. d.14 Klempířské výrobky Klempířské výrobky jsou navrženy z lakovaného pozinkovaného plechu červené a světle šedé barvy. Klempířské konstrukce zahrnují oplechování parapetů, atik střechy, podokapních žlabů a svodů vč všech prvků (kotlíky, kolena apod.). Dále budou provedeny plechové krytiny plochých střech na dvojitou stojatou drážku, která bude těsněna proti pronikání vlhkosti. Plechové parapety budou na straně ostění profilovány ohyby a zapuštěny do ostění cca 10 mm. Veškeré výrobky budou provedeny v souladu s příslušnými prováděcími normami především s ČSN E TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ, Tento projekt řeší provedení zateplení stěn kontaktním zateplovacím systémem ETICS, zateplení stropu nad 2.NP a 3.NP, zateplení střechy schodiště a komory, zateplení podlahy nad venkovním prostorem, zateplení vnitřní stěny k půdě, výměna oken a dveří. Tepelně technické parametry zateplovaných konstrukcí vyhovují na požadované součinitele prostupu tepla dle ČSN : Podrobněji viz energetický audit. F ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, Založení objektu není touto rekonstrukcí dotčeno, zůstává stávající. G VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ, Zrealizovaná stavba negativně neovlivní životní prostředí této lokality. Všechny stávající zatravněné plochy budou uvedeny do původního stavu a nedochází ani ke kácení stromů či keřových porostů. H DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, Objekt je napojen na dopravní síť. Příjezd pro vozidla je stávající z veřejné komunikace. Řešení dopravy v klidu je stávající. Nová parkovací stání nejsou navržena. I OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ, Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Řešení ochrany před škodlivými vlivy vnějšího prostředí není předmětem této dokumentace. J DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU. Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Lze tedy konstatovat, že obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny. Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 10/11

11 Při stavbě a bourání je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a normy zvláště související s bouracími pracemi. Při pracích musí být pracovníci vybaveni všemi předepsanými pomůckami a prostředky. Musí být seznámeni se všemi bezpečnostními předpisy. Bourací práce je nutné provádět za stálé přítomnosti způsobilé osoby. Při jakýchkoliv poruchách konstrukcí, které se projeví při provádění bouracích, nebo zajišťovacích prací je nutné zastavit práce a okamžitě oznámit stav konstrukcí zpracovateli dokumentace. Při bouracích pracích je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k ohrožení životů, nebo zdraví pracovníků a aby bourané konstrukce neporušily zbývající nosné konstrukce. Před započetím bouracích prací je nutné provést odpojení všech rozvodných medií nacházejících v prostoru bouraných konstrukcích. Vybourané materiály a suť budou průběžně odstraňovány (aby nepřitěžovali ostatní konstrukce), tříděny s ohledem na jejich možné využití nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy: zákoník práce 262/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů zákon 309/2006Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Hygienický předpis č Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí Vyhláška 268/2009 ve znění pozdějších předpisů O technických požadavcích na stavby vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ČSN Skladování - zásady bezpečné manipulace Nakládání s odpady a manipulace s odpady se musí řídit zákony číslo 185/2001 Sb. A 167/1998 Sb. Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat ustanovení zákon 309/2006Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a to zejména: - při vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím prováděným pracem - při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti dotyku či přiblížení - zděné konstrukce dle ČSN Provádění zděných konstrukcí - při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní předpisy - ČSN Skladování - SN Hořlavé kapaliny V Hradci Králové VYPRACOVAL : Ing. Z. Hrouda Sídlo: Všestary 199, Všestary Strana 11/11

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ 811 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ U KOUPALIŠTĚ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k dokumentaci pro zadání stavby. AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150. k.ú. Sádek p.č. TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci pro zadání stavby AKCE : VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK č.p. 150 k.ú. Sádek p.č. 257 INVESTOR : obec Sádek Sádek 116 572 01 Polička VEDOUCÍ ZAKÁZKY

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

b e z p e č n o s t n í

b e z p e č n o s t n í P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Stavební úpravy objektu MŠ Sluníčko ul. Školská 104, Janov Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení Investor : Město Litvínov Městský

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB.

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.2 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 SB. A. Pozemní stavební objekty B. Inženýrské objekty C. Provozní soubory a) Identifikace stavby Název stavby : Kulturní dům Práče,

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ČÍSLO ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 8 NÁZEV AKCE: OPRAVA STŘECHY A KROVUKULTURNÍHO ZAŘÍZENÍ "ČESKÝ DŮM"NOVÉ HRADY, ČESKÁ UL. Č.P. 79 INVESTOR:

Více

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ OBSAH 1 A) ÚČEL OBJEKTU 2 B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU

Více

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU OTVOROVÝCH VÝPLNÍ NA ZŠ HOLZOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby: Stavebník: Název akce: Projektant ING. JIŘÍ ŠLANHOF LÍŠEŇ Stavební úřad: Vypracoval ING. MICHAL VALENTA LÍŠEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - LÍŠEŇ DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, 601 67

Více

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část

Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Technická zpráva SO-05 Zastřešené jeviště - stavební část Upozornění V souladu se zákonem č. 137 / 2006 Sb. v platném znění, 44, odst. 11, jsou výjimečně některé výrobky, konstrukční prvky, zařízení a

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zákon č. 62/2013, Příloha č.5 k vyhlášce č. 499/2006 K akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁBRADLÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ K SV. ANTONÍNU PADUÁNSKÉMU Ke Kostelu, 353 01 Mariánské Lázně -

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva F.1.1.1. Technická zpráva 1) Stávající stav: 1.1) Založení objektu V rámci projektu snížení energetické náročnosti budovy nebylo zmapováno založení stavby, lze však předpokládat, že základy tvoří rozšíření

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T

F1.1 S T A V E B N Í Č Á S T Název Stavby : Stavební úpravy objektu ČP 758, rekonstrukce sociálního zázemí Stupeň projektu : Dokumentace pro realizaci stavby Část projektu Zodpovědný projektant : F1.1 - Stavební část : Ing.Jan Havlíček,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Projekční kancelář výtisk č.. Ing. Pavel Šedivý Ant. Dvořáka 89 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN PROJEKTANT: ing. Pavel Šedivý, Ant. Dvořáka 89, INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval:

Technická zpráva. Hořovice zateplení a oprava střechy objektu č.p. 640. Strana1/z6. Kontroloval: Jednatel společnosti: Hlavní inženýr projektu : Vypracoval: Ing. Martin Dejdar p. Josef Pánek p. Josef Pánek Držitel certifikátů ISO 9001 a ISO 14 001 Kontroloval: Odběratel / Investor: Město Hořovice,

Více

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA

ENERGETICKÉ ÚSPORY MNO LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA A AUTODÍLNY MNO TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80, MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ NÁZEV AKCE: ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křížany Místo: MŠ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ KOŠAŘISKA 5. ETAPA MŠ 2.NP AKTUALIZACE DPS - 2015 Obec Košařiska D.1.1 a) TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 2. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 3. DISPOZIČNÍ

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1) urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: a) zhodnocení staveniště Staveništěm bude pouze předmětný areál s trojicí objektů stávající základní školy v obci

Více

TECHNISERV spol. s r.o.

TECHNISERV spol. s r.o. Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš ŠSCHL Kamenice zateplení D.1 Dokumentace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 2012/012/500 Technická zpráva F.1.4-1001 / 2 Seznam příloh Č. příl. Název přílohy počet A4 1001. Technická zpráva 4 A4 1002. Situace - vodní prvky 4 A4 1003. Fontána 8 A4 1004. Strojovna 6 A4 1005. Tabulka

Více

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny

Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny PROJEKTCENTRUM sdružení projektantů Špidrova 87 VIMPERK Akce : Investor : Stavební úpravy administrativní budovy čp. 83 PDV Zbytiny Lesy ČR s.p., LZ Boubín, Zámecká alej 254/35, 385 15 Vimperk Zodpovědný

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA

VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA VESTAVBA PODLAŽÍ V OBJEKTU SŠUAŘ-1.ETAPA Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1 15000 Praha 5 Hlubočepy DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ F.1.1-ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU

REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU SPOJPROJEKT PRAHA a.s., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 Praha 4 REKONSTRUKCE ZÁMKU V KRÁLOVĚ DVOŘE NA MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ A ZÁZEMÍ PRO VEŘEJNOU KNIHOVNU D O K U M E N T A C E P R O O H L Á Š E N Í S T A V B Y S O

Více

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4

Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4. REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 ; Domov pro seniory Chodov, Donovalská 2222/31, Praha 4 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ DS CHODOV v ul. Donovalská 2222/31,Praha 4 D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 01 Zpracovatel: RHM Projekt, spol.

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 285 88, DIČ: CZ 250 285 88 Bankovní spojení: : Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n.l., č.ú.: 104 700 2980 / 5500 Tel/Fax.:

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ T E N E T spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64, 541 01 TRUTNOV ČESKÁ LÍPA stavba na pozemku p. č. 3335/11 v katastrálním území Česká Lípa ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PR VODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : ZATEPLENÍ DOMU S PE OVATELSKOU SLUŽBOU V OBCI ER ANY Místo stavby : Sukova.p.59, 257 22 er any pozemky parcelní ísla st.122/1, 122/2 v k.ú. er any Stavebník : Projektant: Obec er any Václavská.p.36,

Více

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách

Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Oprava střešního pláště budovy školy Albrechtice v Jizerských horách Dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavby únor 2016 zpracoval: Ing. Jiří Fól PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikace stavby Stavebník:

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST ( 11. stavebnictví, architektura a design interiérů ) RODINNÝ DŮM SLUNEČNICE Zpracovatel : Zdeněk Jiříček, Luční 2001, Vsetín, 755 01 Škola : SPŠ stavební, Máchova 628, Valašské

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Dokumentace pro provádění stavby /DPS/ k architektonickému a stavebně technickému řešení a vytápění A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Dokumentace pro provádění

Více

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.233/16/2010 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: PD na energetické úspory hasičské zbrojnice Paskov Místo stavby: ul. Místecká, č.p. 513 739 21 Paskov

Více

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building.

FHJ. ±0,000 = 394,850 B. p. v. TECHNICKÁ ZPRÁVA. FHJ Building spol.s.r.o. Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.: building. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : Prosinec 2013 780/13

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY. k dokumentaci pro stavební povolení F.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY podle přílohy 1. vyhl. 499/2006 Sb. a 41vyhl. 246/2001 Sb. k dokumentaci pro stavební povolení Identifikační údaje Název stavby : Půdní vestavba obecního úřadu

Více

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce

Technická zpráva. 1. Všeobecné údaje. 2. Základní údaje charakterizující stavbu. 3. Stavebně technické řešení. 3.1 Zemní práce. 3.2 Svislé konstrukce Příloha č. 2 Technická zpráva 1. Všeobecné údaje Název stavby: Dřevostavba pro rekreační účely Místo stavby: Teplá, Máchova, č. parcely 2 358/1 a 2 358/3 Vypracoval: Tadeáš Domin Kontroloval: Ing. Martin

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012

Konstrukce D E T A I L Y 4/2012 D E T A I L Y 4/2012 Obsah 1 SOKL/UKOTVENÍ STĚNY 1.1 soklu u fasády se zadním odvětráváním 2 NAPOJENÍ OKEN 2.1 Montáž pomocí montážní pěny 2.2 Montáž pomocí komprimované pásky 2.3 Montáž pomocí multifunkční

Více

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Kreslil: Zpracoval: Ing. Jan Doubrava OPTIMA spol. s r.o. Zodp.projektant: Ing. Jan Shejbal PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Technická

Více

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA. 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA Stavba: Místo stavby: Zateplení fasády ZŠ Jungmannova - Kuřim parcela č. parc. 2785/1, 1453, 1449, 1455/1, kat. úz. Kuřim, okres Brno-venkov 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt

Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek. Jednostupňový projekt Dětské centrum Sluníčko - venkovní přístřešek Jednostupňový projekt Zadavatel: Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 Liberec 1, 460 59 Hlavní projektant : AvBrex v.o.s. Ruprechtická 387, 460

Více

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87

Místo stavby : k.ú. Břilice, Třeboň, parcela číslo 87 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ----------------------------------------------------------- 1.Identifikační údaje Investor : Město Třeboň Palackého nám. 46, Třeboň, Třeboň II, 379 01 Akce : OPRAVA FASÁDY, VÝMĚNA OKEN

Více

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Investor: Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou ZAKÁZKY: 0032011, 022011 DOKUMENTU: 1.1 50 Žižkova 2271, 591 01 Žďár nad Sázavou DATUM: 02 2011 VO01 VSTUPNÍ SETSVA S POSUVNÝMI DVOJKŘÍDLOVÝMI DVEŘMI TŘÍKOMOROVÝ TEPELNĚ IZOLOVANÝ RÁMU 75 MM TĚSNĚNÍM PRO

Více

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o.

Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Č A D A - C O R P O R A T I O N s.r.o. Bulharská 24, 669 02 Znojmo, tel./fax 515 223 152, e mail : cadacorp @ volny. cz IČO : 46980881 DIČ : CZ46980881 OR : KOS Brno oddíl C, vložka 8133 ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů.

Nový SDK podhled pod stávajícím vedením vzduchotechniky a nových instalačních rozvodů. Stránka 1 z 9 Příloha č. 4 výzvy - technické řešení a stavební výkresy Zadání: Úkolem tohoto projektu je oprava sociálního sociálního zařízení a kuchyňky v objektu Písková 830/25, 143 12 Praha 4. Výchozí

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ZASTÁVKY HÁŽOVICE 2012 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY INVESTOR MĚSTO ROŽNOV P. R., MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 128, ROŽNOV P. R. MÍSTO STAVBY POZEMEK PARC. Č. 4, 829/15, 831/1, K. Ú. ROŽNOV P. R. PROJEKTANT ING.

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Jaroslava Košťálová. Ing. Jiří Starý D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚPRAVA ODD. ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

B Souhrnná technická zpráva

B Souhrnná technická zpráva B Souhrnná technická zpráva kontroloval: Ing. Lumír Gazda datum: vypracoval: Ing. Hana Jarošová datum: 8. 9. 2008 str. 1/13 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a) zhodnocení staveniště,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Průvodní a souhrnná

Více

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY

Ing. Jiří Šír VISTA, Alešova 60, 400 01 Ústí nad Labem Projekční a stavební práce OBLAST STŘEDNÍ ČECHY OBSAH...2 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení...2 2) Mechanická odolnost a stabilita...7 3) Požární bezpečnost...7 4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí...8 5) Bezpečnost

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ

DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ DEFINICE STANDARTIZACE MATERIÁLŮ ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby: čp. 7, st.p.č. 54/1 k.ú. Očihov 708917 Investor: Obec Očihov Očihov 7

Více

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Miroslav Javora autorizovaný inženýr pro pozemní stavby IČO : 42621968 tel. a fax 577 218 329 Hradská 854, 760 01 Zlín STAVBA : DEMOLICE RODINNÉHO DOMU č. 216 - TUPESY LOKALITA : k.ú. Tupesy na Moravě

Více

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize

Projektant profese. Architekt Vypracoval Investor Stavba DPS. 08/2013 9 x A4 3194. Datum. Revize Revize Datum Jméno Podpis Popis revize Projektant stav. části: Hl. inženýr projektu Architekt Vypracoval Investor Stavba Část Název výkresu Ing.Hana Svobodová Ing.arch.K.Steinhauserová Anna Káňová Statutární

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY STATICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU Strana: 1 Akce: STATICKÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU Česká 166/11, Brno Objednatel: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace obsahuje části: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Situace Dokumentace

Více

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221,

PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, 1 PROJEKCE MÁŠA s.r.o. Atelier A1 - Škrdlovice 186, 59221, K akci: OPRAVA CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY V AREÁLU MŠ Ulice Žďárská Nové Město na Moravě Investor: Mateřská škola Nové Město na Moravě, Drobného

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Akce: Snížení energetické náročnosti objektu velitelství ve městě Újezd u Brna vč.výměny zdroje vytápění Investor: Město Újezd u Brna Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Brno,březen

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica

Rekonstrukce varny MŠ Zašová. Ing. Vladimír Nohavica EP ROŽNOV, a.s. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Investor : HIP: Rekonstrukce varny MŠ Zašová Obec Zašová Ing.

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Specifikace prací a dodávek Ing. Jiří Kulhánek autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT 0006541 Projektová a stavební kancelář telefon : 325 511 966 Malé Valy 1642/1 602 211 517 Nymburk 288 02 e-mail : kulhanek@jkprojekt.cz

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. Sádek 116 572 01 Polička. Ing. arch. Karel Šrámek A PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY k.ú. Sádek u Poličky st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6 INVESTOR : Obec Sádek Sádek 116

Více

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm.

Technické podmínky. Praskliny na fasádě budou lokálně vyspraveny za použití helikální výztuže o průměru D 6 mm. Technické podmínky. Všeobecné podmínky. Dodávané materiály a výrobky budou splňovat požadavky příslušných platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů. Při výstavbě budou použity materiály s ověřeným

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA OBJEDNATEL : MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA NEMOCNIČNÍ 20 728 80 MORAVSKÁ OSTRAVA VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL ING. HANA RUMLOVÁ ING. DAVID KANIA JAN ZÁSTĚRA ING. HANA RUMLOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12

Vypracoval: Ing. Mojmír Janů v Novém Jičíně dne 17.5.2012 Zak.čís.: 1226/05/12 Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil : 606 905 005 e-mail : j.projekt@seznam.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce : ZŠ Novolíšeňská 10 stavební úpravy, rekonstrukce

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Víceúčelové hřiště 15x32m s umělým povrchem Místo stavby : Praha 9 - Letňany, parc.č. 600/28 Investor: Městská část Praha 18 Odbor hospodářské správy a investic Bechyňská 639 199 00 Praha 9 - Letňany

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.2.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Adresa Stavba Místo stavby Charakter stavby : Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. : T. G. Masaryka 7/33a, Svitavy BYTOVÝ DŮM Milady Horákové 494/52, Svitavy : RESOCIALIZAČNÍ BYTY : St. pl. 454/1,

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno list č.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotně technické instalace Obsah: 1. Všeobecně 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Použité normy a předpisy 1.4

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008

23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 Systém ASPI - stav k 4.8.2011 do částky 82/2011 Sb. a 40/2011 Sb.m.s. Obsah a text 23/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 268/2011 Sb. 23/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. ledna 2008 o technických podmínkách

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ OBSAH TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 1 OBSAH 1 Klempířské výrobky obecně 2 Klempířské výrobky obecně 2 Technické pokyny 2 Dodavatelská dokumentace 2 Referenční vzorky 3 Závěr

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS , Roudnice nad Labem IČ: 49 10 13 58 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: : Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS Stupeň PD: PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Investor: ÚP ČR krajská pobočka

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA,

Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Změna č. 3 ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY POHOŘELICE - POLNÍ III. ETAPA (severní část) a IV. ETAPA, Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad, Vídeňská 699,

Více