Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace projektu PAAK. Pilotní projekty"

Transkript

1 Prezentace projektu PAAK Pilotní projekty

2 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Město Semily 1.2 Dopravní terminál Semily PCE Junák-svaz skautů a skautek ČR 2.2 Lilie-volnočasové centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PCE Město Choceň 2.2 Polyfunkční kulturní centrum KHK Město Dvůr Králové nad Labem 2.2 LBC Město Doksy 2.2 Rekonstrukce Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad Labem Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace PCE Obec Chornice 2.3 Společenské a kulturní centrum v Chornicích PCE Obec České Heřmanice 2.3 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice KHK Obec Horní Maršov 2.3 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce LBC Město Rokytnice n.jizerou 2.3 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou

3 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při přípravě Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr LBC Obec Paseky nad Jizerou 3.1 KHK Ing. Radek Sus 3.1 Muzeum a galerie Orlických KHK hor v Rychnově nad 3.1 Kněžnou PCE Město Holice 3.1 KHK SOŠ veterinární Hradec Králové 4.2 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Rekonstrukce památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření veterinární technik laborant

4 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

5 Dopravní terminál Semily Město Semily Vybudování nového dopravního terminálu městské autobusové dopravy, který nabídne možnost snadného propojení železniční stanice a autobusového nádraží do provázaného dopravního uzlu. Projekt řeší kultivaci prostředí pro cestování včetně zřízení informačního systému propojující informace o jízdním řádu vlaků a autobusů. Projekt ukázkově řeší vybudování společného terminálu autobusové a železniční dopravy vytvořením společného koridoru a informačního systému. V dalším období bude terminál doplněn o parkoviště osobních automobilů a chráněného stání pro kola pro vytvoření systému Park & Ride and Bike & Ride. Terminál zajistí vysoký standard dopravní obslužnosti. Ing. Daniel Mach, MěÚ Semily Tel.: RNDr. Robert Rölc, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: , provolba 13

6 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

7 Lilie volnočasové centrum a nizkoprahové zařízení pro děti a mládež Junák - svaz skautů a skautek ČR Záměrem projektu je vybudování volnočasového a nízkoprahového centra v Litomyšli, jedná se o novostavbu (dřevostavbu) - zajištění volnočas. aktivit pro 120 osob ve věku 7-26 let - vybudování zázemí pro nízkoprahové centrum zajišťující sociální služby a volnočasový program pro neorganizovanou mládež ve věku let (kapacita 20 osob) - vybudování zázemí pro pořádání vzdělávacích akcí pro pracovníky v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže - skauti ze střediska Liliový kruh Litomyšl jsou významnou a jedinou místní organizací - bude vytvořeno nové partnerství s Farní charitou Litomyšl, která se bude podílet na přípravě části projektu věnující se zřízení nízkoprahového centra David Zandler Te.l: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

8 Polyfunkční kulturní centrum Město Choceň - rekonstrukce chátrajícího a neefektivního objektu pro širší využití: - koncertní a divadelní sál, promítání kinofilmů a další kulturně společenské akce, dále možno i konference, spolková činnost, apod.. - zajímavá kombinace různých opatření pro optimalizaci provozu městského kulturního zařízení - aplikovatelná na mnohá další zařízení v obcích celého regionu, příp. NUTS II: - klasický záměr revitalizace dosud jen z části využitého obecního objektu v centru Ing. Ladislav Valtr, MBA Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

9 Regenerace brownfields pro potřeby sociální péče služeb a integrace Město Doksy Projekt řeší regeneraci nevyužitého objektu a přilehlého zázemí pro potřeby poskytování sociální péče, sociálních služeb a k podpoře sociální integrace. Regenerací budovy vznikne komunitní centrum, které bude sloužit seniorům, osobám se zdravotním postižením, rodinám s malými dětmi, mládeži, osobám ohroženým sociální exkluzí a národnostním a etnickým menšinám. Pro tyto cílové skupiny klubovny pro různé druhy činností, prostory pro přednášky, vzdělávání a vzájemné setkávání. Projekt je inspirativní pro další subjekty, neboť řeší dostupnost nabídky sociálních služeb. Nositel pilotního projektu se intenzivně zabývá oblastí komunitního plánování a vyřešení otázky udržitelnosti projektu. Analýzy a postupy mohou být dobrým příkladem pro další obdobné projekty. Ing. Eva Burešová, MěÚ Doksy Tel.: , Ing. Lucie Jiřičná, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ; , pr.23

10 Rekonstrukce Tyršova koupaliště Město Dvůr Králové nad Labem Areál Tyršova koupaliště byl postaven ve 30. letech 20. století. Svým rozsahem a charakterem ho bylo možné považovat za unikátní architektonické řešení v rámci celé republiky. Po několika rekonstrukcích je v současné době k dispozici rekonstruovaný plavecký bazén 50x23 m. Nevyhovující jsou i objekty zázemí (WC, sprchy, převlékárny). Předkládaný projekt řeší rekonstrukci (stavební úpravu) stávajícího nevyhovujícího rekreačního bazénu doplněného skluzavkou, vybudování technického zázemí pro úpravu vody, nutné opravy dětského bazénu pro splnění hygienických norem a příručních šaten a WC u dětského bazénu. Projekt rekonstrukce koupaliště patří mezi typizované projekty, které řeší občanskou infrastrukturu, a které si města a obce z prostředků ROP SV rekonstruují ve velkém počtu. Pro mnoho dalších obcí a měst tak může tento projekt být vzorový a to od počátku přípravy projektu, přes jeho realizaci a udržitelnost Mgr. Dušan Kubica Tel.: Ing. Vladimír Neškudla ,

11 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

12 Společenské a kulturní centrum v Chornicích Obec Chornice - rekonstrukce chátrajícího objektu bývalého kulturního domu - vybudování společenského centra - bude vytvořen nový prostor pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí v obci, v plánu je také využití budovy pro sportovní aktivity vhodného charakteru - zapojení občanů do přípravy projektu - zkušeností z realizace projektu budou přínosem pro jiné obce, které se nacházejí v obdobné situaci Jiří Smékal Tel.: Mgr. Lenka Pudíková Tel.:

13 Revitalizace veřejných prostor České Heřmanice Obec České Heřmanice -revitalizace zeleně v obci a přístupových chodníků k veřejným prostranstvím v obci, oživení centra a přilehlých prostor, úprava pomníku a jeho okolí, doplnění těchto prostor o patřičné osvětlení a mobiliáře (lavičky, odpadkové koše atd.) -pořízení komunální techniky v souvislosti s údržbou nově vzniklé veřejné zeleně v obci -revitalizace a regenerace veřejného prostranství obce se zaměřením na rozvoj veřejné zeleně, prostory pro shromažďování a relaxaci veřejnosti -cílem je úprava a doplnění veřejné zeleně v obci s důrazem na urbanistické začlenění odpovídající venkovskému prostoru a s důrazem na odrůdovou skladbu zeleně, která zajistí plnění všech funkcí veřejných prostor, včetně funkce estetické, v průběhu celého roku Pavel Eliáš Tel.: Mgr. Renáta Knollová Tel.:

14 Obnova, dobudování a revitalizace veřejného prostoru obce Obec Horní Maršov Komplexní řešení veřejného prostoru obce a jeho celkové propojení a sjednocení prostřednictvím dobudování, rekonstrukce či modernizace současné infrastruktury. (ekologizace veřejného osvětlení, rekonstrukce a dobudování komunikačních koridorů obce, obnova náměstí vč. bezbariérového řešení, odpočinkových míst a částečného zastřešení) Projekt je komplexní ve svém rozsahu, zahrnuje rekonstrukci mobiliáře obce s výrazným synergickým efektem funkce obce jako veřejného prostoru. Je typizovaným modelovým příkladem pro další obce usilující o podporu zaměřenou do oblasti Rozvoje venkova, zlepšení kvality života ve venkovských oblastech -Revitalizace a regenerace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství včetně veřejné zeleně Ing. Pavel Mrázek, starosta obce Tel.: Ing. Jiří Mošna ,

15 Rekonstrukce kulturního domu v Rokytnici nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou V rámci projektu bude rekonstruována budova kulturního domu a nevyužité prostory budou upraveny ve prospěch zlepšení kvality života obyvatel města. Nevyužité prostory budou upraveny pro vznik Městského informačního centra s bezbariérovým přístupem. Projekt dále řeší rekonstrukci velkého divadelního sálu a souvisejícího zázemí. V podkroví vznikne divadelní klub a skladové prostory. Část nevyužitého prostoru bude přebudována na víceúčelový konferenční sál pro místní obyvatelstvo a zájmové spolky. Intenzivní využití prostor se předpokládá rovněž s místními školami. Projekt je velice dobrým příkladem rekonstrukce obecního majetku s důrazem na jeho smysluplné využití vycházející z potřeb místních obyvatel a zájmových spolků a sdružení. Projekt svým charakterem napomáhá zkvalitnění života obyvatel města prostřednictvím rozvoje kulturních a sociálních aktivit. Petr Kadavý, Město Rokytnice nad Jizerou Marek Pšenička, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Tel.: ,provolba 15

16 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

17 Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou Obec Paseky nad Jizerou Projekt řeší modernizace lyžařského střediska v obci Paseky nad Jizerou spočívající ve výstavbě sedačkové lanové dráhy včetně nezbytného zázemí. Realizací projektu bude zvýšena kvalita služeb, budou vytvořena nová pracovní místa a pro imobilní občany bude zajištěn bezbariérový přístup. Celkově projekt přispěje k rozvoji obce a podnikatelských aktivit. Projekt nastiňuje inspiraci potenciálním zájemcům, jak lze prostřednictvím hospodářské činnosti Obce Paseky n.j. zkvalitnit nabídku využití volného času pro místní obyvatele, návštěvníky a turisty obce a zlepšit uplatnění místní podnikatelské sféry. Rozvoj cestovního ruchu v obci pozitivně působí na posílení ekonomického potenciálu regionu. Hana Růžičková, Obec Paseky Tel.: , Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

18 Zázemí pro venkovskou turistiku na ekofarmě Bílý mrak Ing. Radek Sus Účelem projektu je vybudovat zázemí pro ubytování tuzemských i zahraničních turistů na rodinném statku s max. kapacitou 25 lůžek. Návštěvníkům bude nabídnuta možnost sportovního vyžití i bezprostřední pohled do provozu ekofarmy zaměřené na pěstování ovoce, chov ovcí a jiných hospodářských zvířat, krajinotvorbu i další aktivity v oblasti ochrany přírody. Předpokládá se organizování seminářů v oblasti ekologie, zdravého životního stylu, pohybových a relaxačních soustředění. Turistům budou nabídnuty vlastní bioprodukty, pestrá nabídka fakultativních výletů na přírodní, kulturní i jiné zajímavosti regionu (zejména Poorličí). Projekt je ukázkou malokapacitního ubytování jako příkladu šetrné turistiky na venkově a současně ukázkou možné oblasti podnikání pro zemědělce a další podnikatelské subjekty v regionu. Vznikne demonstrační farma pro extenzivní ekologické hospodaření s ohledem na ochranu přírody a tvorbu krajiny (s možností ubytování). Ing. Radek Sus, Tel.: Jiří Černý, DiS., Tel.: ,

19 Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Projekt se zabývá celkovou rekonstrukcí a modernizací budovy Muzea krajky ve Vamberku, čímž se získají nové prostory, zlepší se podmínky pro práci a činnost muzea včetně péče o sbírky. Bude pořízeno vybavení interiérů, zabezpečovací a požární signalizace, klimatizace, audiovizuální a digitální informační technika se speciálním softwarem, instalační materiál. Bude vytvořen digitální informační modul, který prostřednictvím dotykových počítačů poskytne návštěvníkům maximum informací o vývoji a hodnotách českého krajkářství i v cizojazyčných verzích. Bude vybudován bezbariérový přístup výtah vně pláště budovy. Projekt zvyšuje atraktivitu regionu v oblasti cestovního ruchu. Projekt počítá s aktivním zapojením spolupracujících partnerů projektu (muzea, odborné a umělecké školy, vzdělávací spolky a sdružení, atd.) Podporuje vzájemnou spolupráci a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Marie Hulcová, Tel.: Ing. Irena Janáková, Tel.: ,

20 Rekonstrukce památníku Dr. E. Holuba spojená s vytvořením nové expozice Město Holice - vnitřní rekonstrukce Památníku Dr. Emila Holuba spojená s vytvořením nové expozice s africkou tématikou - propagace nové expozice: kniha o Památníku Dr. Emila Holuba film s africkou tématikou propagační materiály -vzorový projekt zaměřený na zkvalitňování prvků nabídky (atraktivit) cestovního ruchu -vzorový příklad pro projekty nezakládající veřejnou podporu, ale generující příjmy (výpočet formou finanční mezery) -vzorový příklad pro obecní projekty, které prostřednictvím prostředků z EU rekonstruují svá muzea příp. kostely Ing. Vítězslav Vondrouš Tel.: Lenka Vorlová Tel.:

21 Pilotní projekty Asistence při přípravě, oblast podpory 4.2 Oblast podpory 4.2: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Zlepšit spolupráci regionálních aktérů v oblasti vytváření příznivých podmínek pro úspěšné uplatnění absolventů škol na trhu práce a vytvářet příznivé prostředí pro rozvoj inovačních aktivit Operační cíle: Zlepšit fyzické podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol Zvýšit účast veřejné správy a dalších klíčových aktérů na inovačních aktivitách v regionu

22 Vytvoření podmínek pro výuku nového studijního zaměření Veterinární technik laborant SOŠ veterinární Hradec Králové Cílem projektu je realizace úplné rekonstrukce stávajícího suterénního prostoru školy za účelem vybudování pokusného pracoviště s potřebnými servisními prostory a přístroji. Rekonstrukcí vzniknou prostory pro účely školního vivária, ve kterém si žáci osvojí znalosti a dovednosti potřebné při práci s laboratorními zvířaty nezbytné v oblasti práce laboranta s pokusnými zvířaty. Výuka zeměření Veterinární technik laborant v naší republice neexistuje. Absolventi oboru Veterinářství si musí potřebné znalosti doplňovat až v praxi. Výuka zvýší možnost jejich okamžitého uplatnění na trhu práce. Realizace projektu bude pilotním příkladem zavedení nové výuky, spolupráce a partnerství vysokých škol, NNO, státních organizací a soukromého sektoru včetně propagací přírodovědeckých oborů. Mgr. Milena Kousalová Tel.: Ing. Lenka Rudišarová Tel.: ,

23 Pilotní projekty Asistence pilotním projektům při realizaci Kraj Žadatel Oblast podpory Projektový záměr PCE Region Orlicko-Třebovsko 1.2 Cyklostezka Bezpráví - Choceň LBC Město Jilemnice 2.2 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici PCE Obec Němčice 2.3 Sportovní areál Němčice KHK Obec Lovčice 2.3 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích PCE Eastern Star s.r.o. 3.1 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích KHK ZOO Dvůr Králové nad Labem LBC Baltaxia a.s Safari Kemp Areál firmy Baltaxia a.s. adaptace a rekonstrukce skladového objektu

24 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 1.2 Oblast podpory: 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území Globální cíl: Zajistit kvalitní standard dopravní obslužnosti v regionu integrací jednotlivých druhů dopravy šetrných k životnímu prostředí Operační cíle: Zlepšit dopravní obslužnost v regionu veřejnou hromadnou dopravou Zvýšit podíl ekologické veřejné dopravy Zvýšit atraktivitu veřejné hromadné dopravy Zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro občany s omezenou schopností pohybu a orientace Zvýšit bezpečnost provozu cyklistické dopravy

25 Cyklostezka Bezpráví Choceň Region Orlicko-Třebovsko Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: -vybudování cyklostezky z Bezpráví do Chocně vhodné i pro oblíbené kolečkové bruslení, o celkové délce 10 km (z toho 5,2 km nové konstrukce), navazuje na vybudovanou síť cyklostezek údolím T.Orlice a Třebovky (celkem 40 km) -účel: bezpečné dojíždění na kole do zaměstnání, škol a dále pro sport, relaxaci a rozvoj cestovního ruchu -cyklostezky jakožto jedny z nejžádanějších veřejně prospěšných staveb jsou obtížné na projekční přípravu a management realizace (složité vlastnické vztahy, projednání, kolaudace) zde bude typové řešení (případ, kdy investor je svazek obcí) Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 27,7 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 18,9 mil. Kč Mgr. Luboš Bäuchel Tel.: Pavel Neumeister Tel.:

26 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.2 Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst Globální cíl: Posílit ekonomický a společenský rozvoj měst Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat městské prostředí Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

27 Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici Město Jilemnice Projekt řeší zhodnocení a zvýraznění historické funkce Masarykova náměstí, navrací mu zeleň a vytváří reprezentativní prostory pro bezpečné a klidné setkávání lidí. Regenerace a revitalizace náměstí bude dosažena prostřednictvím zklidnění automobilové dopravy v centru města, zlepšením vzhledu náměstí (rekonstrukce povrchu, kašny, zvýraznění odpočinkové zóny, navrácení zeleně, výměna veřejného osvětlení), zvýšením bezpečnosti chodců a zlepšením stavu ŽP. Parkovací místa budou zajištěna v přilehlé ulici. Projekt poskytuje dalším potenciálním žadatelům inspiraci, jak propojit několik souvisejících aktivit v ucelený, logický celek. Harmonogram realizace: 10/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 24,21 mil. Kč, dotace ve výši 92,5% Ing. Martin Šnorbert, MěÚ Jilemnice Tel.: Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

28 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 2.3 Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova Globální cíl: Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel Operační cíle: Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, včetně kulturního dědictví Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí

29 Sportovní areál Němčice Obec Němčice - dobudování a zkvalitnění sportovního areálu v obci - vybudování víceúčelového objektu kabin s klubovnou, víceúčelového a dětského hřiště a sportoviště, víceúčelového kurtu pro míčové hry a parkovací stání - účel: podpora spolkové činnosti a kvalitního trávení volného času - vzorový projekt pro obce, kterým chybí zázemí pro spolkové a sportovní aktivity a které hledají možnosti a způsoby dokončení v minulosti rozestavěných budov Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: Zahájení fyzické realizace : Ukončení projektu : Celkové výdaje projektu : 7,2 mil. Kč Požadovaná dotace RR : 5,8 mil. Kč Ing. Josef Racek Tel.: Mgr. Jaroslav Špajs; Tel.:

30 Stavební úpravy na objektu čp. 85 v Lovčicích Obec Lovčice Harmonogram realizace: Leden 2008 duben 2010 Realizací projektu dojde k rozšíření sálu o přísálí, kde vznikne prostor pro odkládání sportovního nářadí a náčiní. Nově bude prostor také zcela zpřístupněn osobám s omezenou schopností pohybu. V celém objektu dojde k výměně oken a dveří, ke změně způsobu vytápění, čímž dojde ke snížení spotřeby elektrické energie. Projekt řeší nevyhovující stav objektu, navrhuje řešení, které vychází z přání občanů a reaguje na poptávku po konkrétní druhu volnočasových aktivit. Nedostatečná občanská vybavenost a nízká atraktivita života v obci je častým problémem na venkově, zřízení víceúčelového obecního domu je moderním a efektivním řešením problému. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč. Z toho CZV: , dotace ve výši: 92,5% Ing. Petra Petrovická Tel.: , Bc. Lenka Houserová Tel.: ,

31 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 3.1 Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu Globální cíl: Kvalitní infrastruktura a široké spektrum služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Operační cíle: Vysoká kvalita a dostačující kapacita základní infrastruktury CR Rozvinutá doprovodná infrastruktura pro CR na území regionu Dobrá dostupnost turisticky atraktivních míst a památek pro návštěvníky Využití atraktivit a specifik regionu prostřednictvím široké nabídky produktů CR

32 Safari Kemp ZOO Dvůr Králové nad Labem Harmonogram realizace: duben 2004 červenec 2010 Safari kemp bude vybudován ve stylu africké vesnice. Bude nabízet ubytování v bungalovech v karavanech a ve stanech. Jeho součástí je výběh afrických zvířat, které budou moci návštěvníci nerušeně pozorovat v denních i nočních hodinách. Výběh bude oddělen nenápadným elektrickým ohradníkem. V kempu bude dále recepce, relaxační centrum, bazén, půjčovna kol apod. Projekt počítá i s rozšířením současného parkoviště ZOO. Projekt je jedinečný originalitou nápadu. Jde o projekt střední velikosti, investorem je významná společnost založená a vlastněná krajem. Je očekávaná vysoká náročnost provedení investiční i organizační části a řešení nečekaných situací. Rozpočet a výše dotace: Celkové náklady projektu: ,-Kč, Výše dotace: 40% RNDr. Dana Holečková; Ing. Miroslav Špráchal Tel.: , Ing. Irena Janáková Tel.: ,

33 Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích Eastern Star s.r.o. Harmonogram realizace: Rozpočet a výše dotace: - vybudování ubytovacího zařízení kategorie penzion třídy *** Standard - stravovací a doplňkové služby (půjčovna kol, běžek, sauna, solárium, vodoléčba, masáž atd.) - zkvalitnění ubytovacích kapacit v mikroregionu Toulovcovy Maštale, v obci Proseč - místní část Martinice - předkladatelem projektu je nově založený subjekt - penzion bude vybudován ze staré, v dnešní době již nevyužívané budovy bývalého kravína začátek realizace: říjen 2008 Konec realizace: květen 2010 Celkové náklady projektu: ,94 Kč Výše dotace: 60% Eva Klapalová Tel.: Ing. Petra Skácelová Tel.:

34 Pilotní projekty Asistence při realizaci, oblast podpory 4.1 Oblast podpory 4.1: Rozvoj podnikatelského prostředí Globální cíl: Rozšíření a zlepšení využitelnosti nemovitostí určených pro podnikatelské aktivity Operační cíle: Napojit lokality určené pro podnikatelské využití na dopravní a tzv. síťovou infrastrukturu Využít zanedbané a nevyužité objekty a plochy pro podnikání a inovační aktivity MSP

35 Areál firmy Baltaxia a.s. Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Baltaxia a.s. Projekt řeší regeneraci a revitalizaci nevyužitého objektu v obci Příšovice k vytvoření skladových prostor k rozvoji podnikatelských aktivit firmy. Projekt přinese rozvoj firmě v podobě navýšení tržeb z nabízených produktů, vlastní skladové prostory pro trvanlivé potraviny, úspory za pronájem prostor pro skladování a celospolečenský přínos v podobě revitalizace objektu brownfields a vzniku nových pracovních míst. Projekt poskytuje inspiraci pro další subjekty v podobě využití objektu evidovaného jako brownfield k rozvoji podnikatelských aktivit, které pozitivně působí na rozvoj řešeného území (rozvoj MSP, snižování nezaměstnanosti apod.). Harmonogram realizace: 08/ /2010 Rozpočet a výše dotace: CZV: 18,21 mil. Kč, 60 % dotace Bc. Karolína Šimonová, Baltaxia a.s. Tel.: , ,23 Ing. Martina Prokopová, ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o , pr. 24

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Program rozvoje města Hlinska

Program rozvoje města Hlinska Město Hlinsko Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e S V A Z E K I - t e x t o v á č á s t 2007 Obsah svazku I 1. ÚVOD... 4 1.1. ZDŮVODNĚNÍ AKTUALIZACE PROGRAMU... 4 2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů

Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Strategická část Cíle a jejich prioritizace, opatření pro naplnění stanovených cílů MAS Horní Pomoraví

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice

Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Zápis IV. jednání Komise pro strategický rozvoj města Kopřivnice Dne: 5. března 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 4 1/2 Úvodní

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více