85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY (1923 2008)"

Transkript

1 85 LET EXISTENCE VOJENSKÉ KONZERVATOŘE - VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY ( ) Konec první světové války na jedné straně znamenal rozpad mnohonárodnostního soustátí Rakouska-Uherska na druhé straně se jedná o období vzniku několika nových suverénních států mezi nimi i Československa. Po období revolučního kvasu bylo nutno přistoupit k cílevědomé organizaci mladého státu, k vytvoření dostačující ekonomiky, k vytvoření podmínek jeho kulturního rozvoje a v neposlední řadě i k budování armády schopné bránit jeho suverenitu. Prvními ozbrojenými jednotkami v novém státě byly dobrovolnické oddíly, v nichţ významnou roli hrály sokolské jednotky. Ale jiţ od 15. listopadu 1918 nově ustanovené ministerstvo národní obrany v čele s Václavem Klofáčem se orientuje na vybudování stálé kádrové armády a to i přes tendence a snahy veřejnosti o moţném nahrazení této sloţky společnosti milicemi (tyto hlasy zaznívaly zejména z pacifisticky laděných kruhů, ale byly podpořeny např. i autoritou T. G. Masaryka v pasáţi ve Washingtonské deklaraci z 18. října 1918). V počátku výstavby armády byly převzaty rakouské branné zákony, systém náhradních těles a velitelství působících na území Čech, Moravy a Slovenska. Nové jednotky byly doplňovány či vytvářeny po příjezdu československých zahraničních útvarů do vlasti a po unifikaci v roce 1920 z nich vznikají stálé jednotky v domácích posádkách. Bylo nutno ale vyvinout některé zbraně a sluţby, které po pádu Rakouska Uherska nebyly na československém území zastoupeny zejména systém vyšších velitelství, letectvo, některé orgány sluţeb a celé vojenské školství. Problémy se vyskytovaly i s materiálním vybavením armády válečný resp. vojenský průmysl byl v rakouských a německých rukou, mnohde skladba nevyhovovala potřebám nového státu. Počáteční řešení dovozem materiálu ze zahraničí bylo postupně nahrazováno výrobky nově vzniklých či ustanovených českých soukromých podniků (snahy velení armády o vytváření státních podniků, či podniků se státní účastí se setkávaly s nezdarem). Vyřešení těchto problémů, byť někdy jen částečné, bylo podkladem pro zahájení unifikace armády Československého státu v letech , podporované zejména francouzskou vojenskou misí. 4

2 Ministr národní obrany Václav Klofáč s vedoucím francouzské vojenské mise generálem Eugénem Mittelhauserem v dubnu Pro armádu byly vyčleněny značné finanční prostředky v roce 1919 více neţ polovina státního rozpočtu, v roce 1920 z něj bylo vydáno necelých 10%. Legislativně se unifikace opírala o branný zákon 193/20 z Byla zavedena dvouletá presenční sluţba, základní organizační řád Org-10 určoval organizační prvky armády, územní působnost vojenské správy byla rozdělena mezi 4 ZVV, 12 divizních oblastí a 48 doplňovacích okresů pro jednotlivé pěší pluky dislokované ve stálých posádkách. Před armádou vyvstávalo řešení problému doplňování velitelského sboru novými příslušníky. Důstojníci i rotmistři, kteří přešli do naší armády z rakouské, postupně odcházeli, bylo nutno je nahrazovat a vyřešit tedy výchovu nových kádrů. Základní struktura vojenského školství vytvořená ve dvacátých letech 20. století pod přímým vlivem francouzské vojenské mise byla zaměřena zejména na technické vojenské vzdělání a její koncepce zůstala bez zásadních změn aţ do roku Výstavba vojenského školství byla završena rozkazem presidenta republiky z roku Vojenské školy se podle průběţného vzdělání absolventů a obsahu školené tématiky rozdělily na vysoké (Vysoká škola válečná, Vysoká intendantská škola, vyšší (vojenská akademie), střední (školy pro důstojníky zbraní a sluţeb v záloze) a niţší (školy pro rotmistry zbraní a sluţeb z povolání, škola leteckého dorostu, vojenské reálné gymnasium a vojenská hudební škola - zaloţená jiţ v roce 1923). K systému škol byly přidruţeny kursy velitelské i odborné (pro důstojníky sluţeb a pro rotmistry a druţstvo) a dále 5

3 bylo přikročeno i k přípravě vlastních vojenských odborníků na civilních vysokých technických školách nebo na stáţích v zahraničí. Vojenské hudby představovaly v armádě specifický problém. V rakousko-uherské armádě působilo v roce pěších pluků se systematizovanými hudbami, 4 plukovní hudby u bosensko-hercegovských pluků a 4 plukovní hudby u tyrolských císařských myslivců. Dále byly zřízeny u 37 zeměbraneckých pluků hudby bez kapelníků a 7 hudeb zeměbraneckých distriktů. Mimo to disponovaly hudbami některé detašované pluky společného vojska, praporní hudby detašovaných praporů a posádkové hudby v místech, kde ţádný útvar s vlastní hudbou nebyl. V průběhu války vznikaly hudby i u náhradních a záloţních praporů. K značnému navýšení vojenských hudeb došlo i v počátku roku 1918 při reorganizaci rakousko-uherské armády, kdy bylo ze stávajících 102 pluků (o čtyřech praporech) vytvořeno pluků 137 (se třemi prapory) a tím se také zvýšil počet vojenských hudeb. Obdobně se zvýšil i počet bosensko-hercegovských pluků a tyrolských myslivců. Při zrodu nové republiky a její armády v roce 1918 se tak ke sluţbě v armádě přihlásilo (!) hudebníků z bývalé rakousko-uherské armády. Zároveň se do sluţby v ozbrojených silách přihlásilo i hudebníků ze zahraničních legií (návrat obojích jednotek do nového Československa řešilo ministerstva národní obrany výnosem číslo 1453 z 11. prosince 1918). Kromě hudeb u náhradních těles, u kterých byli kapelníci i hráči zařazeni, vraceli se tedy hudebníci ze všech front a koutů monarchie. Vznikala monstrózní tělesa o hudebnících. První pokusy o centrální organizaci vojenských hudeb byly učiněny v prosinci 1918; naplnění se však dočkaly aţ v průběhu roku Vzniklo aţ 60 posádkových hudeb (5 v Praze, 2 v Brně, Bratislavě, po jedné pak v ostatních posádkových městech). Tyto posádkové hudby ukončily svou činnost v létě roku 1920, kdy byly postupně, v rámci unifikace armády, přeměňovány v hudby plukovní. Bylo jich 48, kaţdá v počtu 44 hudebníků (2 112 míst). V průběhu let počet i stavy hudeb různě kolísaly v roce 1927 dochází k poklesu důstojníků kapelníků ze 44 na 16, početní stavy hudeb se sníţily a to v sídlech vyšších velitelství na 42, v ostatních pak na 32 hudebníků. V roce 1933 v souvislosti s reorganizací armády vznikly hudby u 4 horských pluků, čímţ jejich počet stoupl na 52. V roce 1937 se opět rozšířil počet kapelnických míst na 21 do funkcí nastupovaly osobnosti tvořící moderní českou vojenskou hudbu Jan Fadrhons, Rudolf Urbanec, Václav Thier a další. Také ve funkcích referentů (dnes bychom mohli říci inspektorů) vojenských hudeb se vystřídali vynikající organizátoři a hudebníci František Friedrich, Václav Voskovec (otec Jiřího Voskovce pozn.), Prokop Oberthor první velitel vojenské hudební školy, Alois Mach, Jan Uhlíř. Jmény, která znal hudbymilovný svět se skvěly i vojenské hudby 6

4 kapelníky byli bývalí prominenti rakouské armády Rudolf Obruča, František Zita, Jaroslav Labský, Jan Zeman, Josef Potuţník, Josef Horák; hráli zde i vynikající osobnosti skladatelské mj. Karel Vacek. Poslání hudeb v tomto období, a potaţmo říci i v následujících, byla nejenom hra sluţební (pochody, účinkování při vyvedení pluků a cvičeních) a slavnostní ceremoniály (vojenské nebo civilní) ale i mimosluţební kulturní činnost pro širokou veřejnost opřená nejenom o kvalitu hudební produkce, ale také o bohatý repertoár a dodejme i o výhodnou cenovou nabídkou. Podchod hudby 2. pěšího pluku v Poděbradech (ilustrační fotografie). Stabilizace hudebníků u útvarů a jejich zvyšující se profesionalita i forma dobrovolné další činné sluţby napomohla sehranosti orchestrů a zvýšení hráčské dokonalosti příslušníků vojenských hudeb. To ovlivnilo i jejich repertoárové moţnosti. Příprava vojenských hudebníků neprobíhala pouze v elévském období u samotných hudeb, ale jiţ v soukromých hudebních školách (od r. 1822) Tietzově v Hradci Králové, Pavlisově v Praze-Vinohradech či Endrštově v Praze-Krči.. Ale i tak vyvstávala otázka zřízení vlastního jednotného školícího střediska pro vojenské profesionální hudebníky, tak jak se předpokládalo u všech ostatních sloţek armády. Trvalá snaha referátu vojenských hudeb byla korunována úspěchem v roce 1923, kdy je vytvořena Vojenská hudební škola se sídlem v Potockého (dnes Parléřově) ulici v Praze Pohořelci (vojenský věstník číslo 44, čl. 413 ze dne 15. září 1923). V dokumentu se v článku 413 uvádí: 1. října (pozn. 1923) se počne vyučovati v I. ročníku vojenské 7

5 hudební školy, zřízené podle sluţebního předpisu Org 39. Škola má dva ročníky a jest odborným ústavem pro soustavný výcvik hudební na veškerých dechových a smyčcových nástrojích.. Po dokončení hudební školy absolvuje kaţdý chovanec zkušební rok u plukovní hudby, po kterouţ dobu se mu dostane dalšího výcviku hudebního. Prvním velitelem školy se stal škpt. Prokop Oberthor. Kromě něho byli v kmenovém stavu školy zařazeni zástupce velitele v hodnosti důstojníka, hospodářský důstojník, dvacet dva instruktorů rotmistrů a pomocné druţstvo skládající se z rotmistra mistra nástrojaře a jeho pomocníka, 2 účetních rotmistrů pro hospodářskou správu a skupiny vojínů (písař, krejčí, obuvník a 3 kuchaři). Podmínky pro přijetí do školy byly stanoveny takto: dosaţení věku 14 let a nepřekročení 16 let, absolvování nejméně národní školy, předběţné hudební vzdělání, mravní způsobilost a dobrý tělesný stav (patrně myšlen i zdravotní). Byly uvedeny v předpisu Org 39 a ve výše uváděném vojenském věstníku č. 44 /1923 byly doplněny o povinnost dobrovolného podrobení se platným vojenským (potaţmo kázeňským) předpisům, o závazek k dobrovolnému vstupu do branné moci a k další činné sluţbě po dobu 3 let po ukončení zkušebního roku u plukovní hudby. Toto vše uchazeč a jeho zákonný zástupce stvrzovali svými podpisy v reversu k tomu vydanému. První místo působení Vojenské hudební školy Pohořelecká kasárna v tehdejší Potockého ulici ( ) První přijímací zkouška a zápis do VHŠ se konaly 26. září 1923 v Újezdských kasárnách 5. pěšího pluku T. G. Masaryka v Praze. Uchazeči, před komisí sloţenou z vyššího 8

6 důstojníka pěšího vojska (předseda), velitele školy a jeho zástupce, důstojníka zdravotní sluţby a velitele některé plukovní hudby, museli prokázat dovednosti v ovládání nástroje, čtení not, schopnost dobré hlasové intonace a povšechné znalosti z oboru základních hudebních poznatků. Do prvního ročníku, zahajujícímu výuku 1. října 1923, bylo přijato 100 uchazečů, z nichţ po dvou letech dokončilo studia 85. Ţáci školy, tehdy zvaní hudební chovanci, se rekrutovali především ze sociálně slabších rodin, které neměly prostředky na nákladná studia svých talentovaných dětí na civilních konzervatořích. Neţ se po skončení školy dočkali nejisté existence déleslouţících rotmistrů, museli slouţit 5 let za tzv. denní ţold aby uhradili výdaje spojené s jejich školením (tj. za kaţdý rok studia a rok zkušební doby 1 rok plus 2 roky presenční sluţby). Ani podmínky ve škole nebyly v počátcích růţové a popravdě řečeno se příliš neměnily po celou dobu prvorepublikové existence školy. Loţnice ţáků byly zároveň instrumentálními učebnami, jídelnami, místem samostatného studia i místem odpočinku. Kromě malé dřevěné bedničky na studijní pomůcky, kavalce a police na oděv a chlebník měl chovanec moţnost si v této místnosti uloţit hudební nástroj ale jen malý; větší nástroje byly uloţeny na chodbách. Jediná větší místnost slouţila jako orchestrální zkušebna a učebna teorie. Hudební chovanci 1. ročníku VHŠ se sborem instruktorů v kasárnách Na Pohořelci ( ) Výuka hry na nástroj probíhala po skupinách a zabírala několik hodin denně. Kaţdý ţák se učil hrát na dva nástroje jeden do dechového, druhý do smyčcového orchestru. Ve druhém ročníku se ke hře na nástroj přidala také výuka hry v obou typech orchestru 9

7 v rozsahu 4 hodin týdně. Teoretické výuce bylo věnováno maximálně 6 hodin týdně se zaměřením na všeobecnou nauku o hudbě, intonaci a rytmus. Dále, zejména v odpoledních hodinách, probíhal výklad vojenských řádů, společenská výchova, pořadový výcvik a tělovýchova zaměřená převáţně na prostná sokolská cvičení (mj. všichni chovanci školy byli zapsáni v organizaci Sokol, a i výcvik prováděli Sokolové instruktoři od hradní stráţe). Skromnější byla výuka nauky o nástrojích i harmonie; základní znalosti získali chovanci z dějin naší hudby, o světové se nedozvěděli prakticky nic. Výuku teorie měl na starosti velitel školy se svým zástupcem v těchto funkcích se vystřídaly osobnosti, které se staly později nejen ve vojenských kapelách, ale i v široké veřejnosti velkou uměleckou autoritou : mimo výše zmíněného Prokopa Oberthora to byli Petr Teplý, Alois Mach, Jan Uhlíř a krátkou dobu v roce 1939 před ukončením předválečné činnosti školy i Václav Thier. Ve funkcích zástupců se vystřídali Josef Malý, Jindřich Praveček, Bohuslav Lokvenc, Rudolf Urbanec a Václav Kubíček. Významný podíl na skutečně obdivuhodných výsledcích školy, vzhledem k podmínkám v jakých působila, měli instruktoři vynikající hudebníci z dlouholetou orchestrální praxí Václav Pachman, Vojtěch Jánský, Rudolf Hrdlička, Josef Bureš, Damián Prášek, Josef Klein, Bedřich Kareš, František Kaplánek, Václav Pytlík, Jan Vostrčil, Ferdinand Kaiser, Josef Velán, Bedřich Vodráţka, František Hádl, Václav Novotný, Josef Šlauf, Václav Vomáčka, Alois Bretsneider, Josef Dudycha, František Kramerius a celá řada dalších. Je ovšem pravdou, ţe vyučovací praktiky některých z nich (jak je uvádí ve svých vzpomínkách řada bývalých absolventů) bychom dnes často povaţovali za nepedagogické. Hudební chovanci 2. ročníku nastoupení v pohořeleckých kasárnách v roce

8 Výstupní zkouška orchestru hudebních chovanců VHŠ ve Smetanově síni v Praze v roce Dirigent J. Uhlíř. V roce 1926 byla škola přemístěna do Ţiţkových kasáren v Praze Karlíně a od tohoto data se konaly závěrečné koncerty orchestrů ţáků, jako výstupní zkoušky absolventů školy, ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Významná byla i pravidelná vystoupení před Parlamentem, na Praţském hradě, na Staroměstském náměstí, při vojenských přísahách 5. ţenijního pluku v Karlíně a leteckého pluku 1 ve Kbelích. Velmi mile byl také přijímán slavnostní pochod dechové hudby VHŠ při významných mezinárodních zápasech v kopané na stadionech slavných praţských S Sparty a Slavie. V legionářském stejnokroji ve 20. letech 20.století Část sestavy bicích nástrojů (Kasárna Karlín 1937) 11

9 Jedno vystoupení orchestru ţáků je vhodné na tomto místě zvýraznit. Bylo úplně první veřejné a konalo se 6. března 1925 od hodin na nádvoří Praţského hradu za osobní účasti presidenta republiky T. G. Masaryka. Ten, po převzetí hlášení od mjr. Oberthora, obešel celý orchestr a velice pochvalně se vyjádřil o úrovni jeho hry. Významného uznání tomuto mladému hudebnímu tělesu se mu dostávalo i od České filharmonie, v jejímţ čele v té době stál mistr Václav Talich, a to tím, ţe část ţáků společně s instruktory školy bývala zvána k posílení tohoto špičkového symfonického orchestru (jako příklad uvádíme účinkování při provedení Berliozova Rekviem v prosinci 1925 a lednu 1926). Vojenská hudební škola ani při svých skromných začátcích neunikala pozornosti velení armády. Hned na zahájení l. ročníku vykonal prohlídku velitel Velké Prahy generál Alfréd Škvára, počátkem roku 1924 i generální inspektor branné moci plukovník Josef Svatopluk Machar. V červenci 1925, na závěr školního roku, navštívil výstupní program školy náčelník generálního štábu francouzský generál Eugène Mittelhauser se svým československým štábem. Hudební chovanci VHŠ uzavírají pochod při vojenské přehlídce před presidentem republiky T. G. Masarykem 28. října Přítomni dále byli předseda vlády Švehla, generalita čsl. armády (gen. Syrový, Krejčí, přidělenec Fouché). Jednotky chovanců VHŠ vede št.rtm. Antonín Beneš. Období let lze hodnotit z hlediska úspěchů školy, připravenosti absolventů po stránce hudební i vojenské, jako velmi dobré, přínosné pro vojenské hudby, armádu mladého státu i pro širokou veřejnost. Školu, v níţ se počet chovanců v ročníku pohyboval mezi , v tomto období absolvovalo 1455 vojáků hudebníků. Rok 1939 a okupace českých zemí, zákaz českého školství a reorganizace armády znamenaly přerušení činnosti VHŠ i ovlivnění existence vojenských hudeb. V Hitlerově výnosu ( ) v čl. 7 bylo řečeno ţe pro udrţení vnitřní bezpečnosti a pořádku můţe 12

10 protektorát zřídit vlastní sbory. Organizaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda. Ministerstvu národní obrany, které v té době jiţ bylo v likvidaci, se podařilo obejít podstatu tohoto nařízení a místo těchto sborů (eigene Verbände) vytvořit tzv. vládní vojsko (Regierungstruppe). I díky tomuto rozhodnutí byla moţnost ponechat slouţit část absolventů a frekventantů VHŠ v armádní hudební sluţbě. 15. března 1939 byla tedy ukončena činnost VHŠ a ke konci téhoţ měsíce byli chovanci školy odesláni do svých domovů. Jiţ v říjnu 1938 odešlo ze školy 51 chovanců s trvalým bydlištěm v odstoupeném pohraničí, kteří byli v důsledku Mnichovského diktátu propuštěni do tzv. zabraného pásma Sudet. Ţáci propuštění k v důsledku ukončení činnosti školy obdrţeli při odchodu úplně nový stejnokroj, plášť, boty a Kč. Rotmistři instruktoři pod vedením velitele školy a pokynů referátů vojenských hudeb MNO prováděli poté úplnou likvidaci školy (do poloviny července 1939). Mnozí učitelé a velitelé odešli do civilu, ale našli se mezi nimi takoví, kteří podstoupili značné riziko a vykonali, z hlediska činnosti VHŠ, zásluţný čin bývalý velitel školy a referent vojenských hudeb MNO, hudební skladatel Jan Uhlíř společně s hudebním nástrojařem Jaroslavem Hodycem ukryli před okupanty všechny nástroje a hudební archiv školy. Úkrytem se stala praţská konzervatoř. Po celých šest let se o tyto statisícové hodnoty pak staral právě J. Hodyc. Díky jim i díky vedení konzervatoře v Praze se mohlo ihned po skončení okupace přistoupit k obnovení činnosti VHŠ. Velitel školy Jan Uhlíř diriguje školní orchestr chovanců VHŠ (16. května 1937) 13

11 Na tomto místě nelze nepřipomenout, alespoň stručně, situaci v hudební sluţbě armády resp. hudbě tzv. vládního vojska. Vojenské hudby měly v době mobilizace v roce 1938 plánovaný stav : 25 kapelníků, 1896 hudebníků a 286 ţáků Vojenské hudební školy. Ke dni okupace Československa slouţilo v naší armádě 524 příslušníků hudeb vojáků z povolání (22 kapelníků, 239 rotmistrů a 263 déleslouţících), asi 930 absolventů a ţáků VHŠ a část vojáků presenční sluţby. I kdyţ se nepočítalo s tím, ţe by vládní vojsko mělo mít vlastní hudby (pozn. mělo být organizováno jako ochranná policie) podařilo se mjr. Janu Uhlířovi u generála Eliáše prosadit zřízení hudebního referátu a dvanácti praporních hudeb, čímţ bylo vytvořeno 13 systematizovaných míst pro kapelníky a 408 pro rotmistry a muţstvo. 3. srpna 1939 dokonce vyšla jako příloha 4 k čj. 10G. I/2 odděl Směrnice pro výcvik u praporů českého vládního vojska, která stanovila základní principy činnosti vojenských hudebníků ve vládním vojsku. Vystoupení hudby vládního vojska pod taktovkou Václava Thiera. Vývoj na území protektorátu i v celém válečném konfliktu vyústil v rozhodnutí německého zmocněnce K. H. Franka o přesunutí vládního vojska do severní Itálie. I přes protest generálního inspektora bylo zasazení vládního vojska provedeno ke dni S tímto kontingentem byla přemístěna i část vojenských hudebníků (z přeloţení byla vyjmuta pouze hudba čestné stráţe presidenta republiky, hudební četa 1. praporu a 2 hudební čety Inspektorátu I. a II.). Je potřeba upozornit i na to, ţe vojenští hudebníci, ať jiţ v převeleném 14

12 vládním vojsku, či zůstavší na území protektorátu se zapojovali do protifašistického odboje z 366 hudebníků nasazených v Itálii dezertovalo 34 do zahraniční armády (z toho 12 absolventů VHŠ). V praţském povstání byly hudby I. a II. inspektorátu zařazeny ve 2. bojové četě 1. roty, další byli nasazováni na různých místech bojující Prahy. Hudba 1. praporu byla odvelena na Trojský most ( ). Zde padli Václav Khás, Josef Báča a Václav Láf. 10. května 1945 bylo vládní vojsko zrušeno a 6. června téhoţ roku byly obnoveny československé vojenské hudby s tím, ţe do nich byli přijati všichni příslušníci vládního vojska. Ale i tak bylo nutno doplnit tyto hudby o nové profesionální vojáky hudebníky. Před velením armády v osvobozené Československé republice vyvstal nový úkol obnovení přerušené činnosti Vojenské hudební školy. Osvobozením Československa v roce 1945 vstoupila naše republika na další cestu svého vývoje. Stejně jak se často komplikoval společenský vývoj, stejně se komplikoval i vývoj v armádě a potaţmo řečeno i v hudební sluţbě a tedy i v existenci Vojenské hudební školy. Poválečný vývoj, rok 1948 a první polovina 50. let minulého století se více či méně, přímo či nepřímo dotýkaly organizačního, personálního, obsahového i rozsahového rozvoje této první vojenské odborné umělecké školy. Armáda osvobozeného státu měla v roce 1946 po červnovém sníţení počtů příslušníků. Velení armády věnovalo nejvyšší pozornost na doplňování velitelského, zejména důstojnického sboru a tomu také byl podřízen i záměr rozvoje poválečného vojenského školství. Byla vytvořena Vysoká vojenská škola (činnost obnovena 1. července 1945), která se členila na Vysokou školu válečnou, Vysokou školu intendanční a Velitelskou školu, dále pak existovala Vojenská akademie v Hranicích, Vojenská letecká akademie a řada vojenských škol a učilišť. K dalším změnám došlo v roce 1948, kdy síť škol byla doplněna o Vojenskou pěchotní akademii, vznikly školy důstojnického dorostu, vojenské školy Jana Ţiţky, vytvořena byla Vojenská inţenýrská akademie a Vojenská lékařská akademie a dále pak v letech v roce 1950 aţ 1951, kdy vznikly nové typy škol charakterizující vzdělávání v armádě aţ do počátku 90.let 20. století byl zrušen systém dvouletých specializovaných akademií a rozkazem MNO č.48 ze dne 23. srpna 1951 o reorganizaci vojenských škol byly zřízeny vysoké vojenské školy akademie a vojenské střední školy učiliště, doplněny o VŠJŢ, ŠDD, ŠDZ a vojenské katedry civilních vysokých škol. Tento ucelený vzdělávací systém příslušníků armády byl později částečně modifikován např. dislokací škol, změnou názvů apod. I z tohoto uvedeného zkráceného a zjednodušeného pohledu je patrná snaha státu co nejdůsledněji připravit příslušníky armády na profesionální úrovni. 15

13 Také hudební sluţba československé armády musela být po roce 1945 organizována téměř od základů. K dispozici byli hráči z 12 hudeb vládního vojska, dále vojenští hudebníci působící v období války v zahraničních armádách a v neposlední řadě i bývalí vojenští hudebníci z předmnichovské republiky a ţáci Vojenské hudební školy, kteří v roce 1938 resp byli propuštěni ze sluţebního poměru. Vedení inspektorátu převzal opět Jan Uhlíř, který prosazoval od počátku koncepci výstavby hudeb o počtu 42 hráčů (tedy obdobně jako v období první republiky). Přes problémy, které se vyskytovaly v počátcích počty hudebníků, vybavenost hudebními nástroji existovalo v roce hudeb divizních, plukovních a další). Během několika let jejich počet klesl aţ na 27 s obsazením 30 hráčů z plánovaných 42 (v roce 1950).V roce 1951 bylo přistoupeno k reorganizaci vojenských hudeb opřené o mechanicky přejaté sovětské zkušenosti bez spolupráce s hudebním inspektorátem! Vzniklo tak 35 hudeb o 19 hráčích s 1 kapelníkem. To vneslo i řadu problémů vţdy chyběl některý tradiční nástroj (flétna, bicí, pozouny nebo lesní rohy), kvalifikovaní hudebníci byli nahrazováni vojáky základní sluţby (zpočátku se dokonce zdálo, ţe od vojenských hudeb bude muset odejít 610 vojáků z povolání, většinou absolventů VHŠ), byl přeinstrumentován stávající repertoár, došlo ke sníţení platů členů vojenských hudeb. K pozitivnímu řešení situace přispělo vydání závazného předpisu, týkajícího se vojenských hudeb Pěch-V-1 v roce V něm bylo zakotveno nástrojové a početní obsazení hudeb. Přes další snahy a tendence prosazované inspektorátem v čele s Janem Fadrhonsem se podařilo stabilizovat situaci u armádních hudeb aţ v roce Z více neţ 1000 hudebníků, slouţících v té době v armádě, bylo vytvořeno 28 orchestrů s počty hráčů mezi Vzácná návštěva. Mistr Rafael Jeroným Kubelík jako host ve Vojenské hudební škole 14. prosince

14 Sloţitost vývoje v hudební sluţbě se odráţela i v činnosti Vojenské hudební školy. Časté personální změny probíhaly nejen v učitelském sboru, ale také ve funkci velitele VHŠ (v letech se jednalo o čtyři, resp. 5! ). Několikanásobná změna dislokace, často na velmi krátká údobí (Praha, slovenské Spišské Podhradie, Liberec, Roudnice n.l.), rozdílnosti v poţadavcích na počty vyřazovaných ţáků i tendence podřídit armádu ve všech směrech sovětským zkušenostem to vše přinášelo problémy, které musela škola zvládnout. Přesto se v tomto období podařilo vytvořit podmínky pro kvalitnější přípravu ţáků a tím i vojenských profesionálních hudebníků rozšířením doby i obsahu studia, vojenskou odbornou připraveností pro výkon funkcí, zkvalitněním velitelsko-pedagogického sboru a postavením školy na úroveň ostatních konzervatoří v Československu. Aby bylo zajištění vycvičeného dorostu hudbám nové čs. armády bude znovu zřízena Vojenská hudební škola. Tato úvodní slova z dokumentu čj Dův. hl.št. 4 odd.1945 ze dne 29. srpna 1945 byla asi těmi nejdůleţitějšími pro novou historii školy. Byla stanovena její přímá podřízenost Hlavní správě výchova a osvěty při MNO, personální obsazení a počty ţáků (po 140 ve dvou ročnících). Jediná změna, která při realizaci tohoto dokumentu nastala byla v dislokačním záměru (místo Uršulinských kasáren byla prosazena varianta o vyuţití Ţiţkových kasáren Praze k termínu do konce listopadu 1945 viz čj z ). Velitelem školy byl jiţ novým nadřízeným orgánem HSVO MNO jmenován nadporučík kapelník Jindřich Praveček od 14. pěší divize (čj HSVO z 12. září 1945). Jedno z prvních veřejných vystoupení ţákovského orchestru po 2. světové válce. 2. listopadu 1947 na stadionu Sparty na letné před zápasem ČSR SSSR. Dirigentem orchestru byl Hynek Sluka.. 17

15 V počátku škola navazovala na činnost v předmnichovské republice. Příprava probíhala ve dvou ročnících se stejným obsahem učiva, i kdyţ se snahou pozvednout ji na vyšší úroveň; ani výstupní podmínky se neměly příliš lišit od těch předválečných. Výuka byla zahájena 1. ledna 1946, další ročník nastoupil k 1. říjnu téhoţ roku. V tomto a v dalším roce (1947) se jednalo o dva nejsilnější ročníky v dosavadní historii školy (nástupní ročník v lednu 1946 měl 110 ţáků, v říjnu 1946 nastoupilo 160 ţáků a v roce 1947 jich zahájilo školní rok 149). Pro kvalitní moţnou přípravu nastal jiţ v těchto počátcích další problém k dispozici byl jen zbytek instruktorů (řada z nich během šestileté nucené přestávky zemřela či zestárla). Bylo nutno povolat nové tentokrát jiţ absolventy VHŠ. Přicházejí rotmistři Josef Vobořil (učitel hře na hoboj ve škole aţ do poloviny 70.let), Hynek Sluka (pozdější velitel školy), Josef Matoušek, Josef Rada a další. Rok 1948 se zcela samozřejmě projevil, i kdyţ ne tak široce jako v celé společnosti, i v ţivotě školy. Na jedné straně vstoupil do jejího výchovně vzdělávacího procesu prvek ideové přípravy, na straně druhé se objevily takové přínosné momenty, jako např. to, ţe dosavadní instruktoři rotmistři (učitelé) byli jmenováni v důsledku zrušení stavu rotmistrů důstojníky a tím bylo vyjádřeno i jejich společenské uznání. Dále pak v roce 1950 bylo zavedeno tříleté studium, kdy třetí ročník naplňoval statut poddůstojnické školy. I kdyţ k tomuto opatření došlo zejména z důvodu redukce počtu absolventů v souvislosti se sníţením stavu příslušníků hudební sluţby československé armády, paradoxně tímto rozhodnutím škola získala a výuka se zkvalitnila. Skladba předmětů odpovídala poţadavkům na odborně, všeobecně i vojensky připravené vojenské hudebníky. Kromě větších nároků ve všeobecné nauce o hudbě, intonaci a rytmu, v nauce o hudebních nástrojích, byly do studia zařazeny předměty hudební teorie harmonie, kontrapunkt, hudební formy a základy umělecké tvořivosti, rozšířil se prostor v předmětu dějiny hudby, náročnější přístup byl v tělesné a vojenské přípravě, všeobecné vzdělání bylo podpořeno zavedením dějepisu a zeměpisu. Jazyková příprava se v tomto období, obdobně jako v celé společnosti, zaměřila na výuku ruského jazyka (pozn. je zajímavé, ţe se v některých klasifikačních přehledech z těchto let nevyskytuje předmět český nebo mateřský jazyk i kdyţ se patrně vyučoval). Za povšimnutí stojí, ţe tutu skladbu vyučovaných předmětů můţeme téměř beze zbytku srovnat i se současnými tématickými plány, rozšířenými pouze o další odborné předměty v době zavedení maturity či absolutorií. První absolventi tohoto typu studia byli vyřazeni předčasně jiţ v březnu Ale to jiţ škola sídlila, po přeloţení zdůvodněném zhoršením mezinárodní situace, na Slovensku 18

16 Slavnostní vyřazení absolventů tříletého studia v roce 1956 v Liberci. Velitel školy mjr. Bohuslav Rychtařík předává odměny nejlepším absolventům. Spišské Podhradie na Slovensku místo působení VHŠ v padesátých letech 20. století (stejně jako řada ostatních vojenských škol) ve Spišském Podhradí. Jejím velitelem byl po přeloţení Jindřicha Pravečka do Brna (1948), dvouletém působení poručíka Hynka Sluky (byl jmenován inspektorem vojenských hudeb) a nešťastné několikaměsíční velitelské epizodě nadporučíka Jána Šándrika, mjr. Rudolf Urbanec. V období působení dalšího z řady 19

17 rychle se střídajících velitelů, majora Bohuslava Rychtaříka, došlo opět k významným změnám. Škola se opět stěhovala v roce 1953 tentokrát do Liberce (shodou okolností opět do kasáren Jana Ţiţky). Podařilo se jí tak umístit ve městě s širokým kulturním zázemím, divadelní scénou a moţností rozsáhlejšího vystupováni na veřejnosti, coţ se zřejmě projevilo na kvalitnějším růstu nových absolventů. V tomto období tvořilo stálý stav školy 33 důstojníků, 16 poddůstojníků z povolání, 9 v záloze, 10 vojáků základní sluţby a 24 civilních zaměstnanců. Tento kolektiv zajišťoval podmínky pro studium 360 ţáků. Druhou okolností bylo to, ţe správa vojenského školství, pod jejíţ řízení přešla VHŠ během roku 1952, stále více uplatňovala svůj vliv a poţadavky (inspektorát vojenských hudeb se od té doby zaobíral pouze odbornou úrovní přípravy absolventů). Před velení školy byl postaven náročný úkol zpracovat učební osnovy, zkoordinovat výchovu s výukou, zajistit zásadový, objektivní a jednotný způsob hodnocení ţáků i výsledků celého vyučovacího procesu. Zásady stanovené v této době jsou v podstatě v mnohém platné v ţivotě školy dodnes. Natáčení v Československém rozhlasu v prosinci Zcela vlevo na okraji snímku velitel školy J. Praveček Počet ţáků se v této době stabilizoval na počtech okolo 100 přijímaných ( , , , , , , , , , , ). Velitelsko pedagogický sbor se poměrně stabilizoval, někteří učitelé školy byli zařazeni do tříletého doplňujícího studia ve smyslu rozkazu MNO 033/

18 V roce 1956 ze školy odchází do Prahy na MNO zástupce velitele kapitán Štefan Mateička a přichází major Metod Přikryl, který se v září 1957, po odchodu podplukovníka Bohuslava Rychtaříka do důchodu, stává velitelem Vojenské hudební školy. Z hlediska personálního je nutno spatřovat význam zejména v zavedení funkce zástupce velitele pro studium stává se jím kapitán Jaroslav Voříšek a starším učitelem major Adolf Hamerský. Od druhé poloviny 60. let je moţné v činnosti vojenských hudeb sledovat stabilizaci ovlivněnou vydáním nového předpisu Sm-všeob-4 v roce Zejména stanovení počtů hráčů ve třech základních typech hudeb plukovní, divizní a posádkové na počty 34, 38 resp. 44 členů (vyjma Ústřední hudby mající stanovený počet 62 resp.80 hráčů) vyřešilo neblahou reorganizaci z padesátých let. Stabilizovala se i dislokace těles v rámci útvarů a posádek, docházelo k rovnoměrnému a soustavnému doplňování hudeb absolventy čtyřleté, maturitou zakončené Vojenské hudební školy, rozvíjí se repertoárová a interpretační úroveň. Řešení personálních a dislokačních opatření nezměnil ani nově vydaný předpis Všeob 7-1 (1971) novelizovaný v roce 1980 jako Vševojsk 1-10 a tak ve druhé polovině 80. let působí na území Československa 24 hudeb (Ústřední hudba ČSLA Praha plus 23 hudeb posádkových a svazkových). Vlastním orchestrem, sestavovaným ze ţáků třetího a čtvrtého ročníku a slouţícímu převáţně k výukovým účelům, disponovala i Vojenská hudební škola. Léta opět znamenala v ţivotě školy výrazný předěl. V roce 1957 bylo rozhodnuto o jejím přestěhování do Roudnice nad Labem, kde byl zahájen jiţ školní rok 1958/59. Stěhování znamenalo vyřešit zejména problematiku ubytování rodin vojáků z povolání tak, aby výchovně vzdělávací proces nebyl narušován dojíţděním stálého stavu z Liberce a zpět. Další významný problém ale vyvstal před školou v roce 1959, kdy z rozhodnutí státních orgánů bylo přijato usnesení týkající se škol, vzdělávání a výchovy mládeţe, které se pochopitelně promítlo i do ţivota Vojenské hudební školy. Byla vypracována koncepce přestavby tříleté školy na vojenskou odbornou čtyřletou školu zakončenou maturitou, coţ znamenalo mnoho usilovné práce po stránce vojensko odborné, právní, personální a organizátorské. Bylo nutno zvýšit kvalifikaci, odpovídající danému stupni školy, v podstatě u kaţdého jedince zejména u členů učitelského a velitelského sboru. Většina pedagogů dostudovala konzervatoř hudby, řada ostatních prošla ročním kursem pedagogiky a psychologie ve Vojenské akademii v Brně, ostatní pracovníci si doplňovali středoškolské všeobecné vzdělání. Po stránce organizátorské byl vyřešen problém nenarušení výuky a plynulého přechodu ke čtyřletému studiu a tak mohli v roce 1960 nastoupit první ţáci čtyřletého studia, zatímco 2 ročníky dokončovaly studium tříleté. Stabilizace nových poměrů ve škole i v celé vojenské hudební sluţbě v důsledku znamenala i to, ţe v roce 1961 tedy 21

19 rok po otevření čtyřletého studia nebyl prováděn nábor ţáků do prvního ročníku a druzí maturanti tak opustili školu aţ v roce Dovolte v tomto bodě zajímavý exkurs zřízení tohoto typu školy předcházely snahy o vytvoření vysoké vojenské hudební školy Vojenské hudební akademie z důvodů zvýšení odborné kvalifikace u nově jmenovaných kapelníků a přípravy instruktorů kulturně umělecké práce v armádě. Neţ byl tento návrh podrobněji rozpracován došlo k jeho zrušení především vzhledem k nákladné finanční investici, ale také vzhledem k dohodě mezi armádou a Akademií múzických umění v Praze o moţnosti školení vybraných kapelníků v této renomované instituci. Po zavedení čtyřletého maturitního typu studia výrazně poklesl počet přijímaných ţáků z okolo sta studentů v ročníku na Tento stav trval v podstatě aţ do osmdesátých let 20. století. Do prvního maturitního ročníku nastoupilo v roce 1960 šedesát ţáků a po čtyřech letech bylo vyřazeno prvních 43 maturantů (stejný počet jich byl např. i v roce 1966). Velký úbytek je moţno přisoudit zřejmě i zvýšeným nárokům, které maturitní studium jistě Malá galerie velitelů Vojenské hudební školy. Bohuslav Rychtařík, Hynek Sluka, Jan Urbanec, Jan Uhlíř a Metod Přikryl při setkání v rámci oslav 40. výročí zaloţení VHŠ (13. října 1963). obnášelo oproti dosavadnímu tříletému. Prohloubilo se studium hry na hudební nástroje, i v předmětech hudební teorie, zavedeny byl předměty nové dějiny hudební literatury, rozbor skladby, sborový zpěv, dějiny kultury. Rozšířena byla výuka v oblasti společenských věd o občanskou nauku a úvod do psychologie a pedagogiky. S předchozími vyučovanými předměty se učební programy školy velmi přiblíţily programům řádných civilních 22

20 konzervatoří. I zde je nutno podotknout, ţe tento systém přetrval ve Vojenské hudební škole aţ do zavedení šestiletého studia ve druhé polovině 80. let 20. století. K podstatnému uznání společenského postavení školy i její role v armádě v tomto období přispělo její zařazení do skupiny vojenských odborných středních škol pro praporčíky. Přelom 60. a 70. let je také charakterizován řadou personálních změn. V roce 1966 přichází na místo zástupce velitele pro studium kapitán Zdeněk Sviták, který v roce 1973 vystřídal ve funkci velitele školy plukovníka Metoda Přikryla, a který tuto funkci zastával stejně jako on plných 16 let do roku Dále do školy přichází řada nových, mladých pedagogů, kteří zde působí po dlouhou dobu, někteří dodnes. Velkým kladem byla jejich odborná připravenost všichni měli absolutorium konzervatoře nebo dokonce vysokoškolské vzdělání po absolvování AMU v Praze. Byli to Jaroslav Peterský, Zdeněk Janda, Jiří Lhotský, Jiří Spěvák, František Eret, Vladimír Bednář, Mojmír Valenta, Jiří Slavík a řada dalších. K výrazným obměnám dochází i na dalších místech administrativy, týlového zabezpečení i ve skupině Absolventský koncert ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v roce Orchestr studentů diriguje mjr. Jaroslav Krajník, sólista na trubku des.jiří Lhotský 23

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno

Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP. 2012 Konzervatoř Brno Katalog rozpracova ní obsahu vzdě la va ní ra mcový ch vzdě la vací ch programu do s kolní ch vzdě la vací ch programu RVP2ŠVP 2012 Konzervatoř Brno 1 Úvod V Konzervatoři Brno se vyučují tři obory Hudba,

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ

Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013. plukovník Ing. Jan ŇACHAJ Realizace organizačních změn v AČR v roce 2013 plukovník Ing. Jan ŇACHAJ KRAJ VYSOČINA VOJENSKÉ ÚTVARY A ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ KRAJE VYSOČINA k 1.7. 2013 ÚKOL Z NAŘÍZENÍ MO K OMDZ v roce 2013 -reorganizovat

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 155-117/99-11121 Signatura: bo2ks202 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Zlín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní umělecká škola, Jánská 31, 767 01

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Armáda České republiky

Armáda České republiky Armáda České republiky symbol demokracie a státní suverenity 1993-2012 Všude tam, kde je nás třeba Zajištění obranyschopnosti České republiky Pomoc civilnímu obyvatelstvu při živelních pohromách Plnění

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 405/2009 4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2009 Výtisk číslo: 2 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-222/14-B. náměstí Míru 1676, Veselí nad Moravou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-222/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70839964 Identifikátor 600003540 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. čj. ČŠI-1059/08-12. Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko. Inspekční zjištění: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1059/08-12 Adresa: 679 06 Jedovnice 401 Identifikátor: 600 003 141 IČ: 00 839 621 Místo inspekce: 679 06 Jedovnice 401

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 16 752/2004-51 Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace hlavní vedoucí dětských táborů

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání

O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání O B S A H ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 2 Programy celoživotního vzdělávání Čl. 3 Podmínky přijetí ke studiu Čl. 4 Účastníci celoživotního vzdělávání

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32. Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 6, Veleslavínská 32 Veleslavínská 32, 162 00 Praha 6 - Veleslavín Identifikátor školy: 600

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Miroslav Kalousek. VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci?

Miroslav Kalousek. VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci? Miroslav Kalousek VLÁDNÍ VOJSKO 1939 1945 Vlastenci či zrádci? Nakladatelství Libri Praha 2002 OBSAH Úvod 9 Likvidace československé branné moci 10 Vznik vládního vojska 12 Důvody k vytvoření vládního

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více