Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010"

Transkript

1 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2009/2010 0

2 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám na úvod této publikace sdlil nkolik vcí, které dávají níže uvedené informace do širšího kontextu. Výroní zpráva o innosti školy za období školního roku 2009/2010 je zpracována v souladu s platnou legislativou, konkrétn s vyhláškou 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých zámr, výroních zpráv a vlastního hodnocení školy. Jejím úkolem je poskytnout zizovateli, školské rad, pedagogm a široké veejnosti základní informace o prbhu a výsledcích výchovy a vzdlávání v daném školním roce. Všichni jist dobe víte, že školství prochází v souasné dob pomrn zásadní transformací. Ta se týká zejména zavádní nových kurikulárních dokument (rámcových vzdlávacích program) do praxe ve form školních vzdlávacích program a pípravy nového modelu maturitní zkoušky pro žáky ukonující stední vzdlání. V souvislosti s tím a s obecným trendem doby roste tlak na posílení podpory vzdlávání prostednictvím využívání moderních informaních technologií. Proto mi dovolte, abych vám pedstavil nejdležitjší inovace, k nimž bhem sledovaného období na škole došlo. Do oblasti, která se pímo týká výchovy a vzdlávání, patí bezesporu pokraování výuky podle školního vzdlávacího programu v prvních tech ronících osmiletého gymnázia a zavedení výuky podle nového školního vzdlávacího programu v 1. ronících vyššího gymnázia, pokraování adaptaních kurz pro žáky nastupující do prvního roníku tyletého i osmiletého studia, rozšíení možností kariérového poradenství pro žáky ped volbou jejich budoucí profesní orientace, spolupráce s Gymnáziem Uherské Hradišt na projektu Aktivizace žáka v procesu uení a podání další projektové žádosti do OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost. V oblasti materiáln technických podmínek pro vzdlávání se nám podailo vybavit další uebnu moderní didaktickou a multimediální technikou, provést druhou etapu rekonstrukce školních šaten a zahájit projekt úspor energie v celkové hodnot 20 milion K v rámci OP Životní prostedí. Z dalších aktivit uvádím alespo rozbhnuvší se projekt e-twinning, na nmž spolupracujeme se stední školou z rumunského Sibiu a jenž je zamen mapování stedovké historie region, organizaci výbrového lyžaského kurzu v rakouských Alpách, rozšíení možností zahraniních poznávacích a výukových pobyt, organizaci výbrového letního kurzu v severní Itálii. Škola se rovnž podílí na organizaci okresních a krajských kol ady olympiád a soutží. Za nejdležitjší akci nadregionálního charakteru lze v uplynulém školním roce považovat dubnové krajské kolo Stedoškolské odborné innosti. Za nejvýznamnjší úspchy našich žák pokládáme úast 14 z nich v celostátních kolech soutží a olympiád a zejména vynikající úspch Radima Lagy na mezinárodní vdecké konferenci I-SWEEP v USA a 1. místo v celostátní soutži eská hlavika. Radim byl rovnž ocenn mezi nejúspšnjšími studenty Zlínského kraje. Nejen výše uvedené úspchy dokazují, že se na gymnáziu osvduje systematická podpora mimo- ádn nadaných žák. 1 Michal Gergela editel školy

3 1. Základní údaje o škole Název školy, sídlo, odlouená pracovišt Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Komenského 169, Uherský Brod, PS Zizovatel Zlínský kraj, T. T. Bati 21, Zlín editel školy (statutární orgán): Mgr. Michal Gergela Zástupce editele jako statutárního orgánu: RNDr. Drahoslav Viktorýn Zástupce editele: Mgr. Radim Kopunec, Mgr. Eva Kopená Adresy a tel. ísla pro dálkový pístup tel.: spojovatelka - Dana Mikesková editel školy - Mgr. Michal Gergela zástupce Mgr. Radim Kopunec fax: , web: Datum zápisu školského rejstíku: Souásti školy Gymnázium J. A. Komenského kapacita 720 žák Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky kapacita 200 žák školní jídelna kapacita 600 jídel Zempisná uebna po rekonstrukci O prázdninách probíhalo zateplení s výmnou oken 2

4 2. Školská rada Byla zízena k 1. lednu 2006 a od pracuje v následujícím složení: Zástupci nezletilých žák a zletilých žák Zdenk Masaík, jednatel firmy Agrikol, s.r.o. RNDr. Marie Kozáková, farmaceutická pracovnice lékárny Uherský Brod. Zástupci pedagogických pracovník školy Mgr. Lenka Ertlová, stedoškolská profesorka s aprobací eský jazyk, djepis, RNDr. Jaroslav Krpal, stedoškolský profesor s aprobací matematika, biologie. Zástupci zizovatele Ing. Ladislav Kryštof, starosta Uherského Brodu, len zastupitelstva Zlínského kraje, Ing. Pavel Josefík, místostarosta Uherského Brodu, len zastupitelstva Zlínského kraje. 3

5 3. Pehled obor vzdlání, které škola vyuuje Typ školy Poet tíd Poet žák Poet žák na tídu k Gymnázium osmileté ,69 Gymnázium tyleté Pepotený poet ped. pracovník Poet žák na pepoteného ped. pracovníka 51,7 13,68 Typ Poet žák Pepotený poet školského zaízení k pracovník Školní jídelna 707 6,83 Seznam mimoškolních nebo obanských sdružení pi škole * Pi škole pracuje obanské sdružení s názvem Sdružení rodi a pátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brod, jehož registrace byla provedena MV R dne * Na škole velmi intenzivn pracuje AŠSK. Pehled vzdlávacích obor Vyuované obory ve školním roce 2009/2010 Kód oboru (KKOV) Souást školy Denní studium Poet žák Ukonilo M Gymnázium osmileté 7941K81 škola Gymnázium osmileté 7941K801 škola Gymnázium tyleté 7941K41 škola

6 4. Údaje o pracovnících školy Pedagogický sbor ve školním roce 2009/2010 k datu poet fyzických osob pepotené úvazky Interní pracovníci 53 51,09 Externí pracovníci 2 0,50 Vková struktura pedagogických pracovník Vk (k datu ) Poet let let let a více let 11 5

7 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 po. Pracovní zaazení Úvazek Kvalifikace 6 Rok ped. praxe íslo Funkce Stupe vzdlání, aprobace 1. Mgr. Anincová Yveta Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Beníková Kateina Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-CH 1 3. Mgr. Bušíková Ivona Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ Mgr.Cahlová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Ertlová Lenka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-D Fornsková Martina Uitel 0,57 Vysokoškolské FJ 8 7. Mgr. Gergela Michal editel školy 1,00 vysokoškolské, FY-CH Goldmannová Jarmila Uitel 0,95 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Hauerlandová Zuzana Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV Mgr. Hladiš Jií Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Vlasta Hrdá Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-TV Hromíková Michaela Uitel 1,00 stedoškolské AJ-ZSV 3 13 Mgr. Jahdková Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, FJ-RJ Mgr. Ježek František Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE 1 15 Mgr. Knotková Helena Uitel 0,76 vysokoškolské, J-NJ PaedDr. Koa Jan Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Kolouchová Radka Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-INF Mgr. Kopená Eva Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, J-D Mgr. Kopunec Radim Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY Mgr. Koubová Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-HV Mgr. Koutný Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, FY-INF Mgr. Králíková Milena Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D RNDr. Krpal Jaroslav Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-BI Mgr. Kryštofová Ivana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-DG Mgr. Lebych Pavel Uitel 1,00 vysokoškolské, VV-ZSV Mgr. Lukáš Vojtch Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Machálek Karel Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV Mgr. Lenka Manová Uitel 1,00 Vysokoškolské FJ-D Mgr. Mikesková Monika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-OV Mgr. Mošková Andrea Uitel 1,00 vysokoškolské, J-ŠJ Mgr. Ondrušková Alena Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV PhDr. Ortová Jana Uitel 0,76 vysokoškolské, J-NJ Mgr. Paníková Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-AJ Pomajbík Petr Uitel 1,00 vysokoškolské, CH-BI Mgr. Pomykalová Blažena Uitel 1,00 vysokoškolské, J-LA Mgr. Prchlíková Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Mgr. Pustinová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-TV Rosenfeldová Marie Uitel 0,52 vysokoškolské, AJ-HV RNDr. Rytíová Božena Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF Mgr. ehoová Jana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-D Mgr. íhová Veronika Uitel 1,00 vysokoškolské, NJ-CH Mgr. Slabák Ladislav Uitel 1,00 vysokoškolské, J-VV PhDr. Slabáková Vra Uitel 1,00 vysokoškolské, J-AJ Mgr. Staš Radislav Uitel 1,00 vysokoškolské, BI-TV Mgr. Šedová Jaroslava Uitel 1,00 vysokoškolské, J-OV PhDr. Ševíková Zdeka Uitel 1,00 vysokoškolské, J-RJ RNDr. Škrabal Jaromír Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH-INF Mgr. Tichá Martina Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-NJ Mgr. Uhrová Hana Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ PhDr. Veselková Marie Uitel 1,00 vysokoškolské, AJ-RJ RNDr. Viktorýn Drahoslav Zást. ed. školy 1,00 vysokoškolské, MA-FY-INF 24

8 52. Vrba Roman Uitel 1,00 vysokoškolské, MA-CH Mgr. Zemík Zdenk Uitel 1,00 vysokoškolské, ZE-TV 27 Externisté 54. Mgr. et ing. Pospíšil Jií Kaplan 0,14 Vysokoškolské, NÁB 55. Thibedeau Todd Uitel 0,36 Anglický lektor Komentá k tabulkám doplující výše uvedené údaje Až na jednu výjimku mli všichni pedagogití pracovníci vyuující v tomto školním roce odbornou a pedagogickou zpsobilost pro výuku na stedních školách. Požadovaná aprobovanost a stupe vzdlání uitel ve školním roce 2009/2010 v % Požadovaný stupe vzdlání 98,1 Aprobovanost výuky 98,1 Nepedagogití pracovníci školy ve školním roce 2009/2010 poet fyzických osob K datu pepotené úvazky Interní pracovníci 22 22,5 Externí pracovníci - - Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 Pracovní zaazení Úvazek Stupe vzdlání po. íslo Funkce Obor 1. Mikesková Dana hospodáka 1 úplné stední 2. Špíšková Marcela úetní 1 úplné stední 3. Vrbová Ivana admin. pracovnice 1 úplné stední 4. Ing. Na Igor správce sít 1 vysokoškolské 5. Pindešová Andrea prac.inf.centra 1 stední odborné 6. Kolek Václav školník, topi 1,5 stední 7. Uher Jaroslav údržbá, topi 1,5 stední 8. Sedláková Andrea uklizeka 1 základní 9. Horáková Ludmila uklizeka 1 základní 10. Kandrnálová Jana uklizeka 1 základní 11. Šrámková Vra uklizeka 1 základní 12. Tkáová Ludmila uklizeka 1 základní 13. Švestková Eva uklizeka 1 základní 14. Nevailová Marie uklizeka 1 základní 15. Zítková Anežka uklizeka 0,67 základní 16. Straková Dana vedoucí šk. kuchyn 1 stední 17. Plášková Libuše vedoucí kuchaka 1 stední odborné 18. Hrubá Andla kuchaka 1 základní 19. Uhrová Vlasta kuchaka 1 základní 20. Lysoková Eva kuchaka 1,33 základní 21. Bazalová Šárka kuchaka 1 základní 22. Kopivová Zdeka kuchaka 0,5 základní 7

9 5. Údaje o dalším vzdlávání pedagogických pracovník (DVPP) a ostatních pracovník školy V souladu s celoroním plánem školy na vzdlávání pedagogických pracovník zabezpeila organizace prostednictvím akreditovaných stedisek (DESCARTES v.o.s., NIVD, SSŠ v Otrokovicích, UT. Bati Zlín, pedagogická fakulta MU v Brn a jiných) celkem 20 vzdlávacích akcí pro své pedagogy. Celkový pehled lze rozdlit do tí základních oblastí: a) celkem 7 vzdlávacích akcí zamených na rozvoj jazykových dovedností vyuujících cizích jazyk, aplikace prezentaní techniky v hodinách cizích jazyk. Témata jednotlivých akcí byla: - mezinárodní konference Theories in practice, - ideal solution - výuka nmeckého jazyka, - motivaní setkání vyuujících anglitiny, - informaní technologie v anglitin, - didaktické pomcky pro výuku NJ, - kurz vzdlávání pro uitele RJ Celkové náklady na kursovné inily 7542,- K, úhrada cestovních náklad inila 3894,- K, po- et úastník 6 vyuujících b) celkem 10 vzdlávacích akcí zamených na vzdlávání dalších pedagogických pracovník v jejich profesním oboru (matematika, fyzika, eský jazyk, djepis, TV, zempis). Témata akcí: - matematika II. stupn, - geologická rizika, - studená válka a mezinár. vztahy, - kudy z nudy, ke zlepšení výuky - motivaní experimenty pro žáky, - alternativní metody ve výuce, - eský jazyk a literatura,. - kurz carvingu, - laboratorní práce z fyziky, - fascinujte žáky pírodními vdami. Celkové náklady na kursovné inily 10413,- K, úhrada cestovních náklad inila 4332,- K. c) dv spolené vzdlávacích akce pro celý pedagogický sbor na témata: Škola pracovní tým, tením a psaním ke kritickému myšlení. Celkové náklady 8008,- K Požadavky na DVPP se nyní sousteovaly pevážn do oblasti metodologické. Z hlediska obsahu výuky se sousteujeme zejména na nové poznatky v jednotlivých disciplínách a na posilování komunikaních dovedností v jazykovém vzdlávání. V oblasti výchovy petrvává i nadále poteba absolvování témat, která souvisejí s psychologickými aspekty pedagogické práce a jež plánujeme v rámci hromadného DVPP pedagog ve školním roce 2010/2011. Pro nepedagogické pracovníky zabezpeila škola 6 školení, seminá a kurz. - úetní závrky, - seminá mzdové úetní, - roní zútování a dan, - seminá úetnictví, - úetnictví v programu Gordic, - knihovnický kur Celková cena kursovného tchto školení, kurz a seminá inila 6387,- K, ástka vynaložená na cestovní náklady všech školení byla 2502,- K. 8

10 6. Údaje o pijímacím ízení Žáci pihlášení ke studiu ve školním roce 2009/2010 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Celkem Další doplující údaje k pijímacímu ízení Kritéria pijímacího ízení se zamila na prospch uchaze v posledních dvou pololetích základní školy, na výsledky testu obecných studijních pedpoklad, matematiky a eského jazyka. Ve tyletém gymnáziu rovnž na umístní na prvních tech místech v okresním i krajském kole soutží a olympiád vyhlašovaných MŠMT. Odvolací ízení proti nepijetí ve školním roce 2009/2010 8letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 27 uchaze, celkem 10 z nepijatých poslalo odvolání proti nepijetí, tem z nich bylo vyhovno. Celkem pijato 30 žák. 4letý studijní cyklus: Po pijímacích zkouškách bylo pijato 57 uchaze. Odvolání proti nepijetí podali celkem 34 zájemci. V první fázi bylo odevzdáno 30 zápisových lístk, dva byly vzaty zpt. Všem, co poslali odvolání bylo vyhovno, pesto bylo po prvním kole pijato 53 žák. Ve 2. kole bylo 7 pihlášených a všichni byli pijati. Nakonec jeden žák nenastoupil. Celkem pijato 59 žák. Žáci pijatí ke studiu ve školním roce 2009/2010 Z toho Název a kód oboru Celkem Do víceletého gymnázia Do uebních obor (ZZ) Do studijních obor Gymnázium 7941K Gymnázium 7941K Pijatí celkem

11 7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdlání žák Celkový prospch žák ve škole na konci uplynulého školního roku Gymnázium osmileté Gymnázium - tyleté Poet žák k Prosplo Nastoupilo studium Prosplo s vyznamenáním Neprosplo Neklasifikováno Zanechalo studia Komentá analyzující prospch žák, vetn problematiky neprospchu Prmrný prospch na konci školního roku se pohyboval v rozmezí 1,37 2,15. Prmry dosažené žáky prim (1,60 a 1,59) jsou siln vyrovnané a svdí o tom, že studijn žáci dobe zvládli pechod z 1.stupn ZŠ, a to i pi vyšších nárocích a v prostedí silnjší konkurence. Ze 707 žák na konci roku prosplo s vyznamenáním 207 žák, což iní 29,3%. V prvním a ve druhém pololetí bylo udleno celkem 53 pochval editele školy a 125 pochval tídního uitele. Celkem 12 žák k datu klasifikaní porady neprosplo, šest mlo odloženo klasifikaní období. Opravnou zkoušku v ádném srpnovém termínu úspšn složilo 7 student, celkem 5 pestalo být žáky školy. Prodlouženou klasifikaci do konce záí všichni úspšn zvládli. Hodnocení ukonení studia maturitní zkouškou (ádný termín) Poet žák v posledním roníku Prosplo s vyznamenáním Prosplo Neprosplo Jiné Gymnázium Tída 4.A pi zakonení maturit Zhodnocení maturitní zkoušky Maturitní zkoušky probíhaly v dstojné a klidné atmosfée a byly všemi tymi pedsedy maturitních komisí hodnoceny na závrené porad velmi pozitivn. Vyzdvižena byla pipravenost maturujících student, úrove znalostí pi odpovdích u vylosovaných témat a vedení zkoušení pedagogy. Všichni žáci v ádném termínu uspli. 10

12 8. Poznatky z uplatnní absolvent školy na trhu práce, úspšnost pijetí ke studiu na vysokých školách. Ve školním roce 2009/2010 maturovalo na našem gymnáziu ve tyech tídách celkem 115 žák. Na vysoké školy si podalo pihlášku všech 115 žák a to v potu 1-6 pihlášek.. Na vysokou školu bylo pijato 113 žák, což iní 98,26 % z potu všech maturujících. Jeden žák nastupuje na Jazykovou školu v Brn a jeden na VOŠ zdravotnickou taktéž v Brn. Poet pihlášených na VŠ a pijatých na VŠ podle tíd (poítána pouze jedna pihláška a jedno pijetí nebo nepijetí) : tída maturovalo pihlášeno na VŠ pijato 4.A B OA OB Poet pijatých na VŠ podle vysokých škol a fakult: msto vysoká škola fakulta Poet pijatých Praha Univerzita Karlova Fakulta pírodovdecká 1 Fakulta lékaská Hradec Králové 1 Fakulta farmaceutická-hradec Králové 1 Fakulta právnická 2 eské vysoké uení technické Fakulta architektury 1 Fakulta elektrotechnická 3 Fakulta strojní 2 Vysoká škola ekonomická Fakulta mezinárodních vztah 2 Fakulta informatiky a statistiky 1 Fakulta podnikohospodáská 2 Fakulta národohospodáská 1 Metropolitní univerzita Praha Mezinárodní vztahy a evropská studia 1 Brno Vysoké uení technické Fakulta informaních technologií 6 Fakulta strojního inženýrství 1 Fakulta chemická 1 Fakulta architektury 2 Fakulta stavební 4 Masarykova univerzita Fakulta ekonomicko - správní 2 Fakulta filozofická 8 Fakulta informatiky 1 Fakulta lékaská 11 Fakulta sociálních studií 3 11

13 Olomouc Zlín Ostrava Opava Hradec Králové Žilina Mendelova zemdlská a les. univerzita Veterinární a farmaceutická univerzita Univerzita obrany Univerzita Palackého Univerzita Tomáše Bati Ostravská univerzita VŠ báská Tech. univerzita Ostrava Slezská univerzita Univerzita obrany Žilinská univerzita Fakulta pedagogická 5 Fakulta právnická 2 Fakulta pírodovdecká 8 Agronomická fakulta 1 Provozn ekonomická fakulta 2 Zahradnická fakulta 1 Fakulta farmaceutická 3 Fakulta ekonomiky a managmentu 1 Fakulta vojenských technologií 1 Fakulta filozofická 2 Fakulta lékaská 7 Fakulta pedagogická 2 Fakulta právnická 1 Fakulta pírodovdecká 1 Fakulta humanitních studií 8 Fakulta managmentu a ekonomiky 3 Fakulta technologická 1 Fakulta pedagogická 1 Fakulta ekonomická 2 Fakulta veejných politik 1 Fakulta filozoficko-pírodovdná 1 Fakulta vojenského zdravotnictví 1 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 Uvedené údaje jsou zpracovány ke dni 30. záí Škola má vypracovánu vlastní metodiku zpracování výsledk a jednotlivé tabulky jsou vyhodnoceny na základ informací, které zptn shromáždila od svých absolvent. Úspšnost žák pi pijímacím ízení na vysoké školy je již tradin vynikající. 12

14 9. Hodnocení výsledk výchovného psobení Opatení k posílení kázn udlená bhem školního roku 2009/2010 Kázeská opatení dle 10 vyhlášky.13/2005 Sb., o stedním vzdlávání a vzdlávání v konzervatoi, udlená v pololetí a na konci školního roku: Napomenutí tídním uitelem: 35 Dtka tídního uitele: 17 Dtka editele školy: 10 Podmínné vylouení ze studia: 1 Vylouení ze studia: 0 Pochvaly udlené bhem školního roku 2009/2010 Pochvala tídního uitele: Pochvala editele školy: 125 žákm 53 žákm Pochvaly tídního uitele a pochvaly editele školy byly udleny žákm za píkladnou a úspšnou reprezentaci školy v soutžích a olympiádách, za nkolikaletou úspšnou práci ve folklorním souboru školy a za vzornou sportovní reprezentaci, za pomoc pi organizaci krajského kola SO. Snížené stupn z chování na konci školního roku Poet % ze všech žák školy 2 uspokojivé 1 0,1% 3 - neuspokojivé - - Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010 Poet % ze všech zameškaných hodin 1. pololetí 11 0,03 2. pololetí 12 0,03 za školní rok 23 0,03 Údaje o integrovaných žácích Ve školním roce 2009/2010 studovalo na škole pt žák s mimoádným nadáním, Zuzana Zámeníková, Radim Laga, Veronika Horáková, Barbora Goldmannová a Aneta Šmídová. Všem bylo na základ doporuení Pedagogicko psychologické poradny v Uherském Hradišti povoleno vzdlávání podle individuálního vzdlávacího plánu. 13

15 10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veejnosti Mezinárodní spolupráce a programy Probhly první aktivity projektu e-twinning, který je zamen zejména na stedovké památky v regionech zúastnných škol. Projekt Stedovká msta v zrcadle byl vytvoen již v roce Toto téma se nám jevilo jako velmi zajímavé a také pitažlivé pro studenty. Na poátku projektu stálo nkolik partner, bohužel náronost této problematiky vyústila ve spolupráci pouze rumunské a eské školy. Abychom získali více informací a uinili projekt atraktivnjším, rozhodli jsme zapojit do projektu také 2 muzea z Rumunska a 1 muzeum v R. Na projektu se rovnž podílí šermíské a divadelní skupiny obou zemí, které nám pomáhají navodit správnou atmosféru pro dti. Celý projekt probíhá v anglitin, což je pro studenty velkým pínosem. Vrcholem naší spolupráce byla návštva rumunských koleg u nás v dubnu 2010, kdy jsme pro n pipravili velmi pkný historický program. 14

16 Soutže a olympiády Poty úastník soutží a pehlídek v jednotlivých kolech, školní rok 2009/2010 Soutže a pehlídky Poty úastník Název školní okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce Soutž v umleckém pednesu Literární soutže 150 Olympiáda v anglickém jazyce Citylingua Uherské Hradišt 14 1 Topic of the day: Europe! 3 3 My country, my home 46 4 Soutž v nmecké konverzaci Olympiáda ve španlském jazyce 15 Olympiáda ve francouzském jazyce 9 Djepisná olympiáda Zempisná olympiáda 40 6 Eurorebus 7 7 Matematická olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan 122 Pírodovdný klokan 28 Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda 26 3 Biologická olympiáda 83 4 Ekologická olympiáda 3 3 Chemická olympiáda Matematická olympiáda-programování Soutž v programování Bobík informatiky 300 Junior Internet 24 Prezentiáda 3 Den informatiky 152 Stedoškolská odborná innost Výtvarná soutž Holokaust eskoslovensko v boji za svobodu Ex libris 1 Sportovní soutže 38 sportovních akcí, kterých se zúastnilo 324 žák 15

17 Sportovní akce 2009/2010 AKCE KDO KDY KDE SOUTŽ DOPROVOD POET Umístní 1. Pespolní bh H UB UBL Staš Pespolní bh D UB UBL Staš Volejbal H SM OF Staš Volejbal D SM OF Staš Stelba H UB UBL Hladiš Stelba D UB UBL Hladiš Basketbal H UB UBL Zemík Volejbal smíšených dr. H+D ZL Staš Florbal H UB Okrs.NG Zemík Basketbal H UH OF Zemík Hokej H UB UBL Viktorýn Volejbal H UB UBL Staš, Zemík Volejbal D UB UBL Staš, Zemík Vánoní laka H+D UB ŽSL Zemík 5+5 D-2., J-1.,2., Sálová kopaná H UB UBL Zemík Florbal H 9.3. UB UBL Zemík Florbal D UB UBL Staš Hokej H UB ŽSL Viktorýn Florbal H UH OF Zemík Florbal D UH OF Zemík Basketbal H UB OF Staš Silový tyboj H UB UBL Hladiš Velikononí laka H UB UBL Staš Velikononí laka D UB UBL Staš Hokej s SPŠ P UB pát. 3_3 26. Hokej s SPŠ S UB pát. 8 0_6 27. Basketbal H 8.4. Krom. KF NG Staš Florbal D UB KF Zemík Hokej - Trenín P TN družba 5 3_5 30. Hokej - Trenín H TN družba 7 0_ Volejbal - Trenín P TN družba 7 2_2 32. Basketbal - Rotary H-st UB NG Staš Basketbal - Rotary H-ml 5.5. UB NG Staš Basketbal - Rotary D-st 5.5. UB NG Staš Basketbal - Rotary D-ml 5.5. UB NG Staš Minikopaná H 6.6. UB OF Zemík Atletika H 4.5. UB UBL Pustinová Atletika D 4.5. UB UBL Pustinová 7 1. Vysvtlivky: soutže UBL chlapci soutže UBL dvata 16

18 Soutže a pehlídky - významná umístní a úspchy ve školním roce 2009/2010 Kolo Píjmení a jméno Tída název kategorie okresní krajské celostátní bez kol Olympiáda v eském jazyce Olympiáda v eském jazyce Olympiáda v eském jazyce Soutž v umleckém pednesu Soutž v umleckém pednesu I 2. místo 2. místo Chvíla Stanislav TA II 2. místo 6. místo Vanková Kateina XB II 4. místo 9. místo Kolínková Lucie OB III IV ocenná práce ocenná práce ocenná práce ocenná práce 17 Trtková Marie 1.B Goldmannová Klára OA Projekt MF Dnes QA + XA zveejnní Polanská Tereza QA Projekt MF Dnes zveejnní Mlúchová Kristýna QA Projekt MF Dnes zveejnní Chamula Petr XA Projekt MF Dnes zveejnní Šmíd Ondej XA Projekt MF Dnes zveejnní Kozáková Marie XA 65. výroí osvobození Uh. Brodu 65. výroí osvobození Uh. Brodu 65. výroí osvobození Uh. Brodu Olympiáda v ang. jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v anglickém jazyce 1. místo Chupíková Michaela TA Hodulík Václav TA Vincenec Tomáš TA 3. ro.+septimy 4. místo Dvoáková Aneta YA 2. ro.+sexty 2. místo Borýsek Patrik XB nižší gymnázium nižší gymnázium 1. místo Frenzl Tomáš SA 3. místo Vaculová Vendula KB Citylingua Uh. Hradišt 4. místo Kohoutková Dagmar 4. B My home, my country úast Jana Martin KA Topic of the day 4. místo Kápková Barbora XB Topic of the day 4. místo Cahlová Michaela XB Topic of the day 4. místo Borýsek Patrik XB Soutž v nmecké konverzaci Soutž v nmecké konverzaci IIIB 4. místo Jurásková Marie 3. A IIIB úast Dank Jaroslav YB Djepisná olympiáda tercie, kvarty 2. místo úast Chvíla Stanislav TA Zempisná olympiáda B 2. místo Frenzl Tomáš SA Zempisná olympiáda C 2. místo Chvíla Stanislav TA Zempisná olympiáda D 2. místo Medek Michal OB Eurorebus tídy - ZŠ 2. místo úast Rytina Matj KA Eurorebus tídy - ZŠ 2. místo úast Krejiík Jií KA Eurorebus tídy - ZŠ 2. místo úast Vaculík Ondej KA Eurorebus tídy - ZŠ 4. místo úast Remeš Patrik KB

19 Eurorebus tídy - ZŠ 4. místo úast Žabka Jan KB Eurorebus tídy - ZŠ 4. místo úast Papírek Jan KB Eurorebus jednotlivci - ZŠ 3. místo úast Krejiík Jií KA Matematická olympiáda Z9 úsp. ešitel Smetana Štpán KB Matematická olympiáda Z8 úsp. ešitel Píška Jakub TB Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Zálešák Tomáš SB Matematická olympiáda Z7 úsp. ešitel Malšová Alžbta SA Matematická olympiáda Z6 2. místo Dolinská Kamila PB Pythagoriáda 6. ro.+primy 1. místo Bainka Martin PB Pythagoriáda 6. ro.+primy úsp. ešitel Sýkora Vojtch PB Pythagoriáda 6. ro.+primy úsp. ešitel Janaík Jakub PB Matematický klokan kadet 3. místo Kolouch Tomáš TA Matematický klokan junior 1. místo Burá Michal QB Matematický klokan student 3. místo Štpánek Roman 4. B Fyzikální olympiáda D 2. místo Burá Michal QB Fyzikální olympiáda C 3. místo Maas Martin 2. B Fyzikální olympiáda E úsp. ešitel Smetana Štpán KB Fyzikální olympiáda F 5. místo Šišák Tomáš TA Fyzikální olympiáda G 1. místo Vozár Jií SA Fyzikální olympiáda G místo Hollý Josef SA Astronomická olympiáda G, H 1. místo Hollý Josef SA Biologická olympiáda B 6. místo Jurásková Veronika XB Ekologická olympiáda Družstva 5. místo Srnec Josef OB Ekologická olympiáda Družstva 5. místo Zábojníková Lenka 4. B Ekologická olympiáda Družstva 5. místo Navrátilová Zuzana YB Chemická olympiáda A 5. místo úspšný ešitel Jurásková Veronika XB Chemická olympiáda B 2. místo Jurásková Veronika XB Chemická olympiáda C 3. místo Jurásková Veronika XB Chemická olympiáda C 5. místo Zemánková Anežka XB Chemická olympiáda D 4. místo Krejiík Jií KA Chemická olympiáda D úspšný ešitel Malš Filip KB Matematická olympiáda P 5. místo Jana David 4. A Matematická olympiáda P 3. místo 3. místo Ptáek Lukáš OA Soutž v programování mladší žáci 1. místo 2. místo 9. místo Vozár Jií SA Soutž v programování Studenti 1. místo 2. místo 6. místo Ptáek Lukáš OA Soutž v programování Studenti 3. místo 3. místo Koníek Igor OA Prezentiáda Družstva 3. místo Cahlová Michaela XB Prezentiáda Družstva 3. místo Vanková Kateina XB Prezentiáda Družstva 3. místo Kápková Barbora XB Stedoškolská odborná innost Stedoškolská odborná innost Stedoškolská odborná innost Informatika 3. místo 3. místo Koníek Igor OA elektrotechnika 1. místo 4. místo Laga Radim OB Biologie 1. místo 1. místo 12. místo Fišerová Lucie 4. A 18

20 Ve školním roce 2009/2010 se úastnilo všech olympiád a soutží (vetn sportovních) celkem 2032 žák školy (nkteí vícekrát). Dosahování úspch v krajských a celostátních kolech soutží a olympiád je dsledkem systematické práce, která vede žáky nejen k získávání znalostí v konkrétních oborech, ale i ke schopnosti pracovat v týmu, prezentovat výsledky své práce a obhájit je v konkurenci žák dalších stedních škol. Nejvtším sportovním úspchem bylo 1. místo v krajském finále dívek ve florbalu. Vítzné družstvo krajského finále dívek V soutžích se zasloužil o nejvtší úspch maturant Radim Laga z Oktávy B, který se svou prací Elektromagnetický pulsní urychlova ferromagnetických projektil získal 1. místo v eské hlavice za rok 2009 a bronzovou medaili mezinárodní soutži vdeckých a technických projekt pro stedoškoláky I-SWEEEP v USA. Radim Laga s bronzovou medailí v USA 19

21 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2009/2010 pracovalo na škole 19 zájmových kroužk s pravidelnou týdenní inností se zamením na sport, folklor, informaní technologie, literární innost, jazykové vzdlání, pírodní vdy a zdravý životní styl. Zájmové kroužky chápeme jako smysluplné trávení volného asu a zejména jako možnost, jak zvýraznit a zefektivnit práci s mimoádn nadanými žáky. Folklorním souborem Jakub (se složkou jak tanení, tak i hudební) se škola prezentovala na spole- enských akcích poádaných mstem Uherský Brod (ples Msta Uherský Brod a Domu kultury, studentská akademie pro veejnost, maturitní ples), Ústavem sociální pée v Bojkovicích (benefiní koncert); rovnž pijala úast na folklorních pehlídkách (Otrokovice). Žáci školy se rovnž významnou mrou podílejí na charitativních akcích a na sociologických przkumech pro msto a další spolupracující subjekty. Starší hokejisté opt zvítzili v UBL Folklórní soubor JAKUB pi vystoupení 11. Údaje o výsledcích inspekce provedené ŠI Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena žádná protokolární kontrola. 20

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005

Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4. Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 Gymnázium, Dín I, Komenského námstí 4 Výroní zpráva Školní rok 2004/2005 V Dín 26.9. 2005 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM, DÍN I, KOMENSKÉHO NÁMSTÍ 4, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE Zizovatelem školy je Krajský

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 1 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2001/2002 V Uherském Brodě dne 4. září 2002 RNDr. Karel Radil ředitel školy Charakteristika školského zařízení

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 Jihoeská univerzita v eských Budjovicích VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI 2004 eské Budjovice, kvten 2005 Pedloenou Výroní zprávu o innosti Jihoeské univerzity v eských Budjovicích za rok 2004 vypracovanou podle

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více