Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č."

Transkript

1 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka /2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce města, Haně Moudré, aby sledování vrácení bezúročné půjčky pro Sdružení Českolipsko bylo zahrnuto do agendy "Plnění usnesení zastupitelstva města" a byly předkládány pravidelné roční monitorovací zprávy Monitorovací zpráva bude zastupitelstvu města předložena na červnovém jednání ZM. Zpráva za rok 2011 byla předložena v informačních materiálech na jednání ZM Další zpráva byla předložena v červnu pod č. usnesení 524/B/2013. Na jednání ZM bude předložena žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky Strejčková Žádost o prodloužení termínu splatnosti půjčky byla schválena usnesením zastupitelstva města číslo 686/2014, termín splatnosti půjčky byl prodloužen do Bude předložen návrh na revokaci usnesení v části starostky Moudré. Strejčková 1

2 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/201 1 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 32/06/4 ze dne a ukládá Haně Moudré, starostce města, předkládat na pravidelných zasedáních zastupitelstva města v měsících květnu, září a lednu zprávu o stavu závazků a pohledávek města vůči firmě VETT a. s Soudním sporu mezi městem Česká Lípa a společností VETT a.s. (na základě žaloby města o vydání bezdůvodného obohacení z neplatné smlouvy o závazku veřejné služby při zajišťování dopravní obslužnosti města) na zaplacení Kč. V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Stanislava Kadečky, který tuto záležitost za město řeší. Na zasedání dne byl předložen aktuální přehled. Další zpráva bude předložena na zasedání v lednu V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Kadečky ze dne Zpráva byla předložena na zasedání ZM Zpráva je předkládána samostatně paní starostkou. Paní starostka průběžně informuje zastupitelé města o průběhu soudního sporu se společností VETT a.s. Poslední zpráva byla zastupitelům předána v září JUDr. Kadečka byl požádán o aktuální informaci. Na lednovém zasedání byla tato zpráva předložena. Informace od JUDr. Stanislava Kadečky, PhD. ze dne byla zastupitelům města předložena pro informaci na zasedání dne

3 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Od květnového zasedání soudu nedošlo k žádnému posunu v dané věci. Soud si vyžádal znalecký posudek p- Ondřej Firma VETT a.s. podala proti městu 4 žaloby z důvodu nezaplacení prokazatelné ztráty z provozu HAD v letech Všechny žaloby proti městu byly v průběhu roku 2014 zastaveny. Tím, že došlo k zastavení všech žalob podaných společností VETT a.s. proti městu považuji tuto část usnesení za ukončenou. Soudní spor, ve kterém žaluje město společnost VETT a.s. dále probíhá a od loňského roku nedošlo k žádnému posunu v jednání soudu. F. Ondřej Bude předložen návrh na revokaci usnesení. 3

4 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /D/201 3 Ing. Zachrla Josef, Moudrá Hana, starostka Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města nesouhlasí s navrhovanými podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada pro celé další období a ukládá m rozvoje, majetku a investic a finančního připravit zadávací řízení na refinancování úvěru podle zákona o veřejných zakázkách. Do doby výběru nového partnera pro refinancování úvěru souhlasí s podmínkami splácení úvěru navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo města částečně revokuje svoje usnesení č. 479/2013 ze dne , vypouští poslední větu tohoto usnesení a nahrazuje ji tímto zněním: Zároveň ukládá starostce města, aby s využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany města proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby Řeší se. Stav trvá, dále je řešena situace prostřednictvím právního zástupce Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Z tohoto důvodu je zatím výběr refinancující banky nevýhodný, protože současné sazby jsou obecně vyšší, než je sazba sjednaná úvěrovou smlouvou. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na revokaci usnesení. Připravuje se, viz komentář k plnění usnesení č. 479/2013. Stav trvá Právní zástupce města v této věci jedná s bankou. Dosud jsou úroky ze strany banky účtovány s původní nízkou sazbou, banka nepředložila právnímu zástupci města doklady, které by ji opravňovaly zvýšit svoji sazbu. Stav stále trvá Zastupitelstvu města bude předložen návrh na revokaci usnesení. 4

5 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2013 Zastupitelstvo města schvaluje zpracování Plánu ochrany památkové zóny města SÚ pracuje na přípravě zadání zpracování tohoto dokumentu. Pracuje se ve spolupráci s ORMI. Stanovení termínu do bylo velice nereálné, neboť dle názoru odborníku z NPÚ trvá pořízení plánu až 1,5 roku. Žádáme o prodloužení termínu alespoň do Kompetence byla převedena od na ORMI. Finanční prostředky na pořízení plánu ochrany památek jsou navrženy do rozpočtu ORMI na rok Žádost o prodloužení termínu do Gürthová /2013 Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dalším jednáním se zástupci Českých drah o podmínkách prodeje areálu žst. městské nádraží a se Správou železniční dopravní cesty o podmínkách převodu jejich zařízení do majetku města Jednání se zástupci společností budou probíhat po dohodě s paní starostkou. Jednání stále probíhají, dosud nebylo nalezeno přijatelné řešení. Stav trvá. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová 5

6 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / /2014 Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Ing. Švarcová Dagmar, referent úseku prodejů a pronájmů Zastupitelstvo města pověřuje starostku města dále jednat s vlastníky rozestavěných rodinných domů v lokalitě a s vlastníky pozemků pro komunikaci a rozestavěných staveb inženýrských sítích o takových podmínkách možné spoluúčasti města na řešení zainvestování lokality Stará Lípa, které budou pro město přijatelné. Zastupitelstvo města nesouhlasí s řešením majetkové kompenzace a s převzetím závazku vybudovat v dotčené lokalitě RD Stará Lípa inženýrské sítě a komunikaci navrhovaným vlastníky rozestavěných inženýrských sítí v lokalitě a pozemků po budoucími komunikacemi. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadateli a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domácí čistírny odpadních vod k objektu č.p. 34 v Častolovicích žadatelům Bc. Pavlu Urešovi a Ivetě Urešové Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Stav trvá. Zpracovává se územní studie rozvoje lokality. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová Probíhají další jednání ohledně podmínek majetkové kompenzace s vlastníky pozemků. Stav trvá. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Švarcová Trvá. Probíhá administrace platby - převodu finančních prostředků p. Jirotka Příspěvek proplacen (finanční prostředky převedeny na účet žadatele). 6

7 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/201 4 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením Smluv o převodu rozestavěných investic a převodu práv a povinností ze stavebního povolení a smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě stavby kanalizačních přípojek v Dubici s vlastníky zbývajících šesti nemovitostí v předloženém upraveném znění. Úplata za převod vlastnického práva každé jednotlivé stavby kanalizační přípojky činí 1.000,- Kč V současné době byly dvou budoucím vlastníkům kanalizační přípojky předány smlouvy k podpisu. Ke dni jsou uzavřeny 2 smlouvy. V průběhu prosince byla uzavřena další smlouva. Ke dni jsou uzavřeny celkem 3 smlouvy. Š. Tomášková /C/201 4 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1747/22, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. manželům Iloně a Miroslavu Lounovým za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Kupní smlouva je připravena k podpisu. Stav trvá. Žadatelé do současné doby nereagovali na výzvu. Kupní smlouva byla podepsána, kupní cena uhrazena a KS vložena na KÚ. Švarcová 7

8 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /E/ / /A/201 4 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na služby "Správa bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města " dodavateli DSS LTM s.r.o., Jičínská 1786/49, Praha 3 - Žižkov, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smluv o správě majetku ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena za 4 roky plnění činí ,- Kč. Vybraný dodavatel není plátce DPH. Zastupitelstvo města schvaluje záměr změny smluvních vztahů mezi městem a Bytovým družstvem Lada vyplývajících ze Smlouvy o sdružení č. B /2003 ve znění dodatku č. 1-3 a z Dohody o úpravě práv a povinností při správě a pronájmu bytů č. A /2008, za účelem vyhovění žádosti Bytového družstva Lada ze dne Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 1747/23, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m 2 v k. ú. manželům Haně a Jaroslavu Spilkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč (tj. 700,- Kč/m 2 ) se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Zadávací řízení ke dni stále probíhá Zadávací řízení bylo ZM dne zrušeno. Hofmanová Čekáme na stanovisko SFRB. Stanovisko SFRB dosud nebylo vydáno, vydání stanoviska je urgováno. Zatím máme neoficiální souhlas SFRB s uvedeným záměrem. Rajchertová Kupní smlouva je připravena k podpisu. Žadatelé se do současné doby nedostavili k podpisu kupní smlouvy. Kupní smlouva byla podepsána, kupní cena uhrazena a KS vložena na KÚ. Švarcová 8

9 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /B/201 4 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků p. č. 1376/8, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2 a p. č. 1376/6, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 495 m 2 (sloučen z pozemků p. č. 1376/6 a částí p. č. 1376/13 a 5499/1) vše v k. ú. Česká Lípa manželům Lence a Davidu Kadlečkovým za kupní cenu ve výši ,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Kupní smlouva je připravena k podpisu. Žadatelé se do současné doby nedostavili k podpisu kupní smlouvy. Bylo požádáno o prodloužení termínu do Žadatelé od smlouvy za současných podmínek odstupují - na ZM bude připraven po projednání ve výboru pro pronájem a prodej nemovitostí návrh na revokaci usnesení. Švarcová /2014 Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města schvaluje zapojení města do projektu Města - brány k poznání; Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi. Projekt Města-brány k poznání nebyl Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska schválen. Z toho důvodu nevznikají městu žádné povinnosti. Dle svého vyjádření hledá Sdružení historických sídel jiný zdroj financování. J. Veindlová Zastupitelstvu města bude předložen návrh na revokaci usnesení. 9

10 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /2014 Vlček Tomáš, II. místostarosta Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města pověřuje paní Janu Veindlovou, oddělení školství a cestovního ruchu k zastupování města v tomto projektu a ukládá jí plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu - zajištění podkladů (textů, fotografií...); Zastupitelstvo města schvaluje spoluúčast města na projektu v maximální výši ,- Kč (instalace informačního kiosku včetně propagace města) Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi. Projekt Města-brány k poznání nebyl Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska schválen. Z toho důvodu nevznikají městu žádné povinnosti. Dle svého vyjádření hledá Sdružení historických sídel jiný zdroj financování. J. Veindlová Zastupitelstvu města bude předložen návrh na revokaci usnesení. Sdružení historických sídel bylo informováno o usnesení přijatém Zastupitelstvem města, žádné další informace o projektu jsme neobdrželi. Projekt Města-brány k poznání nebyl Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska schválen. Z toho důvodu nevznikají městu žádné povinnosti. Dle svého vyjádření hledá Sdružení historických sídel jiný zdroj financování. J. Veindlová Zastupitelstvu města bude předložen návrh na revokaci usnesení. 10

11 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /D/ /A/2014 Moudrá Hana, starostka Žatecká Zastupitelstvo města ukládá předkladateli materiálu, Haně Moudré, starostce, sestavení vyrovnaného rozpočtu. Zastupitelstvo města ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura a Lipý odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 2014 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. Pracuje se na verzi rozpočtu vhodné ke schválení ZM. Nyní se jedná již o 3. verzi. Peterková Bude vypuštěno ze sledování. Probíhá - připraveny výzvy příspěvkovým organizacím k provedení odvodu finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele. Příspěvkové organizace provedly odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve stanoveném termínu. Zemanová Irena /2014 Žatecká Zastupitelstvo města schvaluje přílohu č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sport, sídlem Barvířská 2690,, IČ , v předloženém znění. Probíhá - připravena příloha ke ZL PO Sport k podpisu starostce města. Příloha podepsána, předána PO Sport a založena na MěÚ. Zemanová Irena /2014 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši ,80 Kč vztahující se k projektu "Úpravy malé vodní nádrže Žizníkov" dle důvodové zprávy. Smlouva byla uzavřena dne Ing. Rajchertová 11

12 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Žatecká Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. Probíhá - připravena smlouva k podpisu žadateli. Smlouva uzavřena. Zemanová Irena /2014 Žatecká Zastupitelstvo města schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 2733,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce Futsal tour 2014 ve výši 15 tis. Kč (pronájem sportoviště). Probíhá - připravena smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku. Na základě uzavřené smlouvy poskytnut finanční příspěvek. Zemanová Irena /2014 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města ukládá Radě města Česká Lípa projednat pokračování mandátních smluv o správě nemovitostí se současnými správci, a to nejpozději do doby uplynutí výpovědních lhůt, tj. do Je předkládán materiál na jednání RM s usnesením, kdy je pověřen jednáním II. místostarosta Juraj Raninec. Byly podepsány dohody o zpětvzetí výpovědí. Novotná /A/2014 Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 8/2014 rozpočtové změny. Zaúčtováno. Peterková 12

13 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /B/ /2014 Ing. Zachrla Josef, Ing. Zachrla Josef, Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovým opatřením č. 8/ dodatek č. 1 rozpočtové změny. Zastupitelstvo města schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2015 v předloženém znění dle návrhu uvedeného v příloze č Zaúčtováno. Peterková Správci dílčích rozpočtů byli o schválených pravidlech rozpočtového provizoria informováni dne Rovněž byla informována tisková mluvčí a redaktorka městských novin. Peterková / /2014 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 33 v Častolovicích se žadatelem Františkem Horníkem za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatele nejpozději do Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.e. 6 v Častolovicích se žadatelkou Karolinou Boňkovou za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatelky nejpozději do Nedoloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Jirotka Nedoloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Jirotka 13

14 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / /2014 Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 8 v Častolovicích se žadatelem Lubošem Matějíčkem. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 54 v Častolovicích se žadateli Dášou Kalbáčovou, a Václavem Kalbáčem za podmínky doplnění pravomocného stavebního povolení na stavbu DČOV ze strany žadatelky nejpozději do Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 11 v Častolovicích se žadatelem Josefem Procházkou. Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k objektu č.p. 22 v Častolovicích se žadatelem Zdeňkem Dvořákem. Smlouva doposud nepodepsána ze strany žadatele. Jirotka Nebyly doloženy doklady podmiňující podpis smlouvy. Jirotka Smlouva doposud nepodepsána ze strany žadatele. Jirotka Smlouva předložena k podpisu starostce. Jirotka 14

15 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / /2014 Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši 85% z uznatelných nákladů, maximálně však ,- Kč, na vybudování DČOV k novostavbě objektu rodinného domu na p.p.č. 5/3 v k.ú. Častolovice u České Lípy se žadatelem Jiřím Majarem. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelkou a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 28 v Častolovicích, žadatelce MUDr. Lucii Furákové. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku z Programu DČOV Častolovice ve výši ,- Kč na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi městem a žadatelem a prokázaných skutečných výdajů, vzniklých v souvislosti s výstavbou domovní čistírny odpadních vod k objektu č.p. 61 v Častolovicích, žadateli Zdeňku Vorlíkovi. Zastupitelstvo města souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rekultivačního fondu na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního ložiska dobývacího prostoru Okřešice dotčeného těžbou sklářských a slévárenských písků na rok 2015 do výše ,- Kč společností Provodínské písky, a. s., sídlem Provodín 165, IČ Smlouva doposud nepodepsána ze strany žadatele. Jirotka Příspěvek byl vyplacen před koncem roku Jirotka Příspěvek byl vyplacen před koncem roku Jirotka Povolení odesláno dne Novotná 15

16 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 na příspěvek ve výši 1 milion Kč v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem Dne starostka Romana Žatecká podepsala Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2015 ve čtyřech vyhotoveních a tím smlouva nabyla platnosti a účinnosti. Dvě vyhotovení této smlouvy byly dne odeslány na odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje a dvě vyhotovení zůstaly na Městském úřadě Česká Lípa. Ing. Luboš Weiss /2014 Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka (II.)" dodavateli MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29, , IČ: a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto dodavatelem ve znění dle důvodové zprávy, nebudou-li v zákonné lhůtě podány námitky. Nabídková cena za stavební práce činí ,42 Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21 % DPH Ke dni odesláno oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, probíhá zákonná lhůta pro možné odvolání - Hofmanová 16

17 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /A/2014 Žatecká Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení hodnoty budovy sportovní haly Hrnčířská 1439, Česká Lípa, o technické zhodnocení v částce ,- Kč dle důvodové zprávy. Podklady pro technické zhodnocení budovy sportovní haly zpracovány, podepsány a odevzdány na finanční odbor k zaúčtování. Zemanová Irena /B/2014 Žatecká Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení hodnoty hradu Lipý, U Vodního hradu 63,, o technické zhodnocení v částce ,- Kč dle důvodové zprávy. Podklady pro technické zhodnocení hradu Lipý zpracovány, podepsány a odevzdány na finanční odbor k zaúčtování. Zemanová Irena /C/2014 Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení hodnoty budovy Partyzánská 1053, o technické zhodnocení v částce ,52 Kč dle důvodové zprávy. Ředitel Základní školy, Čeká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Karel Minařík byl o schválení navýšení hodnoty budovy - technické zhodnocení informován výpisem z usnesení ZM č. 34/C/2014 dne č.j. MUCL/178361/2014. Informace o navýšení hodnoty budovy byla dále předána finančnímu - pí Hrubé dne Zdeňka Semerádová - referentka školství 17

18 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / / /2014 Žatecká Žatecká Žatecká Žatecká Žatecká Zastupitelstvo města ruší na návrh starostky města podle ustanovení 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pověření určeného strážníka Ing. Lubomíra Meryho plněním některých úkolů při řízení městské policie, a to k datu Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města - 4. Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 2/2014 ze dne Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva města č. 6/2014 ze dne v části starostka - řízení městské policie I. místostarostka - úsek projektů a kampaní. Zastupitelstvo města pověřuje v souladu s ust. 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, et. Pavlu Procházkovou ve funkci dlouhodobě uvolněné členky rady, řízením městské policie a to s účinností od Přijetím usnesení. Bc. Janatová Přijetím usnesení. Bc. Janatová Přijetím usnesení. Bc. Janatová Přijetím usnesení. Bc. Janatová Přijetím usnesení a zajištěním souvisejících náležitostí personálního charakteru. Bc. Janatová 18

19 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města vydává v souladu s ust. 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Jednací řád Zastupitelstva města Česká Lípa v předloženém znění. Přijetím usnesení a zveřejněním jednacího řádu na a seznámením ch odborů a ch oddělení nezařazených do odborů. Bc. Janatová /2014 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města ruší usnesení č. 273/H/2012 ze dne , jímž byly stanoveny zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města. Přijetím usnesení a opatření na úseku personalistiky a mezd k naplnění usnesení. Bc. Janatová /2014 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Zastupitelstvo města stanovuje dle ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města pro volební období obsahující stejnou právní úpravu jako u zaměstnanců města zařazených do městského úřadu - viz příloha "Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města ". Přijetím opatření na úseku personalistiky a mezd k naplnění usnesení. Bc. Janatová 19

20 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / /2014 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Žatecká Zastupitelstvo města stanovuje dle ust. 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, na období od do náhradu ušlého výdělku paušální částkou 310 Kč za hodinu času stráveného na jednání orgánů města a jednání orgánů těchto orgánů. Tato doba se navyšuje o jednu hodinu pro každý kalendářní den jednání jako doba potřebná k cestě na jednání a zpět. V případě, že neuvolněný člen zastupitelstva města je v pracovním poměru, ale mimo příjmu z pracovního poměru má další zdroj příjmů (např. z činnosti na základě živnostenského podnikání apod.), bude mu poskytnuta náhrada mzdy jako neuvolněnému členu zastupitelstva města v pracovním poměru. Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury. Zastupitelstvo města pověřuje svého zástupce, Romanu Žatecku, hlasovat na valné hromadě pro tyto navržené delegáty. přijetím opatření na úseku personalistiky a mezd k naplnění usnesení. Bc. Janatová ČLT bylo předáno ověřené usnesení o delegaci paní starostky. Bretová /2014 Žatecká Zastupitelstvo města deleguje pana MUDr. Karla Tejnoru do dozorčí rady Českolipské teplárenské, a. s., se sídlem Liberecká 132,. Valná hromada ČLT bude , kde se bude jednat o schválení kandidáta. Bretová 20

21 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města / / / / /2014 Žatecká Žatecká Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Zastupitelstvo města deleguje tyto tři zástupce do sboru poradců: 1. pana Oldřicha Pance 2. paní Janu Rychtaříkovou 3. pana Ing. Jiřího Kladníčka Zastupitelstvo města souhlasí s navrženým programem jednání valné hromady. Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 669/2014 a usnesení č. 713/2014b) Zastupitelstvo města schvaluje pana Ing. Jaromíra Štrumfu jako tzv. určeného zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořízení Změny č. 1 Územního plánu Zastupitelstvo města schvaluje pana Ing. Jaromíra Štrumfu jako tzv. určeného zastupitele pro spolupráci s úřadem územního plánování při pořízení Změny č. 2 Územního plánu Valná hromada ČLT bude , kde se bude jednat o schválení kandidátů. Bretová Valná hromada ČLT bude Bretová Revokace usnesení - určený zastupitel pro pořizování Změn č. 1 a 2 ÚP ČL. Ing. Smělý Byl schválen určený zastupitel pro pořizování Změny č. 1 ÚP ČL. Ing. Smělý Byl schválen určený zastupitel pro pořizování Změny č. 2 ÚP ČL. Ing. Smělý 21

22 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města /2014 Šafránková Alena, I. místostarostka města Zastupitelstvo města schvaluje Základní škole,, Partyzánská 1053, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši ,48 Kč v investičním fondu organizace k pokrytí dalších investičních akcí, prováděných v následujících letech Ředitel Základní školy, Čeká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Karel Minařík byl o schválení ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v investičním fondu organizace informován výpisem z usnesení ZM č. 47/2014 dne č.j. MUCL/178361/2014. Zdeňka Semerádová - referentka školství 22

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 9/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27..2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC.

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC. Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC. Předkládá: Mgr. Juraj Raninec, 2. místostarosta Na zasedání zastupitelstva města dne 02.09.2015

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015)

USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 9. 2015 (č. usnesení 313/2015-333/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX. XXX Č. usnesení 698/10 Valná hromada Českolipské teplárenské a.s. MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 35. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. února 21 (č. usnesení 697/1 č. usnesení 711/1) Č. usnesení 697/1 Plnění usnesení Předkládá: Ing. Jan Hladonik,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 019/11/Pa U S N E S E N Í 19. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 20. září 2011 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 726/19-745/19 Rozdělovník - členové

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 21.03.2016 212/10/ZM/2016 Návrh na schválení návrhové komise návrhovou komisi 10. zasedání Zastupitelstva města Kolína

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 11.03.2015 1/2015 Zastupitelstvo města Lanškroun vydalo Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2015, která zrušuje obecně závaznou vyhlášku města

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Stránka 1 z 10 Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 63/2016/RM Místo konání: Městský úřad Slaný; kancelář starosty Den konání: 23 03 2016 Přítomní radní: pan Jiří Hůla, Ing. Milan Grohmann,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 31. března 2014 R 179/14 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města ke dni 31. 03. 2014, b) souhlasí s prodloužením

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 14. března 2006 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Dušan Krabec (1) Jarmila Venzarová (9) Arnošt Juránek (2) MUDr. Marie

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 501/2009 Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 501/2009 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 66. zasedání dne 21. ledna 2009 R M 1 / 6 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a r e v o

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty Zápis ze 7. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 4. dubna 2011 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomno: omluvena: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice

Více

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí.

MĚSTO RALSKO. Přítomni: p. Tůma, pí. Mgr. Kalvová, p. Šolc, p. Ing. Králík, pí. Nováková Omluveni: p. Šolc Kontrola zápisu: pí. MĚSTO RALSKO Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. ZÁPIS A USNESENÍ Ze 4. schůze Rady

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014

Usnesení 81. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 Usnesení 81. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 6. 5. 2014 1901/81 - Rada města schvaluje program 81. schůze rady města, konané 6. 5. 2014. 1902/81 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 80.

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 27. 4. 2011 od 16,00 hodin v zasedací

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014

Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014 98/2014-RADA/4653-98. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/4654-98. Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/4655-98. Rada města - sdělení Stavebního

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Přítomni: Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, pan Milan Kotrbatý, pan Miroslav Kozák, pan Lukáš

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ

K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ K a r l o v a r s k ý k r a j se sídlem v Karlových Varech Závodní 353/88, Karlovy Vary 360 06 USNESENÍ z 30. jednání Rady Karlovarského kraje, které se uskutečnilo dne 19. října 2015 v budově Krajského

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 Odbor školství a kultury V Písku dne: 27.11.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.12.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Směrnice k doplňkové činnosti Městské knihovny Písek a ZŠ Svobodné NÁVRH USNESENÍ

Více

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03

z v o l i l o návrhovou komisi ve složení: Bc. Radoslav Kacerovský, DiS., Bc. Irena Ravandi, DiS., Ing. Jan Babor. 217 / 7 / 15 07/03 07/03 U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 08.06.2015 v zasedací místnosti č. 410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 215 / 7 / 15 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve složení:

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 2. ČERVNA 2008 Přítomni: 5 radních Omluveni: 0 Hosté : 0 R A D A MĚSTA NEJDEK 52. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod T. Uplatnění odpisů pronajatého majetku a U.

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015

6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 1 z 6 26.2.2015 9:04 PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Rady města Bučovice ze dne 18.2.2015 125/6/RM/2015 OŽP 01 - Snížení holubí populace ve městě Bučovice smlouvu o dílo se společností RNDr. František Ratajský,

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

Vícepráce v rámci stavby "Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura " 6118

Vícepráce v rámci stavby Areál kasáren Rokycany, bytová zóna - infrastruktura  6118 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 10.4.2007 od 15:00:00 do 19:50:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Tábora, konaného 28.01.2008 v zasedací místnosti č.410 na Husově náměstí, č.p. 2938. 558 / 12 / 08 Návrhová komise z v o l i l o návrhovou komisi ve

Více

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%)

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů Celkem zastupitelů: 45 Pro: 34 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 9 (20%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 15.11.2011 13:14:31 1.1. Schválení zápisu 11. zasedání ZMČ Praha 5 Bartoš Jaroslav ODS 2 Pro Bejšovec Jan Ing. Bezpart. 3 Pro Frélich Martin Ing. ODS 6 Nehlasoval Havlinová Radka

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 4. 11. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 8. 62/2015-8.70/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2009 Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 126 Vydána dne 25.9.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4214. Zpráva o vyřízení interpelací 4215. Návrh na změnu

Více

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014

Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Usnesení č. 80-93/2014 Zápis č. 10/2014 ze zasedání Rady města Netolice dne 12. 5. 2014 Přítomni: Členové rady města: Oldřich Petrášek, Bc. Iveta Uhlíková, Mgr. Karel Pižl, Ing. Miroslav Dvořák Ing. Petr

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

Program: Prohlídka prostor městské části strakonického hradu

Program: Prohlídka prostor městské části strakonického hradu - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A

M A G I S T R Á T M Ě S T A M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC INFORMACE pro jednání zastupitelstva města dne 28. 2. 2013 Plnění usnesení rady města za měsíc leden 2013 Předkládá: Ing. Jindřich Fadrhonc, tajemník MML Zpracovala:

Více