Působení hlavního svazku rakousko-uherského pěšího pluku č. 18 v první světové válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působení hlavního svazku rakousko-uherského pěšího pluku č. 18 v první světové válce"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Historický ústav Historie Lukáš Dulíček Působení hlavního svazku rakousko-uherského pěšího pluku č. 18 v první světové válce Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. 2014

2 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s vyuţitím uvedených pramenů a literatury. Podpis autora práce 2

3 Obsah Úvod Rakousko-uherská armáda ve svojí poslední válce Základní organizace armády Pěchota a její organizace Bojińtě Rakouska-Uherska v letech Postavení českých vojáků v rakousko-uherské armádě Původ pěńího pluku č. 18 a jeho podoba v předvečer první světové války Mobilizace a odjezd na frontu Vyhláńení mobilizace Průběh mobilizace IR 18 v Hradci Králové Bojové působení IR 18 v první světové válce Od bitvy u Komarówa do ústupu na San (I., III. a IV. prapor; srpen září 1914) Boje na Sanu (I., III. a IV. prapor; říjen listopad 1914) Ústup do Karpat (I., III., IV. prapor; listopad 1914 březen 1915) Incidenty u náhradních praporů jednotek 10. ID Návrat do Haliče (I., III., IV. prapor; prosinec 1914) Ohlédnutí za válečným rokem Zimní přestávka v bojích a disciplinární opatření u 10. ID (I.,III., IV. prapor; leden únor 1915) Boje u Ropicy Ruské (I., III., IV. prapor; březen 1915) Nové pokusy o nápravu divize (I., III., IV. prapor; březen duben 1915) Průlom u Gorlic (I., III., IV. prapor; květen 1915) Ruská protiofenzíva na Sanu (I., III., IV. prapor; květen červen 1915) Pokračování ofenzívy (I., IV., V. prapor; červen srpen 1915) Boje u Lucka (I., IV., V. prapor; září říjen 1915) Ohlédnutí za rokem Zima 1915/1916 (I., IV., V. prapor; říjen 1915 březen 1916) Ofenzíva v jiņním Tyrolsku (I., IV., V. prapor; březen prosinec 1916) Ohlédnutí za rokem V Minské gubernii (I., IV., V. prapor; prosinec 1916 prosinec 1917) Ohlédnutí za rokem Znovu v Haliči a okupace Ukrajiny (I., IV., V./I., II., III. prapor; prosinec 1917 říjen 1918) Závěr války na srbské frontě (I., II., III. prapor; říjen listopad 1918) Návrat domů (I., II., III. prapor; listopad 1918) Ohlédnutí za rokem Závěr Seznam zkratek Prameny a literatura Obrazová příloha

4 Úvod Předkládaná práce se zabývá dějinami jedné z českých jednotek rakousko-uherské armády v první světové válce. Konkrétně se jedná o pěńí pluk, který tehdy nesl pořadové číslo 18. Označení český má v případě 18. pěńího pluku hned dvojí význam, a to jednak teritoriální, jednak národnostní. Pluk, jehoņ velitelství sídlilo v Hradci Králové, byl po celou válku doplňován zejména vojáky pocházejícími z východních Čech, kteří byli v převáņné větńině české národnosti. Dějiny tohoto pluku jsou tudíņ současně dějinami mnoha českých vojáků a jejich účinkování na bojińtích Velké války v řadách armády habsburské monarchie. Práce se přitom zaměřuje přednostně na působení jednotky přímo na frontě a v boji, čili je dílem zejména vojensko-historickým. Pouze v omezené míře tak bude věnována pozornost dění v zázemí či eventuálně ńirńím výkladům o dějinách politických či sociálních. Těmto vedlejńím tématům bude věnován prostor nezbytný toliko k zasazení vývoje na frontách do základních souvislostí obecného dobového historického rámce. Zcela stranou pozornosti této práce tak zůstane např. účast 18. pěńího pluku na potlačení rumburské vzpoury v květnu Vedle toho je třeba dále upozornit, ņe předkládána práce nevyčerpává ani téma působení 18. pěńího pluku na frontách první světové války zcela beze zbytku. Jak jiņ sám název napovídá, bude soustavná pozornost věnována pouze hlavnímu svazku pluku, tj. nikoliv tzv. detańovaným (odloučeným) praporům, tedy druhému a třetímu polnímu praporu, které po valnou část války bojovaly organizačně nezávisle na zbytku pluku, a to dokonce na úplně jiných frontách. Popisovat dějiny celého 18. pěńího pluku by tak znamenalo sledovat paralelně osudy dvou aņ tří navzájem nezávislých jednotek, coņ by logicky vyņadovalo podstatně více námahy i prostoru. Dějiny hlavního svazku pluku přitom jiņ samy o sobě poskytují dostatek materiálu pro potřeby zpracování magisterské diplomové práce, a proto jsou zde detańované prapory ponechány stranou. Dějiny českých jednotek v rakousko-uherské armádě za první světové války jsou obecně tématem málo probádaným, neboť prakticky jiņ od prvopočátku leņely mimo oblast zájmu profesionálních historiků, a to troufám si říci i těch vojenských. Přitom pro přísluńné bádání existuje velmi sluńná pramenná základna, která ke ńkodě nańí historiografie zůstává zatím pohříchu nevyuņita. Příčina tohoto jevu je dle mého názoru zcela zřejmá: Součástí kolektivní paměti nańeho národa je mj. tzv. legionářský mýtus, líčící české vojáky téměř bezvýlučně jako rozkladný ņivel habsburské armády, přeběhlíky a bojovníky za národní svobodu v řadách dohodových armád. Tato představa dlouho nebyla zpochybňována a chyběla jakákoliv společenská poptávka po její kritické revizi. 4

5 Dlouho přitom zůstávalo bez povńimnutí, ņe jiņ za války měly na kauzu českých jednotek v c. a k. armádě vliv nejrůznějńí okolnosti velmi subjektivizujícího charakteru, které vedly k tomu, ņe případná selhání českých jednotek byla vńemi zúčastněnými stranami poněkud prvoplánovitě a vņdy monokauzálně sváděna na záměrné vlastizrádné jednání Čechů. Velitelé polních útvarů (pluků, brigád, divizí, sborů) měli totiņ svůj osobní zájem na tom, aby selhání svých podřízených svedli na vnějńí okolnosti, a tím odvedli pozornost od moņných vlastních chyb. Vlastizrádné smýńlení českých vojáků tak pro ně bylo uņ a priori vděčnou výmluvou. 1 Vyńńí armádní místa, zejména pak samotné AOK, také uvítala zprávy o masovém selhávání českých jednotek z národnostně-politických důvodů, neboť jim to poskytovalo pádné argumenty v boji o vliv na civilní správu v zázemí. 2 Konečně vlastizrádné chování českých vojáků na frontě váńnivě tematizovali i civilní politici německé národnosti, jimņ zase ńlo o politický boj o moc v mnohonárodnostní říńi. 3 Po válce poté jak rakouská, tak česká strana podporovaly představu o českých vojácích jako profesionálních vlastizrádcích. Na československé straně ńlo o součást moderní státotvorné legendy, na rakouské straně o vysvětlení hlavních příčin válečné poráņky. Tyto emočně zatíņené výklady poznamenaly v zásadě vńechny pokusy o historiografické zpracování problému v meziválečné době. Protoņe po roce 1945 se první světová válka jako historické téma celkově dostala značně do stínu té druhé, těńilo se téma českých vojáků ve Velké válce jen velmi mizivému zájmu historiků, a pokud uņ nějaké práce vycházely, obvykle více méně jen nekriticky přebíraly vágní závěry tendenčních meziválečných prací. 4 Čestnou výjimku v tomto směru představuje toliko zdařilá práce Karla Pichlíka Čeští vojáci proti válce ze 60. let minulého století, která v rozsáhlé míře čerpá z autentických dokumentů. 5 V poslední době se na české i rakouské straně objevují nové pokusy zaloņit bádání o tématu českých vojáků v první světové válce na solidní pramennou základnu. 6 Z těchto současných prací bylo moņno pro potřeby zkoumání dějin 18. pěńího pluku v rozsáhlé míře vycházet zejména z bohuņel zatím nepublikované 1 Tento závěr velmi věrohodně dokládá ve své práci např. Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s K tomu s rov. výklady o tzv. sporu mezi vojáky a civilisty v Ńedivý, Ivan: Češi, české země a velká válka Praha Srov. např. Das Verhalten der Tschechen im Weltkrieg. Wien 1918, s. 323 a násl. 4 Srov. k tomu výklad v Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s. 19 a násl. Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce. Praha 1961, s Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce. Praha Srov. zejména Fučík, Josef: Osmadvacátníci. Spor o českého vojáka Velké války Praha Týņ: Piava Praha Týņ: Soča (Isonzo) Praha Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce díl. Praha Lein Richard: Pflichterfüllung oder Hochverrat? Die tschechischen Soldaten Österreich- Ungarns im ersten Weltkrieg. Wien

6 dizertační práce rakouského badatele Christiana Reitera, která se zabývá dějinami rozpuńtěného pěńího pluku č. 36, potaņmo celé 10. pěńí divize, jejíņ součástí byl v prvních dvou letech války i 18. pěńí pluk. 7 Dovolím si dodat, ņe se rozumí samo sebou, ņe tyto nové práce mají vesměs tendenci reagovat na starńí jednostranně zatíņenou literaturu, a tudíņ se jejich autoři více či méně vědomě názorově vychylují pro změnu na stranu opačnou. Tato práce se pokusí takovým diskursním svodům pokud moņno odolat. Vzhledem k tomu, ņe 18. pěńí pluk přeci jen nepředstavuje tak exponované téma jako rozpuńtěné české pluky či kauza Zborova, snad se takový záměr spíńe podaří. Nyní vńak jiņ několik slov k pramenům této práce. Oblast armády znamená a vņdy v minulosti znamenala velmi specifický a do značné míry samostatný segment činnosti státní správy, coņ se projevuje mj. v tom, ņe historické militárie zpravidla spravují specializované ústavy a archivy. V České republice je hlavní archivní institucí, v níņ lze nalézt prameny k dějinám českých jednotek Rakouska-Uherska, Vojenský ústřední archiv Vojenský historický archiv v Praze. Vedle něho si vńak nelze kvalitní bádání představit bez vyuņití pramenů uloņených ve vídeňském Kriegsarchivu. Sbírky obou těchto archivů byly pro potřeby této práce vyuņity. Z VÚA-VHA v Praze byl získán zejména autentický český opis bojového deníku pluku, v případě Kriegsarchivu byly vyuņity vedle fondu pluku i fondy nadřízených útvarů (brigád a divizí), zejména pak jejich tzv. bojové zprávy (Gefechtsberichte). Vedle těchto archivních pramenů byly dále v hojné míře vyuņity autentické vzpomínky vojáků pluku získané z jejich deníků či otińtěné v almanachách, vydávaných v rámci poválečných veteránských sjezdů. Jako dalńí podstatný okruh pramenů je třeba jmenovat odbornou vojensko-historickou literaturu. Krom jiņ výńe zmiňovaných prací zabývajících se otázkou Čechů v c. a k. armádě bylo při psaní této práce v rozsáhlé míře vyuņito zejména monumentální meziválečné sedmisvazkové dílo rakouského generálního ńtábu Österreich-Ungarns letzter Krieg, (nadále bude pouņívána pouze obvyklá zkratka ÖUlK ). Struktura předkládané práce odpovídá záměru souvisle zmapovat působení 18. pěńího pluku od vypuknutí války aņ do jejího konce. Po nezbytných úvodních pasáņích prezentujících 18. pěńí pluk jako historickou jednotku a podávajících stručný výklad o podobě a působení rakousko-uherské armády v letech následuje chronologicky uspořádané líčení osudů pluku za války. Cílem tohoto výkladů je jednak postihnout vńechna významná 7 Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien

7 místa a boje, jimiņ pluk při svém taņení prońel, jednak ale i vńeobecnou atmosféru boje a frontového ņivota. Vedle toho je věnována zvýńená pozornost také problematice tzv. sporu o českého vojáka za světové války, a to zejména v pasáņích popisujících léta 1914 a Dále je třeba podotknout, ņe při výkladu osudů pluku bylo třeba vyřeńit problém, jak uvádět přísluńné geografické názvy. V době první světové války se mnohá místa zejména na východní frontě jmenovala jinak neņ dnes, kromě toho v případě vńech haličských měst a rovněņ i měst v ruském Polsku byly rakouskou armádou pouņívány polské názvy, a to i kdyņ se jednalo o místa obývaná rusínským obyvatelstvem a dnes leņící na Ukrajině. Dilema, jakého názvu pouņívat, je vyřeńeno tak, ņe ve vlastním textu práce jsou primárně pouņívány dobové názvy (tzn. i v případě rusínských obcí vņdy polské), avńak při prvním uvedení názvu je současně v závorce uveden i dneńní název místa, pokud se lińí. V případě ukrajinských měst je uveden jejich název v ukrajinské azbuce i se standardní mezinárodní transliterací, rovněņ v případě významnějńích srbských měst je jejich název uveden také v srbské azbuce. České názvy jsou uņívány pouze v případě známých metropolí, pro něņ lze ve zdejńí běņné řeči bez nebezpečí záměny pouņívat český ekvivalent (např. Lvov ). Konečně bych na tomto místě rád poděkoval vńem, kteří mi s touto prací jakkoliv pomáhali. Můj dík patří zejména a předevńím Radimu Kapavíkovi ze spolku Signum belli 1914, který se dlouhodobě zabývá bádáním o českých vojácích v první světové válce a nasměroval mě na celou řadu významných pramenů. Dále patří můj dík také bratru Vojtěchu Dolanovi z Historického C. k. Řadového pěńího pluku č. 18, který pro mě vyhotovil mapu bojů pluku na východní frontě, jeņ je obsaņena v obrazové příloze. Můj dík patří také vedoucímu práce panu Dr. Liboru Vykoupilovi, který mi svými radami pomohl zejména s odstraněním formálních nepřesností předkládaného textu. 7

8 1 Rakousko-uherská armáda ve svojí poslední válce 1.1 Základní organizace armády Rakousko-uherská pozemní armáda se v letech skládala podobně jako vńechny ostatní armády té doby zejména ze tří základních sloņek: pěchoty (infanterie), dělostřelectva (artilerie) a jezdectva (kavalerie). Zvláńtními sloņkami pozemní armády byly dále jeńtě v průběhu války vznikající letectvo, bitevní vlaky a automobilové kolony. Významnou roli hrály také zvláńtní jednotky technického charakteru, zejména ņenisté (jinak téņ pionýři ) a zákopníci ( sapéři ), a dále telefonisté, zdravotníci a různý pomocný personál (kuchaři atd.). V následujícím výkladu se zaměříme nejprve na obecné aspekty organizace a účasti rakouskouherské armády jako celku v první světové válce, avńak bliņńí pozornost uņ poté budeme věnovat výhradně pěchotě, neboť ta je pro téma této práce stěņejní. Armáda podunajské monarchie měla jiņ od zavedení dualistického uspořádání říńe relativně sloņitou strukturu. Emancipující se maďarský ņivel si totiņ v období po r vynutil mimo jiné zavedení své vlastní, de facto národní armády, která měla existovat paralelně vedle dosavadní armády monarchie. 8 Aby toto opatření nevypadalo příliń separatisticky, byla zavedena obdobná paralelní armáda také pro předlitavskou část říńe jako protiváha zvláńtní armádě uherské. Tak se stalo, ņe účinností branného zákona z r vznikla prazvláńtní tříprvková struktura rakousko-uherské branné moci, skládající se jednak ze společné armády (označované císařská a královská c. a k.), jednak ze dvou tzv. zeměbran pro oba státní útvary dualistické monarchie. Předlitavská zeměbrana se nazývala Landwehr (označovaná císařsko-královská c. k.), zalitavská pak Honvédség (označovaný královský-uherský k. u.). V době první světové války zahrnovaly vńechny tyto sloņky vlastní pěchotu, jízdu 9 i artilerii. Původní idea byla taková, ņe branci budou přednostně odváděni pro společnou armádu a teprve po naplnění jejích stavů bude zbytek přísluńného ročníku odveden do obou zeměbran. 10 Společná armáda měla vykonávat jakékoliv úkoly dle libovůle společné vlády, tj. jak uvnitř, tak i vně hranic monarchie, zatímco obě zeměbrany měly původně slouņit pouze k obraně přísluńné části říńe a za její hranice mohly být povolány pouze se souhlasem přísluńného parlamentu. Avńak praktická nesmyslnost 8 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl. Mým národům. Praha 2006, s V případě kavalerie se dokonce tříprvková struktura promítla i do názvosloví jednotlivých sloņek: společnou kavalerií byli dragouni, předlitavskou huláni a zalitavskou husaři. 10 Takto mělo být ve prospěch společného vojska odvedeno 80 % odvodového ročníku a zbytek do zeměbran. Viz Vričan, Jozef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadranu. Olomouc 2008, s

9 takovéhoto dělení branné moci se záhy plně projevila a v průběhu let byly obě zeměbrany fakticky nasazovány do bojů způsobem zcela rovnocenným s jednotkami společné armády, neboť v jejich výzbroji ani výcviku a bojeschopnosti nebyl prakticky ņádný rozdíl. 11 Jako určité formální uznání kvalit zeměbraneckých pluků byly pak pluky Landwehru z rozkazu císaře Karla v roce 1917 přejmenovány na poněkud lépe znějící střelecké pluky (Schützenregimenter). 12 Dalńí zvláńtní kategorií rakousko-uherské branné moci byla domobrana (v Předlitavsku Landsturm, v Zalitavsku Népfelkelés ), která organizačně tvořila součást obou zeměbran. Jestliņe ve společném vojsku a zeměbranách slouņili vńichni bojeschopní muņi ve věku od 19 do 42 let, pak odvodní povinnost do domobrany se týkala jednak muņů do 42 let, kteří z nějakého důvodu nebyli odvedeni do ņádné ze zmíněných pravidelných sloņek armády, a jednak vyslouņilců aņ do věku 60 let. 13 Pouze domobrana byla fakticky vyuņívána předevńím k druhořadým úkolům v týlu a v zázemí a byla také vybavována zastaralou výzbrojí i výstrojí. 1.2 Pěchota a její organizace Nyní jiņ blíņe k podobě a organizaci rakousko-uherské pěchoty. Pěchota činila přirozeně nejmasivnějńí součást celé armády (62 % muņů 14 ) a byla také v poli její rozhodující sloņkou. Základní organizační jednotkou pěchoty byl pěńí pluk. Pluk (něm. Regiment) se dále dělil na čtyři 15 prapory (něm. Bataillon, zkráceně Baon.), kaņdý prapor dále na čtyři setniny (jinak téņ roty ; něm. Kompagnie), setnina na čtyři čety (něm. Zug) atd. Dle normovaného početního stavu v době války měla mít kaņdá četa přibliņně 60 muņů, setnina 250, prapor 1000 a pluk 4000 muņů. Ne vńichni muņi vńak činili bojový stav, neboť do celkového stavu pluku se počítal také pomocný personál. Bojový stav jednoho praporu byl od 800 do 900 muņů, pluku pak Pluk měl v poli vlastní ńtáb, vedle něj v zázemí samostatně působil ńtáb náhradního praporu v sídle velitelství doplňovacího okresu, jehoņ velitel byl zároveň velitelem doplňovacího okresu a byl tedy jakýmsi vrchním vojenským úředníkem pluku. 17 Úkolem ńtábu náhradního praporu během války bylo organizovat formování tzv. pochodových 11 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl. Mým národům. Praha 2006, s Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno 2007, s Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl. Mým národům. Praha 2006, s Tamtéņ, s Zeměbranecké pluky stavěly pouze tři prapory. 16 Urbánek, Josef Frantińek: Naše vojsko, jeho organisace za míru i války. Telč 1907, s Tamtéņ, s

10 formací, sloņených z nových branců a rekonvalescentů, které byly v pravidelných intervalech (přibliņně jednou měsíčně) odesílány na frontu k doplnění početního stavu jednotky v poli. Proto se také terminologicky rozlińovalo mezi pochodovými prapory či setninami (Marschbataillon, Marschkompagnie od toho marńkumpačka ), vysílanými ze zázemí, a polními (Feld-) prapory či setninami, tvořícími sestavu jednotky na frontě. Velikost pochodových formací se odvíjela od velikosti doplňované jednotky pochodová formace byla vņdy o jednu úroveň menńí. K doplňování pluků tak byly formovány pochodové prapory, k doplňování polních praporů (např. mysliveckých či detańovaných polních praporů pěńích pluků) pochodové setniny. Velitel pluku měl mít hodnost plukovníka (Oberst), velitel praporu plukovníka, podplukovníka (Oberstleutnant) nebo majora (Major), velitel setniny setníka (Hauptmann, od toho česky hejtman ) nebo rytmistra (Rittmeister). V čele čety stál nadporučík (Oberleutnant), poručík (Leutnant) nebo některý důstojnický čekatel (Offiziersanwärter), tj. praporčík 18 (Fähnrich) nebo kadet (Kadett), popř. kadet-aspirant. Ke kaņdé setnině přináleņel jeden poddůstojník v hodnosti ńikovatele (Feldwebel). V kaņdé četě měli být zařazeni jako poddůstojníci jeden četař (Zugsführer) a 3 desátníci (Corporal, od toho česky kaprál ). Muņstvo tvořili vojáci s hodností svobodník (Gefreiter) a pěńák (Infanterist). 19 Jak vńak budeme moci vidět ve vlastní části práce, tato předepsaná pravidla nebylo v poli větńinou dost dobře moņné dodrņet. Početní stav pluků zvláńtě v nejkrvavějńích počátečních fázích války drasticky klesal, takņe celý pluk míval někdy sotva předepsanou sílu praporu. Vzhledem k obrovským ztrátám na důstojnících veleli plukům majoři, praporům setníci nebo nadporučíci, setninám kadeti a četám poddůstojníci. Na počátku války měla pěchota společného vojska celkem 102 pluků. Jejich počet vńak pozvolna narůstal a zejména pak vzrostl po velké reorganizační reformě rakousko-uherské branné moci na počátku roku 1918, kdy dońlo k plońnému sníņení počtu praporů vńech pěńích pluků na tři a z uvolněných praporů byly postaveny nové pluky, takņe jich pak bylo celkem Zeměbraneckých pěńích pluků bylo na počátku války 39 (z toho tři tyrolské označované jako zemńtí střelci ), honvédských pěńích pluků Někdy bývá tato hodnost v pramenech zmiňována také jako podporučík. 19 Urbánek, Josef Frantińek: Naše vojsko, jeho organisace za míru i války. Telč 1907, s. 44. Die Chargengrade (Dienstgrade) in der kaiserlichen bzw. k. (u.) k. Armee. Dostupné na aspx (Stahováno: duben 2014). 20 Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno 2007, s Nejvyńńí pořadové číslo bylo nicméně 139, neboť neexistoval IR Vričan, Jozef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadranu. Olomouc 2008, s

11 Určitou zvláńtnost rakousko-uherské armády představovalo historické, leč aņ do r stále praktikované dělení pěchoty na řadovou pěchotu (něm. Infanterie) a polní myslivce (Feldjäger). Polní myslivci měli představovat elitu rakousko-uherské pěchoty. Původně se od řadové pěchoty lińili jak svojí výstrojí a výzbrojí, tak i způsobem boje. Tyto rozdíly byly vńak v době Velké války jiņ setřeny, a tak nejcharakterističtějńím rysem myslivců bylo to, ņe netvořili pluky, ale ņe jejich základním organizačním útvarem byl pouhý prapor. Myslivecké prapory byly doplňovány muņi zdatnými ve střelbě uņ v době míru (střelci, lesníci apod.), poņadovala se mrńtnost, bystrý zrak a výńka maximálně 173 cm. 22 Naopak novinkou v organizaci pěchoty za první světové války se staly tzv. úderné jednotky (Sturmtruppen). Ty tvořily zpočátku (přibliņně od r. 1916) součást kaņdého pluku v podobě alespoň jednoho úderného druņstva nebo celé jedné úderné roty. 23 Po velké reorganizaci r byly vńak vytvořeny celé úderné prapory a zařazeny po jednom do kaņdé pěńí divize. 24 Přísluńníci úderných jednotek procházeli zvláńtním výcvikem a byli vyzbrojováni nadstandardně oproti běņným pěńím jednotkám. Uņíváni byli ke speciálním nebo zvláńť náročným úkolům a jak jiņ jejich název napovídá byly tyto jednotky jako první vysílány do útoku. Výńe uvedené informace o struktuře rakousko-uherské pěchoty samozřejmě nejsou vyčerpávající. Součást pěchoty totiņ tvořily i zvláńtní oddíly vymykající se výńe nastíněnému schématu, jejichņ zvláńtnost se odvozovala od jejich historického původu v kombinaci s oblastí původu; jako nejznámějńí uveďme např. samostatně organizované pluky bosenskohercegovinské pěchoty, nosící svou tradiční pokrývku hlavy fez, či tyrolské císařské myslivce, kteří na rozdíl od běņných polních myslivců netvořili pouze prapory, ale celé pluky. Důleņité vńak bylo také zařazení pěńích pluků do vyńńích formací. Zpravidla dva pěńí pluky tvořily společně jednu pěńí brigádu, 25 dvě pěńí brigády obvykle spolu s dělostřeleckou brigádou a divizní kavalerií tvořily jednu pěńí divizi, divize byly sdruņovány v armádní sbory a ty nakonec v armády. 26 Zatímco brigádám jeńtě mohli výjimečně velet plukovníci, od divize výńe se v čele těchto formací objevují výlučně generálské a vyńńí hodnosti (generálmajor/gm; polní podmarńálek Feldmarschallleutnant/FML; generál pěchoty General der Infenterie/GdI; generálplukovník Generaloberst/GO; polní marńál Feldmarschall/FM). 22 Urbánek, Josef Frantińek: Naše vojsko, jeho organisace za míru i války. Telč 1907, s Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno 2007, s Tamtéņ. 25 Zvláńtní organizační jednotkou pak byly tzv. horské brigády (něm. Gebirgsbrigaden), které vńak v nańem výkladu nebudou hrát ņádnou významnějńí roli, a proto je můņeme ponechat stranou. 26 Konkrétní rozřazení jednotek r.-u. branné moci do vyńńích útvarů v jednotlivých fázích války srov. pasáņe označené Kriegsgliederung v ÖUlK. 11

12 Pro potřeby nańeho dalńího výkladu je nezbytné také popsat, jak byly jednotlivé jednotky rakousko-uherské pěchoty zpravidla označovány. V dobových pramenech i odborné literatuře 27 má kaņdá jednotka vlastní jedinečné označení skládající se ze zkratky druhu jednotky (odvozené od německého znění) a přísluńného pořadového čísla. Základní jednotky (pluky, resp. myslivecké prapory) byly označovány zpravidla nejdříve uvedením zkratky a za ní pořadovým číslem, od brigády výń pak bylo pořadí opačné. Pěńí pluky společné armády byly označovány zkratkou IR, pěńí pluky Landwehru LIR a honvédské pěńí pluky HIR. Myslivecké prapory nesly zpravidla označení FJB, pluky tyrolských císařských myslivců TJR nebo někdy téņ TKJR. Pluky Landsturmu byly označovány LstR, úderné prapory StB. Zvláńtní označování bylo uņíváno i pro dílčí jednotky, které byly označovány lomeným číslem. V případě praporů bylo před lomítkem římskou číslicí uvedeno číslo praporu a za lomítkem arabskými číslicemi pořadové číslo pluku (např. I/18 = první prapor 18. pěńího pluku), u setnin se místo římských číslic před lomítkem psaly arabské (např. 1/18 = 1. setnina 18. pěńího pluku). Setniny byly číslovány popořadě, takņe setnina tvořily dohromady I. prapor, setnina II. prapor atd. Pro pěńí brigády se uņívala zkratka IBrig, pro pěńí divize ID nebo někdy téņ ITD (Infanterietruppendivision). Sbory a armády se nezkracovaly, zvláńtností bylo pouze to, ņe sbory se zásadně číslovaly římskými číslicemi. Důleņitá byla také územní působnost jednotek, a to zejména pluků. Celé území monarchie bylo totiņ rozděleno na tzv. doplňovací okresy (něm. Ergänzungsbezirk) jednotlivých pěńích pluků. Kaņdý pěńí pluk měl stálé sídlo doplňovacího okresu, coņ bylo obvykle město tvořící současně i civilní správní centrum dané oblasti. Jak velmi výstiņně poznamenává Libor Nedorost: Odvodní obvod kaţdého pluku byl pevnou součástí vojenského systému, ze kterého se doplňovaly určité jednotky. Celé generace rodinných příslušníků pak odcházely slouţit vţdy k určitému konkrétnímu armádnímu tělesu. Tento systém dovolil vytvářet pevné svazky obyvatel s vojenskými útvary v regionu a stával se základem tradic spjatých se sluţbou u svého pluku. 28 Specifikem válečných let vńak bylo, ņe tzv. pochodové formace se soustředily mimo svůj doplňovací okres v oblasti osídlené jinou neņ větńinovou národností pluku, coņ bylo jedno z opatření proti rozkladným nacionalistickým vlivům v říńi. 29 Náhradní prapor IR 18 byl tak po větńinu války dislokován v České Lípě, která byla tehdy německým městem. 27 Srov. zejména ÖUlK. 28 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl. Mým národům. Praha 2006, s Ńedivý, Ivan: Češi, české země a velká válka Praha 2001, s

13 Na závěr této kapitoly uveďme pro úplnost jeńtě několik základních faktů, co se týče výstroje a výzbroje rakousko-uherských pěńáků za první světové války. 30 Po vypuknutí války vojáci narukovali v uniformách dle výstrojního vzoru z roku Uniforma měla tehdy barvu tzv. ńtičí ńedi, připomínající světle modrý odstín. Uņ od roku 1915 vńak byly postupně zaváděny četné výstrojní změny: ńtičí ńeď nahrazovala po německém vzoru tzv. polní ńeď zelenavého odstínu, místo spinek byly zaváděny ovinovačky pro uzavření bot, stojatý límec byl nahrazen límcem leņatým, kalhoty získaly tvar jezdeckých kalhot, tzv. rajtek, atd. Na kvalitě výstroje se postupně stále více podepisovala prohlubující se materiální nouze. Starý způsob rozlińování pluků pomocí detailních odlińností na uniformách (tzv. egalizace, tj. kombinace barvy výloņek a knoflíků) byl postupně zcela nahrazen toliko přińíváním čísel pluků na čepice. Koņené řemení a torny byly nahrazovány látkovými atd. Naopak výraznou výstrojní změnou k lepńímu bylo bezpochyby zavádění ocelových přileb od r Výzbroj c. a k. pěchoty se na rozdíl od výstroje po celou dobu války zásadním způsobem nezměnila. Základní pěchotní zbraní byla opakovací puńka Steyer Mannlicher M ráņe 8 mm, která byla charakteristická svým přímotaņným závěrem a také nízkou hmotností (3,65 kg). 31 Myslivci a úderné jednotky přitom pouņívali nikoliv dlouhé puńky, ale kratńí karabiny s bočním upevněním řemene na paņbě. Krátké puńky pak pouņívaly jednotky, kterým dlouhá zbraň v jejich činnosti překáņela, např. ņenisté a zákopníci. V pokročilejńích fázích války se u rakouských vojáků objevovala také výzbroj cizích armád, zejména kořistní ruské puńky Mosin a německé Mausery. Důstojníci, kadeti a ńikovatelé byli vybaveni revolvery a (alespoň zpočátku války) ńavlemi, zcela beze zbraně pak byli důstojničtí sluhové ( ordonance ). 32 Stejně jako u vńech ostatních armád té doby se i u rakousko-uherské armády během první světové války začaly masivně pouņívat zbraně buď teprve nedávno vynalezené, anebo dokonce úplné novinky. Jednotky pěchoty tak byly standardně vybaveny např. ručními a puńkovými granáty, minomety, byla v nich zařazena zvláńtní kulometná druņstva (něm. Maschinengewehrabteilungen, MGA; v dobové čeńtině strojní puńky ), pouņívány byly plamenomety ( vrhače ohně ) a bojový plyn. 30 Nejpřehledněji a zároveň stručně srov. např. přísluńné kapitoly v Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 1. díl. Mým národům. Praha 2006, s Vričan, Jozef: Po zapadlých stopách českých vojáků. Z Julských Alp k Jadranu. Olomouc 2008, s Urbánek, Josef Frantińek: Naše vojsko, jeho organisace za míru i války. Telč 1907, s

14 1.3 Bojiště Rakouska-Uherska v letech Pro potřeby dalńího výkladu je nezbytné alespoň v základním přehledu uvést seznam bojińť, na kterých rakousko-uherská armáda po dobu první světové války působila, a orientační průběh bojů. 33 Jiņ před válkou vypracovalo vrchní rakousko-uherské velení (něm. Armeeoberkommando AOK) válečné plány pro případ válek s potenciálními nepřáteli na hranicích říńe. Tyto plány byly označeny jako Kriegsfall B pro případ války na Balkáně (proti Srbsku a Černé Hoře), Kriegsfall R pro případ války s Ruskem a Kriegsfall I pro případ války s Itálií. Za jediné bezpečné sousedy monarchie tak byly povaņovány toliko Německo, Ńvýcarsko a Rumunsko, proti nimņ ņádné plány neexistovaly. Skutečnost vńak byla nakonec jeńtě černějńí, neņ si c. a k. generalita připouńtěla, neboť rakousko-uherské vojsko nakonec bojovalo současně na východní frontě proti Rusku, na balkánské (jiņní) frontě proti Srbsku, Černé Hoře a nakonec i Rumunsku, na italské (jihovýchodní) frontě proti Itálii a konečně téņ i kdyņ spíńe symbolicky na západní frontě a na Blízkém východě, nepočítaje v to navíc námořní válku v Jadranu. Jak je vidět, hranice mocnářství byly aņ na společnou hranici s Německem a Ńvýcarskem doslova v jednom ohni, aņ se zdá být zázrakem, ņe se po čtyři roky bojů udrņela neporaņena, a dokonce v okamņiku podpisu kapitulace v listopadu 1918 nestála paradoxně na území monarchie noha ani jediného nepřátelského vojáka, stejně jako tomu bylo v případě rovněņ pokořeného Německa. Bylo to z velké části proto, ņe nepřátelé na hranicích dokázali jen ve velmi omezené míře postupovat koordinovaně (na rozdíl od spojených sil centrálních mocností). Přesto vńak byl zvláńtě počátek války pro monarchii po vojenské stránce naprostou blamáņí. První válečné operace se jiņ v srpnu 1914 soustředily proti Srbsku a Černé Hoře, odkud vńak byla první invazní armáda s výpraskem vyhnána za necelých 14 dnů. Ani druhá ofenzíva, byť jiņ byla úspěńnějńí, nedokázala srazit oba malé nepřátele na kolena. Na východní frontě byly boje zahájeny nejdříve na přelomu srpna a září dvěma vítěznými bitvami rakousko-uherské armády u Kraśniku a Komarówa na území dneńního Polska, ale pak následovala jiņ jen série tvrdých poráņek v konfrontaci s ruskou početní převahou (tzv. ruský parní válec ), kdy musela být nejdříve jiņ v první polovině září vyklizena východní Halič a na přelomu října a listopadu pak i nová obranná linie ve středním Haliči na řece Sanu. S příchodem zimy se fronta na konci roku 1914 zastavila o karpatský horský masív, v němņ se 33 Nejpřehledněji srov. např. přísluńné kapitoly v Jung, Peter: Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno Podrobněji zejména ÖUlK. 14

15 Rakuńanům jiņ podařilo Rusy definitivně zastavit. Hluboko za frontou zůstávala v ruském týlu obleņená největńí rakouská pevnost Przemyśl, která padla v březnu následujícího roku. Rakousko-uherská armáda stála na přelomu let 1914/1915 na východní frontě na pokraji totálního zhroucení. Situaci výstiņně popisuje Christian Reiter, který říká, ņe zima v Karpatech na přelomu let 1914/1915 proměnila v podstatě celou rakousko-uherskou armádu toliko v Landsturm vedený záloņními důstojníky. 34 První čtyři měsíce války byly beze sporu nejintenzivnějńí fází války na východě, kdy se bojovalo prakticky nepřetrņitě a kdy bojové ztráty dosahovaly absolutně hrozivých čísel (srov. dále přísluńné pasáņe práce). Itálie zatím jeńtě do války nezasáhla. Jako člen Trojspolku měla závazky vůči Rakousku- Uhersku a Německu, avńak jiņ od vypuknutí války neustále kalkulovala se vńemi moņnými variantami svého postupu včetně trvalé neutrality či vstupu do války na straně Dohody. Neutrální zatím zůstávalo také Rumunsko, které rovněņ obě strany lanařily různými přísliby na svoji stranu. Do roku 1915 Rakousko-Uhersko vstoupilo v nevýhodné situaci na obou svých frontách, avńak pomocnou ruku mu podalo Německé císařství, kterému Rakousko přes vńechny neúspěchy přece jen doposud úspěńně krylo záda před ruským vpádem z východu. Rakousko-Uhersko a Německo nejprve na jaře a v létě 1915 podnikly první společnou ofenzívu na východě proti Rusku, jíņ zasadily carské říńi úder, ze kterého uņ se nikdy docela nevzpamatovala. Po monumentálním průlomu v bitvě u Gorlic počátkem května se během následujících měsíců fronta posunula prakticky jiņ trvale od Karpat aņ na území dneńního Lotyńska a Běloruska; na jiņním cípu v Bukovině a východní Haliči zůstávala fronta nicméně nadále uchycena na rakousko-ruském pomezí. Po vyřízení Ruska se na podzim roku 1915 hlavní síla centrálních mocností obrátila na jih a druhou velkou společnou ofenzívou, navíc ve spolupráci s novým spojencem Bulharskem, zničili spojenci do začátku roku 1916 Srbsko a Černou Horu. Tak byla zajińtěna i jiņní hranice monarchie a na Balkáně zůstaly uņ pouze omezené nepřátelské síly v jiņní Albánii (Italové) a u Soluně (Řekové a západní spojenci), kdyņ se Turkům podařilo na přelomu let 1915/1916 úspěńně odrazit britskou invazi v Gallipoli. 23. května 1915 také konečně vstoupila na straně Dohody do války Itálie s vidinou velkých územních zisků na úkor Rakouska-Uherska, avńak trvalo jí dlouho, neņ stačila uvést celou svoji válečnou mańinérii do chodu. Navíc centrální mocnosti jiņ s jejím vstupem do války do značné míry předem počítaly (coņ mj. uspíńilo rozhodnutí o společné ofenzívě u Gorlic), takņe moment překvapení se nekonal. Habsburskou monarchii před 34 Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s

16 vpádem nepřítele uchránily zejména hory, které dávaly obráncům velkou výhodu a které tvořily převáņnou část rakousko-italské hranice (v Tyrolsku, Korutanech a Julských Alpách), takņe k větńím sráņkám docházelo pouze na poměrně krátkém úseku dolního toku řeky Soče na dneńním slovinsko-italském pomezí, kde aņ do podzimu 1917 dońlo k celkem jedenácti italským ofenzívám, z nichņ ani jedna nepřinesla útočníkům rozhodující úspěch. Do roku 1916 vstupovalo Rakousko-Uhersko v situaci o poznání lepńí, neņ jaká panovala před rokem. Jelikoņ východní, balkánská i italská fronta se zdály stabilizované, naplánoval náčelník rakouského generálního ńtábu Conrad von Hötzendorf novou vlastní ofenzívu, kterou vyprojektoval jiņ před válkou v rámci Kriegsfallu I, a sice útok proti Itálii z jiņních Tyrol do benátské níņiny, kterou by odřízl italské jednotky bojující na Soče, a tím srazil italskou brannou moc na kolena. Ofenzíva byla zahájena v květnu 1916, avńak Italové ji včas předvídali, a tak byl její postup velmi pozvolný. Ofenzíva se nakonec zastavila úplně, kdyņ v červnu 1916 zahájili Rusové ve východní Haliči poprvé od roku 1914 dalńí mohutnou ofenzívu, tzv. Brusilovovu, mj. právě na ņádost Italů. Záhy zahájili také Britové ofenzívu na Sommě, která doplnila na západní frontě jiņ několik měsíců probíhající bitvu Verdunskou, kde se s Němci bili Francouzi. Poprvé tak aņ v roce 1916 zahájili dohodoví spojenci soustředěný koordinovaný tlak na centrální mocnosti. Navíc pod dojmem úspěchů Brusilovovy ofenzívy vstoupilo v srpnu do války Rumunsko na straně Dohody a napadlo rakousko-uherské Sedmihradsko. Avńak ņádná z ofenzív nepřinesla Dohodě strategický úspěch. Západní i italská fronta zůstaly beze změny a Brusilov byl na podzim 1916 zahnán zase zpět tam, odkud v červnu vyrazil, Rumunsko bylo dokonce společnou německorakouskou protiofenzívou poraņeno úplně. Ruská armáda v Brusilovově ofenzívě navíc pováņlivým způsobem vyplýtvala svoje lidské i materiální rezervy, a tak se uņ v zimě 1916/1917 začal projevovat její počínající rozklad. I rakouská armáda si vńak jiņ v následujícím roce 1917 začínala sahat na dno svých sil. Přesto se vńak opět i s říńskoněmeckým přispěním zmohla jeńtě k velkým úspěchům. V tomto roce úspěńně odrazila 10. a 11. italskou ofenzívu na Soči, v létě také poslední ruskou, tzv. Kerenského ofenzívu na východní frontě (jejíņ součástí byla slavná bitva u Zborova), po níņ uņ bezprostředně následovalo zhroucení ruské fronty a poté i ruského státu, v němņ se po listopadu 1917 začal rodit nový bolńevický reņim. V téņe době proběhla poslední, dvanáctá bitva na Soči, která vńak byla tentokrát poprvé ofenzívou rakouskou, resp. rakouskoněmeckou. V ní se podařilo přiblíņit gorlickému úspěchu z patnáctého roku, kdyņ 23. října 1917 v bitvě u Caporetta (Kobaridu) prolomila vojska centrálních mocností italskou linii a následně pronikla hluboko do italského vnitrozemí, aņ se na začátku prosince přibliņně po

17 km postup spojenců zastavil o řeku Piavu, která pak představovala hlavní bitevní linii na italské frontě aņ do konce války. V roce 1918 se centrální mocnosti mohly soustředit pouze na svá západní bojińtě, neboť Rusko bylo definitivně ze hry. Na základě brest-litevského míru přistoupili bolńevici na okupaci rozsáhlých území Ukrajiny a Běloruska německou a rakousko-uherskou armádou, které zde měly zejména zajistit exploataci zemědělských zdrojů ve prospěch jejich vlastního hladovějícího zázemí. Zároveň dońlo k přesunu velkých mas vojska na západ, kde se Německo ve Francii a Rakousko-Uhersko na Piavě pokusily posledními velkými ofenzívami rozhodnout válku. Obě tyto ofenzívy vńak zkrachovaly a naopak Dohoda, posílená nyní jiņ o lidské a zejména hospodářské zdroje USA, začala zatlačovat centrální mocnosti na vńech frontách: ve Francii, v Itálii, ale i na Balkáně, kde se soluňská fronta v září 1918 začala posouvat na sever, čímņ následně dońlo k faktickému obnovení srbské fronty. Dohoda nakonec uzavřela s Rakouskem-Uherskem příměří v italské vile Giusti 3. listopadu 1918 v hodin s účinností za 24 hodin. 1.4 Postavení českých vojáků v rakousko-uherské armádě Silné obavy oficiálních rakouských míst o spolehlivost českých vojáků mají svůj původ jiņ v předválečné době. Odcizení české společnosti rakouské ideji na přelomu 19. a 20. století se plně projevilo během předválečných částečných mobilizací v letech mezinárodněpolitických krizí, kdy čeńtí vojáci projevovali otevřeně krajní neochotu jít do války a kdy dokonce docházelo i k revoltám. Nejvýraznějńí byly případy IR 36 při anekční krizi v roce 1908 a dragounského pluku (DR) 8 při balkánských válkách v roce I u jiných českých jednotek vńak tehdy docházelo v souvislosti s mobilizací vojska k potíņím. V roce 1912 dońlo k takovému případu i u samotného IR 18. Na konci roku 1912 byly kvůli probíhající balkánské válce posilovány posádky při jiņní hranici monarchie, mezi něņ patřil i detańovaný II/18 v Nevesinje. V noci ze 14. na 15. prosince 1912 byl z Hradce Králové vypraven doplňovací transport pro II/18 (celkem 390 záloņníků). 36 Při přesunu z kasáren na nádraņí vńak pochodujícímu útvaru zatarasil cestu srocený dav. Na Praţs.[kém] Předm.[ěstí] zatarasil lid záloţníkům cestu, nechtě je dále pustiti, tak ţe transport z kasáren na nádraţí trval od 11 ½ h v noci do 2 h ráno. 4 osoby 35 Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce. Praha 1961, s Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s

18 zatčeny. 37 Podle vojenských hláńení provolával dav, v němņ bylo také mnoho dětí, slávu Srbsku, hanbu pochodujícím vojákům, a dokonce: Pryč s Rakouskem! 38 Na důstojníky byly házeny kameny. Ti nařídili vojákům nasadit bajonety, coņ vńak vojáci uposlechli jen neradi. Nikdo z nich pak proti ņádnému z výtrņníků nezakročil, někteří dokonce odhazovali ostrou munici a celý útvar postupoval vpřed jen velmi pomalu a pasivně, coņ nadřízení povaņovali za projev tichého politického srozumění s demonstranty. Nakonec zasáhla přivolaná policie, která dav rozehnala paņbami a po hodinovém zdrņení umoņnila vojsku pokračovat v pochodu na nádraņí. 39 Místní královéhradecký tisk se poté k události vracel ve velmi loajálním tónu a hodnotil ji jako nanejvýń politováníhodnou. Sociálnědemokratické Rozhledy vńak nezapomněly zdůraznit, ņe k podobným případům v těch dnech dońlo i v jiných městech Čech a Moravy: v Plzni (IR 35), Vysokém Mýtě (IR 98) a v Brně (IR 8). 40 Nelze se tedy divit, ņe při vypuknutí války v červenci 1914 byl do prvotní částečné mobilizace (tj. pouze poloviny armádních sborů) zahrnut oproti plánu navíc III. ńtýrský sbor, a to z důvodů obav o průběh mobilizace v Čechách. 41 I kdyņ nakonec tentokrát nedońlo k ņádným excesům a mobilizace v Čechách proběhla v roce 1914 spořádaně, nadřízení s velikou nelibostí nesli zjevný nedostatek válečného nadńení u českých rekrutů a jejich podezřívavost přetrvávala. Konečně brzy po zahájení bojů se znovu objevily důvody pro pochybnosti o spolehlivosti českých jednotek. Hned v jedné z prvních velkých bitev u Komarówa na přelomu srpna a září byla téměř rozbita česká 26. zeměbranecká divize, přičemņ pováņlivě veliký podíl ztrát připadl na pohřeńované, tj. větńinou zajaté vojáky, a jen málo na padlé a raněné. To bylo později povaņováno za první z řady zásadních selhání českých jednotek v boji. 42 Ani v počátečních bojích proti Srbům české jednotky nesplnily očekávání vrchního velení, coņ dokonce vedlo hned ve dvou případech k vyhláńení stanného práva nad celými českými divizemi. 43 V říjnu 1914 u Radymna na Sanu pak dońlo k prvnímu hromadnému zajetí vojáků u mladoboleslavského IR 36, později interpretované jako první případ hromadného přeběhnutí 37 SOkA Hradec Králové, NAD 283: Archiv města Hradce Králové, Pamětní kniha města Hradce Králové , i. č. 520, s Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s Tamtéņ. 40 Bouřlivé demonstrace v Hradci Králové. Rozhledy, 1912, roč. 1, č. 51, , s Ńedivý, Ivan: Češi, české země a velká válka Praha 2001, s Tamtéņ, s Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce. Praha 1961, s. 32,

19 kompletního útvaru na ruskou stranu. 44 K bojovým selháním českých jednotek, individuálnímu přebíhání, zajímání celých praporů téměř bez boje, ale i k sebepońkozování, simulantství, ulejváctví a jiné nekázni docházelo u českých jednotek vskutku v masové míře. S postupem doby také narůstaly obtíņe a projevy neloajality při odchodech pochodových praporů, odcházejících ze zázemí na frontu teprve v průběhu války. 45 Jakkoliv je samozřejmě pravdou, ņe to nebyly jenom české jednotky, které čas od času v boji selhaly, a ņe odpor k válce, nekázeň a radost ze zajetí se objevovaly i u nečeských jednotek, přesto Čeńi beze sporu zavdávali více neņ ostatní národnosti důvod k tomu, aby byli povaņováni rakousko-uherským velením jen za málo spolehlivé. 46 Krom toho je třeba říct, ņe zatímco u jiných nedominantních národů monarchie docházelo k selháním zpravidla spontánně a pouze u jednotlivců, Čeńi byli výjimeční tím, ņe selhávali pravidelně v měřítku celých jednotek, a tedy jakoby organizovaně. 47 Vzniklý konflikt mezi českými vojáky a velením armády se vyostřil v průběhu roku 1915, který byl zdaleka nejbohatńí na hromadná zajetí, jeņ se nevyhnula snad ņádnému pěńímu pluku s větńinově českým sloņením. 48 Ve dvou případech pak vrchní velení přistoupilo k nejtvrdńímu protiopatření v podobě úplného rozpuńtění provinilého pluku. Těņko říci, do jaké míry je náhodou, ņe se jednalo o dva pluky právě s vůbec nejvyńńím podílem Čechů (95 %): praņský IR 28, jenņ byl rozpuńtěn po selhání v bitvě u Stebnícké Huty v Karpatech 3. dubna 1915, a mladoboleslavský IR 36 po střetu u Sieniawy na Sanu 27. května V obou případech tyto pluky ztratily drtivou větńinu svého početního stavu, a to převáņně na nezvěstných (zajatých). Přitom je třeba podotknout, ņe účel rozpuńtění těchto pluků byl dvojí. Vedle represe, tedy rozpuńtění za trest, hrála nemenńí roli také prevence opakovaně selhávající jednotka byla na frontě obecně nebezpečná, a proto bylo v objektivním zájmu armády ji eliminovat. 49 Je přitom třeba zdůraznit, ņe ani jeden z obou pluků nebyl rozpuńtěn za ojedinělé selhání, nýbrņ za soustavnou nespolehlivost, která v událostech, jeņ vedly bezprostředně k rozpuńtění, v očích armádního velení pouze vyvrcholila. IR 28 byl vńak jeńtě do konce války obnoven a bojoval dobře stejně jako ostatní české jednotky na italské frontě. V boji se Slovany, zejména Rusy, vńak české jednotky 44 Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 2. díl. Na frontách velké války. Praha 2006, s Tento případ bude podrobněji popsán i v této práci. 45 Ńedivý, Ivan: Češi, české země a velká válka Praha 2001, s K tomu srov. např. Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s. 477 a násl. 47 Pichlík, Karel: Čeští vojáci proti válce. Praha 1961, s a Srov. Nedorost, Libor: Češi v 1. světové válce. 2. díl. Na frontách velké války. Praha 2006, s , Reiter, Christian E.: Der Fall des k.u.k. Infanterieregiments 36. Zur Desertionsproblematik der Tschechen an der Ostfront in den Kriegsjahren 1914/15. Disertační práce. Universität Wien. Wien 2012, s. 445 a

20 nikdy nepřesvědčily o svojí spolehlivosti, kdyņ zcela selhaly také např. plzeňský IR 35 a jindřichohradecký IR 75 ve slavné bitvě Čechů proti Čechům u Zborova v létě roku Shrňme tedy toliko fakta, která jsou určující pro učinění představy o osudech českých jednotek a mezi nimi i námi sledovaného IR 18 v první světové válce v kontextu sporu o českého vojáka : Za prvé si dovolím konstatovat jako fakt, ņe k selháním českých jednotek v boji na východní frontě skutečně nápadně často docházelo. Otázkou, o níņ vńak lze polemizovat, je to, z jakých příčin a za jakých okolností k tomu docházelo a jak velkou roli skutečně sehrály politické postoje vojáků. Za druhé je třeba konstatovat jako fakt, ņe k přebíhání formou aktivních přechodů na ruskou stranu docházelo jen u jednotlivců nebo malých skupin. K zajetí větńího útvaru naproti tomu vņdy docházelo bezprostředně v rámci bojové akce (nepřátelských útoků), navíc velmi často v noci. Zde zůstává otázkou toliko to, do jaké míry čeńtí vojáci před svým zajetím kladli nebo nekladli postupujícímu nepříteli odpor, resp. do jaké míry bylo nebo nebylo moņné zachránit se před hromadným zajetím včasným ústupem. Teprve po zodpovězení těchto otázek má totiņ smysl bádat po tom, zda při zajetí jednotky mohlo hrát nějakou roli její politické přesvědčení. Také královéhradecký pěńí pluk č. 18 má ve svých dějinách za první světové války dva černé dny, kdy ztratil vņdy nejméně celý jeden prapor, jenņ padl do ruského zajetí (v březnu a září 1915). Oba případy budou podrobnějńí popsány v přísluńné pasáņi této práce. Dotkneme se zde také poněkud podrobněji kauzy rozpuńtěného IR 36, neboť ten byl jiņ od počátku války zařazen ve stejné divizi s osmnáctníky, a ti s ním tak mnohokrát přińli do styku. 20

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce)

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Eliška Papcunová Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920

Rodáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 odáci a občané okresu Přerov v československé legionářské armádě v letech 1914 1920 Diplom Janu Gayerovi, SOkA Přerov Pamětní odznak čs. dobrovolce Čs. válečný kříž 1914 1918 Čs. revoluční medaile Medaile

Více

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola

II. Výrazným představitelem autoritářského ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939. kapitola kapitola II. ČEŠTÍ A SLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI V POLSKU 1939 První političtí emigranti a zájemci o službu v budoucí československé zahraniční armádě odcházeli v období mezi březnem a srpnem 1939 z území Protektorátu

Více

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945)

DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) JAROSLAV VACULÍK DĚJINY VOLYŇSKÝCH ČECHŮ II. (1914-1945) Reedice pro elektronické vydání Praha 1998 Lektorovali: doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc., 1998 ISBN 2 Obsah ÚVOD...4 1. ZA SVĚTOVÉ A OBČANSKÉ VÁLKY

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006

Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Theatrum historiae 1, Pardubice 2006 Tomáš JIRÁNEK Druhý, tzv. Gibišův transport československých legií z Ruska do Francie (1917-1918) Historii druhého transportu československých legií z Ruska do Francie,

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Fronta na Soči a čeští vojáci

Fronta na Soči a čeští vojáci Fronta na Soči a čeští vojáci Na jaře 1915, po nezdaru první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii dosud neutrální

Více

rofesionalizace ozbrojených sil:

rofesionalizace ozbrojených sil: P rofesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti Bohuslav PERNICA Ministerstvo obrany České republiky Praha, 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS, 2007 ISBN 978-80-7278-381-6 Válka je příliš

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7

Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5. 1. Úvod 7 Obsah Předmluva (Doc. PhDr. Pavel Machonin, DrSc.) 5 1. Úvod 7 2. Výměna obyvatelstva v pohraničí českých zemí od května 1945 8 2.1. Germanizace českých zemí 8 2.2. Vybrané pojmy - rozbor 9 2.2.1. Pohraničí

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Vztah státu a církve v první ČSR

Vztah státu a církve v první ČSR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Diplomová práce Vztah státu a církve v první ČSR Kateřina Němcová Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma:

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více