Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Praha, květen 2007

2 O b s a h : strana 1. Úvod Kvalita a excelence akademických činností 5 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj vysoké školy Závěr 14 P ř í l o h y : Tabulková část Organizační schéma AVU Přehled umělecké tvůrčí činnosti jednotlivých ateliérů a pedagogů AVU za rok 2006

3 Zpráva o č innosti AVU za rok Úvod Úplný název vysoké školy Úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič advokát členové PhDr. Ivana Kučerová MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc. zástupce ředitele odboru VŠ MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav generální ředitel, Metrostav, a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek rektor JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák Ministerstvo kultury ČR 2

4 ing. Václav Petříček, CSc. I. náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR ing. Josef Pleskot architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: prof. ak.mal. Jiří Sopko členové: prof. ak. mal. Zdeněk Beran prof. ak. soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, Dr.A. doc. ak. mal. Jiří Lindovský prof. ak. arch. ing. Emil Přikryl prof. ak. mal. rest. Karel Stretti p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. prof. ak. arch. Alena Šrámková prof. ak. mal. Rudolf Sikora prof. ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. místopředseda: Dominik Lang odb. as. Veronika Bromová prof. Jan Hendrych odb. as. Jiří Kovanda prof. Vladimír Kokolia odb. as. Igor Korpaczewski doc. Milada Othová odb. as. Milan Perič odb. as. Theodora Popová doc. Michael Rittstein doc. Petr Siegl odb. as. Milena Slavická odb. as. Dalibor Smutný prof. Karel Stretti prom. hist. Jíří Ševčík, CSc. 3

5 odb. as. Zdeněk Šmíd odb. as. Martin Škarda prof. PhDr. Rostislav Švácha doc. Magdalena Vovsová doc. Dušan Záhoranský Václav Girsa Markéta Hlinovská Eva Koťátková Milena Kubiszová Zbyněk Mergental Vladimír Pešek Čestmír Přindiš Štefan Tóth Petr Valer Vladimír Větrovský Jan Vodáček Další orgány dle vnitřních předpisů školy Vedení AVU kolegium rektora Rektor: Prorektoři: prof. akad. mal. Jiří Sopko tel.: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.: Vedoucí a koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel: Vedoucí KTDU, předseda Akademického senátu: Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: doc. ak. soch. rest. Petr Siegl tel.:

6 Kvestor: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, v Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činnosti Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace - tvůrčí uměleckou činnost. Oblast, kde od roku 1997 dosahuje AVU excelence je vědeckovýzkumná činnost. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvorba pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost byly i v roce 2006 hlavními prioritami školy, které je třeba integrovat, a které jsou významným impulzem k její postupně probíhající restrukturalizaci a proměně klasické výuky v nové sociální, politické a kulturní situaci. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále šestileté magisterské studium a připravujeme akreditaci navazujícího magisterského programu pro absolventy školy architektury. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních programech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. Větší strukturovanost až po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu na škole, která musí zatím praktikovat hybridní model. V roce 2006 AVU reakreditovala doktorský studijní program, rozšířila studium o prezenční formu, zvýšila počet přijatých doktorandů a zařadila je do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni a podařilo se jí tak zvýšit celkový potenciál akademické obce. Výsledky tohoto procesu jsou již patrné pro studijní rok , kde se radikálně zvýšil počet uchazečů i kvalita jejich projektů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají umělecké i vědeckovýzkumné výstupy, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný. Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti zavedené v roce 2006 byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů a restaurátorské školy si v tomto roce vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění 5

7 systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Širší přístup ke vzdělání v roce 2006 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků a nejnověji i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Pro následující období se připravuje další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost. Široké spektrum posluchačů všech studijních oborů zahrnuje také digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií. Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále založení druhého ateliéru architektury. Důvodem, kromě rozšíření nabídky uchazečům z fakult architektury a celkového zvýšení počtu posluchačů, se stala v neposlední řadě také potřeba zesílené odborné supervize při připravovaných rekonstrukcích školy architektury a ateliéru v ul. Jana Zajíce a dále již probíhající rekonstrukce Šalounova ateliéru. Ačkoli se záměr nepodařilo v roce 2006 realizovat, je škola připravena zrealizovat ho v roce Zájem o studium v akademickém roce 2006/07 v podstatě odpovídá vysoké stabilní poptávce. Je však patrné, že v nové situaci AVU musí počítat stále více s rozšiřujícím se sektorem veřejných a soukromých vysokých uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se proměňuje a v následujících letech budou zřejmě redukovat a postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů.jestliže je jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol konkurenceschopnost, je AVU kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje prozatím vysoký stupeň studijní úspěšnosti. Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU položila důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997, a získala dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a studiu malířských historických metod, technik a materiálů. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. V roce 2006 byly také identifikovány výzkumné priority a orientace na aktuální problémy, kterými se v evropské oblasti, (kromě digitalizace archivů pro výzkumnou a pedagogickou činnost), stala témata transformace v postsocialistické sociální a kulturní situaci. Tato změna orientace znamenala také identifikaci nových mezinárodních partnerů i konkurentů a vytvoření určitých infrastrukturních aliancí pro výzkum například se slovenskými vysokými školami a 6

8 vědeckými institucemi nebo s některými výzkumnými centry na západě, jako je uvedené ZKM v Karlsruhe. Značným problémem v roce 2006 bylo financování a hledání jeho nových zdrojů. Normativní financování podle počtu studentů odpovídá mezinárodním postupům, ale pro umělecké školy má nezpochybnitelné limity. AVU zvýšila počet posluchačů ve všech studijních programech a dosáhla hranice, kterou už dále nelze překročit. Závislost na veřejných zdrojích je v této oblasti školství daleko větší než u technických oborů a kombinace prostředků z veřejného a soukromého sektoru je obtížnější. Spojení studijních programů s podnikatelským sektorem a expertní činností, stejně jako spojení témat doktorských prací s firmami a regionálními institucemi, je v podstatě nerealizovatelné, takže i možnost vtáhnout do výuky a řízení školy více soukromých prostředků je velmi malá. S tím souvisí otázka uplatnění na trhu práce a trhu uměleckých produktů. V oblastech hluboké sociální a politické transformace neexistuje vyvinutý provoz umění a také uplatnění na trhu práce u tzv. volných umění je podstatně odlišné od jiných vysokoškolských oborů. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální kontakty a dochází při něm k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních užitých aktivit, pedagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných zaměstnáních. Součástí studijních programů se již staly kurzy pořádané digitální laboratoří, které přispívají k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a je třeba ještě zavést doplňkové pedagogické studium, které by připravilo absolventy k výuce na střední úrovni školství. Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání (tabulka č. 2a, b, c) Zájem o studium na VVŠ (tabulka č. 3) Studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka č. 4) Absolventi VVŠ (tabulka č. 5), uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VVŠ s jejími absolventy Neúspěšní studenti na vysoké škole (tabulka č.6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tabulka č. 7 a,b) 7

9 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab.č. 8) Stejně jako v minulých letech se AVU v roce 2006 snažila navýšit svůj rozpočet z několika grantových řízení a byla úspěšná v získání podpory na 7 projektů v celkové výši tis. Kč. V takovýchto aktivitách bude AVU pokračovat i v následujících letech a bude se snažit příjem z této oblasti zvyšovat. Infrastruktura VVŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnosti informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury ( tabulka č. 9) V roce 2006 pokračovalo rozšiřování informační infrastruktury školy a to především z prostředků projektu Modernizace infrastruktury IT AVU rok Investice v roce 2006 směřovaly zejména k další fázi budování infrastruktury sítě v hlavní budově, v budově Školy architektury a v Moderní galerii. Dle záměru akademické sítě CESNET byla AVU v listopadu 2006 připojena v předstihu na optickou páteřní sít PASNETu rychlostí 10 Gbit/s, což umožňuje provozovat nejnáročnější aplikace ve vysokorychlostních sítích. Na jednotlivá pracoviště byla dovedena optická vlákna umožňující využít přenosovou rychlost 10 Gb/s (s možností dalšího zvyšování v budoucnosti). Dále byla posílena bezpečnost sítě a modernizován soubor audiovizuální techniky sloužící k výuce. Dalším významným zdrojem prostředků v této oblasti je spolupráce se sdružením CESNET z. s. p. o., v rámci níž byly zprovozněny přístupové body mezinárodní akademické bezdrátové sítě Eduroam. Technologie slouží k podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Bezdrátová síť je studenty i zaměstnanci hojně využívaná. Digitální Laboratoř pracuje v nových prostorách ochozu auly AVU; díky tomu může uspokojit požadavky výrazně většího počtu studentů studentů (15 20). Zvýšil se i počet pořádaných odborných kurzů. Nabídka pokrývá problematiku digitálního videa, DTP, 3D a webových technologií. Laboratoř je vybavena kartovým systémem kontroly vstupu. Pro správu dat používají studenti velkokapacitní diskové pole, pro rychlý přístup k internetu jsou jim nepřetržitě k dispozici dva internetové kiosky. Ateliéry Nových Médií se zaměřují na kurzy specifických technologií tak, aby byl efektivně využit jejich technický potenciál (MN1 problematika zvuku, pokročilé 3D programování pro soupravu motion capture, NM2 digitální fotografie a pokročilé digitální video s implementací 3D). 3. Kvalita a kultura akademického života Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. Stipendia jsou uplatňovaná na doporučení vedoucích ateliérů a v ojedinělých případech soudních sporů o podpory, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. Ubytovací služby na koleji 8

10 jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). Ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 10) 4. Internacionalizace Strategie VVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Strategii AVU v oblasti mezinárodní spolupráce dělíme na dva základní okruhy. Prvním je výměnný programu EU Erasmus a Sokrates, nyní Charta. Druhý je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výměnných studentských stáží mimo Evropu. Ad 1.) Programy výměnných stáží v rámci Evropské unie byly rozšířeny o spolupráci s National University of Arts v Bukurešti. Záměrem pro budoucí rok je vyprofilovat tento program tak, aby pokrýval všechna hlavní města Evropské unie a v nich ty nejkvalitnější umělecké školy, nejlépe strukturou podobné AVU Praha. Ad 2.) prioritní oblastí zájmů AVU Praha vzhledem k stále silnější globální situaci se stávají umělecké školy v Asii. Během uplynulého roku 2006 jsme začali s navazováním kontaktů s vysoce kvalitními školami v Japonsku, Jižní Koreji, Thajwanu a Číně. Druhou prioritou je najít další možnosti pro studia v USA, zvláště pak v Los Angeles. Dosavadní pokusy o navázání nových kontaktů a vzájemných dohod skončily finančními problémy se zabezpečením následných kroků z naší strany a vytvořením vhodných podmínek pro naše studenty.vedle využití možností grantů v rámci rozvojových programů MŠMT jsme na konci roku 2006 podali projekty na rozšíření finančního zabezpečení studentů na stážích mimo Evropu na Nadaci ČEZ. Jako součást výše uvedeného projektu pro Nadaci ČEZ jsme podali i žádost o získání prostředků pro program nové školy hostujících pedagogů, v návaznosti na probíhající rekonstrukci Šalounova ateliéru, který se stane jejich sídlem. Rozjezd školy hostujících akademických pracovníků se stal hlavní prioritou začátku roku Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je zapojena do mezinárodního programu SOCRATES/ERASMUS od roku 1997 a realizuje program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. V loňském roce takto vycestovalo 14 studentů a 10 učitelů. Počet bilaterálních dohod se ustálil na 18 vybraných evropských uměleckých institucích. AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu, která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. 9

11 Nabídka studia v cizích jazycích Studium v cizím jazyce není na AVU akreditováno. Pro studenty/absolventy uměleckých škol AVU nabízí placené semestrální stáže s individuálním studijním plánem (v angličtině, eventuálně v jiném světovém jazyku). Společné studijní programy Nejsou zavedeny s žádnou zahraniční školou. Členství akademických pracovníků VVŠ v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích Kromě členství v mezinárodních organizacích sdružující vysoké školy (ELIA, EAAE- AEEA) jsou akademičtí pracovníci školy aktivně účastni na vědeckých a uměleckých radách VŠ v zahraničí (např. VŠVU Bratislava, dále v porotách významných sbírek současného umění jako je Kontakt Sammlung ve Vídni, Skulpture Park v Grazu a ESSL Award pro středoevropské umělecké školy). Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) viz tab. č. 11 a,b,c, Nabídka studia v cizích jazycích (tabulka č. 12) Společné studijní programy 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Systém hodnocení kvality vzdělávání na VVŠ vnitřní a vnější hodnocení Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je, periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury byla zavedena souborná Státní zkouška v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Ta je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. 10

12 Vnitřní hodnocení: formální charakteristika Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo od školního roku 2006/2007 zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, okomentují a zhodnotí. vlastní hodnotící proces Vlastní hodnotící proces nese určité odlišné znaky od evropsky užívaných standardů (Standards and Guedilines for Qualiti Assurance in European Higher Education Area), vzhledem ke specifice uměleckého školství a léty prověřeného systému ateliérové výuky. výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou potom využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní Promoci a slouží jako motivační nástroj ke zvyšování kvality. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. K vnitřnímu hodnocení školy přispívají i dotazníkové ankety pořádané nepravidelně studentskou komorou Akademického senátu. Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Vnější evaluace s mezinárodním aspektem se připravuje na rok 2008 v součinnosti s VŠUP Praha a VŠVU Bratislava. Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti. Stalo se již nepsanou tradicí, že klauzurní práce jsou pravidelně zveřejňovány na konci každého akademického roku v rámci dne otevřených dveří. Diplomanti již pravidelně představují svoji bilanci ve Veletržním paláci. Tato výstava je navíc vždy doplněna katalogem. AVU provozuje vlastní výstavní síň, ve které jsou v krátkých dvoutýdenních intervalech prezentovány výsledky jednotlivých ateliérů, studentů případně hostů. Vedle toho pořádají jednotlivé ateliéry výstavy v prestižních výstavních síních po celé republice. V roce 2007 bude uspořádána velká bilanční přehlídka absolventů školy za období posledních 10 let. Výsledky školy jsou podrobovány reflexi renomovaných výtvarných kritiků, kteří komentují dosažené výsledky na stránkách denního tisku. Mediální zájem stejně jako intenzivní účast odborné a laické veřejnosti je tím nejkvalifikovanějším hodnotícím ukazatelem jinak objektivně těžko uchopitelné umělecké tvorby. 11

13 Údaje o finanční kontrole zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém na Akademii výtvarných umění (dále jen AVU) je vymezen Směrnicí kvestora AVU č. 8/2005 o finanční kontrole. Tato Směrnice je směřována zejména na správné, efektivní a účelné užití veřejných finančních prostředků. V roce 2006 byl vydán vedením AVU soubor úsporných opatření, jehož výsledkem měl být kladný hospodářský výsledek, aby ztráta v hospodaření, vzniklá v minulých letech byla neustále snižována. Tato úsporná opatření spočívala v kontrole dodržování základních bodů výše zmíněné Směrnice, a to zejména hospodárnosti,tj. v zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením finančních prostředků, dále v kontrole účelnosti a efektivnosti použití veřejných prostředků, tj. dosažení požadované kvality ve srovnání s objemem prostředků použitých na jejich plnění. Právě průběžnou kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prováděnou zaměstnanci AVU v rámci svých vymezených povinností, pravomocí a odpovědnosti se podařilo úsporná opatření realizovat. Hospodaření AVU za rok 2006 skončilo kladným hospodářským výsledkem a tím došlo ke splnění hlavního úkolu AVU v roce 2006 v ekonomické oblasti snižování vzniklé ztráty z let minulých. informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných případech korupčního jednání V roce 2006 nebyly na AVU zjištěny žádné případy podezření na korupční jednání. Spolu s vnitřním kontrolním systémem je předkládána správci rozpočtových kapitol v daném termínu za příslušný rok za rok 2006 do zpráva útvaru interního auditu AVU, která ověřuje údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech a hospodaření s veřejnými prostředky za kalendářní rok a současně úkolem tohoto útvaru je i hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému na AVU. 6. Rozvoj vysoké školy Zapojení do Rozvojových programů MŠMT (tabulka č. 13) V roce 2006 byly na AVU řešeny 4 rozvojové projekty MŠMT a to Celoživotní vzdělávání v oboru restaurování, Digitalizace vizuálních archivů současného umění pro vzdělávací účely na VUŠ, Rozvoj přístrojové techniky podporující výuku nových medií a prácí s videem a zvukem a Výměny studentů v celkové hodnotě tis. Kč. Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol (tabulka č. 14) V roce 2005 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ pro rok 2006, a to na Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze, Inovace studijních 12

14 předmětů uměleckého zaměření - Grafické techniky pro veřejnost, Metodologie výuky v Intermediální škole na Akademii výtvarných umění v Praze, Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze, Digitální obraz a na Nové odborné kurzy pro obor nových médií na AVU v Praze. Na poslední z předložených projektů v rámci Tématického okruhu F2 c, jehož řešitelem byl prof. Bielický, obdržela AVU celkem 150 tis. Kč. FRVŠ 2007 V roce 2006 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ 2007: TO Řešitel A a Šejn A a Vovsová F2 d F2 b Šejn Název Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze COLLECTANEA / PROSPEROVA KNIHOVNA Příspěvek fakulty Požadovaná částka (v tis.kč) Stav nefinancovaný financovaný nefinancovaný Vovsová Grafické techniky 0 83 nefinancovaný A b Bielický F2 b Siegl Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace financovaný financovaný Během oponentního řízení bylo všech 6 projektů kladně zhodnoceno a předáno na MŠMT k závěrečnému posouzení a udělení grantové dotace. Grantová dotace byla nakonec přidělena třem projektům v celkové výši tis. Kč: 1) A a/vovsová Magdalena: Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze tis. Kč. 2) A b/bielický Michael: Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací 912 tis. Kč. 3) F2 b/siegl Petr: Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace tis. Kč. 13

15 Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU (tabulka č. 15) V roce 2006 AVU nečerpala žádné finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. Programové financování (tabulka č. 16 a, b) V rámci programu reprodukce majetku AVU realizovala následující dva projekty a to: Koupě a následná rekonstrukce a dostavba ateliérů L.Šalouna, celá částka ve výši tis Kč byla proinvestována. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za stavební práce, které započaly v 09/2006. Stavba bude dokončena v roce 2007 a bude určena pro výuku hostujícího profesora. Modernizace infrastruktury IT, celá částka ve výši tis. Kč byla proinvestována. Realizace tohoto projektu byla rozdělena do několika let, v roce 2007 tento projekt končí. V roce 2006 byly v rámci tohoto projektu doplněny aktivní prvky o komponenty, které zajišťují v hlavní části sítě posílení konektivity a její bezpečnosti. Dále došlo k instalaci velkoplošného displaye, který má sloužit k reprezentaci školy a doplňkově má být využíván pro prezentace studentských prací v rámci výstav. 7. Závěr AVU řešila v období roku 2006 především problémy spojené s normativním způsobem financování. Po přísných úsporných opatřeních, které se dotkly mezd, příspěvků školy na realizaci diplomových prací, dále exkurzí, služeb a provozu školy, se podařilo docílit kladný hospodářský výsledek, a tím došlo i ke snížení kumulované ztráty za minulé období. Podstatný podíl na stabilizaci má zvýšený počet studentů a doktorandů přijatých na denní cyklus, další progresivní vývoj v tomto směru je však velmi limitovaný. AVU se podařilo získat důslednou grantovou politikou značné prostředky především v rozvojových programech, grantech na dlouhodobé záměry vědeckovýzkumné práce, grantech ministerstva kultury ČR, grantech FRVŠ i v Grantové agentuře ČR. Spojení uměleckých studijních programů s praxí a spolupráce s podnikatelským sektorem jsou však velmi obtížné. Jediným zdrojem, který může do provozu školy vnést prostředky ze soukromého sektoru je vedlejší hospodářská činnost uplatňovaná zatím okrajově u restaurátorských oborů. Prioritou AVU zůstává oblast činnosti, kde dosahuje tradičně významných výsledků, tj.ve vzdělávání k tvůrčí umělecké činnosti a ve vlastní umělecké tvorbě. Profil školy je v tomto směru vyhraněný, zaručuje konkurenceschopnost a pokud jde o jeho kvality, je rozhodující především vnější hodnocení umělecké práce posluchačů a pedagogů. Měřítkem je velký rozsah uplatnění v domácích i mezinárodních výstavách, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru, úspěšnost v domácích a mezinárodních konkurzech, soutěžích a cenách (Chalupeckého cena, Essel Award) a široké prezentaci 14

16 v alternativních prostorech, které tvoří potřebnou subkulturu umělecké scény a účastní se jí relativně vysoký počet studentů. AVU prošla v roce 2006 další fází vnitřní restrukturalizace a diverzifikace studijních programů a oborů. Někdejší systém akademické výuky založený na klasických médiích prochází významnými změnami, vznikají složitější struktury čtyř oborů klasických, mediálních a intermediálních, architektury a restaurování, které vyžadují jiný typ a skladbu učebních předmětů a jiný typ ateliérové výuky. Pro aktualizaci výuky je nezbytná širší prostupnost a sdílení některých programů s dalšími vysokými školami, které AVU pro následující období bude projednávat s FAMU a AMU v Praze, VŠVU v Bratislavě a FAVU v Brně. Významným úspěchem je přiznání dvou dlouhodobých záměrů pro vědeckovýzkumná pracoviště AVU, která dosáhla mezinárodní úrovně. Vědecká pracoviště se podílejí na výuce a realizují strategické partnerství v mezinárodní spolupráci v rámci svého výzkumu transformace v postsocialistických zemích (např. společný projekt s VŠVU Bratislava a ZKM Karlsruhe). V oblasti internacionalizace podporuje škola, aby co největší počet studentů působil v mezinárodním prostředí a využívá přitom stále více mobility tzv. free movers. V roce 2006 zahájená nová strategie mezinárodní spolupráce povede k revizi bilaterálních dohod. Bude soustředěna na nejkvalitnější centra, současně posílí vztahy s nejbližšími sousedními zeměmi, a naváže kontakty s novými partnery v dynamicky se rozvíjejících zemích jako je Čína a Japonsko. Slabou stránkou AVU je stále vypracování adekvátního kreditního systému, který je nezbytný pro mobilitu studentů a pro vytvoření nové struktury předmětů, odpovídající diverzifikaci studijních oborů a programů, včetně druhé školy architektury. AVU vyřeší tyto problémy během roku 2007 a zahájí jednání s dalšími školami o výměně přednášek, vzájemné účasti na studijních programech a možnosti jejich integrace. Kritickou oblastí je na AVU prozatím i absence programů v cizím jazyce, které by byly dostatečně atraktivní pro zahraniční studenty a v neposlední řadě prospěšné i pro domácí posluchače. Realizace zpoplatnitelných programů v cizím jazyce závisí především na posílení akademického prostředí o mladší pedagogy, kteří jsou připraveni odborně a jazykově tyto programy vést a kvalifikovaně garantovat. Dalším kritickým místem je financování: vázanost na veřejné zdroje, obtížnost získat prostředky ze soukromých zdrojů, když u školy typu AVU chybí základní pojítko studijních programů s potřebami praxe. AVU je v tomto smyslu proti technickým školám handicapovaná. Možnosti vedlejší hospodářské činnosti jsou velmi omezené a vázané jen na obory restaurování. S finančními zdroji souvisí velký a velmi aktuální problém, jak získávat a hradit zahraniční pedagogy. Tento problém je velmi bolestný u oborů, kde není na domácí scéně dostatek zkušených a vzdělaných odborníků a mzdové prostředky, které jsou k dispozici, nepokryjí ani běžné náklady hostujících profesorů. Uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol nebylo dosud dlouhodobě a kvalifikovaně sledováno. U vysoce profesionalizované oblasti výuky umění je zatím 15

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Praha, kvě ten 2009 Obsah: strana 1. Úvod 1 2. Kvalita a excelence akademických činností 3 3. Kvalita a kultura akademického života

Více

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5

Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7. 150 00 Praha 5 Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 Počet tabulek: 27 V Praze dne 20. května 2009 1 Úvod Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Duškova 7, Praha

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx [Zadejte název dokumentu.] [Zadejte podtitul dokumentu.] cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq [Vyberte

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více