Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex. Jihlava Bc. Zdeněk Pešek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex. Jihlava 25.2.2016 Bc. Zdeněk Pešek"

Transkript

1 Bezpečný provoz ve vztahu k bezpečným potravinám a hygiena, hygienický kodex Jihlava Bc. Zdeněk Pešek

2 Legislativa: Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epid. závažných Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví Zákon 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích

3 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Každý provozovatel potravinářského podniku musí v celém potravinovém řetězci zajistit, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti potravin

4 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Bezpečnost potravin závisí na několika faktorech: Stanovení minimálních hygienických požadavků Kontrola dodržování požadavků v PP kontrolováno úředními kontrolami Zavedení a provádění programu bezpečnosti potravin a postupy založené na zásadách HACCP. *PP potravinářský podnik

5 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Úspěšné provádění postupů založených na zásadách HACCP vyžaduje plnou spolupráci a zapojení všech zaměstnanců PP. Zaměstnanci PP by proto měli být pravidelně školeni. Systém HACCP je nástroj, který má pomoci PP dosáhnout vyšší úrovně bezpečnosti potravin. Systém HACCP by neměl být považován za metodu samoregulace a nenahrazuje úřední kontroly.

6 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin působnost nařízení Nařízení stanoví obecná pravidla pro hygienu potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků, přičemž přihlíží především k těmto zásadám: primární odpovědnost za bezpečnost potravin nese provozovatel PP - přeneseně tedy vedoucí stravování je nezbytné zajistit bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci je důležité, aby u potravin, které nelze bezpečně skladovat při okolní teplotě, zejména u mražených potravin, nebyl porušen chladicí řetězec

7 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin definice Hygiena potravin opatření a podmínky nezbytné pro omezování nebezpečí a pro zajištění vhodnosti potraviny k lidské spotřebě Kontaminace přítomnost nebo vnášení nebezpečí Zpracování jakákoli činnost podstatně měnící původní produkt (včetně zahřívání)

8 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ Potravinářské prostory musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí: umožňovat odpovídající údržbu, čištění nebo dezinfekci být takové, aby se zabránilo hromadění nečistot, styku s toxickými materiály, odlučování částeček do potravin a vytváření kondenzátu nebo nežádoucích plísní na površích umožňovat správnou hygienickou praxi, včetně ochrany před kontaminací a zejména regulace škůdců

9 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II OBECNÉ HYGIENICKÉ POŽADAVKY PRO VŠECHNY PROVOZOVATELE POTRAVINÁŘSKÝCH PODNIKŮ K dispozici dostatečný počet umyvadel s přívodem teplé a studené tekoucí vody, a s prostředky na mytí rukou a hygienické osušení K dispozici musí být vhodné a dostatečné prostředky pro přirozené nebo nucené větrání. Ventilační systémy musí být konstruovány takovým způsobem, aby umožňovaly snadný přístup k filtrům Musí být zajištěna vhodná příslušenství pro převlékání pracovníků Čisticí a dezinfekční prostředky nesmí být skladovány v oblastech, ve kterých se manipuluje s potravinami.

10 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II POŽADAVKY NA PROSTORY Okna a otvory vybaveny sítěmi proti hmyzu, které lze při čištění snadno vyjmout Stropy a stropní instalace Stěny konstruovány a opatřeny takovou konečnou úpravou, aby se zabránilo hromadění nečistot a omezila kondenzace, růst nežádoucích plísní a odlučování částeček udržovány v bezvadném stavu a musí být snadno čistitelné, příp. snadno dezinfikovatelné Podlahy udržovány v bezvadném stavu a musí být snadno čistitelné, příp. snadno dezinfikovatelné

11 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II PŘEPRAVA Dopravní prostředky nebo kontejnery používané pro přepravu potravin musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu, aby chránily potraviny před kontaminací, a podle potřeby musí být konstruovány tak, aby umožnily odpovídající čistění nebo dezinfekci

12 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ Všechny předměty, instalace a zařízení, se kterými přicházejí potraviny do styku, musí být: důkladně očištěny, a je-li to nezbytné, dezinfikovány. Čištění a dezinfekce se musí provádět tak často, aby se vyloučilo riziko kontaminace konstruovány takovým způsobem, z takových materiálů a udržovány v takovém pořádku a dobrém stavu, aby riziko kontaminace bylo sníženo na minimum

13 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II ODPADY Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiný odpad musí být odstraňovány z prostor, kde se nacházejí potraviny, co nejrychleji, aby nedocházelo k jejich hromadění Potravinářské odpady, nepoživatelné vedlejší produkty a jiné odpady se musí ukládat do uzavíratelných nádob. Tyto nádoby musí mít vhodnou konstrukci, musí být udržovány v bezvadném stavu a podle potřeby musí být snadno čistitelné a dezinfikovatelné

14 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II OSOBNÍ HYGIENA Každá osoba pracující v oblasti, kde se manipuluje s potravinami, musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty a musí nosit vhodný, čistý ochranný oděv Osoba, která trpí chorobou, nebo je přenašečem choroby *, která může být přenášena potravinami, nesmí manipulovat s potravinami nebo vstupovat do jakékoli oblasti, kde se manipuluje s potravinami. Takto postižená osoba, která by mohla přijít do styku s potravinou, musí neprodleně ohlásit onemocnění nebo jeho příznaky provozovateli potravinářského podniku *(infikovanými poraněními, kožními infekcemi, vředy nebo průjmy)

15 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II USTANOVENÍ O POTRAVINÁCH Suroviny a všechny složky skladované v PP musí být uloženy ve vhodných podmínkách navržených tak, aby zabraňovaly jejich kažení, a chránily je před kontaminací Ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce musí být potraviny chráněny proti jakékoli kontaminaci, která by mohla způsobit, že potraviny nebudou vhodné k lidské spotřebě, budou poškozovat zdraví nebo budou kontaminovány takovým způsobem, že by bylo nesmyslné očekávat, že by se mohly v takovém stavu konzumovat Musí být zavedeny odpovídající postupy pro regulaci škůdců. Musí být rovněž zavedeny odpovídající postupy pro zamezení přístupu domácím zvířatům do míst, kde jsou potraviny připravovány, kde je s nimi manipulováno nebo kde jsou skladovány

16 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II USTANOVENÍ O POTRAVINÁCH Suroviny, složky, meziprodukty a hotové výrobky, které mohou podporovat růst patogenních mikroorganismů nebo tvorbu toxinů, nesmí být udržovány při teplotách, které by mohly vést k ohrožení zdraví Chladicí řetězec nesmí být přerušen Jsou však povolena krátká období mimo prostředí s řízenou teplotou pro manipulaci během přípravy, přepravy, skladování, vystavování potravin k prodeji a při jejich podávání, za předpokladu, že to nepovede k ohrožení zdraví

17 Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin Stěžejní část nařízení Příloha II USTANOVENÍ O POTRAVINÁCH Pokud mají být potraviny uchovávány nebo podávány při chladírenských teplotách, musí být po tepelném opracování, nebo po konečné přípravě, co nejrychleji ochlazeny na teplotu, která nevede k ohrožení zdraví Rozmrazování potravin musí být prováděno tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách. Pokud může odtékající kapalina při procesu rozmrazování představovat riziko pro zdraví, musí být odpovídajícím způsobem odváděna. Po rozmrazení se musí s potravinami zacházet tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách

18 Kdo nese odpovědnost za bezpečnost potravin? Jak probíhá dezinfekce? Jak probíhá rozmrazování?

19 Vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 25 Podmínky uvádění pokrmů do oběhu Pokrmy nevydané ve lhůtě, která byla určena osobou provozující stravovací službu v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů, nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, za teploty nejméně +60 C. Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.

20 Vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 49 Pro provozování stravovacích služeb platí podmínky: udržování sanitárních zařízení (šaten, umýváren, sprch a záchodů) a pomocných zařízení a jejich vybavení v čistotě a provozuschopném stavu skladování produktů a potravin neurčených pro stravovací službu (pozn. soukromé věci) jen v samostatném a označeném chladicím nebo mrazicím zařízení, které je umístěno mimo prostor výroby, přípravy, skladování a oběhu nepřechovávání předmětů nesouvisejících s výkonem pracovní činnosti v prostorách manipulace s potravinami a produkty nepřipuštění vstupu nepovolaných osob do prostor manipulace s potravinami a produkty odkládání osobních věcí, občanského oděvu a obuvi pouze v šatně nebo ve vyčleněném prostoru

21 Vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 49 Pro provozování stravovacích služeb platí podmínky: pro úklid používání jen mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, které jsou určeny pro potravinářství nekouření v prostorách manipulace s potravinami a produkty a v prostorách, kde se myje nádobí skladování čisticích prostředků a přípravků pro provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace v originálních obalech mimo prostory manipulace s potravinami a produkty nepoužívání nádob a obalů určených pro potraviny a produkty k úschově čisticích přípravků a přípravků pro provádění běžné ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

22 Vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 50 Zásady osobní hygieny: pečování o tělesnou čistotu, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úklid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění si umýt ruce v teplé vodě s použitím vhodného mycího, popřípadě dezinfekčního prostředku nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů

23 Vyhláška 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 50 Zásady osobní hygieny: Udržování pracovního oděvu v čistotě a jeho vyměňování podle potřeby i v průběhu směny. Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky neopouštění provozovny v průběhu pracovní doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi vyloučení jakéhokoliv nehygienického chování (například kouření, úpravy vlasů a nehtů) zajištění péče o ruce, nehty na rukou ostříhané na krátko, čisté, bez lakování, na rukou nenosit ozdobné předměty ukládání použitého pracovního oděvu, jakož i občanského oděvu na místo k tomu vyčleněné; ukládání pracovního oděvu a občanského oděvu odděleně

24 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Požadavky na bezpečnost potravin Potravina nesmí být uvedena na trh, není-li bezpečná! Potravina se nepovažuje za bezpečnou, je-li považována za: poškozující zdraví nevhodnou k lidské spotřebě

25 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není bezpečná, musí být přihlédnuto k: běžným podmínkám použití potraviny spotřebitelem a v každém stupni výroby, zpracování a distribuce informacím poskytnutým spotřebiteli, včetně informací na etiketě nebo dalších informací obecně dostupných spotřebiteli o tom, jak zamezit konkrétnímu nepříznivému účinku na zdraví

26 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Při rozhodování o tom, zda potravina poškozuje nebo nepoškozuje zdraví, musí být přihlédnuto: ke zvláštní zdravotní citlivost specifické skupiny spotřebitelů v případech, kdy je potravina pro tuto skupinu spotřebitelů určena

27 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Při rozhodování o tom, zda potravina je nebo není vhodná k lidské spotřebě, musí být přihlédnuto k tomu, zda není potravina nepřijatelná pro lidskou spotřebu z důvodu kontaminace cizorodými nebo jinými látkami, nebo z důvodu hniloby, kažení nebo rozkladu

28 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Patří-li potravina, která není bezpečná, do dávky, šarže nebo zásilky potravin se stejným zatříděním nebo se stejným popisem, předpokládá se, že všechny potraviny v dané dávce, šarži nebo zásilce rovněž nejsou bezpečné, dokud se po podrobném posouzení nezjistí, že neexistují důkazy o tom, že zbytek dávky, šarže nebo zásilky není bezpečný

29 Nařízení ES 178/2002 obecné zásady a požadavky potravinového práva Sledovatelnost Musí být zajištěna sledovatelnost potravin, a to na všech stupních výroby, zpracování a distribuce Provozovatelé potravinářských musí být schopni identifikovat jakoukoli osobu, která jim dodala potravinu Za tímto účelem musí provozovatelé zavést systémy a postupy, které umožní, aby byly tyto informace na požádání poskytnuty příslušným orgánům Potraviny, musí být odpovídajícím způsobem označeny nebo identifikovány dokumentací nebo informacemi podle příslušných požadavků předpisů s cílem usnadnit jejich sledovatelnost? Lze ve ŠJ používat bylinky a výpěstky ze školní zahrady?

30 Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 19 provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu se považuje za činnosti epidemiologicky závažné Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví je u fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je oprávněn při výkonu SZD prověřit příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud podle rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví fyzická osoba znalosti nemá, nemůže vykonávat činnosti epidemiologicky závažné, a to do doby úspěšného složení zkoušky před komisí zřízenou příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

31 Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 20 Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je povinna: podrobit se v případech upravených prováděcím právním předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede registrující lékař informovat poskytovatele ošetřujícího lékaře o druhu a povaze své pracovní činnosti mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu ochrany veřejného zdraví uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny

32 Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 23 Další podmínky provozování stravovacích služeb Stravovací službu může osoba, která ji provozuje, poskytovat pouze v provozovně, která vyhovuje hygienickým požadavkům na umístění, stavební konstrukci, prostorové a dispoziční uspořádání, zásobování vodou, vytápění, osvětlení, odstraňování odpadních vod, větrání Provozovatel PP je povinen zajistit, aby fyzické osobě se zdravotním postižením byl umožněn vstup do stravovací části provozovny v doprovodu vodícího nebo asistenčního psa - Fyzická osoba se zdravotním postižením je povinna na požádání provozovatele PP, předložit doklad o výcviku psa.

33 Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví 24 Provozovatel PP je dále povinen: k výrobě a přípravě pokrmů používat jen látky, suroviny, polotovary a potraviny, které vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy; látky, suroviny, polotovary a potraviny skladovat za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy dodržovat podmínky upravené prováděcím právním předpisem pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu zajistit, aby podávané pokrmy měly odpovídající smyslové vlastnosti a splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny

34 Zákon 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích 10 Uvádění potravin do oběhu Do oběhu je zakázáno uvádět potraviny jiné než zdravotně nezávadné klamavě označené s prošlým datem použitelnosti neznámého původu Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti mohou být uváděny do oběhu, jsou-li takto označeny a jsou-li zdravotně nezávadné

35 Zákon 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích Ten kdo uvádí potraviny do oběhu, je povinen skladovat potraviny v prostorách a za podmínek, které umožňují uchovat jejich zdravotní nezávadnost a jakost vyloučit přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími zdravotní nezávadnost a jakost potravin uchovávat potraviny při teplotách stanovených vyhláškou nebo deklarovaných výrobcem odděleně umístit a zřetelně označit potraviny použitelné k jinému než původnímu použití a potraviny s prošlým datem minimální trvanlivosti.

36 Systém HACCP Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin

37 Systém HACCP tvorba Provedení analýzy nebezpečí (fyzikální, chemické a biologické) Stanovení kritických kontrolních bodů Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod Sledování zvládnutého stavu v kritických bodech Stanovení nápravného opatření pro každý kritický bod Stanovení ověřovacích postupů Vypracování dokumentace a vedení záznamů

38 Systém HACCP přínosy jednoznačná identifikace a kontrola rizika zdravotní nezávadnosti potravin minimalizace možnosti výskytu zdravotně závadných potravin splnění legislativních požadavků na výrobce potravin zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů

39 Systém HACCP Zásady HACCP: v identifikace všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů v kritických kontrolních bodech ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický kontrolní bod není zvládán

40 Systém HACCP definice pojmů analýza nebezpečí proces shromažďování a hodnocení informací o různých druzích nebezpečí pro bezpečnost potravin a o podmínkách umožňujících jejich přítomnost v potravině bezpečnost potravin/bezpečná potravina záruka, že potravina nebude příčinou zdravotních potíží u spotřebitele, pokud bude připravena anebo konzumována podle jejího zamýšleného použití datum minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina při dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost

41 Systém HACCP definice pojmů datum použitelnosti datum ukončující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, při dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uváděna do oběhu DDD činnosti dezinfekce, dezinsekce a deratizace - činnosti, které zajišťují v potravinářském provozu nepřítomnost škůdců a dalších organizmů, které by mohly ohrozit zdravotní bezpečnost potravin kritická mez hodnota sledovaného znaku, která tvoří hranici mezi přípustným a nepřípustným stavem procesu v kritickém kontrolním bodě

42 Systém HACCP definice pojmů kritický kontrolní bod (CCP) je definovaný krok procesu, ve kterém je možno aplikovat kontrolu a je nezbytný k zabránění, nebo eliminaci rizika v bezpečnosti potravin nebo k jeho redukci na přijatelnou úroveň nápravné opatření opatření, které je na základě monitoringu CCP přijato k navrácení systému do zvládnutého stavu nezvládnutý stav stav, kdy byla dosažena a překročena kritická mez, aniž bylo provedeno nápravné opatření a potravina se již nepovažuje za bezpečnou

43 Systém HACCP definice pojmů biologické nebezpečí? je ohrožení látkami biologického původu např. Salmonella chemické nebezpečí? je ohrožení látkami chemického původu např. jedy hub fyzikální nebezpečí? jsou cizí předměty nebo mechanické nečistoty

44 Nebezpečí z potravin Všechny potencionálně škodlivé činitele v potravinách se nazývají nebezpečím z potravin. Zahrnují mikroorganismy přirozeně se vyskytující, chemické látky, kontaminanty z přírodního prostření, chemické látky vznikající při tepelné úpravě potraviny, přidané látky (aditiva), pesticidy, cizí předměty. Nebezpečí z potravin je přímo úměrné stupni nedodržování zásad bezpečného nakládání s potravinami na úrovni prvovýroby, výrobců, distributorů a prodejců potravin a samozřejmě také spotřebitelů.

45 Nebezpečí z potravin biologické nebezpečí způsobená živými organismy, tj. mikroorganismy a parazity, kteří se do organizmu člověka dostávají potravou a vyvolávají onemocnění jako jsou např. salmonelóza, úplavice. Mikroorganismy mohou člověka ohrozit i nepřímo tak, že v potravině vytvoří jedy, které po konzumaci pokrmu nebo potraviny vyvolají onemocnění (botulotoxin, toxin zlatého stafylokoka, toxiny plísní). Biologické nebezpečí je obecně spotřebiteli velmi podceňováno, ale vzhledem k následkům a počtu postižených bývají biologická nebezpečí nejvýznamnější.

46 Nebezpečí z potravin biologické Příčiny: Primární kontaminace mikroorganismy případně mikrobiální toxiny v surovinách Nárůst nebezpečí během zpracování - pomnožení mikroorganizmů a tvorba toxinů při nedodržení technologických postupů Použití neúčinných technologických postupů - a nedosažení tak jejich hlavního cíle - odstranění nebo usmrcení přítomných mikroorganismů nejsou účinné (nedostatečné praní, nedostatečné tepelné opracování ) Sekundární kontaminace zdravotně nezávadná surovina, polotovar, rozpracovaný nebo hotový pokrm je kontaminován mikroorganismy (např. křížová kontaminace z prostředí nástroji, zařízením, rukama pracovníků atd.)

47 Nebezpečí z potravin chemické představují chemické látky v potravině a následně pokrmu, které mohou vyvolat poškození zdraví konzumenta, tj. jakoukoliv akutní nebo chronickou intoxikaci nebo individuální nežádoucí reakci organismu. Mezi chemická nebezpečí patří: Přirozené toxické látky v potravinách např. jedy hub, toxiny mořských živočichů Kontaminanty z obalových materiálů monomery, změkčovadla, stabilizátory, antioxidanty, tiskařská barviva, toxické prvky Kontaminanty z výroby oleje, mazadla, rezidua čistících a dezinfekčních prostředků

48 Nebezpečí z potravin fyzikální jsou cizí předměty nebo mechanické nečistoty tj. ostré a tvrdé předměty, které mohou poškodit zdraví konzumenta, pocházející z prostředí nebo z provozoven: Endogenní zdroje nečistoty a předměty pocházející ze surovin, např. kameny, skořápky, kosti, chlupy, chrupavky, písek, hlína Exogenní zdroje osobní předměty pracovníků v potravinářství nebo stravovacích službách (sponky, nedopalky z cigaret, knoflíky, mince apod.) kontaminace z technologie a pracovního prostředí (střepy skla, šroubky, části zařízení, omítka apod.)

49 Ve stravovacím zařízení předškolních i školních zařízeních je strava podávána dětské populaci, která je charakterizovaná teprve vyvíjejícím se imunitním systémem, výskyt infekčních onemocnění je v této věkové kategorii častější

50 Epidemiologicky riziková potravina potravina určená k přímé konzumaci - je určena ke spotřebě bez další tepelné úpravy veškeré již tepelně opracované maso a drůbež, saláty, ovoce a zelenina

51 Epidemiologicky vysoce riziková surovina syrové maso, drůbež, ryby syrová vejce syrová zelenina Nutno skladovat a zpracovávat odděleně od potravin určených k přímé spotřebě

52 Alimentární onemocnění z pohledu epidemiologie a infekčního lékařství se takto označuje každé onemocnění, kdy se jedinec nakazí kontaminovanou potravou či tekutinou Mezi nejznámější alimentární onemocnění v tomto smyslu patří salmonelóza, úplavice či listerióza. Vstupní branou infekce je trávicí trakt.

53 Bakterie pro svůj růst bakterie vyžadují vlhko, teplo, čas pro množení většina bakterií roste a množí se při teplotě 20 C 50 C

54 Plísně Termín plíseň představuje označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným myceliem Optimální teplota pro růst plísní je mezi 20 C 30 C, ale mohou se vyskytovat i v chladících zařízeních růst urychluje vysoká vlhkost a kolísání teplot produkují jedy - mykotoxiny - mají zdraví škodlivé účinky

55 Viry menší mikroorganismy než bakterie, jsou viditelné pouze elektronovým mikroskopem noroviry, rotaviry způsobují akutní průjmová onemocnění

56 Přenos nákazy Přímý - bezprostřední přenos ze zdroje (nemocná osoba, zvíře): přímým kontaktem, dotykem Nepřímý - ten může být zprostředkován přes: Potraviny Vodu Půdu kontaminované předměty (příbory, kapesníky..) znečištěné ruce hmyz

57 Nejčastější alimentární onemocnění Salmonelóza je označení pro akutní průjmová bakteriální onemocnění způsobovaná bakteriemi rodu Salmonella Přenáší se kontaminovanou potravou nebo vodou, u dětí také fekál-orálně. Salmonelly se mohou množit prakticky v každé potravině, pokud má přiměřenou teplotu, vlhkost a ph Pasterizace při teplotě 72 C po dobu 16 sekund je zabíjí Inkubační doba je 6-48 hodin Projevuje se zejména průjmy - někdy i denně s kolikovitými bolestmi, často též zvracením, horečkou a bolestmi hlavy. Taktéž se může následně dostavit dehydratace.

58 Nejčastější alimentární onemocnění Kampylobakterióza je závažná alimentární infekce člověka připomínající salmonelózu v současnosti uváděna jako nejčastější příčina akutních bakteriálních průjmů, způsobených nejčastěji požitím nedostatečně tepelně upraveného kuřecího masa (grilování drůbeže a ochutnávání během úpravy) nebo syrového mléka Inkubační doba: 2 5 dnů, nemoc obvykle trvá týden Nejčastější přenos: křížovou kontaminací ze syrové drůbeže, ruce mohou přenášet Campylobactera až jednu hodinu

59 Toxikózy Nejčastěji - stafylokoková enterotoxikóza Zdroj: často člověk s hnisavým onemocněním na rukou (dále nos, ústa, kůže, vřídky, škrábnutí, řezné rány) Bakterie se v pomnoží v teplém a vlhkém prostředí - produkují enterotoxin, který vyvolává onemocnění (enterotoxikózu). Nástup onemocnění charakterizovaného hlavně průjmy je rychlý hodiny

60 Příčiny alimentárních nákaz: Porušení zásad osobní hygieny Infikovaní a nemocní pracovníci Nedodržení chladícího řetězce Křížová kontaminace Nedostatečná tepelná úprava Nedostatečná teplota při regeneraci

61 Skladování potravin podle druhu potraviny a informace výrobce na obalu oddělené skladování neslučitelných druhů potravin - možnost ovlivnění pachem, mikrobiologicky oddělení prostorové

62 Skladování potravin Vzájemně neslučitelné společné skladování Maso všech druhů včetně polotovarů se všemi potravinami Neočištěná zelenina a brambory se všemi nebalenými potravinami Vejce s nebalenými potravinami

63 Skladování potravin Dodatečné zamrazování potravin a pokrmů

64 Skladování potravin Rotace zásob je nezbytnou součástí v prevenci proti kažení a likvidaci potravin Zajištění řádného značení potravin - problém mrazících zařízení Zajištění sledovatelnosti potravin - dózy s kořením

65 Sanitace souhrn všech činností, které zabezpečují plnění hygienických a protiepidemických požadavků Sanitace znamená úklid, čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci Zajišťuje mechanickou a mikrobiální čistotu prostředí, nástrojů a ploch, které přicházejí do styku s potravinami při jejich výrobě, zpracování, přepravě, skladování, prodeji apod. Sanitace je jedním z opatření, kterým se dosahuje a udržuje zdravotní nezávadnost a kvalita potravin

66 Sanitace Úklid a čištění = odstraňování hrubých nečistot, prachu, špíny, nečistot a zbytků potravin nebo surovin z prostředí podlah, nábytku a ostatních ploch pomocí kartáčů, teplé vody a použitím detergentů Po očištění následuje oplach čistou pitnou vodou z důvodů minimalizace nebezpečí chemické kontaminace

67 Dezinfekce Dezinfekce = ničení choroboplodných zárodků Je to účinné opatření, které nesmí nahrazovat úklid a čištění Zásady: Užívat dezinfekci v doporučené koncentraci od výrobce Dezinfekční roztok se připravuje těsně před použitím Nutné je dodržovat dobu expozice = doba působení dezinfekčního prostředku Při práci s dezinfekcí je nutné používat ochranné pracovní pomůcky a je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce Po ukončení doby expozice zajistíme oplach pitnou vodou u ploch a předmětů, které přijdou do kontaktu s nebalenou potravinou

68 Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců mechanická: běžný úklid, likvidace jednotlivých kusů, mechanické lapače biologická: využití přirozené mezidruhové predace, navození patologických stavů způsobujících úhyn nebo nedokončení vývoje fyzikální: vysoká teplota obecně, sluneční záření, ionizující záření, ostatní záření, ultrazvuk, elektrický proud (pasti) chemická: aplikace různých druhů insekticidů

69 Dezinsekce Preventivní dezinsekční opatření: úklid a udržování čistoty v provozovně i v jejím okolí uskladnění odpadů v uzavřených nádobách pravidelná likvidace odpadů čištění eventuálně dezinfekce odpadních nádob zamezení vnikání hmyzu do provozovny - sítě v oknech, odstranění štěrbin a otvorů, intenzivní větrání při výskytu hmyzu je nutné provést dezinsekci proškoleným pracovníkem!dezinsekční přípravky nesmí ohrozit potraviny a pokrmy!

70 Deratizace je proces likvidace hlodavců podle použitých prostředků se dělí mechanickou (užívající pasti) chemickou

71 Sanitační řád Dokument stanovující kdo za co zodpovídá Upravuje pravidelné střídání dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny za prostředek na bázi zásady z důvodu vzniku rezistence mikroorganismů

72 Test Jakou potravinu považujeme za vysoce rizikovou potravinou? a) syrové maso b) jakákoliv potravina nacházející se v kuchyni c) určená k přímé spotřebě Při jakých teplotách dochází k usmrcení mikroorganismů? a) nad 70 C b) nad 60 C c) nad 50 C

73 Test Potraviny s prošlou dobou spotřeby se považují: a) Nezávadné b) Za použitelné, když nejsou zkažené c) Za zdravotně závadné a nesmí se uvádět do oběhu Šperky a ozdobné předměty: a) Můžou být na rukou b) Jsou rizikem kontaminace a fyzikálního nebezpečí musí si je před započetím prací sundat c) Může být na rukou pouze snubní prsten

74 Test Produkty ze školní zahrady pro použití ve školní jídelně? a) Považujeme za závadné a nepoužíváme je b) Za použitelné, ale vedeme evidenci V pracovním oblečení personál kuchyně? a) Smí vycházet mimo prostory kuchyně pouze na krátkou dobu např. pro naskladnění surovin b) Smí vycházet mimo prostory kuchyně neomezeně c) Nesmí vycházet mimo prostory vůbec

75 Diskuze???

76 Děkuji za pozornost!

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY

HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY HACCP PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJNY CZ.1.07/3.2.05/02.0024Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP LEGISLATIVA Od

Více

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce tìstovin Praha, èervenec 2002 Zpracováno Svazem prùmyslových mlýnù v souladu se smìrnicí

Více

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová

Hygiena a sanitace potravinářských výrob. Aneta Hniličková Tereza Matějcová Hygiena a sanitace potravinářských výrob Aneta Hniličková Tereza Matějcová Pojmy na úvod Správná výrobní praxe postupy zaměřené na zajišťování celkové jakosti výrobků tzn. způsobilosti k uvedenému či předpokládanému

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Z P R Á V A. Důvody sledování

Z P R Á V A. Důvody sledování Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby V první polovině roku 2014 byl

Více

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky

Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Národní normy Čínské lidové republiky GB 12693 2010 Národní norma zdravotní nezávadnosti potravin Správná výrobní praxe pro mléčné výrobky Vydáno 26. 3. 2010 V platnosti od 1. 12. 2010 Vydáno Ministerstvem

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE

ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE , ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘEŠICE, OKRES LITOMĚŘICE Provoz a režim školní jídelny Provozní řád kuchyně školního stravování Požadavky na zdravotní stav pracovníků a jejich osobní

Více

Nebezpečí a riziko. Přehled nebezpečí z potravin. Alimentární nákazy a otravy z potravin 12.5.2016. Nebezpečí při výrobě potravin

Nebezpečí a riziko. Přehled nebezpečí z potravin. Alimentární nákazy a otravy z potravin 12.5.2016. Nebezpečí při výrobě potravin Přehled nebezpečí z potravin Nebezpečí a riziko Nebezpečí: biologický, fyzikální nebo chemický činitel v potravině, který může ohrozit její zdravotní nezávadnost Riziko: Míra pravděpodobnosti, že se nebezpečí

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá:

Úvod. Salmonelóza. Prevence spočívá: Úvod Ke vzniku alimentárních nákaz a onemocnění trávicího traktu přispívá nedodržování zásad hygieny při přípravě i konzumaci pokrmů a nerespektování odpovídajících technologických postupů při přípravě

Více

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Autor: Mgr. Zdeněk Kyselý/FN Motol Úvod Provozování stravovacích služeb, výroba potravin a jejich uvádění do oběhu patří mezi činnosti epidemiologicky

Více

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV Ing. Marcela Kouřilová Ing. Jitka Valachová Obsah ŠVEHLOVA 1 POSTUPY ZALOŽENÉ STŘEDNÍ NA ZÁSADÁCH ŠKOLA HACCP... POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV 3 1.1 Právní rámec... 3 1.2 Oblast působnosti... 4 1.3 Zrušení

Více

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny

SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9. Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny SVAZ PRÙMYSLOVÝCH MLÝNÙ Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro mlýny Praha, èervenec 2002 Zpracováno Svazem prùmyslových mlýnù v souladu se smìrnicí Rady Evropy ze

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA

BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA Zásady provozní hygieny ( 49 vyhl. č. 137/2004 Sb.) udržování sanitárních zařízení (šaten, umýváren, sprch a záchodů) a pomocných zařízení (zařízení

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

VII. /2016 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne. 2016. o dalších způsobech vyjadřování nebo uvádění výživových údajů

VII. /2016 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne. 2016. o dalších způsobech vyjadřování nebo uvádění výživových údajů VII. /2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne. 2016 o dalších způsobech vyjadřování nebo uvádění výživových údajů Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. v) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

Více

CÏ aâstka 42. OddõÂl 1 ZaÂkladnõÂ ustanovenõâ a hygienickeâ pozï adavky na provozovny stravovacõâch sluzïeb

CÏ aâstka 42. OddõÂl 1 ZaÂkladnõÂ ustanovenõâ a hygienickeâ pozï adavky na provozovny stravovacõâch sluzïeb Strana 2854 SbõÂrka zaâkonuê cï. 107 /2001 107 VYHLAÂ SÏ KA Ministerstva zdravotnictvõâ ze dne 9. brïezna 2001 o hygienickyâchpozï adavcõâchna stravovacõâ sluzï by aozaâsadaâchosobnõâ a provoznõâ hygieny

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004. ze dne 29. dubna 2004. o hygieně potravin NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin REGULATION (EC) No 852/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the hygiene

Více

Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace

Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace Povinnosti provozovatelů dětské letní rekreace Povinnosti provozovatelů letní dětské rekreace vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Kontrolní seznam opatření proti výskytu salmonely, verze 1.0

Kontrolní seznam opatření proti výskytu salmonely, verze 1.0 Celkové hodnocení v procentech (max. 100 %) 0 Počet méně závažných případů = Y 0 Počet závažných případů = O 0 Počet kritických případů = R 0 Počet vyhovujících případů = G 0 Otázky Body Poznámky 1 1.

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce chleba a bìžného peèiva

Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce chleba a bìžného peèiva PODNIKATELSKÝ SVAZ PEKAØÙ A CUKRÁØÙ V ÈR Ke Klíèovu 1, 190 02 Praha 9 Pravidla správné výrobní a hygienické praxe pro výrobce chleba a bìžného peèiva Praha, èervenec 2002 Zpracováno Podnikatelským svazem

Více

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin Pokyny pro provádění některých ustanovení nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zdraví a spotřebitele EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO ZDRAVÍ A SPOTŘEBITELE V Bruselu dne 18. červen 2012

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 4 PŘÍRUČKA HACCP ŠJ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový znak

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA

Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Příloha č. 1 TRŽNÍ ŘÁD FARMÁŘSKÉHO TRHU OPAVA Farmářské tržiště Farmářské tržiště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňující prodej a poskytování služeb (dále jen tržiště ), kde

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád

Obec Lipník. Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Obec Lipník Nařízení č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Lipník se na své schůzi dne 5.11.2013 usneslo vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ

M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ M A S A R Y K O V A U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ METODICKÉ ZPRACOVÁNÍ OBSAHU UČIVA TÉMATU - MASO A JEHO ZAŘAZENÍ DO TEMATICKÝCH PLÁNŮ Bakalářská práce Brno 2006

Více

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád

Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád MĚSTO VIMPERK Nařízení města Vimperk č. 1/2015, kterým se vydává Tržní řád Rada města Vimperk se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 411 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními

Více

M ě s t o Světlá n. S.

M ě s t o Světlá n. S. M ě s t o Světlá n. S. Nařízení města Světlá nad Sázavou č. 1/2013 TRŽNÍ ŘÁD Rada města Světlá nad Sázavou se na svém zasedání dne 18. 3. 2013 usnesením č. 129/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1

Více

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková

Systém kritických bodů HACCP. Kamila Míková Systém kritických bodů HACCP Kamila Míková SYSTÉMY KVALITY A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Systémy managementu kvality ISO 9001 : 2008 Požadavky na management kvality HACCP kvalita (ISO 9001) Pouze zdravotní

Více

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH. MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr. SPRÁVNÁ VÝROBNÍ A HYGIENICKÁ PRAXE V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ A ČINNOSTECH SOUVISEJÍCÍCH MVDR. VLADIMÍR ČERMÁK KVS PRO JMK v.cermak.kvsb@svscr.cz ÚVOD ZÁKLADNÍ PRINCIPY BEZPEČNOSTI POTRAVIN NAŘÍZENÍ 178/2002

Více

Systém HACCP tvorba a náležitosti. Martin Prudil ÚKZÚZ

Systém HACCP tvorba a náležitosti. Martin Prudil ÚKZÚZ Systém HACCP tvorba a náležitosti Martin Prudil ÚKZÚZ Podstata systému HACCP Systém HACCP = nástroj pro vyšší bezpečnost krmiv Systém HACCP umožňuje provozovatelům krmivářských podniků identifikovat a

Více

Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití

Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití Pravidla správné pěstitelské praxe pro konopí pro léčebné použití Úvod Za podmínek určených zákonem č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů (zákon o návykových látkách)

Více

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml)

Mikroorganismus Kategorie potravin NMH Nejvyšší mezní hodnota na g(ml) Penny Standard (PS) Penny Standard stanoví mikrobiologické požadavky na potraviny uváděné do oběhu, způsob jejich kontroly a způsob hodnocení potravin z mikrobiologického hlediska. Potraviny uváděné do

Více

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1 Část 13a Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. I. Údaje o zařízení Název subjektu

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem

ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Příloha 12k nové právní předpisy aktualizováno 04. 12. 2015 1 ZÁZNAM o seznámení s novým právním předpisem Ve smyslu požadavku 103, odst. 2, písm. c) zákona 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 22.12.2004 Datum revize: 16.10.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin T Další názvy látky:

Více

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice

Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie. Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Základy mikrobiologie, hygieny a epidemiologie Hygienické a epidemiologické oddělení Thomayerovy nemocnice Legislativa Zákon č.258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Díl 2 Ochranná dezinfekce,dezinsekce

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 27.5.2008 Datum revize: Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Chloramin TS Další názvy látky: přípravek

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 Název výrobku: Datum vydání: 21.5.2004 Datum revize: 11.5.2010 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: SAVO 1.2 Použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: přípravek 1.2

Více

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád

MĚSTO BEROUN. NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád MĚSTO BEROUN NAŘÍZENÍ č. 4/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Beroun se na svém zasedání dne 16.07.2014 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, 690 06 Břeclav 6 Provozní řád školní jídelny Školní jídelna je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7.

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe

Zásady správné výrobní a hygienické praxe Zásady správné výrobní a hygienické praxe ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Honza Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Hygienické minimum Požadavky na osoby

Více

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013

Vymazání tuku. Odporný vzhled. Cizí předměty 8.9.2013 Vybrané vady masných výrobků Prof. Ing. Petr Pipek, CSc. Příčiny a důsledky Příčiny: Špatná surovina Nevhodná receptura Oxidace tuků a barviv Nevhodná technologie Mikrobní zkáza Nevhodná úprava Cizí předměty

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle zákona č. 356/2003Sb. a Vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.7.2005 Datum revize: 8.3.2006 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D.

Epidemiologicky rizikové potraviny. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Epidemiologicky rizikové potraviny Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. 1 Epidemický řetězec v hygieně potravin (1) Zdroj nákazy Člověk: osoby manipulující s potravinami v domácnosti pracovníci, návštěvy na pracovištích,

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení

NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Článek 1 Úvodní ustanovení NAŘÍZENÍ města Strakonice č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Strakonice se na svém zasedání dne 24. 7. 2013 usnesla vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2001 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: RocÏnõÂk 2001 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 42 RozeslaÂna dne 26. brï ezna 2001 Cena KcÏ 38,80 OBSAH: 106. Vyhla sï ka Ministerstva zdravotnictvõâ o hygienickyâch pozïadavcõâch na zotavovacõâ

Více

Nařízení města Benešov. č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov

Nařízení města Benešov. č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov Nařízení města Benešov č. 9/2015, kterým se vydává tržní řád a ruší některá nařízení města Benešov Rada města Benešov se na své schůzi dne 21.10.2015 usnesla vydat v přenesené působnosti na základě ustanovení

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/ Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 4 ČIŠTĚNÍ Slide 2 atd Čištění je proces, kterým

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ. Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ Zaměstnanci dětského domova i děti jsou povinni se řídit vnitřním řádem ŠJ, neboť patří mezi základní normy dětského domova. Neobsahuje absolutně všechna ustanovení o činnosti zařízení.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 6 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ŠKOLNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

Zde je vhodné místo Pro logo podniku Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) Název firmy

Zde je vhodné místo Pro logo podniku Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) Název firmy Strana 1 (celkem 12) VZOR PŘÍRUČKA SYSTÉMU KRITICKÝCH BODŮ (HACCP) ázev firmy Verze Platná od: ahrazuje: Verzi xx platnou od: Důvod změny: apř. na základě interního auditu. Dále podrobně popsat, co bylo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov, příspěvková organizace se sídlem: Školní 74, 294 04, Dolní Bousov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: V. / 5 PŘÍRUČKA HACCP MŠ ZAHRADNÍ Č. j. ZSDB/291/2015 Spisový

Více

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování

Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 11 Bezpečnost práce v obchodu a veřejném stravování Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky:

Chloramix D. Chloramix D. (4,6-dichlor-1,3,5-triazin-2-olát sodný, dihydrát; troclosen sodný, dihydrát). Chemický vzorec látky: Datum vydání: 12.6.2006 Datum revize: 16.7.2008 Strana: 1 ze 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: dichlorisokyanurát

Více

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB *s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.10.2008 KOM(2008) 430 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokud jde

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 9.9.2004 Datum revize: 8.12.2008 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: -- 1.2 Použití

Více

Systém HACCP v provozech veřejného stravování

Systém HACCP v provozech veřejného stravování Katedra marketingu, obchodu a služeb Případová studie Systém HACCP v provozech veřejného stravování Česal, P. - Klatová, E. Tato případová studia vznikla v rámci projektu FRVŠ č. 1209/2009/F5/a Inovace

Více

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY

PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ČJ: 2013/63 tel. 556 725 067, e-mail: mspionyru@tiscali.cz, www.mspriborpionyru.unas.cz PROVOZNÍ ŘÁD INFRASAUNY Provozní doba

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

Tržní řád farmářského trhu Bruntál

Tržní řád farmářského trhu Bruntál Tržní řád farmářského trhu Bruntál Farmářské tržiště Farmářské trž i ště je především potravinovým trhem. Je to vymezený prostor, umožňuj ící prodej a poskytování služeb (dále jen "tržiště"), kde mohou

Více

Obecné požadavky na potravinářské provozy

Obecné požadavky na potravinářské provozy Obecné požadavky na potravinářské provozy 1. Potravinářské provozy musí být udržovány v čistotě a v dobrém stavu. 2. Uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských provozů musí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín

PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín PROVOZNÍ ŘÁD Sběrný dvůr Pištín Okres České Budějovice OBEC PIŠTÍN: srpen 2014 Zpracoval: Ing. Václav Pícha 1 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 3 1.1. Název zařízení... 3 1.2. Identifikační údaje vlastníka

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering

Valentina Banďouchová. Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav výživy Valentina Banďouchová Analýza rizik systému HACCP ve stravovacích službách Risks analysis of HACCP in mass catering Bakalářská práce Praha, září

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně

SAVO PEREX svěží vůně / SAVO PEREX květinová vůně Datum vydání: 31.5.2004 Datum revize: 3.12.2009 Strana: 1 z 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI 1.1 Chemický název látky / obchodní název přípravku Název: Další názvy látky: Savo Perex 1.2

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Švédsko 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU Identifikace látky nebo směsi Název výrobku nebo Obchodní název HTC Grouting Bezpečnostní

Více

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů MVDr.Renáta Brablcová Oddělení hygieny výživy Telefon 595138138 renata.brablcova@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zaměření

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních

Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních Návrh zásad provozního řádu školských výchovných a ubytovacích zařízeních ( 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) Zařízení pro výchovu a

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Předmět úpravy 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více