VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ Tel web: zsbenese.eu VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Bohumíně dne 30. října 2011 Zpracovala a předkládá: Mgr. Barbora Bolcarovičová, ředitelka školy Výroční zprávu schválila: Pedagogická rada školy dne Výroční zprávu schválila: Školská rada dne

2 Osnova: 1. Základní údaje o škole 1.1. škola 1.2. zřizovatel 1.3. součásti školy 1.4. základní údaje o součástech školy 1.5. charakteristika školy 1.6. materiálně technické podmínky školy 1.7. údaje o školské radě 1.8. údaje o občanském sdružení při škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. přehled oborů základního vzdělávání 2.2. výuka cizích jazyků ve škole 2.3. profilace školy 2.4. učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života 2.5. volitelné předměty 3. Přehled pracovníků školy 3.1. základní údaje o pracovnících školy 3.2. údaje o pedagogických pracovnících 3.3. pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4. údaje o nepedagogických pracovnících 3.5. odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. zápis k povinné školní docházce 4.2. výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. plán opravných zkoušek 5.3. údaje o chování žáků 5.4. údaje o zameškaných hodinách 5.5. údaje o integrovaných žácích 5.6. další 6. Údaje o DVPP 7. Hodnotící zpráva výchovného poradenství a prevence rizikového chování 2

3 7.1. zpráva výchovného poradce 7.2. zpráva školního metodika prevence rizikového chování žáků 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. údaje o významných mimoškolních aktivitách 8.2. účast žáků v soutěžích 8.3. účast žáků ve sportovních soutěžích 8.4. prezentace školy na veřejnosti 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti a dalších kontrolách 10. Údaje o provedených opravách za školní rok 2010/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do DV v rámci celoživotního učení 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů 15. Závěrečná zpráva o plnění a realizaci ŠVP 16. Závěrečná zpráva o plnění environmentální výchovy (EVVO) ve škole 17. Závěrečná zpráva Školního sportovního klubu 18. Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny 19. Závěrečná zpráva o činnosti klubu Beník 20. Závěr zprávy 21. Motto školy Přílohy: 1. Výroční zpráva MŠ Fitškolka 2. Výroční zpráva MŠ Rafinérský lesík Další dokumentace činnosti školy: všechny informace o škole, ukázky prací žáků, školní časopis, projekty a všechny další aktivity lze nalézt na webových stránkách školy a také na webových stránkách města Bohumína. V písemné podobě jsou všechny archivovány v ředitelně školy nebo ve školním archivu. 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1.Škola Název školy Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Adresa školy tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín Právní forma příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO Identifikátor školy Vedení školy ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová zástupce ředitele: Mgr. Jana Smítalová vedoucí školní družiny: Petra Kosarzová vedoucí učitelky MŠ: Hana Janečková (MŠ Fitškolka) Ing. Pavlína Kološová (MŠ Rafinérský lesík) vedoucí ŠJ: Jiřina Dudová Kontakty tel.: (sekretariát) (ředitelna školy) (ekonomka školy) (odloučené pracoviště) (školní družina) (MŠ Fitškolka) (MŠ Rafinérský lesík) www: zsbenese.eu Součásti školy základní škola Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456 školní družina Bohumín, Okružní 683 elokované prac. Bohumín, Masarykova 362 MŠ Fitškolka Bohumín, Okružní 683 MŠ Rafinérský lesík Bohumín, Rafinérský lesík 1140 školní jídelna Bohumín, Rafinérský lesík

5 1.2.Zřizovatel Název zřizovatele Městský úřad v Bohumíně Adresa zřizovatele Masarykova 158, Bohumín Kontakt tel.: (vedoucí OŠKaS) 1.3. Součásti školy a jejich kapacita mateřská škola základní škola školní družina školní jídelna MŠ 175 dětí 450 dětí 75 dětí 200 dětí 1.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/žáků k Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga mateřská škola ,5 1. stupeň ZŠ , stupeň ZŠ ,66 10,93 ( s ŘŠ a ZŘ) školní družina školní jídelna MŠ x 175 x x 1.5. Charakteristika školy Naše základní škola poskytuje základní vzdělání a směřuje hlavně k naplnění kompetencí stanovených RVP ZV. Součástí školy je několik budov: 1) hlavní budova (sekretariát, ředitelství, kmenové třídy ročník, školní jídelna, velká tělocvična, odborné učebny), 2) elokované pracoviště (kmenové třídy ročník, malá tělocvična, cvičná kuchyně, školní klub), 3) školní družina. Škola je umístěna v rušném centru města. Před školou se nachází autobusová zastávka, jíž využívají hlavně dojíždějící žáci, a to nejvíce z městské části Starý Bohumín. Nevýhodou je 5

6 umístění oken všech učeben hlavní školní budovy směrem na sever a ke komunikaci, což nepříjemně ovlivňuje chod vyučování (hluk, prach, výfukové plyny, nedostatek slunečního záření). Vzhledem k lokalitě umístění školy, navštěvuje školu velké procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (cca 20%) Materiálně-technické podmínky základní školy Žáci mají k dispozici dostatečně prostorné a čisté třídy. Všechny třídy jsou vybaveny tradičním školním nábytkem, nastavitelnými lavicemi a židlemi, a potřebnými pomůckami. Výzdoby tříd a chodeb se zúčastňují učitelé i žáci. Žákům jsou k dispozici tyto odborné učebny: 2 počítačové učebny s připojením k internetu, učebna fyziky a chemie (s rozvody plynu, elektřiny, vody a demonstračním stolem, projekční technikou a připojením k internetu), multifunkční učebna pro výuku hudební výchovy s připojením k internetu, jazyková multifunkční učebna s interaktivní tabulí s připojením k internetu, cvičná kuchyňka a jídelna, malá multifunkční učebna sloužící jako knihovna i jako učebna pro žáky s SVP (je místem besed, soutěží, žákovské odborné činnosti, jsou zde umístěny knihy a časopisy, je zde přístup na internet, apod.), keramická dílna vybavená keramickou pecí, učebna s interaktivní tabulí na elokovaném pracovišti. Učitelé s žáky využívali během letních dnů tzv. učební hnízdo na školním dvoře, který je možno využívat zčásti pro výuku a také jako prostranství pro přestávkovou činnost žáků. Prostorové podmínky školy lze označit spíše za nedostatečné. Kromě kmenových tříd, několika odborných učeben a tzv. velké (pro vyučující 2. stupně) a malé sborovny (pro vyučující 1. stupně) se na hlavní budově nenacházejí jiné další prostory, které by mohly být využity k přebudování na odborné učebny. V hlavní budově najdeme kabinet chemie a fyziky, tyto kabinety však slouží k úschově vyučovacích pomůcek, odborných publikací, učebnic či jiného výukového materiálu. Nedostatek prostor omezuje možnost školy jak navýšit počet tříd, tak také výrazné profilace. Vybudování nové odborné učebny je spojeno s problémem, že odborná učebna bude sloužit také jako kmenová třída. Učitelé neobývají kabinety, ale pracují ve sborovně. Vzhledem k neustále snižujícímu se počtu žáků předpokládáme zřízení další odborné učebny v dalším školním roce. Při výuce je využíván výukový SW v různých předmětech na 1. i na 2. stupni. K technickému zázemí školy patří rovněž kopírovací stroje, videorekordéry, CD přehrávače, DVD přehrávače a televizory, PC a interaktivní systémy. Okolí školy neskýtá dobré možnosti pro tělesnou výchovu, navíc škola nedisponuje vlastním sportovním hřištěm. Součástí školy jsou tři tělocvičny (velká tělocvična v hlavní budově 6

7 a dvě menší v objektu elokovaného pracoviště a školní družiny). K pohybovým aktivitám žáci využívají hlavně velkou tělocvičnu přizpůsobenou pro výuku basketbalu, volejbalu, florbalu atd. Tělocvičny jsou bohatě využívány také v odpoledních, podvečerních a večerních hodinách veřejností, resp. jinými sportovními a tanečními subjekty. V areálu elokovaných pracovišť najdeme také minisportoviště vhodná zejména pro běh na krátkou trať, skok do dálky a nenáročné míčové hry (koše na streetbal, betonový stůl na stolní tenis). Pro ostatní sportovní disciplíny jsou tyto prostory nevyhovující a škola využívá cca 300 m vzdálený lehkoatletický areál při ZŠ ČSA v Bohumíně. Nedostatek vlastních sportovišť kompenzujeme využíváním sportovišť města, jako např. zimní stadion (bruslení, hokej), plavecký bazén (sauna), squashcentrum a víceúčelové hřiště, které slouží především k míčovým sportům. V budově elokovaného pracoviště považujeme prostorové podmínky za nadstandardní. Vybavení odloučeného pracoviště je na velmi dobré úrovni. V budově se nacházejí čtyři třídy. K výuce tělocviku zde slouží tělocvična, ve které je k dispozici základní tělocvičné nářadí. Součástí budovy je moderně upravená místnost sloužící jako učebna a zároveň jako Klub Beník. V tomto klubu žáci mohou provozovat některé volnočasové aktivity, např. keramický kroužek, ve kterém využívají keramickou pec. Je zde umístěna interaktivní tabule pro výuku žáků. V budově je zřízena a vybavena žákovská kuchyňka s jídelnou pro výuku vaření. Nachází se zde také upravená školní zahrada, která má mnohostranné využití (relaxace o velkých přestávkách, vyučování v přírodě, vyžití v odpoledním volném čase atd.). Zahrada je vybavena průlezkami, doskočištěm, plotem s tabulemi pro malování křídou, pevným stolem pro stolní tenis, minihřištěm pro basketbal, lavičkami a stoly. Tři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost vhodný objekt mimo hlavní budovu. Ve školní družině se nachází dvě plně vybavená oddělení s hracími koutky (dětské pokojíčky, kuchyňka atd.), s hernami a počítačovým koutkem se čtyřmi kusy PC. Dále je zde tělocvična a moderně vybavená barevná jídelna, ve které se stravují žáci 1. stupně. Hygienické zázemí celé školy je také na standardní úrovni. Po celé škole, s výjimkou tříd, je rozvod teplé vody a u tělocvičen sprchy. Problémem již není umístění šaten na chodbách, jelikož byly zakoupeny uzamykatelné plechové skříňky pro žáky. Jednu skříňku užívají dva žáci. Na všech toaletách je k dispozici toaletní papír, tekuté mýdlo a papírové ručníky. Zázemí pro učitele je standardní. Všechny sborovny jsou připojeny k internetu a všech sborovnách je zřízeno pracovní místo u PC. Škola nemá zřízeny dílny pro výuku pracovních činností. Místnost knihovna slouží také jako učebna pro nápravu SPU hlavně dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Knihovnický fond se neustále doplňuje za účelem vypracování referátů do jednotlivých předmětů. Vybavení školy odpovídá současným požadavkům výchovně vzdělávacího procesu v rámci finančních možností se postupně doplňují. 7

8 1.7. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Na podzim 2011 končí tříleté volební období Komentář školské rady. Další volby proběhnou v listopadu Údaje o občanském sdružení při škole Zaměření Velmi dobře pracuje na škole Unie rodičů, která je samostatným občanským sdružením. Finančně se spolupodílí na vybavování školy podle priorit stanovených po dohodě s vedením školy. Kromě organizačního zajištění na akcích se Unie rodičů finančně podílela také na nákupu knižních odměn pro nejlepší žáky ke konci školního roku, na finančním zajištění dárků při vítání nových žáčků do 1. tříd, na nákupu odměn pro děti v různých soutěžích, na dopravě žáků, např. do školy v přírodě (ŠvP). Unie rodičů se podílela také na nákupu učebních pomůcek či sportovních potřeb pro žáky. Pravidelných schůzí Unie rodičů se vždy účastnilo také vedení školy. Ve spolupráci se školou organizovala Unie rodičů tyto akce: 1x měsíčně schůzky výboru Unie, Halloween, Mikulášská nadílka, Den otevřených dveří, Benešovka hledá talent, Běh do schodů, Maškarní ples, Happening v rámci projektu Z.E.B.R.A, večerní plavání, slavnostní vyřazení žáků 9. tříd, slavnostní přeřazení páťáků na 2. stupeň, oslavy Dne dětí, slavnostní vítání prvňáčků. 8

9 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j /96-2 ŠVP ZV ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA Zařazené třídy 5. ročník 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročník Pedagogové školy zahájili v září 2008 realizaci školního vzdělávacího programu, jehož motto zní: Je zapotřebí moudrost nejen získávati, nýbrž také ji užívati. ŠVP je tvořen a realizován v duchu Zdravé školy. Do výuky je stále začleňována tématika - výchova k volbě povolání, - výchova ke zdraví, - ochrana člověka za mimořádných situací, - prevence sociálně patologických jevů, - environmentální výuka, - multikulturní vzdělávání, - osobnostně sociální výchova, - čtenářská gramotnost, - finanční gramotnost. 2.2.Výuka cizích jazyků na škole Cizí jazyk Aprobovanost (v %) anglický 15 německý 100 ruský Profilace školy Škola podporující zdraví Dne 18. června 2008 získala naše škola certifikát Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v Praze, který nás opravňuje používat logo a užívat název Škola podporující zdraví (ŠPZ) neboli Zdravá škola. Projekt školy podporující zdraví se netýká jen výuky, ale i všech činností školy. Cílem projektu je výchova harmonicky rozvinuté osobnosti se schopností všestranně se vzdělávat pro další profesi a zařazení do praxe v každodenním životě. Projekt sleduje tyto důležité oblasti: pohoda prostředí, zdravé učení, otevřené partnerství. 9

10 V rámci zdravého životního stylu škola zajišťuje distribuci dotovaného mléka a dotovaného ovoce. Obědy jsou zajišťovány sousední ZŠ ČSA a jsou vydávány ve dvou výdejnách (v hlavní budově pro 2. stupeň a v ŠD pro 1. stupeň). Další informace viz ŠPZ seznam realizovaných akcí ve školním roce 2010/2011. Ekologická výchova V minulém školním roce jsme na základě absolvování semináře Škola pro udržitelný rozvoj a po kladném schválení naší projektové žádosti Z.E.B.R.A. získali u Nadace Partnerství titul Škola pro udržitelný život. V únoru 2011 nám byl přiznán Klubem ekologické výchovy titul Škola udržitelného života 1. stupně. Tento titul jsme si převzali v prostorách MŠMT v Praze. Na obě ocenění jsme náležitě hrdi, jelikož jsme na bohumínsku jedinou školou, která se může těmito tituly prezentovat. Další informace viz ŠPZ seznam realizovaných akcí ve školním roce 2010/

11 11

12

13 Podpora čtenářské gramotnosti žákovská knihovna Žákovská knihovna v letošním školním roce byla žákům k dispozici ve třech dnech, a to v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy v době velké přestávky. Poskytovala vypůjčování nejen knižních titulů, ale také sloužila žákům jako místo pro nastudování potřebných informací k vypracování referátů či tematicky různě zaměřených projektů. Nové knihy Během roku došlo k zakoupení nových knih, jak dětských knih pro ty nejmenší, tak odborné literatury pro žáky II. stupně (viz seznam nových knih). Zároveň byla vyhlášena sbírka knih s názvem Daruj knihu 2010/2011, kdy žáci naší školy mohli přinést vlastní knihy z domu, které chtěli školní knihovně věnovat. Akce měla velký úspěch a se zapojením neváhali ani mnozí pedagogové (viz seznam nových knih s označením Daruj knihu 2010/2011). Nové přírůstky v žákovské knihovně: Oblasti literatury Přírůstek za rok 2010/2011 Daruj knihu 2010/ Nově zakoupená beletrie 9 Nově zakoupené slovníky a slovníkové příručky 9 Nově zakoupené encyklopedie 10 Celkem 124 Výpůjčky v žákovské knihovně: Období Počet výpůjček Počet žáků knih 64 žákům knih 38 žákům Celkem Největší čtenář naší školy Také letos byl vyhlášen Největší čtenář naší školy, a to na konci I. pololetí a v závěru školního roku. Kategorie tříd za I. pololetí: Umístění Třída 1. místo 5. tř. 2. místo 3. B 3. místo 3. A

14 Kategorie tříd za II. pololetí: Umístění Třída 1. místo 3. B 2. místo 5. tř. 3. místo 6. tř. Hodnocení školního roku 2010/2011 Klady Zápory snaha o pravidelné doplňování knižního fondu, povedená akce Daruj knihu 2010/2011, technické vybavení (počítač, internet, tiskárna), možnost využití prostoru k nastudování potřebných informací. převažuje návštěvnost žáků z I. stupně, obecně klesající návštěvnost způsobena pobytem žáků za příznivého počasí na školním dvoře právě o velkých přestávkách. Další podpora čtenářské gramotnosti Rozvoj čtenářské gramotnosti je jedním z hlavních a dlouhodobých cílů školy. Prolíná se všemi předměty 1. i 2. stupně. V tomto školním roce absolvovali další 2 vyučující dlouhodobý kurz RWCT, jehož metody jsou taktéž na rozvoj čtenářské gramotnosti zaměřeny. Tito učitelé předávají ostatním vyučujícím své poznatky a metody Kritického myšlení jsou využívány všemi vyučujícími ve všech předmětech. vyučování. Všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny žákovskými encyklopediemi pro Všechny tříd y se 2x do roka účastní v knihovně města Bohumína knihovnických besed a knihovnických lekcí. Pravidelně se s žáky účastníme akce velcí čtou malým a na velice dobré úrovni je také spolupráce s o.s. Maryška v Bohumíně. Předpokládáme, že v příštím roce obohatíme školní knihovnický fond z financí, které byly škole poskytnuty s projektu EU peníze školám (tzv. Šablony), jelikož i zde se škola zaměřila na šablonu Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. 14

15 2.4. Učební plán podle ŠVP ZV Škola plná života Učební plán pro 1. stupeň Vyučovací předmět Český jazyk a literatura (ČJ) 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Min 18 Min 18 Min 22 Min 22 Min 22 Max 22 Max 22 Max 26 Max 26 Max 26 Celková hodinová dotace + DČD Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) 1 1 Prvouka (Prv) Vlastivěda (Vl) Přírodověda (Př) 2 1 Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Pracovní činnost (Pč) Týdně

16 Vyučovací předmět Český jazyk Učební plán pro 2. stupeň 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Min 28 Min 28 Min 30 Min 30 Max 30 Max 30 Max 32 Max 32 Celková hodinová dotace + DČD a literatura (ČJ) Cizí jazyk (Cj) Matematika (M) Informatika (Inf) Dějepis (D) Výchova k občanství (Vo) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Tělesná výchova (Tv) Výchova ke zdraví (Vz) Pracovní činnost (Pč) Volitelné předměty (Vp) Týdně

17 2.5. Volitelné předměty Tato nabídka vychází z cíle specifikovat a doplňovat povinné předměty a umožnit specifické potřeby a zájmy dětí nabídkou volitelných předmětů. Ročník Předmět Počet hodin Počet skupin 7. Sportovní hry 1 1 Informatika 1 2 Jazyk německý 2 1 Jazyk ruský Informatika 2 1 Seminář z přírodopisu 2 1 Jazyk ruský 2 1 Dramatická výchova 2 1 Jazyk německý Informatika 2 1 Seminář z matematiky 1 1 Seminář z jazyka českého 1 1 Seminář z chemie 2 1 Jazyk ruský Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 58 Počet učitelů ZŠ 22 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 14 Školní psycholog 1 Asistent pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 Počet správních zaměstnanců MŠ 4 Počet správních zaměstnanců ŠJ 5 Nově přijatí absolventi učitelského studia 0 Nově přijatí kvalifikovaní učitelé 0 Odchody PP na konci školního roku 5 1x výpověď z organizačních důvodů, 4x pracovní poměr na dobu určitou (z toho 1x důchodový věk, 1x zástup za mateřskou, 2x nekvalifikovaný pracovník). 17

18 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí pracovníci Funkce Úvazek 12 učitelka MŠ 1,00 1 učitelka MŠ 0,85 1 učitelka MŠ 0,65 2 vychovatelka 1,00 20 učitelka ZŠ 1,00 1 učitelka ZŠ 0,68 1 učitelka ZŠ 0,32 1 asistent pedagoga 0,6 1 asistent pedagoga 1,00 1 školní psycholog 0, Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let Nad 55 let do důch. věku Z toho v důch.věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Věkové složení PP do 35 let let let 1 0 nad 55 let muži ženy Průměrný věk PP je 43 let (i s MŠ) a 41 let (bez MŠ, jen ZŠ). 18

19 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících k Ostatní pracovníci Funkce Úvazek 1 pracovník obchodního provozu 1,0 1 pracovník obchodního provozu 0,75 1 vedoucí kuchařka 0,75 1 kuchařka 1,00 1 vedoucí školní jídelny 1,00 2 uklízečka MŠ 1,00 3 uklízečka ZŠ 1,00 1 uklízečka ZŠ 0,50 2 školnice MŠ 1,00 1 školnice ZŠ 0,5 1 údržbář 0,8 1 administrativní pracovník 1,00 1 ekonom 1,00 1 údržbář 0, Kvalifikovanost a odbornost výuky I. stupeň Na I. stupni vyučovalo 8 učitelek, z nichž všechny splňovaly předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. II. stupeň Z 14 učitelů, kteří vyučovali na II. stupni školy, splňovalo 12 učitelů předpoklady a požadavky pro výkon činnosti pedagogických pracovníků podle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění. 2 učitelé tyto předpoklady a požadavky nesplňovali. Jeden z nich zahájil studium k Specializační studium mají ukončeno školní koordinátor sociálně patologických jevů, výchovný poradce a koordinátor EVVO specializační studium ukončil studium v září Specializační studium ještě nezahájili koordinátor ŠVP a koordinátor ICT. Ředitelka školy i zástupkyně školy mají ukončeno studium pro vedoucí pedagogické pracovníky. 19

20 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších šesti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2011/2012 Počet opakujících žáků Zápis do 1. tříd proběhl ve dnech ledna Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 3 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště maturitní obor celkem c) na soukromé školy přijato: obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední odb. gymnázia celkem akademie školy školy střední školy učiliště d) do 3-letých učebních oborů přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 17 6 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

21 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu k stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. I.A I.B II. A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyzn. VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Celkem Celkový přehled Počet žáků Prospělo k s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 1. stupeň stupeň Celkem Průměrný počet žáků na třídu 20 Průměrná známka školy 1,72 21

22 5.2. Plán opravných zkoušek Termín : Opravné zkoušky se konaly z jazyka českého, matematiky a prvouky na 1. stupni a z fyziky na 2. stupni. Termín : Opravné zkoušky se konaly z jazyka anglického na 2. stupni. Termín : Opravné zkoušky se konaly z jazyka českého, matematiky a z přírodopisu na 2. stupni. Celkem mělo konat opravné zkoušky 15 žáků ze 6 předmětů. K opravné zkoušce se nedostavili 2 žáci. 4 žáci konali opravné zkoušky ze dvou předmětů. Opravnou zkoušku neudělalo 6 žáků, proto opakují ročník. 7 žáků opravné zkoušky vykonalo a postoupili do dalšího ročníku Přehled o chování žáků Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel slušného chování a dodržování školního řádu během klasifikačního období. Klasifikaci navrhuje třídní učitel pro projednání s dalšími učiteli, kteří ve třídě vyučují, a poté rozhoduje pedagogická rada školy. Přihlíží se k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. 1. stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvaly NTU Důtky TU Důtky ŘŠ 2. stupeň I.A I.B II. A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A Celkem stupeň za období celého školního roku: Třída Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň VI.A VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A Celkem

23 Celkový přehled: Pochvala NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Kázeňská opatření 25 5 pochvala NTU důtka TU důtka ŘŠ 2.stupeň 3. stupeň 5.4. Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. pololetí pololetí Celkem Zameškané hodiny 263 omluvené neomluvené

24 5.5. Údaje o integrovaných žácích (stav ke konci školního roku) Druh postižení : Ročník Počet žáků sluchové postižení x 0 zrakové postižení x 0 s vadami řeči 1. 2 tělesné postižení 1., 3. 2 s kombinací postižení x 0 s vývojovými poruchami učení 3., 4., 5., 7., 8., 9. 9 s vývojovými poruchami chování 3., 4., 5. 5 s poruchou učení i chování 5., 4. 2 lehké mentální postižení x 0 autisté x 0 Celkem x 20 Výchovný poradce evidoval ve školním roce 2010/ integrovaných žáků. Počet integrovaných žáků se během školního roku měnil. Míra a specifika zdravotního postižení jsou různorodá, k nejrozšířenějším u nás patří převážně formy SPU a SPCH. Integrovaní žáci mají diagnostiku odborného pracoviště, byly jim vypracovány individuální vzdělávací plány (IVP) a děti byly zařazeny do nápravné péče. IVP byly konzultovány s odbornými pracovišti. Integrační program školy je postaven na odborné zdatnosti všech vyučujících, na spolupráci se speciálními pedagogy, psychology a rodiči žáků. U některých žáků je v rámci integrace nastavena reedukační péče v rozsahu jedné hodiny týdně, hlavně z jazyka českého. Z finančních důvodů je reedukace prováděna po skupinkách. Při těchto hodinách probíhá náprava SPU, tzn. rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, rozvoj paměti a soustředění. Další informace viz Výroční zpráva výchovného poradenství za školní rok 2010/ Další Dle platného školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků se žáci hodnotí známkou. Škola však nabízí žákům a jejich rodičům využití možnosti slovního hodnocení, a to na podkladě písemné žádosti rodičů. Tuto možnost v tomto školním roce nevyužil ani jeden žák. Vedení školy vyhovělo jedné žádosti o uvolnění z předmětu tělesná výchova. Dvě nejlepší žákyně 9. ročníku byly v měsíci červnu přijaty starostou města Bohumína. V rámci motivace žáků 9. ročníku proběhly již po druhé tzv. Závěrečné obhajoby žáků ( malé maturity ), kdy si žák vybírá z předložené nabídky téma, které ho baví a zajímá, téma zpracuje a pak jej musí před tříčlennou komisí učitelů obhájit. 5 žáků romského původu se vzdělávalo v zahraničí podle 38 Školského zákona, přičemž o dvou žácích nemáme do dnešního dne vůbec žádné zprávy. 24

25 Během tohoto školního roku se opět žáci, rodiče i pracovníci školy účastnili několika šetření a evaluačních projektů. Škola se do všech projektů přihlásila a některé i sama organizovala s cílem objektivní evaluace výsledků vlastní práce nebo s cílem zjištění současného stavu (podle ŠPS). Evaluační šetření vyplývají z plánu evaluace školy, testování znalostí objednává škola dle potřeby. Výsledky a závěry z šetření a testování jsou projednávány příslušnými PK a pedagogickou radou školy. Ve školním roce 2010/2011 se jednalo o tato šetření: Cílová skupina Název projektu Organizátor projektu Termín škola Autoevaluce školy M.E.C. Ostrava podzim 2010 žáci 8. ročníku Testy profesní orientace PPP Bohumín říjen 2010 žáci 9. ročníku Testy JČ, M, OSP a AJ SCIO prosinec 2010 rodiče žáků 1. ročníku Spokojenost rodičů žáků 1. tříd s výukou a přístupem třídního učitele ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín červen 2011 žáci 9. ročníku Školní klima po dobu povinné školní docházky Sluníčko ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín červen 2011 Učitelé školy Zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb M.E.C. Ostrava květen, červen 2011 Žáci 7. ročníku Jak využívám svůj volný čas strávený na počítači? ZŠ Dr. E. Beneše Bohumín lden

26 6. Údaje o DVPP DVPP probíhalo podle zpracovaného plánu DVPP, ve školním roce 2010/2011 proběhla tato vzdělávání: Žádníková Jana KVIC OVA Den s ruštinou , KVIC Ká Typologie MBTI a její využití ve škole , KVIC Ká Typologie MBTI a její využití ve škole KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole Piechowicz Adam KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole Michňák Jan KVIC OVA Motivační seminář , KVIC OVA Čtením a psaním ke kritickému myšlení , KVIC OVA Čtením a psaním ke kritickému myšlení , KVIC OVA Pátrači na stopě Dějepis , KVIC OVA Čtením a psaním ke kritickému myšlení , KVIC OVA Čtením a psaním ke kritickému myšlení KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole Bolcarovičová Barbora KVIC NJ EMA Efektivní managment škol KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole KVIC OVA EMA Kulatý stůl KVIC NJ EMA Změny ve školských předpisech Seberová Jarmila KVIC NJ Čtením a psaním ke kritickému myšlení KVIC NJ Čtením a psaním ke kritickému myšlení KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole Jungová Jiřina VŠB Ova Interaktivní tabule VŠB Ova Interaktivní tabule VŠB Ova Interaktivní tabule KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole KVIC NJ Jak pracujeme s kompetencemi ve výuce Štverková Darina KVIC OVA Sborovna Co ovlivňuje vztahy ve škole KVIC OVA Úvod do problematiky a grafomotoriky u dětí

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více