Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akademie výtvarných umění v Praze. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006"

Transkript

1 Akademie výtvarných umění v Praze Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Praha, květen 2007

2 O b s a h : strana 1. Úvod Kvalita a excelence akademických činností 5 3. Kvalita a kultura akademického života Internacionalizace Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj vysoké školy Závěr 14 P ř í l o h y : Tabulková část Organizační schéma AVU Přehled umělecké tvůrčí činnosti jednotlivých ateliérů a pedagogů AVU za rok 2006

3 Zpráva o č innosti AVU za rok Úvod Úplný název vysoké školy Úplný název: Akademie výtvarných umění v Praze používaná zkratka: AVU Praha adresa: U Akademie 4, Praha 7 Organizační schéma Organizační schéma AVU je uvedeno v příloze této zprávy. Složení orgánů vysoké školy Správní rada předseda: JUDr. Miroslav Šipovič advokát členové PhDr. Ivana Kučerová MČ Praha 7 ing. Josef Beneš, CSc. zástupce ředitele odboru VŠ MŠMT ČR ing. Jiří Bělohlav generální ředitel, Metrostav, a.s. prof. PhDr. Václav Cejpek rektor JAMU Brno doc. PhDr. Lubomír Konečný ředitel ÚDU AV ČR ing. Zdeněk Novák Ministerstvo kultury ČR 2

4 ing. Václav Petříček, CSc. I. náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR ing. Josef Pleskot architekt, Ateliér J.Pleskot Umělecká rada předseda: prof. ak.mal. Jiří Sopko členové: prof. ak. mal. Zdeněk Beran prof. ak. soch. Jan Hendrych prof. Milan Knížák, Dr.A. doc. ak. mal. Jiří Lindovský prof. ak. arch. ing. Emil Přikryl prof. ak. mal. rest. Karel Stretti p.h. Jiří Ševčík, CSc. doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. prof. ak. arch. Alena Šrámková prof. ak. mal. Rudolf Sikora prof. ak.soch. Hugo Demartini ak.soch. Bohumil Rak prof. Jaroslav Malina Akademický senát předseda: doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. místopředseda: Dominik Lang odb. as. Veronika Bromová prof. Jan Hendrych odb. as. Jiří Kovanda prof. Vladimír Kokolia odb. as. Igor Korpaczewski doc. Milada Othová odb. as. Milan Perič odb. as. Theodora Popová doc. Michael Rittstein doc. Petr Siegl odb. as. Milena Slavická odb. as. Dalibor Smutný prof. Karel Stretti prom. hist. Jíří Ševčík, CSc. 3

5 odb. as. Zdeněk Šmíd odb. as. Martin Škarda prof. PhDr. Rostislav Švácha doc. Magdalena Vovsová doc. Dušan Záhoranský Václav Girsa Markéta Hlinovská Eva Koťátková Milena Kubiszová Zbyněk Mergental Vladimír Pešek Čestmír Přindiš Štefan Tóth Petr Valer Vladimír Větrovský Jan Vodáček Další orgány dle vnitřních předpisů školy Vedení AVU kolegium rektora Rektor: Prorektoři: prof. akad. mal. Jiří Sopko tel.: p.h. Jiří Ševčík, CSc. pro studijní a pedagogickou činnost tel.: Mgr. Jiří Příhoda pro zahraniční záležitosti tel.: Vedoucí a koordinátor vědeckého výzkumu: p.h. Jiří Ševčík, CSc. tel: Vedoucí KTDU, předseda Akademického senátu: Doc. PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc. tel.: Kancléř: doc. ak. soch. rest. Petr Siegl tel.:

6 Kvestor: ing. Vladimír Kalugin tel.: Zastoupení VVŠ v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizacích, v profesních organizacích viz tabulka č. 1 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy V Umělecké radě je zastoupena 1 žena, v Akademickém senátu 8 žen. 2. Kvalita a excelence akademických činnosti Kvalita a excelence AVU je založena především na tradičních hodnotách nejstarší české akademické instituce, zaměřené na výuku vysoké profesní specializace - tvůrčí uměleckou činnost. Oblast, kde od roku 1997 dosahuje AVU excelence je vědeckovýzkumná činnost. Tyto tři oblasti, vzdělání v umělecké tvorbě, vlastní umělecká tvorba pedagogů i studentů a vědeckovýzkumná činnost byly i v roce 2006 hlavními prioritami školy, které je třeba integrovat, a které jsou významným impulzem k její postupně probíhající restrukturalizaci a proměně klasické výuky v nové sociální, politické a kulturní situaci. Pokud jde o programovou strukturu terciárního vzdělávání na AVU, její vnitřní systém nemá dvoustupňovou strukturu, ale zachovává si stále šestileté magisterské studium a připravujeme akreditaci navazujícího magisterského programu pro absolventy školy architektury. Dostatečnou rozmanitost a nabídku studijních příležitostí zaručují dále doktorské programy ve všech studijních programech v distanční i prezenční formě a celoživotní vzdělávání v oblasti restaurování malířských a sochařských děl v pěti studijních modulech. Větší strukturovanost až po dokončení magisterského studia je v souladu s velmi specializovanou profesní orientací na uměleckou tvorbu na škole, která musí zatím praktikovat hybridní model. V roce 2006 AVU reakreditovala doktorský studijní program, rozšířila studium o prezenční formu, zvýšila počet přijatých doktorandů a zařadila je do pedagogického procesu a vědeckého výzkumu. AVU podpořila své absolventy k dalšímu vzdělání v doktorském stupni a podařilo se jí tak zvýšit celkový potenciál akademické obce. Výsledky tohoto procesu jsou již patrné pro studijní rok , kde se radikálně zvýšil počet uchazečů i kvalita jejich projektů. Vzhledem ke specifice doktorských programů na AVU, které předpokládají umělecké i vědeckovýzkumné výstupy, je však počet uchazečů, schopných obě oblasti integrovat i do budoucna velmi limitovaný. Programy celoživotního vzdělávání v oblasti restaurátorské činnosti zavedené v roce 2006 byly podrobeny prvním testovacím cyklům s malým počtem posluchačů a restaurátorské školy si v tomto roce vytvořily předpoklady pro posílení a zpřesnění 5

7 systému celoživotního vzdělávání na AVU. Tato oblast vzdělávání je jednou z možností, jak orientovat studium prokazatelně navenek, k širší společenské a kulturní praxi, odpovídající potřebě rekonstrukce a restaurování památek na centrální i regionální úrovni. Širší přístup ke vzdělání v roce 2006 zajišťovala také širší nabídka odborných programů kratšího cyklu, jako byly odborné malířské a grafické kurzy pro veřejnost a kurzy večerního kreslení, které kromě veřejnosti slouží přípravě budoucích uchazečů a kultivaci odborných dovedností studentů nižších ročníků a nejnověji i kurzy pro speciální programy jiných vysokých škol (VŠCHT). Pro následující období se připravuje další rozšíření o sochařské kurzy pro veřejnost. Široké spektrum posluchačů všech studijních oborů zahrnuje také digitální laboratoř, která v tomto roce rozšířila a zkvalitnila své kurzy určené nižším ročníkům a nabízí svou kapacitu i školám nových médií. Důležitým záměrem AVU k potřebné diverzifikaci programové struktury AVU zůstává stále založení druhého ateliéru architektury. Důvodem, kromě rozšíření nabídky uchazečům z fakult architektury a celkového zvýšení počtu posluchačů, se stala v neposlední řadě také potřeba zesílené odborné supervize při připravovaných rekonstrukcích školy architektury a ateliéru v ul. Jana Zajíce a dále již probíhající rekonstrukce Šalounova ateliéru. Ačkoli se záměr nepodařilo v roce 2006 realizovat, je škola připravena zrealizovat ho v roce Zájem o studium v akademickém roce 2006/07 v podstatě odpovídá vysoké stabilní poptávce. Je však patrné, že v nové situaci AVU musí počítat stále více s rozšiřujícím se sektorem veřejných a soukromých vysokých uměleckých škol různého zaměření a různé úrovně. Rozložení uchazečů se proměňuje a v následujících letech budou zřejmě redukovat a postupně stále více redukovat zdroje uměleckých talentů.jestliže je jednou z hlavních priorit dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol konkurenceschopnost, je AVU kvalitou svých studijních programů, uměleckou úrovní tvůrčí činnosti a internacionální spoluprací ve vědeckovýzkumné činnosti na evropské úrovni schopná obhájit své přední místo, spolu s dalšími uměleckými školami, jako je VŠUP v Praze, AMU v Praze a JAMU v Brně. Přijímací řízení je vysoce selektivní a i při zvýšeném počtu přijatých uchazečů zaručuje prozatím vysoký stupeň studijní úspěšnosti. Vědeckovýzkumná činnost dosáhla v posledních dvou letech významných úspěchů. Dvě výzkumná pracoviště AVU položila důraz na předchozí výzkumné výsledky a kontinuitu výzkumu od roku 1997, a získala dva dlouhodobé záměry na období pěti a šesti let. Oba záměry mají komplementární tématické zaměření: k dějinám moderního umění a studiu malířských historických metod, technik a materiálů. Granty dovolují posílit výzkumnou kapacitu, která zaručuje výzkum na mezinárodní úrovni, doložený např. spoluprací s Centrem nových médií (ZKM) v Karlsruhe na společné cizojazyčné publikaci v nakladatelství Canz. V roce 2006 byly také identifikovány výzkumné priority a orientace na aktuální problémy, kterými se v evropské oblasti, (kromě digitalizace archivů pro výzkumnou a pedagogickou činnost), stala témata transformace v postsocialistické sociální a kulturní situaci. Tato změna orientace znamenala také identifikaci nových mezinárodních partnerů i konkurentů a vytvoření určitých infrastrukturních aliancí pro výzkum například se slovenskými vysokými školami a 6

8 vědeckými institucemi nebo s některými výzkumnými centry na západě, jako je uvedené ZKM v Karlsruhe. Značným problémem v roce 2006 bylo financování a hledání jeho nových zdrojů. Normativní financování podle počtu studentů odpovídá mezinárodním postupům, ale pro umělecké školy má nezpochybnitelné limity. AVU zvýšila počet posluchačů ve všech studijních programech a dosáhla hranice, kterou už dále nelze překročit. Závislost na veřejných zdrojích je v této oblasti školství daleko větší než u technických oborů a kombinace prostředků z veřejného a soukromého sektoru je obtížnější. Spojení studijních programů s podnikatelským sektorem a expertní činností, stejně jako spojení témat doktorských prací s firmami a regionálními institucemi, je v podstatě nerealizovatelné, takže i možnost vtáhnout do výuky a řízení školy více soukromých prostředků je velmi malá. S tím souvisí otázka uplatnění na trhu práce a trhu uměleckých produktů. V oblastech hluboké sociální a politické transformace neexistuje vyvinutý provoz umění a také uplatnění na trhu práce u tzv. volných umění je podstatně odlišné od jiných vysokoškolských oborů. Výzkum uplatnění absolventů volných uměleckých oborů AVU nebyl dosud proveden, protože vyžaduje naprosto individuální kontakty a dochází při něm k mimořádné difuzi do široké oblasti mediálních užitých aktivit, pedagogických aktivit na nižší úrovni, nižších kvalifikačních uplatnění v restaurátorských profesích, filmovém průmyslu a příležitostných zaměstnáních. Součástí studijních programů se již staly kurzy pořádané digitální laboratoří, které přispívají k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a je třeba ještě zavést doplňkové pedagogické studium, které by připravilo absolventy k výuce na střední úrovni školství. Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání (tabulka č. 2a, b, c) Zájem o studium na VVŠ (tabulka č. 3) Studenti v akreditovaných studijních programech (tabulka č. 4) Absolventi VVŠ (tabulka č. 5), uplatnění absolventů na trhu práce hodnocení nabídky studijních programů z hlediska této uplatnitelnosti, spolupráce VVŠ s jejími absolventy Neúspěšní studenti na vysoké škole (tabulka č.6), opatření vedoucí ke snižování studijní neúspěšnosti Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků (tabulka č. 7 a,b) 7

9 Rozvoj výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti VVŠ a posílení vazby mezi činností vzdělávací a touto činností (tab.č. 8) Stejně jako v minulých letech se AVU v roce 2006 snažila navýšit svůj rozpočet z několika grantových řízení a byla úspěšná v získání podpory na 7 projektů v celkové výši tis. Kč. V takovýchto aktivitách bude AVU pokračovat i v následujících letech a bude se snažit příjem z této oblasti zvyšovat. Infrastruktura VVŠ (materiální, technické a informační zajištění), dostupnosti informačních zdrojů a rozvoj informační infrastruktury ( tabulka č. 9) V roce 2006 pokračovalo rozšiřování informační infrastruktury školy a to především z prostředků projektu Modernizace infrastruktury IT AVU rok Investice v roce 2006 směřovaly zejména k další fázi budování infrastruktury sítě v hlavní budově, v budově Školy architektury a v Moderní galerii. Dle záměru akademické sítě CESNET byla AVU v listopadu 2006 připojena v předstihu na optickou páteřní sít PASNETu rychlostí 10 Gbit/s, což umožňuje provozovat nejnáročnější aplikace ve vysokorychlostních sítích. Na jednotlivá pracoviště byla dovedena optická vlákna umožňující využít přenosovou rychlost 10 Gb/s (s možností dalšího zvyšování v budoucnosti). Dále byla posílena bezpečnost sítě a modernizován soubor audiovizuální techniky sloužící k výuce. Dalším významným zdrojem prostředků v této oblasti je spolupráce se sdružením CESNET z. s. p. o., v rámci níž byly zprovozněny přístupové body mezinárodní akademické bezdrátové sítě Eduroam. Technologie slouží k podpoře IP mobility a roamingu v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Bezdrátová síť je studenty i zaměstnanci hojně využívaná. Digitální Laboratoř pracuje v nových prostorách ochozu auly AVU; díky tomu může uspokojit požadavky výrazně většího počtu studentů studentů (15 20). Zvýšil se i počet pořádaných odborných kurzů. Nabídka pokrývá problematiku digitálního videa, DTP, 3D a webových technologií. Laboratoř je vybavena kartovým systémem kontroly vstupu. Pro správu dat používají studenti velkokapacitní diskové pole, pro rychlý přístup k internetu jsou jim nepřetržitě k dispozici dva internetové kiosky. Ateliéry Nových Médií se zaměřují na kurzy specifických technologií tak, aby byl efektivně využit jejich technický potenciál (MN1 problematika zvuku, pokročilé 3D programování pro soupravu motion capture, NM2 digitální fotografie a pokročilé digitální video s implementací 3D). 3. Kvalita a kultura akademického života Kvalita a kultura akademického života vysoké umělecké školy je na standardní úrovni a k žádnému sociálnímu nebo kulturnímu vylučování nikdy nedocházelo. Stipendia jsou uplatňovaná na doporučení vedoucích ateliérů a v ojedinělých případech soudních sporů o podpory, AVU poskytla bezplatné právní porady, stejně jako jsou poskytovány poradenské služby pro všechny zájemce o studium na AVU. Ubytovací služby na koleji 8

10 jsou nabízeny všem posluchačům, ale využívá jich jen menší část, protože v poslední době dochází k výrazné změně ve způsobu bydlení (kolektivní pronájmy) i financování studia (vysoké procento zaměstnaných). Ubytovací a stravovací služby VVŠ (tabulka č. 10) 4. Internacionalizace Strategie VVŠ v oblasti mezinárodní spolupráce, prioritní oblasti Strategii AVU v oblasti mezinárodní spolupráce dělíme na dva základní okruhy. Prvním je výměnný programu EU Erasmus a Sokrates, nyní Charta. Druhý je zaměřen na rozšíření a zkvalitnění výměnných studentských stáží mimo Evropu. Ad 1.) Programy výměnných stáží v rámci Evropské unie byly rozšířeny o spolupráci s National University of Arts v Bukurešti. Záměrem pro budoucí rok je vyprofilovat tento program tak, aby pokrýval všechna hlavní města Evropské unie a v nich ty nejkvalitnější umělecké školy, nejlépe strukturou podobné AVU Praha. Ad 2.) prioritní oblastí zájmů AVU Praha vzhledem k stále silnější globální situaci se stávají umělecké školy v Asii. Během uplynulého roku 2006 jsme začali s navazováním kontaktů s vysoce kvalitními školami v Japonsku, Jižní Koreji, Thajwanu a Číně. Druhou prioritou je najít další možnosti pro studia v USA, zvláště pak v Los Angeles. Dosavadní pokusy o navázání nových kontaktů a vzájemných dohod skončily finančními problémy se zabezpečením následných kroků z naší strany a vytvořením vhodných podmínek pro naše studenty.vedle využití možností grantů v rámci rozvojových programů MŠMT jsme na konci roku 2006 podali projekty na rozšíření finančního zabezpečení studentů na stážích mimo Evropu na Nadaci ČEZ. Jako součást výše uvedeného projektu pro Nadaci ČEZ jsme podali i žádost o získání prostředků pro program nové školy hostujících pedagogů, v návaznosti na probíhající rekonstrukci Šalounova ateliéru, který se stane jejich sídlem. Rozjezd školy hostujících akademických pracovníků se stal hlavní prioritou začátku roku Zapojení VVŠ do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje AVU je zapojena do mezinárodního programu SOCRATES/ERASMUS od roku 1997 a realizuje program ve formě 3 4 měsíčních studentských stáží a týdenních pobytů pedagogů. V loňském roce takto vycestovalo 14 studentů a 10 učitelů. Počet bilaterálních dohod se ustálil na 18 vybraných evropských uměleckých institucích. AVU nadále podporuje pouze krátkodobou mobilitu, která je pro studenty finančně únosná. Delší než týdenní pedagogické stáže by bylo obtížné realizovat vzhledem k systému výuky na AVU. 9

11 Nabídka studia v cizích jazycích Studium v cizím jazyce není na AVU akreditováno. Pro studenty/absolventy uměleckých škol AVU nabízí placené semestrální stáže s individuálním studijním plánem (v angličtině, eventuálně v jiném světovém jazyku). Společné studijní programy Nejsou zavedeny s žádnou zahraniční školou. Členství akademických pracovníků VVŠ v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích Kromě členství v mezinárodních organizacích sdružující vysoké školy (ELIA, EAAE- AEEA) jsou akademičtí pracovníci školy aktivně účastni na vědeckých a uměleckých radách VŠ v zahraničí (např. VŠVU Bratislava, dále v porotách významných sbírek současného umění jako je Kontakt Sammlung ve Vídni, Skulpture Park v Grazu a ESSL Award pro středoevropské umělecké školy). Mobilita studentů a akademických pracovníků (oběma směry) viz tab. č. 11 a,b,c, Nabídka studia v cizích jazycích (tabulka č. 12) Společné studijní programy 5. Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Systém hodnocení kvality vzdělávání na VVŠ vnitřní a vnější hodnocení Základem hodnocení kvality vzdělávání na AVU je, periodické vnitřní hodnocení, které probíhá formou ročníkových postupových zkoušek. Roční penzum práce každého studenta je přitom podrobeno zevrubnému hodnocení prostřednictvím komise sestavené z pedagogů školy a externistů. V rámci objektivity celého hodnotícího procesu není vedoucí pedagog členem této komise. Ke zkvalitnění vědomostního základu v oblasti klíčového teoretického předmětu Dějiny umění a architektury byla zavedena souborná Státní zkouška v 5. studijním ročníku. Její složení je předpokladem k připuštění k obhajobě diplomové práce. Ta je opět hodnocena komisionálně za účasti externistů z jiných vysokých škol a významných kulturních institucí. 10

12 Vnitřní hodnocení: formální charakteristika Součástí vnitřního hodnotícího procesu jsou samozřejmě i periodicky svolávaná zasedání Kolegia vedoucích pedagogů, kde jsou hodnoceny výsledky jednotlivých ateliérů. Jako novum bylo od školního roku 2006/2007 zavedeno i pololetní hodnocení, které není nadále pouze záležitostí vedoucího pedagoga, ale podléhá revizi kolegia všech vedoucích pedagogů, kteří kolektivně vystavenou semestrální produkci zhlédnou, okomentují a zhodnotí. vlastní hodnotící proces Vlastní hodnotící proces nese určité odlišné znaky od evropsky užívaných standardů (Standards and Guedilines for Qualiti Assurance in European Higher Education Area), vzhledem ke specifice uměleckého školství a léty prověřeného systému ateliérové výuky. výsledky hodnocení a jejich využití Výsledky hodnotících procesů jsou zveřejňovány a slouží jako podklad k dalšímu rozvoji vzdělávání. Výsledky jsou potom využívány při udílení výročních ateliérových cen, které jsou vyhlašovány při slavnostní Promoci a slouží jako motivační nástroj ke zvyšování kvality. Vzhledem k tomu, že všechny pracovní úvazky pedagogů na AVU jsou termínovány, procházejí pravidelným hodnocením v rámci periodicky organizovaných rekonkurzů a konkurzů. Tím je zajištěna odpovídající kvalita, inovace i žádoucí obměna pedagogického sboru. K vnitřnímu hodnocení školy přispívají i dotazníkové ankety pořádané nepravidelně studentskou komorou Akademického senátu. Vnější hodnocení, včetně mezinárodních hodnocení Vnější evaluace s mezinárodním aspektem se připravuje na rok 2008 v součinnosti s VŠUP Praha a VŠVU Bratislava. Hlavním nástrojem vnějšího hodnocení však nadále zůstává činnost AVU, jako kulturní instituce otevřené veřejnosti. Stalo se již nepsanou tradicí, že klauzurní práce jsou pravidelně zveřejňovány na konci každého akademického roku v rámci dne otevřených dveří. Diplomanti již pravidelně představují svoji bilanci ve Veletržním paláci. Tato výstava je navíc vždy doplněna katalogem. AVU provozuje vlastní výstavní síň, ve které jsou v krátkých dvoutýdenních intervalech prezentovány výsledky jednotlivých ateliérů, studentů případně hostů. Vedle toho pořádají jednotlivé ateliéry výstavy v prestižních výstavních síních po celé republice. V roce 2007 bude uspořádána velká bilanční přehlídka absolventů školy za období posledních 10 let. Výsledky školy jsou podrobovány reflexi renomovaných výtvarných kritiků, kteří komentují dosažené výsledky na stránkách denního tisku. Mediální zájem stejně jako intenzivní účast odborné a laické veřejnosti je tím nejkvalifikovanějším hodnotícím ukazatelem jinak objektivně těžko uchopitelné umělecké tvorby. 11

13 Údaje o finanční kontrole zřízení, udržování a efektivnost vnitřního kontrolního systému Vnitřní kontrolní systém na Akademii výtvarných umění (dále jen AVU) je vymezen Směrnicí kvestora AVU č. 8/2005 o finanční kontrole. Tato Směrnice je směřována zejména na správné, efektivní a účelné užití veřejných finančních prostředků. V roce 2006 byl vydán vedením AVU soubor úsporných opatření, jehož výsledkem měl být kladný hospodářský výsledek, aby ztráta v hospodaření, vzniklá v minulých letech byla neustále snižována. Tato úsporná opatření spočívala v kontrole dodržování základních bodů výše zmíněné Směrnice, a to zejména hospodárnosti,tj. v zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením finančních prostředků, dále v kontrole účelnosti a efektivnosti použití veřejných prostředků, tj. dosažení požadované kvality ve srovnání s objemem prostředků použitých na jejich plnění. Právě průběžnou kontrolou hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, prováděnou zaměstnanci AVU v rámci svých vymezených povinností, pravomocí a odpovědnosti se podařilo úsporná opatření realizovat. Hospodaření AVU za rok 2006 skončilo kladným hospodářským výsledkem a tím došlo ke splnění hlavního úkolu AVU v roce 2006 v ekonomické oblasti snižování vzniklé ztráty z let minulých. informace o případech podezření na možné korupční jednání a o prokázaných případech korupčního jednání V roce 2006 nebyly na AVU zjištěny žádné případy podezření na korupční jednání. Spolu s vnitřním kontrolním systémem je předkládána správci rozpočtových kapitol v daném termínu za příslušný rok za rok 2006 do zpráva útvaru interního auditu AVU, která ověřuje údaje, vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech a hospodaření s veřejnými prostředky za kalendářní rok a současně úkolem tohoto útvaru je i hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému na AVU. 6. Rozvoj vysoké školy Zapojení do Rozvojových programů MŠMT (tabulka č. 13) V roce 2006 byly na AVU řešeny 4 rozvojové projekty MŠMT a to Celoživotní vzdělávání v oboru restaurování, Digitalizace vizuálních archivů současného umění pro vzdělávací účely na VUŠ, Rozvoj přístrojové techniky podporující výuku nových medií a prácí s videem a zvukem a Výměny studentů v celkové hodnotě tis. Kč. Zapojení do projektů Fondu rozvoje vysokých škol (tabulka č. 14) V roce 2005 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ pro rok 2006, a to na Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze, Inovace studijních 12

14 předmětů uměleckého zaměření - Grafické techniky pro veřejnost, Metodologie výuky v Intermediální škole na Akademii výtvarných umění v Praze, Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze, Digitální obraz a na Nové odborné kurzy pro obor nových médií na AVU v Praze. Na poslední z předložených projektů v rámci Tématického okruhu F2 c, jehož řešitelem byl prof. Bielický, obdržela AVU celkem 150 tis. Kč. FRVŠ 2007 V roce 2006 bylo podáno celkem 6 projektů na granty FRVŠ 2007: TO Řešitel A a Šejn A a Vovsová F2 d F2 b Šejn Název Zřízení laboratoře intermediálního oddělení Akademie výtvarných umění v Praze Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze COLLECTANEA / PROSPEROVA KNIHOVNA Příspěvek fakulty Požadovaná částka (v tis.kč) Stav nefinancovaný financovaný nefinancovaný Vovsová Grafické techniky 0 83 nefinancovaný A b Bielický F2 b Siegl Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace financovaný financovaný Během oponentního řízení bylo všech 6 projektů kladně zhodnoceno a předáno na MŠMT k závěrečnému posouzení a udělení grantové dotace. Grantová dotace byla nakonec přidělena třem projektům v celkové výši tis. Kč: 1) A a/vovsová Magdalena: Inovace a rozvoj dílen - pracovišť pro praktickou výuku AVU v Praze tis. Kč. 2) A b/bielický Michael: Vybavení ateliéru Nových médií profesionální technologií pro produkci a postprodukci zvukových i multimediálních prací 912 tis. Kč. 3) F2 b/siegl Petr: Metody digitálního zpracování restaurátorské dokumentace tis. Kč. 13

15 Zapojení do projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU (tabulka č. 15) V roce 2006 AVU nečerpala žádné finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU. Programové financování (tabulka č. 16 a, b) V rámci programu reprodukce majetku AVU realizovala následující dva projekty a to: Koupě a následná rekonstrukce a dostavba ateliérů L.Šalouna, celá částka ve výši tis Kč byla proinvestována. Finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů za stavební práce, které započaly v 09/2006. Stavba bude dokončena v roce 2007 a bude určena pro výuku hostujícího profesora. Modernizace infrastruktury IT, celá částka ve výši tis. Kč byla proinvestována. Realizace tohoto projektu byla rozdělena do několika let, v roce 2007 tento projekt končí. V roce 2006 byly v rámci tohoto projektu doplněny aktivní prvky o komponenty, které zajišťují v hlavní části sítě posílení konektivity a její bezpečnosti. Dále došlo k instalaci velkoplošného displaye, který má sloužit k reprezentaci školy a doplňkově má být využíván pro prezentace studentských prací v rámci výstav. 7. Závěr AVU řešila v období roku 2006 především problémy spojené s normativním způsobem financování. Po přísných úsporných opatřeních, které se dotkly mezd, příspěvků školy na realizaci diplomových prací, dále exkurzí, služeb a provozu školy, se podařilo docílit kladný hospodářský výsledek, a tím došlo i ke snížení kumulované ztráty za minulé období. Podstatný podíl na stabilizaci má zvýšený počet studentů a doktorandů přijatých na denní cyklus, další progresivní vývoj v tomto směru je však velmi limitovaný. AVU se podařilo získat důslednou grantovou politikou značné prostředky především v rozvojových programech, grantech na dlouhodobé záměry vědeckovýzkumné práce, grantech ministerstva kultury ČR, grantech FRVŠ i v Grantové agentuře ČR. Spojení uměleckých studijních programů s praxí a spolupráce s podnikatelským sektorem jsou však velmi obtížné. Jediným zdrojem, který může do provozu školy vnést prostředky ze soukromého sektoru je vedlejší hospodářská činnost uplatňovaná zatím okrajově u restaurátorských oborů. Prioritou AVU zůstává oblast činnosti, kde dosahuje tradičně významných výsledků, tj.ve vzdělávání k tvůrčí umělecké činnosti a ve vlastní umělecké tvorbě. Profil školy je v tomto směru vyhraněný, zaručuje konkurenceschopnost a pokud jde o jeho kvality, je rozhodující především vnější hodnocení umělecké práce posluchačů a pedagogů. Měřítkem je velký rozsah uplatnění v domácích i mezinárodních výstavách, a to jak ve veřejném, tak privátním sektoru, úspěšnost v domácích a mezinárodních konkurzech, soutěžích a cenách (Chalupeckého cena, Essel Award) a široké prezentaci 14

16 v alternativních prostorech, které tvoří potřebnou subkulturu umělecké scény a účastní se jí relativně vysoký počet studentů. AVU prošla v roce 2006 další fází vnitřní restrukturalizace a diverzifikace studijních programů a oborů. Někdejší systém akademické výuky založený na klasických médiích prochází významnými změnami, vznikají složitější struktury čtyř oborů klasických, mediálních a intermediálních, architektury a restaurování, které vyžadují jiný typ a skladbu učebních předmětů a jiný typ ateliérové výuky. Pro aktualizaci výuky je nezbytná širší prostupnost a sdílení některých programů s dalšími vysokými školami, které AVU pro následující období bude projednávat s FAMU a AMU v Praze, VŠVU v Bratislavě a FAVU v Brně. Významným úspěchem je přiznání dvou dlouhodobých záměrů pro vědeckovýzkumná pracoviště AVU, která dosáhla mezinárodní úrovně. Vědecká pracoviště se podílejí na výuce a realizují strategické partnerství v mezinárodní spolupráci v rámci svého výzkumu transformace v postsocialistických zemích (např. společný projekt s VŠVU Bratislava a ZKM Karlsruhe). V oblasti internacionalizace podporuje škola, aby co největší počet studentů působil v mezinárodním prostředí a využívá přitom stále více mobility tzv. free movers. V roce 2006 zahájená nová strategie mezinárodní spolupráce povede k revizi bilaterálních dohod. Bude soustředěna na nejkvalitnější centra, současně posílí vztahy s nejbližšími sousedními zeměmi, a naváže kontakty s novými partnery v dynamicky se rozvíjejících zemích jako je Čína a Japonsko. Slabou stránkou AVU je stále vypracování adekvátního kreditního systému, který je nezbytný pro mobilitu studentů a pro vytvoření nové struktury předmětů, odpovídající diverzifikaci studijních oborů a programů, včetně druhé školy architektury. AVU vyřeší tyto problémy během roku 2007 a zahájí jednání s dalšími školami o výměně přednášek, vzájemné účasti na studijních programech a možnosti jejich integrace. Kritickou oblastí je na AVU prozatím i absence programů v cizím jazyce, které by byly dostatečně atraktivní pro zahraniční studenty a v neposlední řadě prospěšné i pro domácí posluchače. Realizace zpoplatnitelných programů v cizím jazyce závisí především na posílení akademického prostředí o mladší pedagogy, kteří jsou připraveni odborně a jazykově tyto programy vést a kvalifikovaně garantovat. Dalším kritickým místem je financování: vázanost na veřejné zdroje, obtížnost získat prostředky ze soukromých zdrojů, když u školy typu AVU chybí základní pojítko studijních programů s potřebami praxe. AVU je v tomto smyslu proti technickým školám handicapovaná. Možnosti vedlejší hospodářské činnosti jsou velmi omezené a vázané jen na obory restaurování. S finančními zdroji souvisí velký a velmi aktuální problém, jak získávat a hradit zahraniční pedagogy. Tento problém je velmi bolestný u oborů, kde není na domácí scéně dostatek zkušených a vzdělaných odborníků a mzdové prostředky, které jsou k dispozici, nepokryjí ani běžné náklady hostujících profesorů. Uplatnění absolventů vysokých uměleckých škol nebylo dosud dlouhodobě a kvalifikovaně sledováno. U vysoce profesionalizované oblasti výuky umění je zatím 15

17 obtížně specifikovatelná poptávka, protože umělecký provoz dosud není plně strukturovaný, chybí síť soukromých galerií, kultivovaná vrstva sběratelů, kvalitní podpůrné programy velkých muzeí a galerií. Statut svobodného povolání je většinou neudržitelný a absolventi musí hledat obživu v užitých nebo zcela alternativních oborech. Problém zaměstnanosti proto není možné ani sledovat ani řešit jako u jiných technických a univerzitních oborů, kromě přípravných kurzů mediálních technologií, pedagogické propedeutiky nebo v restaurátorských programech celoživotního vzdělávání. AVU se pokusí provést šetření zaměstnanosti, které však bude muset realizovat formou osobních kontaktů a pohovorů. 16

18 Tabulková část

19 Úvod Tabulka 1 Přehled členství veřejné vysoké školy v organizacích sdružujících vysoké školy, v mezinárodních a profesních organizacích vyplní vysoká škola Organizace Stát Status ELIA Holandsko členství EAAE-AEEA Belgie členství Pozn.: Statut postavení VVŠ v organizaci, např. člen, předseda, místopředseda apod. Kvalita a excelence akademických činností Tabulka 2 a Přehled akreditovaných studijních programů veřejné vysoké školy vyplní vysoká škola, údaje v řádku celkem poskytne MŠMT Studijní programy Celkem Skupiny studijních programů bak. mag mag. dokt. stud.prog navazující P K P K P K přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění 1 1/P,K 2 Celkem 1 1/P,K 2 Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční, tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). Skupiny studijních programů jsou děleny podle kódů studprog : přírodní vědy a nauky 11 až 18, technické vědy a nauky 21 až 39, zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky 41 až 43, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky 51 až 53, společenské vědy, nauky a služby 61, 65, 67, 71 až 74, ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68, pedagogika, učitelství a sociální péče 75, obory z oblasti psychologie 77, vědy a nauky o kultuře a umění 81 a 82. Platí též pro tab. 2 b, 2 c, 3, 4, 5, 6 a 12. 2

20 Tabulka 2 b Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání veřejné vysoké školy vyplní vysoká škola Skupina studijních programů přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby ekonomie kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod. do 100 hod. více do 15 hod. kurzy zájmové do 100 hod. právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře 1 1 a umění Celkem 1 1 více U3V Celkem Pozn.: U3V univerzita 3. věku. 3

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2008 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Výroční zpráva Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové za rok 2008 Obsah: Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projek t: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FA VUT V BRNĚ PRO ROK 2014 BRNO

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK

Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-12/2 -MPK B3-12/2-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA UP (MPK) B3-12/2-MPK Vymezení seznamu a obsahu zdrojů v rámci informačního systému SAP Varias Education na Univerzitě Palackého v Olomouci

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006.

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 26. 1. Úvod: Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy obchodní a hotelové Brno pro rok 2016 Dokument Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost

UIACH 68081715. Vědecko-pedagog. hodnost Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR veřejné výzkumné instituce v roce 27 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 6881715 Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání 1) Počet

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 2012 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013

Slezská univerzita v Opavě. Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Slezská univerzita v Opavě Institucionální rozvojový plán Slezské univerzity v Opavě na rok 2013 Opava, říjen 2012 Obsah Institucionální rozvojový plán na rok 2013 Úvod 5 Informační a komunikační technologie

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015

Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 Akční plán na léta 2008-2010 DODATEK Č.1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA LITOMYŠL PRO OBDOBÍ 2008 2015 OBSAH 2 DOPLNĚNÍ PŘEHLEDU PROJEKTŮ AKČNÍHO PLÁNU NA LÉTA 2008 2010...5..2. 1.1 Doplnění projektu 5...2

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán

INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán INSTITUCIONÁLNÍ Rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2013: projednala

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003

Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka. Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 Akademie múzických umění v Praze Rektorát Kvestorka Malostranské náměstí 12 118 00 Praha 1 V Praze dne 21.11.2003 Sekr.12394 /2003 Směrnice kvestorky AMU č. 5/2003 o vnitřním kontrolním systému S platností

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace

Rozvojové programy MŠMT na rok 2004. Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004. 2 na podporu rozvoje internacionalizace Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Rozvojové programy MŠMT na rok 2004 Závěrečná zpráva projektu Č. 253/2004 Program na podporu rozvoje internacionalizace podprogram c),

Více