Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty"

Transkript

1 Prezentace projektu PAAK Pilotní projekty

2 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Město Semily 1.2 Dopravní terminál Semily PCE Junák-svaz skautů a skautek ČR 2.2 Lilie-volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PCE Město Choceň 2.2 Polyfunkční kulturní centrum KHK Město Dvůr Králové nad Labem 2.2 LBC Město Doksy 2.2 Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace PCE Obec Chornice 2.3 Společenské a kulturní centrum v Chornicích PCE Obec České Heřmanice 2.3 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice KHK Obec Horní Maršov 2.3 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce LBC Město Rokytnice n.jizerou 2.3 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou

3 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Obec Paseky nad Jizerou 3.1 KHK Ing. Radek Sus 3.1 Muzeum a galerie Orlických KHK hor v Rychnově nad 3.1 Kněžnou PCE Město Holice 3.1 KHK SOŠ veterinární Hradec Králové 4.2 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

4 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

5 Dopravní terminál Semily Město Semily Vybudování nového dopravního terminálu městské autobusové dopravy, který nabídne možnost snadného propojení železniční stanice a autobusového nádraží do provázaného dopravního uzlu. Projekt řeší kultivaci prostředí pro cestování včetně zřízení informačního systému propojující informace o jízdním řádu vlaků a autobusů. Projekt ukázkově řeší vybudování společného terminálu autobusové a železniční dopravy vytvořením společného koridoru a informačního systému. V dalším období bude terminál doplněn o parkoviště osobních automobilů a chráněného stání pro kola pro vytvoření systému Park & Ride and Bike & Ride. Terminál zajistí vysoký standard dopravní obslužnosti. Ing. Daniel Mach, MěÚ Semily Tel.: RNDr. Robert Rölc, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: , provolba 13

6 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

7 Lilie volnočasové centrum a nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Junák - svaz skautů a skautek ČR Záměrem projektu je vybudování volnočasového a nízkoprahového centra v Litomyšli, jedná se o novostavbu (dřevostavbu) - zajištění volnočas. aktivit pro 120 osob ve věku 7-26 let - vybudování zázemí pro nízkoprahové centrum zajišťující sociální služby a volnočasový program pro neorganizovanou mládež ve věku let (kapacita 20 osob) - vybudování zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí pro pracovníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - skauti ze střediska Liliový kruh Litomyšl jsou významnou a jedinou místní organizací - bude vytvořeno nové partnerství s Farní charitou Litomyšl, která se bude podílet na přípravě části projektu věnující se zřízení nízkoprahového centra David Zandler Te.l: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

8 Polyfunkční kulturní centrum Město Choceň - rekonstrukce chátrajícího a neefektivního objektu pro širší využití: - koncertní a divadelní sál, promítání kinofilmů a další kulturně společenské akce, dále možno i konference, spolková činnost, apod.. - zajímavá kombinace různých opatření pro optimalizaci provozu městského kulturního zařízení - aplikovatelná na mnohá další zařízení v obcích celého regionu, příp. NUTS II: - klasický záměr revitalizace dosud jen z části využitého obecního objektu v centru Ing. Ladislav Valtr, MBA Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

9 Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace Město Doksy Projekt řeší regeneraci nevyužitého objektu a přilehlého zázemí pro potřeby poskytování sociální péče, sociálních služeb a k podpoře sociální integrace. Regenerací budovy vznikne komunitní centrum, které bude sloužit seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s malými dětmi, mládeži, osobám ohroženým sociální exkluzí a národnostním a etnickým menšinám. Pro tyto cílové skupiny klubovny pro různé druhy činností, prostory pro přednášky, vzdělávání a vzájemné setkávání. Projekt je inspirativní pro další subjekty, neboť řeší dostupnost nabídky sociálních služeb. Nositel pilotního projektu se intenzivně zabývá oblastí komunitního plánování a vyřešení otázky udržitelnosti projektu. Analýzy a postupy mohou být dobrým příkladem pro další obdobné projekty. Ing. Eva Burešová, MěÚ Doksy Tel.: , Ing. Lucie Jiřičná, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ; , pr.23

10 Rekonstrukce Tyršova koupaliště Město Dvůr Králové nad Labem Areál Tyršova koupaliště byl postaven ve 30. letech 20. století. Svým rozsahem a charakterem ho bylo možné považovat za unikátní architektonické řešení v rámci celé republiky. Po několika rekonstrukcích je v současné době k dispozici rekonstruovaný plavecký bazén 50x23 m. Nevyhovující jsou i objekty zázemí (WC, sprchy, převlékárny). Předkládaný projekt řeší rekonstrukci (stavební úpravu) stávajícího nevyhovujícího rekreačního bazénu doplněného skluzavkou, vybudování technického zázemí pro úpravu vody, nutné opravy dětského bazénu pro splnění hygienických norem a příručních šaten a WC u dětského bazénu. Projekt rekonstrukce koupaliště patří mezi typizované projekty, které řeší občanskou infrastrukturu, a které si města a obce z prostředků ROP SV rekonstruují ve velkém počtu. Pro mnoho dalších obcí a měst tak může tento projekt být vzorový a to od počátku přípravy projektu, přes jeho realizaci a udržitelnost Mgr. Dušan Kubica Tel.: Ing. Vladimír Neškudla ,

11 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

12 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Obec Chornice - rekonstrukce chátrajícího objektu bývalého kulturního domu - vybudování společenského centra - bude vytvořen nový prostor pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí v obci, v plánu je také využití budovy pro sportovní aktivity vhodného charakteru - zapojení občanů do přípravy projektu - zkušeností z realizace projektu budou přínosem pro jiné obce, které se nacházejí v obdobné situaci Jiří Smékal Tel.: Mgr. Lenka Pudíková Tel.:

13 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice Obec České Heřmanice -revitalizace zeleně v obci a přístupových chodníků k veřejným prostranstvím v obci, oživení centra a přilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnění těchto prostor o patřičné osvětlení a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atd.) -pořízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nově vzniklé veřejné zeleně v obci -revitalizace a regenerace veřejného prostranství obce se zaměřením na rozvoj veřejné zeleně, prostory pro shromažďování a relaxaci veřejnosti -cílem je úprava a doplnění veřejné zeleně v obci s důrazem na urbanistické začlenění odpovídající venkovskému prostoru a s důrazem na odrůdovou skladbu zeleně, která zajistí plnění všech funkcí veřejných prostor, včetně funkce estetické, v průběhu celého roku Pavel Eliáš Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

14 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce Obec Horní Maršov Komplexní řešení veřejného prostoru obce a jeho celkové propojení a sjednocení prostřednictvím dobudování, rekonstrukce či modernizace současné infrastruktury. (ekologizace veřejného osvětlení, rekonstrukce a dobudování komunikačních koridorů obce, obnova náměstí vč. bezbariérového řešení, odpočinkových míst a částečného zastřešení) Projekt je komplexní ve svém rozsahu, zahrnuje rekonstrukci mobiliáře obce s výrazným synergickým efektem funkce obce jako veřejného prostoru. Je typizovaným modelovým příkladem pro další obce usilující o podporu zaměřenou do oblasti Rozvoje venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech -Revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně Ing. Pavel Mrázek, starosta obce Tel.: Ing. Jiří Mošna ,

15 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou V rámci projektu bude rekonstruována budova kulturního domu a nevyužité prostory budou upraveny ve prospěch zlepšení kvality života obyvatel města. Nevyužité prostory budou upraveny pro vznik Městského informačního centra s bezbariérovým přístupem. Projekt dále řeší rekonstrukci velkého divadelního sálu a souvisejícího zázemí. V podkroví vznikne divadelní klub a skladové prostory. Část nevyužitého prostoru bude přebudována na víceúčelový konferenční sál pro místní obyvatelstvo a zájmové spolky. Intenzivní využití prostor se předpokládá rovněž s místními školami. Projekt je velice dobrým příkladem rekonstrukce obecního majetku s důrazem na jeho smysluplné využití vycházející z potřeb místních obyvatel a zájmových spolků a sdružení. Projekt svým charakterem napomáhá zkvalitnění života obyvatel města prostřednictvím rozvoje kulturních a sociálních aktivit. Petr Kadavý, Město Rokytnice nad Jizerou Marek Pšenička, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ,provolba 15

16 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

17 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Obec Paseky nad Jizerou Projekt řeší modernizace lyžařského střediska v obci Paseky nad Jizerou spočívající ve výstavbě sedačkové lanové dráhy včetně nezbytného zázemí. Realizací projektu bude zvýšena kvalita služeb, budou vytvořena nová pracovní místa a pro imobilní občany bude zajištěn bezbariérový přístup. Celkově projekt přispěje k rozvoji obce a podnikatelských aktivit. Projekt nastiňuje inspiraci potenciálním zájemcům, jak lze prostřednictvím hospodářské činnosti Obce Paseky n.j. zkvalitnit nabídku využití volného času pro místní obyvatele, návštěvníky a turisty obce a zlepšit uplatnění místní podnikatelské sféry. Rozvoj cestovního ruchu v obci pozitivně působí na posílení ekonomického potenciálu regionu. Hana Růžičková, Obec Paseky Tel.: , Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

18 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Ing. Radek Sus Účelem projektu je vybudovat zázemí pro ubytování tuzemských i zahraničních turistů na rodinném statku s max. kapacitou 25 lůžek. Návštěvníkům bude nabídnuta možnost sportovního vyžití i bezprostřední pohled do provozu ekofarmy zaměřené na pěstování ovoce, chov ovcí a jiných hospodářských zvířat, krajinotvorbu i další aktivity v oblasti ochrany přírody. Předpokládá se organizování seminářů v oblasti ekologie, zdravého životního stylu, pohybových a relaxačních soustředění. Turistům budou nabídnuty vlastní bioprodukty, pestrá nabídka fakultativních výletů na přírodní, kulturní i jiné zajímavosti regionu (zejména Poorličí). Projekt je ukázkou malokapacitního ubytování jako příkladu šetrné turistiky na venkově a současně ukázkou možné oblasti podnikání pro zemědělce a další podnikatelské subjekty v regionu. Vznikne demonstrační farma pro extenzivní ekologické hospodaření s ohledem na ochranu přírody a tvorbu krajiny (s možností ubytování). Ing. Radek Sus, Tel.: Jiří Černý, DiS., Tel.: ,

19 Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Projekt se zabývá celkovou rekonstrukcí a modernizací budovy Muzea krajky ve Vamberku, čímž se získají nové prostory, zlepší se podmínky pro práci a činnost muzea včetně péče o sbírky. Bude pořízeno vybavení interiérů, zabezpečovací a požární signalizace, klimatizace, audiovizuální a digitální informační technika se speciálním softwarem, instalační materiál. Bude vytvořen digitální informační modul, který prostřednictvím dotykových počítačů poskytne návštěvníkům maximum informací o vývoji a hodnotách českého krajkářství i v cizojazyčných verzích. Bude vybudován bezbariérový přístup výtah vně pláště budovy. Projekt zvyšuje atraktivitu regionu v oblasti cestovního ruchu. Projekt počítá s aktivním zapojením spolupracujících partnerů projektu (muzea, odborné a umělecké školy, vzdělávací spolky a sdružení, atd.) Podporuje vzájemnou spolupráci a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Marie Hulcová, Tel.: Ing. Irena Janáková, Tel.: ,

20 Rekonstrukce památníku Dr. E. Holuba spojená s vytvořením nové expozice Město Holice - vnitřní rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice s africkou tématikou - propagace nové expozice: kniha o Památníku Dr. Emila Holuba film s africkou tématikou propagační materiály -vzorový projekt zaměřený na zkvalitňování prvků nabídky (atraktivit) cestovního ruchu -vzorový příklad pro projekty nezakládající veřejnou podporu, ale generující příjmy (výpočet formou finanční mezery) -vzorový příklad pro obecní projekty, které prostřednictvím prostředků z EU rekonstruují svá muzea příp. kostely Ing. Vítězslav Vondrouš Tel.: Lenka Vorlová Tel.:

21 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 4.2 Oblast podpory 4.2: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Zlepšit spolupráci regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj inovačních aktivit Operační cíle: Zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol Zvýšit účast veřejné správy a dalších klíčových aktérů na inovačních aktivitách v regionu

22 Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant SOŠ veterinární Hradec Králové Cílem projektu je realizace úplné rekonstrukce stávajícího suterénního prostoru školy za účelem vybudování pokusného pracoviště s potřebnými servisními prostory a přístroji. Rekonstrukcí vzniknou prostory pro účely školního vivária, ve kterém si žáci osvojí znalosti a dovednosti potřebné při práci s laboratorními zvířaty nezbytné v oblasti práce laboranta s pokusnými zvířaty. Výuka zeměření Veterinární technik laborant v naší republice neexistuje. Absolventi oboru Veterinářství si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi. Výuka zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Realizace projektu bude pilotním příkladem zavedení nové výuky, spolupráce a partnerství vysokých škol, NNO, státních organizací a soukromého sektoru včetně propagací přírodovědeckých oborů. Mgr. Milena Kousalová Tel.: Ing. Lenka Rudišarová Tel.: ,

23 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při realizaci Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr PCE Region Orlicko-Třebovsko 1.2 Cyklostezka Bezpráví - Choceň LBC Město Jilemnice 2.2 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici PCE Obec Němčice 2.3 Sportovní areál Němčice KHK Obec Lovčice 2.3 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích PCE Eastern Star s.r.o. 3.1 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích KHK ZOO Dvůr Králové nad Labem LBC Baltaxia a.s Safari Kemp Areál firmy Baltaxia a.s. adaptace a rekonstrukce skladového objektu

24 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

25 Cyklostezka Bezpráví Choceň Region Orlicko-Třebovsko Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: -vybudování cyklostezky z Bezpráví do Chocně vhodné i pro oblíbené kolečkové bruslení, o celkové délce 10 km (z toho 5,2 km nové konstrukce), navazuje na vybudovanou síť cyklostezek údolím T.Orlice a Třebovky (celkem 40 km) -účel: bezpečné dojíždění na kole do zaměstnání, škol a dále pro sport, relaxaci a rozvoj cestovního ruchu -cyklostezky jakožto jedny z nejžádanějších veřejně prospěšných staveb jsou obtížné na projekční přípravu a management realizace (složité vlastnické vztahy, projednání, kolaudace) zde bude typové řešení (případ, kdy investor je svazek obcí) Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 27,7 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 18,9 mil. Kč Mgr. Luboš Bäuchel Tel.: Pavel Neumeister Tel.:

26 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

27 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Město Jilemnice Projekt řeší zhodnocení a zvýraznění historické funkce Masarykova náměstí, navrací mu zeleň a vytváří reprezentativní prostory pro bezpečné a klidné setkávání lidí. Regenerace a revitalizace náměstí bude dosažena prostřednictvím zklidnění automobilové dopravy v centru města, zlepšením vzhledu náměstí (rekonstrukce povrchu, kašny, zvýraznění odpočinkové zóny, navrácení zeleně, výměna veřejného osvětlení), zvýšením bezpečnosti chodců a zlepšením stavu ŽP. Parkovací místa budou zajištěna v přilehlé ulici. Projekt poskytuje dalším potenciálním žadatelům inspiraci, jak propojit několik souvisejících aktivit v ucelený, logický celek. Harmonogram realizace: 10/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 24,21 mil. Kč, dotace ve výši 92,5% Ing. Martin Šnorbert, MěÚ Jilemnice Tel.: Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

28 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

29 Sportovní areál Němčice Obec Němčice - dobudování a zkvalitnění sportovního areálu v obci - vybudování víceúčelového objektu kabin s klubovnou, víceúčelového a dětského hřiště a sportoviště, víceúčelového kurtu pro míčové hry a parkovací stání - účel: podpora spolkové činnosti a kvalitního trávení volného času - vzorový projekt pro obce, kterým chybí zázemí pro spolkové a sportovní aktivity a které hledají možnosti a způsoby dokončení v minulosti rozestavěných budov Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 7,2 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 5,8 mil. Kč Ing. Josef Racek Tel.: Mgr. Jaroslav Špajs; Tel.:

30 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích Obec Lovčice Harmonogram realizace: Leden 2008 duben 2010 Realizací projektu dojde k rozšíření sálu o přísálí, kde vznikne prostor pro odkládání sportovního nářadí a náčiní. Nově bude prostor také zcela zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu. V celém objektu dojde k výměně oken a dveří, ke změně způsobu vytápění, čímž dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. Projekt řeší nevyhovující stav objektu, navrhuje řešení, které vychází z přání občanů a reaguje na poptávku po konkrétní druhu volnočasových aktivit. Nedostatečná občanská vybavenost a nízká atraktivita života v obci je častým problémem na venkově, zřízení víceúčelového obecního domu je moderním a efektivním řešením problému. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč. Z toho CZV: , dotace ve výši: 92,5% Ing. Petra Petrovická Tel.: , Bc. Lenka Houserová Tel.: ,

31 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

32 Safari Kemp ZOO Dvůr Králové nad Labem Harmonogram realizace: duben 2004 červenec 2010 Safari kemp bude vybudován ve stylu africké vesnice. Bude nabízet ubytování v bungalovech v karavanech a ve stanech. Jeho součástí je výběh afrických zvířat, které budou moci návštěvníci nerušeně pozorovat v denních i nočních hodinách. Výběh bude oddělen nenápadným elektrickým ohradníkem. V kempu bude dále recepce, relaxační centrum, bazén, půjčovna kol apod. Projekt počítá i s rozšířením současného parkoviště ZOO. Projekt je jedinečný originalitou nápadu. Jde o projekt střední velikosti, investorem je významná společnost založená a vlastněná krajem. Je očekávaná vysoká náročnost provedení investiční i organizační části a řešení nečekaných situací. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč, Výše dotace: 40% RNDr. Dana Holečková; Ing. Miroslav Špráchal Tel.: , Ing. Irena Janáková Tel.: ,

33 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star s.r.o. Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: - vybudování ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard - stravovací a doplňkové služby (půjčovna kol, běžek, sauna, solárium, vodoléčba, masáž atd.) - zkvalitnění ubytovacích kapacit v mikroregionu Toulovcovy Maštale, v obci Proseč - místní část Martinice - předkladatelem projektu je nově založený subjekt - penzion bude vybudován ze staré, v dnešní době již nevyužívané budovy bývalého kravína začátek realizace: říjen 2008 Konec realizace: květen 2010 Celkové náklady projektu: ,94 Kč Výše dotace: 60% Eva Klapalová Tel.: Ing. Petra Skácelová Tel.:

34 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 4.1 Oblast podpory 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity Operační cíle: Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu Využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP

35 Areál firmy Baltaxia a.s. Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Baltaxia a.s. Projekt řeší regeneraci a revitalizaci nevyužitého objektu v obci Příšovice k vytvoření skladových prostor k rozvoji podnikatelských aktivit firmy. Projekt přinese rozvoj firmě v podobě navýšení tržeb z nabízených produktů, vlastní skladové prostory pro trvanlivé potraviny, úspory za pronájem prostor pro skladování a celospolečenský přínos v podobě revitalizace objektu brownfields a vzniku nových pracovních míst. Projekt poskytuje inspiraci pro další subjekty v podobě využití objektu evidovaného jako brownfield k rozvoji podnikatelských aktivit, které pozitivně působí na rozvoj řešeného území (rozvoj MSP, snižování nezaměstnanosti apod.). Harmonogram realizace: 08/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 18,21 mil. Kč, 60 % dotace Bc. Karolína Šimonová, Baltaxia a.s. Tel.: , ,23 Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Seznam schválených projektů

Seznam schválených projektů Seznam schválených projektů Oblast podpory 2.3 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů schválených k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Stav revitalizace brownfields 2014

Stav revitalizace brownfields 2014 DATABÁZE BROWNFIELDS Stav revitalizace brownfields 2014 Revitalizované nebo z větší části revitalizované objekty 40 Objekty ve fázi revitalizace 10 Objekty ve fázi přípravy na revitalizaci (zpracován projekt,

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019

Strategický plán rozvoje města Mšena pro roky 2014-2019 Strategický plán rozvoje Mšena pro roky 2014-2019 A. Oblast infrastruktury a podnikání A.1. Vytvořit podmínky pro stabilní rozvoj Tvorba a aktualizace koncepčních dokumentů A.1.1. vytvoření nové závazné

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice

Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Partnerství na cyklomagistrále Ploučnice Zelené stezky Greenways Zelené stezky Greenways je asistenční a grantový program Nadace Partnerství. Jeho prostřednictvím nadace poskytuje pomoc a podporu organizacím

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku

Projekt. Svatostánek českého vinařství. cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Projekt Svatostánek českého vinařství a cestovní ruch v Litoměřicích a na Litoměřicku Svatostánek českého vinařství Číslo operačního programu: CZ.1.09 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více