Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty"

Transkript

1 Prezentace projektu PAAK Pilotní projekty

2 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Město Semily 1.2 Dopravní terminál Semily PCE Junák-svaz skautů a skautek ČR 2.2 Lilie-volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PCE Město Choceň 2.2 Polyfunkční kulturní centrum KHK Město Dvůr Králové nad Labem 2.2 LBC Město Doksy 2.2 Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace PCE Obec Chornice 2.3 Společenské a kulturní centrum v Chornicích PCE Obec České Heřmanice 2.3 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice KHK Obec Horní Maršov 2.3 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce LBC Město Rokytnice n.jizerou 2.3 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou

3 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Obec Paseky nad Jizerou 3.1 KHK Ing. Radek Sus 3.1 Muzeum a galerie Orlických KHK hor v Rychnově nad 3.1 Kněžnou PCE Město Holice 3.1 KHK SOŠ veterinární Hradec Králové 4.2 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

4 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

5 Dopravní terminál Semily Město Semily Vybudování nového dopravního terminálu městské autobusové dopravy, který nabídne možnost snadného propojení železniční stanice a autobusového nádraží do provázaného dopravního uzlu. Projekt řeší kultivaci prostředí pro cestování včetně zřízení informačního systému propojující informace o jízdním řádu vlaků a autobusů. Projekt ukázkově řeší vybudování společného terminálu autobusové a železniční dopravy vytvořením společného koridoru a informačního systému. V dalším období bude terminál doplněn o parkoviště osobních automobilů a chráněného stání pro kola pro vytvoření systému Park & Ride and Bike & Ride. Terminál zajistí vysoký standard dopravní obslužnosti. Ing. Daniel Mach, MěÚ Semily Tel.: RNDr. Robert Rölc, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: , provolba 13

6 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

7 Lilie volnočasové centrum a nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Junák - svaz skautů a skautek ČR Záměrem projektu je vybudování volnočasového a nízkoprahového centra v Litomyšli, jedná se o novostavbu (dřevostavbu) - zajištění volnočas. aktivit pro 120 osob ve věku 7-26 let - vybudování zázemí pro nízkoprahové centrum zajišťující sociální služby a volnočasový program pro neorganizovanou mládež ve věku let (kapacita 20 osob) - vybudování zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí pro pracovníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - skauti ze střediska Liliový kruh Litomyšl jsou významnou a jedinou místní organizací - bude vytvořeno nové partnerství s Farní charitou Litomyšl, která se bude podílet na přípravě části projektu věnující se zřízení nízkoprahového centra David Zandler Te.l: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

8 Polyfunkční kulturní centrum Město Choceň - rekonstrukce chátrajícího a neefektivního objektu pro širší využití: - koncertní a divadelní sál, promítání kinofilmů a další kulturně společenské akce, dále možno i konference, spolková činnost, apod.. - zajímavá kombinace různých opatření pro optimalizaci provozu městského kulturního zařízení - aplikovatelná na mnohá další zařízení v obcích celého regionu, příp. NUTS II: - klasický záměr revitalizace dosud jen z části využitého obecního objektu v centru Ing. Ladislav Valtr, MBA Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

9 Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace Město Doksy Projekt řeší regeneraci nevyužitého objektu a přilehlého zázemí pro potřeby poskytování sociální péče, sociálních služeb a k podpoře sociální integrace. Regenerací budovy vznikne komunitní centrum, které bude sloužit seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s malými dětmi, mládeži, osobám ohroženým sociální exkluzí a národnostním a etnickým menšinám. Pro tyto cílové skupiny klubovny pro různé druhy činností, prostory pro přednášky, vzdělávání a vzájemné setkávání. Projekt je inspirativní pro další subjekty, neboť řeší dostupnost nabídky sociálních služeb. Nositel pilotního projektu se intenzivně zabývá oblastí komunitního plánování a vyřešení otázky udržitelnosti projektu. Analýzy a postupy mohou být dobrým příkladem pro další obdobné projekty. Ing. Eva Burešová, MěÚ Doksy Tel.: , Ing. Lucie Jiřičná, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ; , pr.23

10 Rekonstrukce Tyršova koupaliště Město Dvůr Králové nad Labem Areál Tyršova koupaliště byl postaven ve 30. letech 20. století. Svým rozsahem a charakterem ho bylo možné považovat za unikátní architektonické řešení v rámci celé republiky. Po několika rekonstrukcích je v současné době k dispozici rekonstruovaný plavecký bazén 50x23 m. Nevyhovující jsou i objekty zázemí (WC, sprchy, převlékárny). Předkládaný projekt řeší rekonstrukci (stavební úpravu) stávajícího nevyhovujícího rekreačního bazénu doplněného skluzavkou, vybudování technického zázemí pro úpravu vody, nutné opravy dětského bazénu pro splnění hygienických norem a příručních šaten a WC u dětského bazénu. Projekt rekonstrukce koupaliště patří mezi typizované projekty, které řeší občanskou infrastrukturu, a které si města a obce z prostředků ROP SV rekonstruují ve velkém počtu. Pro mnoho dalších obcí a měst tak může tento projekt být vzorový a to od počátku přípravy projektu, přes jeho realizaci a udržitelnost Mgr. Dušan Kubica Tel.: Ing. Vladimír Neškudla ,

11 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

12 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Obec Chornice - rekonstrukce chátrajícího objektu bývalého kulturního domu - vybudování společenského centra - bude vytvořen nový prostor pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí v obci, v plánu je také využití budovy pro sportovní aktivity vhodného charakteru - zapojení občanů do přípravy projektu - zkušeností z realizace projektu budou přínosem pro jiné obce, které se nacházejí v obdobné situaci Jiří Smékal Tel.: Mgr. Lenka Pudíková Tel.:

13 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice Obec České Heřmanice -revitalizace zeleně v obci a přístupových chodníků k veřejným prostranstvím v obci, oživení centra a přilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnění těchto prostor o patřičné osvětlení a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atd.) -pořízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nově vzniklé veřejné zeleně v obci -revitalizace a regenerace veřejného prostranství obce se zaměřením na rozvoj veřejné zeleně, prostory pro shromažďování a relaxaci veřejnosti -cílem je úprava a doplnění veřejné zeleně v obci s důrazem na urbanistické začlenění odpovídající venkovskému prostoru a s důrazem na odrůdovou skladbu zeleně, která zajistí plnění všech funkcí veřejných prostor, včetně funkce estetické, v průběhu celého roku Pavel Eliáš Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

14 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce Obec Horní Maršov Komplexní řešení veřejného prostoru obce a jeho celkové propojení a sjednocení prostřednictvím dobudování, rekonstrukce či modernizace současné infrastruktury. (ekologizace veřejného osvětlení, rekonstrukce a dobudování komunikačních koridorů obce, obnova náměstí vč. bezbariérového řešení, odpočinkových míst a částečného zastřešení) Projekt je komplexní ve svém rozsahu, zahrnuje rekonstrukci mobiliáře obce s výrazným synergickým efektem funkce obce jako veřejného prostoru. Je typizovaným modelovým příkladem pro další obce usilující o podporu zaměřenou do oblasti Rozvoje venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech -Revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně Ing. Pavel Mrázek, starosta obce Tel.: Ing. Jiří Mošna ,

15 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou V rámci projektu bude rekonstruována budova kulturního domu a nevyužité prostory budou upraveny ve prospěch zlepšení kvality života obyvatel města. Nevyužité prostory budou upraveny pro vznik Městského informačního centra s bezbariérovým přístupem. Projekt dále řeší rekonstrukci velkého divadelního sálu a souvisejícího zázemí. V podkroví vznikne divadelní klub a skladové prostory. Část nevyužitého prostoru bude přebudována na víceúčelový konferenční sál pro místní obyvatelstvo a zájmové spolky. Intenzivní využití prostor se předpokládá rovněž s místními školami. Projekt je velice dobrým příkladem rekonstrukce obecního majetku s důrazem na jeho smysluplné využití vycházející z potřeb místních obyvatel a zájmových spolků a sdružení. Projekt svým charakterem napomáhá zkvalitnění života obyvatel města prostřednictvím rozvoje kulturních a sociálních aktivit. Petr Kadavý, Město Rokytnice nad Jizerou Marek Pšenička, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ,provolba 15

16 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

17 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Obec Paseky nad Jizerou Projekt řeší modernizace lyžařského střediska v obci Paseky nad Jizerou spočívající ve výstavbě sedačkové lanové dráhy včetně nezbytného zázemí. Realizací projektu bude zvýšena kvalita služeb, budou vytvořena nová pracovní místa a pro imobilní občany bude zajištěn bezbariérový přístup. Celkově projekt přispěje k rozvoji obce a podnikatelských aktivit. Projekt nastiňuje inspiraci potenciálním zájemcům, jak lze prostřednictvím hospodářské činnosti Obce Paseky n.j. zkvalitnit nabídku využití volného času pro místní obyvatele, návštěvníky a turisty obce a zlepšit uplatnění místní podnikatelské sféry. Rozvoj cestovního ruchu v obci pozitivně působí na posílení ekonomického potenciálu regionu. Hana Růžičková, Obec Paseky Tel.: , Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

18 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Ing. Radek Sus Účelem projektu je vybudovat zázemí pro ubytování tuzemských i zahraničních turistů na rodinném statku s max. kapacitou 25 lůžek. Návštěvníkům bude nabídnuta možnost sportovního vyžití i bezprostřední pohled do provozu ekofarmy zaměřené na pěstování ovoce, chov ovcí a jiných hospodářských zvířat, krajinotvorbu i další aktivity v oblasti ochrany přírody. Předpokládá se organizování seminářů v oblasti ekologie, zdravého životního stylu, pohybových a relaxačních soustředění. Turistům budou nabídnuty vlastní bioprodukty, pestrá nabídka fakultativních výletů na přírodní, kulturní i jiné zajímavosti regionu (zejména Poorličí). Projekt je ukázkou malokapacitního ubytování jako příkladu šetrné turistiky na venkově a současně ukázkou možné oblasti podnikání pro zemědělce a další podnikatelské subjekty v regionu. Vznikne demonstrační farma pro extenzivní ekologické hospodaření s ohledem na ochranu přírody a tvorbu krajiny (s možností ubytování). Ing. Radek Sus, Tel.: Jiří Černý, DiS., Tel.: ,

19 Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Projekt se zabývá celkovou rekonstrukcí a modernizací budovy Muzea krajky ve Vamberku, čímž se získají nové prostory, zlepší se podmínky pro práci a činnost muzea včetně péče o sbírky. Bude pořízeno vybavení interiérů, zabezpečovací a požární signalizace, klimatizace, audiovizuální a digitální informační technika se speciálním softwarem, instalační materiál. Bude vytvořen digitální informační modul, který prostřednictvím dotykových počítačů poskytne návštěvníkům maximum informací o vývoji a hodnotách českého krajkářství i v cizojazyčných verzích. Bude vybudován bezbariérový přístup výtah vně pláště budovy. Projekt zvyšuje atraktivitu regionu v oblasti cestovního ruchu. Projekt počítá s aktivním zapojením spolupracujících partnerů projektu (muzea, odborné a umělecké školy, vzdělávací spolky a sdružení, atd.) Podporuje vzájemnou spolupráci a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Marie Hulcová, Tel.: Ing. Irena Janáková, Tel.: ,

20 Rekonstrukce památníku Dr. E. Holuba spojená s vytvořením nové expozice Město Holice - vnitřní rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice s africkou tématikou - propagace nové expozice: kniha o Památníku Dr. Emila Holuba film s africkou tématikou propagační materiály -vzorový projekt zaměřený na zkvalitňování prvků nabídky (atraktivit) cestovního ruchu -vzorový příklad pro projekty nezakládající veřejnou podporu, ale generující příjmy (výpočet formou finanční mezery) -vzorový příklad pro obecní projekty, které prostřednictvím prostředků z EU rekonstruují svá muzea příp. kostely Ing. Vítězslav Vondrouš Tel.: Lenka Vorlová Tel.:

21 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 4.2 Oblast podpory 4.2: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Zlepšit spolupráci regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj inovačních aktivit Operační cíle: Zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol Zvýšit účast veřejné správy a dalších klíčových aktérů na inovačních aktivitách v regionu

22 Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant SOŠ veterinární Hradec Králové Cílem projektu je realizace úplné rekonstrukce stávajícího suterénního prostoru školy za účelem vybudování pokusného pracoviště s potřebnými servisními prostory a přístroji. Rekonstrukcí vzniknou prostory pro účely školního vivária, ve kterém si žáci osvojí znalosti a dovednosti potřebné při práci s laboratorními zvířaty nezbytné v oblasti práce laboranta s pokusnými zvířaty. Výuka zeměření Veterinární technik laborant v naší republice neexistuje. Absolventi oboru Veterinářství si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi. Výuka zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Realizace projektu bude pilotním příkladem zavedení nové výuky, spolupráce a partnerství vysokých škol, NNO, státních organizací a soukromého sektoru včetně propagací přírodovědeckých oborů. Mgr. Milena Kousalová Tel.: Ing. Lenka Rudišarová Tel.: ,

23 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při realizaci Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr PCE Region Orlicko-Třebovsko 1.2 Cyklostezka Bezpráví - Choceň LBC Město Jilemnice 2.2 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici PCE Obec Němčice 2.3 Sportovní areál Němčice KHK Obec Lovčice 2.3 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích PCE Eastern Star s.r.o. 3.1 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích KHK ZOO Dvůr Králové nad Labem LBC Baltaxia a.s Safari Kemp Areál firmy Baltaxia a.s. adaptace a rekonstrukce skladového objektu

24 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

25 Cyklostezka Bezpráví Choceň Region Orlicko-Třebovsko Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: -vybudování cyklostezky z Bezpráví do Chocně vhodné i pro oblíbené kolečkové bruslení, o celkové délce 10 km (z toho 5,2 km nové konstrukce), navazuje na vybudovanou síť cyklostezek údolím T.Orlice a Třebovky (celkem 40 km) -účel: bezpečné dojíždění na kole do zaměstnání, škol a dále pro sport, relaxaci a rozvoj cestovního ruchu -cyklostezky jakožto jedny z nejžádanějších veřejně prospěšných staveb jsou obtížné na projekční přípravu a management realizace (složité vlastnické vztahy, projednání, kolaudace) zde bude typové řešení (případ, kdy investor je svazek obcí) Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 27,7 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 18,9 mil. Kč Mgr. Luboš Bäuchel Tel.: Pavel Neumeister Tel.:

26 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

27 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Město Jilemnice Projekt řeší zhodnocení a zvýraznění historické funkce Masarykova náměstí, navrací mu zeleň a vytváří reprezentativní prostory pro bezpečné a klidné setkávání lidí. Regenerace a revitalizace náměstí bude dosažena prostřednictvím zklidnění automobilové dopravy v centru města, zlepšením vzhledu náměstí (rekonstrukce povrchu, kašny, zvýraznění odpočinkové zóny, navrácení zeleně, výměna veřejného osvětlení), zvýšením bezpečnosti chodců a zlepšením stavu ŽP. Parkovací místa budou zajištěna v přilehlé ulici. Projekt poskytuje dalším potenciálním žadatelům inspiraci, jak propojit několik souvisejících aktivit v ucelený, logický celek. Harmonogram realizace: 10/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 24,21 mil. Kč, dotace ve výši 92,5% Ing. Martin Šnorbert, MěÚ Jilemnice Tel.: Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

28 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

29 Sportovní areál Němčice Obec Němčice - dobudování a zkvalitnění sportovního areálu v obci - vybudování víceúčelového objektu kabin s klubovnou, víceúčelového a dětského hřiště a sportoviště, víceúčelového kurtu pro míčové hry a parkovací stání - účel: podpora spolkové činnosti a kvalitního trávení volného času - vzorový projekt pro obce, kterým chybí zázemí pro spolkové a sportovní aktivity a které hledají možnosti a způsoby dokončení v minulosti rozestavěných budov Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 7,2 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 5,8 mil. Kč Ing. Josef Racek Tel.: Mgr. Jaroslav Špajs; Tel.:

30 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích Obec Lovčice Harmonogram realizace: Leden 2008 duben 2010 Realizací projektu dojde k rozšíření sálu o přísálí, kde vznikne prostor pro odkládání sportovního nářadí a náčiní. Nově bude prostor také zcela zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu. V celém objektu dojde k výměně oken a dveří, ke změně způsobu vytápění, čímž dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. Projekt řeší nevyhovující stav objektu, navrhuje řešení, které vychází z přání občanů a reaguje na poptávku po konkrétní druhu volnočasových aktivit. Nedostatečná občanská vybavenost a nízká atraktivita života v obci je častým problémem na venkově, zřízení víceúčelového obecního domu je moderním a efektivním řešením problému. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč. Z toho CZV: , dotace ve výši: 92,5% Ing. Petra Petrovická Tel.: , Bc. Lenka Houserová Tel.: ,

31 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

32 Safari Kemp ZOO Dvůr Králové nad Labem Harmonogram realizace: duben 2004 červenec 2010 Safari kemp bude vybudován ve stylu africké vesnice. Bude nabízet ubytování v bungalovech v karavanech a ve stanech. Jeho součástí je výběh afrických zvířat, které budou moci návštěvníci nerušeně pozorovat v denních i nočních hodinách. Výběh bude oddělen nenápadným elektrickým ohradníkem. V kempu bude dále recepce, relaxační centrum, bazén, půjčovna kol apod. Projekt počítá i s rozšířením současného parkoviště ZOO. Projekt je jedinečný originalitou nápadu. Jde o projekt střední velikosti, investorem je významná společnost založená a vlastněná krajem. Je očekávaná vysoká náročnost provedení investiční i organizační části a řešení nečekaných situací. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč, Výše dotace: 40% RNDr. Dana Holečková; Ing. Miroslav Špráchal Tel.: , Ing. Irena Janáková Tel.: ,

33 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star s.r.o. Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: - vybudování ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard - stravovací a doplňkové služby (půjčovna kol, běžek, sauna, solárium, vodoléčba, masáž atd.) - zkvalitnění ubytovacích kapacit v mikroregionu Toulovcovy Maštale, v obci Proseč - místní část Martinice - předkladatelem projektu je nově založený subjekt - penzion bude vybudován ze staré, v dnešní době již nevyužívané budovy bývalého kravína začátek realizace: říjen 2008 Konec realizace: květen 2010 Celkové náklady projektu: ,94 Kč Výše dotace: 60% Eva Klapalová Tel.: Ing. Petra Skácelová Tel.:

34 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 4.1 Oblast podpory 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity Operační cíle: Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu Využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP

35 Areál firmy Baltaxia a.s. Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Baltaxia a.s. Projekt řeší regeneraci a revitalizaci nevyužitého objektu v obci Příšovice k vytvoření skladových prostor k rozvoji podnikatelských aktivit firmy. Projekt přinese rozvoj firmě v podobě navýšení tržeb z nabízených produktů, vlastní skladové prostory pro trvanlivé potraviny, úspory za pronájem prostor pro skladování a celospolečenský přínos v podobě revitalizace objektu brownfields a vzniku nových pracovních míst. Projekt poskytuje inspiraci pro další subjekty v podobě využití objektu evidovaného jako brownfield k rozvoji podnikatelských aktivit, které pozitivně působí na rozvoj řešeného území (rozvoj MSP, snižování nezaměstnanosti apod.). Harmonogram realizace: 08/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 18,21 mil. Kč, 60 % dotace Bc. Karolína Šimonová, Baltaxia a.s. Tel.: , ,23 Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

Prezentace projektu PAAK

Prezentace projektu PAAK Prezentace projektu PAAK Semináe pro NNO Základní informace o projektu Název projektu: Posílení absorpní a administrativní kapacity Oblast podpory: Žadatel: Partnei projektu: Poskytovatelé služeb: Doba

Více

Obsah Základní informace projektu 2 2. Hlavní cíle projektu 2 Organizace zapojené projektu 3 4. Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Obsah Základní informace projektu 2 2. Hlavní cíle projektu 2 Organizace zapojené projektu 3 4. Regionální operační program NUTS II Severovýchod Obsah 1. Základní informace o projektu 2 2. Hlavní cíle projektu 2 3. Organizace zapojené do projektu 3 4. Regionální operační program NUTS II Severovýchod 4 5. Podrobný popis aktivit projektu PAAK 6 6.

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE

Regionáln NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Regionáln lní operační program NUTS II Severovýchod BILANCE A VIZE Mgr. Blanka Langerová ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument: Schválen Evropskou komisí a slavnostně podepsán 11. 12.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Město Semily Právní forma předkladatele projektu Obec IČO 00276111 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Luboš Srdínko Podnikatel IČO 40201830 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal

ROP Jihovýchod. Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal ROP Jihovýchod Prezentace vybraných projektů Plány do dalších let Ing. Artur Zatloukal Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1

Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 Seznam projektů, které splnily schválenou minimální bodovou hranici Oblast podpory 3.1 22. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů, které splnily schválenou

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení smlouvy o poskytnutí dotace a schválení přijetí dotace na projekt Centrum

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2010-2013 Podprogram pro rok 2012 Cestování dostupné všem Prezentaci připravily firmy REDEA Žamberk s.r.o. a OHGS s.r.o. s využitím materiálů Ministerstva pro místní

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Analýza vazeb mezi operačními programy

Analýza vazeb mezi operačními programy Analýza vazeb mezi operačními programy na období 2007 2013 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM STŘEDNÍ ČECHY Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace NSRR Verze 2.0 Datum 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu IČO 70939659 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu (shodný pro oba typy asistencí) Předkladatel projektu Právní forma Obec Paseky nad Jizerou Obec IČO 00580791 Sídlo 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Zodpovědný

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Seznam schválených projektů

Seznam schválených projektů Seznam schválených projektů Oblast podpory 2.3 15. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Seznam projektů schválených k podpoře z Regionálního operačního programu NUTS II

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 2.2. Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV 17. prosince 2007 REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE VÝZVU PRO PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Současný stav V současné době je v evidenci 445 lokalit typu brownfields ORP Počet lokalit Českolipsko 100 Frýdlantsko 81 Jablonecko 31 Jilemnicko 20 Liberecko 71

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz

Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013. www.rada-severovychod.cz Regionální operační program NUTS II Severovýchod 2007-2013 Zveme Vás do severovýchodních Čech: mezi Krkonoše, Orlické a Jizerské hory do regionu s historickou a kulturní tradicí Chcete odpočívat a bavit

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015

Harmonogram výzev pro IROP na rok 2015 1 Název Identifikace Celková alokace Harmonogram výzev pro IROP na rok 015 Alokace plánové (podpora) Zacílení Územní plány. Podpora průběžná 60 000 000 55 500 000 94 500 000 07/015 0/017 Pořízení územních

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více