Kapitola 1. Úvod. Proč jsem propadl sočské frontě. Josef Vričan Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1. Úvod. Proč jsem propadl sočské frontě. Josef Vričan Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu"

Transkript

1 Kapitola 1 Úvod Proč jsem propadl sočské frontě Od 1. světové války uběhlo devadesát let a zmizela generace Čechů a Slováků, jeţ s ní měla osobní zkušenost. Za ta léta se vytvořilo podvědomí, ţe tato válka byla nejdůleţitější událostí 20. století, od které se odvíjelo vše podstatné, co od základu změnilo svět a co toto století zvláštním způsobem vychýlilo. Byla prologem ke katastrofickému století." 1 Winston Churchil řekl, ţe to byla největší válka v lidské historii. V ţádné jiné nepadlo tolik vojáků. Více neţ 9 miliónů. Mučení a kanibalismus byla jediná dvě zacházení s nepřáteli, jichţ se civilizované, křesťanské a k vědě se hlásící státy byly schopné vůči sobě zříci; uţitek této skutečnosti je však pochybný. Přinesla totiţ nové technické prostředky vhodné k masovému zabíjení: spolehlivé rychlopalné kulomety, otravné bojové plyny, letadla a strategické bombardování, tanky a do té doby nevídanou bezohlednost k civilistům. Objevil se srdcervoucí fenomén: uprchlíci. Ţeny, děti, starci byli vyhnáni ze svých domovů a proţívali vlastní utrpení. 2 Ruský generál Gurko při popisu uprchlíků, ustupujících spolu s ruskými vojáky v Polsku, napsal: Muţi, kteří prošli jiţ několika válkami a vybojovali řadu krvavých bitev, mi říkali, ţe hrůzy polní bitvy se nedají srovnat s hroznými scénami nekonečného exodu civilního obyvatelstva..." 3 Obyvatelé Čech, Moravy a Slezska byli těchto hrůz ušetřeni. Přesto se první světové války zúčastnilo asi jeden milión dvě stě tisíc českých vojáků, kteří tak tvořili třetí největší skupinu mezi dvanácti národy rakousko-uherské armády. O českých vojácích však kolují kontroverzní informace. Tak byl vytvořen dvojí obraz českého vojáka. Jedna část tohoto obrazu je dílem německé nacionalistické propagandy, která vytvořila mýtus českého zrádce a zbabělého přeběhlíka k nepříteli, kterému vţdy prozradil vše, co věděl o postaveních jednotek, na jejichţ pozice následovala nepřátelská dělostřelecká palba. Vedle Němců stejný obraz českého frontového vojáka malovala také meziválečná česká publicistika, která z kaţdého českého přeběhlíka vytvářela mýtus národně uvědomělého odbojáře ve stylu básníka J. S. Machara: Byli jsme jen otroci toho krvavého, lysého starce France Josefa, jejţ pokrytecky museli jsme uctívati, který nás poslal do války, jíţ jsme nechtěli. A my mu odpovídali zradou, zradou; zrazovali jsme, přebíhali jsme, prováděli jsme pasivní revoluci, zbaběle se drţeli na frontách, ale jakmile ti naši hoši přešli k nepříteli, obrátili své zbraně a bili se jako lvi." 4 Hloubka rozdílu mezi německým a českým viděním českého vojáka na ruské frontě je nepřekonatelná, ale paradoxně oba pohledy vystihují totéţ: Češi v c. a k. armádě byli nespolehliví vojáci a tato pověst se s nimi táhne dodnes. Americká ministryně zahraničí Condoleeza Riceová, která studovala politologii na univerzitě v Coloradu u Čecha Josefa Korbela - otce bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrigtové, napsala ve své knize, kterou vydala Prin- cetonská univerzita pod názvem Sovětský svaz a československá armáda, ţe Češi jsou zbabělý národ a jeho vojáci se nikdy nebránili okupačním vojskům cizího státu. Přesto existuje druhý zapovězený obraz českého vojáka - z jihozápadní fronty v Itálii. Ivan Šedivý v knize Češi, české země a Velká válka píše, ţe bojová morálka českých vojáků a jednotek se zásadně lišila v přímé souvislosti s nepřítelem, který proti českým vojákům stál, a ţe nebyla abstraktním, neměnným pojmem. Na východní frontě byla poměrně nízká, podobně jako v Srbsku. Velmi dobře naopak čeští vojáci bojovali v letech na italské frontě. Je snad dokonce moţné říci, ţe zde patřili k oporám armády aţ do jejího naprostého konce". Při pouţití různých technik a metod jak nejodpovědněji zkoumat bojovou morálku českých vojáků v první světové válce, byla velká část zkoumání odvedena jiţ v minulosti, ale ani dnes toto úsilí není na mrtvém bodě. Navzdory obrovskému pokroku ve směru nového pohledu na vynikající bojovou morálku českého vojáka na sočské frontě, kterého dosáhl Josef Fučík ve své knize, a konec konců i na mém vidění, preferujícím do té doby výhradně legionáře, teprve prochozením stovek kilometrů po všech zachovalých obranných liniích a prostudování vojenských map z hlášení italské armády, tedy pohledu za strany nepřítele v přímé souvislosti na národnostní sloţení jednotek protivníka, které působily v prolomených a neprolomených úsecích fronty, jsem začal chápat srovnatelnosti bojových situací na nejtěţších úsecích rakousko-uherské obranné linie v Krasu, kterou nejúspěšněji bránili čeští vojáci a české pluky. Prostudoval jsem také slovinské pramenné materiály a poznal i některé zcela nové italské pohledy na italské ofenzívy u Soče, na legitimní" obranu monarchie rakousko-uherskou armádou na národním území Slovinců. A tady existuje několik cest, po kterých lze dojít k vysvětlení nevídaného mnoţství italských zajatců a přeběhlíků podél Soče, ale i upadající bojové morálky maďarských jednotek po ústupu z Doberdobské plošiny či rakouských v Komenském Krasu, a nečekaně nadprůměrné bojové morálky českých vojáků" v nejútočnějším pásmu Italů, kterým chtěla 3. italská armáda Duca ďaosta dobýt Terst. Ivan Šedivý v jiţ zmiňované knize říká, ţe u nás zklamávají zatím i metody, jak tyto problémy odpovědně zkoumat. Posuzování bojové morálky jednotlivých národů podle počtu padlých, tedy i Čechů, je ovlivňováno neporovnalostí různých bojových situací. Bojovou morálku ovlivňovaly nejen faktory nacionální, ale velmi silně také sociální. Vycházet jen z pramenného hlášení velitelů o bojové činnosti svých jednotek je nespolehlivé, protoţe nadřízení měli většinou tendenci činnosti svých podřízených omlouvat nebo přikrášlovat, nebo naopak banální příhody dramatizovat. Situace nás tedy opravňuje jen k velmi obezřetným a střízlivým hodnocením. Bojová morálka českých vojáků a jednotek nebyla abstraktním, neměnným pojmem. Lišila se v přímé souvislosti s nepřítelem, který proti českým vojákům stál, a kolísala navíc v čase". Šedivý se přiklání k názoru, ţe výpadky" českých vojáků v boji nebyly většinou motivovány uvědomělým odporem k Rakousku-Uhersku, mnohdy zřejmě dokonce ani národním cítěním, nýbrţ zejména postupně se rozvolňující vazbou k institucím monarchie a propojením zoufalé konkrétní momentální situace s pudem sebezáchovy. 4

2 1. České válečně uměni z obrany země Slovinců v monarchii překryl temný stín Švejka, umělé a historické postavy, která se stala načas nesmyslným, lživým symbolem stavu, který ve skutečnosti nikdy neexistoval". Celý svět však dodnes hodnotí Čechy podle Švejka. (J. MAREK. Pod císařskou šibenici, s. 16, podle jednoho historického časopisu.) Z dosud uvedeného vyplývá, ţe v české společnosti roste potřeba dopátrat se vlastní minulosti novodobých dějin a uchovat vojenskou čest českých frontových vojáků, která jim za válečné vystoupení u Soče právem náleţí. Vzala jim ji nová politická situace ve vytvořené mnohonárodnostní Československé republice, kdyţ se česká publicistika pokoušela nabízet vizi bezkonfliktní středoevropské budoucnosti, kterou pohodlně ubrání noví hrdinové" ze slávou ověnčených le- gionářských jednotek ze zahraničního odboje. Přesvědčila českou veřejnost o austrofilství českých vojáků a postupné z ní utvářela české vojenské exotikum v rakouských uniformách, které se sice úchvatně bilo, ale za stát, který uţ neexistuje. Pokud ale srovnáme na jedné straně obranné válečné vystoupení českých vojáků na italské frontě, zvláště v sočských bitvách na území Krasu, s těmi legionářskými u Zborova či na Doss Altu, rozdíly ve vojenské hodnotě jsou pozoruhodné. V krutých bojích v Krasu vynikali mladí čeští vojáci c. a k. vojska stejně jako staří Čechové-domobranci(k. k. Landsturm) zřejmě bez vzrušení a bez jakékoliv radosti. Na jejich kontě jsou však desetitisíce zabitých Italů, ale také přes Čechů, kteří leţí na hřbitovech rozsetých po Krasu. Podle deníku legionářů byla situace u Zborova a na Doss Altu zcela jiná. Tam Čechoslováci nastupovali do boje se vzrušením a doslova s radostí. Na jejich kontě je hrstka zabitých nepřátel, s výjimkou Zborova, kde jsou však zabitými nepřáteli převáţně Češi. Na Doss Altu vzrušení a touha bojovat se ovšem brzy změnila v útěk z linie do opevněné kaverny. V Krasu hrozné dělostřelecké ostřelování a špatné zprávy od italských přeběhlíků o drtivé početní převaze útočníků spíše zvyšovaly u českých vojáků odhodlanost k boji, neţ aby ji sníţily, coţ se logicky mělo stát rozhodujícím faktorem pro pěstování obranné tradice Čechů obklopených Němci a výcvik jejich armády k obraně státu. Legionářští velitelé čsl. armády však nejhodnotnější vojenskou vlastnost Čechů, prokázanou českými vojáky při obraně země Slovinců v monarchii, vymazali z povědomí československých vojáků příkladem imbecilního českého hrdiny Haškovy knihy - dobrým rakouským vojákem Švejkem. Také výcvik československé armády v duchu kvalitních vojenských dovedností Čechů prokázaných v Krasu nadřadili výcvikem v tradici boje Čechů proti Čechům v bitvě u Zborova. 2. Celý velmocensky svět vysoce hodnotí za Velké války vynikající děla z plzeňské Škodovky a výbornou rakousko-uherskou obranu Krasu před Terstem. Jen Romano Prodi to před celou Evropou připomenul Čechům správně a věrohodně: Bylo to dílem českých mozků a českých vojáků. 5

3 3. Škodova rodina Měsíc před vstupem Česka do EU jsem střídavě pobýval ve slovinských a italských archivech. Shodou okolností jsem byl v Gorizii, kdyţ italská televize ve svém zpravodajství z Bruselu přinesla rozhovor redaktora České televize s předsedou Evropské komise, Italem Romanem Prodim. Naši reportéři se tehdy ptali nejdůleţitějšího muţe evropského společenství, kdy ve svém ţivotě poprvé slyšel o Češích. Romano Prodi bez váhání odpověděl: Kdyţ mi bylo deset let, tak od svého dědy, který bojoval v Krasu proti nepoddajným Čechům. A kdyţ pálila jejich děla, třistapětky moţdíře z plzeň- ské Škodovky, třásla se před nimi hrůzou celá italská armáda. Polovinu ze sto tisíc padlých italských vojáků v Krasu, pochovaných na terasách památníků v Redipuglii, mají na svědomí děla ze Škodovky. Buďte stateční, jako byli vaši vojáci v Krasu, a vyrábějte jen takové kvalitní výrobky, jakými byly vaše třistapětky moţdíře z plzeňské Škodovky, a ve společné Evropě se nikdy neztratíte." Tedy ne čs. legionáři z Doss Alta na straně Italů, ale čeští vojáci z obrany Krasu proti Italům a jedny z nejkvalitnějších děl první světové války - 30,5cm moţdíře ze Škodových závodů v Plzni - utkvěly Romanu Prodimu v hlavě při vzpomínce na to, kdy slyšel prvně o Češích. Tato kniha se pokouší představit čtenáři všechno, co Romano Prodi o českých vojácích na sočské frontě jenom naznačil. Nemusíme znát detailní příběhy českých obránců z kóty 144, ani z obou kót 208 (sever, jih) před lamianem po obou stranách Doberdobského jezera. Stačí si prohlíţet italské vojenské mapy, kde na nepohnutých, nebo jen na dvou jemně prohnutých místech obrané linie prvních dvou kót lze číst o nepoddajném obranném boji českých vojáků ve třech bitvách proti čtyřnásobné přesile italských děl i pozemního vojska. Všude vedle nich, kde došlo k prolomeni obrany, zajetí tisíců rakousko-uherských vojáků a ústupu do hloubky slovinského území monarchie, stáli v obraně Maďaři, Rumuni a Rakušané z alpských zemí. S těmito mapami v rukou jsem s italskými přáteli z Terstu, Duina a lamiana téměř po devadesáti letech v dobře zachovalých, ve skále vyhloubených zákopech a četných kavernách zkoumal, těmto Italům nepochopitelné, neúspěchy jejich armády na úsecích bráněných Čechy. Musela to být pro české vojáky hrůza, ale teď, při studiu terénu, ve kterém se úspěšně bránili, to byla jako vzduch průzračná vojenská dokonalost. Adesso e' stata una perfezione militare," říkal můj průvodce a odborník na podzimní sočské bitvy v Krasu Renato Pachor z lamiana. Skvěle organizovaná obrana, jejíţ hodnota musela v poválečném Československu ustoupit vojenské slávě legionářů a francouzskému vojenskému umění. Abychom pochopili odhodlanost českých vojáků, proč tak zarputile bránili skalnaté území Krasu mezi Opatjim selem na severu a Monfalkone (Trţič) na pobřeţí Jaderského moře, potřebujeme toho vědět víc. Válka se vedla o kus slovanské země obydlené Slovinci. Češi a Slovinci v Předlitavsku byli křídly rakouského dvojhlavého orla. Bez těch křídel by tehdy Rakousko nebylo nic. 4. Emil Skoda se synem Karlem 5. Rakouský císařský dvouhlavý orel rozkřidlen nad pobřežím severního Jadranu, jehož nejlepšími obránci byli Slovinci z Mariboru (IR. 47) a Češi z Prahy (IR. 28), Písku (IR. 11), Benešova (IR. 102) a Českých Budějovic (IR. 91) 6

4 6. Čeští vojáci IR. 1/21 z Čáslavi od 10. GbBrig. 73. ID. FML. Ludwiga Goigingera rakousko-uherské armády na nových obranných postaveních na východním hřebeni Banjšické náhorni plošiny po ústupu pražské 21. střelecké divize z Golku na západním okraji plošiny. Obrana vrcholu Gomila nad Čepovanskou dolinou. Bez tohoto vzájemného propojení obou slovanských národů by Češi v Krasu nikdy nebyli nejlepšími vojáky rakousko--uherské armády. Je proto paradoxem, byť historicky podmíněným, ţe v Československu byli odepsáni jako neţádoucí austrofilové. Za bojové výkony a vysokou morálku při obraně národního území Slovinců, které bylo součástí jejich státu (ať jiţ jako Rakouska-Uherska, nebo jen zjednodušeně Předlitavska), jim pořád patří hluboký obdiv a úcta, které v sobě nesou trvalou inspirační hodnotu. Základní rysy těchto úspěšných bojů českých vojáků neobvykle objektivně odráţejí aţ četné články a studie italských odborných kruhů, které po roce 2000 věnovaly pozornost rakousko-uherské obraně klíčového cíle italských ofenzív - Terstu. Abych uchoval kontext této války, popisuji chronologicky všechny důleţité události od vyhlášení války Itálií aţ po katastrofu italské armády u Kobaridu. V rámci celkového obrazu pak vyzvedávám účast českých praporů v horských brigádách při obraně linie ve vysokohoří Julských Alp, kde čeští vojáci zaujímali obranná postavení tzv. za pochodu. Nevyhýbám se maďarské kalvárii na Doberdobské plošině, do jejíhoţ kontextu neodmyslitelně patří obnova praţského 28. pěšího pluku po znovudobytí jednoho z vrcholů Monte San Michele posledním nerozpuštěným pochodovým praporem. Nehledám však tolik diskutovanou proměnu českého vojáka z českého zrádce a zbabělého přeběhlíka v obávaného a uznávaného protivníka v krvavých řeţích desáté a jedenácté sočské bitvy, v nichţ účast českých jednotek na sočské frontě vrcholila, ale jiţ v sedmé, osmé a deváté, kdy boj Čechů vedle poráţených Maďarů, Rumunů a také Rakušanů z alpských zemí nejvýrazněji vynikl, a proto byl nejdůsledněji zamlčován. Protoţe je účast Cechů mezi ostatními národy Rakouska--Uherska ve válce s Ruskem na východní frontě pořád vytrhávána z husté sítě historické provázanosti jako zrádcovská a zbabělá, snaţím se tuto vlastnost ukázat na ostatních národech v době, kdy podmínky na frontě byly pro všechny stejné, ale obstáli především Češi. Uvidíme-li tehdejší Čechy na nejvyšším stupni vojenské výkonnosti, nemůţe nám uniknout, ţe v Evropě uţ nelze českou společnost postihovat schématy, která hovoří pouze přechodem jistého počtu vojáků k nepříteli nebo délkou ústupu Sibiří. Přestoţe to jsou symboly hodnotící Čechy doma i za hranicemi oblíbené, pohyb v myšlení vojáků na slovinském území byl různorodější. I kdyţ vycházel ze zupáckých podmínek císařského středo- 7. Příslušnici 601. skupiny speciálních sil Armády ČR podnikli během šestiměsíčního působeni v Afghánistánu dvaatřicet bojových operací a zneškodnili či zadrželi několik vysokých polních velitelů hnutí Tálibán 7

5 evropského státu, jejich vystoupení byla v mnohém podobná roli tehdejších vojáků Kanady či Austrálie na straně Dohody na západní frontě a nepotřebuje rehabilitaci. Válečné události podzimního období roku 1916, kdy na jiţním okraji italské fronty mezi mnohonárodnostními jednotkami rakousko-uherské armády začaly v obranném boji zřetelně vynikat čeští vojáci, se odehrávaly v kontextu, ve kterém válčilo jedenáct evropských států. Na straně Dohody v britských silách odhodlaně bojovali také Kanaďané, Novozélanďané a Australané. Přestoţe Australanům byl anglický třídní systém vrchovaté odporný, cítili spřízněnost s ideou britského impéria, které vzniklo na bodácích britských vojáků, a cítili obrovskou povinnost pomáhat své mateřské zemi. Pro svou odvahu a útočnou sílu, které ovládal neobyčejný týmový duch, byli povaţováni za nejlepší vojáky. Zámořské země impéria ale trvaly na tom, ţe budou na západní frontě vystupovat ve formě svých vlastních jednotek, protoţe svou účast ve válce povaţovaly za důleţitý aspekt pro vybudování pocitu vlastní budoucí samostatné státní příslušnosti. Je moţno říci, ţe Češi mohli uvaţovat podobné, ale válečné operace Rakouska proti jejich slovanským bratřím Srbům a Rusům tento aspekt z myslí vymazaly, nebo přetrval jen částečně. Spisovatel František Kubka ve své knize osobních vzpomínek na Masaryka a Beneše Mezi válkami říká: U Jedenáctých (písecký 11. pěší pluk) mi byly v Praze i na frontě nápadné soukromé i veřejné řeči aktivních českých důstojníků a jejich argumentace: Musíme se bíti, třeba by nám srdce pukalo, se slovanskými bratry! Buďme stateční jako husité! Vybojujeme tím našemu národu alespoň takovou samostatnost, jako mají Maďaři. Nemůţe nám být odepřena!" Tato agitace neměla na východní frontě nejmenší úspěch a Češi se Rusům vzdávali při kaţdé příleţitosti. Ale je moţné se domnívat, ţe v Krasu proti Italům uţ Češi uvaţovali podobně jako Australané na západní frontě. Vynikající boj proti dědičnému nepříteli Rakouska mohl být velmi důleţitý pro vybudování silného vlastního obranného pocitu k budoucímu vlastnímu státu a k nové státní příslušnosti, které uţ Rakousko po tak vynikající obraně svého starého státu nebude moci odmítnout... Boj Čechů a Australanů, co se týče krutosti bojů, je si v mnohém podobný. Australané se v bitvě na Gallipoli trvale zapsali do historie Velké války svým hrdinským vystoupením v celkově beznadějné situaci. Austrálie i Nový Zéland si kaţdoročně připomínají 25. duben, jako svůj válečný podíl na tomto krvavém vystoupení s Turky, protoţe jak se v Austrálii říká: Jen hloupý národ zapomíná na své nejkvalitnější vojáky, kteří vzešli z jeho lůna." Jejich obdivované vojenské ctnosti z Gallipoli jsou dodnes také předmětem vojenského výcviku. Stejně dobře se na západní frontě zapsal do historické paměti Velké války další nepočetný národ britského impéria - Kanaďané. Dobytí hřebene Vimy Kanaďany v dubnu 1917 znamenalo obrovský vojenský úspěch, při kterém byl podán jeden z nejlepších válečných výkonů, k jakému vůbec došlo na západní frontě za celou válku. Kanaďané jej však zaplatili více neţ padlých. Zůstalo zde přes 100 hektarů půdy rozryté krátery po vybuchlých granátech, jíţ darovali Francouzi navţdy Kanaďanům a osázeli ji stromy z této země. Nade vším se tyčí mohutný pomník, na němţ je jmen kanadských vojáků, kteří padli na zdejším bojišti, avšak jejich pozůstatky nebylo moţné identifikovat a pohřbít. Po desáté sočské bitvě zbyla v devíti vyznamenaných českých plucích v Krasu necelá pětina muţstva. Na vojenských hřbitovech rozsetých po Krasu leţí přes českých vojáků. Pozůstatky dalších tisíců Čechů nebylo moţné identifikovat a pohřbít, zůstaly rozházeny po kamenitém povrchu Krasu. Kdyţ chtěl Mussolini začít stavět pietní místo s mohutným pomníkem na vrcholu kóty 144 (Arupacupa), musel nejdříve nechat posbírat kosti z českých vojáků, které při Benešově návštěvě v Říme tolik obdivoval, ale které Beneš nazval Rakušáky". Házeli je do úzké, spirálovité, asi 70 m hluboké propasti uprostřed východního úbočí kóty 144, na jejímţ dně je slyšet tekoucí vodu. Je to nejkrásnější společný hrob českých obránců kóty 144, jaký jsem kdy na svých toulkách po stopách českých vojáků na sočské frontě potkal. Nedaleko, na vrcholu pahorku Cerje, staví Slovinci obrovský památník obráncům národního území Slovinců v Krasu. Do dlaţby chtějí umístit také kamenné dlaţdice s názvy českých pluků, které v pěti sočských bitvách bránily slovinský Kras... V Česku byl statečný obranný duch Čechů z Krasu vymazán z paměti českých lidí a nikdo posléze ani netušil, ţe za té zatracené Velké války byli Češi stejně dobří vojáci jako obdivovaní Australané a Novozélanďané na Gallipoli nebo Kanaďané na západní frontě. Jde tedy o to, aby občané dnešního idylického Česka mohli být schopní sebevědomé reakce na různé názory, třeba americké ministryně zahraničí Riceové, ţe Češi jsou zbabělý národ, nebo na názory nejčerstvější: Půjde-li do tuhého, budeme my, Rumuni, bojovat a Češi pořádat semináře" (rumunský prezident Ion lliescu na summitu NATO v Praze roku 2002; podle Frankfurter Allgemeine Zeitung z ; literární příloha Práva Salon, ). Proto by nejlepší vojenská vystoupení českých frontových vojáků v Krasu, která jsou z pohledu vojenství v obraně Čechy patrně dosud nepřekonána, a která kvalitou boje mnohonásobně převyšují zglorifikvaný boj čs. legionářů, měly zcela bez výhrad zapadnout do historie českého vojenství jako všeobecný příklad bojové morálky po straně vojenské. Budeme-li se vţdy poučovat jen z literárních, publicistických a archivních prací se zvláštním zřetelem na historii obou našich odbojů po straně politicko-vojenské s důrazem na ozřejmění našich bojů za svobodu a nebudeme se poučovat z toho, proč jsme si tu svobodu nebránili, kdyţ jsme ji uţ měli, a říkat přitom, ţe jsme zvítězili, kdyţ jsme se jí dobrovolně zřekli, abychom o ni mohli bojovat v cizině v odboji, bude to po straně vojenské poněkud postavené na hlavu. Pramení to ze studu za vychloubání jak jsme přebíhali k nepříteli a zrazovali, protoţe se stydíme opřít o fakt, kdy jsme nepřebíhali a nezrazovali, ale naopak byli jsme v boji vynikající, jenomţe to zase nebylo na vítězné straně. Jestliţe dnes posíláme české vojáky do války v Afghánistánu, kde musí čelit raketovým útokům a sebevraţedným atentátům (Právo, ), nemůţeme je vychovávat v legionářském duchu českých esploratorů (= rozvědčíků), kteří v italských horách u Piavy českými písněmi vábili české vojáky rakousko-uherské armády ke zběhnutí k italské armádě. Dnes by bylo nanejvýš pošetilé poţadovat, aby čeští vojáci v Afghánistánu bojovali jako čs. legionáři v Itálii. Musí bojovat jako čeští vojáci v Krasu. Tak proč si je nepřipomínat? Čest všem výjimkám po listopadu 1989, kdy vyšly od konce 1. světové války první hodnotné dokumenty o vojenské síle českých vojáků v rakousko-uherské armádě. 8

6 Italští vojáci byli vnímáni jako nemilosrdný útočník, se kterým museli čeští vojáci bojovat s naprostým přehledem a s plnou energií při zabíjení, aby sami nebyli zabiti. Tálibánští útočníci jsou zákeřnější, kdyţ zabíjejí i civilisty, a to i děti. V obou případech je zabíjení útočníků prioritou. Známá fotografie českých vojáků u kulometu, kteří kosí italské vojáky, a fotografie v Právu, na níţ čeští vojáci 601. skupiny speciálních sil Armády ČR zabíjejí v Afghánistánu vojáky hnutí Tálibán, si ani s odstupem devadesáti let v ničem nezadá. A vůbec netvrdíme, ţe jsou to jen odváţní gladiátoři, které nás NATO poţádalo vyslat do války, kterou 'nechceme, ale říkáme jim čeští vojáci, začleněni do operací NATO v misi ISAF v Afghánistánu. A jsme hrdí, ţe mezi mnohonárodními jednotkami NATO patří mezi nejlepší vojáky, jako byli v Krasu mezi mnohonárodními rakousko-uherskými jednotkami nejlepší čeští vojáci, které jsme však zatratili, protoţe nesplňovali politickou roli prvního odboje. Kniha sama o sobě nemůţe napravit křivdy, kterých se českým vojákům za jejich statečný boj u slovinské řeky Soče dostalo od samotných Čechů mezi válkami a také po druhé světové válce. Pokouším se v ní však učinit z jejich statečného obranného boje nedílnou součást v širších souvislostech české účasti v první světové válce. Budeme-li o boji českých vojáků v Krasu uvaţovat jako Australané nebo Novozélanďané o svých vojácích na Gallipoli, ţe i jejich chování v řadách rakousko-uherské armády bylo důleţité pro vybudování vztahu k budoucí státní příslušnosti, kterou stále viděli, jako Masaryk na počátku války, ve formě českého státu v rámci monarchie, budou jejich bojové výkony navţdy ceněny jako výborné. 8. V srpnu 2008 obnovili Slovinci na Mrzlem vrhu památník II. praporu královéhradeckého 18. pěšího pluku za účasti velvyslankyně České republiky a duchovního z Plzně Prameny: 1) Robert Kvaček - Občas se v této zemi obtížně potlačuje pláč, rozhovor vedený Janem Sternem, Právo v literární příloze Salon, ) 2) Martin Gilbert - První světová válka - úplná historie, První vydání v českém jazyce, Praha ) lan Westwell - První světová válka den po dni - Naše vojsko, Praha 2004, překlad Jan Krist 4) J. S. Machar - Řeč básníka na hradě Pražském 8. listopadu 1918 k české mládeži in Jsme svobodni po 300 leté porobě, Praha

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Fronta na Soči a čeští vojáci

Fronta na Soči a čeští vojáci Fronta na Soči a čeští vojáci Na jaře 1915, po nezdaru první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii dosud neutrální

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9.

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633. Název práce: Historický román. Jméno: Jana Opatrná. Třída: 9. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Historický román Jméno: Jana Opatrná Třída: 9. C Datum odevzdání: (Vyplníte po dokončení práce, termín odevzdání je do

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka

Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka Úpadek USA jako vojenské velmoci kybernetická válka (Tomáš Rezek) Úvod Spojené státy americké se během studené války staly vojenskou supervelmocí. Po rozpadu Sovětského svazu sice došlo k omezení výdajů

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla

Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Válečná žurnalistika na křižovatce PhDr. Markéta Sanalla Je pravda, že neznám střízlivého válečného reportéra. Hrozně se tam pije a kouří, někteří skončili s různými těžkými depresemi. Ženy z toho většinou

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2010 Mgr. Jitka Riedlová EXILOVÁ A SAMIZDATOVÁ LITERATURA 21.

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 Erich Maria Remarque (vlastním jménem Erich Paul Remark) 1898-1970 německý spisovatel Ţivotopis Studoval na učitelském ústavu Roku 1916 odešel jako 18letý do první světové války Na

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor

Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Jak kriticky myslet? Kamil Gregor @kamilgregor Inspirace Petr Ludwig Zlin.barcamp.cz Dva díly Jak se to nemá dělat (tinyurl.com/gregor-plzen) Jak se to má dělat 2 min Jak na to? Tvrzení Základem je správná

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce)

Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav Účast českých vojáků na sočské frontě za 1. světové války 1915-1917 (bakalářská diplomová práce) Eliška Papcunová Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více