STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/12 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními 10, písmene d) a 84, odstavce 2, písmene h), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku): I. ČÁST ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 POPLATKY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (1) Statutární město Kladno (dále jen město ) zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): a) poplatek ze psů, b) poplatek za užívání veřejného prostranství, c) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, d) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. (2) Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Kladna (dále jen správce poplatku). 1) 1) 14, odst. 3, zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) (3) Nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky (dále jen vyhláška ) jsou dvě přílohy. Přílohou č. 1 je mapová dokumentace vytvořená z podkladů územního plánu sídelního útvaru města Kladna ke dni Tato dokumentace obsahuje rozlišení území podle účelu využití. Přílohou č. 2 je rozpis rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 1

2 Článek 2 VYMEZENÍ ÚZEMNÍCH ZÓN (1) Pro účely této vyhlášky se území města dělí na tři územní zóny označené jako I., II. a III. zóna. (2) I. zónu tvoří: a) část katastrálního území č Kladno, a to střed tohoto katastrálního území ohraničený ulicemi Dukelských hrdinů, částí ulice Generála Klapálka, částí ulice Petra Bezruče, částí ulice Cyrila Boudy, ulicí Fibichovou, částí ulice Ke Stadionu, částí ulice Čs. armády a ulicí Pod Zámkem, a to včetně prostoru těchto ulic (částí ulic). (3) II. zónu tvoří: a) katastrální území č Rozdělov, b) katastrální území č Kročehlavy, c) katastrální území č Kladno, s výjimkou částí katastrálního území uvedených v I. a III. zóně. (4) III. zónu tvoří: a) část katastrálního území č Kladno, které tvoří ulice Průmyslová, Újezdská, Hnidouská, Motyčínská a Na Kopci (tzv. oblast Kübeck ), a ulice Havířská (mimo části ulice od ulice Pod Zámkem po ulici T. G. Masaryka), Kolmistrova, V. Burgra, Na Stráni, Pod Strání, Bukovská a Hluboká (tzv. oblast Podprůhon ), b) katastrální území č Dubí u Kladna, c) katastrální území č Vrapice, d) katastrální území č Motyčín, e) katastrální území č Hnidousy. II. ČÁST POPLATEK ZE PSŮ Článek 3 POPLATNÍK A PŘEDMĚT POPLATKU (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Kladna. 2) (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3) Článek 4 VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI (1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců. (2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4) 2

3 (3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Článek 5 OHLAŠOVACÍ POVINNOST (1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů od dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 2) 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 3) 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 4) 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích Článek 6 SAZBA POPLATKU (1) Poplatek ze psů chovaných v bytovém domě za kalendářní rok činí: a) 800 Kč za jednoho psa v I. a II. zóně, b) Kč za každého dalšího psa v I. a II. zóně, c) 600 Kč za jednoho psa v III. zóně, d) 900 Kč za každého dalšího psa v III. zóně. (2) Poplatek ze psů, jejichž držitelem je poživatel invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu v bytovém domě na celém území města za kalendářní rok činí: a) 160 Kč za jednoho psa, b) 240 Kč za každého dalšího psa. (3) Poplatek ze psů chovaných v rodinném domě nebo jiném objektu na celém území města za kalendářní rok činí: a) 120 Kč za jednoho psa, b) 180 Kč za každého dalšího psa. (4) Bytovým domem se rozumí stavba, která má více než 1/2 podlahové plochy všech místností určenu k bydlení a ve které jsou nejméně 4 samostatné byty. Rodinným domem se rozumí stavba, která má více než 1/2 podlahové plochy všech místností určenu k bydlení a ve které jsou nejvýše 3 samostatné byty. Jiným objektem se rozumí stavba, která není bytovým ani rodinným domem, má alespoň jedno nadzemní podlaží, a má přiděleno popisné číslo (například stavby pro hospodářskou nebo obchodní činnost). Článek 7 SPLATNOST POPLATKU Poplatek je splatný bez vydání platebního výměru. Nečiní-li poplatek více než 200 Kč je splatný nejpozději do každého roku. V případě, že poplatek je vyšší než 200 Kč, je 3

4 splatný najednou vždy k , nebo je možné jej uhradit ve dvou stejných splátkách, nejpozději vždy do a každého roku. Článek 8 OSVOBOZENÍ A ÚLEVY (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 5) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 6) zvláštního právního předpisu. (2) Od poplatku je osvobozen poplatník, provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1, tohoto článku. (3) Od poplatku je osvobozen poplatník, který provozuje útulek pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo jemuž stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 7). 5) 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 6) zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 7) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. (4) Vypočítaný poplatek dle článku 6, odstavce 1, se sníží o 50 %, pokud poplatník prokáže, že pes složil zkoušku z výkonu. (5) Pokud poplatník získá psa do držení z útulku na území okresu Kladno, je od poplatku za tohoto psa trvale osvobozen, pokud jde o jednoho drženého psa. Pokud získá do držení z útulku na území okresu Kladno druhého a dalšího psa, snižuje se za tyto psy vypočítaný poplatek trvale o 50 %. Získání psa je poplatník povinen prokázat. III. ČÁST POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Článek 9 PŘEDMĚT POPLATKU (1) Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství je zvláštní užívání veřejného prostranství 8), kterým se rozumí: a) umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. b) užívání veřejného prostranství pro provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení a skládek, c) umístění reklamních zařízení, d) umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí (např. houpačky, kolotoče, střelnice), e) vyhrazení trvalého parkovacího místa, f) užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, g) užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. (2) Veřejným prostranstvím 8) ve městě se určují místa, která jsou v příloze č. 1 této vyhlášky. 8) 34, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 4

5 Článek 10 POPLATNÍK Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 9. Článek 11 SAZBA POPLATKU (1) Pokud není v tomto článku stanoveno jinak, činí základní sazba poplatku za užívání veřejného prostranství pro všechny druhy užívání za každý i započatý 1m 2 užívaného prostranství a za každý i započatý den: a) v I. a II. zóně 10 Kč, b) v III. zóně 5 Kč. (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene a), pro prodejní zařízení s výjimkou výlučného prodeje ovoce, zeleniny, květin a sadby, činí za každý i započatý 1m 2 a za každý i započatý den: a) v I. zóně 100 Kč, b) v II. zóně 80 Kč, c) v III. zóně 50 Kč. (3) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavci 1, písmene a), v případech, kdy je prodejní zařízení (tzv. předsunutý prodej ) umístěno před stavbou, v níž je provozovna, ve které poplatník provozuje svoji podnikatelskou činnost, činí za každý i započatý 1m 2 a za každý i započatý den: a) v I. a II. zóně 25 Kč, b) v III. zóně 15 Kč. (4) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene a) u prodejního zařízení, při výlučném prodeji ovoce, zeleniny, květin a sadby, včetně jejich předsunutého prodeje, činí za každý i započatý 1m 2 a za každý i započatý den: a) v I. a II. zóně 20 Kč, b) v III. zóně 10 Kč. (5) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavci 1, písmene a), v případech vykonávání hostinské činnosti před stavbou, v níž je provozovna, ve které poplatník provozuje svoji podnikatelskou činnost (tzv. předzahrádky ), činí za měsíc 750 Kč. (6) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene b), činí za každý i započatý 1m 2 a za každý i započatý den 2 Kč. (7) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene c), činí za každý i započatý 1m2 a za každý i započatý den 100 Kč. Paušální poplatek činí 500 Kč za měsíc. (8) Za reklamní zařízení podle odstavce 7, tohoto článku se považují i taková zařízení, která nejsou přímo umístěná na veřejném prostranství, ale jsou s veřejným prostranstvím spojena některou svou částí nebo součástí konstrukce (např. ukotvením u kotvených vzducholodí a horkovzdušných balónů, apod.). Plochu pro výpočet užívaného veřejného 5

6 prostranství tvoří plocha té části nebo součásti konstrukce, která je spojena se zemí. (9) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene c), umístěním přenosného reklamního (informačního) zařízení (např. tzv. áčko nebo stojka a podobné) činí paušálně 250 Kč za měsíc. (10) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene d), činí za každý týden: a) v I. a II. zóně: - do 50 m 2 užívaného veřejného prostranství 700 Kč, - do 100 m 2 užívaného veřejného prostranství 1400 Kč, - za každých dalších i započatých 100 m 2 užívaného veřejného prostranství 1400 Kč. b) v III. zóně: - do 50 m 2 užívaného veřejného prostranství 350 Kč, - do 100 m 2 užívaného veřejného prostranství 700 Kč, - za každých dalších i započatých 100 m 2 užívaného veřejného prostranství 700 Kč. (11) Poplatek za užívání veřejného prostranství podle čl. 9, odstavce 1, písmene e), činí za jedno místo pro motorové vozidlo a za každý měsíc paušální částku: a) v I. a II. zóně 2500,- Kč b) v III. zóně 1000,- Kč Článek 12 VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI (1) Poplatková povinnost vzniká ode dne, kdy započalo užívání veřejného prostranství. (2) Poplatková povinnost zaniká dnem, kterým užívání veřejného prostranství skončilo. Článek 13 OHLAŠOVACÍ POVINNOST (1) Poplatník je povinen ohlásit Magistrátu města Kladna nejpozději do 3 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den. (2) V případě havárií inženýrských sítí 9) je možno učinit ohlášení o zahájení užívání veřejného prostranství i v nejbližší následující pracovní den po zahájení prací. (3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů. 9) Haváriemi inženýrských sítí se rozumí nepředvídatelná porucha znemožňující dodávku energií a služeb (včetně médií) pro danou lokalitu. Odstranění havárie je urgentní a s pracemi na odstranění musí správce sítí započít neprodleně po jejím zjištění. Článek 14 SPLATNOST POPLATKU (1) Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne ukončení užívání veřejného prostranství, 6

7 nepřesahuje-li toto užívání konec kalendářního roku. Přesahuje-li užívání veřejného prostranství konec kalendářního roku, je poplatek splatný jednotlivě za každý kalendářní rok nebo jeho část, ve které užívání veřejného prostranství probíhalo, a to vždy do následujícího roku. (2) Poplatek za užívání veřejného prostranství dle článku 9, odstavce 1, písmene d), f) a g), této vyhlášky, je splatný před započetím užívání veřejného prostranství. (3) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. Článek 15 OSVOBOZENÍ (1) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene e), jsou osvobozeny osoby zdravotně postižené 10). (2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. (3) Od poplatku je osvobozeno umístění informační vývěsní skříňky o rozměru do 2m 2 obrazové plochy včetně, pokud tato neslouží k podnikatelským účelům. (4) Poplatku nepodléhají stojany na jízdní kola, kromě stojanů, které spadají do kategorie zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a jsou zpoplatněny podle článku 11 odst. 3. (5) Od poplatku je osvobozeno umístění stavebních zařízení postavených u staveb starších více než 1 rok ode dne kolaudace stavby a to po dobu maximálně 60 dnů v kalendářním roce. (6) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene b), jsou osvobozeni vlastníci (správci) inženýrských sítí na dobu nezbytně nutnou pro odstranění havárie, nejdéle však na dobu 1 měsíce od termínu zahájení prací. (7) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene b), jsou osvobozeni vlastníci (správci) inženýrských sítí, kteří mají s Městem Kladnem uzavřenou smlouvu o věcném břemenu a to a) u užívání veřejného prostranství do 100 m 2 nejdéle však na dobu 15 dnů b) u užívání veřejného prostranství nad 100 m 2 nejdéle však na dobu 30 dnů. (8) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene b), jsou osvobozeni poplatníci, jestliže užívají veřejné prostranství v přímé souvislosti s akcemi, u nichž je město investorem nebo spoluinvestorem, nebo na které byla městem poskytnuta dotace. (9) Od poplatku za užívání veřejného prostranství podle článku 9, odstavce 1, písmene f), jsou osvobozeny kulturní a sportovní akce nekomerčního charakteru na kterých není vybíráno vstupné. (10) Od poplatku je osvobozeno umístění reklamních zařízení o celkové obrazové ploše nad 0,6 m2 na veřejném prostranství v majetku Města Kladna 11). 10) 86, zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 11) Usnesení č. 372 Rady města Kladna ze

8 IV. ČÁST POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST Článek 16 PŘEDMĚT POPLATKU Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen vybraná místa ), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 12) 12) 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích Článek 17 VYBRANÁ MÍSTA Vybraná místa podléhající poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem, která jsou osazena příslušnou omezující dopravní značkou, jsou určena v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Článek 18 POPLATNÍK Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Článek 19 SAZBA POPLATKU (1) Sazba poplatku za povolení k vjezdu činí 20 Kč za každé motorové vozidlo a den. (2) Souhlasí-li s tím poplatník, bude poplatek za povolení k vjezdu v případě vydání povolení na dobu delší než 1 den stanoven paušální částkou ve výši 300 Kč za každé motorové vozidlo a každý kalendářní měsíc. Článek 20 OHLAŠOVACÍ POVINNOST (1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle čl. 30 této vyhlášky při podání žádosti o povolení k vjezdu. Dalšími údaji rozhodnými pro stanovení výše poplatkové povinnosti se rozumí například počet a označení (specifikace) motorových vozidel, pro které je povolení žádáno, a doba, na kterou má být povolení vydáno. (2) Při povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění ohlašovací povinnosti nevyžaduje. 8

9 Článek 21 SPLATNOST POPLATKU Poplatek za povolení k vjezdu je splatný před vjezdem do vybraného místa. Je-li poplatek stanoven paušální částkou, je splatný před vydáním povolení. Poplatek se platí bez vydání platebního výměru. Článek 22 OSVOBOZENÍ Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držitelem průkazu ZTP a jejich průvodci. 13) 13) 10 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích V. ČÁST POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Článek 23 PŘEDMĚT POPLATKU Předmětem poplatku je ve městě zavedený provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Článek 24 POPLATNÍK Poplatníkem je: a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ležící na území města, určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; máli k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu Článek 25 SAZBA POPLATKU (1) Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 24 a) a b) této vyhlášky činí celkem 492 Kč za kalendářní rok. Tato částka se skládá ze dvou částí, a to: 9

10 a) z pevné částky 242 Kč, b) z částky 250 Kč. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na poplatníka a kalendářní rok. (2) Rozúčtování skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka je obsaženo v příloze č. 2, této vyhlášky. Článek 26 VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI (1) Poplatková povinnost vzniká od prvého dne měsíce, ve kterém došlo ke vzniku trvalého pobytu občana ve městě (tj. zpravidla narození, přistěhování nebo u cizích státních příslušníků získání povolení k trvalému pobytu), nebo ve kterém se poplatník stal vlastníkem (spoluvlastníkem) zpoplatňované nemovitosti na území města. (2) Poplatková povinnost zaniká uplynutím posledního dne měsíce, který předchází dni zániku trvalého pobytu občana ve městě (tj. zpravidla úmrtí nebo odstěhování), nebo ve kterém poplatník přestal být vlastníkem (spoluvlastníkem) zpoplatňované nemovitosti na území města. (3) Dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Článek 27 OHLAŠOVACÍ POVINNOST (1) Poplatník uvedený v čl. 24 odst. 1 písmene a) této vyhlášky je povinen oznámit Magistrátu města Kladna písemně každou skutečnost rozhodnou pro vznik nebo změnu jeho poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala. (2) Poplatník uvedený v čl. 24 odst. 1 písmene b) této vyhlášky je povinen oznámit Magistrátu města Kladna písemně nejpozději do 30 dnů skutečnost, že se stal nebo přestal být vlastníkem (spoluvlastníkem) zpoplatňované nemovitosti na území města. (3) Je-li poplatek odváděn za domácnost společným zástupcem, nebo za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem, jsou osoby, které poplatek odvádějí, povinny oznámit Magistrátu města Kladna jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, a to nejpozději ke dni splatnosti poplatku. Článek 28 SPLATNOST POPLATKU (1) Poplatek je splatný bez vydání platebního výměru, a to vždy jednorázově do každého roku. (2) Na žádost poplatníka může být poplatek uhrazen v rovnoměrných splátkách a to: a) pololetních, splatných vždy do a každého roku, b) čtvrtletních, splatných vždy do , , a každého roku. (3) Je-li poplatník povinen platit poplatek pouze za část roku, je povinen poplatek platit 10

11 v poměrných splátkách podle odstavce 1, tohoto článku, a to tak, že první splátku uhradí v termínu po vzniku poplatkové povinnosti, respektive v termínu první splátky po zániku poplatkové povinnosti. Za jednotlivé měsíce, ve kterých trvala poplatková povinnost, se platí 1/12 sazby. Článek 29 OSVOBOZENÍ A ÚLEVY (1) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci: a) po dobu trvání vazby a výkonu trestu odnětí svobody, b) po dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení c) po dobu pobytu v ústavech sociální péče (dětské domovy, azylové domy, domovy důchodců apod.), d) po dobu pobytu ve školních ubytovacích zařízeních (studentské koleje, internáty apod.), e) po dobu pobytu mimo území České republiky. (2) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, kteří v daném kalendářním roce, dovrší 70 let věku včetně a poplatníci od narození do dovršení věku 3 let v kalendářním roce včetně. (3) Od poplatku jsou poplatníci osvobozeni pouze tehdy, pokud doloží skutečnosti zakládající nárok na osvobození podle odstavce 1, tohoto článku, a pokud důvod (pobyt) zakládající nárok na osvobození trval nepřetržitě déle než 90 dnů. VI. ČÁST USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 30 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (1) Není-li v předchozích ustanoveních této obecně závazné vyhlášky uvedeno jinak poplatník nebo plátce v ohlášení uvede 14) : a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování. Právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce, c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti a tento nárok doloží. (2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odst.1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování 15). 11

12 (3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala 16). 14) 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 15) 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 16) 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích Článek 31 OSVOBOZENÍ Od poplatků je osvobozeno město a právnické osoby nebo zařízení, jejichž zřizovatelem nebo většinovým vlastníkem je město. Článek 32 NAVÝŠENÍ POPLATKU (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 17) (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může Magistrát města Kladna zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 18) Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 17) 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích 18) 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích Článek 33 KONTROLA A SANKCE Kontrola nad dodržováním ustanovení této vyhlášky se provádí a porušení ustanovení této vyhlášky se postihuje podle platných právních předpisů 19). 19) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Článek 34 PLACENÍ POPLATKŮ Možné způsoby a náležitosti potřebné k zaplacení poplatků (číslo účtu města, variabilní a specifické symboly, poštovní poukázky, apod.) sdělí a poskytne poplatníkům Odbor finanční magistrátu. Článek 35 USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZRUŠUJÍCÍ (1) U skutečností, které nastaly před účinností této vyhlášky, se pro řízení použije ustanovení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích platné v den vzniku předmětné skutečnosti. (2) Touto vyhláškou se ruší platnost obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č. 12

13 02/11, o místních poplatcích, která byla schválena Zastupitelstvem města Kladna dne ) Skutečnosti neuvedené v této vyhlášce se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů 20). 20) zejména zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.280/2009 Sb., daňový řád Článek 36 ÚČINNOST Tato obecně závazná vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem Ing. Dan JIRÁNEK, v.r. primátor Statutárního města Kladna Bc. Zdeněk SYBLÍK, v.r. Ing. Miroslav BERNÁŠEK, v.r. Vojtěch VOLF, v.r. náměstci primátora Statutárního města Kladna Vyvěšeno: Sňato: 13

14 PŘÍLOHA Č. 1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Č. 02/12, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH UPOZORNĚNÍ: Přílohou k obecně závazné vyhlášce Statutárního města Kladna č. 02/12, o místních poplatcích, je mapová dokumentace vytvořená z podkladů územního plánu sídelního útvaru města Kladna ke dni Dokumentace obsahuje rozlišení území podle účelu využití. Tato příloha je vzhledem k jejímu rozsahu občanům k dispozici k nahlédnutí na oddělení organizačním magistrátu nebo na Odboru finančním magistrátu. Ing. Dan JIRÁNEK, v.r. primátor Statutárního města Kladna Bc. Zdeněk SYBLÍK, v.r. Ing. Miroslav BERNÁŠEK, v.r. Vojtěch VOLF, v.r. náměstci primátora Statutárního města Kladna 14

15 PŘÍLOHA Č. 2, K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA Č. 02/12, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Rozpis rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na poplatníka Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předcházejícího roku: Směsný komunální odpad od občanů (popelnice, kontejnery) Velkoobjemový odpad (bikramové vany) Odpad z veřejných prostranství (odpadkové koše) Náklady města celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Počet poplatníků : Náklady města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přepočtené na 1 poplatníka: 724,00 Kč Další náklady: Sběr a svoz tříděného komunálního odpadu Sběr a svoz nebezpečného odpadu (včetně separačních dvorů) Likvidace černých skládek Náklady města na sběr a svoz komunálního odpadu Náklady na sběr a svoz komunálního odpadu přepočtené na 1 poplatníka: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 886,00 Kč Ing. Dan JIRÁNEK, v.r. primátor Statutárního města Kladna Bc. Zdeněk SYBLÍK, v.r. Ing. Miroslav BERNÁŠEK, v.r. Vojtěch VOLF, v.r. náměstci primátora Statutárního města Kladna Vyvěšeno: Sňato: 15

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 03/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čenkovice se na svém zasedání dne 26.10.2011 usnesením č. 80/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Střítež se na svém zasedání dne 16.12.2015 usnesením 12/184 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Stochov Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Stochov se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011

M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 M Ě S T O R O T A V A Obecně závazná vyhláška města Rotavy č. 2 / 2011 O místních poplatcích Zastupitelstvo města Rotavy se na svém zasedání dne 18. 4. 2011, usnesením č. 71/11 se usneslo vydat na základě

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 111 dne 3. prosince 2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II.

Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. Obec Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Záhoří se na svém zasedání dne 14.12.2010, usnesením č. 29/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č.j. ZO-10/II/2010 usneslo vydat na základě 14

Více

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt

Více

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Dolní Moravice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Moravice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2.3.26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích

Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích - 1 - Obec Kvasice ZASTUPITELSTVO OBCE KVASICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KVASICE č. 3/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kvasice se na svém zasedání dne 10.12.2015 usnesením č. 74 usneslo

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12 M ě s t y s L u k a n a d J i h l a v o u O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 4 / 2 0 12 o m í s t n í c h p o p l a t c í c h Zastupitelstvo Městyse Luka nad Jihlavou se usneslo dne 06.03.2012

Více

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích

OBEC ČÁSTKOV. Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích OBEC ČÁSTKOV Zastupitelstvo obce Částkov Obecně závazná vyhláška obce Částkov Č. 3/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Částkov se na svém zasedání dne 10. 3. 2016 usnesením Č. 08 usneslo vydat

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ. Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku OBEC Libice nad Cidlinou Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Libice nad Cidlinou se na svém zasedání dne 2.1.2012 usnesením č. 1 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 Obec Bolehošť OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bolehošť se na svém zasedání dne 20. 12. 2012 rozhodlo usnesením č. 3/11/2012 vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích MĚSTO NOVÉ SEDLO Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích 1 Zastupitelstvo města Nové Sedlo se na svém zasedání dne 14.9.2011 usnesením č. 126/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obec Soběšovice Zastupitelstvo obce Soběšovice Obecně závazná vyhláška obce Soběšovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Soběšovice se na svém zasedání dne 9. prosince 2015 usnesením

Více

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VČELNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Včelná se na svém zasedání dne 7.12.2015 usnesením č. 7/19/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nivnice se na svém zasedání X/2012 dne 21. 6. 2012 usnesením č. 8/X-Z/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích

Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 1. 9. 2011 usnesením č. 11 usneslo vydat na základě 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích

OBEC ŠINDELOVÁ. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích OBEC ŠINDELOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šindelová se na svém zasedání dne 31. 5. 2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC ŽĎÁR Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Žďár se na svém zasedání dne 25.11.2013 usnesením č.3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA

OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA I OBEC STARÁ ČERVENÁ VODA Obecně závazná vyhláška č. 02/2011, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Stará Červená Voda se na svém zasedání dne 17. 03. 2011 usnesením Č. 04.12011-1./14. usneslo vydat

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 29.10.2012 usnesením č 161/2012-20 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná

Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05. Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Obec Tvarožná, Tvarožná 40, 664 05 Obecně závazná vyhláška Obce Tvarožná č. 4/2010 o místních poplatcích v obci Tvarožná Zastupitelstvo obce Tvarožná vydalo dne 21.12.2010 podle ustanovení 10 písm. d)

Více

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 03/2012, o místních poplatcích ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Nýdek na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Chotěboř Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Chotěboř se na svém zasedání dne 13. června 2012 usnesením č. 288 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích ČÁST I. Čl. 1 Základní ustanovení MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává podle ust. 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška Městyse Knínice u Boskovic č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Knínice u Boskovic vydává dne 17.12.2012, usnesením č. 4.3. podle ustanovení 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích

MĚSTO TŘEBOŇ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Třeboně se na svém zasedání dne 25.06.2012 usnesením č. 109/2012-17 usneslo vydat podle ust. 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ZDIBY. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZDIBY Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 21.12.2011 usnesením č. 10/12/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010

Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010 Obec Příšovice Obecně závazná vyhláška Obce Příšovice č. 3/2010 o místním poplatku ze psů Strana č. 1 z 5 Vyhláška č. 3/2010 Obec : Příšovice Adresa : Příšovice 60, 463 46 IČ : 263125 Katastrální území

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce Březina č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 13.7.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat

Více

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích ČÁST I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II - POPLATEK ZE PSŮ OBEC Přerov nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přerov nad Labem se na svém zasedání dne 4. 12. 2013 usnesením č. 1xx usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška obce Rajnochovice o místních poplatcích ze psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity a za užívání veřejného prostranství OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2010 O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ Účinnost od: 01.01.2011 Účinnost do: Určeno: Území Statutárního města Opavy Nahrazuje dokument: Zpracoval: Obecně závaznou

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Rokycany vydává na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona České národní rady č. 565/1990 Sb., o

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Dobříš Obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 3/2012, o místních poplatcích, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Dobříše č. 4/2010 a č. 4/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo města

Více

Obec Říčky v Orlických horách

Obec Říčky v Orlických horách Obec Říčky v Orlických horách Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou. č. 1/2011. o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou. č. 1/2011. o místním poplatku ze psů MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU Obecně závazná vyhláška Města Týnce nad Sázavou č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 28. 2. 2011 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2 Město Kopřivnice Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 14.zasedání dne 13.12.2012 usnesením č.314 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Čáslav se na svém zasedání dne 13.prosince 2010 usnesením č. 78/2010 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VÍTKOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vítkovice

Více

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi

Obecně závazná vyhláška č. 62. o místních poplatcích ve městě Břeclavi Obecně závazná vyhláška č. 62 o místních poplatcích ve městě Břeclavi Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání dne 15.12.2003 podle 10 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Města Úvaly 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2011,

Více

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 3/2010. o místním poplatku ze psů

Město Hlinsko. Zastupitelstvo města. Obecně závazná vyhláška 3/2010. o místním poplatku ze psů Město Hlinsko Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška 3/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Hlinska se na svém zasedání dne 8. prosince 2010 usneslo vydat na základě ust. 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Nehvizdy č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nehvizdy se na svém zasedání dne 29.3.2012 usneslo na základě ust. 84 odst. 2, písm. h) a ust. 10 písm. d) zákona

Více

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Čl. 3 Ohlašovací povinnost OBEC HORNÍ KRUPÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horní Krupá

Více

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1

Oddíl I Základní ustanovení. Článek 1 Město Pec pod Sněžkou Obecně závazná vyhláška města Pece pod Sněžkou č. 2/2004 ve znění Obecně závazné vyhlášky města Pece pod Sněžkou č. 5/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Červenka Obecně závazná vyhláška č.6/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Červenka se

Více

OBEC VELENICE ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE

OBEC VELENICE ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE OBEC VELENICE ZASTUPITELSTVO OBCE VELENICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RAŠOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rašovice se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ZÁBŘEZÍ-ŘEČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zábřezí-Řečice

Více

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou Obecně závazná vyhláška města Kamenice nad Lipou č. 3/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kamenice nad Lipou se na svém zasedání dne 11.12. 2003 usneslo

Více

OBEC PRYSK. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC PRYSK. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PRYSK Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Prysk se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška 17/2015. Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška 17/2015 Obecně závazná vyhláška č. 17/2015 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města se usneslo dne 16.12.2015 vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm.

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2012,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2012, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.5/2012, která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLUP č.1 / 2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Slup se na svém zasedání dne 17.12.2003 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 5/2009, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Hustopeče se na svém zasedání dne 25.06.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC HORKA. Čl. 1. Úvodní ustanovení

OBEC HORKA. Čl. 1. Úvodní ustanovení OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Horka se na svém

Více

OBEC CHOCNĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice

OBEC CHOCNĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice OBEC CHOCNĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 Obce Chocnějovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích

OBEC MYŠTICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích OBEC MYŠTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Myštice se na svém zasedání dne 12.11. 2010 Usnesením č. 3 usneslo na vydání na základě ust. 14, odst. 2 zákona

Více

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt OBEC LIPOVÁ-LÁZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2011 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Zastupitelstvo obce Lipová-lázně se na svém 4. zasedání dne 22.06.2011 usnesením č. 84 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kuřimi č. 3/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne 29.5.2007 usnesením č. 1127/2007 usneslo vydat podle ustanovení 14 zákona č.565/1990

Více

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.

O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick. O b e c B l a ž e j o v IČ 00246298, 378 52 Blažejov 38, okr. Jindřichův Hradec, tel. 384 397 131, mob. 606 931 713, e-mail: obec.blazejov@quick.cz Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Polní Voděrady č. 1/2007 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Polní Voděrady se usneslo dne 21.5.2007 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565'1990 Sb o místních poplatcích,

Více

OBEC VELKÉ KUNĚTICE. ČI. 1 Úvodní ustanovení

OBEC VELKÉ KUNĚTICE. ČI. 1 Úvodní ustanovení OBEC VELKÉ KUNĚTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Velké

Více

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná

OBEC KLOKOČNÁ. Obecně závazná vyhláška obce Klokočná OBEC KLOKOČNÁ Obecně závazná vyhláška obce Klokočná č.4/2009, O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Klokočná schválilo na svém zasedání dne 22. 6. 2009, na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Písečná č. 1/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Písečná se dne 29. ledna. 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Správa poplatků

Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Správa poplatků Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1/97 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Dobrá schválilo dne 24. 3. 1997 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona č, 367 / 1990 Sb., o obcích, ve zněná

Více

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích

Obec Sousedovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SOUSEDOVICE č. 02/04 O místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sousedovice se na svém zasedání dne 8.4.2004 usneslo vydat dle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OSOVÁ BÍTÝŠKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osová Bítýška se na svém zasedání dne 22.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích

V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích V y h l á š k a č. l/94 obce Lhotka o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Lhotka schválilo dne 15. 6. 1994 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zák. ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozd.

Více

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ

OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích POPLATEK ZE PSŮ OBEC HORKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horka se na svém zasedání dne 17. 1. 2011 usnesením č. 1. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC SEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Seč se na svém zasedání dne 19. 12. 2013 usnesením č. 20/2013 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC BANTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bantice se na svém zasedání dne 30.4.2012, usnesením č. 2/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Branov Obecně závazná vyhláška č 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Branov se na svém zasedání dne 30. 12. 2014 usnesením č.4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce

Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obec LIBŇATOV Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích č. 22/2003 Zastupitelstvo obce Libňatov vydalo dne 2.12.2003 na základě ustanovení 10, odst. 3, písm.a, a 84 odst.2

Více

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTO OLOVÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Oloví se na svém zasedání dne 25.dubna 2012 usnesením č. 19/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 1/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pičín se na svém zasedání dne 26.2.2015 usnesením č. 7 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce Sněžné č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Sněžné se ve svém zasedání dne 7.7.2003 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst. 2. zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška obce Okrouhlo č. 6/2016, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání dne 23.11.2016 usnesením č.vii. usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH.

O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH. Zastupitelstvo Obce Choryně schválilo dne 30.12.2010 podle 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, v souladu

Více

OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MILOTICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usnesením č. 9/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích OBEC HEŘMANOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Heřmanov se na svém zasedání dne 6. 12. 2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ROZSTÁNÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rozstání se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 8/2010 usneslo vydat na

Více

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ MĚSTYS BESEDNICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Besednice se na svém zasedání dne 31.01.2011 usnesením č. 07/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996

Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 Obecně závazná vyhláška obce Bratkovice č. 1/1996 o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Bratkovice schválilo dne 11.12.1996 v souladu s ustanoveními 14, 16 a 36 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/15 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/15 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 02/15 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo města Kladna vydává dne 9.12.2015 podle ustanovení 14, odstavce 2, zákona č. 565/1990

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Hovorčovice č.2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hovorčovice se na svém zasedání dne 14.12.2006 usneslo vydat na základě ustanovení 14 odst.2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ ,

OBEC BOHUSLAVICE IČ: , DIČ: CZ OKRES ŠUMPERK PSČ , Obec B o h u s l a v i c e Zastupitelstvo obce Bohuslavice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bohuslavice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 8.A. bod

Více

Obec Mokré Lazce Zastupitelstvo obce Mokré Lazce Obecně závazná vyhláška obce Mokré Lazce č. 2 / 2015, o místních poplatcích

Obec Mokré Lazce Zastupitelstvo obce Mokré Lazce Obecně závazná vyhláška obce Mokré Lazce č. 2 / 2015, o místních poplatcích Obec Mokré Lazce Zastupitelstvo obce Mokré Lazce Obecně závazná vyhláška obce Mokré Lazce č. 2 / 2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mokré Lazce se na svém zasedání dne 30. 11. 2015 usnesením

Více

OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC BABICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 5/17/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Stará Paka Obecně závazná vyhláška č.4 / 2005 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stará Paka se na

Více

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích

Obec Lovčice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Obec Lovčice Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Lovčice se na svém zasedání dne 11. 5. 2011 usnesením č. 11/6/11 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

OBEC HORNÍ BEČVA Obecně závazná vyhláška č. 02/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC HORNÍ BEČVA Obecně závazná vyhláška č. 02/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC HORNÍ BEČVA Obecně závazná vyhláška č. 02/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Horní Bečva se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 2/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Kyselka se na svém zasedání dne 3.10.2011 usnesením č.9/10/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC KRÁSENSKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krásensko se na svém zasedání dne 13. 12. 2012 usnesením č. 4/14/12 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více