!f21: _='""',,...,"'-...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!f21: _='""',,...,"'-..."

Transkript

1 Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, Kolín I tel.: , fax: , sídlo odboru: Sokolská 545, Kolín II Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Praha Dukelských hrdinů PRAHA 7 Vaše čj. (zn.): Naše čj.: OZPZ 71454/2010 Naše zn.: OZPZ 1080/ /10- Tu Počet listů: Příloh/listů: 3 O/O r~hl1 Oprávněná úřední osoba: Telefon: Jan Tučím Ing. Pavel Horák Ic...!f21: _='""',,...,"' Datum: Kolín, Nebovidy - vodoprávní povolení stavby,, Přeložky městských vodovodních řadů, přeložka č. 7 a č. 8" a,, Přeložka splaškové kanalizace Šťáralka" na pozemcích v k.ú. Kolín a Nebovidy ROZHODNUTí (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU) Vzhledem k výsledku provedeného vodoprávního řízení uděluje odbor životního prostředí Městského úřadu Kolín, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle 104 a 106 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, a 15, odstavec 1, písmeno d) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) podle 15, odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách, 115 a následujících stavebního zákona a zemědělství povolení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 IČ ke zřízení (stavbě) vodního díla,, Přeložky městských vodovodních řadů, přeložka č. 7 a č. 8" na pozemcích parc.č. 791, 926, 928, 773, 612/1, 778, 930, 931, 938, v k.ú. Nebovidy a parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3685/200 v k.ú. Kolín, přeložka Č. 7. tvárná litina ON 100 v délce 175,0 m a přeložka Č. 8 tvárná litina ON 100 v délce 168,0 m a stavba,, Přeložka splaškové kanalizace Št'áralka" na pozemcích parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/200, v k. ú Kolín a parc.č. 903 v k.ú. Nebovidy. Stavba obsahuje: Přeložky městských vodovodních řadů, přeložka č. 7 a č. 8: Přeložka č, 7 vodovodní řad - tvárná litina ON 100 v délce 175,0 m, na pozemcích parc.č. 791, 926,928, 773, 612/1, 778, 930, 931, 938, v k.ú. Nebovidy Přeložka č. 8 vodovodní řad - tvárná litina ON 100 v délce 168,0 m, parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3685/200 v k.ú. Kolín, Přeložka splaškové kanalizace Št'áralka PE 110 mm v délce 140,0 m, na pozemcích parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/200, v k. Ú Kolín a parc.č. 903 v k.ú. Nebovidy./6

2 Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů a platných ČSN. Případné změny nesmí být provedena bez předchozího povolení stavebního úřadu. 2. Požadavky dotčených orgánů státní správy budou respektovány takto: Krajská hygienická stanice Středočeského , zn.: 277/213/147/07/KO: kraje, územní pracoviště Kolín, stanovisko ze dne V souladu s 77 zákona č.258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek: 1) Během stavební činnosti je třeba dodržet následující podmínky: Stavební práce v blízkosti obytné zástavby mohou být prováděny pouze v období 7.00 až Hlučné práce jako např. práce s pneumatickými kladivy se mohou provádět v době mezi 8.00 až hodinou v pracovních dnech. Stavební práce nesmí být prováděny v době noční, tj. mezi až V případě potřeby provádět stavební práce i v noci musí být KHS předložen akustický posudek, že prováděné práce v době noční nepřekročí hygienický limit 45 db v chráněném venkovním prostoru nejbližších staveb. 2) Ke kolaudaci je třeba předložit: Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy rozbory vzorků vody v rozsahu.krácený" rozbor souladu s požadavky vyhl. MZ č.252/2007 Sb., v platném znění, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly tak, aby byla ověřena kvalita vody ve veřejném vodovodu po realizaci 10 přeložek - odběrová místa: Veterinární správy Štítary, Kolín VI., 4. základní škola Lipanská, Kolín III., Střední integrovaná škola Šťáralka. Výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou musí být vyrobeny v souladu s požadavky 5 zákona Č. 258/2000 Sb. - tzn. vyhlášky Č. 37/2001 Sb., event. vyhlášky Č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody - ke kolaudaci bude předložen seznam výrobků a požadované doklady. Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vyjádření ze dne , zn. 3663/2010: Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Podmínkou realizace stavby je respektování památkového zákona: Ve smyslu ustanovení zákona č.20/87 Sb. ve znění zákona č.242/92 Sb. bude nutný základní výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizací. Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže stavební činnost. Nutný další archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního rozhodnutí. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, závazné stanovisko č.j.: 4020-ÚP/ ze dne pro stavbu "Silnice 1/38Kolín - obchvat: Městský úřad Kolín 2/6 zn.: OZPZ 1080/ /10 Tu

3 Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace a níže uvedených podmínek: 1. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice 1/38 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m. 2. V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech: - Únosnost objektů - min. 60 t. - Směrové poměry oblouků m - Podjezdná výška 4,5 m - Šířka vozovky - 7 m 3. Při úplné uzavírce požaduji tuto skutečnost oznámit Regionálnímu úřadu Centra vojenské dopravy, ul. Komenského 224, Hradec Králové min. 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření. 4. Ukončení uzavírky silnice 1/38oznámit výše uvedenému úřadu na tel. Č MěÚ Kolín, odbor dopravy, vyjádření ze dne , zn.: noj 2795/ /1 O-noj: S umístěním vodovodu a kanalizace do chodníku lze souhlasit pouze za předpokladu, že výkop bude zaříznut do tvaru pravidelného pravoúhlého obrazce a po uložení zařízení bude při záhozu řádně zhutněn a povrch chodníku bude uveden do původního stavu. Zásah do chodníků požadujeme minimalizovat. Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců, průjezd kočárků a přístup k sousedním nemovitostem a provozovnám. Na chodníku nebude ukládán výkopový ani stavební m seriál. Případné jeho znečištění bude neprodleně odstraněno. Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace - chodníku podá zhotovitel v dostatečném předstihu 30 dní. MěÚ Kolín, odbor ŽPZ, společné vyjádření ze dne , zn.:ozpz 23/ /1 O-Tv: Z hlediska nakládán! s odpady: nemáme námitek za předpokladu, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. Č. 185/01 Sb., o odpadech, v platném znění. Po dokončení prací bude doloženo jejich předání oprávněné osobě. Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námitky za podmínky, že při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných v souvislosti s realizací stavby, které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, přijme investor - stavebník v době realizace stavby všechna vhodná technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v okolí stavby (např. zkrápění - mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, zaplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.). 3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhl.č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení příslušných technických norem, zejména ČSN Prostorová úprava vedení technického vybavení. 5. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemního vedení ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02, a.s., MERO ČR, a.s.čepro, a.s. a VODOS Kolín, s.r.o. a bude se řídit podmínkami uvedenými v jejich stanoviscích. 6. Stavba bude provedena dodavatelsky. 7. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě, u vstupu na staveniště, štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. 8. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena v souladu s plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě pokračovat. 9. Pro dokončení stavby se stanoví lhůta jednoho roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Městský úřad Kolín 3/6 zn.: OZPZ 1080/ /1 O-Tu

4 o podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto: Námitky účastníků řízení nebyly shledány, požadavky dotčených organizací byly zahrnuty do podmínek a povinností tohoto rozhodnutí. Odůvodnění Odbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín posoudil návrh žadatele, Ředitelství silni a dálnic ČR - Správa Praha, IČ , ze dne , č.j.: 71454/10, kterým požadoval vodoprávní projednání projektové dokumentace,, Přeložky městských vodovodních řadů, přeložka č. 7 a 8" na pozemcích parc.č. 791, 926, 928, 773, 612/1, 778, 930, 931, 938, v k.ú. Nebovidy a parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3685/200 v k.ú. Kolín a stavba,, Přeložka splaškové kanalizace Št'áralka" na pozemcích parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/200, v k. ú Kolín a parc.č. 903 v k.ú. Nebovidy, vypracované projektovou organizací SUDOP Praha, a.s., Olšanská ta, Praha 3, v měsíci 07/2008. Projektová dokumentace řeší: Přeložky městských vodovodních řadů, přeložka č, 7 a č, 8: Přeložka č. 7 vodovodní řad - tvárná litina ON 100 v délce 175,0 m, na pozemcích parc.č. 791, 926, 928, 773,612/1, 778, 930, 931, 938, v k.ú. Nebovidy Přeložka č. 8 vodovodní řad -tvárná litina ON 100 v délce 168,0 m, parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3685/200 v k.ú, Kolín, SO Přeložka splaškové kanalizace Št'áralka PE 110 mm v délce 140,0 m, na pozemcích parc.č. 3658/197, 3658/198, 3658/199, 3658/200, v k. ú Kolín a parc.č. 903 v k.ú. Nebovidy k nimž je třeba povolení podle 15 zákona o vodách. Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti a byl doložen přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodohospodářské poměry, obecné zájmy a práva jiných, vodoprávní úřad uznal návrh za způsobilý k projednání ve vodoprávním řízení podle 115 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) a opatřením ze dne , č.j.: OZPZ 1080/ /1 O-Tu oznámil zahájení řízení s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny do stanoveného termínu, nebude možno podle 115, odstavec 8 citovaného zákona o vodách, brát zřetel. Při řízení bylo zjištěno: a) Posouzení projektu vodohospodářského díla si vyžádali: Krajská hygienická stanice Středočeského , zn.: 277/213/147/07/KO. kraje, územní pracoviště Kolín, stanovisko ze dne Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, závazné stanovisko č.j.: 4020-ÚP/ ze dne MěÚ Kolín, odbor ŽPZ, společné vyjádření ze dne , zn. :OZPZ 23/ /1 O-Tv. b) Místně příslušný obecní úřad s pravomocí stavebního úřadu, tj. Odbor výstavby - stavební úřad MěÚ Kolín, vydal vyjádření č.j.: SU 52838/ /2008-pes dne , kterým ve smyslu ustanovení 15, odst. 2 stavebního zákona souhlasí s vydáním stavebního povolení speciálním stavebním úřadem. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j.: vest.2108/04/vk dne , které nabylo právní moci dne Prodloužení platnosti územního rozhodnutí nabylo právní moci dne c) Vyjádření jednotlivých účastníků řízení, dotčených organizací a jejich posouzení vodoprávním úřadem: ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k existenci energetických zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., ze dne , zn.: : Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení vytýčeny. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3 metry (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. Pro činnosti vochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být požádáno o samostatný souhlas. Městský úřad Kolín 4/6 zn.: OZPZ 1080/ /1 O Tu

5 RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko zn.: 2162/09/175 ze dne prodloužené stanoviskem zn.: 2019/10/175 ze dne : Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené v tomto stanovisku. Před zahájením stavební činnosti vochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Telefónica 02 Rzech Republik, a.s., vyjádření č.j.: /10 ze dne Investor bude plnit podmínky uvedené v tomto vyjádření. MERO ČR, a.s., vyjádření č.j.: 2010/11/214-1 ze dne ČEPRO, a.s., vyjádření č.j.: S1-2/536/1 O ze dne a stanovisko č.j.: S1-2/480/07 VODOS, s.r.o. Kolín, souhlas se stavbou ze dne , č.j.: 1396/10 Fu/296/10. Smlouva o vypořádání některých práva povinností souvisejících s realizací stavby "Přeložka silnice 1/38 - obchvat Kolín, okres Kolín" ze dne , uzavřenou mezi ŘSD ČR a Městem Kolín. Smlouva o pronájmu nemovitosti č.02/rů/10 ze dne uzavřená mezi ŘSD ČR a Jaromírem Záběhlickým a Věroslavem Záběhlickým Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne uzavřená mezi Vodohospodářským sdružením Kolín a Jaromírem Záběhlickým. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne uzavřená mezi Vodohospodářským sdružením Kolín a Věroslave Záběhlickým. Příkazní smlouva ze dne uzavřená mezi ŘSD ČR a Vodo hospodářským Kolín jejich stanoviska nejsou záporná ani protichůdná. sdružením d) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je v souladu se záměry ve vodním hospodářství. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 - Smíchov, podáním učiněným u zdejšího odboru životního prostředí a zemědělství, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník obdržel jeden stejnopis. Stavba nesmí být zahájena. dokud stavební povolení nenabude právní moci / 75 zákona č.500/2004 Sb.!. otisk úředního razítka Ing. Pavel Horák vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Doručuje se: Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou: Jaromír Záběhlický, Dominikánská 196/2, Brno, Brno - město - Milan Janovský, Růžová 456, Sendražice Městský úřad Kolín 5/6 zn.: OZPZ 1080/ /1 O-Tu

6 - Věra Janovská, Růžová 456, Sendražice - Lucie Votavová, Labská 2148, Říčany AUTO DESIGN VAŇKÁT, s..r.o., Polepy 227, Kolín 2 Účastníkům řízení doporučeně: - Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Praha, Dukelských hrdinů 34, Praha 7 - Obec Nebovidy, Nebovidy 75, Kolín 2 - k vyvěšení - Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I. (odbor regionálního rozvoje) - Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská 445, Kutná Hora - AVE Kolín, s.r.o., Kmochova 2, Kolín III. - Vodohospodářské sdružení Kolín, Havelcova 70, Kolín III, Kolín Orgány státní správy: - Povodí Labe s.p. Hradec králové, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové 3 - Hasičský záchranný sbor, ÚP Kolín, Polepská 634, Kolín IV, Kolín 2 - Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kolín, U Nemocnice 3, Kolín III. - Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - MěÚ Kolín, odbor dopravy, Karlovo náměstí 78, Kolín I. - MěÚ Kolín, odbor ŽPZ - Zde - MěÚ Kolín - podatelna - k vyvěšení Dotčené organizace: - Telef6nica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - Žižkov, Praha - Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, Praha - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, Děčín 2 - RWE Distribuční služby, s.r.o. RC Mladá Boleslav, Plynárenská 499/1, Brno - ČEPRO, a.s., Dělnická 231/12, Praha 7 - MERO ČR, a.s., Veltruská 748,27801 Kralupy nad Vltavou 1 - VODOS, S.R.O., Legerova 21, Kolín III, Kolín 2 Oznámení musí být vyvěšeno minimálně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne 6 /t IJ If Sejmuto dne _ (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení) Městský úřad Kolfn 6/6 zn.: OZPZ 1080/ /1 O-Tu

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací Podskalská 19 120 00 Praha 2 Spis. ZN. výst.:40087/2013/se V Praze dne 25.11.2013 Č.j.: MUCE 49534/2013 OSU vyřizuje: tel./e-mail: Monika

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více