ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY"

Transkript

1 Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Duben

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REALIZOVANÉM ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PODĚBRADY Kontext realizovaného výzkumného šetření Metoda a průběh sběru dat Hlavní cíle projektu ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE Přehled druhů poskytovaných služeb dle Zákona č. 108 / 2006 Sb. v ORP Poděbrady Druhy sociálních služeb Formy sociálních služeb Právní forma poskytovatelů sociálních služeb Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Poskytované sociální služby dle věkových skupin klientů Časová dostupnost sociálních služeb Sociální služby dle místa působení Kapacita pobytových sociálních služeb KVALITATIVNÍ ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH Seznam oslovených poskytovatelů včetně sociálních služeb, které poskytují Hlavní zjištění Obecný popis území z pohledu sociálních služeb Stručný popis lokality Komunikace, spolupráce a informovanost Problémy poskytovatelů a zaměstnanců v sociálních službách Analýza sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám Děti, mládež Sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby opouštějící zařízení výkonu trestu Osoby bez přístřeší Sociálně vyloučené lokality Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Osoby s duševním onemocněním Senioři Popis situace z pohledu služeb návazných Přehled poskytovaných návazných služeb dostupných pro obyvatele ORP Poděbrady Oblast školství

3 Volnočasové aktivity pro děti a mládež Oblast poradenství Volnočasové aktivity pro seniory a osoby se zdravotním postižením Bytová problematika Zdravotnictví Doplňující informace SHRNUTÍ Oblast sociálních služeb Oblast služeb návazných

4 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O REALIZOVANÉM ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP PODĚBRADY 1.1. Kontext realizovaného výzkumného šetření Tato analýza je součástí projektu Komunitní plán rozvoje města Poděbrady a okolí, který je realizován společností Centrum pro komunitní práci střední Čechy ve spolupráci s městem Poděbrady. Cílem analýzy je získat přehledné informace o dostupných sociálních službách ve sledovaném regionu. Subjekty zapojené do šetření byly vybrány z řad subjektů poskytujících sociální služby na území ORP Poděbrady. Realizovaná analýza obsahuje nejen statistická data, ale její nedílnou součástí je také kvalitativní popis situace v regionu Metoda a průběh sběru dat Prvotním zdrojem pro námi získané statistické informace se stal registr poskytovatelů sociálních služeb, dostupné databáze v území (např. Katalog poskytovatelů sociálních služeb) a webové stránky poskytovatelů sociálních služeb. Tato data jsme pak následně konfrontovali s kvantitativními údaji zjištěnými v průběhu šetření. 1 Pro popisnou analýzu situace v regionu, která je tématem třetí kapitoly této zprávy, byla použita kvalitativní metoda sběru dat 2 - individuální hloubkové rozhovory. Kombinace kvantitativního a kvalitativního přístupu ke zpracování dané problematiky byla zvolena na základě konzultací sociologa, odborníků na sociální služby, metodiků plánování a zástupců města Poděbrady. V průběhu šetření jsme oslovili celkem 30 poskytovatelů sociálních služeb. Naším cílem bylo oslovit poskytovatele, kteří poskytují sociální služby pro obyvatele ORP Poděbrady, což se ukázalo jako velmi náročné, jelikož na území působí nejen poskytovatelé se sídlem v dané lokalitě, ale také poskytovatelé, kteří v regionu nesídlí a svou územní působností přesahují i vyšší územní celky, v tomto případě například okres Nymburk či Středočeský kraj. Výběr oslovených poskytovatelů byl proto předem velmi pečlivě konzultován s pracovníky Oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady. Na základě předem schváleného diskusního plánu jsme zrealizovali 13 hloubkových rozhovorů s významnými regionálními poskytovateli sociálních služeb. Dále jsme do šetření zapojili 17 poskytovatelů sociálních služeb 3, kteří sice poskytují služby občanům ORP Poděbrady, ale 1 Oslovení poskytovatelé byli požádáni o kontrolu a doplnění údajů o svých sociálních službách v námi předvyplněných elektronických dotaznících. 2 V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. V tomto konkrétním případě tedy analyzujeme, jak poskytovatelé působící v regionu subjektivně vnímají místní situaci v oblasti sociálních služeb. 3 V případě terénních služeb se jednalo především o informace, zda své služby na území přímo poskytují, v případě služeb ambulantních a pobytových, zda tyto služby využívají obyvatelé z území ORP Poděbrady. 4

5 jejich služby jsou tak úzce zaměřeny, že jsou využívány velmi úzkým okruhem klientů. Uvedených 17 poskytovatelů jsme oslovili telefonickou nebo elektronickou formou a zjišťovali jsme informace vztahující se ke sledovanému území. Do analýzy jsou zahrnuty 4 hloubkové rozhovory se zaměstnanci sociálního oddělení Městského úřadu Poděbrady. Terénní šetření probíhalo v lednu až dubnu Hlavní cíle projektu Hlavní cíle šetření lze rozdělit do 3 oblastí: a) Ověření a aktualizace dostupných statistických údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb Zjištění statistických údajů: Přehled druhů poskytovaných služeb dle Z. č. 108/2006 Sb. Cílové skupiny (věk, specifikace). Kapacita sociálních služeb, jejich vytíženost. Působnost poskytovatelů ORP Poděbrady, okres Nymburk, vyšší územní celky. Stručný popis poskytované služby. Místní a časová dostupnost jednotlivých služeb. b) Analýza financování sociálních služeb působících na daném území, která není součástí této analýzy, je obsažena v samostatné zprávě dostupné na webových stránkách města Poděbrady v druhé polovině roku c) Kvalitativní analýza aktuální situace v regionu v oblasti sociálních služeb Aktuální monitoring situace, plánů, problémů a očekávání poskytovatelů sociálních služeb: a. Hodnocení současné situace (pokrytí oblasti sociálními službami). b. Analýza problémů, které poskytovatelé v současné době řeší. c. Popis spolupráce poskytovatelů na území ORP Poděbrady. Na základě těchto informací jsme pak tyto poskytovatele zahrnuli či nezahrnuli do této analýzy. Konkrétní seznam oslovených subjektů je pak součástí kapitoly 3. 5

6 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE 6

7 2.1. Přehled druhů poskytovaných služeb dle Zákona č. 108 / 2006 Sb. v ORP Poděbrady Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v regionu ORP Poděbrady SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÁZEV POSKYTOVATELE SÍDLO POSKYTOVATELE Azylové domy Služba není pro území dostupná. 4 - Centra denních služeb Služba není pro území dostupná. - Denní stacionáře Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. ORP Poděbrady Handicap centrum Srdce, o.p.s. ORP Poděbrady Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Území okresu Nymburk Domovy pro seniory Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou ORP Poděbrady Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p.o. Lysá nad Labem, Území okresu Nymburk příspěvková organizace Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Území okresu Nymburk Domov V Podzámčí (Chlumec nad Cidlinou) Mimo území okresu Nymburk LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb ORP Poděbrady Domovy se zvláštním režimem Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou ORP Poděbrady Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Území okresu Nymburk Domy na půl cesty Služba není pro území dostupná. - Chráněné bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s. ORP Poděbrady Intervenční centra Občanská poradna Nymburk, o.s. Území okresu Nymburk Kontaktní centra Laxus o.s. Území okresu Nymburk Krizová pomoc Občanské sdružení Povídej Mimo území okresu Nymburk Nízkoprahová denní centra Služba není pro území dostupná. - Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Služba není pro území dostupná. - Zdroj: Vlastní šetření, březen Dostupnost služeb jsme hodnotili především z geografického hlediska: její dostupnost v rámci území ORP Poděbrady, případně reálnou dostupnost pro obyvatele území (možnosti dojezdu klientů za službou, případně možnosti dojezdu služby ke klientům), která vždy vyplývala z konkrétní specifikace každého druhu sociální služby. Uvědomujeme si však, že široce pojaté hodnocení dostupnosti je velice složité a náš čistě geografický přístup vychází ze značného zjednodušení. 7

8 Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v regionu ORP Poděbrady - pokračování 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÁZEV POSKYTOVATELE SÍDLO POSKYTOVATELE Noclehárny Služba není pro území dostupná. - Odborné sociální poradenství Centrum psychologicko - sociálního poradenství Území okresu Nymburk Středočeského kraje - Detašované pracoviště Nymburk LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb ORP Poděbrady Občanská poradna Nymburk, o.s. Území okresu Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Centrum pro pomoc Území okresu Nymburk obětem Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Území okresu Nymburk Semiramis, Centrum terénních programů Mladá Boleslav Mimo území okresu Nymburk Volno, občanské sdružení Mimo území okresu Nymburk Odlehčovací služby Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. ORP Poděbrady s. Modrá Brána s.r.o. ORP Poděbrady Volno, občanské sdružení Mimo území okresu Nymburk Osobní asistence Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. ORP Poděbrady s. Modrá Brána s.r.o. ORP Poděbrady Pečovatelská služba Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. ORP Poděbrady s. Modrá Brána s.r.o. ORP Poděbrady Podpora samostatného bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s. ORP Poděbrady Průvodcovské a předčitatelské služby TyfloCentrum Praha, o. p. s. Mimo území okresu Nymburk Zdroj: Vlastní šetření, březen

9 Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v regionu ORP Poděbrady pokračování 2 SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÁZEV POSKYTOVATELE SÍDLO POSKYTOVATELE Raná péče Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 - Stodůlkách Mimo území okresu Nymburk Federace rodičů a přátel sluchově postižených Mimo území okresu Nymburk Oblastní charita Kutná Hora Mimo území okresu Nymburk Raná péče EDA, o.p.s. Mimo území okresu Nymburk Společnost pro ranou péči o.s. Mimo území okresu Nymburk Služby následné péče Služba není pro území dostupná. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Území okresu Nymburk Volno, občanské sdružení Mimo území okresu Nymburk Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb ORP Poděbrady se zdravotním postižením Volno, občanské sdružení Mimo území okresu Nymburk Sociálně terapeutické dílny Diakonie ČCE, středisko Čáslav Mimo území okresu Nymburk Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně Území okresu Nymburk nemocné Handicap centrum Srdce, o.p.s. ORP Poděbrady Sociální rehabilitace Diakonie ČCE, středisko Čáslav Mimo území okresu Nymburk Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně Území okresu Nymburk nemocné LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb ORP Poděbrady Volno, občanské sdružení Mimo území okresu Nymburk Sociální služby poskytované ve zdravotnických Městská nemocnice Městec Králové a.s. ORP Poděbrady zařízeních Telefonická krizová pomoc Občanské sdružení Povídej Mimo území okresu Nymburk Terapeutické komunity Služba není pro území dostupná. - Zdroj: Vlastní šetření, březen

10 Tabulka č. 1: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v regionu ORP Poděbrady pokračování 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÁZEV POSKYTOVATELE SÍDLO POSKYTOVATELE Terénní programy Občanské sdružení Prostor Mimo území okresu Nymburk Romodrom, o.s. Území okresu Nymburk Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Území okresu Nymburk Semiramis, Centrum terénních programů Mladá Boleslav Území okresu Nymburk Tísňová péče ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně Mimo území okresu Nymburk postižené Tlumočnické služby Služba není pro území dostupná. - Tlumočnické služby Služba není pro území dostupná. - Týdenní stacionáře Handicap centrum Srdce, o.p.s. ORP Poděbrady Diakonie ČCE, středisko Čáslav Mimo území okresu Nymburk Zdroj: Vlastní šetření, březen

11 Tabulka č. 2: Přehled nejbližších poskytovatelů sociálních služeb, které nejsou pro obyvatele ORP Poděbrady geograficky dostupné 5 SOCIÁLNÍ SLUŽBA NÁZEV POSKYTOVATELE SÍDLO POSKYTOVATELE Azylové domy Arcidiecézní charita Praha - Azylový dům sv. Gerarda Brandýs nad Labem pro matky s dětmi R-mosty, o.s. Mladá Boleslav NADĚJE o.s. Praha Centra denních služeb Pečovatelská služba Kutná Hora Kutná Hora Oblastní charita Kutná Hora Kutná Hora Domy na půl cesty o. s. Barry & spol. Býchory Nízkoprahová denní centra Naděje, o.s. Mladá Boleslav Oblastní charita Kutná Hora Kutná Hora Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Semiramis, o.s. Nymburk Občanské sdružení Prostor Kolín Noclehárny Naděje, o.s. Mladá Boleslav Oblastní charita Kutná Hora Kutná Hora Služby následné péče Magdaléna o.p.s. Mníšek pod Brdy ŠANCE - resocializační institut Kladno Terapeutické komunity Magdaléna o.p.s. Mníšek pod Brdy Zařízení sociální intervence Kladno Kladno Terapeutická komunita Nová Ves o. s. Advaita Chrastava (Nová Ves) Terapeutická komunita Němčice o. s. Sananim Volyně (Němčice) Terapeutická komunita Karlov o. s. Sananim Písek (Smetanova Lhota) WHITE LIGHT I., o.s. Ústí nad Labem Tlumočnické služby Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Mladá Boleslav Zdroj: Vlastní šetření, březen Zde uvádíme také sociální služby, jejichž umístění (ve smyslu nejbližší vzdálenosti) nemůže pokrýt potřeby klientů z ORP Poděbrady. V některých případech se tedy jedná pouze o nejbližší poskytovatele konkrétních sociálních služeb, přičemž je fakticky nemožné tyto služby pro obyvatele ORP Poděbrady využívat. 11

12 Z šetření vyplývá, že pro území ORP Poděbrady zajišťuje sociální služby 28 poskytovatelů. Tito poskytovatelé nabízí celkem 55 registrovaných sociálních služeb. 6 V regionu se tak uživatelům nabízí celkem 24 druhů sociálních služeb (viz. tabulka č. 1.), 9 druhů sociálních služeb zastoupeno naopak není (viz. tabulka č. 2.) Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb zahrnují dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, služby sociálního poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Služby sociální péče jsou: osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče. Ze služeb sociální péče není na území ORP Poděbrady centrum denních služeb a domov pro osoby se zdravotním postižením. Nejbližší domov pro osoby se zdravotním postižením se nachází na nymburském okresu v obci Milovice-Mladá, tento domov je v případě potřeby obyvateli ORP Poděbrady využíván. Naproti tomu nejbližší poskytovatel služby centra denních služeb sídlí v Kutné Hoře. Vzhledem ke specifičnosti této služby ji tedy považujeme pro potencionální klienty z ORP Poděbrady za nedostupnou. Tato nedostupnost však nemusí znamenat její potřebu. Služby sociální prevence jsou: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 6 Zdroj: Vlastní šetření. 12

13 noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, terapeutické komunity, terénní programy, sociální rehabilitace. Speciálním druhem služby je Intervenční centrum pro oběti domácího násilí. V zákoně o sociálních službách je tato služba uvedena pod názvem Krizová pomoc. Ze služeb sociální prevence na území ORP Poděbrady nejsou poskytovány azylové domy, tlumočnické služby, domy na půl cesty, noclehárny, nízkoprahové denní centrum, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče a terapeutické komunity. Problematika nedostupnosti azylových domů, tlumočnických služeb 7, domů na půl cesty, služeb následné péče a terapeutických komunit vyplývá nejen z její nedostupnosti v rámci území ORP, ale i z obecně nedostačujících kapacit v rámci celého Středočeského kraje. Služby nízkoprahového denního centra, noclehárny a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež jsou vzhledem ke své absenci na území a specifičnosti služby pro obyvatele ORP fakticky nedostupné. I zde ve všech zmíněných případech však platí, že nedostupnost služeb nemusí znamenat jejich potřebu. Služby sociálního poradenství jsou na území poskytovány. V převážné většině případů zajišťují poskytovatelé v regionu pouze služby jedné z výše jmenované oblasti např. pouze služby sociální péče. Pokud již poskytují služby z více oblastí, jedná se o různé kombinace služeb sociální prevence či sociální péče a sociálního poradenství. V regionu se tak nabízí 25 sociálních služeb z oblasti služeb sociální prevence, 23 služeb z oblasti služeb sociální péče a 7 služeb z oblasti sociálního poradenství. Graf č. 1: Dělení dle zaměření sociálních služeb na prevenci, péči a poradenství (počty služeb) Zdroj: Vlastní šetření, březen Uvědomujeme si, že např. právě tato sociální služba je úzce specializovaná a z hlediska efektivnosti se dá poskytovat pouze v rámci vyšších územních celků. Tato služba je však přesto pro klienty z území ORP nedostupná vzhledem k nedostačující kapacitě nejbližších poskytovatelů. 13

14 2.3. Formy sociálních služeb Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní. V nabídce sociálních služeb v regionu převládají 8 služby ambulantní (29 služeb) a terénní (27 služeb). Pro obyvatele ORP Poděbrady je v regionu dostupných 15 sociálních služeb pobytových. Graf č. 2: Přehled forem poskytovaných služeb 9 (počty služeb) Zdroj: Vlastní šetření, březen Právní forma poskytovatelů sociálních služeb Mezi sledovanými poskytovateli sociálních služeb převládají právní formy sdružení a příspěvkové organizace. 8 Dle počtu služeb, ne dle počtu jejich klientů. 9 Součet neodpovídá součtu poskytovaných služeb, jelikož 15 sociálních služeb je poskytováno ve více jak jedné formě. 14

15 Graf č. 3: Právní formy poskytovatelů sociálních služeb (počty poskytovatelů) Sdružení (svaz, spolek, klub) Příspěvková organizace Obecně prospěšná společnost Církevní organizace Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Zdroj: Vlastní šetření, březen Cílové skupiny poskytovaných sociálních služeb Služby poskytované občanům ORP Poděbrady pokrývají zejména cílovou skupinu osob s různým typem zdravotního postižení. Další relativně početnou skupinu tvoří služby pro seniory a pro rodiny s dětmi. Pro tyto skupiny obyvatel se v regionu nabízí síť sociálních služeb v terénních, ambulantních i pobytových formách. Na opačné škále se naopak nacházejí lidé, kteří se ocitli ve složité životní situaci, která není dána jejich věkem či zdravotním stavem. Jedná se o osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, etnické menšiny, imigranty a emigranty, osoby, které vedou rizikový způsob života, osoby ohrožené závislostí či závislé na návykových látkách apod. Pro tyto osoby se v regionu nabízí pouze v omezeném počtu služby terénní či ambulantní 10, není poskytována jakákoliv sociální služba pobytová 11. Konkrétní data jsou uvedena názorně v grafu č Konkrétně jde především o služby sociálního poradenství a terénní programy. 11 Opět i v zde to však nemusí znamenat jejich potřebu. 15

16 Graf č. 4: Cílové skupiny a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim poskytovány Osoby se zdravotním postižením Rodiny s dítětem/dětmi 30 Počet poskytovatelů Počet služeb Osoby s kombinovaným postižením Senioři Osoby s chronickým duševním onemocněním Osoby s jiným zdravotním postižením Osoby s mentálním postižením Osoby s tělesným postižením Osoby s chronickým onemocněním Osoby se zrakovým postižením Děti a mládež ve věku 6 až 26 let ohrožené spol. nežádoucími jevy Osoby se sluchovým postižením Osoby v krizi Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Oběti domácího násilí Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do věku 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Osoby, které vedou rizikový zp. života nebo jsou tímto zp. života ohroženy Pachatelé tresné činnosti Etnické menšiny Emigranti a imigranti Oběti obchodu s lidmi Osoby komerčně zneužívané Zdroj: Vlastní šetření, březen

17 Tabulka č. 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny CÍLOVÁ SKUPINA NÁZEV POSKYTOVATELE Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy Etnické menšiny Emigranti a imigranti Oběti domácího násilí Oběti obchodu s lidmi Oběti trestné činnosti Osoby bez přístřeší Osoby do věku 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče Osoby komerčně zneužívané Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách Osoby s chronickým duševním onemocněním Zdroj: Vlastní šetření, březen Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanské sdružení Povídej Romského sdružení občanského porozumění Nymburk Semiramis, Centrum terénních programů Mladá Boleslav Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanské sdružení Povídej Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanské sdružení Povídej Občanská poradna Nymburk, o.s. Romského sdružení občanského porozumění Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Romského sdružení občanského porozumění Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Laxus o. s.; K-centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Semiramis, Centrum terénních programů Mladá Boleslav Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Občanské sdružení Povídej 17

18 Tabulka č. 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny pokračování 1 CÍLOVÁ SKUPINA NÁZEV POSKYTOVATELE Osoby s chronickým onemocněním Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Osoby s jiným zdravotním postižením Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Volno, občanské sdružení Občanské sdružení Povídej Osoby s kombinovaným postižením Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Diakonie ČCE, středisko Čáslav Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Raná péče EDA, o.p.s. Společnost pro ranou péči TyfloCentrum Praha, o. p. s. Volno, občanské sdružení Osoby s mentálním postižením Diakonie ČCE, středisko Čáslav Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Handicap centrum Srdce, o.p.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Volno, občanské sdružení Zdroj: Vlastní šetření, březen

19 Tabulka č. 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny - pokračování 2 CÍLOVÁ SKUPINA NÁZEV POSKYTOVATELE Osoby s tělesným postižením Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Handicap centrum Srdce, o.p.s. Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Osoby se sluchovým postižením Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Handicap centrum Srdce, o.p.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Osoby se zdravotním postižením Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Diakonie ČCE, středisko Čáslav Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Handicap centrum Srdce, o.p.s. LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Volno, občanské sdružení ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené Osoby se zrakovým postižením Handicap centrum Srdce, o.p.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Raná péče EDA, o.p.s. Společnost pro ranou péči TyfloCentrum Praha, o. p. s. Zdroj: Vlastní šetření, březen

20 Tabulka č. 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny pokračování 3 CÍLOVÁ SKUPINA NÁZEV POSKYTOVATELE Osoby v krizi Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje - Detašované pracoviště Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Občanské sdružení Povídej Osoby žijící v sociálně vyloučených Občanská poradna Nymburk, o.s. komunitách Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy Pachatelé trestné činnosti Rodiny s dítětem/dětmi Zdroj: Vlastní šetření, březen Romodrom, o.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Občanská poradna Nymburk, o.s. Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje - Detašované pracoviště Nymburk Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 Stodůlkách Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Oblastní charita Kutná Hora Romské sdružení občanského porozumění Nymburk Raná péče EDA, o.p.s. Společnost pro ranou péči Volno, občanské sdružení Občanské sdružení Povídej 20

21 Tabulka č. 3: Přehled poskytovatelů sociálních služeb pro jednotlivé cílové skupiny pokračování 4 CÍLOVÁ SKUPINA NÁZEV POSKYTOVATELE Senioři Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p.o. Lysá nad Labem, příspěvková organizace Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Domov V Podzámčí LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Modrá Brána s.r.o. Občanská poradna Nymburk, o.s. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Občanské sdružení Povídej ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené Zdroj: Vlastní šetření, březen

22 2.6. Poskytované sociální služby dle věkových skupin klientů Počet nabízených sociálních služeb stoupá s věkem klientů, a to do hranice seniorského věku, poté opět mírně klesá. Velmi podobné rozložení jsme zaznamenali i v jiných regionech Středočeského kraje. Graf č. 5: Věkové skupiny klientů a počet druhů sociálních služeb, které jsou jim poskytovány Počet poskytovatelů Počet služeb Bez omezení věku Děti kojeneckého věku (do 1 roku) Děti předškolního věku (1-6 let) Mladší děti (7-10 let) Starší děti (11-15 let) Dorost (16-18 let) Mladí dospělí (19-26 let) Dospělí (27-64 let) Mladší senioři (65-80 let) Starší senioři (nad 80 let) Zdroj: Vlastní šetření, březen Nejvyšší počet sociálních služeb se z hlediska věku klientů zaměřuje na věkovou kategorie let. Obyvatelům v produktivním věku je tak poskytováno necelých 40 sociálních služeb. 22

23 2.7. Časová dostupnost sociálních služeb Většina sociálních služeb ambulantních a terénních je pro klienty časově dostupná pouze v pracovních dnech. Pro obyvatele Poděbradska je také k dispozici 21 sociálních služeb, které své služby poskytují nepřetržitě, jedná se především o služby sociální péče (pobytové, případně terénní a ambulantní). Mezi sociálními službami, které jsou klientům k dispozici nepřetržitě, po celých 7 dní v týdnu převažují služby pobytové - tabulka č. 4. Tabulka č. 4: Přehled poskytovatelů a jejich pobytových sociálních služeb, které jsou poskytovány klientům nepřetržitě NÁZEV POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBA Centrum sociálních a zdravotních služeb o Odlehčovací služby (pobytové) Poděbrady, o. p. s. Diakonie ČCE Libice nad Cidlinou o Domovy pro seniory o Domovy se zvláštním režimem Diakonie ČCE, středisko Čáslav o Týdenní stacionáře Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb o Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková o Domovy pro seniory organizace Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních o Domovy pro seniory služeb o Domovy se zvláštním režimem Domov V Podzámčí o Domovy pro seniory Handicap centrum Srdce, o.p.s. o Chráněné bydlení o Podpora samostatného bydlení LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb o Domovy pro seniory Městská nemocnice Městec Králové a.s. o Sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Volno, občanské sdružení o Odlehčovací služby (pobytové) ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a o Tísňová péče zdravotně postižené Zdroj: Vlastní šetření, březen Ve všední dny i o víkendu jsou během dne klientům k dispozici tyto terénní služby tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Přehled poskytovatelů a jejich terénních služeb, které jsou poskytovány nepřetržitě NÁZEV POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBA Centrum sociálních a zdravotních služeb o Osobní asistence Poděbrady, o. p. s. o Odlehčovací služby (terénní) o Pečovatelská služba (terénní) Modrá Brána s.r.o. o Odlehčovací služby (terénní) o Pečovatelská služba (terénní) o Osobní asistence Zdroj: Vlastní šetření, březen

24 Opakem jsou služby, které mají často přesně vymezené dny a hodiny, kdy se služba uživatelům poskytuje tabulka č. 6. Tabulka č. 6: Přehled poskytovatelů a jejich služeb, které jsou uživatelům poskytovány pouze v určené hodiny 2-3 dny v týdnu NÁZEV POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBA Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. o Raná péče (ambulantní) LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Občanská poradna Nymburk, o.s. o Odborné sociální poradenství o Intervenční centrum (ambulantní) o Odborné sociální poradenství (Centrum pro pomoc obětem) Zdroj: Vlastní šetření, březen Sociální služby dle místa působení Obyvatelé ORP Poděbrady využívají nejen sociální služby poskytovatelů sídlících v daném ORP a poskytovatelů na území Nymburska, ale využívají i terénní, pobytové či ambulantní služby poskytovatelů sídlících i v jiných okresech Středočeského kraje. Jedná se především o ambulantní sociální služby pro specifické skupiny klientů, které kladou důraz na profesionalizaci sociálních pracovníků a jejich specializaci na určitou problematiku. Z tohoto důvodu jsou také spádová území těchto sociálních služeb obecně větší, a proto menší geografické územní celky, jakými jsou ORP, přesahují. Graf č. 6: Sociální služby dle místa působení (počty poskytovatelů sociálních služeb) Zdroj: Vlastní šetření, březen

25 2.9. Kapacita pobytových sociálních služeb Přehled o kapacitě pobytových sociálních služeb vychází z dat získaných dotazováním poskytovatelů v průběhu našeho šetření, případně z dat z registru poskytovatelů sociálních služeb. Následující graf popisuje kapacitu pobytových služeb, které se přímo nachází na území ORP Poděbrady. Graf č. 7: Aktuální kapacita pobytových sociálních služeb (počet lůžek na území ORP Poděbrady) odlehčovací služby domovy pro seniory 20 domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení 4 podpora samostatného bydlení sociální služby ve zdr. zařízeních lůžkové péče týdenní stacionáře- ORP Poděbrady Zdroj: Vlastní šetření, březen

26 Graf č. 8 popisuje kapacitu pobytových služeb, které jsou dostupné pro obyvatele ORP Poděbrady. Graf č. 8: Aktuální kapacita pobytových sociálních služeb (počet lůžek dostupných pro obyvatele ORP Poděbrady) odlehčovací služby domovy pro seniory domovy pro osoby se zdravotním postižením domovy se zvláštním režimem chráněné bydlení podpora samostatného bydlení sociální služby ve zdr. zařízeních lůžkové péče 49 týdenní stacionáře Zdroj: Vlastní šetření, březen Kapacitu terénních a ambulantních služeb neuvádíme z důvodu nepřesnosti těchto statistik dané především různým pojetím vnímání kapacity těchto služeb. 26

27 3. KVALITATIVNÍ ŠETŘENÍ MEZI POSKYTOVATELI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH 27

28 3.1. Seznam oslovených poskytovatelů včetně sociálních služeb, které poskytují Tabulka č. 7: Seznam poskytovatelů sociálních služeb, jejichž zástupci se šetření zúčastnili formou individuálních hloubkových rozhovorů NÁZEV POSKYTOVATELE Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Fokus Mladá Boleslav sdružení pro péči o duševně nemocné (organizace Nymburk) Handicap centrum Srdce, o.p.s. Laxus o.s. Luxor Poděbrady Modrá brána s.r.o. Městská nemocnice Městec Králové a.s. Občanská poradna Nymburk, o.s. Občanské sdružení Prostor Zdroj: Vlastní šetření, březen SOCIÁLNÍ SLUŽBA o Denní stacionáře o Odlehčovací služby o Osobní asistence o Pečovatelská služba o Domov se zvláštním režimem o Domov pro seniory o Domov pro seniory o Domov se zvláštním režimem o Sociální rehabilitace o Sociálně terapeutické dílny o Denní stacionář o Týdenní stacionář o Podpora samostatného bydlení o Sociálně terapeutické dílny o Chráněné bydlení o Centrum adiktologických služeb o Centrum primární prevence o Centrum drogových služeb ve vězení o K-centrum o Terénní programy o Domov pro seniory o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o Odborné sociální poradenství o Sociální rehabilitace o Odlehčovací služby o Osobní asistence o Pečovatelská služba o Sociální služba ve zdravotnických zařízeních o Odborné sociální poradenství o Intervenční centrum o Terénní programy 28

29 Tabulka č. 7 - pokračování: Seznam poskytovatelů sociálních a návazných služeb, jejichž zástupci se šetření zúčastnili formou individuálních hloubkových rozhovorů pokračování 1 NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽBA TyfloCentrum Praha, o. p. s. o Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba o Sociálně aktivizační služby o Sociální poradenství o Sociální rehabilitace Volno, občanské sdružení o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi o Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením o Odlehčovací péče o Odborné sociální poradenství o Sociální rehabilitace Zdroj: Vlastní šetření, březen Tabulka č. 8: Oslovení zaměstnanci Odboru živnostenský úřad a oddělení sociální péče Poděbrady Odbor živnostenský úřad a oddělení sociální o Vedoucí oddělení sociální péče péče Poděbrady o Sociálně právní ochrana dětí o Kurátor pro děti a mládež o Kurátor pro dospělé o Veřejný opatrovník Zdroj: Vlastní šetření, březen Tabulka č. 9: Seznam poskytovatelů sociálních a návazných služeb, jejichž zástupci byli v rámci telefonicky, případně elektronicky kontaktování NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽBA Centrum psychologicko-sociálního o Sociální poradenství poradenství Středočeského kraje, Nymburk Diakonie ČCE, středisko v Praze 5 Stodůlkách o Raná péče Diakonie ČCE, středisko Čáslav o Poskytovatel sociálních služeb Naděje o.s. o Terénní programy o Nízkoprahové denní centrum o Noclehárna Základní škola speciální Poděbrady o Školské zařízení Oblastní charita Kutná Hora o Raná péče Probační a mediační služba ČR o Probační a mediační služba středisko Nymburk Raná péče EDA, o.p.s. o Raná péče Romodrom, o.s. o Terénní programy Romského sdružení občanského porozumění o Terénní programy Nymburk Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s. o Raná péče Středisko pro ranou péči Tamtam o Raná péče Zdroj: Vlastní šetření, březen

30 Tabulka č. 9: Seznam poskytovatelů sociálních a návazných služeb, jejichž zástupci byli v rámci telefonicky, případně elektronicky kontaktování pokračování 1 NÁZEV POSKYTOVATELE SLUŽBA Sociální centrum Hvězdička o Terénní programy Sociální centrum Polabí o Terénní programy Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR o Tlumočnické služby Domov Mladá - poskytovatel sociálních o Domovy pro osoby se zdravotním služeb postižením ZVONEČEK BYLANY, poskytovatel sociálních o Sociální služby pro osoby se zdravotním služeb postižením Zdroj: Vlastní šetření, březen

31 3.2. Hlavní zjištění SILNÉ STRÁNKY o Proaktivita poskytovatelů sociálních služeb a jejich aktivní zájem o proces komunitního plánování. o Pokrytí území sociálními službami pro seniory a osoby se zdravotním postižením. o Pokrytí území města Poděbrady terénní službou organizace Semiramis o.s. o Aktivita obyvatel města (seniorů). o Komunitní plánování sociálních služeb: Komunikace, Spolupráce, Koordinace, Aktuální demografická data, prognózy budoucích potřeb. SLABÉ STRÁNKY o Chybějící sociální služby (případně problematicky dostupné): Domov se zvláštním režimem pro osoby závislé, Pobytové služby/léčebné programy pro drogově závislé mladší 15 let, Pobytové zařízení pro pacienty s psychiatrickými diagnózami (dlouhodobé pobyty). o Problematika dostupnosti služeb následné péče po ukončení pobytové léčby/výkonu trestu apod. (ambulantní následné péče, program následné péče se sociálním bydlením, podporované zaměstnávání, podporované bydlení). o Absence služeb zaměřených na sociálně slabé rodiny/děti a mládež ze sociálně slabých rodin. o Absence sociálního /prostupného bydlení. o Absence poradenských služeb. o Absence či nedostatečná kapacita psychologických služeb. PŘÍLEŽITOSTI o Zvýšení informovanosti obyvatel ORP Poděbrady o sociální oblasti. o Nastavení efektivní spolupráce jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. o Aktivní zapojení obcí ORP Poděbrady do procesu komunitního plánování. o Zmapování potřebnosti vybraných služeb. o Nastavení systému prostupného bydlení. HROZBY o Finanční nejistota organizací působících v sociální oblasti. o Snížení objemu veřejných financí v sociálních službách. o Omezení nabídky či kapacity některých sociálních služeb z finančních důvodů. o Nedostatečná systematická komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb. 31

32 3.3. Obecný popis území z pohledu sociálních služeb Stručný popis lokality V ORP Poděbrady sociální služby aktivně poskytuje 28 organizací. Obrázek č. 1: Mapa ORP Poděbrady Na základě zkušenosti, můžeme samotné ORP Poděbrady zařadit mezi území s relativně vyšší koncentrací poskytovatelů sociálních služeb. V samotném městě Poděbrady sídlí nejen poskytovatelé sociálních služeb, které jsou efektivní pro malé územní celky např. pečovatelská služba, ale také poskytovatelé sociálních služeb pro širší spádové území např. poskytovatelé služeb pro osoby se zdravotním postižením či pobytových služeb pro seniory. Sociální služby pro specifické cílové skupiny jsou pak koncentrovány ve větších, dopravně relativně dobře dostupných městech např. v Nymburce, Kolíně či v Praze. Ve většině případů se jedná o poskytovatele, kteří pracují s velmi specifickými skupinami uživatelů, a proto by ani nebylo efektivní nabízet tyto služby pouze v rámci menších územních celků. Obrázek č. 2: Mapa Středočeského kraje Mapy použity z webového portálu 32

33 Komunikace, spolupráce a informovanost POPIS SITUACE Poskytovatelé sociálních služeb o V rámci města Poděbrady probíhá pravidelné setkání zaměstnanců v sociálních službách. Toto setkání organizuje MěÚ Poděbrady jako součást oslav Dne Poděbrad. Jedná se o neformální setkání u číše vína se společensky angažovanými seniory, sociálními pracovníky a lékaři. o Poskytovatelé sociálních služeb se zapojují do práce komisí města (Komise sociální a zdravotní, Rada seniorů a handicapovaných občanů, Komise sociálně právní ochrany dětí). o Nepravidelná setkání poskytovatelů probíhají také pod záštitou Centra sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. o Angažovaní senioři se zástupci poskytovatelů sociálních služeb (Centra sociálních a zdravotních služeb, o.p.s. a Domova pro seniory Luxor Poděbrady) se schází pravidelně jedenkrát měsíčně. o Poskytovatelé sociálních služeb navzájem spolupracují ve většině případů pouze v rámci organizací, které poskytují služby stejné cílové skupině klientů. o Někteří poskytovatelé služeb si obecně stěžovali na nedostatečnou spolupráci a vzájemnou informovanost mezi subjekty, které v regionu poskytují sociální služby. o V průběhu šetření jsme se setkali s neinformovaností jednotlivých poskytovatelů o činnostech ostatních poskytovatelů v regionu. A to v případech, kdy se jednotliví poskytovatelé osobně znali a v rámci oficiálních příležitostí i pravidelně setkávali. o Někteří poskytovatelé sociálních služeb nejsou v současné době informováni o nabídce sociálních služeb, které pro obyvatele daného regionu nabízí jiné subjekty. o Poskytovatelé sociálních služeb vnímali distribuci stávajícího katalogu sociálních služeb za nedostatečnou, zlepšení očekávají v souvislosti s jeho aktualizací, která proběhne v rámci projektu KPSS. o Negativně je poskytovateli sociálních služeb hodnocena spolupráce s lékaři, kteří v rámci ORP Poděbrady působí. Pozitivní případy spolupráce poskytovatelé zmiňovali spíše výjimečně jako příklad můžeme uvést úzkou spolupráci oční lékařky MUDr. Kupcové a Tyflocentra Praha, o.p.s. (středisko Kolín). o Aktivní zájem o zapojení do komunitního plánování v regionu projevili zástupci všech námi oslovených poskytovatelů sociálních služeb. o Někteří poskytovatelé sociálních služeb se aktivně účastní v současné době komunitního plánování i v jiných městech, případně jinak vymezených územních celcích. Tyto aktivity však nejsou nijak koordinovány. Sociální oddělení MěÚ Poděbrady o Sociální oddělení MěÚ Poděbrady má v současné době 6 zaměstnanců, 5 žen a 1 muže. o Koordinátor komunitního plánování se pravidelně zúčastňuje pouze setkání vedoucích seniorských skupin se zástupci CSZS Poděbrady, o.p.s. a Domova pro seniory Luxor. 33

34 o V rámci komunitního plánování neprobíhá spolupráce nad úroveň ORP. Koordinátoři blízkých ORP (Kolín, Nymburk) spolu v současné době nespolupracují. o Zaměstnanci sociálního oddělení hodnotí spolupráci s poskytovateli sociálních služeb jako velmi dobrou. Tato komunikace probíhá především telefonickou a elektronickou formou. Společně spolu řeší především problematiku společných klientů. o Zaměstnanci sociálního oddělení také pozitivně hodnotí spolupráci s jednotlivými školskými zařízeními. o Při rozhovorech se zaměstnanci se projevila jejich proaktivita a zájem o daný obor. Jejich zájem o informace či školení je značný. Stěžovali si však na nedostatek informací ze svého oboru. Jako hlavní zdroj informací uváděli kolegy z jiných měst, školení a metodické porady. o Negativně je naopak hodnocena spolupráce s lékaři, kteří v rámci ORP Poděbrady působí. Dle našich informací, někteří lékaři odmítají např. z důvodu svého pracovního vytížení spolupracovat se zaměstnanci SPOD v rámci tzv. případových konferencí. Obyvatelé ORP o V současné době chybí aktuální a komplexní přehled poskytovatelů sociálních služeb, a to nejen v papírové podobě, ale není k dispozici ani v podobě elektronické. o Klienti sociálních služeb si předávají neformálně informace mezi sebou. Zaměstnankyně sociálního oddělení často slyší věty: Mně řekli, že se mám na Vás obrátit, Posílá mne sem kamarádka apod. o Od poskytovatelů jsme také zaznamenali názory týkající se nedostatečného informování uživatelů ze strany oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady o možnostech sociálních služeb v regionu. o Na základě informací od poskytovatelů, případně zaměstnanců sociálního oddělení MěÚ Poděbrady, Iidé často nevědí, co konkrétně dané sociální služby nabízí, mnohdy nerozumí slovům, které se používají při popisu činností sociálních služeb. o Také informování obyvatel prostřednictvím městských periodik je hodnoceno jako nedostatečné. Chybí například zacílení informací na pečující osoby. o Mimo informovanosti o sociálních službách je také velmi důležitá informovanost o kompenzačních pomůckách, které osoby se zdravotním postižením dokážou zcela či úplně vrátit do běžného života a překonat mnohdy i problematiku sociální izolace a osamění. Obce ORP Poděbrady o Zaměstnanci MěÚ Poděbrady pozitivně hodnotili práci starostů malých obcí. o Na druhou stranu se však někteří poskytovatelé sociálních služeb v několika obcích ORP již po delší dobu setkávají s nezájmem jejich statutárních zástupců o sociální oblast. o I v rámci rozhovorů se zástupci obcí jsme v této souvislosti zaznamenali rozdílné postoje k sociální problematice. NÁVRHY NA ŘEŠENÍ o Využít přínosy procesu komunitního plánování: 34

35 - Podporovat zapojení poskytovatelů sociálních služeb do procesu komunitního plánování. - Využít přínos procesu komunitního plánování k zefektivnění komunikačních procesů mezi poskytovateli, uživateli sociálních služeb a Městským úřadem v Poděbradech. - Podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb v regionu. - Aktualizovat katalog sociálních služeb a především zajistit jeho efektivní distribuci mezi poskytovatele, uživatele a potencionální uživatele služeb. - V rámci komunitního plánování spolupracovat i v rámci vyšších územních celků, jakými jsou okresy, případně kraje. o Zintensivnit komunikaci poskytovatelů sociálních služeb s obyvateli v celém ORP Poděbrady: - Podpora poskytovatelů sociálních služeb v těchto aktivitách (novinové články, informace o akcích apod.). - Podpora elektronického předávání informací (webový portál zaměřený na sociální služby apod.). o Důraz na koordinaci sociálních služeb (předávání informací, důležitost činnosti koordinátora plánování). o Zkvalitnění vzájemné spolupráce všech subjektů Problémy poskytovatelů a zaměstnanců v sociálních službách o Neexistence transparentního systému financování sociálních služeb a z toho vyplývající každoroční nejistota poskytovatelů. o Nízká míra informovanosti obyvatel o sociálních službách. o Nedostatečná komunikace mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb Analýza sociálních služeb ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám Děti, mládež POPIS SITUACE o Oddělení sociální péče MěÚ Poděbrady - Mimo poskytnutí základního poradenství předávají pracovnice OSPOD 13 potřebné kontakty na poskytovatele služeb sociálních a služeb návazných. 13 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 35

36 - Zaměstnankyně sociálního oddělení deklarovaly, že velmi často klienta nemohou odkázat na potřebnou službu, jelikož služba v regionu chybí, případně není pro klienta finančně dostupná. Jednalo se především o služby preventivně výchovné péče, služby psychologické a péči psychiatra. o Dle zaměstnanců OSPOD jsou problematické děti převážně ze sociálně slabých rodin. Tyto rodiny, které můžeme také velmi často označit jako rodiny nefunkční, jsou v péči OSPOD. Tyto děti mají problémy především se záškoláctvím, protiprávním jednáním a užíváním návykových látek. Rodiče těchto dětí je někdy velmi problematické přesvědčit o potřebě psychologa, etopeda, případně dětského psychiatra. Pokud je služba obtížně dopravně či časově dostupná problém motivovat rodiče narůstá. o Nejčastější řešené problémy v rámci OSPOD MěÚ Poděbrady jsou: závislost na návykových látkách, trestná činnost dětí, útěky dětí z domova, agresivita dětí, výchovná nezvladatelnost. - V roce 2012 bylo 38 rodinám, klientům OSPOD, doporučeno navštěvovat dětského psychologa. - Z toho byly 3 rodiny, kde dítě nakonec absolvovalo pobyt ve středisku výchovné péče. - V roce 2012 bylo 6 dětí v péči kurátora pro děti a mládež z důvodů výchovných problémů, resp. poruch chování dětského psychiatra. 14 o Zaměstnanci OSPOD spolupracují se středisky výchovné péče Nejblíže jsou Středisko výchovné péče Návrat Hradec Králové a Středisko výchovné péče Kolín. - Pro některé klienty OSPOD jsou tyto služby obtížně dopravně, časově a finančně dostupné. - Středisko výchovné péče v Kolíně nabízí své služby pouze ambulantně. - Středisko Návrat Hradec Králové poskytuje také dvouměsíční dobrovolný pobyt. - Jelikož kurátor pro děti a mládež považuje nabídku a dostupnost služeb obou zmíněných středisek výchovné péče dlouhodobě za nedostatečnou, Komise pro sociálně právní ochranu dětí vyvíjí od roku 2004 aktivity ve snaze zřídit podobnou službu přímo v Poděbradech. Veškeré aktivity doposud skončily nezdarem. o Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy mohou využít služby Občanské poradny Nymburk o. s., Romského sdružení občanského porozumění Nymburk a Občanského sdružení Povídej. - Jedná se především o služby sociálního poradenství, krizové pomoci a terénní programy. - Tyto služby jsou však poskytovány ambulantně mimo vlastní území ORP Poděbrady. o Rizikové lokality: - Jsou to především herny, bary, okrajové části měst a obcí. - Lokalita skatepark u Labe v Poděbradech v současné době není považovaná za problematickou. Je však, díky své specifičnosti, stále pravidelně monitorována terénními pracovníky Centra adiktologických služeb Nymburk (Semiramis o.s.) o Mladí lidé starší 15 let a rodiny s nezletilými dětmi mohou využívat služby Centra psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje - Detašovaného pracoviště Nymburk. 14 Zdroj: OSPOD MěÚ Poděbrady 15 Přestože se jedná o školská zařízení, ne poskytovatele sociálních služeb, zmiňujeme tyto organizace v této kapitole, jelikož jsou velmi důležitými partnery zaměstnanců OSPOD. 36

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014

Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální služby 2014 23.6.2014 Výsledky dodace A KHK 2014 Dotace Sociální 2014 23.6.2014 Příloha 1 Návrh dotací - 2014 Název poskytovatele : Město Miletín Dům s pečovatelskou službou 5141443 40 Pečovatelská město Meziměstí Pečovatelská

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015

14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 08.09.2015 Pořadí jednání č. 14 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 225/15 Dofinancování sociálních služeb v roce 2015 Rada kraje po projednání s c h v a l u j

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb

Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Příloha č. 1 Návrh na poskytnutí jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb Poskytovatel IČ Druh Výše v na "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia - společenství křesťanské pomoci" "Boétheia

Více

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví

SYSTÉMOVÉ PRIORITY. Priorita B: Zvýšení informovanosti. Priorita C: Podpora bezbariérovosti (prioritně v Kyjově) Priorita D: Rozvoj dobrovolnictví SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita A: Podpora a rozvoj sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování a jejich návaznost na další oblasti rozvoje regionu s důrazem na spolupráci a financování Priorita

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz):

Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Příloha č. 1 Přehled poskytovatelů rané péče/intervence (iregistr.mpsv.cz): Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s. s působností v Českých Budějovicích. Formy poskytování sociálních

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase

adra@adra.cz http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase ADRA, o.p.s. obecně prospěšná společnost IČ: 61388122 Klikatá 1238/90c, 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon: 257 090 641 adra@adra.cz o udělení http://www.adra.cz pomoc osobám sociálně slabým, zdravotně

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Důvodová zpráva 6. zasedání zastupitelstva města Jablonec nad Nisou konané 18. 6. 2015 Důvodová zpráva Na dnešním jednání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou je předkládán návrh na rozdělení dotací

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : 2012 2016 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS.

Více

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením Neschválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 212 1 Armáda spásy v ČR Petržílkova 2565/23 158 Praha 5 IČ 4613411 Sbor a komunitní centrum Armády spásy Ostrava-Poruba - Sociálně

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti

SOCIÁLNÍ OBLAST. Zdroje dat. Stav (základní charakteristika) oblasti SOCIÁLNÍ OBLAST Zdroje dat Stav (základní charakteristika) oblasti Analýza z pohledu aktérů, problémy a jejich příčiny Potenciál rozvoje Návrhy řešení Zdroje dat ČSÚ Dotazníkové šetření MAS Sedlčansko

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství

Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství Pracovní skupina č. 2 Sociální oblast a školství SWOT analýza Sociální oblast a školství Silné stránky široká nabídka mimoškolních aktivit (4 body) lepší vybavení ve školách (3 body) dostatek míst ve školách

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2008 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2008. Chceme Vás informovat

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY

Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Složení KONZULTAČNÍ SKUPINY Příjmení, titul Jméno E-mailová adresa Organizace Baštecká, PhDr., Baxová, Mgr. Bednář, Mgr., Brožová, PaedDr. Čermák, Bc. Dragomirecká, PhDr., Bohumila Pavla Martin Miloslav

Více

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR

ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR ASOCIACE PRACOVNÍ REHABILITACE ČR OSOBA S DISABILITOU Disabilita dle ICF (MKF) - snížení funkčních schopností na úrovni těla, jedince nebo společnosti, která vzniká, když se občan se svým zdravotním stavem

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing.

Autorský tým: Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. Bc. Andrea Hrušková Ing. Ivana Foldynová Bc. Iveta Čípková Mgr. Bc. Ivana Kouřilová Ing. Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko ve spolupráci Centra pro podporu komunitního plánování Blansko a partnera projektu společnosti ACCENDO Centrum

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh Řídící pracovní skupiny pro komunitní plánování služeb v sociální oblasti na přidělení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015 Nežádající služba (součást sítě) Vznik nové služby - předpokládaný vznik v souladu s akčním plánem Financováno z individuálního projektu na sociální služby Financováno z projektu integrace příslušníků

Více

1.1 Sociální služby a dostupné bydlení

1.1 Sociální služby a dostupné bydlení 1.1 Sociální služby a dostupné bydlení Region Brdy-Vltava se vyznačuje aktivní komunitou v oblasti poskytování sociálních služeb i města a obce regionu jsou nakloněny ke spolupráci v této oblasti. V regionu

Více

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE

DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE DOTAZNÍK KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PÉČE Vážení spoluobčané, města Valašské Klobouky a Brumov-Bylnice společně připravují druhý Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a péče. Dotazník je

Více

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2013 Hlavním podkladem je Střednědobý plán

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Tato analýza vznikla v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je podporován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Dotační řízení MPSV 2014

Dotační řízení MPSV 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Dotační řízení MPSV 2014 Kritéria hodnocení po stanovení směrného čísla Sociální služby Obsah 1 Sociální PORADENSTVÍ...4 1.1 Odborné sociální poradenství ( 37)...4 2 Služby

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č.

SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI. Požadavek (Kč) Poř. č. SCHVÁLENÉ JEDNOLETÉ neinvestiční účelové dotace na rok 2009 v oblasti sociální péče Poř. č. Název subjektu, sídlo, IČ Název projektu Požadavek (Kč) Schváleno (Kč) CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 SLEZSKÁ HUMANITA,

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA OKRESE BENEŠOV NA ROKY 2015-2019 Tento plán vznikl v rámci projektu města Benešov Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na okrese Benešov, který je

Více

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017

SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK 2017 SÍŤ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OKRESE ZNOJMO PRO ROK Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního

Více

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016

Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 A-01-04 A-02-04 Právní poradna A.N.O. Návrh Dotačního výboru na podporu projektů protidrogové politiky na rok 2016 Síťování a rozvoj spolupráce v oblasti systému prevence a léčby drogových závislostí Kraje

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Projekt Neratovicko komunitně znamená společně Analýza potřeb pečujících osob o příjemce příspěvku na péči s III. a IV. stupněm závislosti

Více

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Město Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Obroková 1/12, 669 22 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením - zápis datum a hodina: 1. října od 13.30 hod. místo: STP, Zámečnická 10, Znojmo 1. Přivítání,

Více