Kapitola 1. Úvod. Proč jsem propadl sočské frontě. Josef Vričan Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. Úvod. Proč jsem propadl sočské frontě. Josef Vričan Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu"

Transkript

1 Kapitola 1 Úvod Proč jsem propadl sočské frontě Od 1. světové války uběhlo devadesát let a zmizela generace Čechů a Slováků, jeţ s ní měla osobní zkušenost. Za ta léta se vytvořilo podvědomí, ţe tato válka byla nejdůleţitější událostí 20. století, od které se odvíjelo vše podstatné, co od základu změnilo svět a co toto století zvláštním způsobem vychýlilo. Byla prologem ke katastrofickému století." 1 Winston Churchil řekl, ţe to byla největší válka v lidské historii. V ţádné jiné nepadlo tolik vojáků. Více neţ 9 miliónů. Mučení a kanibalismus byla jediná dvě zacházení s nepřáteli, jichţ se civilizované, křesťanské a k vědě se hlásící státy byly schopné vůči sobě zříci; uţitek této skutečnosti je však pochybný. Přinesla totiţ nové technické prostředky vhodné k masovému zabíjení: spolehlivé rychlopalné kulomety, otravné bojové plyny, letadla a strategické bombardování, tanky a do té doby nevídanou bezohlednost k civilistům. Objevil se srdcervoucí fenomén: uprchlíci. Ţeny, děti, starci byli vyhnáni ze svých domovů a proţívali vlastní utrpení. 2 Ruský generál Gurko při popisu uprchlíků, ustupujících spolu s ruskými vojáky v Polsku, napsal: Muţi, kteří prošli jiţ několika válkami a vybojovali řadu krvavých bitev, mi říkali, ţe hrůzy polní bitvy se nedají srovnat s hroznými scénami nekonečného exodu civilního obyvatelstva..." 3 Obyvatelé Čech, Moravy a Slezska byli těchto hrůz ušetřeni. Přesto se první světové války zúčastnilo asi jeden milión dvě stě tisíc českých vojáků, kteří tak tvořili třetí největší skupinu mezi dvanácti národy rakousko-uherské armády. O českých vojácích však kolují kontroverzní informace. Tak byl vytvořen dvojí obraz českého vojáka. Jedna část tohoto obrazu je dílem německé nacionalistické propagandy, která vytvořila mýtus českého zrádce a zbabělého přeběhlíka k nepříteli, kterému vţdy prozradil vše, co věděl o postaveních jednotek, na jejichţ pozice následovala nepřátelská dělostřelecká palba. Vedle Němců stejný obraz českého frontového vojáka malovala také meziválečná česká publicistika, která z kaţdého českého přeběhlíka vytvářela mýtus národně uvědomělého odbojáře ve stylu básníka J. S. Machara: Byli jsme jen otroci toho krvavého, lysého starce France Josefa, jejţ pokrytecky museli jsme uctívati, který nás poslal do války, jíţ jsme nechtěli. A my mu odpovídali zradou, zradou; zrazovali jsme, přebíhali jsme, prováděli jsme pasivní revoluci, zbaběle se drţeli na frontách, ale jakmile ti naši hoši přešli k nepříteli, obrátili své zbraně a bili se jako lvi." 4 Hloubka rozdílu mezi německým a českým viděním českého vojáka na ruské frontě je nepřekonatelná, ale paradoxně oba pohledy vystihují totéţ: Češi v c. a k. armádě byli nespolehliví vojáci a tato pověst se s nimi táhne dodnes. Americká ministryně zahraničí Condoleeza Riceová, která studovala politologii na univerzitě v Coloradu u Čecha Josefa Korbela - otce bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrigtové, napsala ve své knize, kterou vydala Prin- cetonská univerzita pod názvem Sovětský svaz a československá armáda, ţe Češi jsou zbabělý národ a jeho vojáci se nikdy nebránili okupačním vojskům cizího státu. Přesto existuje druhý zapovězený obraz českého vojáka - z jihozápadní fronty v Itálii. Ivan Šedivý v knize Češi, české země a Velká válka píše, ţe bojová morálka českých vojáků a jednotek se zásadně lišila v přímé souvislosti s nepřítelem, který proti českým vojákům stál, a ţe nebyla abstraktním, neměnným pojmem. Na východní frontě byla poměrně nízká, podobně jako v Srbsku. Velmi dobře naopak čeští vojáci bojovali v letech na italské frontě. Je snad dokonce moţné říci, ţe zde patřili k oporám armády aţ do jejího naprostého konce". Při pouţití různých technik a metod jak nejodpovědněji zkoumat bojovou morálku českých vojáků v první světové válce, byla velká část zkoumání odvedena jiţ v minulosti, ale ani dnes toto úsilí není na mrtvém bodě. Navzdory obrovskému pokroku ve směru nového pohledu na vynikající bojovou morálku českého vojáka na sočské frontě, kterého dosáhl Josef Fučík ve své knize, a konec konců i na mém vidění, preferujícím do té doby výhradně legionáře, teprve prochozením stovek kilometrů po všech zachovalých obranných liniích a prostudování vojenských map z hlášení italské armády, tedy pohledu za strany nepřítele v přímé souvislosti na národnostní sloţení jednotek protivníka, které působily v prolomených a neprolomených úsecích fronty, jsem začal chápat srovnatelnosti bojových situací na nejtěţších úsecích rakousko-uherské obranné linie v Krasu, kterou nejúspěšněji bránili čeští vojáci a české pluky. Prostudoval jsem také slovinské pramenné materiály a poznal i některé zcela nové italské pohledy na italské ofenzívy u Soče, na legitimní" obranu monarchie rakousko-uherskou armádou na národním území Slovinců. A tady existuje několik cest, po kterých lze dojít k vysvětlení nevídaného mnoţství italských zajatců a přeběhlíků podél Soče, ale i upadající bojové morálky maďarských jednotek po ústupu z Doberdobské plošiny či rakouských v Komenském Krasu, a nečekaně nadprůměrné bojové morálky českých vojáků" v nejútočnějším pásmu Italů, kterým chtěla 3. italská armáda Duca ďaosta dobýt Terst. Ivan Šedivý v jiţ zmiňované knize říká, ţe u nás zklamávají zatím i metody, jak tyto problémy odpovědně zkoumat. Posuzování bojové morálky jednotlivých národů podle počtu padlých, tedy i Čechů, je ovlivňováno neporovnalostí různých bojových situací. Bojovou morálku ovlivňovaly nejen faktory nacionální, ale velmi silně také sociální. Vycházet jen z pramenného hlášení velitelů o bojové činnosti svých jednotek je nespolehlivé, protoţe nadřízení měli většinou tendenci činnosti svých podřízených omlouvat nebo přikrášlovat, nebo naopak banální příhody dramatizovat. Situace nás tedy opravňuje jen k velmi obezřetným a střízlivým hodnocením. Bojová morálka českých vojáků a jednotek nebyla abstraktním, neměnným pojmem. Lišila se v přímé souvislosti s nepřítelem, který proti českým vojákům stál, a kolísala navíc v čase". Šedivý se přiklání k názoru, ţe výpadky" českých vojáků v boji nebyly většinou motivovány uvědomělým odporem k Rakousku-Uhersku, mnohdy zřejmě dokonce ani národním cítěním, nýbrţ zejména postupně se rozvolňující vazbou k institucím monarchie a propojením zoufalé konkrétní momentální situace s pudem sebezáchovy. 4

2 1. České válečně uměni z obrany země Slovinců v monarchii překryl temný stín Švejka, umělé a historické postavy, která se stala načas nesmyslným, lživým symbolem stavu, který ve skutečnosti nikdy neexistoval". Celý svět však dodnes hodnotí Čechy podle Švejka. (J. MAREK. Pod císařskou šibenici, s. 16, podle jednoho historického časopisu.) Z dosud uvedeného vyplývá, ţe v české společnosti roste potřeba dopátrat se vlastní minulosti novodobých dějin a uchovat vojenskou čest českých frontových vojáků, která jim za válečné vystoupení u Soče právem náleţí. Vzala jim ji nová politická situace ve vytvořené mnohonárodnostní Československé republice, kdyţ se česká publicistika pokoušela nabízet vizi bezkonfliktní středoevropské budoucnosti, kterou pohodlně ubrání noví hrdinové" ze slávou ověnčených le- gionářských jednotek ze zahraničního odboje. Přesvědčila českou veřejnost o austrofilství českých vojáků a postupné z ní utvářela české vojenské exotikum v rakouských uniformách, které se sice úchvatně bilo, ale za stát, který uţ neexistuje. Pokud ale srovnáme na jedné straně obranné válečné vystoupení českých vojáků na italské frontě, zvláště v sočských bitvách na území Krasu, s těmi legionářskými u Zborova či na Doss Altu, rozdíly ve vojenské hodnotě jsou pozoruhodné. V krutých bojích v Krasu vynikali mladí čeští vojáci c. a k. vojska stejně jako staří Čechové-domobranci(k. k. Landsturm) zřejmě bez vzrušení a bez jakékoliv radosti. Na jejich kontě jsou však desetitisíce zabitých Italů, ale také přes Čechů, kteří leţí na hřbitovech rozsetých po Krasu. Podle deníku legionářů byla situace u Zborova a na Doss Altu zcela jiná. Tam Čechoslováci nastupovali do boje se vzrušením a doslova s radostí. Na jejich kontě je hrstka zabitých nepřátel, s výjimkou Zborova, kde jsou však zabitými nepřáteli převáţně Češi. Na Doss Altu vzrušení a touha bojovat se ovšem brzy změnila v útěk z linie do opevněné kaverny. V Krasu hrozné dělostřelecké ostřelování a špatné zprávy od italských přeběhlíků o drtivé početní převaze útočníků spíše zvyšovaly u českých vojáků odhodlanost k boji, neţ aby ji sníţily, coţ se logicky mělo stát rozhodujícím faktorem pro pěstování obranné tradice Čechů obklopených Němci a výcvik jejich armády k obraně státu. Legionářští velitelé čsl. armády však nejhodnotnější vojenskou vlastnost Čechů, prokázanou českými vojáky při obraně země Slovinců v monarchii, vymazali z povědomí československých vojáků příkladem imbecilního českého hrdiny Haškovy knihy - dobrým rakouským vojákem Švejkem. Také výcvik československé armády v duchu kvalitních vojenských dovedností Čechů prokázaných v Krasu nadřadili výcvikem v tradici boje Čechů proti Čechům v bitvě u Zborova. 2. Celý velmocensky svět vysoce hodnotí za Velké války vynikající děla z plzeňské Škodovky a výbornou rakousko-uherskou obranu Krasu před Terstem. Jen Romano Prodi to před celou Evropou připomenul Čechům správně a věrohodně: Bylo to dílem českých mozků a českých vojáků. 5

3 3. Škodova rodina Měsíc před vstupem Česka do EU jsem střídavě pobýval ve slovinských a italských archivech. Shodou okolností jsem byl v Gorizii, kdyţ italská televize ve svém zpravodajství z Bruselu přinesla rozhovor redaktora České televize s předsedou Evropské komise, Italem Romanem Prodim. Naši reportéři se tehdy ptali nejdůleţitějšího muţe evropského společenství, kdy ve svém ţivotě poprvé slyšel o Češích. Romano Prodi bez váhání odpověděl: Kdyţ mi bylo deset let, tak od svého dědy, který bojoval v Krasu proti nepoddajným Čechům. A kdyţ pálila jejich děla, třistapětky moţdíře z plzeň- ské Škodovky, třásla se před nimi hrůzou celá italská armáda. Polovinu ze sto tisíc padlých italských vojáků v Krasu, pochovaných na terasách památníků v Redipuglii, mají na svědomí děla ze Škodovky. Buďte stateční, jako byli vaši vojáci v Krasu, a vyrábějte jen takové kvalitní výrobky, jakými byly vaše třistapětky moţdíře z plzeňské Škodovky, a ve společné Evropě se nikdy neztratíte." Tedy ne čs. legionáři z Doss Alta na straně Italů, ale čeští vojáci z obrany Krasu proti Italům a jedny z nejkvalitnějších děl první světové války - 30,5cm moţdíře ze Škodových závodů v Plzni - utkvěly Romanu Prodimu v hlavě při vzpomínce na to, kdy slyšel prvně o Češích. Tato kniha se pokouší představit čtenáři všechno, co Romano Prodi o českých vojácích na sočské frontě jenom naznačil. Nemusíme znát detailní příběhy českých obránců z kóty 144, ani z obou kót 208 (sever, jih) před lamianem po obou stranách Doberdobského jezera. Stačí si prohlíţet italské vojenské mapy, kde na nepohnutých, nebo jen na dvou jemně prohnutých místech obrané linie prvních dvou kót lze číst o nepoddajném obranném boji českých vojáků ve třech bitvách proti čtyřnásobné přesile italských děl i pozemního vojska. Všude vedle nich, kde došlo k prolomeni obrany, zajetí tisíců rakousko-uherských vojáků a ústupu do hloubky slovinského území monarchie, stáli v obraně Maďaři, Rumuni a Rakušané z alpských zemí. S těmito mapami v rukou jsem s italskými přáteli z Terstu, Duina a lamiana téměř po devadesáti letech v dobře zachovalých, ve skále vyhloubených zákopech a četných kavernách zkoumal, těmto Italům nepochopitelné, neúspěchy jejich armády na úsecích bráněných Čechy. Musela to být pro české vojáky hrůza, ale teď, při studiu terénu, ve kterém se úspěšně bránili, to byla jako vzduch průzračná vojenská dokonalost. Adesso e' stata una perfezione militare," říkal můj průvodce a odborník na podzimní sočské bitvy v Krasu Renato Pachor z lamiana. Skvěle organizovaná obrana, jejíţ hodnota musela v poválečném Československu ustoupit vojenské slávě legionářů a francouzskému vojenskému umění. Abychom pochopili odhodlanost českých vojáků, proč tak zarputile bránili skalnaté území Krasu mezi Opatjim selem na severu a Monfalkone (Trţič) na pobřeţí Jaderského moře, potřebujeme toho vědět víc. Válka se vedla o kus slovanské země obydlené Slovinci. Češi a Slovinci v Předlitavsku byli křídly rakouského dvojhlavého orla. Bez těch křídel by tehdy Rakousko nebylo nic. 4. Emil Skoda se synem Karlem 5. Rakouský císařský dvouhlavý orel rozkřidlen nad pobřežím severního Jadranu, jehož nejlepšími obránci byli Slovinci z Mariboru (IR. 47) a Češi z Prahy (IR. 28), Písku (IR. 11), Benešova (IR. 102) a Českých Budějovic (IR. 91) 6

4 6. Čeští vojáci IR. 1/21 z Čáslavi od 10. GbBrig. 73. ID. FML. Ludwiga Goigingera rakousko-uherské armády na nových obranných postaveních na východním hřebeni Banjšické náhorni plošiny po ústupu pražské 21. střelecké divize z Golku na západním okraji plošiny. Obrana vrcholu Gomila nad Čepovanskou dolinou. Bez tohoto vzájemného propojení obou slovanských národů by Češi v Krasu nikdy nebyli nejlepšími vojáky rakousko--uherské armády. Je proto paradoxem, byť historicky podmíněným, ţe v Československu byli odepsáni jako neţádoucí austrofilové. Za bojové výkony a vysokou morálku při obraně národního území Slovinců, které bylo součástí jejich státu (ať jiţ jako Rakouska-Uherska, nebo jen zjednodušeně Předlitavska), jim pořád patří hluboký obdiv a úcta, které v sobě nesou trvalou inspirační hodnotu. Základní rysy těchto úspěšných bojů českých vojáků neobvykle objektivně odráţejí aţ četné články a studie italských odborných kruhů, které po roce 2000 věnovaly pozornost rakousko-uherské obraně klíčového cíle italských ofenzív - Terstu. Abych uchoval kontext této války, popisuji chronologicky všechny důleţité události od vyhlášení války Itálií aţ po katastrofu italské armády u Kobaridu. V rámci celkového obrazu pak vyzvedávám účast českých praporů v horských brigádách při obraně linie ve vysokohoří Julských Alp, kde čeští vojáci zaujímali obranná postavení tzv. za pochodu. Nevyhýbám se maďarské kalvárii na Doberdobské plošině, do jejíhoţ kontextu neodmyslitelně patří obnova praţského 28. pěšího pluku po znovudobytí jednoho z vrcholů Monte San Michele posledním nerozpuštěným pochodovým praporem. Nehledám však tolik diskutovanou proměnu českého vojáka z českého zrádce a zbabělého přeběhlíka v obávaného a uznávaného protivníka v krvavých řeţích desáté a jedenácté sočské bitvy, v nichţ účast českých jednotek na sočské frontě vrcholila, ale jiţ v sedmé, osmé a deváté, kdy boj Čechů vedle poráţených Maďarů, Rumunů a také Rakušanů z alpských zemí nejvýrazněji vynikl, a proto byl nejdůsledněji zamlčován. Protoţe je účast Cechů mezi ostatními národy Rakouska--Uherska ve válce s Ruskem na východní frontě pořád vytrhávána z husté sítě historické provázanosti jako zrádcovská a zbabělá, snaţím se tuto vlastnost ukázat na ostatních národech v době, kdy podmínky na frontě byly pro všechny stejné, ale obstáli především Češi. Uvidíme-li tehdejší Čechy na nejvyšším stupni vojenské výkonnosti, nemůţe nám uniknout, ţe v Evropě uţ nelze českou společnost postihovat schématy, která hovoří pouze přechodem jistého počtu vojáků k nepříteli nebo délkou ústupu Sibiří. Přestoţe to jsou symboly hodnotící Čechy doma i za hranicemi oblíbené, pohyb v myšlení vojáků na slovinském území byl různorodější. I kdyţ vycházel ze zupáckých podmínek císařského středo- 7. Příslušnici 601. skupiny speciálních sil Armády ČR podnikli během šestiměsíčního působeni v Afghánistánu dvaatřicet bojových operací a zneškodnili či zadrželi několik vysokých polních velitelů hnutí Tálibán 7

5 evropského státu, jejich vystoupení byla v mnohém podobná roli tehdejších vojáků Kanady či Austrálie na straně Dohody na západní frontě a nepotřebuje rehabilitaci. Válečné události podzimního období roku 1916, kdy na jiţním okraji italské fronty mezi mnohonárodnostními jednotkami rakousko-uherské armády začaly v obranném boji zřetelně vynikat čeští vojáci, se odehrávaly v kontextu, ve kterém válčilo jedenáct evropských států. Na straně Dohody v britských silách odhodlaně bojovali také Kanaďané, Novozélanďané a Australané. Přestoţe Australanům byl anglický třídní systém vrchovaté odporný, cítili spřízněnost s ideou britského impéria, které vzniklo na bodácích britských vojáků, a cítili obrovskou povinnost pomáhat své mateřské zemi. Pro svou odvahu a útočnou sílu, které ovládal neobyčejný týmový duch, byli povaţováni za nejlepší vojáky. Zámořské země impéria ale trvaly na tom, ţe budou na západní frontě vystupovat ve formě svých vlastních jednotek, protoţe svou účast ve válce povaţovaly za důleţitý aspekt pro vybudování pocitu vlastní budoucí samostatné státní příslušnosti. Je moţno říci, ţe Češi mohli uvaţovat podobné, ale válečné operace Rakouska proti jejich slovanským bratřím Srbům a Rusům tento aspekt z myslí vymazaly, nebo přetrval jen částečně. Spisovatel František Kubka ve své knize osobních vzpomínek na Masaryka a Beneše Mezi válkami říká: U Jedenáctých (písecký 11. pěší pluk) mi byly v Praze i na frontě nápadné soukromé i veřejné řeči aktivních českých důstojníků a jejich argumentace: Musíme se bíti, třeba by nám srdce pukalo, se slovanskými bratry! Buďme stateční jako husité! Vybojujeme tím našemu národu alespoň takovou samostatnost, jako mají Maďaři. Nemůţe nám být odepřena!" Tato agitace neměla na východní frontě nejmenší úspěch a Češi se Rusům vzdávali při kaţdé příleţitosti. Ale je moţné se domnívat, ţe v Krasu proti Italům uţ Češi uvaţovali podobně jako Australané na západní frontě. Vynikající boj proti dědičnému nepříteli Rakouska mohl být velmi důleţitý pro vybudování silného vlastního obranného pocitu k budoucímu vlastnímu státu a k nové státní příslušnosti, které uţ Rakousko po tak vynikající obraně svého starého státu nebude moci odmítnout... Boj Čechů a Australanů, co se týče krutosti bojů, je si v mnohém podobný. Australané se v bitvě na Gallipoli trvale zapsali do historie Velké války svým hrdinským vystoupením v celkově beznadějné situaci. Austrálie i Nový Zéland si kaţdoročně připomínají 25. duben, jako svůj válečný podíl na tomto krvavém vystoupení s Turky, protoţe jak se v Austrálii říká: Jen hloupý národ zapomíná na své nejkvalitnější vojáky, kteří vzešli z jeho lůna." Jejich obdivované vojenské ctnosti z Gallipoli jsou dodnes také předmětem vojenského výcviku. Stejně dobře se na západní frontě zapsal do historické paměti Velké války další nepočetný národ britského impéria - Kanaďané. Dobytí hřebene Vimy Kanaďany v dubnu 1917 znamenalo obrovský vojenský úspěch, při kterém byl podán jeden z nejlepších válečných výkonů, k jakému vůbec došlo na západní frontě za celou válku. Kanaďané jej však zaplatili více neţ padlých. Zůstalo zde přes 100 hektarů půdy rozryté krátery po vybuchlých granátech, jíţ darovali Francouzi navţdy Kanaďanům a osázeli ji stromy z této země. Nade vším se tyčí mohutný pomník, na němţ je jmen kanadských vojáků, kteří padli na zdejším bojišti, avšak jejich pozůstatky nebylo moţné identifikovat a pohřbít. Po desáté sočské bitvě zbyla v devíti vyznamenaných českých plucích v Krasu necelá pětina muţstva. Na vojenských hřbitovech rozsetých po Krasu leţí přes českých vojáků. Pozůstatky dalších tisíců Čechů nebylo moţné identifikovat a pohřbít, zůstaly rozházeny po kamenitém povrchu Krasu. Kdyţ chtěl Mussolini začít stavět pietní místo s mohutným pomníkem na vrcholu kóty 144 (Arupacupa), musel nejdříve nechat posbírat kosti z českých vojáků, které při Benešově návštěvě v Říme tolik obdivoval, ale které Beneš nazval Rakušáky". Házeli je do úzké, spirálovité, asi 70 m hluboké propasti uprostřed východního úbočí kóty 144, na jejímţ dně je slyšet tekoucí vodu. Je to nejkrásnější společný hrob českých obránců kóty 144, jaký jsem kdy na svých toulkách po stopách českých vojáků na sočské frontě potkal. Nedaleko, na vrcholu pahorku Cerje, staví Slovinci obrovský památník obráncům národního území Slovinců v Krasu. Do dlaţby chtějí umístit také kamenné dlaţdice s názvy českých pluků, které v pěti sočských bitvách bránily slovinský Kras... V Česku byl statečný obranný duch Čechů z Krasu vymazán z paměti českých lidí a nikdo posléze ani netušil, ţe za té zatracené Velké války byli Češi stejně dobří vojáci jako obdivovaní Australané a Novozélanďané na Gallipoli nebo Kanaďané na západní frontě. Jde tedy o to, aby občané dnešního idylického Česka mohli být schopní sebevědomé reakce na různé názory, třeba americké ministryně zahraničí Riceové, ţe Češi jsou zbabělý národ, nebo na názory nejčerstvější: Půjde-li do tuhého, budeme my, Rumuni, bojovat a Češi pořádat semináře" (rumunský prezident Ion lliescu na summitu NATO v Praze roku 2002; podle Frankfurter Allgemeine Zeitung z ; literární příloha Práva Salon, ). Proto by nejlepší vojenská vystoupení českých frontových vojáků v Krasu, která jsou z pohledu vojenství v obraně Čechy patrně dosud nepřekonána, a která kvalitou boje mnohonásobně převyšují zglorifikvaný boj čs. legionářů, měly zcela bez výhrad zapadnout do historie českého vojenství jako všeobecný příklad bojové morálky po straně vojenské. Budeme-li se vţdy poučovat jen z literárních, publicistických a archivních prací se zvláštním zřetelem na historii obou našich odbojů po straně politicko-vojenské s důrazem na ozřejmění našich bojů za svobodu a nebudeme se poučovat z toho, proč jsme si tu svobodu nebránili, kdyţ jsme ji uţ měli, a říkat přitom, ţe jsme zvítězili, kdyţ jsme se jí dobrovolně zřekli, abychom o ni mohli bojovat v cizině v odboji, bude to po straně vojenské poněkud postavené na hlavu. Pramení to ze studu za vychloubání jak jsme přebíhali k nepříteli a zrazovali, protoţe se stydíme opřít o fakt, kdy jsme nepřebíhali a nezrazovali, ale naopak byli jsme v boji vynikající, jenomţe to zase nebylo na vítězné straně. Jestliţe dnes posíláme české vojáky do války v Afghánistánu, kde musí čelit raketovým útokům a sebevraţedným atentátům (Právo, ), nemůţeme je vychovávat v legionářském duchu českých esploratorů (= rozvědčíků), kteří v italských horách u Piavy českými písněmi vábili české vojáky rakousko-uherské armády ke zběhnutí k italské armádě. Dnes by bylo nanejvýš pošetilé poţadovat, aby čeští vojáci v Afghánistánu bojovali jako čs. legionáři v Itálii. Musí bojovat jako čeští vojáci v Krasu. Tak proč si je nepřipomínat? Čest všem výjimkám po listopadu 1989, kdy vyšly od konce 1. světové války první hodnotné dokumenty o vojenské síle českých vojáků v rakousko-uherské armádě. 8

6 Italští vojáci byli vnímáni jako nemilosrdný útočník, se kterým museli čeští vojáci bojovat s naprostým přehledem a s plnou energií při zabíjení, aby sami nebyli zabiti. Tálibánští útočníci jsou zákeřnější, kdyţ zabíjejí i civilisty, a to i děti. V obou případech je zabíjení útočníků prioritou. Známá fotografie českých vojáků u kulometu, kteří kosí italské vojáky, a fotografie v Právu, na níţ čeští vojáci 601. skupiny speciálních sil Armády ČR zabíjejí v Afghánistánu vojáky hnutí Tálibán, si ani s odstupem devadesáti let v ničem nezadá. A vůbec netvrdíme, ţe jsou to jen odváţní gladiátoři, které nás NATO poţádalo vyslat do války, kterou 'nechceme, ale říkáme jim čeští vojáci, začleněni do operací NATO v misi ISAF v Afghánistánu. A jsme hrdí, ţe mezi mnohonárodními jednotkami NATO patří mezi nejlepší vojáky, jako byli v Krasu mezi mnohonárodními rakousko-uherskými jednotkami nejlepší čeští vojáci, které jsme však zatratili, protoţe nesplňovali politickou roli prvního odboje. Kniha sama o sobě nemůţe napravit křivdy, kterých se českým vojákům za jejich statečný boj u slovinské řeky Soče dostalo od samotných Čechů mezi válkami a také po druhé světové válce. Pokouším se v ní však učinit z jejich statečného obranného boje nedílnou součást v širších souvislostech české účasti v první světové válce. Budeme-li o boji českých vojáků v Krasu uvaţovat jako Australané nebo Novozélanďané o svých vojácích na Gallipoli, ţe i jejich chování v řadách rakousko-uherské armády bylo důleţité pro vybudování vztahu k budoucí státní příslušnosti, kterou stále viděli, jako Masaryk na počátku války, ve formě českého státu v rámci monarchie, budou jejich bojové výkony navţdy ceněny jako výborné. 8. V srpnu 2008 obnovili Slovinci na Mrzlem vrhu památník II. praporu královéhradeckého 18. pěšího pluku za účasti velvyslankyně České republiky a duchovního z Plzně Prameny: 1) Robert Kvaček - Občas se v této zemi obtížně potlačuje pláč, rozhovor vedený Janem Sternem, Právo v literární příloze Salon, ) 2) Martin Gilbert - První světová válka - úplná historie, První vydání v českém jazyce, Praha ) lan Westwell - První světová válka den po dni - Naše vojsko, Praha 2004, překlad Jan Krist 4) J. S. Machar - Řeč básníka na hradě Pražském 8. listopadu 1918 k české mládeži in Jsme svobodni po 300 leté porobě, Praha

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná

Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu. která je podpořena. Franze Kaf- ky Staroměstské nám. Železná 1/1 1918-2008 Zuzana a Eugen Brikciusovi uvádějí pouliční výstavu Vznik Československa a cesta do Evropy slovem i obrazem která je podpořena odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png>

[cit. 2010-11-11]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> < http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> http://de.wikipedia.org/wiki/datei:easternfrontwwiicolage.png> 2. SVĚTOVÁ VÁLKA VÝCHODNÍ FRONTA 1941 OPERACE BARBAROSSA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÁ

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Fronta na Soči a čeští vojáci

Fronta na Soči a čeští vojáci Fronta na Soči a čeští vojáci Na jaře 1915, po nezdaru první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii dosud neutrální

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v http://www.csol-mb.net http://muzeumtrutnov.cz http://karelvasatko.cz http://obeclegionarska.cz Pořadatel: Námět: Autoři textů: Grafická úprava: Na výstavě se podíleli: Realizace: Fotografie a dokumenty:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

JAROSLAV HRBEK. Velká válka. na moři 5. DÍL. Rok 1918

JAROSLAV HRBEK. Velká válka. na moři 5. DÍL. Rok 1918 JAROSLAV HRBEK Velká válka na moři 5. DÍL Rok 1918 NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2002 O BSAH Předmluva....................................... 7 Slovo autora k 5. dílu............................... 9 Ediční

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_100 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Malbu studoval v Praze a ve Vídni, hlavním městě rakousko-uherské monarchie. V roce 1895 odtud odešel

Více

VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA

VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava VZNIK SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_32 Češi rukovali do I. sv. války

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY MARTIN ČÍŽEK DĚJINY RUSKÉHO A SOVĚTSKÉHO LETECTVA DO 2. SVĚTOVÉ VÁLKY Napsal Martin Čížek 2013 B.M.S., Bohemian Music Service s.r.o. ISBN 978-80-87793-00-8 POČÁTKY RUSKÉHO LETECTVA Úspěchy prvních aviatiků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou

Krize dualismu Za. světové války Kulturní vývoj, věda a školství Od Trianonu do konce. světové války Ve víru revolucí a za tzv. Bethlenovy éry Cestou Obsah Uhry a Maďarsko Od Álmose k Arpádovcům Původ Maďarů a obsazení vlasti Christianissimus rex Stephanus Mezi Říší, Římem a Byzancí Neklidná léta Kultura raného středověku Za vlády cizích dynastií Anjouovci

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

l HISTORIE ROTVAJLERA

l HISTORIE ROTVAJLERA l HISTORIE ROTVAJLERA Staří Římané Historie rotvajlera nás přivádí zpět do dob vlády Římanů v Evropě. Římské legie si sebou na několikaměsíční pochody neosídlenou krajinou často brávaly velké dogovité

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun

Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Sociální práce v historickém kontextu Konec 2.sv. války Osvobození Československa obnova republiky. odsun Jan Dočkal Konec války v Evropě Pokračující válka v Tichomoří Průběh kapitulace 4.května - Severní

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více