Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Praha, květen 2007

2 O b s a h : strana 1. Úvod Kvalita a excelence akademických činností 5 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj vysoké školy Závěr 14 P ř í l o h y : Tabulková část Organizační schéma AVU Přehled umělecké tvůrčí činnosti jednotlivých ateliérů a pedagogů AVU za rok 2006

3 Zpráva o č innosti AVU za rok Úvod Úplný název vysoké školy Úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič advokát členové PhDr. Ivana Kučerová MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc. zástupce ředitele odboru VŠ MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav generální ředitel, Metrostav, a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek rektor JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák Ministerstvo kultury ČR 2

4 ing. Václav Petříček, CSc. I. náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR ing. Josef Pleskot architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: prof. ak.mal. Jiří Sopko členové: prof. ak. mal. Zdeněk Beran prof. ak. soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, Dr.A. doc. ak. mal. Jiří Lindovský prof. ak. arch. ing. Emil Přikryl prof. ak. mal. rest. Karel Stretti p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. prof. ak. arch. Alena Šrámková prof. ak. mal. Rudolf Sikora prof. ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. místopředseda: Dominik Lang odb. as. Veronika Bromová prof. Jan Hendrych odb. as. Jiří Kovanda prof. Vladimír Kokolia odb. as. Igor Korpaczewski doc. Milada Othová odb. as. Milan Perič odb. as. Theodora Popová doc. Michael Rittstein doc. Petr Siegl odb. as. Milena Slavická odb. as. Dalibor Smutný prof. Karel Stretti prom. hist. Jíří Ševčík, CSc. 3

5 odb. as. Zdeněk Šmíd odb. as. Martin Škarda prof. PhDr. Rostislav Švácha doc. Magdalena Vovsová doc. Dušan Záhoranský Václav Girsa Markéta Hlinovská Eva Koťátková Milena Kubiszová Zbyněk Mergental Vladimír Pešek Čestmír Přindiš Štefan Tóth Petr Valer Vladimír Větrovský Jan Vodáček Další orgány dle vnitřních předpisů školy Vedení AVU kolegium rektora Rektor: Prorektoři: prof. akad. mal. Jiří Sopko tel.: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.: Vedoucí a koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel: Vedoucí KTDU, předseda Akademického senátu: Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: doc. ak. soch. rest. Petr Siegl tel.:

6 Kvestor: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, v Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činnosti Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace - tvůrčí uměleckou činnost. Oblast, kde od roku 1997 dosahuje AVU excelence je vědeckovýzkumná činnost. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvorba pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost byly i v roce 2006 hlavními prioritami školy, které je třeba integrovat, a které jsou významným impulzem k její postupně probíhající restrukturalizaci a proměně klasické výuky v nové sociální, politické a kulturní situaci. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále šestileté magisterské studium a připravujeme akreditaci navazujícího magisterského programu pro absolventy školy architektury. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních programech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. Větší strukturovanost až po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu na škole, která musí zatím praktikovat hybridní model. V roce 2006 AVU reakreditovala doktorský studijní program, rozšířila studium o prezenční formu, zvýšila počet přijatých doktorandů a zařadila je do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni a podařilo se jí tak zvýšit celkový potenciál akademické obce. Výsledky tohoto procesu jsou již patrné pro studijní rok , kde se radikálně zvýšil počet uchazečů i kvalita jejich projektů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají umělecké i vědeckovýzkumné výstupy, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný. Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti zavedené v roce 2006 byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů a restaurátorské školy si v tomto roce vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění 5

7 systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Širší přístup ke vzdělání v roce 2006 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků a nejnověji i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Pro následující období se připravuje další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost. Široké spektrum posluchačů všech studijních oborů zahrnuje také digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií. Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále založení druhého ateliéru architektury. Důvodem, kromě rozšíření nabídky uchazečům z fakult architektury a celkového zvýšení počtu posluchačů, se stala v neposlední řadě také potřeba zesílené odborné supervize při připravovaných rekonstrukcích školy architektury a ateliéru v ul. Jana Zajíce a dále již probíhající rekonstrukce Šalounova ateliéru. Ačkoli se záměr nepodařilo v roce 2006 realizovat, je škola připravena zrealizovat ho v roce Zájem o studium v akademickém roce 2006/07 v podstatě odpovídá vysoké stabilní poptávce. Je však patrné, že v nové situaci AVU musí počítat stále více s rozšiřujícím se sektorem veřejných a soukromých vysokých uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se proměňuje a v následujících letech budou zřejmě redukovat a postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů.jestliže je jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol konkurenceschopnost, je AVU kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje prozatím vysoký stupeň studijní úspěšnosti. Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU položila důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997, a získala dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a studiu malířských historických metod, technik a materiálů. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. V roce 2006 byly také identifikovány výzkumné priority a orientace na aktuální problémy, kterými se v evropské oblasti, (kromě digitalizace archivů pro výzkumnou a pedagogickou činnost), stala témata transformace v postsocialistické sociální a kulturní situaci. Tato změna orientace znamenala také identifikaci nových mezinárodních partnerů i konkurentů a vytvoření určitých infrastrukturních aliancí pro výzkum například se slovenskými vysokými školami a 6

8 vědeckými institucemi nebo s některými výzkumnými centry na západě, jako je uvedené ZKM v Karlsruhe. Značným problémem v roce 2006 bylo financování a hledání jeho nových zdrojů. Normativní financování podle počtu studentů odpovídá mezinárodním postupům, ale pro umělecké školy má nezpochybnitelné limity. AVU zvýšila počet posluchačů ve všech studijních programech a dosáhla hranice, kterou už dále nelze překročit. Závislost na veřejných zdrojích je v této oblasti školství daleko větší než u technických oborů a kombinace prostředků z veřejného a soukromého sektoru je obtížnější. Spojení studijních programů s podnikatelským sektorem a expertní činností, stejně jako spojení témat doktorských prací s firmami a regionálními institucemi, je v podstatě nerealizovatelné, takže i možnost vtáhnout do výuky a řízení školy více soukromých prostředků je velmi malá. S tím souvisí otázka uplatnění na trhu práce a trhu uměleckých produktů. V oblastech hluboké sociální a politické transformace neexistuje vyvinutý provoz umění a také uplatnění na trhu práce u tzv. volných umění je podstatně odlišné od jiných vysokoškolských oborů. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální kontakty a dochází při něm k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních užitých aktivit, pedagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných zaměstnáních. Součástí studijních programů se již staly kurzy pořádané digitální laboratoří, které přispívají k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a je třeba ještě zavést doplňkové pedagogické studium, které by připravilo absolventy k výuce na střední úrovni školství. Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání (tabulka č. 2a, b, c) Zájem o studium na VVŠ (tabulka č. 3) Studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka č. 4) Absolventi VVŠ (tabulka č. 5), uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VVŠ s jejími absolventy Neúspěšní studenti na vysoké škole (tabulka č.6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tabulka č. 7 a,b) 7

9 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab.č. 8) Stejně jako v minulých letech se AVU v roce 2006 snažila navýšit svůj rozpočet z několika grantových řízení a byla úspěšná v získání podpory na 7 projektů v celkové výši tis. Kč. V takovýchto aktivitách bude AVU pokračovat i v následujících letech a bude se snažit příjem z této oblasti zvyšovat. Infrastruktura VVŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnosti informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury ( tabulka č. 9) V roce 2006 pokračovalo rozšiřování informační infrastruktury školy a to především z prostředků projektu Modernizace infrastruktury IT AVU rok Investice v roce 2006 směřovaly zejména k další fázi budování infrastruktury sítě v hlavní budově, v budově Školy architektury a v Moderní galerii. Dle záměru akademické sítě CESNET byla AVU v listopadu 2006 připojena v předstihu na optickou páteřní sít PASNETu rychlostí 10 Gbit/s, což umožňuje provozovat nejnáročnější aplikace ve vysokorychlostních sítích. Na jednotlivá pracoviště byla dovedena optická vlákna umožňující využít přenosovou rychlost 10 Gb/s (s možností dalšího zvyšování v budoucnosti). Dále byla posílena bezpečnost sítě a modernizován soubor audiovizuální techniky sloužící k výuce. Dalším významným zdrojem prostředků v této oblasti je spolupráce se sdružením CESNET z. s. p. o., v rámci níž byly zprovozněny přístupové body mezinárodní akademické bezdrátové sítě Eduroam. Technologie slouží k podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Bezdrátová síť je studenty i zaměstnanci hojně využívaná. Digitální Laboratoř pracuje v nových prostorách ochozu auly AVU; díky tomu může uspokojit požadavky výrazně většího počtu studentů studentů (15 20). Zvýšil se i počet pořádaných odborných kurzů. Nabídka pokrývá problematiku digitálního videa, DTP, 3D a webových technologií. Laboratoř je vybavena kartovým systémem kontroly vstupu. Pro správu dat používají studenti velkokapacitní diskové pole, pro rychlý přístup k internetu jsou jim nepřetržitě k dispozici dva internetové kiosky. Ateliéry Nových Médií se zaměřují na kurzy specifických technologií tak, aby byl efektivně využit jejich technický potenciál (MN1 problematika zvuku, pokročilé 3D programování pro soupravu motion capture, NM2 digitální fotografie a pokročilé digitální video s implementací 3D). 3. Kvalita a kultura akademického života Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. Stipendia jsou uplatňovaná na doporučení vedoucích ateliérů a v ojedinělých případech soudních sporů o podpory, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. Ubytovací služby na koleji 8

10 jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). Ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 10) 4. Internacionalizace Strategie VVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Strategii AVU v oblasti mezinárodní spolupráce dělíme na dva základní okruhy. Prvním je výměnný programu EU Erasmus a Sokrates, nyní Charta. Druhý je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výměnných studentských stáží mimo Evropu. Ad 1.) Programy výměnných stáží v rámci Evropské unie byly rozšířeny o spolupráci s National University of Arts v Bukurešti. Záměrem pro budoucí rok je vyprofilovat tento program tak, aby pokrýval všechna hlavní města Evropské unie a v nich ty nejkvalitnější umělecké školy, nejlépe strukturou podobné AVU Praha. Ad 2.) prioritní oblastí zájmů AVU Praha vzhledem k stále silnější globální situaci se stávají umělecké školy v Asii. Během uplynulého roku 2006 jsme začali s navazováním kontaktů s vysoce kvalitními školami v Japonsku, Jižní Koreji, Thajwanu a Číně. Druhou prioritou je najít další možnosti pro studia v USA, zvláště pak v Los Angeles. Dosavadní pokusy o navázání nových kontaktů a vzájemných dohod skončily finančními problémy se zabezpečením následných kroků z naší strany a vytvořením vhodných podmínek pro naše studenty.vedle využití možností grantů v rámci rozvojových programů MŠMT jsme na konci roku 2006 podali projekty na rozšíření finančního zabezpečení studentů na stážích mimo Evropu na Nadaci ČEZ. Jako součást výše uvedeného projektu pro Nadaci ČEZ jsme podali i žádost o získání prostředků pro program nové školy hostujících pedagogů, v návaznosti na probíhající rekonstrukci Šalounova ateliéru, který se stane jejich sídlem. Rozjezd školy hostujících akademických pracovníků se stal hlavní prioritou začátku roku Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je zapojena do mezinárodního programu SOCRATES/ERASMUS od roku 1997 a realizuje program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. V loňském roce takto vycestovalo 14 studentů a 10 učitelů. Počet bilaterálních dohod se ustálil na 18 vybraných evropských uměleckých institucích. AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu, která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. 9

11 Nabídka studia v cizích jazycích Studium v cizím jazyce není na AVU akreditováno. Pro studenty/absolventy uměleckých škol AVU nabízí placené semestrální stáže s individuálním studijním plánem (v angličtině, eventuálně v jiném světovém jazyku). Společné studijní programy Nejsou zavedeny s žádnou zahraniční školou. Členství akademických pracovníků VVŠ v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích Kromě členství v mezinárodních organizacích sdružující vysoké školy (ELIA, EAAE- AEEA) jsou akademičtí pracovníci školy aktivně účastni na vědeckých a uměleckých radách VŠ v zahraničí (např. VŠVU Bratislava, dále v porotách významných sbírek současného umění jako je Kontakt Sammlung ve Vídni, Skulpture Park v Grazu a ESSL Award pro středoevropské umělecké školy). Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) viz tab. č. 11 a,b,c, Nabídka studia v cizích jazycích (tabulka č. 12) Společné studijní programy 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Systém hodnocení kvality vzdělávání na VVŠ vnitřní a vnější hodnocení Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je, periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury byla zavedena souborná Státní zkouška v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Ta je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. 10

12 Vnitřní hodnocení: formální charakteristika Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo od školního roku 2006/2007 zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, okomentují a zhodnotí. vlastní hodnotící proces Vlastní hodnotící proces nese určité odlišné znaky od evropsky užívaných standardů (Standards and Guedilines for Qualiti Assurance in European Higher Education Area), vzhledem ke specifice uměleckého školství a léty prověřeného systému ateliérové výuky. výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou potom využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní Promoci a slouží jako motivační nástroj ke zvyšování kvality. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. K vnitřnímu hodnocení školy přispívají i dotazníkové ankety pořádané nepravidelně studentskou komorou Akademického senátu. Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Vnější evaluace s mezinárodním aspektem se připravuje na rok 2008 v součinnosti s VŠUP Praha a VŠVU Bratislava. Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti. Stalo se již nepsanou tradicí, že klauzurní práce jsou pravidelně zveřejňovány na konci každého akademického roku v rámci dne otevřených dveří. Diplomanti již pravidelně představují svoji bilanci ve Veletržním paláci. Tato výstava je navíc vždy doplněna katalogem. AVU provozuje vlastní výstavní síň, ve které jsou v krátkých dvoutýdenních intervalech prezentovány výsledky jednotlivých ateliérů, studentů případně hostů. Vedle toho pořádají jednotlivé ateliéry výstavy v prestižních výstavních síních po celé republice. V roce 2007 bude uspořádána velká bilanční přehlídka absolventů školy za období posledních 10 let. Výsledky školy jsou podrobovány reflexi renomovaných výtvarných kritiků, kteří komentují dosažené výsledky na stránkách denního tisku. Mediální zájem stejně jako intenzivní účast odborné a laické veřejnosti je tím nejkvalifikovanějším hodnotícím ukazatelem jinak objektivně těžko uchopitelné umělecké tvorby. 11

13 Údaje o finanční kontrole zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém na Akademii výtvarných umění (dále jen AVU) je vymezen Směrnicí kvestora AVU č. 8/2005 o finanční kontrole. Tato Směrnice je směřována zejména na správné, efektivní a účelné užití veřejných finančních prostředků. V roce 2006 byl vydán vedením AVU soubor úsporných opatření, jehož výsledkem měl být kladný hospodářský výsledek, aby ztráta v hospodaření, vzniklá v minulých letech byla neustále snižována. Tato úsporná opatření spočívala v kontrole dodržování základních bodů výše zmíněné Směrnice, a to zejména hospodárnosti,tj. v zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením finančních prostředků, dále v kontrole účelnosti a efektivnosti použití veřejných prostředků, tj. dosažení požadované kvality ve srovnání s objemem prostředků použitých na jejich plnění. Právě průběžnou kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prováděnou zaměstnanci AVU v rámci svých vymezených povinností, pravomocí a odpovědnosti se podařilo úsporná opatření realizovat. Hospodaření AVU za rok 2006 skončilo kladným hospodářským výsledkem a tím došlo ke splnění hlavního úkolu AVU v roce 2006 v ekonomické oblasti snižování vzniklé ztráty z let minulých. informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných případech korupčního jednání V roce 2006 nebyly na AVU zjištěny žádné případy podezření na korupční jednání. Spolu s vnitřním kontrolním systémem je předkládána správci rozpočtových kapitol v daném termínu za příslušný rok za rok 2006 do zpráva útvaru interního auditu AVU, která ověřuje údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech a hospodaření s veřejnými prostředky za kalendářní rok a současně úkolem tohoto útvaru je i hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému na AVU. 6. Rozvoj vysoké školy Zapojení do Rozvojových programů MŠMT (tabulka č. 13) V roce 2006 byly na AVU řešeny 4 rozvojové projekty MŠMT a to Celoživotní vzdělávání v oboru restaurování, Digitalizace vizuálních archivů současného umění pro vzdělávací účely na VUŠ, Rozvoj přístrojové techniky podporující výuku nových medií a prácí s videem a zvukem a Výměny studentů v celkové hodnotě tis. Kč. Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol (tabulka č. 14) V roce 2005 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ pro rok 2006, a to na Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze, Inovace studijních 12

14 předmětů uměleckého zaměření - Grafické techniky pro veřejnost, Metodologie výuky v Intermediální škole na Akademii výtvarných umění v Praze, Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze, Digitální obraz a na Nové odborné kurzy pro obor nových médií na AVU v Praze. Na poslední z předložených projektů v rámci Tématického okruhu F2 c, jehož řešitelem byl prof. Bielický, obdržela AVU celkem 150 tis. Kč. FRVŠ 2007 V roce 2006 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ 2007: TO Řešitel A a Šejn A a Vovsová F2 d F2 b Šejn Název Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze COLLECTANEA / PROSPEROVA KNIHOVNA Příspěvek fakulty Požadovaná částka (v tis.kč) Stav nefinancovaný financovaný nefinancovaný Vovsová Grafické techniky 0 83 nefinancovaný A b Bielický F2 b Siegl Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace financovaný financovaný Během oponentního řízení bylo všech 6 projektů kladně zhodnoceno a předáno na MŠMT k závěrečnému posouzení a udělení grantové dotace. Grantová dotace byla nakonec přidělena třem projektům v celkové výši tis. Kč: 1) A a/vovsová Magdalena: Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze tis. Kč. 2) A b/bielický Michael: Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací 912 tis. Kč. 3) F2 b/siegl Petr: Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace tis. Kč. 13

15 Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU (tabulka č. 15) V roce 2006 AVU nečerpala žádné finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. Programové financování (tabulka č. 16 a, b) V rámci programu reprodukce majetku AVU realizovala následující dva projekty a to: Koupě a následná rekonstrukce a dostavba ateliérů L.Šalouna, celá částka ve výši tis Kč byla proinvestována. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za stavební práce, které započaly v 09/2006. Stavba bude dokončena v roce 2007 a bude určena pro výuku hostujícího profesora. Modernizace infrastruktury IT, celá částka ve výši tis. Kč byla proinvestována. Realizace tohoto projektu byla rozdělena do několika let, v roce 2007 tento projekt končí. V roce 2006 byly v rámci tohoto projektu doplněny aktivní prvky o komponenty, které zajišťují v hlavní části sítě posílení konektivity a její bezpečnosti. Dále došlo k instalaci velkoplošného displaye, který má sloužit k reprezentaci školy a doplňkově má být využíván pro prezentace studentských prací v rámci výstav. 7. Závěr AVU řešila v období roku 2006 především problémy spojené s normativním způsobem financování. Po přísných úsporných opatřeních, které se dotkly mezd, příspěvků školy na realizaci diplomových prací, dále exkurzí, služeb a provozu školy, se podařilo docílit kladný hospodářský výsledek, a tím došlo i ke snížení kumulované ztráty za minulé období. Podstatný podíl na stabilizaci má zvýšený počet studentů a doktorandů přijatých na denní cyklus, další progresivní vývoj v tomto směru je však velmi limitovaný. AVU se podařilo získat důslednou grantovou politikou značné prostředky především v rozvojových programech, grantech na dlouhodobé záměry vědeckovýzkumné práce, grantech ministerstva kultury ČR, grantech FRVŠ i v Grantové agentuře ČR. Spojení uměleckých studijních programů s praxí a spolupráce s podnikatelským sektorem jsou však velmi obtížné. Jediným zdrojem, který může do provozu školy vnést prostředky ze soukromého sektoru je vedlejší hospodářská činnost uplatňovaná zatím okrajově u restaurátorských oborů. Prioritou AVU zůstává oblast činnosti, kde dosahuje tradičně významných výsledků, tj.ve vzdělávání k tvůrčí umělecké činnosti a ve vlastní umělecké tvorbě. Profil školy je v tomto směru vyhraněný, zaručuje konkurenceschopnost a pokud jde o jeho kvality, je rozhodující především vnější hodnocení umělecké práce posluchačů a pedagogů. Měřítkem je velký rozsah uplatnění v domácích i mezinárodních výstavách, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru, úspěšnost v domácích a mezinárodních konkurzech, soutěžích a cenách (Chalupeckého cena, Essel Award) a široké prezentaci 14

16 v alternativních prostorech, které tvoří potřebnou subkulturu umělecké scény a účastní se jí relativně vysoký počet studentů. AVU prošla v roce 2006 další fází vnitřní restrukturalizace a diverzifikace studijních programů a oborů. Někdejší systém akademické výuky založený na klasických médiích prochází významnými změnami, vznikají složitější struktury čtyř oborů klasických, mediálních a intermediálních, architektury a restaurování, které vyžadují jiný typ a skladbu učebních předmětů a jiný typ ateliérové výuky. Pro aktualizaci výuky je nezbytná širší prostupnost a sdílení některých programů s dalšími vysokými školami, které AVU pro následující období bude projednávat s FAMU a AMU v Praze, VŠVU v Bratislavě a FAVU v Brně. Významným úspěchem je přiznání dvou dlouhodobých záměrů pro vědeckovýzkumná pracoviště AVU, která dosáhla mezinárodní úrovně. Vědecká pracoviště se podílejí na výuce a realizují strategické partnerství v mezinárodní spolupráci v rámci svého výzkumu transformace v postsocialistických zemích (např. společný projekt s VŠVU Bratislava a ZKM Karlsruhe). V oblasti internacionalizace podporuje škola, aby co největší počet studentů působil v mezinárodním prostředí a využívá přitom stále více mobility tzv. free movers. V roce 2006 zahájená nová strategie mezinárodní spolupráce povede k revizi bilaterálních dohod. Bude soustředěna na nejkvalitnější centra, současně posílí vztahy s nejbližšími sousedními zeměmi, a naváže kontakty s novými partnery v dynamicky se rozvíjejících zemích jako je Čína a Japonsko. Slabou stránkou AVU je stále vypracování adekvátního kreditního systému, který je nezbytný pro mobilitu studentů a pro vytvoření nové struktury předmětů, odpovídající diverzifikaci studijních oborů a programů, včetně druhé školy architektury. AVU vyřeší tyto problémy během roku 2007 a zahájí jednání s dalšími školami o výměně přednášek, vzájemné účasti na studijních programech a možnosti jejich integrace. Kritickou oblastí je na AVU prozatím i absence programů v cizím jazyce, které by byly dostatečně atraktivní pro zahraniční studenty a v neposlední řadě prospěšné i pro domácí posluchače. Realizace zpoplatnitelných programů v cizím jazyce závisí především na posílení akademického prostředí o mladší pedagogy, kteří jsou připraveni odborně a jazykově tyto programy vést a kvalifikovaně garantovat. Dalším kritickým místem je financování: vázanost na veřejné zdroje, obtížnost získat prostředky ze soukromých zdrojů, když u školy typu AVU chybí základní pojítko studijních programů s potřebami praxe. AVU je v tomto smyslu proti technickým školám handicapovaná. Možnosti vedlejší hospodářské činnosti jsou velmi omezené a vázané jen na obory restaurování. S finančními zdroji souvisí velký a velmi aktuální problém, jak získávat a hradit zahraniční pedagogy. Tento problém je velmi bolestný u oborů, kde není na domácí scéně dostatek zkušených a vzdělaných odborníků a mzdové prostředky, které jsou k dispozici, nepokryjí ani běžné náklady hostujících profesorů. Uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol nebylo dosud dlouhodobě a kvalifikovaně sledováno. U vysoce profesionalizované oblasti výuky umění je zatím 15

17 obtížně specifikovatelná poptávka, protože umělecký provoz dosud není plně strukturovaný, chybí síť soukromých galerií, kultivovaná vrstva sběratelů, kvalitní podpůrné programy velkých muzeí a galerií. Statut svobodného povolání je většinou neudržitelný a absolventi musí hledat obživu v užitých nebo zcela alternativních oborech. Problém zaměstnanosti proto není možné ani sledovat ani řešit jako u jiných technických a univerzitních oborů, kromě přípravných kurzů mediálních technologií, pedagogické propedeutiky nebo v restaurátorských programech celoživotního vzdělávání. AVU se pokusí provést šetření zaměstnanosti, které však bude muset realizovat formou osobních kontaktů a pohovorů. 16

18 Tabulková část

19 Úvod Tabulka 1 Přehled členství veřejné vysoké školy v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních organizacích vyplní vysoká škola Organizace Stát Status ELIA Holandsko členství EAAE-AEEA Belgie členství Pozn.: Statut postavení VVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. Kvalita a excelence akademických činností Tabulka 2 a Přehled akreditovaných studijních programů veřejné vysoké školy vyplní vysoká škola, údaje v řádku celkem poskytne MŠMT Studijní programy Celkem Skupiny studijních programů bak. mag mag. dokt. stud.prog navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1 1/P,K 2 Celkem 1 1/P,K 2 Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční, tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 b, 2 c, 3, 4, 5, 6 a 12. 2

20 Tabulka 2 b Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání veřejné vysoké školy vyplní vysoká škola Skupina studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře 1 1 a umění Celkem 1 1 více U3V Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. věku. 3

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Třebíč, květen 2010 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů

1. Kvalita a relevance. Úvod. Profilace institucí a studijních programů Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2014 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Fakulta informačních technologií

Fakulta informačních technologií ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Výroční zpráva o hospodaření 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty informačních technologií

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. NA ROK 2012 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2011 Tato

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2006 2010 pro rok 2007 Aktualizaci Dlouhodobého záměru

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Hospodářská fakulta TUL

Hospodářská fakulta TUL Hospodářská fakulta TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2007 1. Úvod - východiska dlouhodobého záměru Hospodářské fakulty TUL Aktualizace

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2008 Třebíč, květen 2009 Výroční zpráva o činnosti Západomoravské vysoké školy Třebíč,

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2009 V Olomouci dne 17. 5. 2010 Zpracovali: prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. rektor RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA prorektor pro pedagogické

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2016 1 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2012 Přerov září 2011 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové, inovační a

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné Zpráva Akreditační komise o hodnocení Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Opavě se sídlem v Karviné duben 2007 Akreditační komise (dále AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 28. a 29.

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT VUT V BRNĚ PRO ROK 2015 BRNO, 29.12.2014 Aktualizace Dlouhodobého

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00

- 1 - Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2010/2011 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze)

Vysoká škola C. Kvalita a zainteresované osoby/subjekty IBAR WP9 (pracovní verze) Projekt je finančně podpořen Evropskou komisí Publikace vyjadřuje pouze názory autorů, Evropská komise není odpovědná za používání informací obsažených v publikaci Vysoká škola C Kvalita a zainteresované

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více